Spravodajca č. 7/2014-15                                                                  8. 8. 20147

 

 

Upozorňujeme FK, že VV SFZ, na svojom zasadnutí 1.7.2014, schválil  splatnosť mesačnej zbernej faktúry na 10 dní.

Zároveň upozorňujeme, že MZF je možné uhradiť výhradne bankovým prevodom, alebo vkladom na bankový účet. Platbu poštovým poukazom nebude ekonomické oddelenie SFZ akceptovať a platbu bude považovať za neuhradenú.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.    FK SsFZ dospelých dávame do pozornosti, že v spolupráci s KR SsFZ pri vyhodnotení nedostatkov pri príprave MFS v uplynulých ročníkoch, bude mať od súťažného ročníka 2014/2015 každý usporiadajúci FK za povinnosť pripraviť miestnosť na vykonanie Porady k organizácii MFS za účasti: zodpovedného k ISSF, HU, vedúceho D a H, videotechnika, hlásateľa, R a DZ a to 30 min. pred UHČ. Predpísané tlačivo pre DZ je k dispozícii na stránke SsFZ, ktoré každý DZ po vyplnení bude archivovať a na vyžiadanie odborných komisií zašle na SsFZ.

2.    ŠTK schvaľuje zmeny termínov a UHČ:

·        FK Čadca SOBOTA/UHČ – pre jesennú časť 2014/2015

·        16.08.2014 /sobota/     o 16,00 hod. 3.kolo IV. liga S   O. Veselé – Černová

·        20.08.2014 /streda/      o 16,30 hod. 1.kolo V. liga B   Bešeňová – Nižná

·        22.08.2014 /piatok/      o 18,00 hod. 4.kolo V. liga B   Nižná – Fomat B

·        29.08.2014 /piatok/      o 16,00 hod. 5.kolo IV. liga S   Tvrdošín – O. Veselé

·        29.08.2014 /piatok/      o 16,00 hod. 5.kolo IV. liga J   Vinica – Zvolen B

·        30.08.2014 /sobota/     o 16,00 hod. 5.kolo V. liga C   Medzibrod – Repište

·        30.08.2014 /sobota/     o 10,00 hod. 5.kolo V. liga D   Čebovce – D. Strehová

·        01.09.2014 /pondelok/ o 15,30 hod. 5.kolo III. liga       Žarnovica – Bytča

·        06.09.2014 /sobota/     o 15,00 hod. 6.kolo V. liga A   Predmier – OFK Kotešová

·        13.09.2014 /sobota/     o 15,30 hod. 7.kolo III. liga       Žarnovica – Námestovo

·        18.09.2014 /štvrtok/     o 15,30 hod. 2.kolo V. liga A   Terchová – Predmier

·        27.09.2014 /sobota/     o 11,00 hod. 9.kolo III. liga Pohronie ZH/DŽ – Makov

3.    ŠTK neschvaľuje požadované zmeny termínov:

·          1.kolo III. liga Brusno – Teplička /do 17.8.2014 zaslať obojstrannú dohodu/

·        14.kolo III. liga Fomat Martin – Lučenec /

4.    Námietky kapitánov:

·        Lieskovec – Bacúch /H – 2x, odstupujeme KR/

5.    V dostatočnom predstihu dávame do pozornosti FK III. ligy Fomat Martin, Lučenec a Pohronie ZH/DŽ B, že z dôvodu predohrávania 14.kola dňa 29.8.2014 /piatok/ sa 5.kolo odohrá kompletne dňa 31.8.2014 /nedeľa/. Výnimka pre FK Kremnička /NE,10,30/ ostáva v platnosti.

6.    Sezónne súpisky pre súťažný ročník 2014/2015 po 1.8.2014, v prípade doplnenia alebo vymazania môže úpravu urobiť aj ISSF manager SsFZ, čiže prípadné žiadosti je potrebné zasielať na e-mail pavolturna@gmail.com . V žiadosti nezabudnúť na potrebné údaje: meno, priezvisko, registračné číslo, post hráča (nie je záväzný), číslo dresu (nie je záväzné).

FK ostáva povinnosť a zodpovednosť za lekárske prehliadky hráčov. Lekárom potvrdený a podpísaný zoznam hráčov v zmysle RS SsFZ predložia FK na prvých MFS; tieto skontrolujú DZ a rozhodcovia na stretnutí a zistenia uvedú v správe DS resp. v zápise o stretnutí.

7.    Futbalovým klubom SsFZ hrajúcim v tomto súťažnom ročníku Slovenský pohár avizujeme, že „Slovnaft Cup - manuál” pre sezónu 2014-2015 tak, ako bol schválený VV SFZ je  zverejnený na stránke SFZ - link: http://www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/organizacne-pokyny.html, kde je možnosť pre “stiahnutie” si logotypov pre Slovnaft cup 2014-2015. Manuál nájdete aj na stránke SsFZ v časti KOMISIE– ŠTK – Materiály.

Obdobne sú spomínané informácie dostupné aj na samostatnej web stránke pre Slovnaft cup - link: http://www.slovnaft-cup.sk , prípadne tieto informácie získate po prekliku loga Slovnaft cupu na stránke SsFZ.

8.    Na základe vykonaných obhliadok futbalových ihrísk v dňoch 28.-31.7.2014 schvaľujeme futbalové štadióny s hracou plochou a požadovaným vybavením, okrem FK Čadca kde pre nedostatky /uvedené v zázname o obhliadke/ podmienečne schvaľujeme futbalový areál do 17.9.2014. FK Slovenské Ďarmoty zabezpečí miestnosť so stoličkami a s občerstvením pre R a DZ v polčasovej prestávke v blízkosti HP a po stretnutí pri odchode hráčov, funkcionárov, R a DZ zosilnenie usporiadateľskej služby.

9.    Z dôvodu, že sa pri fakturácii nákladov prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry objavili vážne nedostatky vo fakturačných údajoch FK, žiadame FK, ktorých družstvá dospelých budú štartovať v ročníku 2014/2015 v súťažiach riadených SsFZ o zaslanie nasledovných kópií dokladov(príloha k prihláške do súťaží):

-      výpis z obchodného registra (a.s., obchodné spoločnosti, komanditné spoločnosti, s.r.o), prípadne výpis zo živnostenského registra, registra občianskych združení,

-      potvrdenie o pridelení IČO Štatistickým úradom SR,

-      osvedčenie o registrácii daňového identifikačného čísla (DIČ),

-      osvedčenie o registrácii pre DPH (len v prípade, že FK je platcom DPH).V prípade, že za FK uhrádza fakturované čiastky iný subjekt (napríklad obec, sponzor a pod.) a tak sú nastavené aj fakturačné údaje, predloží FK:

-      písomný súhlas tohto subjektu s fakturáciou (napr. obec, sponzor a pod.), ako aj všetky kópie jeho dokladov o fakturačných údajoch (IČO, DIČ, prípadne IČDPH).Uvedené kópie dokladov priložte k prihláške do súťaží, prípadne doručte na SsFZ najneskôr do konania Aktívu ŠTK a KM (27.6.2014).

10.  Zároveň upozorňujeme FK, že za všetky údaje uvedené v ISSF zodpovedá klub a prípadné zmeny štatutárnych orgánov, ISSF manažéra sídla a pod. je potrebné vo vlastnom záujme v čo najkratšom čase aktualizovať. Žiadame touto cestou aj sekretárov ObFZ, aby o uvedených skutočnostiach informovali FK, ktoré postupujú do súťaží riadených SsFZ.

11.  Rozhodca je povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania plastového RP z výroby alebo straty nemá RP, ale je overiteľný cez ISSF. FK predloží rozhodcovi doklad žiadosti o vyhotovenie RP a hráč doklad totožnosti. R stretnutia je povinný túto skutočnosť aj s dôvodom uviesť v zápise o stretnutí.

Upozorňujeme rozhodcov a FK, že v úvodných kolách súťaží môže dôjsť v súvislosti s FK, ktoré zanikli

zlúčením dvoch FK k situácii, keď hráči budú mať platný RP, budú overiteľní v systéme ISSF, ale

nebude možné ich nahrať do elektronického zápisu o stretnutí. V takomto prípade sú rozhodcovia

povinní umožniť a FK vykonať vypísanie Zápisu o stretnutí v tzv. papierovej podobe. Dôvodom je

prácne odstrániteľná chyba  v programe ISSF.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Majsniar)

Zoznam FK, ktoré nevyplnili elektronický dotazník kontaktov sa nachádza na stránke SsFZ– Komisie Komisia mládeže – Materiály FK, ktoré nevyplnili dotazník kontaktov, nech tak obratom urobia kliknutím na:

https://docs.google.com/forms/d/1ANsF8vQq5WkyPbdRs_U4fm6oVaMgqG6XPI5Ta88fW48/viewform

Upozorňujeme FK, aby sa oboznámili dôsledne predovšetkým s bodom 3d  tejto ÚS.

1.    KM na základe predložených žiadostí schvaľuje zmeny termínov MFS nasledovne:

ŽIACI

a)    II.liga U15 a U13 Sever – 3.kolo (Istebné – D.Kubín) zo 17.8. na 16.8.2014 o 10,00 a 12,00. FK,

b)    II.liga U15 a U13 Sever – 5.kolo (Teplička – D.Kubín) z 31.8. na 10.9.2014 (streda) o 15,00 a 17,00,

c)    II.liga U15 a U13 Sever – 1.kolo (D.KubínBánová) z 10.8. na 20.8.2014 (streda) o 15,00 a 17,00, FK D. Kubín uhradí 10€ v MZF,

d)    II.liga U15 a U13 Sever – 2.kolo (Bytča – Teplička) z 29.8. na 3.9.2014 (streda) o 15,00 a 17,00,

e)    II.liga U15 a U13 Sever – 2.kolo (Tvrdošín – Belá) z 9.8. na 10.9.2014 (streda) o 10,00 a 12,00. FK Tvrdošín uhradí 10€ v MZF.

f)     II.liga U15 a U13 Juh – 2.kolo (N.Baňa – Hnúšťa) z 9.8. na 20.8.2014 (streda) o 10,30 a 12,30. FK N.Baňa uhradí 10€ v MZF,

g)    II.liga U15 a U13 Juh – 3.kolo (Lučenec – B.Štiavnica) zo 16.8. na 17.8.2014 o 10,00 a 12,00,

FK Lučenec uhradí 10€ v MZF

h)    II.liga U15 a U13 Juh – 5.kolo (Lučenec – Pliešovce) z 30.8. na 31.8.2014 o 10,00 a 12,00,

i)     II.liga U15 a U13 Juh – 7.kolo (Lučenec – Fiľakovo) z 13.9. na 14.9.2014 o 10,00 a 12,00,

j)     II.liga U15 a U13 Juh – 9.kolo (Lučenec – Tornaľa) z 27.9. na 28.9.2014 o 10,00 a 12,00,

k)    II.liga U15 a U13 Juh – 11.kolo (Lučenec – Krupina) z 11.10. na 12.10.2014 o 10,00 a 12,00,

l)     II.liga U15 a U13 Juh – 13.kolo (Lučenec – Hnúšťa) z 25.10. na 26.10.2014 o 10,00 a 12,00,

m)   III.liga U15 a U13 sk.A – 2.kolo (Radoľa – Varín) z 9.8. na 21.8.2014 (štvrtok) o 15,00 a 17,00. FK Radoľa uhradí 10€ v MZF.

n)    III.liga U15 a U13 sk.C – 2.kolo (Hriňová – Sliač) z 9.8. na 3.9.2014 o 10,00 a 12,00. FK Hriňová uhradí 10€ v MZF.

o)    III.liga U15 a U13 sk.C – 2.kolo (Revúca – Brusno) z 9.8. na 3.9.2014 o 14,30 a 16,30. FK Brusno uhradí 10€ v MZF.

p)    III.liga U15 a U13 sk.C – 3.kolo (Brusno – Čierny Balog) zo 16.8. na 15.9.2014  o 10,00 a 12,00. FK Brusno uhradí 10€ v MZF.

q)    II.liga U15 a U13 Sever – 3.kolo ( Belá – Akadémia Juventus) z 16.8. na 3.9.2014 (streda) o 14,00 a 16,00. FK Belá uhradí 10€ v MZF.

DORAST

r)     II.liga U19 a U17 – 15.kolo (Pohronie – N.Baňa) 17.9.2014 o 9,00 a 11,00 ( len zmena UHČ),

s)    II.liga U19 a U17 - 11.kolo (Pohronie - Čadca) z 12.10. na 11.10.2014 o 9,00 a 11,30,

t)     II.liga U19 a U17 -  13.kolo (Pohronie – R.Sobota) z 26.10. na 25.10.2014 o 9,00 a 11,30,

u)    II.liga U19 a U17 – 4.kolo (Námestovo – N.Baňa) z 24.8. na 20.8.2014 o 10,00 a 12,30,

v)    III.liga Sever – 2.kolo (Istebné – Zákamenné) z 10.8. na 9.8.2014 o 16,00,

w)   III.liga Sever – 1.kolo (Tvrdošín – Rosina) neodohraté pre nespôsobilú HP  z 2.8. na 20.8.2014 (streda) 16,00,

x)    III.liga Juh – 1.kolo (Bacúch – Tornaľa) neodohraté pre nespôsobilú HP z 2.8. na 20.8.2014 o 17,00,

y)    III.liga Juh – 5.kolo (Očová – Poltár)  30.8. zo 14,00 na 16,30 (zmena UHČ),

z)    III.liga Juh – 2.kolo (Braväcovo – Krupina) 9.8.2014 o 13,00 ( zmena ÚHČ ), FK Braväcovo uhradí 10€ v MZF,

aa)  IV.liga sk.C – 2.kolo (Kremnička – Pliešovce) z 10.8. na 10.9.2014 o 16,30. FK Kremnička uhradí 10€ v MZF,

bb) IV.liga sk.C – 1.kolo (Kováčová – Hliník n. Hronom) neodohraté pre nespôsobilú HP  z 2.8. na 28.8.2014 o 17,00,

cc)  II.liga U19 a U17 - 14.kolo ( Zvolen - Lučenec) z 29.8. na 3.9.2014 o 14,00 a 16,30,

2.    KM oznamuje, že z dôvodu zjednotenia pravidiel v rámci SR pre družstvá U13, odohrajú U13 svoje stretnutia od súťažného ročníka 2014/2015 na šírku futbalovej HP. Úplný dokument pre pravidlá  súťaže U13 nájdete v textovej časti Rozpisu súťaží, na stránke SsFZ B. Bystrica.

3.   KM ďalej oznamuje:

a)   Upozorňujeme FK na povinnosť mať vykonanú lekársku prehliadku všetkých hráčov od prvého stretnutia, KM bude splnenie uvedenej povinnosti operatívne kontrolovať.

b)  Námietku  kapitána a vedúceho mužstva FK Tisovec z MFS dorastu Krupina – Tisovec považujeme za bezpredmetnú.

c)   Nedodržanie ÚHČ stretnutí :

Štiavnik – K. Lieskovec ( dorast ) – neskorý príchod FK K. Lieskovec,

Halíč – Heľpa ( dorast ) – neskorý príchod FK Heľpa.

Upozorňujeme predmetné FK na včasné príchody na MFS.

d)  K žiadostiam o zmenu termínu, času a miesta stretnutia uvádzame:

·      dôrazne žiadame FK o preštudovanie RS – čl.VI, bod 7,

·      ak sa do nasledujúceho zasadnutia KM po podaní žiadosti v prípade 21 dňovej lehoty       ( zmena na pracovný deň ), najneskôr do 14 dní pred pôvodným termínom konania MFS nevyjadrí k žiadosti prostredníctvom ISSF aj súper, komisia žiadosť natrvalo zamietne,

·       ak sa do nasledujúceho zasadnutia KM po podaní žiadosti v prípade 14 dňovej lehoty nevyjadrí vždy aj súper, komisia žiadosť natrvalo zamietne,

·      FK, ktorý žiada zmenu, dokázateľne informuje vždy súčasne s podaním v ISSF aj súpera o svojej žiadosti,

·      v prípade, že ide zmenu na pracovný deň, musí sa vždy v ISSF vyjadriť k žiadosti aj súper,

·      každá žiadosť o zmenu termínu. miesta a času MFS musí byť vždy písomne zdôvodnená,

komisia si vyhradzuje v prípade žiadosti v termíne kratšom ako 14 dní, právo neschváliť zmenu z iných dôvodov, ako spoločenských, športových a náboženských (neakceptovateľnou žiadosťou je napríklad odcestovanie, chorobnosť hráčov, trénerov... ),

·      v prípade zrušenia MFS v deň stretnutia z dôvodu nepriaznivého počasia musia predložiť svoju žiadosť prostredníctvom dohody v Zápise o stretnutí, resp. podaní v ISSF obidva zúčastnené FK, pričom sa stretnutie musí odohrať do 14 dní, v prípade nesplnenia uvedeného KM nariadi termín na svojom nasledujúcom zasadnutí , spravidla určí termín na nasledujúcu stredu po zasadnutí komisie,

·      členovia komisie nebudú súhlas súpera overovať telefonicky,

·      dôrazne žiadame FK, aby v prípade žiadosti ( súhlasu) formou podania v ISSF uvádzali – názov FK, kategóriu, súťaž, kolo, pôvodný termín, nový termín.

e)   Svoje otázky, podnety a názory nepatriace do podaní v ISSF môžu FK adresovať na adresu KM SsFZ: mladezssfz@gmail.com.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-24 DK opakovane žiada R, DZ, funkcionárov FK a ďalšie osoby zúčastnené na MFS o dôsledné naštudovanie a plnenie príslušných ustanovení Rozpisu súťaží vo futbale 2014/2015 (RS je zverejnený na www.ssfz.sk sekcia „Rozpis súťaží“) týkajúcich sa oblastí súvisiacich s prácou DK (napr. kap. XIV. – XX. RS 2014/2015 a hlavne kolonka „Podnet PR“ správy DZ v zmysle kap. XX. ods. 15), vydaných v nadväznosti na príslušné ustanovenia DP SFZ a nariadenia orgánov SsFZ.

D-25 Marek Petrovič 1167934 Lesenice DK hráčovi dňom 4.8.14 pozastavuje výkon športovej činnosti do predloženia odborného stanoviska KR SsFZ k previneniu a podaniu FK Lesenice k stretnutiu V. ligy skupina D dospelí Veľký Krtíš-Lesenice.

D-26 Igor Čaba 1144857 Divín 3 SN od 4.8.14, DP 49-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-27 Matúš Pobožný 1198094 Bacúch 3 SN od 4.8.14, DP 49-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-28 Marek Melicher 1179999 Cinobaňa 4 SN od 4.8.14, DP 49-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-29 DK berie na vedomie podanie FK Hnúšťa zo dňa 4.8.14, pričom žiadosti v zmysle DP nemôže vyhovieť.

D-30 Lukáš Geňa 1295447 Hnúšťa 2 SN od 4.8.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-31 Kornel Telek 1118293 Fiľakovo 1 SN + zmena podmienečného DO 2 stretnutia na nepodmienečný od 4.8.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-32 Jaroslav Páleš 1155743 Belá-Dulice 1 SN od 4.8.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-33 Miroslav Hajko 1199158 Štiavnik 1 SN od 4.8.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-34 Ján Heric 1180436 Priechod 1 SN od 4.8.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-35 Adam Krejčí 1248798 Kremnička 1 SP do 31.10.14, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-36 Andrej Bánovský 1241727 Rakytovce 1 SP do 31.10.14, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-37 Dominik Kudlík 1184029 Kováčová 1 SP do 31.10.14, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-38 Andrej Kuric 1300246 Strečno 1 SN od 4.8.14, DP 45-2a, uhradiť 5 € v MZF.

D-39 Marek Burdel 1260756 Oščadnica 1 SN od 4.8.14, DP 46-1a, uhradiť 5 € v MZF.

D-40 Na základe správy DZ Ondrej Miklian 1175335 Hriňová DK hráčovi dňom 7.8.14 pozastavuje výkon funkcie do prerokovania previnenia. Hráč v termíne do 12.8.14 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (zakázané hranie lopty rukou v 36´ stretnutia IV. ligy skupina Juh dospelí Málinec-Hriňová).

D-41 Na základe správy DZ Martin Chriaštel 1229620 Hriňová DK podľa DP 38-1 upúšťa od uloženia DO.

D-42 Patrik Barbierik 1289255 Liptovský Hrádok 1 SN od 4.8.14, DP 46-1a, uhradiť 5 € v MZF.

D-43 Matej Štens 1276786 Oščadnica 1 SN od 4.8.14, DP 45-2a, uhradiť 5 € v MZF.

D-44 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ Denis Vengrín 1258234 Tisovec 4 SN od 4.8.14, DP 48-1c, uhradiť 5 € v MZF.

D-45 DK odvolaniu FK Lieskovec dospelí voči DO uvedenému pod D-3 na návrh sekretariátu SsFZ vyhovuje a ruší  DO pokuta 200 € + 10 € za prerokovanie previnenia týkajúce sa FK Lieskovec.

D-46 Róbert Elek 1189056 Kováčová 1 SN od 4.8.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-47 FK Detva dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 58-1b a 58-3 za použitie pyrotechniky priaznivcom družstva po stretnutí IV. ligy skupina Juh dospelí Podlavice Badín-Detva.

D-48 FK Poltár SŽ pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 64-1a za nedostatočnú usporiadateľskú službu v stretnutiach II. ligy skupina Juh SŽ a MŽ Poltár-Detva.

D-49 Erik Karlík 1253338 Málinec DO za ČK v stretnutí SP bude uložené DK SFZ.

D-50 Martin Marcinek 1220028 Poltár  DO za ČK v stretnutí SP bude uložené DK SFZ.

D-51 Ján Segeč 1164964 Poltár  DO za ČK v stretnutí SP bude uložené DK SFZ.

D-52 Miroslav Dibala 1172206 Málinec DO za ČK v stretnutí SP bude uložené DK SFZ.

D-53 Na návrh KR SsFZ Tomáš Martvoň R pokarhanie, DP-11 za oneskorené ospravedlnenie z MFS, uhradiť 10 € na účet SsFZ do 25.8.14 (doklad o úhrade do stanoveného termínu predložiť na sekretariát SsFZ).

D-54 Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DO-DP 41-1:

         Daniel Válek 1159816 Medzibrodie na 1 SP do 31.10.14, uhradiť 10 € v MZF.

         Peter Šikyňa 1241237 Tvrdošín zamieta sa, porušenie DO 41-1, uhradiť 10 € v MZF.

         Daniel Šufliarsky 1278156 Hriňová zamieta sa, porušenie DO 41-1, uhradiť 5 € v MZF.

         Ján Badžgoň 1207888 Staškov  na 2 SP do 30.4.15, uhradiť 10 € v MZF.

         Ľubomír Horváth 1074739 Diviaky na 1 SP do 31.10.14, uhradiť 10 € v MZF.

         Juraj Tlelka 1209526 Čadca na 1SP do 30.4.15, uhradiť 10 € v MZF.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.  

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)

  1. Prerokovaná bola námietka FK Tisovec (Krupina – Tisovec, III.L dorast U19 sk. JUH) – námietka nepreukázateľná.
  2. Náhradné FP rozhodcov sa uskutočnia dňa 12.9.2014 (piatok) na futbalovom štadióne Štiavničky v B. Bystrici s časom prezentácie od 16:00 hod., zúčastnia sa: Bednárik, Belán I., Blichárová, Cimprich, Čičmanec, Čuboň T., Danyi, Debnár, Diabelko, Dibdiak, Dobrík, Dodok, Farský, Forgáč, Gonda, Grenčík, Hanesová, Horák, Hreus, Hrtús, Chmúrny, Jačmeník, Ježík, Kancko, Kapusta, Katrenčík, Kmetík, Košárnik, Kratochvíľa, Králik, Kuba, Kuteľ, Labuda, Ligas, Ľupták, Martinka, Martvoň, Melicher, Mihálka, Mikloš, Mitúch, Nagy, Olšiak, Ploštica, Polomský, Remeň, Rogoň, Rojík, Šimovič, Šlapka, Štrba Ma., Švec, Uhorskai, Urda, Vozár, Vrtich, Weiss M., Žubor. 
  3. Upozorňujeme R na povinnosť uzatvorenia elektronického zápisu do 1 hodiny tak, ako je to uvedené v Rozpise súťaží 2014/2015 (kapitola XIV, bod 3 Povinnosti rozhodcov a DZ po MFS, bod 4) – zápis nestačí „priebežne uložiť“!
  4. Žiadame o sledovanie web stránky SsFZ v sekcii Komisie – Komisia rozhodcov, kde je zverejnená pracovná verzia dokumentu „Zásady pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov SsFZ Banská Bystrica“, ktorá nadobudne platnosť až po schválení VV SsFZ, sekcia Komisia rozhodcov – Materiály,
  5. Informujeme DZ, že na web stránke SsFZ je v sekcii Komisie – Komisia rozhodcov – Materiály zverejnená tabuľka účastníkov programu TALENT, aktuálna pre jesennú časť súťažného ročníka 2014/15.
  6. Oznámenie pre DZ:

Výsledok stretnutia SMS zasielať len v prípade, ak rozhodca do 1 hodiny po stretnutí neuzavrie Zápis R v ISSF, DZ je povinný v Správe DS uvádzať v časti F, iné zistenia, čas kedy rozhodca uzavrel Zápis R resp. dôvod, pre ktorý rozhodca neuzavrel Zápis R do 1 hod. po stretnutí.

V zmysle Pokynov pre DZ, dôsledne vyplňovať v Správe DS, časť H,

vyhodnotenie FAIR – PLAY, z dôvodu správneho uzatvárania Správy DS.

Správnosť uloženia Správy PR a Správy DS odkontrolovať cez Históriu životného cyklu príslušnej Správy PR a DS.

  1. Ospravedlnenia R a DZ:  R: Rojček 23.8. a prac.dni okrem piatku v októbri, Švec 25.8.-3.9. a 6.10.-13.10., Budinec 23.8.-24.8., Belán I. 30.8.-31.8., Jelok 18.8.-24.8. ospr. zrušené, Blichárová 29.8.-31.8., Hradský M. 23.8., Parobek 29.8.-1.9., Szabó 23.8., Urda 14.9., Petrinec 30.8.-31.8., Madera 30.8., Gonda 30.8., Laššák 6.9.-7.9. a 13.9., Hraško 23.8., Kmetík 30.8.-31.8., Vozár 24.8., Krajník 30.8.-31.8., Kratochvíla 30.8., Ďurkovič 29.8.-1.9. a 6.9.-9.9., Kyzek PN od 6.8., Slašťan 29.8.-1.9., 6.9.-7.9., 13.9.-14.9., Krahulec 29.8.-30.8., Pilšáková 6.9.-21.9., Polomský 14.8.-18.8. – postúpené na DK, Forgáč 13.9., Wojčík 5.9.-7.9., DZ: Koncz 29.8.-31.8., Dolník 9.8.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1 .       TMK SsFZ pozýva nasledovných trénerov na špecializovaný seminár trénerov SsFZ – kategória prípravky, ktorý sa bude konať v Bobrovci pri Liptovskom Mikuláši dňa 23. augusta 2014: Peter Kohút, Peter Maruniak, Matúš Štulajter, Peter Dubovec, Róbert Kulla, Peter Zúbka, Peter Tóth, Peter Koreň, Peter Paulovič, Ján Tršo, Miroslav Beran, Peter Nociar, Valdimír Bubelíny,Pavol Demenčík, Ľuboš Chovan, Ján Papaj, Ladislav Bernáth, Juraj Imre, Marián Berky, Kamil Nosian, Martin Lovás, Michal Kašuda. Zraz všetkých prihlásených trénerov bude v sobotu 23. augusta 2014 o 09.30 hod. v areáli futbalového ihriska ŠK Bobrovec. Súčasťou seminára sú aj praktické ukážky tréningového procesu – priniesť so sebou športové oblečenie a obuv. Ukončenie seminára je plánované na sobotu 23. augusta do 20.00 hod.

2.        V rámci Grassroots programu SFZ organizuje ÚM SFZ celoslovenský turnaj mladších žiakov "MINI CHAMPIONS Liga Slovensko 2014" pre chlapcov narodených po 1.1.2003. V závislosti od počtu prihlásených prebehnú základné kolá ( rozdelenie podľa územnej príslušnosti), krajské kolá ( BB kraj, ZA kraj) a celoslovenské finále vo Zvolene 30.09 - 01.10 2014, ktorého sa zúčastnia za SsFZ víťazi krajských kôl.. Záväzné prihlášky (aj kluby so štatútom ÚTM) posielajte do 20.augusta 2014 mailom na adresu peterstefanak@gmail.com. Informácie o organizácii turnaja p. Štefaňák, tel. 0902 937 058. Prihláška a propozície turnaja sú na web stránke SsFZ – hlavná stránka.

3.        TMK SsFZ plánuje organizovať v rámci projektu vzdelávania trénerov na rok 2014:

1 školenie trénerov 3. triedy / UEFA B licencie (min. 20 poslucháčov) pre držiteľov trénerskej IV. triedy /C licencie (podmienka) v rozsahu 160 hodín (3 x po 3 dni všeobecná a špeciálna časť + 40 hod. TJ + vedenie zápasov vo vlastnom klube + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 250.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do 09. septembra 2014 na priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

1  školenie trénerov 4. triedy / UEFA GRASSROOTS C licencie ( min. 20 poslucháčov) pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 64 hodín ( 2 x 3 dni všeobecná + špeciálna časť + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 150.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného) Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do 09. septembra 2014 na priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

Prihlášku na školenia nájdete na www.ssfz.sk / komisie / trénersko-metodická komisia / materiály

 

Komisia ženského futbalu ( koordinátor Peter Dubovec)

1.    Komisia ženského futbalu upravuje rozpis vo vyžrebovaní regionálnej ligy žiačok stred skupina B, 3 turnaj 28.9. 2014 usporiadateľ: Žiar nad Hronom /voľno LM/ o 14:05. Nebude sa hrať mylne uvedený zápas Podbrezová – Liptovský Mikuláš(pôvodne), odohrá sa zápas Podbrezová – Selce.

2.    Všetky kluby musia zapísať sezónnu súpisku žiačok do ISSF systému najneskôr do 31.8.2014. Pre bližšie informácie ma kontaktujte na tel. čísle 0918 90 44 12.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

Upozorňujeme funkcionárov FK, že matričné miesto na SsFZ bude v nasledujúcom období výrazne preferovať podania podané v elektronickej podobe prostredníctvom ISSF, na úkor podaní v klasickej „papierovej“ podobe. Zároveň vyzývame hráčov (rodičov hráčov) aby si v dostatočnom časovom predstihu vytvorili „hráčske konto“ a toto do 10 dní aktivovali a využívali tak možnosti elektronickej podateľne v ISSF pri realizácii transferov. Aktivovať konto je možné na ktoromkoľvek pracovisku ObFZ, resp. RFZ.  Upozorňujeme zároveň, že schvaľovanie registračných a matričných úkonov v čase mimo pracovnej doby tzv. „víkendové schvaľovanie“ bude podľa schváleného sadzobníka drahšie o 100%.

Upozorňujeme zároveň touto cestou funkcionárov FK (ISSF menežérov), že podľa Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov, čl. 5/3 je materský klub hráča povinný sa ku transferu podanému v el. podobe vyjadriť do 7 dní od doručenia žiadosti o transfer. V prípade, že sa klub v uvedenej lehote k žiadosti o transfer nevyjadrí, matrika takýto transfer schváli (najskôr však 3 dni po súhlasnom stanovisku hráča).

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.    Oznamujeme FK, že od jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014 schválil VV SsFZ podmienky pre to, aby platby za R a DZ u všetkých FK prebiehali prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, bez zálohových platieb. Tento systém však vyžaduje maximálnu platobnú disciplínu zo strany FK. V prípade potreby bude musieť SsFZ uplatniť voči neplatičom disciplinárne a športovo-technické dôsledky, prípadne obmedzenia pri registrácii a matričných úkonov. Upozorňujeme, že v prípade, že sa niektorý klub objaví v ISSF ako   n e p l a t i č, automaticky, v zmysle odporučenia VV SsFZ ho potrestá DK v zmysle DP. Z uvedeného dôvodu odporúčame futbalovým klubom uhradiť mesačnú zbernú faktúru minimálne 2 dni pred uplynutím termínu splatnosti z dôvodu času realizácie prevodu príslušnou bankou a času na „spárovanie“ platby s príslušnou faktúrou.

2.    Tak, ako avizoval predseda SsFZ na Aktíve ŠTK a KM v B. Bystrici 27.6.2014, boli dodané na SsFZ, na základe zmluvy medzi SFZ a firmou EURO-VAT, s.r.o., futbalové lopty značky DYNAMAX. Podľa uvedenej dohody obdržia uvedené lopty víťazi súťaží riadených RFZ a OBFZ v kategóriách dorastu a dospelých (na celom Slovensku 250 kolektívov dostane lopty v hodnote 75.000 €) v počte 15 ks. Upozorňujeme touto cestou aj zástupcov víťazných kolektívov dorastu a dospelých v súťažiach SsFZ, že svoje lopty (spolu s reklamným bannerom značky DYNAMAX) si z technických dôvodov môžu vyzdvihnúť na ObFZ, po telefonickom dohovore s príslušným sekretárom zväzu.

3.    Na základe rozhodnutia VV SsFZ nebude vydaný Rozpis súťaží SsFZ 2014/2015 v klasickej „papierovej“ podobe. Rozpis v podobe, ktorá umožní stiahnutie, resp. vytlačenie jednotlivých častí rozpisu osobitne, nájdete na stránke SsFZ v časti ROZPIS SÚŤAŽÍ. Adresár klubov bude doplnený do RS až po zozbieraní všetkých potrebných informácií od FK. Doteraz nám „Návratku“ nezaslali: V.liga B: Demänová, Likavka, V.liga C: Šalková, V.liga D:  Sklabiná,  Mládež:  Brusno CVČ pri ZŠ a MŠ, Bzovík, Dlhá nad Oravou, Heľpa, Hliník nad Hronom, Chlebnice, Jelšava, Krasňany, Liesek, Or. Lesná, Podvysoká, Turzovka, Vidiná, Zákamenné, Zuberec. Návratku nájdete na stránke SsFZ v časti KOMISIE – ŠTK technický úsek – Materiály.

4.    Vzhľadom k čerpaniu dovolenky a pobytu mimo územia SR neodporúčame kontaktovať ved. sekretára v období od 3.8. do 10.8.2014.V uvedenom čase sa obracajte priamo na predsedov odborných komisií, prípadne kontaktujte sekretariát SsFZ 048/4148913.

 

 

Zmena DL 3: 

Belá – Juventus A (žiaci 3.k., , hrá sa až 3.9. o 14:00-16:00, R ObFZ ZA)

Rakytovce – L. Štiavnica (SP, 2.k., hrá sa opačne v L. Štiavnici – pôvod. del.) 

Čadca – Z. Poruba (SP, 2.k., hrá a opačne v Z. Porube – pôvod del.)