Spravodajca č. 12/2014-15                                                             12. 9. 20147

 

 

Pracovné stretnutie k návrhu nového Registračného a prestupového poriadku SFZ

 Na návrh projektového tímu, pripravujúceho návrh nového registračného a prestupového poriadku SFZ, odporučil VV SFZ pripraviť pracovné stretnutia tohto tímu s funkcionármi a zástupcami FK v jednotlivých regiónoch. V regióne stredného Slovenska sa toto stretnutie uskutoční dňa 19.9.2014  (piatok) o 15,00 hod. v priestoroch Presscentra v západnej tribúne štadióna MŠK v Žiline. Pracovné stretnutie povedie projektový menežér SFZ a člen Legislatívno- právnej a etickej komisie Mgr. Marek Majtán. K účasti na tomto stretnutí pozývame všetkých, ktorí sa orientujú v uvedenej problematike a môžu prispieť svojimi návrhmi ku skvalitneniu tohto dokumentu. Vzhľadom na kapacitné možnosti presscentra však žiadame všetkých záujemcov, aby svoju účasť v každom prípade komunikovali s príslušným ObFZ vo svojej pôsobnosti, prípadne na SsFZ.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.    Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov, aby venovali maximálnu pozornosť vyplňovaniu nominácií v ISSF (hráči s rovnakým menom a priezviskom) a R o dôkladnú kontrolu RP hráčov, aby tieto boli v súlade s nomináciami FK.

2.    ŠTK schvaľuje zmeny termínov a ÚHČ  

·        13.09.2014 /sobota/ o 15,30 hod. 7.kolo III. liga Žarnovica – Námestovo

·        13.09.2014 /sobota/ o 12,00 hod. 7.kolo IV. liga S Stráňavy – Belá Dulice

·        13.09.2014 /sobota/ o 15,30 hod. 7.kolo V. liga C Bacúch – Šalková

·        13.09.2014 /sobota/ o 15,30 hod. 7.kolo V. liga B Švošov – Kláštor p. Znievom

·        17.09.2014 /streda/ o 16,00 hod. 4.kolo IV. liga S Černová – Stráňavy

·        17.09.2014 /streda/ o 16,00 hod 5.kolo V. liga A Bánová – Raková

·        27.09.2014 /sobota/ o 10,30 hod. 9.kolo V. liga B Demänová - Palúdzka

·        27.09.2014 /sobota/ o 15,00 hod 9.kolo IV. liga J Hriňová – Podbrezová „B“

·        28.09.2014 /nedeľa/ o 13,00 hod. 9.kolo V. liga Bacúch - Repište

·        18.09.2014 /štvrtok/ o 15,30 hod. 2.kolo V. liga A Terchová – Predmier

·        20.09.2014 /sobota/ o 15,00 hod. 8.kolo V. liga C Medzibrod – Pliešovce

·        27.09.2014 /sobota/ o 11,00 hod. 9.kolo III. liga Pohronie ZH/DŽ – Makov

·        27.09.2014 /sobota o 15,00 hod. 9.kolo V. liga D Olováry – Veľký Krtíš

·        08.10.2014 /streda/ o 14,30 hod. 1.kolo III. liga Brusno – Teplička n. Váhom

·        25.10.2014 /sobota o 14,00 hod 13.kolo V. liga C Bacúch – Sásová

·        02.11.2014 /nedeľa/ o 13,30 hod. 6.kolo IV. liga J Oravské Veselé – Stráža (v prípade nepriaznivého počasia na UT v Námestove)

3.    Zmeny termínov Slovnaft Cup 3.kolo

·        23.09.2014 /utorok/ o 16,00 hod Oravské Veselé – Čadca

4.    Nariaďujeme odohrať MFS IV. ligy JUH 7.kolo Detva – Zvolen „B“ dňa 14.09.2014 o 15:30 na ihrisku Tatran Čierny Balog

5.    Oneskorené začiatky stretnutí: Černová - K. Lieskovec (neskorý príchod hostí), Š. Bane - Sásová (ISSF).

6.    Námietky FK Kysucké Nové Mesto a FK Tvrdošín z MFS IV. ligy SEVER 6.kolo K. N. Mesto - Z. Poruba a Bytčica - Tvrdošín boli prerokované ako opodstatnené, avšak s ponechaním výsledkov dosiahnutých na ihrisku v zmysle RS SsFZ kapitola X bod 11. Hráči, ktorí v skutočnosti nastúpili na stretnutie sú hráčmi príslušných FK, majú platné RP a nemajú zastavenú činnosť. K chybe došlo vinou klubových ISSF manažérov pri nahrávaní nominácie (výber nesprávneho hráča s rovnakým menom a priezviskom) a následnou nedostatočnou kontrolou predložených RP zo strany R. Prípady odstupujeme na doriešenie KR a DK.

7.    Námietky kapitánov: Teplička - Lučenec (H  1x opodstatnená, 1x neopodstatnená – odstúpené na KR).

8.    Odstupujeme na KR R Ladislav Szabó, ku dňu 11.09.2014 stále nespracovaný EZ z dňa 07.09.2014 (V.liga C 6.kolo Priechod : Bacúch).

9.    Rozhodca je povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania plastového RP z výroby alebo straty nemá RP, ale je overiteľný cez ISSF. FK predloží rozhodcovi doklad žiadosti o vyhotovenie RP a hráč doklad totožnosti. R stretnutia je povinný túto skutočnosť aj s dôvodom uviesť v zápise o stretnutí.

Upozorňujeme rozhodcov a FK, že v úvodných kolách súťaží môže dôjsť v súvislosti s FK, ktoré zanikli

zlúčením dvoch FK k situácii, keď hráči budú mať platný RP, budú overiteľní v systéme ISSF, ale

nebude možné ich nahrať do elektronického zápisu o stretnutí. V takomto prípade sú rozhodcovia

povinní umožniť a FK vykonať vypísanie Zápisu o stretnutí v tzv. papierovej podobe. Dôvodom je

prácne odstrániteľná chyba  v programe ISSF. Vypísanie Zápisu o stretnutí v papierovej podobe však nemôže byť dôvodom na oneskorený začiatok MFS.

10.  Vzhľadom k nepriaznivému počasiu a nevyhovujúceho stavu hracích rušíme odohratie MFS:

III. liga (7. kolo) Pohronie ZH/DŽ – Teplička n/VáhomŽarnovica – Námestovo,

     V. liga sk. D  (7. kolo) V. Krtíš – Cinobaňa.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Majsniar)

Z  dôvodu pretrvávajúceho nepriaznivého počasia KM ruší v zmysle čl. VIII/6 RS 2014/2015 nasledovné  stretnutia :

Medtibrod – Bzovík ( dorast ), Hnúšťa– Tornaľa ( žiaci ), Kováčová– H. Nemce ( žiaci ), Kováčová– Kremnica ( dorast ), Č. Balog– Hriňová ( žiaci), Pliešovce – Vígľaš ( dorast ), V. Krtíš – Jupie Podlavice Badín (SD-MD), N. Baňa – Fomat Martin (SD-MD). N. Baňa – Pliešovce (žiaci).  Žiadame  usporiadajúce  FK  uvedených stretnutí o zaslanie fotodokumentácie  hracej plochy zo dňa konania predmetného MFS na  adresu  mladezssfz@gmail.com.

Vzájomné dohody o odohratí uvedených MFS zaregistrujú FK  v ISSF do 17.9.2014, odohrať ich je potrebné v zmysle RS do 14 dní.

1.   KM na základe predložených žiadostí schvaľuje zmeny termínov MFS nasledovne:

ŽIACI

a)    II.liga U15, U13 sk.Sever – 8.kolo (Žilina C – Tvrdošín) 20.9.2014 o 13,00 a 15,00 (zmena ÚHČ), MŠK Žilina  uhradí 10€ v MZF,

b)    II.liga U15, U13 sk.Sever – 7.kolo (Čadca – Zákamenné) 13.9.2014 o 9,00(U13) a 11,00 (U15) – zmena ÚHČ, FK Čadca  uhradí 10€ v MZF,

c)    II.liga U15, U13 sk.Sever – 11.kolo (Čadca – Belá) 11.10.2014 o 9,00 a 11,00 (zmena ÚHČ),

d)    III.liga U15, U13 sk.A – 11.kolo (Čadca B – Varín) z 12.10. na 11.10.2014 o 13,00 a 15,00,

e)    III.liga U15, U13 sk.A – 12.kolo (Oščadnica - Čadca B) 18.10.2014 o 9,00 a 11,00 (zmena ÚHČ),

f)     III.liga U15, U13 sk.A – 9.kolo (Čadca B – Čierne) 27.9.2014 o 14,00 a 16,00 (zmena ÚHČ),

g)    III.liga U13 sk.C – 9.kolo (Sliač – Hont. Nemce) 28.9.2014 o 13,00,

h)    III. liga U15, U13 sk. C (Čierny Balog - Hriňová )  1.10.2014 o 14.00 a 16.00,

DORAST

i)      II.liga U19, U17 – 7.kolo  (Rakytovce – Námestovo) z 13.9. na 23.10.2014 (štvrtok) o 11,00 a 13,30,

j)      II.liga U19, U17 – 15.kolo (Bánová – Bytča) 17.9.2014 10,00 a 12,30.  Ihrisko Brezany,

k)    III.liga dor.sk.Juh – 8.kolo (Tornaľa – Tisovec) 20.9.2014 o 12,00 (zmena ÚHČ), FK Tisovec uhradí 10€ v MZF,

l)      IV.liga dor.sk.B – 8.kolo (Z.PorubaD.Kubín) z 20.9. na 19.9.2014 o 16,30,

m)   IV.liga dor.sk.C – 9.kolo (Kremnička Lovčica Trubín) z 28.9. na 27.9.2014 o 10,00,

n)    IV.liga sk.C – 1.kolo (Pliešovce – S.Ľupča) z 23.9. na 16.9.2014 o 17,00,

o)    IV.liga dor.sk.C – 8.kolo (Medzibrod – Pliešovce) z 20.9. na 19.9.2014 o 17,00, FK Pliešovce uhradí 10€ v MZF,

2.   KM neschvaľuje zmeny termínov MFS:

a)    III.liga U15, U13 sk.C – 10.kolo (H.NemceS.Ľupča) 5.10.2014 o 10,30 a 12,30 na ihrisku v S.Ľupči. - chýba súhlas FK S.Ľupča,

b)    II. liga U19, U17 – 8.kolo (Čadca – V.Krtíš) z 21.9. na 20.9.2014  o 9,30 a 12,00 –  žiadosť FK V. Krtíš nebola  riadne zdôvodnená v zmysle RS - VI/7b,

c)    V.liga dor.sk.B – 8.kolo (Z.PorubaD.Kubín) z 20.9. na 19.9.2014 o 16,30 - žiadosť FK  D. Kubín nebola  riadne zdôvodnená v zmysle RS - VI/7b,

d)    IV.liga dor.sk.C – 3.kolo (Selce –Bzovík) navrhnutý termín 3,11.2014  je už po ukončení jesennej časti súťažného ročníka. Žiadame FK Selce a FK Bzovík predložiť nový termín odohratia MFS  do 17.9.2014, v opačnom prípade termín nariadi KM.

3.   KM predvoláva na svoje zasadnutie dňa 18.9.2014 o 16,00 vo veci podozrenia z neoprávneného štartu hráča zo stretnutia 4. kola dorastu  Rosina – Staškov :

FK Rosina – hráč Michal Rúfus / 1256892 /, hráč Andrej Martinčo /1301885/,  kapitán mužstva Martin Drexler / 1259472/, vedúci mužstva Juraj Drexler, zástupca klubu Štefan Ďuroška,

FK Staškov –kapitán mužstva  Pavol Jantoš /1259507/, vedúci mužstva Miroslav Michalík,

Rozhodca -  Martin Rogoň, asistent rozhodcu – Martin Matula.

FK Staškov zabezpečí na zasadnutí účasť  hráčov, ktorí osobne  poznajú predmetných  hráčov FK Rosina.

Účasť  predvolaných na zasadnutí je povinná a nezastupiteľná. 

4.   KM ďalej oznamuje:

a)    Odstupujeme KR prípad neuzavretie zápisu o stretnutí v ISSF rozhodcom Rastislavom Staškovanom .

b)    Odstupujeme KR námietku FK  Štiavnik zo stretnutia dorastu Zborov – Štiavnik,

c)    Upozorňujeme FK, ktoré zrušia stretnutie v zmysle RS – čl. VIII, bod 6, že v zmysle aj uznesenia  Vv bude v čase ÚHČ vykonávať KM kontroly predmetných hracích plôch.

d)    Nedodržanie ÚHČ stretnutí :

Jupie BB  - Vrútky  ( dorast ) - neskorý príchod  H  z dôvodu  zlého odbočenia z diaľnice,

Čadca  Rakytovce   ( dorast  ) -  nedostatočná organizácia prípravy stretnutia zo strany D,

Krasňany – K. Lieskovec ( dorast  ) – nezdôvodnený neskorý príchod  H,

Černová – O. Polhora ( dorast  ) – nezdôvodnený neskorý príchod  H,

Zborov – Varín ( žiaci ) – internet usporiadateľského FK,

Skalité – Čadca ( žiaci ) – internet usporiadateľského FK,

e)    Svoje otázky, podnety a názory nepatriace do podaní v ISSF môžu FK adresovať na adresu KM SsFZ: mladezssfz@gmail.com.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-24 DK opakovane žiada R, DZ, funkcionárov FK a ďalšie osoby zúčastnené na MFS o dôsledné naštudovanie a plnenie príslušných ustanovení Rozpisu súťaží vo futbale 2014/2015 (RS je zverejnený na www.ssfz.sk sekcia „Rozpis súťaží“) týkajúcich sa oblastí súvisiacich s prácou DK (napr. kap. XIV. – XX. RS 2014/2015 a hlavne kolonka „Podnet PR“ správy DZ v zmysle kap. XX. ods. 15), vydaných v nadväznosti na príslušné ustanovenia DP SFZ a nariadenia orgánov SsFZ.

D-55 DK upozorňuje funkcionárov FK v rámci SsFZ, že disciplinárne previnenia v stretnutiach Slovenského pohára rieši DK SFZ, ktorá  poskytuje aj odborný výklad k vykonateľnosti ňou uložených DO.

D-186 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ Radomír Trnovec 1187875 Tvrdošín 4 SN + zmena podmienečného DO 1 stretnutie na nepodmienečný od 4.9.14, DP 49-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-187 Oprava časti DO pod D-184 - uhradiť 5 € v MZF.

D-188 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ Igor Kučavík 1183795 Bytča 2 SN od 8.9.14, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-189 Na návrh KR SsFZ Tomáš Perexta 1 mesiac nepodmienečne od 11.9.14 do 10.10.14, DP 63-1b za nedostatočnú kontrolnú činnosť pred stretnutím IV. ligy skupina Sever dospelí Kysucké Nové Mesto-Závažná Poruba, uhradiť 10 € na účet SsFZ do 29.9.14 (doklad o úhrade do stanoveného termínu predložiť na sekretariát SsFZ).

D-190 Na návrh KR SsFZ Miroslav Škvarek 1 mesiac nepodmienečne od 11.9.14 do 10.10.14, DP 63-1b za nedostatočnú kontrolnú činnosť pred stretnutím IV. ligy skupina Sever dospelí Rosina-Závažná Poruba, uhradiť 10 € na účet SsFZ do 29.9.14 (doklad o úhrade do stanoveného termínu predložiť na sekretariát SsFZ).

D-191 Na návrh KR SsFZ Michal Botka 1 mesiac nepodmienečne od 11.9.14 do 10.10.14, DP 63-1b za nedostatočnú kontrolnú činnosť pred stretnutím IV. ligy skupina Sever dospelí Závažná Poruba-Belá-Dulice, uhradiť 10 € na účet SsFZ do 29.9.14 (doklad o úhrade do stanoveného termínu predložiť na sekretariát SsFZ).

D-192 Na návrh ŠTK SsFZ Pavel Šarafín vedúci družstva FK Závažná Poruba dospelí 4 SN od 11.9.14, DP 53-1e a 53-3b, uhradiť 10 € v MZF.

D-193 Na návrh ŠTK SsFZ Ján Mikuláš vedúci družstva FK Závažná Poruba dospelí 4 SN od 11.9.14, DP 53-1e a 53-3b, uhradiť 10 € v MZF.

D-194 Na návrh ŠTK SsFZ Matej Beťko 1180018 Závažná Poruba DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 10 € v MZF.

D-195 Na návrh ŠTK SsFZ Pavel Beťko  1219353 Závažná Poruba DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO,uhradiť 10 € v MZF.

D-196 Na návrh ŠTK SsFZ Roman Vavrovič tréner FK Závažná Poruba dospelí DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO,uhradiť 10 € v MZF.

D-197 Ľubomír Bartík tréner FK Krupina dorast 5 SN od 8.9.14, DP 48-1c, uhradiť 5 € v MZF.

D-198 Lukáš Cvacho 1168807 Krásno nad Kysucou 1 SN od 8.9.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-199 Jozef Caban 1139569 Šálková 1 SN od 8.9.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-200 Lukáš Lacko 1280798 Vrútky 2 SN od 8.9.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-201 Peter Krutý 1303958 Sliač 4 SN od 8.9.14, DP 48-1c, uhradiť 5 € v MZF.

D-202 Matúš Povalač 1285116 Krupina 2 SN od 8.9.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-203 Patrik Matyáš 1259477 Rosina 2 SN od 8.9.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-204 Andrej Košinár 1277377 Sučany 2 SN od 8.9.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-205 Ján Krajči asistent trénera FK Štiavnik dorast 3 SN od 8.9.14, DP 48-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-206 FK Voznica dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 58-1a a 58-3 za neprístojnosti priaznivcov družstva v a po stretnutí V. ligy skupina C dospelí Voznica-Čierny Balog.

D-207 Slavomír Pukan 1106848 Voznica 1 SN od 8.9.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-208 Kristián Daniš 1285146 Zvolen 2 SN od 8.9.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-209 Juraj Zboja 1281733 Trstená 2 SN od 8.9.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-210 Ľuboš Ohajda 1265966 Nenince 2 SN od 8.9.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-211 Henrich Bečár 1304828 Klin 2 SN od 8.9.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-212 Róbert Špilák 1276688 Skalité 4 SN od 8.9.14, DP 48-1c, uhradiť 5 € v MZF.

D-213 Dušan Ružička vedúci družstva FK Varín dorast 4 SN od 8.9.14, DP 48-1c, uhradiť 5 € v MZF.

D-214 Adam Gavlák 1321226 Skalité 3 SN od 8.9.14, DP 48-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-215 Tomáš Čákovský 1249251 Nová Baňa 3 SN od 8.9.14, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-216 Róbert Černák 1133840 Žarnovica 1 SN od 8.9.14, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-217 Michal Prepelica 1119708 Kalinovo 2 SP do 31.5.15, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-218 Viktor Koták 1221219 Kalinovo 6 SN od 8.9.14, DP 47-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-219 Zoltán Torok 1336498 Tornaľa DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO. 

D-220 Na návrh KR SsFZ Ondrej Belán R 1 týždeň nepodmioenečne od 15.9.14 do 21.9.14, DP 63-1b a 39-2 za nesprávny popis priestupku vylúčeného hráča v stretnutí II. ligy SŽ skupina Juh Tornaľa-Radzovce, uhradiť 10 € na účet SsFZ do 29.9.14 (doklad o úhrade do stanoveného termínu predložiť na sekretariát SsFZ).

D-221 Martin Šurina 1248840 Trstená 1 SN od 8.9.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF

D-222 Michal Šimun 1219335 Lietavská Lúčka 1 SN od 8.9.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-223 Marián Štefaničiak 1146805 Turčianska Štiavnička 1 SN od 8.9.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-224 Ján Jeťko 1127099 Kláštor pod Znievom 4 SN od 8.9.14, DP 50-1b, uhradiť 10  v MZF.

D-225 Jozef Nyiri 1225131 Tornaľa 1 SP do 31.5.15, DP 46-1a, uhradiť 10 € v MZF.

D-226 FK Lesenice dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 57-1a a 57-3 za nedostatočnú usporiadateľskú službu v stretnutí V. ligy skupina D dospelí Lesenice-Čebovce. 

D-227 Filip Poništ 1302831 Stará Bystrica 2 SN od 11.9.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-228 Na návrh ŠTK SsFZ FK Závažná Poruba dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a za porušenie ustanovení Pravidiel futbalu a Súťažného poriadku SFZ.

D-229 Na návrh ŠTK SsFZ FK Bytčica dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a za porušenie ustanovení Pravidiel futbalu a Súťažného poriadku SFZ.

D-230 Oprava časti DO pod D-148 zmena DP 58-1a a 58-1c na 58-2a a 58-2c.

D-231 Na návrh KR SsFZ Martin Adamec 1 mesiac nepodmienečne od 11.9.14 do 10.10.14, DP 63-1b za nedostatočnú kontrolnú činnosť pred stretnutím IV. ligy skupina Sever dospelí Bytčica - Tvrdošín, uhradiť 10 € na účet SsFZ do 29.9.14 (doklad o úhrade do stanoveného termínu predložiť na sekretariát SsFZ).

D-232 Na návrh ŠTK SsFZ Michal Repkovský vedúci družstva FK Bytčica dospelí 4 SN od 11.9.14, DP 53-1e a 53-3b, uhradiť 10 € v MZF.

D-233 Na návrh ŠTK SsFZ Pavol Drahno 1148131 Bytčica DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 10 € v MZF.

D-234 Na návrh ŠTK SsFZ Pavol Repkovský 1175106 Bytčica DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 10 € v MZF.

D-235 Na návrh ŠTK SsFZ Ján Meliš asistent trénera FK Bytčica dospelí DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 10 € v MZF.

D-236 Na návrh ŠTK SsFZ Jozef Beleš asistent trénera FK Bytčica dospelí DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 10 € v MZF.

D-237 Na základe odporúčania VV SsFZ, na návrh sekretariátu SsFZ FK  Tisovec, Teplička nad Váhom, Divín,  Bánová,  Stará Bystrica, Kysucký Lieskovec, Kremnička, Podbrezová B, Hajnáčka a Buzitka  dospelí pokuta po 100 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 64-2 a 64-6 za neuhradenie MZF za mesiac august 2014 v stanovenom termíne. DK podľa DP 64-6 stanovuje novú lehotu úhrady nedoplatkov do 16.9.14, pod následkom ďalších DO podľa DP 64-8 (ďalšia pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov atď.). FK do stanového termínu predložia na sekretariát SsFZ doklad o úhrade nedoplatku.

D-238 Na základe odporúčania VV SsFZ, na návrh sekretariátu SsFZ FK Bzovík, Krasňany, Nenince, Hliník nad Hronom a Dobrá Niva dorast po 50 € + 5 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 64-2 a 64-6 za neuhradenie MZF za mesiac august 2014 v stanovenom termíne. DK podľa DP 64-6 stanovuje novú lehotu úhrady nedoplatkov do 16.9.14, pod následkom ďalších DO podľa DP 64-8 (ďalšia pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov atď.). FK do stanového termínu predložia na sekretariát SsFZ doklad o úhrade nedoplatku.

D-239 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 ŽK od 8.9.14 na 1 MFS:

          Adam Slovák 1197273 Revúca, uhradiť 10 € v MZF.

D-240 Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DO-DP 41-1: 

          Adam Hronček 1300326 Tomášovce zamieta sa, uhradiť 5 € v MZF.

          Radoslav Hliničan 1248833 Dúbrava na 1 SP do 31.5.15, uhradiť 10 € v MZF.         

          Roman Švantner 1275909 Braväcovo na 1 SP do 31.5.15, uhradiť 5 € v MZF.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.   

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)

 1. Prerokované boli nasledovné námietky, resp. sťažnosti FK: Hnúšťa (Radzovce – Hnúšťa) - v riešení, KR zaujme stanovisko po podrobnej analýze videozáznamu, Lučenec (Teplička n. Váhom - Lučenec) - v riešení, KR zaujme stanovisko po podrobnej analýze videozáznamu, Čebovce (Lesenice - Čebovce) - v riešení, KR zaujme stanovisko po podrobnej analýze videozáznamu, Voznica (Voznica – Č. Balog) – KR berie podanie na vedomie, Kysucké n. Mesto (Kysucké n. Mesto – Z. Poruba) – námietka opodstatnená, Bytča (Rakytovce – Bytča) – námietka neopodstatnená (uhradiť poplatok 10 € v MZF).

Voči R a DZ, ktorí v predmetných stretnutiach postupovali nesprávne boli zo strany KR vyvodené opatrenia v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ SsFZ. Odporúčame FK aby si robili videozáznamy aj z mládežníckych stretnutí, nakoľko v prípade absencie videa nie je možné sťažnosť objektívne posúdiť.

 1. Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptovať neoficiálne sťažnosti (listy, podnety, námietky a pod.) na výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náležitosti v zmysle článkov XVII a XVIII Rozpisu súťaží SsFZ 2014/15.
 2. Upozorňujeme FK o zasielanie nestrihaných a neprerušených videozáznamov s trvalým údajom prebiehajúceho času a nasnímaným zvukom tak, ako je uvedené v kapitole XVI Rozpisu súťaží SsFZ 2014/15. V prípade opakovaných nedostatkov KR pristúpi k návrhu na disciplinárne riešenie!

4.    Na zasadnutie KR, ktoré sa uskutoční dňa 18.9.2014 od 16,00 hod. v hoteli Via Jasná, Demänová pozývame R: Cimprich, Rogoň. Účasť menovaných je povinná.

 1. Žiadame KR ObFZ o nahlásenie aktuálneho stavu príslušnosti R k FK pôsobiacich v súťažiach SsFZ k 30.9.2014 na SsFZ alebo na e-mailovú adresu: andrejhrmo@gmail.com najneskôr do 1.10.2014.
 2. Dôrazne upozorňujeme R na správnosť popisu priestupkov v Zápise o stretnutí, z dôvodu opakovaných nedostatkov v tejto činnosti (kapitola XX, bod 14 Rozpisu súťaží 2014/2015):

Uvádzanie ŽK a ČK R v rubrike „osobné tresty“ zápisu

- spôsob uvádzania ŽK a ČK v zápisoch stanovuje KR, pričom DK dôrazne upozorňuje R na

  správnosť a čitateľnosť uvádzaných údajov na origináloch, kópiách a fotokópiách zápisov,

- popis vylúčenia hráča – minúta, ČK, číslo, meno a priezvisko, číslo RP a popis priestupku,

- popis vylúčenia hráča po napomenutí druhou ŽK – minúta, ČK, číslo, meno a priezvisko,

  číslo RP (ČK po 2.ŽK), čiže bez uvedenia priestupkov, za ktoré hráč bol napomenutý,

- popis napomenutia hráča – minúta, ŽK, číslo, meno a priezvisko,

- v popise priestupku heslovite uviesť dôvody vylúčenia hráča (nestačí uviesť HNS, surová

  hra, vzájomné napadnutie, urážka, zmarenie gólovej príležitosti a pod.),

- v popise priestupku pri priestupkoch podľa Pravidla 12 PF (sotenie, udretie, kopnutie,

  podrazenie, vrazenie a pod.) uviesť skutočnosť, keď bol priestupok vykonaný mimo súboja

  o loptu, bez úmyslu hrať s loptou a v prerušenej hre,

- v popise priestupku neuvádzať pojem „v neprerušenej hre“, resp. „v súboji o loptu“,

- k popisu priestupku pripájať pojem „surová hra“ iba v prípade, ak hráč pri zákroku vedome

  ubližoval alebo sa snažil ublížiť súperovi na zdraví.

 1. Náhradné FP rozhodcov sa uskutočnia dňa 12.9.2014 (piatok) na futbalovom štadióne Štiavničky v B. Bystrici s časom prezentácie od 16:00 hod., zúčastnia sa: Bednárik, Belán I., Blichárová, Cimprich, Čičmanec, Čuboň T., Danyi, Debnár, Diabelko, Dibdiak, Dobrík, Dodok, Farský, Forgáč, Gonda, Grenčík, Hanesová, Horák, Hreus, Hrtús, Chmúrny, Jačmeník, Ježík, Kancko, Kapusta, Katrenčík, Kmetík, Košárnik, Kratochvíľa, Králik, Kuba, Kuteľ, Labuda, Ligas, Ľupták, Martinka, Martvoň, Melicher, Mészáros, Mihálka, Mikloš, Mitúch, Nagy, Olšiak, Ploštica, Polomský, Remeň, Rogoň, Rojík, Šimovič, Šlapka, Štrba Ma., Švec, Uhorskai, Urda, Vozár, Vrtich, Weiss M., Zaťko, Žubor. 

R, ktorí nepredložili lekárske potvrdenie o spôsobilosti absolvovať FP a vykonávať funkciu R v prvom termíne FP, sú ho povinní predložiť pred absolvovaním náhradného termínu FP (R III. ligy od telovýchovného lekára, ostatní R od praktického lekára). Bez uvedeného potvrdenia nie je možné absolvovať FP!

 1. Upozorňujeme R na povinnosť:

a) uzatvorenia elektronického zápisu do 1 hodiny tak, ako je to uvedené v Rozpise súťaží 2014/2015 (kapitola XIV, bod 3 Povinnosti rozhodcov a DZ po MFS, bod 4) – zápis nestačí „priebežne uložiť“!

b) vykonania dôkladnej kontroly platnosti a zhody registračných preukazov so Zápisom o stretnutí pred MFS (kapitola XIV, bod 2, písm. d) Rozpisu súťaží 2014/2015). V prípade pochybení budú previnilci odstúpení DK SsFZ!

 1. Zároveň dôrazne upozorňujeme rozhodcov III. ligy na povinnosť zúčastňovať sa MFS v spoločenskom oblečení. Nedodržanie uvedenej povinnosti DPR popíše vo svojej správe.
 2. Informujeme DZ, že na web stránke SsFZ je v sekcii Komisie – Komisia rozhodcov – Materiály zverejnená tabuľka účastníkov programu TALENT, aktuálna pre jesennú časť súťažného ročníka 2014/15.
 3. Upozornenie pre DZ:

Výsledok stretnutia SMS zasielať len v prípade, ak rozhodca do 1 hodiny po stretnutí neuzavrie Zápis R v ISSF, DZ je povinný v Správe DS uvádzať v časti F, iné zistenia, čas, kedy rozhodca uzavrel Zápis R resp. dôvod, pre ktorý rozhodca neuzavrel Zápis R do 1 hod. po stretnutí.

Taktiež pri písaní Správy DS resp. Správy PR v ISSF FUTBALNET, DZ je povinný odkontrolovať cez HISTÓRIU ŽIVOTNÉHO CYKLU ZÁPASU, či rozhodca vytvoril zápis  zo stretnutia a po stretnutí uzatvoril zápis zo stretnutia. Ak DZ zistí  nedostatky, poznamená ich v správe DS a kontaktujte R stretnutia a správcu ISSF p. Pavla Turňu.

V zmysle Pokynov pre DZ, dôsledne vyplňovať v Správe DS, časť H, vyhodnotenie FAIR – PLAY, z dôvodu správneho uzatvárania Správy DS.

Správnosť uloženia Správy PR a Správy DS odkontrolovať cez Históriu životného cyklu príslušnej Správy PR a DS.

 1. Ospravedlnenia R a DZ:  R: Králik 27.9.-28.9., Polomský 20.9.-21.9., Tokár 27.9.-28.9., Šupej 27.9., Stankovianska 21.9., 12.10., 26.10., Fáber 4.10.-11.10., Scherer 21.9.-5.10., Petrák 26.9.-28.9., Košarník FP a do konca jesennej časti, Melich 27.9., Blichárová 20.9.,27.9.,18.10. a 25.10., Markovič 13.9. a 21.9., Martinka ukončenie PN 19.9., Kolofík 30.9.-31.10. prac.dni, Kyzek 20.9. a 4.10., Čičmanec 4.10., Krahulec 4.10., Valentýni 27.9., Dovičák 19.10., Kollár 4.10. a 11.10., Medveď 28.9., 27.9. zrušené, Labuda predĺžené do 31.10., Jodas 5.10.a 19.10. do 12:00, 11.10. do 12:00 a 26.10., Bútora 4.10.-5.10., Rojček od 1.10. prac.dni streda - piatok, Bátory M. PN prilož.,, Forbak 27.9., Rogoň do konca jesennej časti.

DZ: Hurík ukončenie PN k 1.9., Badura 20.9., Kubinec 20.9.., Budač P. 20.9., Čunderlík 6.9., 27-28.9., Ivan 21.9., 25-26.10., Tavač 13-22.9., Doboš 20.9.,Budač M 27.9., Jančok 21.9., 27.9., Bella 20.9.,

13.  Zmena tel. čísla: Miroslav Ježík Mobil: 0910 867 089

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1 .     MINI CHAMPIONS LIGA Slovensko 2014  - turnaj SFZ pre chlapcov U 12 (ročník 2003) . Do krajského finále pre BB kraj ( Zvolen, 17. septembra od 08.30 na miniihrisku v areáli MFK Lokomotíva Zvolen) postúpili družstvá FK POHRONIE Žiar/Dolná Ždaňa, MFK Lokomotíva Zvolen, FK SITNO Banská Štiavnica, JUPIE Podlavice Badín, Dukla Banská Bystrica a ŽP Šport Podbrezová. Do krajského finále pre ZA kraj ( Ružomberok, 18. septembra 2014 od 08.30 na miniihriskuKlačno v Ružomberku) postúpili družstvá MFK Ružomberok, MŠK FOMAT Martin, MŠK Námestovo, MŠK Žilina, MŠK Kysucké Nové Mesto, FK Čadca. Víťazi krajských kôl postupujú na celoslovenský finálový turnaj MINI CHAMPIONS LIGA Slovensko 2014, ktorý sa bude konať vo Zvolene v dňoch 07. – 08. októbra 2014.

2.             TMK SsFZ plánuje organizovať v rámci projektu vzdelávania trénerov na rok 2014:

1 školenie trénerov 3. triedy / UEFA B licencie (min. 20 poslucháčov) pre držiteľov trénerskej IV. triedy /C licencie (podmienka) v rozsahu 160 hodín (3 x po 3 dni všeobecná a špeciálna časť + 40 hod. TJ + vedenie zápasov vo vlastnom klube + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 250.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do 30. septembra 2014 na priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

1  školenie trénerov 4. triedy / UEFA GRASSROOTS C licencie ( min. 20 poslucháčov) pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 64 hodín ( 2 x 3 dni všeobecná + špeciálna časť + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 150.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného) Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do 30. septembra 2014 na priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

Prihlášku na školenia nájdete na www.ssfz.sk / komisie / trénersko-metodická komisia / materiály

Školenie trénerov UEFA B licencie začne 1 blokom v dňoch 15. - 17. novembra 2014 (pozvánky s pokynmi obdržia prihlásení tréneri  do 15. októbra 2014) – evidované prihlášky: Jaroslav Šidlo, Mário Pečalka, Martin Labaška, Martin Auxt, Roman Toka, Michal Fabian, Róbert Henžel, Martin Poliačik, Matúš Štulajter, Zdenko Veselovský, Branislav Zeman, Róbert Chládek, Peter Drahoš, Peter Žabka, Jaroslav Mravec.

Školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie začne 1 blokom v dňoch 29.- 30. novembra 2014 (pozvánky s pokynmi obdržia prihlásení tréneri  do 15. októbra 2014) – evidované prihlášky: Rudolf Riapoš, Vladimír Pilnik, Marek Ďuriš, Matej Šouc, Miroslav Bardis, Marián Ceniga, Marián Katreniak, Matej Badín, Lukáš Žužafka, Pavol Chromek, Pavol Strmenský, Marek Hlaváč, Ján Rerich, Matúš Moravčík, Peter Belko, Radoslav Antal, Peter Sedúch, Radovan Gardošík, Peter Gajdoš, Miroslav Tóth, Milan Lúčanský, Juraj Blahušiak, Rastislav Mikuláš, Pavol Grusmann, Tibor Sabo, Martin Vodička, Marián Žitňák, Ladislav Baranec, Ján Beliančin, Ján Bujňák, Walter Poliak.

 

Komisia ženského futbalu ( koordinátor Peter Dubovec)

1) Zmena ÚHČ 14.9.2014 v druhom kole regionálnej lige žiačok Stred skupiny A:

Po vzájomnej dohode klubov sa hrací čas zápasov 14.9.2014 /nedeľa/ 2.turnaj regionálnej ligy žiačok skupina A, Usporiadateľ: Bziny /voľno Čadca/ upravuje nasledovne:

  9:00       OŠK Bziny – MŠK FOMAT Martin

10:00       FK REaMOS K. Lieskovec – ŠKF VIX Žilina

11:05       OŠK Bziny - FK REaMOS K. Lieskovec                                            

12:00       MŠK FOMAT Martin – ŠKF VIX Žilina

13:05       MŠK FOMAT Martin - FK REaMOS K. Lieskovec

14:00       OŠK Bziny – ŠKF VIX Žilina

2) Regionálne kolo Mini Champions Ligy dievčat pre Stredné Slovensko:

Dňa 19.9.2014 sa uskutoční regionálne kolo Mini champions ligy dievčat. Stredné Slovensko je rozdelené do dvoch skupín:

A skupina sa bude hrať v FK Čadca, Športovcov 1941, 022 01 Čadca, zodpovedná osoba p. Gábriš, 0907814153. Účastníci turnaja: FDK Čadca, Oravské Veselé, Orava Team, Kysucký Lieskovec, VIX Žilina, OŠK Bziny. Rozpis zápasov:

9:00           FDK Čadca – Oravské Veselé

9:30           Orava Team – Kysucký Lieskovec

10:00         VIX Žilina – OŠK Bziny

10:30         Kysucký Lieskovec – FDK Čadca

11:00         Oravské Veselé – OŠK Bziny

11:30         Orava Team –  VIX Žilina

12:00         Oravské Veselé – Kysucký Lieskovec

12:30         FDK Čadca – OŠK Bziny

13:00         Kysucký Lieskovec –  VIX Žilina

13:30         FDK Čadca –  Orava Team

14:00         VIX Žilina –   Oravské Veselé

14:30         OŠK Bziny – Kysucký Lieskovec

15:00         Orava Team –   Oravské Veselé

15:30         VIX Žilina –  FDK Čadca

16:00         OŠK Bziny –  Orava Team

B skupina sa bude hrať v CVČ Radvanská BB, ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica, zodpovedná osoba p. Vesel, 0915975150. Účastníci turnaja: FK Žiar nad Hronom, FOMAT Martin, MFK Ružomberok, ŽP Podbrezová, CVČ Radvanská. Rozpis zápasov:

  9:30         CVČ Radvanská –  ŽP Podbrezová

10:00         FOMAT Martin –   MFK Ružomberok

10:30         ŽP Podbrezová – FK Žiar nad Hronom

11:00         FOMAT Martin –  CVČ Radvanská

11:30         FK Žiar nad Hronom – MFK Ružomberok

12:00         ŽP Podbrezová – FOMAT Martin

12:30         CVČ Radvanská –  FK Žiar nad Hronom

13:00         MFK Ružomberok –  ŽP Podbrezová

13:30         FK Žiar nad Hronom –  FOMAT Martin

14:00         MFK Ružomberok –  CVČ Radvanská

3) Regionálny výber dievčat zo Stredoslovenského Futbalového Zväzu U13 ( ročníky 2001 a mladšie )

Dňa 22.9.2014 sa uskutoční výber dievčat U13 zo Žilinského a Banskobystrického kraja. Z tohto výberu budeme nominovať najlepšie dievčatá na záverečný celoslovenský turnaj, kde budú hrať proti sebe výbery Východného, Stredného, Západného Slovenska a výber Bratislavského regiónu. Radi by sme do toho zapojili čo najviac dievčat, aj tie čo hrajú len za chlapcov a nehrajú za žiačky. Chceme poprosiť funkcionárov Oblastných futbalových zväzov, aby nám podľa výpisu registrovaných hráčok poslali kontakty na dievčatá, ktoré sú narodené v roku 2001 a mladšie, aby sme im mohli poslať pozvánku a dať im príležitosť konfrontovať sa s tými najlepšími zo Stredného Slovenska. Tento výber sa bude konať na dvoch miestach:

Výber z Oblastných futbalových zväzov Čadca, Žilina, Martin, Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín v Martine na ZŠ Hurbanova, Hurbanova 27,  036 01 Martin (umelá tráva ) od 9:00 do 13:00. Kontaktná osoba: Peter Dubovec, 0918 90 44 12, dubovecpeter@gmail.com

Výber z Oblastných futbalových zväzov Banská Bystrica, Lučenec, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žiar nad Hronom v Banskej Bystrici v Radvani (prírodná tráva, v prípade nepriaznivého počasia umelá tráva ) od 9:00 do 13:00. Kontaktná osoba: Stanislav Žigmund, 0905 66 39 00

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1. Upozorňujeme funkcionárov FK, že matričné miesto na SsFZ bude v nasledujúcom období výrazne preferovať podania podané v elektronickej podobe prostredníctvom ISSF, na úkor podaní v klasickej „papierovej“ podobe. Zároveň vyzývame hráčov (rodičov hráčov) aby si v dostatočnom časovom predstihu vytvorili „hráčske konto“ a toto do 10 dní aktivovali a využívali tak možnosti elektronickej podateľne v ISSF pri realizácii transferov. Aktivovať konto je možné na ktoromkoľvek pracovisku ObFZ, resp. RFZ.  Upozorňujeme zároveň, že schvaľovanie registračných a matričných úkonov v čase mimo pracovnej doby tzv. „víkendové schvaľovanie“ bude podľa schváleného sadzobníka drahšie o 100%.

2. Upozorňujeme zároveň touto cestou funkcionárov FK (ISSF menežérov), že podľa Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov, čl. 5/3 je materský klub hráča povinný sa ku transferu podanému v el. podobe vyjadriť do 7 dní od doručenia žiadosti o transfer. V prípade, že sa klub v uvedenej lehote k žiadosti o transfer nevyjadrí, matrika takýto transfer schváli (najskôr však 7 dní po súhlasnom stanovisku hráča).

3. Zároveň tiež upozorňujeme na skutočnosť, že žiadosti o prestup hráča zo zahraničia do SFZ je možné podávať v zmysle Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov SFZ od 1.7. do 15.9. a od 1.1. do 15.3. Taktiež žiadosti o hosťovanie a ukončenie hosťovania v SFZ sa podávajú od 1.7. do 30.9. a od 1.1. do 31.3. kalendárneho roku.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1. Opätovne dôrazne upozorňujeme FK na dodržiavanie termínu splatnosti mesačnej zbernej faktúry, ktorej splatnosť je nastavená tak, aby bolo možné z týchto prostriedkov uhradiť činnosť delegovaných osôb za uvedený mesiac. V prípade, že sa bude opakovať situácia z tohto obdobia (MZF za mesiac august), keď v čase po splatnosti nebolo uhradených ešte cca 40 FA no a následne 12.9.2014 – viď správa DK z dnešného dňa, bude musieť SsFZ začať uplatňovať aj prísnejší postih, ktorý umožňuje SP.

 

 

Zmena DL 8:

Vzhľadom k nepriaznivému vývoju počasia v týchto dňoch upozorňujeme R a DZ, aby sledovali aj správy riadiacich komisií (ŠTK a KM), kde sú uvedené už zrušené stretnutia. Zároveň ich upozorňujeme, aby si v prípade telefonického odvolania konania MFS futbalovým klubom túto skutočnosť overili u B. Motyčku (súťaže dospelých, M: 0918 320785) a J. Majsniara (súťaže mládeže, m:0904 333 947).

 

Buzitka – Mýtna (8.k., 21.9., AR2 Machyniak za Patakiho)