Spravodajca č. 17/2014-15                                                             17. 10. 2014

 

Výkonný výbor SsFZ (predseda Jozef Paršo)

VV SsFZ na svojom zasadnutí 3.10.2014 v B. Bystrici, okrem iných:

a)     schválil:

-       informáciu o príprave XX. Ročníka slávnostného vyhlásenia ankety Jedenástka SsFZ za rok 2014 a prípravu IX. Plesu SsFZ a stanovil termín konania týchto podujatí na 9. januára 2015 v priestoroch DJGT vo Zvolene,

-       Vladimíra Cirbusa za člena MaK SsFZ,

-       konanie pracovných porád vedenia SsFZ zo zástupcami funkcionárskeho aktívu jednotlivých súťaží, nadväzujúc tak na tradičné stretnutia z minulých rokov, ktoré považuje za najúčelnejší spôsob ku vzájomnému informovaniu sa a výmene skúseností, stretnutia sa uskutočnia:

V. liga skupiny A a B, IV. liga sk. SEVER – 3.11.2014 o 16,00 v Martine penzión Čierna pani,

V. liga skupiny C a D, IV. liga sk. JUH – 4.11.2014 o 16,00 v Detve v Hoteli Detva,

III. liga + tréneri III. ligy – 10.11.2014 v B. Bystrici.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.    ŠTK schvaľuje zmeny termínov a UHČ:

·        22.10.2014 /streda/ o 14,00 hod. 7.kolo III. liga Pohronie – Teplička n. Váhom

·        24.10.2014 /piatok/ o 14,00 hod. 6.kolo IV. liga S O. Veselé – Stráža

·        25.10.2014 /sobota/ o 14,00 hod. 13.kolo V. liga C Bacúch – Sásová

·        25.10.2014 /sobota/ o 14,00 hod. 13.kolo V. liga B T. Štiavnička – O. Jasenica

·        25.10.2014 /sobota/ o 17,00 hod. 13.kolo V. liga C Šalková – Š. Bane

·        25.10.2014 /sobota/ o 14,00 hod. 13.kolo V. liga D Hnúšťa – Tornaľa /Hnúšťa 10€ - MZF/

2.    ŠTK nariaďuje odohrať MFS:

·        22.10.2014 /streda/ o 14,00 hod. 8.kolo III. liga  Brusno – Kalinovo

3.    Prerokované námietky kapitánov družstiev: Vrútky – Tvrdošín /H – odstupujeme KR/, Trstená – Černová /D – odstupujeme KR/, Málinec – Tisovec /H – odstupujeme KR/, Staškov – Kotešová /D – odstupujeme KR/, Demänová – Bobrov /H – odstupujeme KR/.

4.    Oneskorené začiatky stretnutí: N. Baňa - Čadca /opodstatnene, oneskorený príchod H/, Demänová – Bobrov /ISSF/, K. Lieskovec – O. Veselé /žiadame FK K. Lieskovec o písomné stanovisko opätovného oneskoreného začiatku MFS do 22.10.2014, R stretnutia o písomné vyjadrenie postupu zabezpečenia začiatku MFS v UHČ a písomné stanovisko v zmysle SP čl. 64/2 do 22.10.2014.

5.    Nedostatky v MFS: D. Strehová – Tornaľa  /nesprávny postup R/

6.    Vyjadrujeme pochvalu AR Šľapka za správny postup v MFS Nižná – Lipovec.

7.    Berieme na vedomie písomné vyjadrenie FK Mýtna, ukladáme termín odstránenia nedostatkov do 15.3.2015.

8.    Rozhodca je povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania plastového RP z výroby alebo straty nemá RP, ale je overiteľný cez ISSF. FK predloží rozhodcovi doklad žiadosti o vyhotovenie RP a hráč doklad totožnosti. R stretnutia je povinný túto skutočnosť aj s dôvodom uviesť v zápise o stretnutí.

Upozorňujeme rozhodcov a FK, že v úvodných kolách súťaží môže dôjsť v súvislosti s FK, ktoré zanikli

zlúčením dvoch FK k situácii, keď hráči budú mať platný RP, budú overiteľní v systéme ISSF, ale

nebude možné ich nahrať do elektronického zápisu o stretnutí. V takomto prípade sú rozhodcovia

povinní umožniť a FK vykonať vypísanie Zápisu o stretnutí v tzv. papierovej podobe. Dôvodom je

prácne odstrániteľná chyba  v programe ISSF. Vypísanie Zápisu o stretnutí v papierovej podobe však nemôže byť dôvodom na oneskorený začiatok MFS.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Majsniar)

Dôrazne upozorňujeme R, AR a FK na preštudovanie a následné plnenie RS 2014/2015 – čl. X. bodov. 2a,b,c ( štart hráča bez platného RP).

Dôrazne upozorňujeme R, že v prípade, ak hráč nepredloží RP z dôvodu uvedenom jedine v RS 2014/2015 – čl. X. bodov. 2a,b,c, je rozhodca povinný tohto hráča konfrontovať s preukazom totožnosti s fotografiou.

1.   KM na základe predložených žiadostí schvaľuje zmeny termínov MFS nasledovne:

ŽIACI

a)    II.liga U15, U13 sk.Sever – 12.kolo (Žilina C – D.Kubín) z 18.10. na 23.10.2014 o 14,00 a 15,30,

b)    II.liga U15, U13 sk.Sever – 12.kolo (Bánová – Bytča) 19.10.2014 – ihrisko Brezany,

DORAST

c)    III.liga dor.sk.Sever – 12.kolo (Zákamenné – Staškov) 18.10.2014 o 14,00 (zmena ÚHČ),

d)    IV.liga dor.sk.C – 12.kolo (Selce – Kremnička) z 16.10. na 23.10.2014 o 15,00,

e)    IV.liga dor.sk.D – 13.kolo (Hnúšťa – Balog n.Ipľom) z 26.10. na 25.10.2014 o 11,30.

2.   KM neschvaľuje zmenu termínu MFS:

a)    IV.liga dor.sk.A – 12.kolo (Skalité – Podvysoká) z 18.10. na 19.10.2014 o 14,00. - chýba žiadosť FK Podvysoká.

3.   KM kontumuje MFS:

a)    IV.liga dor.sk.A – 11.kolo (Belá – Radoľa), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech ŠK Belá podľa SP čl.100/i. Hráč hral v čase zastavenej činnosti (5 ŽK).

4.   KM ďalej oznamuje:

a)    Žiadame FK Radoľa o písomné vyjadrenie k nastúpeniu hráča Matej Kubaščík (1299912) po 5-tich ŽK (2.kolo, 3.kolo, 4.kolo, 9.kolo, 10.kolo), prípad odstupujeme DK,

b)    Z dôvodu, že zástupcovia FK Selce, ktorí boli predvolaní  na zasadnutie KM  dňa 16.10.2014 sa nedostavili, nevyjadrili sa ani písomne, odstupujeme záležitosť DK a KR,

c)    Odstupujeme DK list FK D. Kubín {žiaci U13}, týkajúci sa stretnutia U 13 D.KubínO.Jasenica,

d)    Nedodržanie ÚHČ stretnutí :

Rakytovce  - Zvolen (dorast U17) – udalosť po zápase U19

D.Niva – Bzovík (dorast) – neskorý príchod hostí z dôvodu poruchy auta,

Klin - Liesek (žiaci) – neskorý príchod hostí,

Oščadnica - Turie (žiaci) – nefunkčný internet.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-261 DK upozorňuje funkcionárov FK, R a DZ, že s účinnosťou od 22.9.14 došlo k významnej novelizácii kap. XIV. a XX. Rozpisu súťaží vo futbale 2014/2015 týkajúcej sa uvádzania disciplinárnych previnení v papierových a elektronických zápisoch o stretnutí a v správach DZ. DK žiada funkcionárov FK, R a DZ o dôsledné naštudovanie si zmien a o ich správnu aplikáciu v praxi.

D-364 DK opakovane dôrazne upozorňuje DZ na dôsledné plnenie nariadení pri vyplňovaní kolonky „Podnet PR“ správy DZ podľa tretej až piatej odrážky novelizovaného ods. 15 kap. XX. RS 2014/2015.

D-365 DK opakovane dôrazne upozorňuje DZ na znenie druhej odrážky novelizovaného ods. 15 kap. XX. RS 2014/2015 „v správe DZ uvádzajú okrem povinných údajov v textovej časti D – F len zistené nedostatky a vyhodnotenie úloh daných DZ KR, resp. inými komisiami“. Napriek uvedenému nariadeniu DZ v mnohých prípadoch uvádzajú v jednotlivých častiach správy DZ všeobecné zistenia a konštatovania, ktoré nie sú zistenými nedostatkami.

D-366 DK opakovane dôrazne upozorňuje R a DZ na znenie ods. 20 kap. XX. RS 2014/2015 a používanie formulára „Oznámenie o nedostatkoch v stretnutí“, ktorého vzor sa nachádza na www.ssfz.sk sekcia „Komisie/Disciplinárna komisia/Materiály“.

D-425 Patrik Oláh 1259975 Kalinovo 2 SN od 10.10.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-426 Daniel Kúdelka 1088758 Lipovec pokarhanie, DP 11, uhradiť 10 € v MZF.

D-427 Marek Finta 1197664 Lipovec 3 SN od 16.10.14, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-428 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ Štefan Rubint 1239116 Lučenec 1 SN od 6.10.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-429 Tomáš Boháčik tréner FK Lučenec dospelí 2 SN od 6.10.14, DP 49-1a a 64-1a, uhradiť 10 € v MZF.

D-430 Rastislav Majer HU FK Brusno dospelí 8 SN od 6.10.14, DP 49-1a a 64-1a, uhradiť 10 € v MZF.

D-431 Na návrh KR SsFZ FK Brusno dospelí pokuta 150 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 64-1a, za nevyhotovenie DVD záznamu zo stretnutia III. ligy skupina Stred dospelí Brusno-Lučenec podľa ustanovení RS 2014/2015.

D-432 DK odstupuje KR SsFZ na riešenie previnenie Vladimír Badura DZ (neuvedenie neprístojností a ďalších závažných skutočností v Oznámení o nedostatkoch v stretnutí III. ligy skupina Stred dospelí Brusno-Lučenec).

D-433 DK odstupuje KR SsFZ na riešenie previnenie Ján Šupej R (nesprávny postup pri riešení neprístojností v stretnutí III. ligy skupina Stred dospelí Brusno-Lučenec).

D-434 Marek Rudzan 1198040 Nová Baňa pokarhanie, DP 11, uhradiť 10 € v MZF.

D-435 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ Mário Lazenga 1279986 Slovenská Ľupča 4 SN od 6.10.14, DP 48-1c, uhradiť 5 € v MZF.

D-436 FK Priechod dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 58-2a a 58-3 za neprístojnosť diváka v stretnutí V. ligy skupina C dospelí Čierny Balog-Priechod.

D-437 Gabriel Török 1265524 Balog nad Ipľom 2 SN od 10.10.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-438 Martin Kočí 1284463 Liptovský Hrádok 2 SN od 13.10.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-439 Adrián Staňo 1251225 Krasňany 2 SN od 13.10.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-440 Andrej Maxoň 1261645 Chlebnice 2 SN od 13.10.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-441 Jakub Malík 1299225 Čadca 2 SN od 13.10.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-442 Matúš Andreas 1165157 Bobrov DK hráčovi dňom 13.10.14 pozastavuje výkon športovej činnosti do vyriešenia previnenia. DO hráčovi bude udelené po predložení odborného stanoviska KR SsFZ k previneniu hráča a námietke v stretnutí V. ligy skupina B dospelí Demänová-Bobrov.

D-443 Jaroslav Páleník 1137628 Staškov DK hráčovi dňom 13.10.14 pozastavuje výkon športovej činnosti do vyriešenia previnenia. DO hráčovi bude udelené po predložení odborného stanoviska KR SsFZ k previneniu hráča a námietke v stretnutí V. ligy skupina A dospelí Staškov-Kotešová.

D-444 Na základe správy DZ Jozef Petrusz 1250588 Podbrezová B DK na základe DP 38-1 a ods. 33 kap. XIX. RS 2014/2015 upúšťa od uloženia DO (ČK za držanie súpera v gólovej príležitosti v 27´ stretnutia IV. ligy skupina Juh dospelí Zvolen B-Podbrezová B), uhradiť 10 € v MZF.

D-445 Na základe správy DZ Jaroslav Čavoj 1166245 Sásová DK na základe DP 38-1 a ods. 33 kap. XIX. RS 2014/2015 upúšťa od uloženia DO (ČK za podrazenie súpera v gólovej príležitosti v 76´ stretnutia V. ligy skupina C dospelí Sásová-Podlavice Badín B), uhradiť 10 € v MZF.

D-446 Jozef Rybár 1176203 Terchová 1 SN od 13.10.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-447 Matúš Hrkeľ 1295084 Liesek 2 SN od 13.10.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-448 Matej Bencúr 1290296 Likavka 2 SN od 13.10.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-449 Andrej Kriš 1258580 Námestovo 2 SN od 13.10.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-450 Peter Karvaš 1150718 Repište 1 SN od 13.10.13, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-451 Jakub Bajcár 1314947 Vrútky 1 SN od 13.10.13, DP 45-2a, uhradiť 5 € v MZF.

D-452 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ Jakub Zaťko 1210920 Trstená 2 SP do 31.5.15, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-453 Ivan Ociepka 1121612 Oravské Veselé DK hráčovi dňom 13.10.14 pozastavuje výkon športovej činnosti do vyriešenia previnenia. DO hráčovi bude udelené po predložení odborného stanoviska KR SsFZ k previneniu hráča a sťažnosti FK Oravské Veselé v stretnutí IV. ligy skupina Sever dospelí Kysucký Lieskovec-Oravské Veselé.

D-454 František Zibrín 1297823 Rimavská Sobota 4 SN od 13.10.14, DP 49-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-455 Martin Rovňaník 1292837 Zborov nad Bystricou 4 SN od 13.10.14, DP 49-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-456 Matúš Madleňák 1260340 Oravská Jasenica 2 SP do 31.5.15, DP 46-1a, uhradiť 5 € v MZF.

D-457 Peter Franc vedúci družstva Oravská Jasenica dorast 5 SN od 13.10.14, DP 48-1c, uhradiť 5 € v MZF.

D-458 DK odstupuje KR SsFZ na riešenie previnenie Tomáš Martvoň R (uvedenie disciplinárneho previnenia v zápise o stretnutí III. ligy skupina Sever dorast Staškov-Oravská Jasenica a nie v  Oznámení o nedostatkoch v stretnutí).

D-459 Na základe správy DZ Maroš Fojtík 1083732 Rakytovce 1 SN od 16.10.14, DP 47-1a, uhradiť 10 € v MZF.

D-460 Na základe zápisu o stretnutí a Oznámení o nedostatkoch v stretnutí Pavel Iskra 1133513 Buzitka 4 mesiace nepodmienečne od 13.10.14 do 12.2.15, DP 49-1b a 50-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-461 Na základe Oznámenia o nedostatkoch v stretnutí Lukáš Malatinec 1265427 Rakytovce 4 SN od 13.10.14, DP 50-1a, uhradiť 5 € v MZF.

D-462 FK Rakytovce dorast pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 64-1a za nedostatočnú usporiadateľskú službu po stretnutí II. ligy SD Rakytovce-Zvolen.

D-463 Na návrh KR SsFZ Štefan Kosturský R 2 týždne nepodmienečne od 16.10.14 do 29.10.14, 47-1a, 47-3 a 39-2, uhradiť 10 € na účet SsFZ do 3.11.14 (doklad o úhrade do stanoveného termínu predložiť na sekretariát SsFZ).

D-464 DK odstupuje KR SsFZ na riešenie previnenie Robert Forbak R (neuvedenie neprístojností hráčov FK Námestovo SD v stretnutí II. ligy MD Čadca-Námestovo v Oznámení o nedostatkoch v stretnutí).

D-465 DK odstupuje KR SsFZ na riešenie previnenie Marek Backa R (neriešenie neprístojností hráčov FK Námestovo SD počas stretnutia II. ligy MD Čadca-Námestovo).

D-466 FK Námestovo SD pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnení, DP 64-1a za neprístojností hráčov v stretnutí II. ligy MD Čadca-Námestovo.

D-467 DK odstupuje KR SsFZ na riešenie previnenie Ľubomír Madera R (neriešenie neprístojností priaznivcov FK Rajec v a po stretnutí V. ligy skupina A dospelí Rajec-Predmier).

D-468 Na návrh KR SsFZ Róbert Močiliak R 1 mesiac nepodmienečne od 20.10.14 do 19.11.14, DP 63-1b, uhradiť 10 € na účet SsFZ do 3.11.14 (doklad o úhrade do stanoveného termínu predložiť na sekretariát SsFZ).

D-469 Na návrh KR SsFZ Vladimír Ďurana DZ 1 mesiac nepodmienečne od 27.10.14 do 26.11.14, DP 63-1b, uhradiť 10 € na účet SsFZ do 3.11.14 (doklad o úhrade do stanoveného termínu predložiť na sekretariát SsFZ).

D-470 FK Rajec dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnení, DP 58-2a, 58-3 a 48-1c za neprístojnosti priaznivcov družstva v a po stretnutí a hrubé nešportové správanie hráča po stretnutí V. ligy skupina A dospelí Rajec-Predmier.

D-471 Na návrh KM SsFZ DK odstupuje KR SsFZ na riešenie previnenie Michal Lepieš R (nedostatočná kontrolná činnosť pred stretnutím IV. ligy skupina C dorastu Selce-Viglaš Pstruša).

D-472 Na návrh KM SsFZ DK odstupuje KR SsFZ na riešenie previnenie Marek Žubor R (nedostatočná kontrolná činnosť pred stretnutím IV. ligy skupina C dorastu Medzibrod-Selce).

D-473 Na návrh KM SsFZ DK odstupuje KR SsFZ na riešenie previnenie Tomáš Martinka R (nedostatočná kontrolná činnosť pred stretnutím IV. ligy skupina C dorastu Selce-Kováčová).

D-474 Na návrh KM SsFZ DK odstupuje KR SsFZ na riešenie previnenie Ľubomír Kratochvíla R (nedostatočná kontrolná činnosť pred stretnutím IV. ligy skupina C dorastu Selce-Kriváň).

D-475 Na návrh KM SsFZ Jozef Mesík vedúci družstva FK Selce dorast 6 SN od 16.10.14, DP 53-1e a 53-3b, uhradiť 5 € v MZF.

D-476 Na návrh KM SsFZ Ján Smatana vedúci družstva FK Selce dorast 6 SN od 16.10.14, DP 53-1e a 53-3b, uhradiť 5 € v MZF.

D-477 Na návrh KM SsFZ Lukáš Strečok 1264791 Selce DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 5 € v MZF.

D-478 Na návrh KM SsFZ Martin Blaško 1219353 Selce DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 5 € v MZF.

D-479 Na návrh KM SsFZ Jozef Strečok tréner FK Selce dorast DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 5 € v MZF.

D-480 Na návrh KM SsFZ FK Selce dorast pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a a 64-4 za porušenie ustanovení Pravidiel futbalu a Súťažného poriadku SFZ.

D-481  Na návrh KM SsFZ Adam Hlinka 1315768 Selce DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 5 € v MZF.

D-482 Na návrh KM SsFZ Matej Kubaščík 1299912 Radoľa DK hráčovi dňom 16.10.14 pozastavuje výkon športovej činnosti do vyriešenia previnenia.

D-483 Na základe odporúčania VV SsFZ, na návrh sekretariátu SsFZ FK Kysucký Lieskovec, Kremnička a Buzitka dospelí pokuta po 100 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 64-2 a 64-6 za neuhradenie MZF za mesiac september 2014 v stanovenom termíne. DK podľa DP 64-6 stanovuje novú lehotu úhrady nedoplatkov do 21.10.14, pod následkom ďalších DO podľa DP 64-8 (ďalšia pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov atď.). FK do stanového termínu predložia na sekretariát SsFZ doklad o úhrade nedoplatku.

D-484 Na základe odporúčania VV SsFZ, na návrh sekretariátu SsFZ FK  Oščadnica dorast pokuta po 50 € + 5 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 64-2 a 64-6 za neuhradenie MZF za mesiac september 2014 v stanovenom termíne. DK podľa DP 64-6 stanovuje novú lehotu úhrady nedoplatku do 21.10.14, pod následkom ďalších DO podľa DP 64-8 (ďalšia pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov atď.). FK do stanového termínu predloží na sekretariát SsFZ doklad o úhrade nedoplatku.

D-485 Daniel Holáni 1276666 Skalité 2 SN od 17.10.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-486 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ Vladimír Urbanec 1229664 Hriňová 4 SN od 16.10.14, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-487 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 ŽK od 6.10.14 na 1 MFS:

          Matej Kubaščík 1299912 Radoľa, uhradiť 5 € v MZF.

D-488 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 ŽK od 13.10.14 na 1 MFS:

          Július Dobrota 1159921 Žiar nad Hronom B, uhradiť 10 € v MZF.

          Roman Krivjančin 1155576 Nová Baňa, uhradiť 10 € v MZF.

          Milan Minárik 1198178 Kysucký Lieskovec, uhradiť 10 € v MZF.

          Juraj Jakubove 1125972 Divín, uhradiť 10 € v MZF.

          Adrian Hranica 1249434 Kotešová, uhradiť 10 € v MZF.

          Daniel Beňadik 1165710 Lietavská Lúčka, uhradiť 10 € v MZF.

          Radoslav Hliničan 1248833 Dúbrava, uhradiť 10 € v MZF.

          Adrian Konček 1234297 Hajnačka, uhradiť 10 € v MZF.

          Ján Lachký 1164741 Veľký Krtíš, uhradiť 10 € v MZF.

          Roland Radoš 1172020 Lesenice, uhradiť 10 € v MZF.

          Marek Kubišta 1300052 Radoľa, uhradiť 5 € v MZF.

          Milan Hložný 1291015 Čadca, uhradiť 5 € v MZF.

          Dominik Kovalančík 1300727 Lučenec, uhradiť 5 € v MZF.

          Tomáš Šimanica 1258638 Staškov, uhradiť 5 € v MZF.

D-489 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 ŽK od 16.10.14 na 1 MFS:

          Dominik Čanecký 1261157 Skalité, uhradiť 10 € v MZF.

D-490 Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DO-DP 41-1:

          Kristián Farský 1282737 Oravská Jasenica zamieta sa, porušenie DP 41-1, uhradiť 5 € v MZF.

          Daniel Kohút 1153988 Rakytovce zamieta sa, uhradiť 10 € v MZF.

          Peter Murín 1142968 Rakytovce zamieta sa, uhradiť 10 € v MZF.

          Milan Lučanský 1137526 Belá-Dulice zamieta sa, uhradiť 10 € v MZF.

D-491 DK predvoláva na zasadnutie dňa 23.10.14: 

          o 16:00 hod. zo stretnutia Dolný Kubín-Oravská Jasenica II. ligy skupina Sever MD FK Dolný Kubín Alfréd Ižo HU, Anton Čipčala vedúci družstva, Michal Mazalán asistent trénera, FK Oravská Jasenica Miroslav Trabalík vedúci družstva a Dušan Kaprálik tréner.

Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.    

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)

 1. Prerokované boli nasledovné námietky, resp. sťažnosti FK: Nová Baňa (Teplička n. Váhom - Nová Baňa) – sťažnosť čiastočne opodstatnená, Bacúch U19 (Detva - Bacúch) – sťažnosť čiastočne opodstatnená, Lučenec (Brusno - Lučenec) – námietka nepreukázateľná – postupujeme DK SsFZ, O. Veselé (Trstená – O. Veselé) – námietka opodstatnená, Trstená (Trstená - Černová) – námietka neopodstatnená, zároveň nespĺňa náležitosti kapitoly XVII, ods. 4 RS vo futbale 2014/2015 (uhradiť poplatok 10 € v MZF), Tisovec (Málinec – Tisovec) – námietka neopodstatnená (uhradiť poplatok 10 € v MZF), Sl. Ľupča U19 (Kremnica – Sl. Ľupča) – námietka nepreukázateľná – postupujeme DK SsFZ, Bušince U19 (Vidiná - Bušince) – námietka nepreukázateľná, zároveň nespĺňa náležitosti kapitoly XVII, ods. 4 RS vo futbale 2014/2015, D. Kubín U13 (D. Kubín - Tvrdošín) – námietka nepreukázateľná, zároveň nespĺňa náležitosti kapitoly XVII, ods. 4 RS vo futbale 2014/2015, Tvrdošín (Vrútky - Tvrdošín) - v riešení, KR zaujme stanovisko po podrobnej analýze videozáznamu, O. Veselé (K. Lieskovec – O. Veselé) - v riešení, KR zaujme stanovisko po podrobnej analýze videozáznamu, Staškov (Staškov - Kotešová) - v riešení, KR zaujme stanovisko po podrobnej analýze videozáznamu, Bobrov (Demänová - Bobrov) - v riešení, KR zaujme stanovisko po podrobnej analýze videozáznamu.

Voči R a DZ, ktorí v predmetných stretnutiach postupovali nesprávne boli zo strany KR vyvodené opatrenia v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ SsFZ. Odporúčame FK aby si robili videozáznamy aj z mládežníckych stretnutí, nakoľko v prípade absencie videa nie je možné sťažnosť objektívne posúdiť.

 1. Žiadame zaslať videozáznam z MFS dospelých: K. Lieskovec – O. Veselé, Staškov – Kotešová, Demänová - Bobrov do 21.10.2014 pod následkom uloženia pokuty 300 €.
 2. Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptovať neoficiálne sťažnosti (listy, podnety, námietky a pod.) na výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náležitosti v zmysle článkov XVII a XVIII Rozpisu súťaží vo futbale 2014/2015.
 3. Upozorňujeme FK o zasielanie nestrihaných a neprerušených videozáznamov s trvalým údajom prebiehajúceho času a nasnímaným zvukom tak, ako je uvedené v kapitole XVI Rozpisu súťaží SsFZ 2014/15. V prípade opakovaných nedostatkov KR pristúpi k návrhu na disciplinárne riešenie!
 4. Dôrazne upozorňujeme R na správnosť popisu priestupkov v Zápise o stretnutí, z dôvodu opakovaných nedostatkov v tejto činnosti (kapitola XX, bod 13 a 14 Rozpisu súťaží 2014/2015):

Uvádzanie popisov priestupkov vylúčených hráčov:

- v popise priestupku heslovite uviesť dôvody vylúčenia hráča (nestačí uviesť HNS, surová

  hra, vzájomné napadnutie, urážka, zmarenie gólovej príležitosti a pod.),

- v popise priestupku pri priestupkoch podľa Pravidla 12 PF (sotenie, udretie, kopnutie,

  podrazenie, vrazenie a pod.) uviesť skutočnosť, keď bol priestupok vykonaný mimo súboja

  o loptu, bez úmyslu hrať s loptou a v prerušenej hre,

- v popise priestupku neuvádzať pojem „v neprerušenej hre“, resp. „v súboji o loptu“,

- k popisu priestupku pripájať pojem „surová hra“ iba v prípade, ak hráč pri zákroku vedome

  ubližoval alebo sa snažil ublížiť súperovi na zdraví.

 1. Upozorňujeme R na povinnosť:

a) uzatvorenia elektronického zápisu do 1 hodiny tak, ako je to uvedené v Rozpise súťaží vo futbale 2014/2015 (kapitola XIV, bod 3 Povinnosti rozhodcov a DZ po MFS, bod 4) – zápis nestačí „priebežne uložiť“!

b) vykonania dôkladnej kontroly platnosti a zhody registračných preukazov so Zápisom o stretnutí pred MFS (kapitola XIV, bod 2, písm. d) Rozpisu súťaží vo futbale 2014/2015). V prípade pochybení budú previnilci odstúpení DK SsFZ!

 1. Rozhodcovia sú povinní mať na stretnutiach mládeže k dispozícii tlačivo „Oznámenie o nedostatkoch v stretnutí“ (zverejnené v časti Komisie/Disciplinárna komisia/Materiály), ktoré je potrebné vyplniť a dať podpísať kompetentným osobám, v prípade disciplinárnych previnení okrem udelenia ČK, resp. ČK po 2. ŽK. Uvedené skutočnosti sa nevypĺňajú v zápisoch o stretnutí. (Rozpis súťaže vo futbale 2014/2015 kapitola XX.)
 2. Žiadame R a DZ o dôsledné naštudovanie novelizovaného Rozpisu súťaží vo futbale 2014/2015 a Zásad pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu v rámci Stredoslovenského futbalového zväzu.
 3. Zároveň dôrazne upozorňujeme rozhodcov III. ligy na povinnosť zúčastňovať sa MFS v spoločenskom oblečení, pod následkom pozastavenia delegácie na MFS. Nedodržanie uvedenej povinnosti DPR popíše vo svojej správe.
 4. Upozornenie pre DZ:

Výsledok stretnutia SMS zasielať len v prípade, ak rozhodca do 1 hodiny po stretnutí neuzavrie Zápis R v ISSF, DZ je povinný v Správe DS uvádzať v časti F, iné zistenia, čas kedy rozhodca uzavrel Zápis R resp. dôvod, pre ktorý rozhodca neuzavrel Zápis R do 1 hod. po stretnutí.

Pri písaní Správy DS resp. Správy PR v ISSF, DZ je povinný odkontrolovať cez HISTÓRIU ŽIVOTNÉHO CYKLU ZÁPASU, či rozhodca vytvoril zápis  zo stretnutia a po stretnutí uzatvoril zápis zo stretnutia. Ak DZ zistí  nedostatky, poznamená ich v správe DS a kontaktujte R stretnutia a správcu ISSF p. Pavla Turňu.

V zmysle Pokynov pre DZ, dôsledne vyplňovať v Správe DS, časť H, vyhodnotenie FAIR – PLAY, z dôvodu správneho uzatvárania Správy DS.

Správnosť uloženia Správy PR a Správy DS odkontrolovať cez Históriu životného cyklu príslušnej Správy PR a DS.

V správe DS v časti „Podnet PR“ uvádzajú svoj prípadný nesúhlas s popisom priestupku vylúčeného

hráča.

V správe DS v časti „Podnet PR“ uvádzajú prípady, keď R vylúčil hráča po napomenutí druhou ŽK, pričom niektorú z týchto ŽK udelil nesprávne.

       V správe DS v časti „Podnet PR“ uvádzajú prípady, keď R mal hráčovi udeliť ČK a tak neurobil, resp.  prípady, keď R hráčovi udelil ČK, pričom tak urobiť nemal.

 1. Ospravedlnenia R a DZ:  R: Adamec 28.10.-30.11., Halfár 2.11.-12.11., Bednárik 18.10.-19.10., 25.10.-26.10.,1.11.-2.11., Slašťan 1.11.- 9.11., Frontová 8.11.-9.11., Chudý 1.11.-9.11., Nagy – ukončenie činnosti,

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.     Doškoľovací a rekvalifikačný seminár trénerov SsFZ sa uskutoční 17. novembra 2014 (pondelok - štátny sviatok) v Banskej Bystrici v budove Filozofickej fakulty UMB, Tajovského 40, v miestnosti č.313, 3. poschodie od 09.00 hod. (prezencia účastníkov od 08.00). Účastnícky poplatok (15.- € ) je potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo cez internetbanking na číslo účtu: 0050192944, kód banky: 0900, variabilný symbol: 700 ,správa pre príjmatela: Vaše meno a priezvisko. Podmienkou na predĺženie licencie je okrem účasti na seminári aj odovzdanie plánu týždenného mikrocyklu s konspektmi minimálne 3 tréningových jednotiek ( tlačivá pre plán TMC a konspekt TJ nájdete na stránke www.ssfz.sk – aktuality (úvodná stránka). Záväznú prihlášku na seminár (nájdete tamtiež) je potrebné poslať mailom na adresu peterstefanak@gmail.com do 10. novembra 2014.

 

Komisia ženského futbalu ( koordinátor Peter Dubovec)

1) Zmena termínu a ÚHČ 12.10.2014 vo štvrtom kole regionálnej lige žiačok Stred skupiny B:

Po vzájomnej dohode klubov sa termín zápasov 12.10.2014 /nedeľa/ 4.turnaj regionálnej ligy žiačok skupina B, Usporiadateľ: Ružomberok /voľno Žiar nad Hronom/ presunul na nový termín 9.11.2014 /nedeľa/. Tak ako je uvedené aj v ISSF syteme a futbalnete. Hrací čas sa podľa súťažného poriadku upravil nasledovne:

9:00        Ružomberok – L. Mikuláš

10:00       Selce - Podbrezová

11:05       Ružomberok - Selce

12:00       L. Mikuláš – Podbrezová

13:05       L. Mikuláš - Selce

14:00       Ružomberok – Podbrezová

2) Kontrola zápisu o stretnutí

Upozorňujeme zástupcov všetkých klubov žiačok, aby vedúci družstiev po stretnutí skontrolovali spolu s rozhodcom zápis o stretnutí, nakoľko sa nám opať vyskytli chyby v ISSF systéme a je potom ťažké dopátrať sa a hlavne overiť si korektný výsledok a následne ho opraviť.

 

Odvolacia komisia (predseda Dušan Čaban)

Zápisnica zo zasadnutia Odvolacej komisie SsFZ zo dňa 16.10.2014

Odvolacie konanie -7/2014

Odvolanie TJ JEDNOTA Bánová  proti rozhodnutiu ŠTK  SsFZ  o nepriznaní kontumačného výsledku, neodohraného stretnutia  IV.  ligy sk. Sever  medzi FK Bánová a FK Raková, ktoré sa malo odohrať dňa 31.8.2014 a nariadeniu odohratia stretnutia v novom termíne dňa 17.9.2014. Rozhodnutie uverejnené v Spravodajcovi č.11/2014-2015 zo dňa 4.9.2014.

Odvolacie konanie – 8/2014

Odvolanie MŠK Kysucké Nové Mesto voči rozhodnutiu ŠTK  SsFZ  zverejnené v Spravodajcovi č.12/2014-2015 zo dňa 2.5.2014 v bode č.6, nekontumovanie výsledku stretnutia 6.kola IV. ligy sk. Sever medzi MŠK – K. N. Mesto – ŠK Závažná Poruba.

Odvolacia komisia podané odvolania preskúmala  a uzniesla sa na nasledovných rozhodnutiach:

K bodu 1: OK/7/2014

Odvolanie TJ Jednota Bánová  proti  rozhodnutiu ŠTK  SsFZ  bolo klubom písomnou formou dňa 30.9.2014 stiahnuté pre neaktuálnosť. Futbalové stretnutie bolo v novom termíne odohrané.

K bodu 2: OK/8/2014

OK SsFZ  v zmysle čl. 128 odvolanie MŠK K. N. Mesto proti rozhodnutiu ŠTK SsFZ  - Spravodajca 12/2014-2015 bod 6 – zamieta a potvrdzuje správnosť rozhodnutia komisie.

Dôvod: OK SsFZ na základe predložených materiálov a písomného vyjadrenia ŠTK k postupu pri riešení a uzatváraní  tohto prípadu usúdila, že k jednoznačnému porušeniu Súťažného poriadku článkov 99, 100 alebo 102 nedošlo. Nie je teda opodstatnenosť požadovať a priznať kontumovanie výsledku. Za chybné konanie funkcionárov podieľajúcich sa na príprave stretnutia a spracovania Zápisu o stretnutí a za nedôslednosť pri kontrole zápisu zo strany rozhodcov boli vynesené disciplinárne opatrenia.

Hráč, ktorý stretnutie odohral je v klube Závažná Poruba registrovaný a nebolo voči nemu pred stretnutím uplatnené ani žiadne disciplinárne opatrenie.

Pri uzatváraní tohto prípadu sa opierame i o výklad článkov SP o ktorý sme spolu s ďalšími zväzovými orgánmi požiadali ŠTK SFZ. 

Poplatok za odvolanie 50.-EUR, bude zahrnutý na úhradu do MZF.

Proti rozhodnutiu OK SsFZ bod 2 je možné uplatniť opravný prostriedok, odvolanie na OK SFZ.                                                                                          

                                                                                                

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.    Upozorňujeme v súvislosti s plnením zmluvy so spoločnosťou EURO-VAT, spol. s.r.o.,  súčasťou ktorej bolo venovanie 15 ks futbalových lôpt značky DYNAMAX družstvám, ktoré zvíťazili v kategórii dospelých a dorastu v súťažiach SsFZ a jednotlivých ObFZ, na povinnosť inštalovať reklamný banner DYNAMAX v areáli futbalového ihriska, ako aj vyhotoviť 2 fotografie tohto reklamného bannera z dvoch rôznych uhlov. Chceme touto cestou upozorniť tieto klub, ak tak doteraz neurobili, zaslali uvedené fotografie (najneskôr však do 30.9.2014) na adresu: matejka@ssfz.sk. Upozorňujeme touto cestou sekretárov ObFZ, že táto povinnosť sa v zmysle príkaznej zmluvy dotýka aj klubov – víťazov súťaží ObFZ a žiadame ich touto cestou o aktívnu spoluprácu pri zabezpečovaní fotodokumentácie. K dnešnému dňu neevidujeme fotografie od: FK  Námestovo, Rudina, Oščadnica, Babín, Demänová, Kokava n/Rimavicou, Košťany, M. Čepčín, R. Seč, Sirk, Dolný Badín, Budča, Horná Ves, Štiavnik, K. Poruba, Krasňany, Jabloňové a H. Hričov.

 

Upozornenie pre R stretnutia

V súvislosti s automatickou evidenciou činnosti delegovaných osôb v MFS prostredníctvom ISSF opakovane upozorňujeme, že v prípade, ak sa stretnutie z rôznych dôvodov neodohrá, rozhodca stretnutia bezpodmienečne oznámi, prostredníctvom podania na ekonomickú komisiu základné informácie - najmä skutočnosť či sa do miesta stretnutia dostavili - nedostavili delegované osoby (úhrada paušálnych nákladov).