Pravidlá a normy

Pravidlá

Pravidlá futbalu

Poriadky:

Súťažný poriadok futbalu vzor dohody o striedavom štarte hráča vzor dohody o spoločnom družstve mládeže vzor dohody o striedavom štarte hráčky Registračný a prestupový poriadok Disciplinárny poriadok Poriadok komory SFZ pre riešenie sporov Organizačný a návštevný Legislatívny poriadok Revízny poriadok

Smernice:

Smernica klubového licenčného systému SFZ Smernica o činnosti sprostredkovateľov Smernica o hlasovaní per rollam Smernica o informačnom systéme o bezpečnosti na futbalových štadiónoch Smernica o infraštruktúre štadiónov Smernica o licenčnom systéme mládeže (licencia ÚTM a Grassroots) Príloha č. 1 - Licenčné podmienky pre udelenie licencií SFZ a povinnosti držiteľa licencie Príloha č. 2 - Časový harmonogram licenčného konania Smernica o právno-organizačných zmenách v kluboch Smernica o spôsobe uhrádzania členského príspevku SFZ Smernica o športových odborníkoch SFZ Smernica o výkone činnosti futbalového lekára Smernica o zdravotníckom zabezpečení stretnutia Smernica pre hodnotenie fair play v podmienkach SFZ