Štruktúra - Stredoslovenský futbalový zväz

Adresa SsFZ

Stredoslovenský futbalový zväz
Partizánska cesta 93
P. O. Box 157
974 01 Banská Bystrica

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa krajská pobočka Banská Bystrica
číslo účtu: SK97 0900 0000 0000 5019 2944
IČO: 14224755
DIČ: 2021122202
 

Sekretariát SsFZ:

E-mail Telefón Mobil Fax
Jozef Paršo predseda
futbal@ssfz.sk 048 / 414 8915 0907 741 966
Ladislav Matejka vedúci sekretár
matejka@ssfz.sk 048 / 414 8913 0915 827 656 048 / 414 8914
Mária Jánošová sekretár, PAM, matrika
matrika@ssfz.sk 048 / 414 8913 0917 234 514 048 / 414 8914
Peter Štefaňák regionálny tréner SFZ
stefanak@ssfz.sk 048 / 414 2263 0905 484 160
0902 937 058
Michaela Majerová mládež, MZF
majerova.misa@gmail.com 0903 584 383

Adresa SFZ

Slovenský futbalový zväz
Tomášikova 30 C
821 01 Bratislava

SEKRETARIÁT SFZTel. číslo
Generálny sekretárJozef Kliment02/4820 60 02
Zástupca GS pre športovo – admin. činnostiMilan Vojtek20
Zástupca GS pre operatívne riadenieSilvia Štefániková33
Tlačový hovorca Juraj Čurný03
Projektový manažér, Integrita futbaluPeter Dedík37
Asistent integrity futbalu a odd. strateg. projektovJakub Čavoj37
Právny poradca pre strategické projekty Mária Berdisová32
Právny expert, Projektový manažérJaroslav Rybánsky38
Bezpečnostný manažérPeter France37
Koordinátor SFZ pre styk s fanúšikmiMarek Majerčák40
Asistentka prezidenta a GS Ivana Schneebergerová 33
Recepcia
Andrea Gajdošová 00
SFZ Marketing, s.r.o.
Jaroslav Šišolák39
Juraj Belák31
Miroslava Fašungová 04
Juraj Gašparovič04
Andrej Herda04
Bohumil Látal04
Eva Pašková23
Monika Trpínová24
Marta Vöröšová, sklad
Mediálno-propagačné oddelenie (PR)
Peter Šurín03
Juraj Čurný03
Ján Gerzanič31
Peter Zeman31
Roman Ferstl31
Technický úsek
Ján Greguš18
Pavel Hapal07
Oto Brunegraf07
Ladislav Hudec08
Milan Malatinský08
Branislav Petrovič 08
Samuel Slovák 08
Michal Slyško 06
Vzdelávanie trénerov
Zsolt Pakusza 18
Peter Kopúň 25
Michal Švihorík 25
Zdravotná starostlivosť
Pavel Malovič 08
Mládež a koncepcia rozvoja futbalu
Martin Hasprún 09
Lukáš Benedik 09
Alexandra Bíróová09
Natália Látal Mackovičová 25
Vladimír Lupták 09
Martin Obšitník09
Mário Roszbeck09
Reprezentácia SR A
Ján Kozák05
Štefan Tarkovič 05
Róbert Tomaschek06
Medzinárodný a organizačný úsek
Peter Palenčík11
Ján Fašung10
Ján Fašung ml.10
Lenka Gazdíková29
Martin Hrnčír29
Jakub Kojnok29
Dávid Vailing11
Michal Vengloš29
Športovo-administratívny úsek
Milan Vojtek20
Tatiana Polatseková40
Jaroslav Zábranský15
Oddelenie riadenia súťaží, Konvencia rozhodcov
Vladimír Medveď15
František Ferenc88
Matrika
Milan Sládkovič
Peter Holek
Oddelenie IT
Ján Letko19
Peter Kačinec19
Legislatívno - právne oddelenie
Renata Munková32
Michal Fabian32
Lukáš Pitek38
Ekonomický úsek
Beata Šoltýsová24
Zuzana Kmentová24
Jana Pavelková23
Gabriela Štipalová22
Anna Žáková23
Hospodárska správa a logistika
Michal Kalný14
Milan Majling14
Martin Petráš
Darina Škodlerová, sklad
NTC Senec Rybárska 29, 903 01 Senec 02/4564 6167
Riaditeľ: Július Pauer 0902 937 032
NTC Poprad Športová 2, 058 01 Poprad 052/785 1880
Riaditeľ: Peter Melek 0902 937 047

faxové spojenie sekretariát 02/4820 6099

e-mail: office@futbalsfz.sk
e-mail: "meno"."priezvisko"@futbalsfz.sk
web. stránka: www.futbalsfz.sk

Bankové spojenie: Bankové účty SFZ, vedené v Slovenskej sporiteľni, a.s. Bratislava, Tomášikova 48

Bežný účet SFZ
(pre platby štartovného, SOZA, poplatky Komory SFZ pre riešenie sporov a bežné platby, okrem nižšie uvedených)
Číslo účtu: 5017019990
Kód banky: 0900
IBAN: SK51 0900 0000 0050 1701 9990
SWIFT: GIBASKBX

Účet ISSF
( len pre platby všeobecných zberných faktúr)
Číslo účtu: 5029610884
Kód banky: 0900
IBAN: SK67 0900 0000 0050 2961 0884
SWIFT: GIBASKBX

Prevádzkový účet IS BŠP
( len pre platby odvodov v zmysle zákona č. 1/2014)
Číslo účtu: 5052469313
Kód banky: 0900
BAN: SK19 0900 0000 0050 5246 9313
SWIFT: GIBASKBX

Adresy regionálnych futbalových zväzov

Bratislavský futbalový zväz
Bratislavský FZ, Súmračná 27, 821 02 Bratislava
web stránka: www.futbalbfz.sk
P : Juraj Jánošík, juraj.janosik@futbalbfz.sk
S : Ján Farbula, jan.farbula@futbalsfz.sk, 0903 718 450
OP: Pavol Príkopa tel.: 0903 718 455
tréner mládeže: Michal Kováč tel.:0902 937 031
Reg. koordin. TPŠTM: Jozef Valachovič 0905 212 025

Západoslovenský futbalový zväz
Západoslovenský FZ: 949 01 Nitra, Rázusova 23
web stránka: www.zsfz.sk e-mail: zsfz@nextra.sk
P: Ladislav Gádoši, gadosi.dk@szm.sk
VS: Ivan Hádek, tel.: 037 / 6523 402, 0911 265 687
Sekretár: Iveta Šódelová tel.: 037/652 34 02, e-mail: sekretar@zsfz.sk
tréneri mládeže: Jozef Jakuš, tel.: 032/743 02 73, mobil: 0902 937 056
Rastislav Vincúr 0902 937 028
Reg. koordin. TPŠTM: Jozef Valachovič 0905 212 025

Východoslovenský futbalový zväz
Východoslovenský FZ: 042 96 Košice, Alejová 2
web stránka: www.futbalvsfz.sk e-mail:vsfz@stonline.sk
P: Richard Havrilla, richard.havrilla@futbalsfz.sk
S: Marcel Eperješi tel.:055 / 6433 566, mobil: 0911 945 550
S: Alžbeta Majlátová tel.: 055 / 789 83 22, mobil: 0907 992 394
tréner mládeže: Peter Szenay tel.: 055 / 6433 566, mobil: 0902 937 057
Reg. koordin. TPŠTM: Milan Lalkovič 0905 424 364

Oblastné futbalové zväzy

Meno Funkcia Telefón - byt Telefón - zamestnanie
ObFZ B. Bystrica
Mgr. Ľubomír SAMOTNÝ predseda   0905 389 594
Slavomír Baláž sekretár
048 / 414 2254
Partizánska 93, 975 84
www.obfzbb.sk
obfzbb@zoznam.sk
ObFZ Čadca
PaedDr. Stanislav Špila predseda 0907 360 541
Ing. Jozef Králik zastupujúci sekretár 0908 934 081
Lenka Rumanová sekretár 0908 934 081  
Športovcov 2525, 022 01
sekretariat@obfzkysuc.sk
Oravský futbalový zväz
Vladimír Mušák predseda 0911 691 901
Dagmar Ružičková sekretár 0911 691 900 043/586 2962
Športovcov 1181/3, 026 01
www.futbalofz.sk
futbal@futbalofz.sk
Liptovský futbalový zväz
Igor Repa predseda 0905 437 955
Vladimír Hubka sekretár 0905 928 663 044/552 2926
1. mája697/26 – Uni Centrum, 031 01 Liptovský Mikuláš
www.obfz-lm.sk
obfz@obfz-lm.sk
ObFZ Lučenec
Mgr. Radoslav ČIČMANEC predseda 0907 716 412
Štefan PASTOREK sekretár 0905 069 203 047/432 59 81
Čajkovského 1, 984 01 Lučenec
www.obfzlc.sk
obfz.lc@gmail.com
Turčiansky futbalový zväz
Roman HORÁK prezident 0907 333 830
Martina Žalmanová sekretár 0915 261 235 043/423 7313
A. Kmeťa 26, 037 69
www.tfz.sk
tfz@tfz.sk
ObFZ Rimavská Sobota
Mgr. Marián Petrok predseda 0905 837 809
Richard Bálint sekretár 0903 273 554
Svätoplukova 22, 979 01 Rimavská Sobota
www.obfzrs.sk sekretariat@obfzrs.sk
ObFZ Veľký Krtíš
Gabriel BACSA predseda 0905 630 537
Ján Latinák sekretár 0908 914 983
Banícka ulica 5 , 990 01 V.Krtíš
www.obfzvk.sk
obfzvk@obfzvk.sk
ObFZ Zvolen
Ing. Juraj Pilát predseda 0903 808 208
Jozef Hrdlička sekretár 0908 901 446
Študentská 12, 960 01 Zvolen
www.obfzzv.sk
obfzzv@obfzzv.sk
ObFZ Žiar nad Hronom
Ján MATONOK predseda 0905 770 016
Tomáš Gemza sekretár 0908 933 715
Tajovského 4, 965 01
http://www.obfzzh.sk obfzzh@futbalnet.sk
ObFZ Žilina
Ing. Igor Krško predseda 0902 197 000
Milan Matejčík sekretár 0908 903 264
Pivovarská 1058, 010 01 Žilina
http://www.futbalzilina.sk obfzzilina@gmail.com