Spravodajca č. 6/2014-15                                                                  1. 8. 2014

 

 

Upozorňujeme FK, že VV SFZ, na svojom zasadnutí 1.7.2014, schválil  splatnosť mesačnej zbernej faktúry na 10 dní.

Zároveň upozorňujeme, že MZF je možné uhradiť výhradne bankovým prevodom, alebo vkladom na bankový účet. Platbu poštovým poukazom nebude ekonomické oddelenie SFZ akceptovať a platbu bude považovať za neuhradenú.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.     Sezónne súpisky pre súťažný ročník 2014/2015 ktoré boli FK do ISSF nahraté v požadovanom termíne, boli ŠTK schválené a uzavreté, ostatné prípady po termíne budú odstúpené na ďalšie riešenie Po 1.8.2014, v prípade doplnenia alebo vymazania súpisky môže úpravu urobiť len ISSF manager SsFZ, čiže prípadné žiadosti je potrebné zasielať na pavolturna@gmail.com . V žiadosti nezabudnúť na potrebné údaje: meno, priezvisko, registračné číslo, post hráča (nie je záväzný), číslo dresu (nie je záväzné).

FK ostáva povinnosť a zodpovednosť za lekárske prehliadky hráčov. Lekárom potvrdený a podpísaný zoznam hráčov v zmysle RS SsFZ predložia FK na prvých MFS; tieto skontrolujú DZ a rozhodcovia na stretnutí a zistenia uvedú v správe DS resp. v zápise o stretnutí.

2.     FK SsFZ dospelých dávame do pozornosti, že v spolupráci s KR SsFZ pri vyhodnotení nedostatkov pri príprave MFS v uplynulých ročníkoch, bude mať od súťažného ročníka 2014/2015 každý usporiadajúci FK za povinnosť pripraviť miestnosť na vykonanie Porady k organizácii MFS za účasti: zodpovedného k ISSF, HU, vedúceho D a H, videotechnika, hlásateľa, R a DZ a to 30 min. pred UHČ. Predpísané tlačivo pre DZ je k dispozícii na stránke SsFZ, ktoré každý DZ po vyplnení bude archivovať a na vyžiadanie odborných komisií zašle na SsFZ.

3.     ŠTK ruší MFS:

·        1.kolo 03.08.2014 – V. liga B Bešeňová – Nižná

4.     ŠTK schvaľuje zmeny termínov a UHČ:

·        FK Čadca SOBOTA/UHČ – pre jesennú časť 2014/2015

·        16.08.2014 /sobota/     o 16,00 hod. 3.kolo IV. liga S   O. Veselé – Černová

·        22.08.2014 /piatok/      o 18,00 hod. 4.kolo V. liga B   Nižná – Fomat B

·        29.08.2014 /piatok/      o 16,00 hod. 5.kolo IV. liga S   Tvrdošín – O. Veselé

·        29.08.2014 /piatok/      o 16,00 hod. 5.kolo IV. liga J   Vinica – Zvolen B

·        30.08.2014 /sobota/     o 16,00 hod. 5.kolo V. liga C   Medzibrod – Repište

·        30.08.2014 /sobota/     o 10,00 hod. 5.kolo V. liga D   Čebovce – D. Strehová

·        01.09.2014 /pondelok/ o 15,30 hod. 5.kolo III. liga       Žarnovica – Bytča

·        06.09.2014 /sobota/     o 15,00 hod. 6.kolo V. liga A   Predmier – OFK Kotešová

·        13.09.2014 /sobota/     o 15,30 hod. 7.kolo III. liga       Žarnovica – Námestovo

·        18.09.2014 /štvrtok/     o 15,30 hod. 2.kolo V. liga A   Terchová – Predmier

5.     Vyžrebovanie 1.kola Slovenského pohára – Slovnaft Cup 2014/2015:

·      06.08.2014 /streda/  o 16,30

·      FK REaMOS K. Lieskovec – OŠK Stráňavy

·      FK S. Ďarmoty – TJ Kováčová

·      TJ Máj Černová – TJ Družstevník Belá-Dulice

·      TJ Stráža – OŠK Rosina

·      ATTACK Vrútky – TJ Tatran Bytčica

·      MFK Spartak Hriňová – ŠK Vinica /ihrisko Tatran Čierny Balog/

·      MFK Revúca – MFK Detva

·      TJ Jednota Málinec – TJ Sklotatran Poltár

·      FK Slovan Trstená – TJ Tatran Oravské Veselé,

Futbalovým klubom SsFZ hrajúcim v tomto súťažnom ročníku Slovenský pohár avizujeme, že „Slovnaft Cup - manuál” pre sezónu 2014-2015 tak, ako bol schválený VV SFZ je  zverejnený na stránke SFZ - link: http://www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/organizacne-pokyny.html, kde je možnosť pre “stiahnutie” si logotypov pre Slovnaft cup 2014-2015. Manuál nájdete aj na stránke SsFZ v časti KOMISIE– ŠTK – Materiály.

Obdobne sú spomínané informácie dostupné aj na samostatnej web stránke pre Slovnaft cup - link: http://www.slovnaft-cup.sk , prípadne tieto informácie získate po prekliku loga Slovnaft cupu na stránke SsFZ.

6.     V dostatočnom predstihu dávame do pozornosti FK III. ligy Fomat Martin, Lučenec a Pohronie ZH/DŽ B, že z dôvodu predohrávania 14.kola dňa 29.8.2014 /piatok/ sa 5.kolo odohrá kompletne dňa 31.8.2014 /nedeľa/. Výnimka pre FK Kremnička /NE,10,30/ ostáva v platnosti.

7.     Na základe vykonaných obhliadok futbalových ihrísk v dňoch 28.-31.7.2014 schvaľujeme futbalové štadióny s hracou plochou a požadovaným vybavením, okrem FK Čadca kde pre nedostatky /uvedené v zázname o obhliadke/ podmienečne schvaľujeme futbalový areál do 17.9.2014.

8.     Z dôvodu, že sa pri fakturácii nákladov prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry objavili vážne nedostatky vo fakturačných údajoch FK, žiadame FK, ktorých družstvá dospelých budú štartovať v ročníku 2014/2015 v súťažiach riadených SsFZ o zaslanie nasledovných kópií dokladov(príloha k prihláške do súťaží):

-      výpis z obchodného registra (a.s., obchodné spoločnosti, komanditné spoločnosti, s.r.o), prípadne výpis zo živnostenského registra, registra občianskych združení,

-      potvrdenie o pridelení IČO Štatistickým úradom SR,

-      osvedčenie o registrácii daňového identifikačného čísla (DIČ),

-      osvedčenie o registrácii pre DPH (len v prípade, že FK je platcom DPH).V prípade, že za FK uhrádza fakturované čiastky iný subjekt (napríklad obec, sponzor a pod.) a tak sú nastavené aj fakturačné údaje, predloží FK:

-      písomný súhlas tohto subjektu s fakturáciou (napr. obec, sponzor a pod.), ako aj všetky kópie jeho dokladov o fakturačných údajoch (IČO, DIČ, prípadne IČDPH).Uvedené kópie dokladov priložte k prihláške do súťaží, prípadne doručte na SsFZ najneskôr do konania Aktívu ŠTK a KM (27.6.2014).

9.     Zároveň upozorňujeme FK, že za všetky údaje uvedené v ISSF zodpovedá klub a prípadné zmeny štatutárnych orgánov, ISSF manažéra sídla a pod. je potrebné vo vlastnom záujme v čo najkratšom čase aktualizovať. Žiadame touto cestou aj sekretárov ObFZ, aby o uvedených skutočnostiach informovali FK, ktoré postupujú do súťaží riadených SsFZ.

10.  Rozhodca je povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania plastového RP z výroby alebo straty nemá RP, ale je overiteľný cez ISSF. FK predloží rozhodcovi doklad žiadosti o vyhotovenie RP a hráč doklad totožnosti. R stretnutia je povinný túto skutočnosť aj s dôvodom uviesť v zápise o stretnutí.

            Upozorňujeme rozhodcov a FK, že v úvodných kolách súťaží môže dôjsť v súvislosti s FK, ktoré zanikli

            zlúčením dvoch FK k situácii, keď hráči budú mať platný RP, budú overiteľní v systéme ISSF, ale

            nebude možné ich nahrať do elektronického zápisu o stretnutí. V takomto prípade sú rozhodcovia

            povinní umožniť a FK vykonať vypísanie Zápisu o stretnutí v tzv. papierovej podobe. Dôvodom je

            prácne odstrániteľná chyba  v programe ISSF.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Majsniar)

 

Pripomíname FK mládeže, že štart hráčov všetkých hráčov (teda aj žiakov) kategórií mládeže bude v novom súťažnom ročníku 2014/2015 od 2.8.2014 možný len na tzv. plastový registračný preukaz.

FK, ktoré nevyplnili dotazník kontaktov FK mládeže, nech tak obratom urobia kliknutím na:https://docs.google.com/forms/d/1ANsF8vQq5WkyPbdRs_U4fm6oVaMgqG6XPI5Ta88fW48/viewform

 

Upozorňujeme rozhodcov, že v úvodných kolách súťaží môže dôjsť v súvislosti s FK, ktoré zanikli zlúčením dvoch FK k situácii, keď hráči budú mať platný RP, budú overiteľní v systéme ISSF, ale nebude možné ich nahrať do elektronického zápisu o stretnutí. V takomto prípade sú rozhodcovia povinní umožniť a FK vykonať vypísanie Zápisu o stretnutí v tzv. papierovej podobe. Dôvodom je chyba  v programe ISSF.

 

Rozhodca je povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania plastového RP z výroby alebo straty nemá RP, ale je overiteľný cez ISSF. FK predloží rozhodcovi doklad žiadosti o vyhotovenie RP (schválený príslušnou matrikou) a hráč doklad totožnosti. R stretnutia je povinný túto skutočnosť aj s dôvodom uviesť v zápise o stretnutí.

 

 

1.    KM schvaľuje zmeny hracích dní a časov  pre jesennú časť ročníka ´14/´15 nasledovne:

ŽIACI

a)    III. liga B U15 a  U13 – FK Dlhá nad Oravou – domáce stretnutia v nedeľu ako predzápas dospelých na ihrisku v Krivej. FK Dlhá nad Oravou zaplatí 10 € v MZF,

2.    KM na základe predložených žiadostí schvaľuje zmeny termínov MFS nasledovne:

ŽIACI

b)    II. liga SEVER U15 a  U13 – 2. kolo ( MŠK Žilina – Rajec ) z pôvodného termínu 9.8.2014 na 12.8.2014 ( utorok) o 14,00 a 16,00,

c)    III. liga A U15 a  U13 – 2. kolo ( Krásno – Akadémia Žilina) z pôvodného termínu 9.8.2014 na 10.9.2014 ( streda) o 15,00 a 17,00,

d)    II. liga SEVER U15 a  U13 – 3. kolo ( Teplička – Tvrdošín ) z pôvodného termínu 16.8.2014 na 17.9.2014 ( streda ) o 11,00 a 13,00,

e)    II. liga JUH U15 a  U13 – 1. kolo ( Poltár – Závadka ) z pôvodného termínu 27.8.2014 na 28.8.2014 ( štvrtok) o 14,30 a 16,30,

f)     II. liga JUH U15 a  U13 – 7. kolo ( Žarnovica – Poltár ) z pôvodného termínu 13.9.2014 na 15.9.2014  o 11,00 a 13,00,

g)    II. liga JUH U15 a  U13 – 1. kolo ( Žarnovica – Detva) z pôvodného termínu 31.8.2014 na 1.9.2014  o 11,00 a 13,00,

h)    III. liga A U15 a  U13 – 2. kolo ( S. BystricaK.N.Mesto B) z pôvodného termínu 16.8.2014 na 24.9.2014 ( streda) o 14,00 a 16,00,

i)     III. liga C U15  – 2. kolo ( S. Lupča – Prestavlky) z pôvodného termínu 10.8.2014 na 23.9.2014 ( utorok ) o 15,00,

DORAST

j)     II. liga sk. Juh – 1. kolo  ( Bacúch – Tornaľa ) – 2.8.2014 o 13,30 - ihrisko Mýto pod Ďumbierom,

k)    II. liga U19 a U17 – 14. kolo ( N. Baňa – L. Mikuláš) z pôvodného termínu 29.8.2014 na 28.8.2014 ( štvrtok ) o 10,30 a 13,00,

l)     II. liga U19 a U17 – 14. kolo ( Rakytovce – Lučenec ) z pôvodného termínu 2.8.2014 na 1..10.2014 ( streda ) o 11,30 a 13,30,

m)   IV. liga C – 1. kolo ( Pliešovce – S. Lupča ) z pôvodného termínu 2.8. 2014 na 23.9.2014 ( utorok) o 15.00, FK S. Lupča zaplatí 10 € v MZF,

n)    IV. liga C – 1. kolo ( Medzibrod – Kremnička ) z pôvodného termínu 2.8. 2014 na 3.9.2014 (streda) o 16.30, FK Kremnička zaplatí 10 € v MZF,

o)    IV. liga B – 1. kolo ( Trstená – Kremnička ) z pôvodného termínu 3.8. 2014 na 29.8.2014 (piatok) o 14.30, FK D. Kubín zaplatí 10 € v MZF,

p)    IV. liga B – 3. kolo ( O. Veselé – Černová )  hrá sa 16.8.2014 o 13,30,

q)    III. liga JUH – 1. kolo ( Očová – Detva )  2.8. 2014  o 14.00 v Detve – výmena poradia,

r)     II. liga U19 a U17 – 1. kolo ( R. Sobota – Čadca ) z pôvodného termínu 3.8. 2014 na 20.8.2014 (streda) o 11.00 a  13.30, FK R. Sobota zaplatí 10 € v MZF,

s)    IV. liga B – 1.kolo ( Liesek - Černová) 3.8. 2014 o 13,30,

t)     III. liga JUH – 4. kolo ( Žarnovica – Fiľakovo )  z pôvodného termínu 24.8. 2014 na 23.8.2014 o 13.30,

u)    III. liga JUH – 7. kolo ( Žarnovica – Tisovec )  z pôvodného termínu 14.9. 2014 na 13.9.2014 o 13.00,

3.    KM neschvaľuje zmeny termínov MFS:

a)    Zvolen – Lučenec– dorast – chýba súhlas FK Lučenec v ISSF,

b)    Istebné – Zakamenné – dorast – chýba súhlas FK Zakamenné v ISSF,

c)    Istebné – D. Kubín – žiaci – chýba súhlas FK Dolný Kubín v ISSF,

d)    Radoľa – Varín – žiaci – chýba súhlas FK Varín v ISSF,

e)    D. Kubín – Bánová – žiaci - chýba súhlas FK Bánová v ISSF,

f)     Teplička – D. Kubín – žiaci - chýba súhlas FK Teplička v ISSF,

g)    Námestovo – N. Baňa – dorast – chýba vyjadrenie FK N. Baňa.

4.    KM oznamuje, že z dôvodu zjednotenia pravidiel v rámci SR pre družstvá U13, odohrajú U13 svoje stretnutia od súťažného ročníka 2014/2015 na šírku futbalovej HP. Úplný dokument pre pravidlá  súťaže U13 nájdete v textovej časti Rozpisu súťaží, na stránke SsFZ B. Bystrica.

5.   KM ďalej oznamuje:

a)   Družstvo FK Látky odhlásil svoje družstvo dorastu zo súťaže IV. ligy, skupiny D.

b)  FK Žarnovica – žiadame, aby svoje podania realizovali výhradne prostredníctvom ISSF a nie tzv. papierovou formou.

c)   FK  Dlhá nad Oravou odohrá svoje MFS žiakov U15, U13 na ihrisku v Krivej.

d)  Žiadosť FK Tisovec, týkajúcu sa MFS  dorastu Žarnovica – Tisovec pokladá vzhľadom na žiadosť FK Žarnovica za bezpredmetnú.

e)   Na základe žiadosti FK B. Štiavnica súhlasíme so štartom hráčok FK Sitno B. Štiavnica v kategórii U15 v rámci II. ligy Juh U15 a U13 – Veronika Zacharová (1343877), Monika Sarkoziová (1323867) v súťažnom ročníku 2014/2015.

f)   Súpisky evidujú v ISSF všetky FK do 1.8.2014. Následne potvrdí elektronicky evidenciu súpisky manažér mládeže v systéme  ISSF do konania 1. stretnutia daného družstva.

Súpisky zasielajú KM skenované formou e-mailu iba FK,  ktorým v danej  kategórii / U19, U17, U15, U13 /  štartuje viac, ako jedno družstvo mládeže.

V prípade nesplnenia uvedenej povinnosti zo strany FK, môžu byť voči predmetným FK uplatnené herné resp. disciplinárne postupy zo strany riadiacich komisií.

g)  Upozorňujeme FK na povinnosť mať vykonanú lekársku prehliadku všetkých hráčov od prvého stretnutia, KM bude splnenie uvedenej povinnosti operatívne kontrolovať.

h)   Dôrazne opäť upozorňujeme FK, že v prípade žiadosti o zmenu termínu, času a miesta stretnutia na pracovný deň a v prípade predloženia žiadosti v termíne kratšom ako 21 dní, sa musí prostredníctvom podania v ISSF vyjadriť aj súper, v opačnom prípade KM žiadosť zamietne. KM nebude overovať súhlas na základe telefonického kontaktu uvedeného zo strany žiadajúceho FK.

i)    Dôrazne žiadame FK, aby v prípade žiadosti ( súhlasu) formou podania v ISSF uvádzali – názov FK, kategóriu, súťaž, kolo, pôvodný termín, nový termín.

j)    Zoznam FK, ktoré vyplnili ( nevyplnili ) elektronický dotazník kontaktov sa nachádza na stránke SsFZ– Komisie Komisia mládeže – Materiály. Všetkým FK, ktoré venovali pozornosť tejto záležitosti a splnili požiadavku ďakujeme. FK, ktoré nevyplnili dotazník, nech tak obratom urobia.

k)   Svoje otázky, podnety a názory nepatriace do podaní v ISSF môžu FK adresovať na adresu KM SsFZ: mladezssfz@gmail.com.

l)    Správne termíny stretnutí III. ligy U15,U13 sk. B sú uverejnené správne v ISSF, v Rozpise súťaží sú zatiaľ uvedené nesprávne termíny.

m)  Akadémia Juventus Žilina odohrá svoje doma hrané MFS (II. liga U-15 a U-13III. liga U-15 U-13 sk. A) vždy v nedeľu o 14,00 a 16,00 hod. na UT v Závodí.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-12 DK žiada R, DZ, funkcionárov FK a ďalšie osoby zúčastnené na MFS o dôsledné naštudovanie a bezpodmienečné plnenie príslušných ustanovení Rozpisu súťaží vo futbale 2014/2015 (RS je zverejnený na www.ssfz.sk sekcia „Rozpis súťaží“) týkajúcich sa oblastí súvisiacich s prácou DK (napr. kap. XIV. – XX. RS 2014/2015), vydaných v nadväznosti na príslušné ustanovenia DP SFZ a nariadenia orgánov SsFZ.

D-13 Na návrh KR SsFZ Adrian Koós R pokarhanie, DP-11 za oneskorené ospravedlnenie z MFS, uhradiť 10 € na účet SsFZ do 18.8.14 (doklad o úhrade do stanoveného termínu predložiť na sekretariát SsFZ).

D-14 Na návrh KR SsFZ Slavomíra Blichárová R pokarhanie, DP-11 za oneskorené ospravedlnenie z MFS, uhradiť 10 € na účet SsFZ do 18.8.14 (doklad o úhrade do stanoveného termínu predložiť na sekretariát SsFZ).

D-15 Na návrh KR SsFZ Július Kancko R pokarhanie, DP-11 za oneskorené ospravedlnenie z MFS, uhradiť 10 € na účet SsFZ do 18.8.14 (doklad o úhrade do stanoveného termínu predložiť na sekretariát SsFZ).

D-16 Na návrh KR SsFZ Dušan Dibdiak R pokarhanie, DP-11 za oneskorené ospravedlnenie z MFS, uhradiť 10 € na účet SsFZ do 18.8.14 (doklad o úhrade do stanoveného termínu predložiť na sekretariát SsFZ).

D-17 Na návrh KR SsFZ Kristián Meszáros R pokarhanie, DP-11 za oneskorené ospravedlnenie z MFS, uhradiť 10 € na účet SsFZ do 18.8.14 (doklad o úhrade do stanoveného termínu predložiť na sekretariát SsFZ).

D-18 DK žiada FK Hriňová v termíne do 5.8.14 o predloženie dokladu o úhrade náležitostí za účasť na rokovaní DK R Michal Chudý vo výške 8,40 € a R Jaroslav Tutura vo výške 8,40 €.

D-19 DK odstupuje sekretariátu SsFZ podanie FK Lieskovec zo dňa 25.7.14.

D-20 DK upozorňuje FK Čadca dospelí, že v prípade uhradenia nedoplatkov za MZF za mesiace máj a jún 2014 po termíne odohratí MFS, bude DK povinná postupovať podľa DP 64-8 s uplatnením príslušného trestu (družstvo za každé takto odohraté MFS bude udelené DO odobratie 3 bodov a po prípadnom odobratí 12 bodov bude družstvo vylúčené zo súťaže).

D-21 DK berie na vedomie podanie FK Olováry zo dňa 29.7.14, pričom žiadosti v zmysle DP a D-1246 nemôže vyhovieť.

D-22 Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DO-DP 41-1:

         Richard Uríček 1144978 Predmier na 2 týždne podmienečne do 30.4.15, uhradiť 10 € v MZF.

         Róbert Henžel 1259911 Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa na 1 SP do 30.4.15, uhradiť 5 € v MZF.

D-23 DK predvoláva na zasadnutie dňa 7.8.14: 

        o 15:45 hod. zo stretnutia  Rakytovce-Badín MR Stred dospelí FK Badín Pavol Donoval prezident FK a Róbert Balogh manažér FK,

        o 16:30 hod. zo stretnutia Poltár-Detva II. ligy skupina juh SŽ a MŽ Peter Budáč ml. R, FK Poltár Július Kulich HU, Vojtech Horváth vedúci družstva, Vladimír Sendrei tréner, FK Detva Dagmar Slobodová vedúca družstva, Miloš Bambura prezident FK.

Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.  

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.  

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)

  1. Ďalej menovaní rozhodcovia do dnešného dňa nezaslali DOVP (dohodu o vykonaní prác, prípadne dohodu o brigádnickej práci študenta do 26 rokov) so SFZ: Bátory P., Dobrík, Dvorský, Grenčík, Hromádka, Kancko, Kmetík, Ligas, Ľupták, Nedbal, Novák, Olšiak, Smoleň, Staškovan, Truban M.. Dôrazne upozorňujeme o okamžité zaslanie!!!
  2. R a DZ, ktorí sa nezúčastnili letného seminára budú až do absolvovania náhradného termínu riešení v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ SsFZ.
  3. Žiadame o sledovanie web stránky SsFZ v sekcii Komisie – Komisia rozhodcov, kde je zverejnená pracovná verzia dokumentu „Zásady pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov SsFZ Banská Bystrica“, ktorá nadobudne platnosť až po schválení VV SsFZ, sekcia Komisia rozhodcov – Materiály,
  4. Informujeme DZ, že na web stránke SsFZ je v sekcii Komisie – Komisia rozhodcov – Materiály zverejnená tabuľka účastníkov programu TALENT, aktuálna pre jesennú časť súťažného ročníka 2014/15.
  5. Oprava Rozpisu súťaží v časti „Nominačné listiny Rozhodcov“: Martin Kmetík, oprava na Marián Kmetík.
  6. Ospravedlnenia R:  Markovič 17.8.-31.8, Jelok 18.8.-24.8. a 31.8., Hreus 16.8.-17.8. – zrušené, Jodas 23.8. – zrušené, 24.8. a 3.9.,Frontová 29.8.-14.9., Dvorský – ukončenie činn. v súť. SsFZ, Krajník 16.8.-17.8., Žubor 23.8.-24.8. a 12.9.-22.9., Podhorský 17.8. 23.8.-25.8.a 31.8., Ploštica od 11.8. do absol. náhr. FP, Badura 16.8.-17.8.,  Dovičák prac.dni a 7.9., Jelok 27.7. -10.8. PN, Gajdošík 1.8.-8.8., Kelemen 16.8.-25.8., Smoleň – soboty, Martvoň prac.dni a soboty, Pšenák soboty, Katrenčík PN od 28.7. – doklad predložený, Pšenák soboty, Koleno 2.8. – predl. potvrd. z práce, Melich 30.8., Šmidriak 16.8. a 24.8. zo sú.dosp., 23.8., Oružinský 30.8., Forbak PN od 1.8., Vojtek 22.8.-6.9.,
  7. Zmena e-mail:  Dobrík Matúš  mat.dob@azet.sk,
  8. Ospravedlnenie DZ : Mastiš v pracovné dni Po-Pia, Alakša 16-25.8.,  od 26.7. pre zranenie 2 týždne, Badura 16-17.8., Repa 3.8., Franek 10.8., Koša 6-7.9.,
  9. Oznámenie pre DZ : pp. Bielák, Franek, Ivan, Kalocsai, Kamenišťák, Oslanec , z dôvodov, že Vás SFZ nenahral do systému ISSF ako DS, zatiaľ sa prihláste na na svoje príslušné ObFZ, keď sa problém vyrieši budete delegovaní v rámci SsFZ.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1 .       TMK SsFZ pozýva nasledovných trénerov na špecializovaný seminár trénerov SsFZ – kategória prípravky, ktorý sa bude konať v Bobrovci pri Liptovskom Mikuláši dňa 23. augusta 2014: Peter Kohút, Peter Maruniak, Matúš Štulajter, Peter Dubovec, Róbert Kulla, Peter Zúbka, Peter Tóth, Peter Koreň, Peter Paulovič, Ján Tršo, Miroslav Beran, Peter Nociar, Valdimír Bubelíny,Pavol Demenčík, Ľuboš Chovan, Ján Papaj. Zraz všetkých prihlásených trénerov bude v sobotu 23. augusta 2014 o 09.30 hod. v areáli futbalového ihriska ŠK Bobrovec. Súčasťou seminára sú aj praktické ukážky tréningového procesu – priniesť so sebou športové oblečenie a obuv. Ukončenie seminára je plánované na sobotu 23. augusta do 20.00 hod.

2.             TMK SsFZ plánuje organizovať v rámci projektu vzdelávania trénerov na rok 2014:

1 školenie trénerov 3. triedy / UEFA B licencie (min. 20 poslucháčov) pre držiteľov trénerskej IV. triedy /C licencie (podmienka) v rozsahu 160 hodín (3 x po 3 dni všeobecná a špeciálna časť + 40 hod. TJ + vedenie zápasov vo vlastnom klube + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 250.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do 09. septembra 2014 na priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

1  školenie trénerov 4. triedy / UEFA GRASSROOTS C licencie ( min. 20 poslucháčov) pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 64 hodín ( 2 x 3 dni všeobecná + špeciálna časť + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 150.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného) Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do 09. septembra 2014 na priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

Prihlášku na školenia nájdete na www.ssfz.sk / komisie / trénersko-metodická komisia / materiály

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

Upozorňujeme funkcionárov FK, že matričné miesto na SsFZ bude v nasledujúcom období výrazne preferovať podania podané v elektronickej podobe prostredníctvom ISSF, na úkor podaní v klasickej „papierovej“ podobe. Zároveň vyzývame hráčov (rodičov hráčov) aby si v dostatočnom časovom predstihu vytvorili „hráčske konto“ a toto do 10 dní aktivovali a využívali tak možnosti elektronickej podateľne v ISSF pri realizácii transferov. Aktivovať konto je možné na ktoromkoľvek pracovisku ObFZ, resp. RFZ.  Upozorňujeme zároveň, že schvaľovanie registračných a matričných úkonov v čase mimo pracovnej doby tzv. „víkendové schvaľovanie“ bude podľa schváleného sadzobníka drahšie o 100%.

Upozorňujeme zároveň touto cestou funkcionárov FK (ISSF menežérov), že podľa Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov, čl. 5/3 je materský klub hráča povinný sa ku transferu podanému v el. podobe vyjadriť do 7 dní od doručenia žiadosti o transfer. V prípade, že sa klub v uvedenej lehote k žiadosti o transfer nevyjadrí, matrika takýto transfer schváli (najskôr však 3 dni po súhlasnom stanovisku hráča).

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.    Oznamujeme FK, že od jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014 schválil VV SsFZ podmienky pre to, aby platby za R a DZ u všetkých FK prebiehali prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, bez zálohových platieb. Tento systém však vyžaduje maximálnu platobnú disciplínu zo strany FK. V prípade potreby bude musieť SsFZ uplatniť voči neplatičom disciplinárne a športovo-technické dôsledky, prípadne obmedzenia pri registrácii a matričných úkonov. Upozorňujeme, že v prípade, že sa niektorý klub objaví v ISSF ako   n e p l a t i č, automaticky, v zmysle odporučenia VV SsFZ ho potrestá DK v zmysle DP. Z uvedeného dôvodu odporúčame futbalovým klubom uhradiť mesačnú zbernú faktúru minimálne 2 dni pred uplynutím termínu splatnosti z dôvodu času realizácie prevodu príslušnou bankou a času na „spárovanie“ platby s príslušnou faktúrou.

2.    Tak, ako avizoval predseda SsFZ na Aktíve ŠTK a KM v B. Bystrici 27.6.2014, boli dodané na SsFZ, na základe zmluvy medzi SFZ a firmou EURO-VAT, s.r.o., futbalové lopty značky DYNAMAX. Podľa uvedenej dohody obdržia uvedené lopty víťazi súťaží riadených RFZ a OBFZ v kategóriách dorastu a dospelých (na celom Slovensku 250 kolektívov dostane lopty v hodnote 75.000 €) v počte 15 ks. Upozorňujeme touto cestou aj zástupcov víťazných kolektívov dorastu a dospelých v súťažiach SsFZ, že svoje lopty (spolu s reklamným bannerom značky DYNAMAX) si z technických dôvodov môžu vyzdvihnúť na ObFZ, po telefonickom dohovore s príslušným sekretárom zväzu.

3.    Na základe rozhodnutia VV SsFZ nebude vydaný Rozpis súťaží SsFZ 2014/2015 v klasickej „papierovej“ podobe. Rozpis v podobe, ktorá umožní stiahnutie, resp. vytlačenie jednotlivých častí rozpisu osobitne, nájdete na stránke SsFZ v časti ROZPIS SÚŤAŽÍ. Adresár klubov bude doplnený do RS až po zozbieraní všetkých potrebných informácií od FK. Doteraz nám „Návratku“ nezaslali: III.liga: Čadca, Námestovo, IV.liga S :K. Lieskovec, Or. Veselé,  IV.liga Juh: Podbrezová B, V.liga A: Belá V.liga B: Demänová, Likavka, LM – Palúdzka V.liga C: Bacúch, Šalková, V.liga D: Lesenice, Mýtna, Sklabiná,  Mládež:  B. Štiavnica, Brusno CVČ pri ZŠ a MŠ, Bzovík, Dlhá nad Oravou, Heľpa, Hliník nad Hronom, Chlebnice, Jelšava, Krasňany, Liesek, Or. Lesná, Podvysoká, Turzovka, Vidiná, Zákamenné, Zuberec. Návratku nájdete na stránke SsFZ v časti KOMISIE – ŠTK technický úsek – Materiály.

4.    Vzhľadom k čerpaniu dovolenky a pobytu mimo územia SR neodporúčame kontaktovať ved. sekretára v období od 3.8. do 10.8.2014.V uvedenom čase sa obracajte priamo na predsedov odborných komisií, prípadne kontaktujte sekretariát SsFZ 048/4148913.