Spravodajca č. 11/2014-15                                                             4. 9. 20147

 

 

Upozorňujeme FK, že VV SFZ, na svojom zasadnutí 1.7.2014, schválil  splatnosť mesačnej zbernej faktúry na 10 dní.

Zároveň upozorňujeme, že MZF je možné uhradiť výhradne bankovým prevodom, alebo vkladom na bankový účet. Platbu poštovým poukazom nebude ekonomické oddelenie SFZ akceptovať a platbu bude považovať za neuhradenú.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.    Na základe predloženia dokumentácie  (potvrdenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a Lekárskej služby prvej pomoci) žiadame FK Bánová a FK Raková o zaslanie vzájomnej dohody o novom termíne odohratia MFS V. ligy sk. “A“ 6. kolo prostredníctvom ISSF v termíne do 11.09.2014

2.    ŠTK schvaľuje zmeny termínov a ÚHČ

·        06.09.2014 /sobota/ o 15,00 hod. 6.kolo V. liga A Predmier – OFK Kotešová

·        06.09.2014 /sobota/ o 15,30 hod. 6.kolo V. liga A Raková – Rudina

·        10.09.2014 /streda/ o 16,00 hod. 1.kolo V. liga B Bešeňová – Nižná

·        13.09.2014 /sobota/ o 15,30 hod. 7.kolo III. liga Žarnovica – Námestovo

·        13.09.2014 /sobota/ o 12,00 hod. 7.kolo IV. liga S Stráňavy – Belá Dulice

·        13.09.2014 /sobota/ o 15,30 hod. 7.kolo V. liga C Bacúch – Šalková

·        13.09.2014 /sobota/ o 15,30 hod. 7.kolo V. liga B Švošov – Kláštor p. Znievom

·        17.09.2014 /streda/ o 16,00 hod. 4.kolo IV. liga S Černová – Stráňavy

·        18.09.2014 /štvrtok/ o 15,30 hod. 2.kolo V. liga A Terchová – Predmier

·        20.09.2014 /sobota/ o 15,00 hod. 8.kolo V. liga C Medzibrod – Pliešovce

·        27.09.2014 /sobota/ o 11,00 hod. 9.kolo III. liga Pohronie ZH/DŽ – Makov

·        27.09.2014 /sobota o 15,00 9.kolo V. liga D Olováry – Veľký Krtíš

·        08.10.2014 /streda/ o 14,30 hod. 1.kolo III. liga Brusno – Teplička n. Váhom

·        25.10.2014 /sobota o 14,00 13.kolo V. liga C Bacúch - Sásová

3.    Zmeny termínov Slovnaft Cup 3.kolo

·        10.09.2014 /streda/ o 16,00 hod Bytča – Kremnička

·        23.09.2014 /utorok/ o 16,00 hod Oravské Veselé – Čadca

4.    ŠTK ruší MFS IV. ligy SEVER 6.kolo Oravské Veselé : Stráža, zároveň žiadame zainteresované FK o zaslanie vzájomnej dohody o novom termíne prostredníctvom ISSFv termíne do 11.09.2014.

5.    ŠTK ruší vzájomnú dohodu medzi FK Podbrezová „B“ a FK Detva. MFS IV.ligy JUH 8.kolo sa odohrá v pôvodnom termíne 21.09.2014 o 10:30 v Brezne.

6.    Berieme na vedomie list FK Terchová, prípad odstupujeme na doriešenie DK

7.    Oneskorené začiatky stretnutí: Krásno : Makov (opodstatnený – výmena dresov, úprava nominácie v ISSF)

8.    Námietky kapitánov: Lučenec : Námestovo ( H neopodstatnené – na KR), Tvrdošín : Oravské Veselé (H neopodstatnená – na KR), Kotešová : Terchová (H neopodstatnená – na DK).

9.    Rozhodca je povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania plastového RP z výroby alebo straty nemá RP, ale je overiteľný cez ISSF. FK predloží rozhodcovi doklad žiadosti o vyhotovenie RP a hráč doklad totožnosti. R stretnutia je povinný túto skutočnosť aj s dôvodom uviesť v zápise o stretnutí.

Upozorňujeme rozhodcov a FK, že v úvodných kolách súťaží môže dôjsť v súvislosti s FK, ktoré zanikli

zlúčením dvoch FK k situácii, keď hráči budú mať platný RP, budú overiteľní v systéme ISSF, ale

nebude možné ich nahrať do elektronického zápisu o stretnutí. V takomto prípade sú rozhodcovia

povinní umožniť a FK vykonať vypísanie Zápisu o stretnutí v tzv. papierovej podobe. Dôvodom je

prácne odstrániteľná chyba  v programe ISSF. Vypísanie Zápisu o stretnutí v papierovej podobe však nemôže byť dôvodom na oneskorený začiatok MFS.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Majsniar)

Upozorňujeme FK, že ukončením prázdninového obdobia bude KM schvaľovať zmeny stretnutí len riadne zdôvodnené. Žiadosti o zmeny bez uvedenia dôvodu v zmysle US č.7, bod 3d komisia zamietne.

1.   KM na základe predložených žiadostí schvaľuje zmeny termínov MFS nasledovne:

ŽIACI

a)    II.liga U15, U13 sk.Sever – 8.kolo (Žilina – Tvrdošín) 20.9.2014 o 14,00 a 16,00 UT Závodíe,

b)    II.liga U15 a U13 sk.Juh – 6.kolo (Poltár – Hnúšťa) zo 6.9. na 5.9.2014 15,00 a 17,00, FK Hnúšťa uhradí 10€ v MZF,

c)    III.liga U15, U13 sk.C – 8.kolo (H .Nemce – Brusno)  20.9.2014 o 10,00 a 12,00 v opačnom poradí na ihrisku v Brusne,

d)    III.liga U15, U13 sk.C – 12.kolo (H. Nemce – Hriňová) 18.10.2014 o 10,00 a 12,00 v opačnom poradí na ihrisku v Hriňovej,

e)    III.liga U15 a U13 sk.C – 6.kolo (Hont. Nemce – Prestavlky) zo 7.9. na 17.9.2014 o 16,00 v opačnom poradí na ihrisku v Prestavlkoch.

DORAST

a)    II. liga U19, U17 – 14.kolo (Bytča – Pohronie)  z 29.8. na 9.9.2014 (utorok) o 14,00 a 16,30,

b)    III.liga dor. sk.Juh – 13.kolo (H .Nemce – Tornaľa) 25.10.2014 o 14,00  v opačnom poradí na ihrisku v Tornali,

c)    III.liga dor. sk.Juh – 9.kolo (H. Nemce – Sliač) 27.9.2014 o 12,30 v opačnom poradí na ihrisku v Sliači,

d)    III.liga dor.sk.Juh – 12.kolo (Bacúch – Braväcovo) z 18.10. na 19.10.2014 o 11,30. Ihrisko Mýto pod Ďumbierom,

e)    III.liga dor. sk.Juh – 11.kolo (H. Nemce – Jesenské) 11.10.2014 o 14,00 v opačnom poradí na ihrisku v Jesenskom,

f)     IV.liga dor.sk.A – 1.kolo (Skalité – S. Bystrica)  10.9.2014  o 16,00,

g)    IV.liga dor. sk.C – 6.kolo (Selce – Pliešovce) zo 6.9. na 5.9.2014 o 17,00.

2.    KM neschvaľuje zmeny termínov MFS:

h)    III.liga U15, U13 sk.C – 10.kolo (H. Nemce – S. Ľupča) 5.10.2014 o 10,30 a 12,30 na ihrisku v S. Ľupči, chýba súhlas FK S. Ľupča,

i)      IV .liga sk.C – 1.kolo (Pliešovce – S. Ľupča) z 23.9. na 16.9.2014 o 17,00, chýba súhlas FK Pliešovce.

3.   KM kontumuje MFS:

a)      III. liga U15 – 5.kolo (Č.Balog – S. Ľupča), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Č. Balog podľa SP čl.100/b,

b)     III, liga U15 – 5.kolo (Brusno – Hliník), priznávame 3 body a skóre 4:0 ponechávame v platnosti podľa SP čl.100/e,

c)      III. liga  dor.sk.Sever – 5.kolo (Turzovka – Rosina) priznávame 3 body a skóre 7:0 ponechávame v platnosti podľa SP čl.100/e.

4.   KM ďalej oznamuje:

a)      Berieme na vedomie stanovisko FK Radoľa, rozhodcu zo stretnutia dorastu Varín – Radoľa, vo veci neoprávneného štartu hráča a meníme  rozhodnutie nasledovne : o neoprávnený štart v stretnutí  sa pokúsil  Dávidík Adrián (1253003 ). Meníme týmto bod 4d US 9, hráča odstupujeme na riešenie ŠDK Žilina,

b)     Predvolávame na svoje zasadnutie dňa 11.9.2014 o 15,30 vedúceho  mužstva FK Žarnovica Jána Cimru,

c)      Upozorňujeme FK S. Lupča - žiaci, že ide  o 2. nenastúpenie na stretnutie v prebiehajúcom súťažnom ročníku, v prípade ďalšieho nenastúpenia na stretnutie bude  nutné naplniť ustanovenie čl. XIX bod 36  RS SsFZ,

d)     Nedodržanie ÚHČ stretnutí :

Poltár – Horehron  Závadka ( žiaci ) neskorý príchod  H  z dôvodu poruchy autobusu,,

Krupina – Tornaľa   ( žiaci ) neskorý príchod  H  z dôvodu poruchy autobusu

Rajec - Oščadnica( dorast ) neodôvodnený neskorý príchod  H.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-24 DK opakovane žiada R, DZ, funkcionárov FK a ďalšie osoby zúčastnené na MFS o dôsledné naštudovanie a plnenie príslušných ustanovení Rozpisu súťaží vo futbale 2014/2015 (RS je zverejnený na www.ssfz.sk sekcia „Rozpis súťaží“) týkajúcich sa oblastí súvisiacich s prácou DK (napr. kap. XIV. – XX. RS 2014/2015 a hlavne kolonka „Podnet PR“ správy DZ v zmysle kap. XX. ods. 15), vydaných v nadväznosti na príslušné ustanovenia DP SFZ a nariadenia orgánov SsFZ.

D-55 DK upozorňuje funkcionárov FK v rámci SsFZ, že disciplinárne previnenia v stretnutiach Slovenského pohára rieši DK SFZ, ktorá  poskytuje aj odborný výklad k vykonateľnosti ňou uložených DO.

D-148 FK Kováčová dospelí zákaz uskutočnenia súťažného stretnutia na štadióne FK Kováčová na 1 stretnutie podmienečne do 30.6.15, pokuta 200 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnení, DP 28, 58-1a, 58-1c, 58-3,  57-1d a 64-1a za neprístojnosti priaznivcov družstva, bitku a  nedostatočnú usporiadateľskú službu po stretnutí IV. ligy skupina Juh dospelí Kováčová-Detva.

D-149 FK Detva dospelí zákaz uskutočnenia súťažného stretnutia na štadióne FK Detva na 1 stretnutie nepodmienečne od 4.9.14 (stretnutie odohrať na štadióne schválenom SsFZ 25  km od štadióna FK Detva), pokuta 300 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnení, DP 28, 58-1a, 58-1c a 58-3 za neprístojnosti priaznivcov družstva v stretnutí a bitku po stretnutí IV. ligy skupina Juh dospelí Kováčová-Detva.

D-150 Peter Kinik 1141214 Liptovský Hrádok 1 SN od 30.8.14, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-151 Matej Považanec 1241717 Rakytovce 1 SN od 30.8.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-152 Andrej Kulla 1228462 Čadca 1 SN od 30.8.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-153 Erik Kavčák 1298912 Čadca 1 SN od 29.8.14, DP 45-2a, uhradiť 5 € v MZF.

D-154 Peter Vinarčík 1277861 Podlavice Badín 5 SN od 30.8.14, DP 48-1c, uhradiť 5 € v MZF.

D-155 Filip Mikuš 1317326 Veľký Krtíš 2 SN od 30.8.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-156 Juraj Jánošík 1218696 Terchová 1 SN od 30.8.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-157 Ľuboš Ulbrík 1190979 Repište 1 SN od 1.9.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-158 Dominik Trnavský 1291561 Tornaľa 2 SN od 1.9.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-159 Ladislav Lovaš 1295909 Tornaľa 2 SN od 1.9.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-160 Peter Pavlík 1306131 Kováčová 2 SN od 1.9.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-161 Tomáš Nemec 1295495 Hnúšťa DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO.

D-162 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ a podania FK Oravské Veselé Radomír Trnovec 1187875 Tvrdošín DK hráčovi dňom 4.9.14 pozastavuje výkon športovej činnosti do vyriešenia previnenia. Hráč v termíne do 9.9.14 zašle na DK písomné vyjadrenie  ku svojmu previneniu (kopnutie súpera v 34´ stretnutia IV. ligy skupina Sever dospelí Tvrdošín-Oravské Veselé).

D-163 Na návrh KM SsFZ FK Kremnička dorast pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 64-1a a 64-4 za porušenie ustanovení RS 2014/2015 v stretnutí IV. ligy skupina C dorast Kremnička-Kováčová.

D-164 Miroslav Hanušniak 1295042 Dolný Kubín 2 SP do 30.4.15, DP 45-2a, uhradiť 5 € v MZF.

D-165 Ľuboš Šeling vedúci družstva FK Nižná dospelí 3 SN od 1.9.14, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-166 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ Martin Habiňák 1173008 Námestovo 3 SN od 1.9.14, DP             48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-167 Michal Kamenský 1249303 Kremnička 1 SN od 1.9.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-168 Michal Babic 1182919 Liptovský Hrádok 1 SN od 1.9.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-169 Peter Polák 1198563 Podlavice Badín B 1 SN od 1.9.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-170 Roman Švantner 1275909 Braväcovo 2 SN od 1.9.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-171 Pavel Giertl 1270358 Heľpa 2 SN od 1.9.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-172 Erik Dodok 1304160 Krupina 1 SN do 1.9.14, DP 45-2a, uhradiť 5 € v MZF.

D-173 Daniel Kúdelka 1088758 Lipovec 1 SP do 30.4.15, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-174 Libor Chovanec 1139304 Černová 1 SN od 1.9.14, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-175 Ondrej Mráz 1248973 Martin B 4 SN od 1.9.14, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-176 Na návrh KR SsFZ Milan Dolník DZ 2 týždne nepodmienečne od 8.9.14 do 21.9.14, DP 63-1b a 39-2 (nedostatok pri vyhodnocovaním námietky v stretnutí III. ligy skupina Stred dospelí Lučenec-Námestovo), uhradiť 10 € na účet SsFZ do 22.9.14 (doklad o úhrade do stanoveného termínu predložiť na sekretariát SsFZ).

D-177 FK Šálková dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 64-1a a 64-4 za neprístojnosť v stretnutí V. ligy skupina C dospelí Sásová-Šálková.

D-178 Jakub Šťavina 1338609 Heľpa 2 SP do 30.4.15, DP 46-1a, uhradiť 5 € v MZF.

D-179 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ Lukáš Stieranka 1295442 Hnúšťa 2 SN od 1.9.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-180 Na návrh KR SsFZ Ladislav Szabó 1 týždeň nepodmienečne od 8.9.14 do 14.9.14, DP 63-1b a 39-2 (uvedenie nesprávneho vylúčeného hráča v elektronickom zápise o stretnutí IV. ligy skupina D dorast Bušince-Hnúšťa), uhradiť 10 € na účet SsFZ do 22.9.14 (doklad o úhrade do stanoveného termínu predložiť na sekretariát SsFZ).

D-181 Andrej Ďurica 1277915 Zvolen 1 SP do 30.4.15, DP 45-2a, uhradiť 5 € v MZF.

D-182 Daniel Valach tréner FK Zvolen MD 2 SN od 4.9.14, DP 48-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-183 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ FK Kotešová dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF),            DP 64-1a a 64-4 za nedostatočnú usporiadateľskú službu v stretnutí V.ligy skupina A dospelí Kotešová-Terchová.

D-184 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 ŽK od 1.9.14 na 1 MFS:

          Matej Kvočka 1300284 Terchová, uhradiť 10 € v MZF.

D-185 Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DO-DP 41-1:

          Július Legén 1230766 Hnúšťa zamieta sa, uhradiť 10 € v MZF. 

          Dávid Stančík 1259475 Teplička nad Váhom zamieta sa pre porušenie DP 41-1, uhradiť 5 € v MZF.

          Roman Vlček 1233488 Rudina zamieta sa pre porušenie DP 41-1, uhradiť 10 € v MZF.

          Daniel Vrábeľ 1261686 Varín na 2 SP do 30.4.15, uhradiť 5 € v MZF.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.   

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)

 1. Prerokované boli nasledovné námietky, resp. sťažnosti FK: Kováčová (Kováčová - Detva) – sťažnosť čiastočne opodstatnená, Rimavská Sobota U15 (Tornaľa – Rimavská Sobota) – sťažnosť postupujeme KR ObFZ RS, Námestovo (Lučenec - Námestovo) – námietka čiastočne opodstatnená, Oravské Veselé (Tvrdošín – Oravské Veselé) – sťažnosť čiastočne opodstatnená, Terchová (Kotešová - Terchová) – námietka neopodstatnená (uhradiť poplatok 10 € v MZF), Hnúšťa U19 (Bušince – Hnúšťa) – sťažnosť nepreukázateľná, Bánová (Bánová - Raková) – sťažnosť odstupujeme ŠTK SsFZ, Hnúšťa (Radzovce – Hnúšťa) - v riešení, KR zaujme stanovisko po podrobnej analýze videozáznamu.

Voči R a DZ, ktorí v predmetných stretnutiach postupovali nesprávne boli zo strany KR vyvodené opatrenia v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ SsFZ. Odporúčame FK aby si robili videozáznamy aj z mládežníckych stretnutí, nakoľko v prípade absencie videa nie je možné sťažnosť objektívne posúdiť.

 1. Žiadame zaslať videozáznam z MFS dospelých: Radzovce - Hnúšťa do 9.9.2014 pod následkom uloženia pokuty 300 €.
 2. Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptovať neoficiálne sťažnosti (listy, podnety, námietky a pod.) na výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náležitosti v zmysle článkov XVII a XVIII Rozpisu súťaží SsFZ 2014/15.
 3. Upozorňujeme FK o zasielanie nestrihaných a neprerušených videozáznamov s trvalým údajom prebiehajúceho času a nasnímaným zvukom tak, ako je uvedené v kapitole XVI Rozpisu súťaží SsFZ 2014/15 (Kováčová – chýba nasnímanie zvuku, Tvrdošín – videozáznam je prerušovaný, chýba trvalý údaj o prebiehajúcom čase). V prípade opakovaných nedostatkov KR pristúpi k návrhu na disciplinárne riešenie!
 4. Náhradné FP rozhodcov sa uskutočnia dňa 12.9.2014 (piatok) na futbalovom štadióne Štiavničky v B. Bystrici s časom prezentácie od 16:00 hod., zúčastnia sa: Bednárik, Belán I., Blichárová, Cimprich, Čičmanec, Čuboň T., Danyi, Debnár, Diabelko, Dibdiak, Dobrík, Dodok, Farský, Forgáč, Gonda, Grenčík, Hanesová, Horák, Hreus, Hrtús, Chmúrny, Jačmeník, Ježík, Kancko, Kapusta, Katrenčík, Kmetík, Košárnik, Kratochvíľa, Králik, Kuba, Kuteľ, Labuda, Ligas, Ľupták, Martinka, Martvoň, Melicher, Mészáros, Mihálka, Mikloš, Mitúch, Nagy, Olšiak, Ploštica, Polomský, Remeň, Rogoň, Rojík, Šimovič, Šlapka, Štrba Ma., Švec, Uhorskai, Urda, Vozár, Vrtich, Weiss M., Zaťko, Žubor. 

R, ktorí nepredložili lekárske potvrdenie o spôsobilosti absolvovať FP a vykonávať funkciu R v prvom termíne FP, sú ho povinní predložiť pred absolvovaním náhradného termínu FP (R III. ligy od telovýchovného lekára, ostatní R od praktického lekára). Bez uvedeného potvrdenia nie je možné absolvovať FP!

 1. Upozorňujeme R na povinnosť uzatvorenia elektronického zápisu do 1 hodiny tak, ako je to uvedené v Rozpise súťaží 2014/2015 (kapitola XIV, bod 3 Povinnosti rozhodcov a DZ po MFS, bod 4) – zápis nestačí „priebežne uložiť“!
 2. Zároveň dôrazne upozorňujeme rozhodcov III. ligy na povinnosť zúčastňovať sa MFS v spoločenskom oblečení. Nedodržanie uvedenej povinnosti DPR popíše vo svojej správe.
 3. Informujeme DZ, že na web stránke SsFZ je v sekcii Komisie – Komisia rozhodcov – Materiály zverejnená tabuľka účastníkov programu TALENT, aktuálna pre jesennú časť súťažného ročníka 2014/15.
 4. Oznámenie pre DZ:

Výsledok stretnutia SMS zasielať len v prípade, ak rozhodca do 1 hodiny po stretnutí neuzavrie Zápis R v ISSF, DZ je povinný v Správe DS uvádzať v časti F, iné zistenia, čas kedy rozhodca uzavrel Zápis R resp. dôvod, pre ktorý rozhodca neuzavrel Zápis R do 1 hod. po stretnutí.

V zmysle Pokynov pre DZ, dôsledne vyplňovať v Správe DS, časť H,

vyhodnotenie FAIR – PLAY, z dôvodu správneho uzatvárania Správy DS.

Správnosť uloženia Správy PR a Správy DS odkontrolovať cez Históriu životného cyklu príslušnej Správy PR a DS.

 1. Ospravedlnenia R a DZ:  R: Capek 20.9.-21.9., Šupej 20.9. do 12:00, Chudý 20.9., Budáč st. 13.9. a 20.9., Nagy 20.9.-21.9., Franek 19.9.-21.9. a prac.dni po-štvr,  Hraško 13.9.-14.9. – zrušené, 20.9.-21.9., Hanuska 21.9. od 14:00, 28.9. od 14:00, Náther – ukončenie PN k 2.9., Duraj 26.9.-29.9., Oružinský 27.9.-28.9., Juríček 19.9.-20.9., Závodský prac.dni, Halfár 4.10., Močiliak 20.9. a 27.9., Ploštica 20.9., Šmidriak 13.9.-14.9., 20.9.-18.10., Farský 20.9.-21.9., Medveď 20.9. popoludní, Ďurkovič 27.9.,  DZ: Kubinec 20.9., Badura 20.9.,
 2. Zmena údajov: Zuzana Stankovianska, Mobil: 0915269542, Email: z.stankovianska@gmail.com

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

2.        V rámci Grassroots programu SFZ organizuje ÚM SFZ celoslovenský turnaj mladších žiakov "MINI CHAMPIONS Liga Slovensko 2014" pre chlapcov narodených po 1.1.2003. V závislosti od počtu prihlásených prebehnú základné kolá ( rozdelenie podľa územnej príslušnosti), krajské kolá ( BB kraj, ZA kraj) a celoslovenské finále vo Zvolene 30.09 - 01.10 2014, ktorého sa zúčastnia za SsFZ víťazi krajských kôl.. Záväzné prihlášky (aj kluby so štatútom ÚTM) posielajte do 20.augusta 2014 mailom na adresu peterstefanak@gmail.com. Informácie o organizácii turnaja p. Štefaňák, tel. 0902 937 058. Prihláška a propozície turnaja sú na web stránke SsFZ – hlavná stránka.

3.        TMK SsFZ plánuje organizovať v rámci projektu vzdelávania trénerov na rok 2014:

1 školenie trénerov 3. triedy / UEFA B licencie (min. 20 poslucháčov) pre držiteľov trénerskej IV. triedy /C licencie (podmienka) v rozsahu 160 hodín (3 x po 3 dni všeobecná a špeciálna časť + 40 hod. TJ + vedenie zápasov vo vlastnom klube + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 250.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do 09. septembra 2014 na priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

1  školenie trénerov 4. triedy / UEFA GRASSROOTS C licencie ( min. 20 poslucháčov) pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 64 hodín ( 2 x 3 dni všeobecná + špeciálna časť + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 150.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného) Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do 09. septembra 2014 na priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

Prihlášku na školenia nájdete na www.ssfz.sk / komisie / trénersko-metodická komisia / materiály

 

Komisia ženského futbalu ( koordinátor Peter Dubovec)

1) Regionálny výber dievčat zo Stredoslovenského Futbalového Zväzu U13 ( ročníky 2001 a mladšie )

Dňa 22.9.2014 sa uskutoční výber dievčat U13 zo Žilinského a Banskobystrického kraja. Z tohto výberu budeme nominovať najlepšie dievčatá na záverečný celoslovenský turnaj, kde budú hrať proti sebe výbery Východného, Stredného, Západného Slovenska a výber Bratislavského regiónu. Radi by sme do toho zapojili čo najviac dievčat, aj tie čo hrajú len za chlapcov a nehrajú za žiačky. Chceme poprosiť funkcionárov Oblastných futbalových zväzov, aby nám podľa výpisu registrovaných hráčok poslali kontakty na dievčatá, ktoré sú narodené v roku 2001 a mladšie, aby sme im mohli poslať pozvánku a dať im príležitosť konfrontovať sa s tými najlepšími zo Stredného Slovenska. Tento výber sa bude konať na dvoch miestach:

Výber z Oblastných futbalových zväzov Čadca, Žilina, Martin, Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín v Martine na ZŠ Hurbanova, Hurbanova 27,  036 01 Martin (umelá tráva ) od 9:00 do 13:00. Kontaktná osoba: Peter Dubovec, 0918 90 44 12, dubovecpeter@gmail.com

Výber z Oblastných futbalových zväzov Banská Bystrica, Lučenec, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žiar nad Hronom v Banskej Bystrici v Radvani (prírodná tráva, v prípade nepriaznivého počasia umelá tráva ) od 9:00 do 13:00. Kontaktná osoba: Stanislav Žigmund, 0905 66 39 00

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1. Upozorňujeme funkcionárov FK, že matričné miesto na SsFZ bude v nasledujúcom období výrazne preferovať podania podané v elektronickej podobe prostredníctvom ISSF, na úkor podaní v klasickej „papierovej“ podobe. Zároveň vyzývame hráčov (rodičov hráčov) aby si v dostatočnom časovom predstihu vytvorili „hráčske konto“ a toto do 10 dní aktivovali a využívali tak možnosti elektronickej podateľne v ISSF pri realizácii transferov. Aktivovať konto je možné na ktoromkoľvek pracovisku ObFZ, resp. RFZ.  Upozorňujeme zároveň, že schvaľovanie registračných a matričných úkonov v čase mimo pracovnej doby tzv. „víkendové schvaľovanie“ bude podľa schváleného sadzobníka drahšie o 100%.

2. Upozorňujeme zároveň touto cestou funkcionárov FK (ISSF menežérov), že podľa Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov, čl. 5/3 je materský klub hráča povinný sa ku transferu podanému v el. podobe vyjadriť do 7 dní od doručenia žiadosti o transfer. V prípade, že sa klub v uvedenej lehote k žiadosti o transfer nevyjadrí, matrika takýto transfer schváli (najskôr však 7 dní po súhlasnom stanovisku hráča).

3. Zároveň tiež upozorňujeme na skutočnosť, že žiadosti o prestup hráča zo zahraničia do SFZ je možné podávať v zmysle Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov SFZ od 1.7. do 15.9. a od 1.1. do 15.3. Taktiež žiadosti o hosťovanie a ukončenie hosťovania v SFZ sa podávajú od 1.7. do 30.9. a od 1.1. do 31.3. kalendárneho roku.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

 

1. Žiadame zaslať videozáznam z MFS dospelých: Radzovce - Hnúšťa do 9.9.2014 pod následkom riešenia DK.