Spravodajca č. 15/2013-14                                   18. 10. 2013

 

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.    ŠTK SsFZ na svojom zasadnutí dňa 17.10.2013 rozhodla ukončiť jesennú časť súťažného ročníka 2013/2014 súťaží dospelých 13. kolom v dňoch 26. a 27.10.2013. Prvé jarné kolo sa predohrávať nebude.

2.    V zmysle čl. 100/d SP trestáme FK Terchová hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 11.kola V. ligy A Divinka - Terchová a priznávame podľa SP čl. 106/1 FK Divinka 3 body a skóre 3:0. Prípad odstupujeme DK SsFZ.

3.    Schvaľujeme odohratie MFS 12.kola IV. ligy Juh Podbrezová B – Divín dňa 20.10.2013 o 10,30 na UT Podbrezová-Skalica.

4.    ŠTK súhlasí so zmenou UHČ v MFS:

·        26.10.2013 o 17,00 hod. – 13.kolo ŠalkováJupie BB

5.    Oprava udelených OT v MFS:

·        IV.liga Sever – 11.kolo Belá Dulice – Tvrdošín (Viliam Ondrla ,1116071, Belá) zrušený OT ŽK

·        IV.liga Sever – 11.kolo Belá Dulice – Tvrdošín (Ján Debnár, 1239333, Belá) odstupujeme DK

·        IV.liga Juh – 11.kolo Detva – V. Krtíš (Zsolt Németh, 1250024, VK) správne udelený OT ŽK

6.    Na základe nezrovnalostí štartu hráča v MFS upravujeme text čl. X/1 RS 2013/2014 nasledovne:

Hráči sa musia pred MFS preukázať R platným RP(U15 a U13 ŽP), pričom sú povinní nosiť so sebou na MFS aj preukaz poistenca. V MFS dospelých a II. ligy U19 a U17 je platným RP plastový aj papierový RP s výnimkou uvedenou v kap. XV. bod 3 RS 2013/2014.

7.    Na základe ústne podanej informácie vedúceho sekretariátu SsFZ na Aktíve SsFZ dňa 5.7. 2013 papierové RP hráčov platia len do 31.12.2013.

8.    Rozhodca je povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania RP z výroby alebo straty nemá RP, ale je overiteľný cez ISSF. FK predloží rozhodcovi písomný doklad žiadosti o vyhotovenie RP a hráč doklad totožnosti. R stretnutia je povinný túto skutočnosť aj s dôvodom uviesť v zápise o stretnutí. V prípade straty, alebo odcudzenia RP je nutné požiadať o vydanie nového RP do najbližšieho súťažného stretnutia.

9.    V prípade ak FK nepožiada po matričných a registračných úkonoch o vystavenie plastového RP, považuje sa štart hráča v stretnutí za disciplinárne previnenie.

10.  Prerokované námietky kapitánov: Bytča – L. Štiavnica (H – 1x bezpredmetná, 2x neopodstatnené), Lučenec – Čadca (H – neopodstatnená), Žarnovica – Vinica (H – neopodstatnená, odstupujeme DK), Príbelce – Olováry (D – neopodstatnená) 

11.  Žiadame FK Makov o písomné vyjadrenie zabezpečenia usporiadateľskej služby a ich činnosti počas resp. po (vstup osôb k delegovaným osobám) MFS Makov - Bytča do 16.10.2013.

12.  Berieme na vedomie písomné vyjadrenie FK Makov

13.  Nedostatky s ISSF : neboli. Pripomíname FK že vypisovanie elektronického zápisu o stretnutí – nominácie hráčov je možné realizovať včas pred stretnutím aj mimo miesta stretnutia, nie tesne pred UHČ, čím sa neopodstatnene posúvajú začiatky stretnutí. Stále platia nariadenia predkladania zápisu o stretnutí v zmysle RS 2013/2014 čl. XV. odst.1/i.

14.  Stanovisko ŠTK k podnetom na technické nedostatky v MFS u FK Bánová, Slovenské Ďarmoty, Čebovce bude ŠTK po osobnom overení riešiť elektronickou poštou s FK.

15.  Evidenciu ŽK podľa hráčov, družstiev a súťaží si vedie v súťažiach dospelých ŠTK už len vo svojej internej evidencii osobných trestov. Pre FK je smerodajná a záväzná presná evidencia osobných trestov v ISSF, v časti Reporty, ku ktorým majú prístupy všetci manažéri klubov.

16.  Na základe D-485 nariaďuje odohrať MFS 12. kola V. ligy sk. A Terchová – Skalité 20.10.2013 o 14,30 hod. na ihrisku v Rosine.

 

Komisia mládeže (predseda Jan Hlaváč)

1.     Oznamuje účastníkom:

a)   Námietka kapitána FK Zákamenné z MFS 11.kola II.ligy U15 Zákamenné – FC Ajax Slimáčik MŠK voči hráčovi hostí Michal Judák (1312403) - neopodstatnená

2.     Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS

a)   12. kolo IV. ligy dor. sk. B Rabča - Zuberec  18.10.2013 / piatok / o 14,00 hod

b)   12. kolo II. ligy U15 a U13 sk. Sever Dolný Kubín – Žilina C  22.10.2013 (utorok) o 13,00 a 15,00 hod.

3.     Kontumuje MFS:

a)   7.kolo II. liga U15 sk. Sever  Ajax Slimáčik MŠK – D.Kubín, priznávame 3 body a skóre 0:3 v prospech FK D. Kubín podľa SP čl.100/i, neoprávnený štart hráča Michal Judák (1312403)

b)   10.kolo IV. liga dor. sk. D Látky – Hnúšťa, priznávame 3 body a skóre 0:3 v prospech FK Hnúšťa podľa SP čl.100/i

c)   11.kolo IV. liga dor. sk. B  Dolný Kubín – Trstená, priznávame 3 body a skóre 0:3 v prospech FK Trstená podľa SP čl.100/e.

4.    Ruší odohratie MFS 12. kola III. ligy U-15, U-13 sk. B Z. Poruba – Breza.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-431 Na základe kap. XXIII. bod 6 písm. c) RS 2013/14 (splatnosť záloh na odmeny R a DZ do 23.9.13), Spravodajcu č. 12 a 13/2013-14 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 14.10.13 za neuhradenie záloh družstvám dospelých FK Čadca (1721 €), Kysucký Lieskovec (902 €) a Mýtna (545 €),

D-432 Na základe Spravodajcu č. 12 a 13/2013-14 a podkladov HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 14.10.13 za neuhradenie medzioddielovej pohľadávky družstvu dorastu FK Jelšava (305 € pre FK Poltár),

D-442 Na návrh KpRS SsFZ Gabriel Zachar 1143220 Slovenské Ďarmoty DK na základe článku 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-443 FK Bytča dospelí pokuta 500 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov v stretnutí dňa 6.10.13,

D-444 DK berie na vedomie opatrenia FK Bytča zo dňa 15.10.13 prijaté k zabráneniu opakovaniu sa nešportových prejavov priaznivcov počas stretnutí družstva dospelých,

D-445 Martin Rusnák 1178604 Poltár 3 SN od 10.10.13, 1-6-1b, uhradiť 10 € v MZF,

D-446 Davor Vidosavljevič 1232586 Krásno nad Kysucou 1 SN od 14.10.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-447 Martin Garaj 1294709 Trstená 3 mesiace nepodmienečne od 10.10.13 do 9.1.14, 1-9-1b, uhradiť 5 € v MZF,

D-448 DK berie na vedomie vyjadrenie Miroslav Palacka DZ zo dňa 15.10.13,

D-449 Na návrh KM SsFZ FK Látky dorast zastavenie činnosti na 2 súťažné stretnutia nepodmienečne, pokuta 200 € + 5 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-5 za neoprávnený štart hráča na cudzí RP v stretnutí dňa 6.10.13. Prípad DK odstupuje KM SsFZ na konečné doriešenie.

D-450 Na návrh KM SsFZ Ján Segeč vedúci družstva FK Látky dorast 6 mesiacov nepodmienečne od 17.10.13 do 16.4.14, 1-9-2b, uhradiť 5 € v MZF,

D-451 Na návrh KM SsFZ Mário Chlebničan, tréner FK Látky dorast 6 mesiacov nepodmienečne od 17.10.13 do 16.4.14, 1-9-2b, uhradiť 5 € v MZF,

D-452 Na návrh KR SsFZ FK Hriňová dospelí pokuta 150 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za predloženie nepoužiteľného videozáznamu zo stretnutia V. ligy skupina C dospelí Hriňová-Partizán Čierny Balog,

D-453 DK berie na vedomie, že FK Istebné sa nevyjadrilo k požiadavke ohľadom udalosti týkajúcej sa motorového vozidla FK v stretnutí III. ligy skupina sever dorast Teplička nad Váhom-Istebné,

D-454 DK berie na vedomie vyjadrenie FK Teplička nad Váhom zo dňa 14.10.13 k odcudzeniu evidenčného čísla motorového vozidla FK Istebné v stretnutí III. ligy skupina sever dorast Teplička nad Váhom-Istebné, 

D-455 Na návrh KR SsFZ Ľubomír Dado R 4 SN od 17.10.13, 3-5, uhradiť 10 €,

D-456 Na návrh KR SsFZ Peter Turňa DZ 4 SN od 17.10.13, 3-5, uhradiť 10 €,

D-457 Ján Oláh 1230116 Dolná Strehová DK hráčovi dňom 14.10.13 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-458 Dominik Pagáč 1204496 Čadca 3 SN od 14.10.13, 1-6-1a, uhradiť 10 € v MZF,

D-459 Ján Marcinek 1231635 Lučenec 1 SN od 14.10.13, 1-5a,  uhradiť 10 € v MZF,

D-460 Šimon Púchy 1197833 Brusno 1 SN od 14.10.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-461 FK Belá-Dulice dospelí pokuta 150 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b a DP 2-6 za neprístojnosti divákov a nedostatočnú usporiadateľskú službu po stretnutí dňa 13.10.13,

D-462 DK berie na vedomie sťažnosť FK Rajec zo dňa 14.10.13 ohľadom stretnutia V. ligy skupina A dospelí Rajec-Strečno a odstupuje ju na riešenie KR SsFZ,

D-463 Na návrh KR SsFZ Jozef Jakubes 1095894 Rajec DK na základe článku 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-464 Na návrh KR SsFZ Marek Mazák 1101625 Rajec 4 SN od 14.10.13, 1-4a, uhradiť 10 € v MZF,

D-465 Vladimír Murček 1063283 Dražkovce 2 SN + zmena zvyšku trestu 2 stretnutia na nepodmienečný od 14.10.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-466 Martin Ďurica 1100962 Sklabiná 2 SN od 14.10.13, 1-4a, uhradiť 10 € v MZF,

D-467 Roland Radoš 1172020 Slovenské Ďarmoty 1 SN od 14.10.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-468 Boris Boľoš 1240980 Sklabiná 4 SN od 14.10.13, 1-6-1b, uhradiť 10 € v MZF,

D-469 Jozef Šaranko asistent trénera FK Slovenské Ďarmoty dospelí 2 SN od 14.10.13, 1-2a, uhradiť 10 € v MZF,

D-470 Andrej Kornhauser 1258568 Námestovo 2 SN od 14.10.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-471 Dominik Brčák 1249026 Námestovo 2 SN od 14.10.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-472 Marek Kubišta 1300052 Kysucké Nové Mesto 2 SN od 14.10.13, 1-4a, uhradiť 5 € v MZF,

D-473 René Samko 1264803 Jelšava 4 SN od 14.10.13, 1-2b, uhradiť 5 € v MZF,

D-474 Jakub Arvay 1258596 Sliač 2 SN od 14.10.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF, 

D-475 Adam Kormančík 1301180 Oravské Veselé 2 SN od 14.10.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-476 Tomáš Nemec 1295495 Hnúšťa 3 SP do 30.6.14, 1-3a, uhradiť 5 € v MZF,

D-477 Tomáš Krutek 1175974 Kláštor pod Znievom 4 SN od 14.10.13, 1-6-1b, uhradiť 10 € v MZF,

D-478 Michal Judák 1312403 Ajax Slimáčik Žilina DK na základe článku 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného, uhradiť 5 € v MZF,

D-479 Na návrh KM SsFZ Marek Ďurka vedúci družstva Ajax Slimáčik Žilina SŽ 6 SN od 17.10.13, 1-9-2b, uhradiť 5 € v MZF,

D-480 Na návrh KM SsFZ Karol Šulgan tréner Ajax Slimáčik SŽ Žilina 6 SN od 17.10.13, 1-9-2b, uhradiť 5 € v MZF,

D-481 Mário Wtorek 1252127 Bytčica 1 SN od 14.10.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-482 Peter Marinyec tréner FK Vinica dospelí 6 SN od 14.10.13, 1-3b, uhradiť 10 € v MZF,

D-483 Gabriel Kiss 1188964 Vinica 5 SN od 14.10.13, 1-3b, uhradiť 10 € v MZF,

D-484 FK Vinica dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti trénera a hráča po stretnutí dňa 13.10.13,

D-485 Na základe výsledku prerokovania previnenia na ŠTK SsFZ FK Terchová dospelí uzatvorenie ihriska na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 17.10.13 (nad 25 km), pokuta 400 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1c za inzultáciu AR1 divákom po stretnutí dňa 13.10.13. Prípad DK odstupuje ŠTK SsFZ na konečné doriešenie.

D-486 Juraj Jánošík 1218696 Terchová 1 SN od 14.10.13, 1-4a, uhradiť 10 € v MZF,

D-487 Ján Poničan 1230339 Hrochoť 4 SN od 14.10.13, 1-3b, uhradiť 10 € v MZF,

D-488 DK odstupuje KR SsFZ na riešenie a predloženie stanoviska k disciplinárnemu previneniu Roman Šupina R (uvedenie nesprávneho vylúčeného hráča v elektronickom zápise o stretnutí V. ligy skupina C dospelí Dudince-Hrochoť),

D-489 DK berie na vedomie sťažnosť FK Buzitka zo dňa 14.10.13 ohľadom stretnutia V. ligy skupina D dospelí Čebovce-Buzitka,

D-490 Stanislav Jačmeník 1096663 Buzitka DK hráčovi dňom 14.10.13 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-491 Martin Čička 1284870 Predmier 2 SN od 14.10.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-492 Lukáš Margetín 1250103 Sučany 2 SN od 14.10.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-493 Denis Kordiak 1259183 Černová 2 SN od 14.10.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-494 Rastislav Maslík 1149464 Staškov 5 SN od 14.10.13, 1-6-1b, uhradiť 10 € v MZF,

D-495 FK Sásová dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť divákov v stretnutí dňa 13.10.13,

D-496 Na základe správy DZ Martin Ulehla 1240476 Podlavice DK hráčovi dňom 17.10.13 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia. Hráč v termíne do 22.10.13 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (držanie súpera pod krkom a jeho sotenie v 88´ stretnutia V. ligy skupina C dospelí Sásová-Podlavice).

D-497 DK berie na vedomie žiadosť p. Ivana Kopáska zo dňa 15.10.13 ohľadom štartov hráčov MŠK Žilina C v stretnutiach II. ligy sever SŽ a odstupuje ju na riešenie KM SsFZ,

D-498 DK berie na vedomie sťažnosť FK Dolná Strehová zo dňa 14.10.13 ohľadom stretnutia V. ligy skupina D dospelí Tornaľa-Dolná Strehová,

D-499 DK berie na vedomie podanie FK Belá-Dulice zo dňa 14.10.13 ohľadom stretnutia IV. ligy sever dospelí Belá Dulice-Tvrdošín a odstupuje ho ŠTK SsFZ,

D-500 Na základe správy DZ Ján Debnár 1239333 Belá-Dulice 2 SP do 30.6.14, 1-4a, uhradiť 10 € v MZF,

D-501 Na návrh KR SsFZ Peter Budač DZ 4 SN od 17.10.13, 3-5, uhradiť 10 €,

D-502 Na návrh KR SsFZ Jozef Medveď R  4 SN od 17.10.13, 3-5, uhradiť 10 €,

D-503 DK berie na vedomie vyjadrenie FK Poltár dospelí zo dňa 14.10.13 ohľadom čerpania čakacej lehoty pred stretnutím IV. ligy juh dospelí Vinica-Poltár,

D-504 DK berie na vedomie požiadavku Obvodného oddelenia Policajného zboru Krupina týkajúcu sa stretnutia V. ligy skupina C dospelí Krupina-Pliešovce a SsFZ zašle policajnému zboru podklady týkajúce sa šetrenia priestupku proti občianskemu spolunažívaniu,

D-505 DK berie na vedomie dve odvolania FK Krupina a odvolania Michala Zimányho 1183657, Martina Seleckého 1095674 a Stanislava Cibuľu 1122995 Krupina voči rozhodnutiam DK,

D-506 Adam Arendárik 1288915 Raková 4 SN od 14.10.13, 1-3b, uhradiť 5 € v MZF,

D-507 Oliver Tješ 1305829 Liesek 2 SP do 31.5.14, 1-4a, uhradiť 5 € v MZF,

D-508 Stanislav Francúz 1238948 Martin B 5 SN od 14.10.13, 1-4a, uhradiť 10 € v MZF,

D-509 Peter Trebuľa 1179105 Príbelce 1 SN od 14.10.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF, porušenie kapitoly XX. bod 11 RS 2013/14,

D-510 Marcel Sirota 1258232 Tisovec 4 SN od 14.10.13, 1-3b, uhradiť 5 € v MZF,

D-511 Matej Sekan 1280507 Lisková 4 SN od 14.10.14, 1-6-1a, uhradiť 5 € v MZF,

D-512 Dávid Miklušák 1248875 Rabča 4 SN od 14.10.13, 1-6-1a, uhradiť 5 € v MZF,

D-513 DK odstupuje KR SsFZ na riešenie a predloženie stanoviska k disciplinárnemu previneniu Dávid Šimovič R (uvedenie nesprávneho popisu vylúčených hráčov v papierovom zápise o stretnutí IV. ligy sever dorastu Lisková-Rabča),

D-514 Erik Podmanický 1292909 Zborov nad Bystricou 2 SN od 14.10.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-515 Jakub Špirka 1308988 Belá 2 SN od 14.10.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-516 Michal Úkrop 1252105 Hliník nad Hronom 4 SN od 14.10.13, 1-6-1a, uhradiť 5 € v MZF,

D-517 Peter Vaník 1272025 Medzibrod 2 SN od 14.10.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-518 Vladimír Očenáš 1260284 Revúca 2 SN od 14.10.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-519 Na základe zápisu o stretnutí Jozef Plieštik asistent trénera FK Braväcovo dorast DK menovanému dňom 17.10.13 zastavuje výkon funkcie do vyriešenia previnenia,

D-520 DK berie na vedomie vyjadrenie FK Stará Bystrica k udalostiam po stretnutí V. ligy skupina A dorast Stará Bystrica-Podvysoká,

D-521 FK Makov dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF) podľa DP 2-6 za nedostatočnú usporiadateľskú službu v stretnutí dňa 6.10.13,

D-522 Peter Rukavica vedúci družstva FK Tisovec dorast 6 SN od 17.10.13, 1-10, uhradiť 5 € v MZF,

D-523 Marek Stasík 1259514 Tisovec 1259514 DK na základe článku 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného, uhradiť 5 € v MZF,

D-524 FK Tisovec dorast pokuta 100 € + 5 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za nedovolenú manipuláciu so zápisom o stretnutí IV. ligy skupina D dorast Tisovec-Revúca,

D-525 Jakub Kováč vedúci družstva FK Revúca dorast 3 mesiace nepodmienečne od 17.10.13 do 16.1.14, 1-10, uhradiť 5 € v MZF,

D-526 Erik Urc 1260283 Revúca DK na základe článku 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného, uhradiť 5 € v MZF,

D-527 FK Revúca dorast pokuta 200 € + 5 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6, za nedovolenú manipuláciu so zápisom o stretnutí IV. ligy skupina D dorast Tisovec-Revúca,

D-528 Filip Faško 1250040 Revúca DK na základe článku 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,                                       uhradiť 10 € v MZF,

D-529 Lukáš Smerek 1172038 Revúca DK na základe článku 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,                               uhradiť 10 € v MZF,

D-530 Miroslav Štempel vedúci družstva FK Revúca dospelí DK na základe článku 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného, uhradiť 10 € v MZF,

D-531 DK odstupuje KR SsFZ na riešenie a predloženie stanoviska k disciplinárnemu previneniu Miroslav Verkin R (neuvedenie ČK hráča v zápise o stretnutí IV. ligy skupiny D dorast Tisovec-Revúca a jej následné nedovolené dopísanie na originál a kópie zápisov). DK na základe článku 14 ods. 4 DP predbežným opatrením dňom 17.10.13 zastavuje Miroslav Verkin R výkon funkcie do vyriešenia previnenia prostredníctvom KR SsFZ.  

D-532 FK Stará Bystrica dorast pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za nedostatočnú usporiadateľskú službu po stretnutí dňa 29.9.13,

D-533 FK Podvysoká dorast pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za neospravedlnenú neúčasť na zasadnutí DK,

D-534 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 14.10.13: 

          Ľubomír Račko 1125461 Závažná Poruba, uhradiť 10 € v MZF,

          Róbert Dlhoš 1159416 Badín, uhradiť 10 € v MZF,

          Juraj Knapec 1243486 Teplička nad Váhom, uhradiť 10 € v MZF,

          Tomáš Gál 1188956 Vinica, uhradiť 10 € v MZF,

          Peter Gajan 1255016 Podbrezová B, uhradiť 10 € v MZF,

          Roman Husár 1157320 Predmier, uhradiť 10 € v MZF,

          Jozef Koštialik 1159674 Bytčica, uhradiť 10 € v MZF,

          Róbert Prjevara 1172270 Vrútky, uhradiť 10 € v MZF,

          Jaroslav Páleník 1137628 Staškov, uhradiť 10 € v MZF,

          Pavol Ripel 1244042 Terchová, uhradiť 10 € v MZF,

          Dušan Trhančík 1136866 Strečno, uhradiť 10 € v MZF,

          Jakub Oláh 1170570 Dúbrava, uhradiť 10 € v MZF,

          Stanislav Antol 1175191 Bešeňová, uhradiť 10 € v MZF,

          Stanislav Hornák 1133032 Dražkovce, uhradiť 10 € v MZF,

          Tomáš Kandera 1172060 Demänová, uhradiť 10 € v MZF,

          Thato Ramatebele 1336142 Palúdzka, uhradiť 10 € v MZF,

          Milan Gregor 1159802 Medzibrod, uhradiť 10 € v MZF,

          Kristián Radoš 1241128 Balog nad Ipľom, uhradiť 10 € v MZF,

          Marian Nászaly 1085960 Slovenské Ďarmoty, uhradiť 10 € v MZF,

          Ladislav Javora 1229017 Tornaľa, uhradiť 10 € v MZF,

          Jozef Berky 1256618 Sklabiná, uhradiť 10 € v MZF,

D-535 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 17.10.13: 

          Juraj Kubišta 1197990 Čadca, uhradiť 10 € v MZF,

D-536 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný – článok 31 bod 2 DP:  

          Marek Mišáni 1319700 Hrochoť zamieta sa, uhradiť 5 € v MZF,

          Peter Korista 1006553 Divinka zamieta sa, uhradiť 10 € v MZF,

          Slavomír Ovečka 1084306 Divinka zamieta sa, uhradiť 10 € v MZF,

D-537 DK predvoláva na zasadnutie dňa 24.10.13: 

          o 16:00 hod. zo stretnutia Kláštor pod Znievom-Palúdzka V. liga skupina B dospelí FK Kláštor pod Znievom Ján Chmúrny 1097067 a FK Palúdzka Peter Kokavec tréner,

         o 16:15 hod. zo stretnutia Čebovce-Buzitka V. liga skupina D dospelí R Július Námešný, AR1 Alexander Pataki, DZ Jozef Čunderlík, FK Čebovce Jozef Ďorď HU, Erik Fonod vedúci družstva a FK Buzitka Stanislav Jačmeník 1096663,

         o 17:00 hod. zo stretnutia Selce-Braväcovo V. liga skupina C dorast R Jakub Fáber, FK Selce Ján Smatana HU, FK Braväcovo Jozef Plieštik asistent trénera a Ivan Kupčok vedúci družstva.

D-538 DK žiada o predloženie DVD záznamu v termíne do 22.10.13:

           zo stretnutia V. ligy skupina D dospelí Tornaľa-Dolná Strehová,

           zo stretnutia V. ligy skupina D dospelí Čebovce-Buzitka.

Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.    

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel )

1.    KR pozýva na svoje zasadnutie na deň 24.10.2013, ktoré sa bude konať v Banskej Bystrici o 16:00 hod. R Roland Dodok, Michal Lepieš a Stanislav Kučera, DZ Ján Hrčka, o 16,30 hod. R Miroslav Verkin, Roman Šupina a Dávid Šimovič.

2.    Z dôvodu oneskorených ospravedlnení a oneskoreného zaslania zápisu o stretnutí uhradia poplatky po 7,-€ nasledovní R: Vrtich, Bútora, Námešný, 14,- eur Dvorský, 21,- eur Truban.  Uhradiť obratom a fotokópiu dokladu o úhrade zaslať elektronickou poštou:  miroslav.fajcik@spp- distribucia.sk.

3.    Opakovane žiadame R, ktorí nemajú v ISSF vo svojom evidenčnom formulári nahratú fotografiu, aby svoju fotografiu (v elektronickej podobe – vyhotovenú dig. fotoaparátom, resp. mobilom – zásadne neskenovanú od ramien hore) zaslali najneskôr do 31.10.2013 na adresu: sutaze@ssfz.sk. Fotografia je nevyhnutná k hromadnej objednávke plastových preukazov pre R.

4.    KR sa zaoberala sťažnosťami oddielov na výkony rozhodcov zo stretnutí: Rajec – Strečno (na základe rozboru uvedených situácií na videozázname vyhodnotila sťažnosť ako čiastočne opodstatnenú, svoje zistenia odstupujeme DK SsFZ), Vinica – Poltár (v riešení), Bytča – L. Štiavnica (v riešení), Tornaľa – D. Strehová (v riešení), Tornaľa – Hnúšťa (žiaci – v riešení). KR zaujme stanovisko po podrobnej analýze videozáznamov zo stretnutí.

  1. Ospravedlnenia R:  Šupej 2.11.2013,  Novák od 2.11.2013 do konca jes.časti, Bátory P. 2.1.2013, Botka 2.11. - 3.11.2013, Bátory M. od 2.11.2013.
  2. Ospravedlnenie DZ : Kadík 5 – 6.10., Tomčík 12 – 13.10., Repa 12 – 13.10., Majsniar 12 – 13.10., Truban 12.10., 19 – 20.10., 26.10., Jánošík od 28.10. – 31.12.2013, Veky 26.10.,  Rosiar 12.10.,

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.     TMK SsFZ organizuje od novembra 2013 školenie trénerov UEFA B licencie (pre držiteľov 4 /C licencie) a školenie trénerov UEFA C GRASSROOTS licencie (pre trénerov bez licencie). Záujemcovia pošlite prihlášky do 31. októbra 2013 – prihlášku nájdete na www.ssfz.sk / komisie / trénersko-metodická komisia / materiály.

2.     TMK SsFZ  organizuje 17. novembra 2013 (nedeľa) od 09.00 hod. v Banskej Bystrici doškoľovací seminár trénerov SsFZ ( slúži na predĺženie platnosti trénerských licencií  C a UEFA B ). Na seminár je potrebné prihlásiť sa do 30. októbra 2013 – prihlášku nájdete na na www.ssfz.sk / komisie / trénersko-metodická komisia / materiály. Seminára sa môžu zúčastniť aj tréneri 2/B licencie, ktorým končí platnosť licencie a nemajú záujem o rekvalifikáciu.

3.     TMK SsFZ vyzýva predsedov TMK ObFZ aby do 01. novembra 2013 zaslali návrhy na ocenenie trénerov  v Stredoslovenskom regióne v kategóriách najúspešnejší tréner dospelých, mládeže ÚTM, mládeže mimo ÚTM a dievčat/žien za rok 2013.

4.     TMK SsFZ vyzýva trénerov družstiev pôsobiacich v MR –stred dospelí aby  do 10.novembra 2013 poslali mailom na adresu peterstefanak@gmail.com alebo poštou na SsFZ, Peter Štefaňák, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica hlasovací lístok do ankety 11 – ka SsFZ za rok 2013.

5.     Na sekretariáte SsFZ sú k dispozícii na zakúpenie metodické DVD pre trénerov: M. Ivanka, M. Hipp: Funkčný futbalový fitness tréning (15.-€) a M. Ivanka, S. Sedláček: Futbalový tréning s koordinačným rebríkom (10.-€). Platba poštovou poukážkou SsFZ alebo prostredníctvom internetbankingu , variabilný symbol:  700

6.     Technický úsek SFZ oznamuje trénerom, ktorí sú v dole uvedenom zozname a ktorí prejavili záujem o rekvalifikačné kurzy (rekvalifikácia zo súčasnej II. triedy / B licencie na UEFA A resp. z I. triedy A / licencie na UEFA PRO), že termíny rekvalifikácií budú oznámené mailom po odsúhlasení rozsahu a obsahu Technického oddelenia UEFA.

Upozorňujeme trénerov so slovenskými licenciami, že do 30.10.2013 ešte môže SFZ akceptovať žiadosti o prijatia do rekvalifikačných kurzov. Tieto ale musia obsahovať - v prípade registrovaného trénera v ISSF - prihlášku na školenie, ktorú nájdete na stránke SFZ (v sekcií Slovensko, tréneri, dokumenty) a kópiu trénerského preukazu a licencie.

Uvedené doklady je potrebné poslať poštou na adresu: Michal Kováč, Technický úsek, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava.

Zoznam trénerov prihlásených na rekvalifikáciu z II./B na UEFA A:

T. Adamovics, B. Antál, M. Belko, D. Benkovský, K. Belaník, C. Baschiera, Š. Bodnár, J. Buček, M. Bujko, M. Čeč, M. Černý, R. Daubner, B. Duchoň, P. Duľa, Š. Gazda, V. Harčarik, R. Hausleitner, M. Hirko, O. Honz, G. Hornyák, J. Hudák, B. Hudcovič, M. Janšák,  M. Kausich, F. Klinovský, L. Kolembus, E. Kopča, M. Kopejko, J. Koribanič, J. Kostoláni, J. Koščo, R. Kováč, I. Kramár, D. Kramlík, M. Kubačka, F. Kunzo, M. Lengyel, V. Lupták, I. Maderič, J. Mazúch, Š. Maťaš, J. Mészároš, M. Molnár, Š. Mrenka, F. Nográdi, A. Ollári, M. Ondruš, P. Oťaheľ, R. Ovad, P. Pach, P. Palúch, E. Peterke, M. Pillár, P. Piršč, M. Prusák, J. Rexa, S. Ruman, R. Slaný, Ľ. Solčianský, N. Szikora, D. Špikal, Š. Šogor, D. Tokarčík, M. Uporský, V. Urban, D. Uškovič, J. Varecha, M. Vasiľ, M. Vittek, I. Žiak, J. Žofaj.

Zoznam trénerov prihlásených na rekvalifikáciu z I./A na UEFA Pro:

J. Fábry, P. Mikóczi, P. Jančovič, B. Grznár, J. Hroš, L. Lipnický, R. Martončík, R. Tóth, R. Vavrovič, J. Vengloš ml.

V prípade, ak tréneri - držitelia licencií SFZ - neprejavia záujem o rekvalifikáciu, pri najbližšom predlžovacom seminári im bude vystavená už UEFA licencie nasledovne: platná I. / A bez  rekvalifikácie - UEFA A licencia, platná II. / B bez rekvalifikácie UEFA B licencia.

 

Matričná komisia (Stanislav Špila)

1.     Upozorňujeme všetky futbalové kluby, ktoré zasielajú žiadosti o vystavenie plastových preukazov hráčov cez elektronickú podateľňu, že vzhľadom na technológiu výroby takéhoto typu preukazov je neprípustné skenovať z už použitých fotografií. Je potrebné hráča odfotografovať digitálnym fotoaparátom, prípadne mobilným telefónom a fotografiu v elektronickej podobe nahrať. Len fotografie v takejto kvalite môže odsúhlasiť príslušný matrikár do výroby. Príslušný program v ISSF vám umožní fotografiu správne upraviť „zarezať“, tak aby sa nahrala fotografia od ramien vyššie s jasnými črtami tváre.

2.     Od 16.5.2013 nastala v ISSF zásadná zmena v Základnej registrácii hráča. Oddelila sa elektronická forma registrácie od „papierovej“. Postup pri registrácii je nasledovný:

- vyplniť v elektronickej podateľni formulár“ Prihláška k registrácii hráča – podľa návodu v ISSF – v ktorej ne

  nevyhnutné vyplniť osobnú e-mailovú adresu hráča (do dovŕšenia 18. roku veku hráča sa uvedie osobná

  e-mailová adresa rodičov - zákonného zástupcu). V prípade, že po obdržaní notifikácie túto hráč, prípadne

  zákonný zástupca potvrdí, príslušný matrikár takúto žiadosť o registráciu schváli,

       - v prípade, že hráč – prípadne zákonný zástupca – nemá osobnú e-mailovú adresu, je nevyhnutné zaslať

         na príslušnú matriku žiadosť v „papierovej“ podobe,

       - za správne vyplnenie podkladov k registrácii hráča, správnosť a pravdivosť uvádzaných údajov v nich

         zodpovedá príslušný FK.

 

Hospodárska komisia (Pavol Kutaľ)

1.   Pohľadávka FTC Fiľakovo pre FK 09 Bacúch vo výške 370 €. Za nedostavenie sa družstva 4.8.2013 na stretnutie

      4 liga dorast sk. juh.- splatná 27.8.2013 – odstupuje na DK.
KpRS (predseda Artúr Jakubec)

KpRS sa na svojom zasadnutí 17.10.2013 zaoberala sťažnosťou FK Slovenské Ďarmoty na výkon R v MFS V. ligy sk. B Tomášovce – Sl. Ďarmoty. Sťažnosť vyhodnotila ako oprávnenú a svoje zistenia odstupuje na KR a DK.

Volebná komisia Konferencie SsFZ (predseda Vladimír Lehoťan)

Konferencia SsFZ v júli tohto roku rozhodla zvolať na 13. decembra 2013 volebnú Konferenciu SsFZ, ktorá, okrem iného, zvolí nové riadiace orgány pre budúce obdobie. Delegáti spomínanej konferencie budú voliť:

Predsedu SsFZ

Podpredsedov SsFZ  (1 za Žilinský kraj a 1 za Banskobystrický kraj)

Ekonomického manažéra

Zástupcu trénerov

Zástupcu rozhodcov

Ďalších 5 členov VV SsFZ

Predsedu Revíznej komisie SsFZ

Predsedu Disciplinárnej komisie SsFZ

Predsedu Odvolacej komisie SsFZ

Delegátov na Konferenciu SFZ (3 za ZA kraj a 3 za BB kraj)

Členovia SsFZ, vrátane VV SsFZ, alebo iné oprávnené osoby majú možnosť navrhnúť kandidátov na funkciu volenú Konferenciou SsFZ najneskôr 14 dní  (deň volieb sa nepočíta) pred konaním zasadnutia konferencie.

Písomný návrh kandidáta na funkciu volenú konferenciou musí obsahovať meno a priezvisko kandidáta, adresu trvalého bydliska, zamestnanie, telefonický kontakt, e mail a musí byť podpísaný dvoma zástupcami člena SsFZ. Kandidát na funkciu volený Konferenciou SsFZ musí byť príslušný k SsFZ a musí spĺňať podmienky uvedené v čl. 31, ods. 1 a 2 Stanov SsFZ. Plnenie a záväzok dodržiavania vyššie spomínaných podmienok musí byť doložený písomne k predkladanému návrhu kandidáta, ako aj jeho súhlas s prijatím kandidatúry a kandidátom podpísané.

Takto skompletovaný písomný návrh kandidáta na volenú funkciu konferenciou je nevyhnutné zaslať (doručiť) do štvrtku 28. novembra 2013 do 24.00 hod. vedúcemu sekretárovi SsFZ.

Odvolacia komisia (predseda Dušan Čaban)

Pozýva svojich členov na svoje riadne zasadnutie, ktoré sa uskutoční dňa 24.10.2013 o 15,00 hod. v priestoroch SsFZ.

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.    Upozorňujeme futbalové kluby, ktorých družstvá mládeže štartujú v súťažiach SsFZ, resp. SFZ (delegovanie a odmeňovanie R zabezpečuje SsFZ), že počnúc augustom 2013 im budú náklady na činnosť R a DZ zahrnuté do mesačnej zbernej faktúry. Upozorňujeme zároveň, že náklady za činnosť R a DZ za mesiac august budú zahrnuté v mesačnej zbernej faktúre za mesiac september (vždy s mesačným oneskorením). V mesačnej zbernej faktúre bude uvedená celková suma za činnosť delegovaných osôb za príslušný mesiac. Rozpis podľa jednotlivých stretnutí nájdete, tak ako doteraz (vždy najneskôr do 10. nasledujúceho mesiaca) na stránke SsFZ v časti PLATBY R A DZ. Pri tejto príležitosti však upozorňujeme, že od 10. do 25. dňa v nasledujúcom mesiaci tak vnikne priestor na prekontrolovanie evidencie jednotlivých stretnutí a konzultáciu s pracovníkmi sekretariátu o prípadných nezrovnalostiach. Po zadaní konečných súm do mesačnej zbernej faktúry už nebude možné tieto opravovať.

      Pri tejto príležitosti dávame do pozornosti aj FK, ktorých družstvá dospelých štartujú v súťažiach riadených SsFZ,

      že sekretariát pripravuje kroky k tomu, aby aj tieto FK hradili od jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014 zálohové

      platby za činnosť delegovaných osôb v MFS prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry.

 

2.     Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, najneskôr do 22.10.2013, videozáznam (na DVD nosiči) z MFS: Čebovce – Buzitka, Tornaľa – D. Strehová a Bytča – L. Štiavnica (všetky KR).

 

Zmena DL:

 

Detva – Vinica (dosp., 13.k., 27.10., AR1 Horný za Verkina)

Terchová – Skalité (dosp., 12.k., 20.10., hrá sa o 14:30 v Rosine, predz. podľa DL 12)

Balog n. I. – Mýtna (dosp., 12.k., 20.10., AR2 Jelok za Verkina)

Zubrohlava – Kláštor p. Z. (dosp., 12.k., AR1,2 aj predz.dorast OFZ o 11:30)

Šálková – JUPIE BB (dosp., 13.k., 26.10., AR1 Guži za Melicha)

Pohronie ZH/DŽ – Zvolen (dor., 13.k., 27.10., R Frontová za Horného)

Námestovo – Bánová (dor., 12.k., 20.10., R Náther za Horáka)

Jelšava – Bacúch (dor., 13.k., 26.10., AR ObFZ RS za Verkina)

Pliešovce – Medzibrod (dor., 12.k., 20110., R Oružinský za Jeloka)

Tisovec – Bušince (dor., 12.k., 19.10., R Kúchen za Verkina, AR ObFZ RS za Kúchena)

Jelšava – Jesenské (žiaci, 10.k., 26.10., R ObFZ RS za Verkina)

Tisovec – Hnúšťa (žiaci, 13.k., 26.10., R ObFZ RS za Spišáka)

Z. Poruba – Breza (žiaci, 12.k., 20.10., R Bátory M. – stretnutie zrušené)

Mýtna – Tomášovce (dosp., 13.k., 27.10., DZ Kubinec za Budača M.)

Lubeník – S. Ďarmoty (dosp., 13.k., 26.10., DZ Budač M. za Kubinca)

JUPIE BB – Žilina (SFZ, žiaci, 12.k., 26.10., AR2 Jelok za Gužiho)

Námestovo – Martin (SFZ, žiaci, 11.k., 19.10., R Gregorec, AR1 Uhorskai, AR2 OFZ – nová)

Martin – Námestovo (SFZ, žiaci, 2.k., 20.10. hrá sa až o 14:00-15:30)

L. Mikuláš – Halič (SFZ, ženy, 10.k., 2.11., AR 2 Bátory M. – zrušená)

Halič – S. N. Ves (SFZ ženy, 9.k., 26.10., AR 2 Olšiak – zrušená)

Selce – Žilina (SFZ, ženy, 8.k., hrá sa už o 13:30 – 15:30)

Žilina – Tr. Teplice (SFZ, žiačky, 9.k., 27.10. o 11:00, R ObFZ ZA)