Spravodajca č. 14/2013-14                                   11. 10. 2013

 

Výkonný výbor SsFZ (predseda Jozef Paršo)

VV SsFZ na svojom zasadnutí 4.10.2013 v B. Bystrici, okrem iných:

  1. schválil:

a)       na návrh KR SsFZ zaradenie rozhodcu R Dodoka na nominačnú listinu R MR,

b)       na návrh KR SsFZ vyradenie z nominačnej listiny R SsFZ rozhodcov  Dvorštiak, Danišek, Gašparec, Janovec, Jamrich a Mačuda,

c)       zaslať z prostriedkov SsFZ zálohy vo výške 500 € pre jednotlivé ObFZ v pôsobnosti SsFZ (okrem LM), ako príspevok na ich činnosť v roku 2013,

  1. ukladá:

na návrh ŠTK a KM SsFZ klubom, ktoré odhlásili po vylosovaní a v priebehu súťažného ročníka 2013/2014 svoje družstvá zo súťaží, poplatok, podľa RS SsFZ 2013/2014 V. Podmienky pre štart družstiev v súťažiach, bod 5/a a XXIV. Poplatky, bod 2, vo výške:

-          FK Sitno B. Štiavnica (družstvo dospelých) .....................................500 €,

-          FK Jupie B. Bystrica-Podlavice (družstvo dorastu) ..........................100 €,

-          FK Rakytovce (družstvá žiakov) .......................................................100 €.

             Splatnosť poplatku je formou mesačnej zbernej faktúry za mesiac október 2013.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.      ŠTK schvaľuje náhradné termíny MFS:

·         16.10.2013 o 15,00 hod. – 15.kolo MRS Čadca – L. Štiavnica

2.      ŠTK súhlasí so zmenou UHČ v MFS:

·        12.10.2013 o 17,00 hod. – 11.kolo Šalková – Krupina

·        26.10.2013 o 17,00 hod. – 13.kolo Šalková – Jupie BB

3.      Na základe nezrovnalostí štartu hráča v MFS upravujeme text čl. X/1 RS 2013/2014 nasledovne:

Hráči sa musia pred MFS preukázať R platným RP(U15 a U13 ŽP), pričom sú povinní nosiť so sebou na MFS aj preukaz poistenca. V MFS dospelých a II. ligy U19 a U17 je platným RP plastový aj papierový RP s výnimkou uvedenou v kap. XV. bod 3 RS 2013/2014.

4.      Na základe ústne podanej informácie vedúceho sekretariátu SsFZ na Aktíve SsFZ dňa 5.7. 2013 papierové RP hráčov platia len do 31.12.2013.

5.      Rozhodca je povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania RP z výroby alebo straty nemá RP, ale je overiteľný cez ISSF. FK predloží rozhodcovi písomný doklad žiadosti o vyhotovenie RP a hráč doklad totožnosti. R stretnutia je povinný túto skutočnosť aj s dôvodom uviesť v zápise o stretnutí. V prípade straty, alebo odcudzenia RP je nutné požiadať o vydanie nového RP do najbližšieho súťažného stretnutia.

6.      V prípade ak FK nepožiada po matričných a registračných úkonoch o vystavenie plastového RP, považuje sa štart hráča v stretnutí za disciplinárne previnenie.

7.      Prerokované námietky kapitánov: Makov – Bytča (H – 2x neopodstatnené).

8.      Žiadame FK Makov o písomné vyjadrenie zabezpečenia usporiadateľskej služby a ich činnosti počas resp. po (vstup osôb k delegovaným osobám) MFS Makov - Bytča do 16.10.2013.

9.      Berieme na vedomie podnet FK Bytča z ISSF, na riešenie odstupujeme DK SsFZ.

10.   Nedostatky s ISSF : L. Štiavnica (opodstatnene),Bešeňová, Priechod. Pripomíname FK že vypisovanie elektronického zápisu o stretnutí – nominácie hráčov je možné realizovať včas pred stretnutím aj mimo miesta stretnutia, nie tesne pred UHČ, čím sa neopodstatnene posúvajú začiatky stretnutí. Stále platia nariadenia predkladania zápisu o stretnutí v zmysle RS 2013/2014 čl. XV. odst.1/i.

11.   Evidenciu ŽK podľa hráčov, družstiev a súťaží si vedie v súťažiach dospelých ŠTK už len vo svojej internej evidencii osobných trestov. Pre FK je smerodajná a záväzná presná evidencia osobných trestov v ISSF, v časti Reporty, ku ktorým majú prístupy všetci manažéri klubov.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1. Oznamuje:

a) KM prešetrila námietku kapitána FK Skalité v MFS 4,kola III.ligy U15 sk.A Skalité – K.N.Mesto B a prekontrolovala súpisku A družstva MŠK K.N.Mesto. Námietka kapitána je neopodstatnená.

2. Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS

a) 12.kolo II.ligy U19 a U17 – Martin – Vrútky, 16.10.2013 (streda) o 10,00 a 12,30 hod. FK Vrútky uhradia 5€ v MZF

b) 11.kolo IV.ligy dor.sk.A – Varín – Podvysoká, 12.10.2013 o 14,00 hod. FK Podvysoká uhradí 5€ v MZF

c) 12.kolo II.ligy U15 a U13 sk.Sever – Bobrov – Tvrdošín, 19.10.2013 o 11,00 a 13,00 hod. FK Tvrdošín uhradí 5€ v MZF

3.Nariaďuje odohrať MFS:

a) 9.kolo II.ligy U15 a U13 sk.Sever – Belá – Or.Veselé, 23.10.2013 (streda) o 14,00 a 16,00 hod.

4. Kontumuje MFS:

a) 10.kolo III.ligy sk.Juh – Jelšava – Hriňová, priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Jelšava podľa SP čl.100/b

b) 10.kolo IV.ligy dor.sk.C – Kováčová – Hliník, priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Kováčová podľa SP čl.100/b

c) 10.kolo III.ligy U15 sk.B – Istebné – Breza, priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Istebné podľa SP čl.100/i. Neoprávnený štart hráča (Viliam Bakoš, 1304821 ). Prípad odstupujeme na DK.

5.Predvolávame na svoje zasadnutie dňa 17.10.2013 o 16,00 hod. zástupcov klubov MFS:

10.kolo IV.ligy dor.sk.D Látky – Hnúšťa

FK Družstvevník Látky: Jakub Pekár 1313500, Ján Segeč – vedúci družstva

FK Hnúšťa: Geňa Lukáš 1295447, Klimo Ján – vedúci družstva

Rozhodcu stretnutia: Ján Hanuska ObFZ Zvolen

Účasť predvolaných je povinná, v prípade nedostavenia sa prípad postúpime na DK.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-394 DK berie na vedomie vyjadrenie zo dňa 6.10.13 a začína disciplinárne konanie voči Filip Faško 1250040 Revúca za pokus o neoprávnený štart v zastavenej činnosti v stretnutí IV. ligy skupina juh dospelí Hnúšťa-Revúca,

D-395 DK berie na vedomie vyjadrenie zo dňa 7.10.13 a začína disciplinárne konanie voči Lukáš Smerek 1172038 Revúca za pokus o neoprávnený štart hráča Filip Faško 1250040 v zastavenej činnosti v stretnutí IV. ligy skupina juh dospelí Hnúšťa-Revúca,

D-396 DK berie na vedomie vyjadrenie zo dňa 6.10.13 a začína disciplinárne konanie voči Miroslav Štempel vedúci družstva FK Revúca dospelí za pokus o neoprávnený štart hráča Filip Faško 1250040 v zastavenej činnosti v stretnutí IV. ligy skupina juh dospelí Hnúšťa-Revúca,

D-397 Dávid Tarhaj 1248978 Vrútky 2 SN od 3.10.13, 1-4a, uhradiť 5 € v MZF,

D-398 Michal Judák 1312403 Ajax Slimáčik 2 SN od 3.10.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-399 Matúš Mozol 1248873 Kysucké Nové Mesto 2 SN od 7.10.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-400 Viktor Koták 1221219 Kalinovo 5 SN od 7.10.13, 1-6-1b, uhradiť 10 € v MZF,

D-401 Peter Žofaj 1174637 Oravská Jasenica 2 SP do 31.5.14, 1-4a, uhradiť 10 € v MZF,

D-402 Roman Sochor 1087949 Detva 1 SN od 7.10.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-403 James Triskal 1315014 Hnúšťa 5 SN od 7.10.13, 1-6-1b,uhradiť 5 € v MZF,

D-404 Ján Holúbek tréner FK Belá dospelí 4 SN od 7.10.13, 1-3b, uhradiť 10 € v MZF,

D-405 FK Belá dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) podľa DP 2-1a za neprístojnosť trénera v stretnutí dňa 6.10.13,

D-406 Pavol Unzetig 1177916 Čierne 1 SN od 7.10.14, 1-4a, uhradiť 10 € v MZF,

D-407 Peter Polák 1198565 Podlavice 1 SN od 7.10.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-408 Gabriel Zachar 1143220 Slovenské Ďarmoty DK hráčovi dňom 7.10.13 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia KpRS SsFZ,

D-409 Ivan Nosáľ 1313501 Látky 5 SN od 7.10.13, 1-6-1b, uhradiť 5 € v MZF,

D-410 DK berie na vedomie požiadavku Ľubomír Dado R uvedenú v kolonke „Záznam rozhodcu“ v elektronickom zápise o stretnutí V. ligy skupina D dospelí Tomášovce-Slovenské Ďarmoty, ktorá bude odoslaná príslušnému orgánu,

D-411 Patrik Keresztes 1258618 Fiľakovo 1 SN od 7.10.13, 1-4a, uhradiť 5 € v MZF,

D-412 Adam Sekereš 1301462 Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 2 SN od 10.10.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-413 FK Bytča dospelí v termíne do 15.10.13 predloží na DK prijaté opatrenia voči divákom a priaznivcom družstva dospelých, ktoré zabránia opakovaniu sa ich nešportových a hrubo nešportových prejavov počas stretnutí družstva dospelých.

D-414 Peter Špánik 1077467 Bytča DK na základe článku 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného, uhradiť 10 € v MZF,

D-415 DK odstupuje KR SsFZ disciplinárne previnenie DZ Peter Budač (porušenie článku 83 Súťažného poriadku v stretnutí MR Stred dospelí Makov-Bytča) a žiada predloženie návrhu trestu podľa Prílohy 3 bod 5 DP,

D-416 DK odstupuje KR SsFZ previnenie R Jozef Medveď (rešpektovanie rozhodnutia DZ, ktoré bolo v rozpore s článkom 83 Súťažného poriadku v stretnutí MR Stred dospelí Makov-Bytča),

D-417 Branislav Fusek 1132273 Poltár 4 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-2a, uhradiť 10 € v MZF,

D-418 Na základe správy DZ Martin Rusnák 1178604 Poltár DK hráčovi dňom 10.10.13 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia. Hráč v termíne do 15.10.13 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (priestupok voči súperovi vykonaný úmyselným skočením nohou do hráča domácich v 26´ stretnutia IV. ligy skupina Juh dospelí Vinica-Poltár),

D-419 Na základe správy DZ FK Poltár dospelí v termíne do 15.10.13 zašle na DK písomné vyjadrenie k dôvodom čerpania čakacej lehoty pred stretnutím IV. ligy skupina Juh dospelí Vinica-Poltár,

D-420 Na návrh DK OFZ Dolný Kubín Martin Garaj 1294709 Trstená DK hráčovi dňom 10.10.13 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia. Hráč v termíne do 15.10.13 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (neoprávnený štart na cudzí RP v stretnutí OFZ D. Kubín dňa 22.9.13).

D-421 FK Vinica dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov po stretnutí dňa 6.10.13,

D-422 Miroslav Palacka DZ menovaný v termíne do 15.10.13 zašle na DK písomné vyjadrenie k dlhodobému opakovanému porušovaniu ustanovení RS 2013/14 a nariadení KR SsFZ pri uvádzaní údajov v kolonke napomínaní a vylúčení hráči v správach DZ,

D-423 FK Brusno dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF) podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov po stretnutí dňa 6.10.13,

D-424 Juraj Šustek 1135076 Makov 4 SN od 7.10.13, 1-6-1b, uhradiť 10 € v MZF,

D-425 Matúš Kadlec 1249967 Medzibrod 1 SN od 7.10.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-426 Na návrh KM SsFZ FK Breza SŽ zastavenie činnosti na 2 súťažné stretnutia nepodmienečne, pokuta 200 € + 5 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-5 za neoprávnený štart hráča na cudzí RP v stretnutí dňa 6.10.13,

D-427 Na návrh KM SsFZ Patrik Šatan 1330979 Breza DK na základe článku 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného, uhradiť 5 € v MZF,

D-428 Dominik Romaňák vedúci družstva FK Breza SŽ 6 mesiacov nepodmienečne od 10.10.13 do 9.4.14, 1-9-2b, uhradiť 5 € v MZF,

D-429 DK berie na vedomie list FK Istebné ohľadom udalosti týkajúcej sa motorového vozidla FK v stretnutí III. ligy skupina sever dorast Teplička nad Váhom-Istebné a žiada v termíne do 15.10.13 o písomné vyjadrenie, či motorové vozidlo parkovalo v areáli štadióna,

D-430 FK Teplička nad Váhom dorast DK v nadväznosti na list FK Istebné zo dňa 7.10.13 žiada v termíne do 15.10.13 o písomné vyjadrenie k odcudzeniu evidenčného čísla motorového vozidla FK Istebné v stretnutí III. ligy skupina Sever dorast Teplička nad Váhom-Istebné, 

D-431 Na základe kap. XXIII. bod 6 písm. c) RS 2013/14 (splatnosť záloh na odmeny R a DZ do 23.9.13), Spravodajcu č. 12 a 13/2013-14 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 14.10.13 za neuhradenie záloh družstvám dospelých FK Čadca (1721 €), Kysucký Lieskovec (902 €), Vinica (759 €), Zubrohlava (20 €), Sásová (690 €) a Mýtna (545 €). Zastavená činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK,  že v prípade uhradenia nedoplatkov po uvedenom termíne, bude DK povinná postupovať v zmysle čl. 10 bod 13 DP s uplatnením príslušného trestu (družstvá dospelých, ktoré budú od 14.10.13 v zastavenej činnosti súťažné stretnutia odohrajú, ale po skončení súťaže im ŠTK SsFZ odpočíta za každé takto odohrané stretnutie v zastavenej činnosti 3 body).

D-432 Na základe Spravodajcu č. 12 a 13/2013-14 a podkladov HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 14.10.13 za neuhradenie medzioddielových pohľadávok družstvám dorastu FK Brusno (318,20 € pre FK Tornaľa) a Jelšava (305 € pre FK Poltár). Zastavená činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK,  že v prípade uhradenia nedoplatkov po uvedenom termíne, bude DK povinná postupovať v zmysle čl. 10 bod 13 DP s uplatnením príslušného trestu (družstvá dorastu, ktoré budú od 14.10.13 v zastavenej činnosti súťažné stretnutia odohrajú, ale po skončení súťaže im KM SsFZ odpočíta za každé takto odohrané stretnutie v zastavenej činnosti 3 body).

D-433 Marcel Dubšík 1253793 Slovenská Ľupča 6 SN od 7.10.13, 1-5a a 1-3b, uhradiť 5 € v MZF,

D-434 Patrik Žubor 1253007 Radoľa 2 SP do 31.5.14, 1-1a, uhradiť 10 € v MZF,

D-435 Jakub Orieščik 1298914 Čadca 2 SP do 31.5.14, uhradiť 5 € v MZF,

D-436 Ľubomír Dado R menovaný v termíne do 15.10.13 zašle na DK písomné vyjadrenie k prípadnému vykázaniu člena realizačného tímu družstva hostí v 64´ stretnutia V. ligy skupina D dospelí Tomášovce-Slovenské Ďarmoty,

D-437 Peter Turňa menovaný v termíne do 15.10.13 zašle na DK písomné vyjadrenie k prípadnému vykázaniu člena realizačného tímu družstva hostí v 64´ stretnutia V. ligy skupina D dospelí Tomášovce-Slovenské Ďarmoty,

D-438 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 7.10.13: 

           Peter Mahút 1159813 Liptovská Štiavnica, uhradiť 10 € v MZF,

           Ivan Soják 1154350 Brusno, uhradiť 10 € v MZF,

           Lukáš Bielik 1241590 Bytča, uhradiť 10 € v MZF,

           Lukáš Briš 1183048 Oravské Veselé, uhradiť 10 € v MZF,

           Ľuboš Horecký 1183773 Kysucký Lieskovec, uhradiť 10 € v MZF,

           Marek Janči 1208564 Stráňavy, uhradiť 10 € v MZF,

           Miroslav Kubík 1189530 Rosina, uhradiť 10 € v MZF,

           Marek Fleško 1212606 Turčianska Štiavnička, uhradiť 10 € v MZF,

           Branislav Fusek 1132273 Poltár, uhradiť 10 € v MZF,

           Miloš Beňuš 1054794 Hnúšťa, uhradiť 10 € v MZF,

           Martin Karásek 1184975 Detva, uhradiť 10 € v MZF,

           Marián Juriga 1238979 Kováčová, uhradiť 10 € v MZF,

           Jaroslav Horn 1089533 Veľký Krtíš, uhradiť 10 € v MZF,

           Juraj Lipták 1163878 Fiľakovo, uhradiť 10 € v MZF,

           Irenej Vnuk 1214153 Radoľa, uhradiť 10 € v MZF,

           Miroslav Serafín 1180181 Skalité, uhradiť 10 € v MZF,

           Andrej Pisch 1160961 Dražkovce, uhradiť 10 € v MZF,

           Martin Kyseľ 1232140 Pliešovce, uhradiť 10 € v MZF,

           Tomáš Martinec 1141553 Hrochoť, uhradiť 10 € v MZF,

           Marek Vaškor 1218962 Krupina, uhradiť 10 € v MZF,

           Vladimír Levický 1063075 Lubeník, uhradiť 10 € v MZF,

D-439 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný – článok 31 bod 2 DP:  

           Marián Valík 1165106 Radoľa zamieta sa, porušenie článku 31 bod 2 DP, uhradiť 10 € v MZF,

           Marián Petráš 1093874 Nová Baňa zmena zvyšku trestu na 1 SP do 31.5.14, uhradiť 10 € v MZF,

           Richard Lunter 1054201 Revúca zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30.6.14, uhradiť 10 € v MZF,

           Michal Poliak 1208816 Badín zmena zvyšku trestu na 2 SP do 30.6.14, uhradiť 10 € v MZF,

D-440 DK predvoláva na zasadnutie dňa 17.10.13: 

          o 16:00 hod. zo stretnutia Makov-Bytča MR Stred dospelí Peter Budáč DZ, FK Makov Rastislav Holák a FK Bytča Marian Krištof prezident FK,

            o 16:30 hod. zo stretnutia Tisovec-Revúca IV. liga skupina D dorast R Miroslav Verkin, FK Tisovec Peter Rukavica vedúci družstva, FK Revúca Jakub Kováč vedúci družstva a Vladimír Gallo prezident FK,                                 o 17:00 hod. zo stretnutia Stará Bystrica-Podvysoká V. liga skupina A dorast R Juraj Vojtuš, FK Stará Bystrica Miroslav Griga HU, Anton Šumský vedúci družstva, Tomáš Baričiak 1293821, FK Podvysoká Peter Bičánek vedúci družstva, Lukáš Palica 1260733,

D-441 DK žiada o predloženie DVD záznamu v termíne do 15.10.13:

           zo stretnutia V. ligy skupina D dospelí Tomášovce-Slovenské Ďarmoty.

Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.    

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel )

1.      KR pozýva na svoje zasadnutie na deň 24.10.2013, ktoré sa bude konať v Banskej Bystrici o 16:00 hod. R Roland Dodok, Michal Lepieš a Stanislav Kučera, DZ Hrčka Ján.

2.      Z dôvodu oneskorených ospravedlnení a oneskoreného zaslania zápisu o stretnutí uhradia poplatky po 7,-€ nasledovní R: Považan, Bútora, Námešný.  Uhradiť do 10 dní a fotokópiu dokladu o úhrade zaslať elektronickou poštou : miroslav.fajcik@spp- distribucia.sk.

3.      KR žiada ŠK Vinica o zaslanie videozáznamu zo stretnutia X. kola medzi mužstvami Vinica  - Poltár.

4.      Žiadame R, ktorí nemajú v ISSF vo svojom evidenčnom formulári nahratú fotografiu, aby svoju fotografiu (v elektronickej podobe – vyhotovenú dig. fotoaparátom, resp. mobilom – zásadne neskenovanú od ramien hore) zaslali najneskôr do 31.10.2013 na adresu: sutaze@ssfz.sk. Fotografia je nevyhnutná k hromadnej objednávke plastových preukazov pre R.

5.      KR sa zaoberala sťažnosťami oddielov. Po vzhliadnutí videozáznamov rozhodla, že sťažnosti na výkony rozhodcov zo stretnutí: Divinka – Kotešová opodstatnená, Divinka – Skalité nepreukázateľná, Podbrezová – Vinica čiastočne opodstatnená, Kováčová – Zvolen čiastočne opodstatnená, Belá – Divinka čiastočne opodstatnená, Tvrdošín – Liptovský Hrádok opodstatnená. KR prijala voči konkrétnym R a DZ náležité opatrenia v súlade so Zásadami pre činnosť R a DZ SsFZ.

6.      Za dodanie nepoužiteľného videa z MFZ  Hriňová – Č. Balog KR odstupuje na DK návrh na peňažný trest 150,-€ pre MFK Spartak Hriňová, za neúplné a prerušované video zo stretnutia Badín – Rakytovce odstupuje KR na DK s návrhom na peňažný trest 150 € pre FK Badín.

7.      Ospravedlnenia R:  Šuška od 26.10. do konca jesennej časti, Valentýni 26-27.10.2013, 20.10. – zrušené, Pilšáková PN od 6.10.2013, Hanesová 19.10.-20.10.2013,

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK SsFZ plánuje organizovať od novembra 2013 školenie trénerov UEFA B licencie (pre držiteľov 4 /C licencie) a školenie trénerov UEFA C GRASSROOTS licencie (pre trénerov bez licencie). Záujemcovia pošlite prihlášky do 15. októbra 2013 – prihlášku nájdete na www.ssfz.sk / komisie / trénersko-metodická komisia / materiály.

2.       TMK SsFZ  organizuje 17. novembra 2013 (nedeľa) od 09.00 hod. v Banskej Bystrici doškoľovací seminár trénerov SsFZ ( slúži na predĺženie platnosti trénerských licencií  C a UEFA B). Na seminár je potrebné prihlásiť sa do 30. októbra 2013 – prihlášku nájdete na na www.ssfz.sk / komisie / trénersko-metodická komisia / materiály.

3.       TMK SsFZ pripravuje doškoľovací seminár trénerov UEFA B a C licencie dňa 17. novembra 2013 v Banskej Bystrici. Vyzývame trénerov, ktorí by mali záujem aktívne vystúpiť na uvedenom seminári s teoretickou prednáškou alebo praktickým výstupom (rozsah 30 min.), aby zaslali tému a tézy svôjho výstupu na mail: peterstefanak@gmail.com do 15. októbra 2013

4.       TMK SsFZ v spolupráci so SFZ – technickým úsekom oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním  Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A,B,C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na TÚ SFZ do 30.08. 2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v novembri 2013.

5.       Na sekretariáte SsFZ sú k dispozícii na zakúpenie metodické DVD pre trénerov: M. Ivanka, M. Hipp: Funkčný futbalový fitness tréning (15.-€) a M. Ivanka, S. Sedláček: Futbalový tréning s koordinačným rebríkom (10.-€). Platba poštovou poukážkou SsFZ alebo prostredníctvom internetbankingu , variabilný symbol:  700

6.       Technický úsek SFZ oznamuje trénerom, ktorí sú v dole uvedenom zozname a ktorí prejavili záujem o rekvalifikačné kurzy (rekvalifikácia zo súčasnej II. triedy / B licencie na UEFA A resp. z I. triedy A / licencie na UEFA PRO), že termíny rekvalifikácií budú oznámené mailom po odsúhlasení rozsahu a obsahu Technického oddelenia UEFA.

Upozorňujeme trénerov so slovenskými licenciami, že do 30.10.2013 ešte môže SFZ akceptovať žiadosti o prijatia do rekvalifikačných kurzov. Tieto ale musia obsahovať - v prípade registrovaného trénera v ISSF - prihlášku na školenie, ktorú nájdete na stránke SFZ (v sekcií Slovensko, tréneri, dokumenty) a kópiu trénerského preukazu a licencie.

Uvedené doklady je potrebné poslať poštou na adresu: Michal Kováč, Technický úsek, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava.

Zoznam trénerov prihlásených na rekvalifikáciu z II./B na UEFA A:

T. Adamovics, B. Antál, C. Baschiera, K. Belaník, M. Belko, D. Benkovský, J. Beňo, Š. Bodnár, V. Borufka, J. Buček, M. Bujko, M. Čeč, M. Černý, J. Chríbik, R. Daubner, B. Duchoň, P. Duľa, Š. Gazda, J. Golian, V. Harčarik, R. Hausleitner, M. Hirko, O. Honz, M. Hruška, J. Hudák, B. Hudcovič, M. Janšák, E. Jozefovič, M. Kausich, F. Klinovský, E. Kopča, M. Kopejko, J. Koribanič, Š. Koššuth, R. Kovács, I. Kramár, D. Kramlík, M. Kubačka, B. Labant, M. Lengyet, T. Lintner, L. Lipnický, V. Lupták, I. Maderič, Š. Maťaš, J. Mészároš, M. Molnár, Š. Mrenka, J. Mrva, F. Nográdi, A. Ollári, M. Ondruš, P. Oťaheľ, R. Ovad, P. Pach, P. Palúch, E. Peterke, P. Piršč, S. Prúčny, M. Prusák, J. Rexa, S. Ruman, Ľ. Solčianský, N. Szikora, J. Šajánek D. Špikal, Š. Šogor, P. Šuhaj, M. Šuška, D. Tokarčík, M. Uporský, V. Urban, D. Uškovič, P. Varga, J. Varecha, R. Vavrovič, M. Vittek, I. Žiak, J. Žofaj.

Zoznam trénerov prihlásených na rekvalifikáciu z I./A na UEFA Pro:

J. Fábry, P. Mikóczi, P. Jančovič, B. Grznár, J. Hroš, R. Martončík, R. Tóth, J. Vengloš ml.

V prípade, ak tréneri - držitelia licencií SFZ - neprajavia záujem a rekvalifikáciu, pri najbližšom predlžovacom seminári im bude vystavená už UEFA licencie nasledovne: platná I. / A bez  rekvalifikácie - UEFA A licencia, platná II. / B bez rekvalifikácie UEFA B licencia.

 

Matričná komisia (Stanislav Špila)

1.       Upozorňujeme všetky futbalové kluby, ktoré zasielajú žiadosti o vystavenie plastových preukazov hráčov cez elektronickú podateľňu, že vzhľadom na technológiu výroby takéhoto typu preukazov je neprípustné skenovať z už použitých fotografií. Je potrebné hráča odfotografovať digitálnym fotoaparátom, prípadne mobilným telefónom a fotografiu v elektronickej podobe nahrať. Len fotografie v takejto kvalite môže odsúhlasiť príslušný matrikár do výroby. Príslušný program v ISSF vám umožní fotografiu správne upraviť „zarezať“, tak aby sa nahrala fotografia od ramien vyššie s jasnými črtami tváre.

2.       Od 16.5.2013 nastala v ISSF zásadná zmena v Základnej registrácii hráča. Oddelila sa elektronická forma registrácie od „papierovej“. Postup pri registrácii je nasledovný:

- vyplniť v elektronickej podateľni formulár“ Prihláška k registrácii hráča – podľa návodu v ISSF – v ktorej ne

  nevyhnutné vyplniť osobnú e-mailovú adresu hráča (do dovŕšenia 18. roku veku hráča sa uvedie osobná

  e-mailová adresa rodičov - zákonného zástupcu). V prípade, že po obdržaní notifikácie túto hráč, prípadne

  zákonný zástupca potvrdí, príslušný matrikár takúto žiadosť o registráciu schváli,

       - v prípade, že hráč – prípadne zákonný zástupca – nemá osobnú e-mailovú adresu, je nevyhnutné zaslať

         na príslušnú matriku žiadosť v „papierovej“ podobe,

       - za správne vyplnenie podkladov k registrácii hráča, správnosť a pravdivosť uvádzaných údajov v nich

         zodpovedá príslušný FK.

 

Hospodárska komisia (Pavol Kutaľ)

1.   Pohľadávka FTC Fiľakovo pre FK 09 Bacúch vo výške 370 €. Za nedostavenie sa družstva 4.8.2013 na stretnutie

      4 liga dorast sk. juh.- splatná 27.8.2013 – je na základe písomného stanoviska FTC Fiľakovo v riešení.

Volebná komisia Konferencie SsFZ (predseda Vladimír Lehoťan)

Konferencia SsFZ v júli tohto roku rozhodla zvolať na 13. decembra 2013 volebnú Konferenciu SsFZ, ktorá, okrem iného, zvolí nové riadiace orgány pre budúce obdobie. Delegáti spomínanej konferencie budú voliť:

Predsedu SsFZ

Podpredsedov SsFZ  (1 za Žilinský kraj a 1 za Banskobystrický kraj)

Ekonomického manažéra

Zástupcu trénerov

Zástupcu rozhodcov

Ďalších 5 členov VV SsFZ

Predsedu Revíznej komisie SsFZ

Predsedu Disciplinárnej komisie SsFZ

Predsedu Odvolacej komisie SsFZ

Delegátov na Konferenciu SFZ (3 za ZA kraj a 3 za BB kraj)

Členovia SsFZ, vrátane VV SsFZ, alebo iné oprávnené osoby majú možnosť navrhnúť kandidátov na funkciu volenú Konferenciou SsFZ najneskôr 14 dní  (deň volieb sa nepočíta) pred konaním zasadnutia konferencie.

Písomný návrh kandidáta na funkciu volenú konferenciou musí obsahovať meno a priezvisko kandidáta, adresu trvalého bydliska, zamestnanie, telefonický kontakt, e mail a musí byť podpísaný dvoma zástupcami člena SsFZ a opatrený pečiatkou člena SsFZ. Kandidát na funkciu volený Konferenciou SsFZ musí byť príslušný k SsFZ a musí spĺňať podmienky uvedené v čl. 31, ods. 1 a 2 Stanov SsFZ. Plnenie a záväzok dodržiavania vyššie spomínaných podmienok musí byť doložený písomne k predkladanému návrhu kandidáta, ako aj jeho súhlas s prijatím kandidatúry a kandidátom podpísané.

Písomný návrh kandidáta na volenú funkciu konferenciou je nevyhnutné zaslať (doručiť) do štvrtku 28. novembra 2013 do 24.00 hod. vedúcemu sekretárovi SsFZ.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.      Upozorňujeme futbalové kluby, ktorých družstvá mládeže štartujú v súťažiach SsFZ, resp. SFZ (delegovanie a odmeňovanie R zabezpečuje SsFZ), že počnúc augustom 2013 im budú náklady na činnosť R a DZ zahrnuté do mesačnej zbernej faktúry. Upozorňujeme, že náklady za činnosť R a DZ za mesiac august budú zahrnuté v mesačnej zbernej faktúre za mesiac september (vždy s mesačným oneskorením). V mesačnej zbernej faktúre bude uvedená celková suma za činnosť delegovaných osôb za príslušný mesiac. Rozpis podľa jednotlivých stretnutí nájdete, tak ako doteraz (vždy najneskôr do 10. nasledujúceho mesiaca) na stránke SsFZ v časti PLATBY R A DZ. Pri tejto príležitosti však upozorňujeme, že od 10. do 25. dňa v nasledujúcom mesiaci tak vnikne priestor na prekontrolovanie evidencie jednotlivých stretnutí a konzultáciu s pracovníkmi sekretariátu o prípadných nezrovnalostiach. Po zadaní konečných súm do mesačnej zbernej faktúry už nebude možné tieto opravovať.

      Pri tejto príležitosti dávame do pozornosti aj FK, ktorých družstvá dospelých štartujú v súťažiach riadených SsFZ,

      že sekretariát pripravuje kroky k tomu, aby aj tieto FK hradili od jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014 zálohové

      platby za činnosť delegovaných osôb v MFS prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry.

 

Informácie vyplývajúce z ISSF

1.       Žiadame všetky FK o opätovnú kontrolu klubovej príslušnosti všetkých hráčov cez ISSF, nakoľko od jesennej časti súťažného ročníka je na základe rozhodnutia VV SsFZ zavedená povinnosť spracovať okrem papierovej formy zápisu o stretnutí aj elektronický zápis vo všetkých súťažiach dospelých v pôsobnosti SsFZ, v II. Lige U-19 a U-17, v III. ligách dorastu U-19 SEVER a JUH, ako aj v II. ligách U-15 a U-13 SEVER a JUH. V prípade, že sa hráč nebude dať nahrať do nominácie preto, že nie je hráčom príslušného klubu aj v ISSF a aj napriek tomu na stretnutie nastúpi, FK sa vystavuje riziku, že toto stretnutie bude skontumované.

2.    V ISSF sú dva TYPY faktúr:

- FAKTÚRA ZA ISSF KARTY - toto sú faktúry, ktoré sú v obálke čo Vám prinesie kuriér keď si objednáte registračné preukazy, tieto faktúry platíte KURIEROVI dobierkou, keď Vám prinesie preukazy, v ISSF ich máte z dôvodu, aby ste si ich vedeli znovu vytlačiť, keby ste ich stratili. TIETO FAKTURY SA NEZAPOCITAVAJU PRI VYHODNOCOVANI STAVU KLUBU NEPLATIČ ! Ich STAV z neuhradenej na uhradenú sa aktualizuje neskôr, štandardne po 10 dňoch ako to zaplatíte kuriérovi, nakoľko kuriér nám podáva informáciu o platbách a platby v 10 dňových intervaloch.
 
- VŠEOBECNÁ FAKTÚRA - toto sú faktúry, ktoré voláme MESAČNÁ ZBERNÁ FAKTÚRA, tieto faktúry je NUTNÉ uhradiť v stanovej lehote splatnosti, TIETO FAKTÚRY SA ZAPOČITAVAJÚ PRI VYHODNOCOVANÍ STAVU KLUBU NEPLATIČ ! Stavy týchto faktúr sa aktualizujú DENNE a platby spracováva Ekonomické oddelenie SFZ.
Dôležité je tiež vedieť, že na Mesačnú zbernú faktúru klubu nahrávajú poplatky a pokuty mnohokrát VIACERÉ zväzy, keď si pozriete Detail faktúry v ISSF (nie vytlačenej v PDF alebo na papieri), pri každej položke je POVINNE ZVAZ a KOMISIA daného zväzu, ktorá Vám tú položku nahrala do ISSF.
Mesačnú zbernú faktúru síce generuje a vystavuje SFZ, ale za položky na faktúre si zodpovedá jedine ten, kto tú položku do ISSF nahral, čiže Zväz a komisia, ktorá Vám položku na faktúru vytvorila ! 
Ak je už položka na faktúre, nedá sa stornovať, ale iba REKLAMOVAT ! Je to štandardná reklamácia a keď Vám bude táto reklamácia uznaná, bude Vám položka vrátená v NASLEDUJÚCEJ MESAČNEJ ZBERNEJ FAKTÚRE. Položky si priebežne môžete sledovať v ISSF, nakoľko akonáhle Vám na klub nahrá Zväz a jeho komisia nejaký poplatok, vidíte ho ihneď a kým sa položka ešte nespracuje na faktúru, je možné ju zmazať, alebo opraviť.
Čo z uvedeného vlastne vyplýva ?
1. FAKTÚRY JE TREBA VYPLATIŤ ZA VŠETKÝCH OKOLNOSTÍ DO DÁTUMU SPLATNOSTI A ZAPLATENÉ JE VTEDY, KEĎ JE PLATBA VO VÝPISE Z BANKY.
2. NEPOSIELAJTE nám potvrdenie o úhrade, pokiaľ Vás k tomu nevyzve Ekonomické oddelenie SFZ, je to zbytočné, ZAPLATENÉ JE VTEDY, KEĎ JE PLATBA VO VÝPISE Z BANKY.
3. NEZABÚDAJTE pri platbách VŽDY uvádzať Variabilný symbol platby !
4. Ak chcete reklamovať nejakú položku v ISSF alebo aj na faktúre, kontaktujte Zväz a komisiu, ktorá Vám tú položku dala, tá je za ňu plne zodpovedná!
5. Ak si budete priebežne sledovať položky faktúr v ISSF, vyhnete sa omylom na faktúrach, lebo reklamáciu stihnete podať ešte pred generovaním faktúry a Zväz a jeho komisia to ešte opravia.
6. Ak je už položka na faktúre a Vy ju reklamujete a reklamáciu Vám uznajú, bude Vám položka vrátená v NASLEDUJUCEJ MESAČNEJ ZBERNEJ FAKTÚRE. Položka sa nahráva v rovnakej hodnote len mínusom presne na to uznesenie alebo žiadosť kde bola spravená chyba a ten kto chybu vytvoril aj nahrá opäť správne údaje. Tieto opravene položky sa však premietnu až v NASLEDUJÚCEJ mesačnej zbernej faktúre.
7. NEPLAŤTE FAKTÚRY POŠTOVÝM POUKAZOM! Poštou idú peniaze na centrálny účet viac ako 5 dní. Budete mať problémy s dodržaním splatnosti faktúry do stanoveného dňa. Odporúčame platiť prevodom z účtu na účet aspoň 48 hodín vopred, alebo vkladom na účet v Slovenskej sporiteľni aspoň 24 hodín vopred.
Ešte jeden veľmi dôležitý detail.
Ak vložíte peniaze priamo na účet v Slovenskej sporiteľni, vo výpise z centrálneho účtu sa objavia až na druhý deň, NIE JE TO IHNEĎ !
 
 

Zmena DL:

 

L. Lúčka – Predmier (dosp., 12.k., 20.10., AR1 Ligas za Žeriavu)

Strečno – S. Bystrica (dosp., 12.k., 20.10., R Jančo, AR1 Pšenák výmena aj predz. )

Martin B – Dražkovce (dosp., 11.k., 13.10., správne má byť AR2 Capek za Dvorského)

Balog n. I. – Mýtna (dosp., 12.k., 20.10., R Námešný za Katreniaka, AR2 Verkin za Námešného)

Zubrohlava – Kláštor p. Z. (dosp., 12.k., 20.10., AR1,2 aj predz OFZ o 11:30)

Bánová – Zvolen (dor., 11.k., 12.10., R Hrivík za Kubu)

Turzovka – L. Hrádok (dpr., 11.k., 12.10., AR Hrtús za Staníka)

Kokava n.R. – Vidiná (dor., 12.k., 19.10., AR Námešný za Katreniaka)

Jesenské – Žarnovica (dor., 12.k., 19.10., AR Rybár za Námešného)

Bobrov – Tvrdošín (žiaci, 12.k., hrá sa už 19.10. o 11:00-13:00, R OFZ)

Belá – O. Veselé (žiaci, 9.k., hrá sa 23.10. o 14:00-16:00, R Franek)

Žilina – Michalovce (SFZ, dor., 24 k., 15.10., AR2 Koleno za Ježíka)

Ružomberok – Dukla BB (SFZ, žiaci, 10.k., hrá sa až 22.10. o 12:00-14:00, pôvod.del.)

Dukla BB – Ružomberok (SFZ, žiaci 1.k.,12.10., R Kolofík za Melichera)