Spravodajca č. 12/2013-14                                              27. 9. 2013

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.    V zmysle čl. 100/d SP trestáme FK Krupina hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 7.kola V. ligy C KrupinaPliešovce a priznávame podľa SP čl. 106/1 FK Pliešovce 3 body a skóre 0:3. Prípad odstupujeme DK SsFZ.

2.    Na zasadnutie ŠTK dňa 3.10.2013 o 16,00 hod. predvolávame štatutárneho zástupcu FK Priechod.

3.    Žiadame FK Poltár o predloženie dokladu úhrady MZF za mesiac august 2013 a pripomíname všetkým FK, že ak bude ŠTK v budúcnosti evidovať družstvo v čase konania stretnutia ako neplatiča za neuhradenie MZF po termíne splatnosti, bude to považovať ako štart družstva v zastavenej činnosti s hernými dôsledkami.

4.    ŠTK schvaľuje náhradné termíny MFS:

·         28.09.2013 o 15,00 hod. –   9.kolo V. liga A S. Bystrica – Staškov

·         02.10.2013 o 15,30 hod. –   4.kolo V. liga B Lisková – Dúbrava

·         05.10.2013 o 14,30 hod. – 10.kolo V. liga D Olováry - Čebovce

·         16.10.2013 o 15,00 hod. – 15.kolo MRS Čadca – L. Štiavnica

5.    ŠTK súhlasí so zmenou UHČ v MFS:

·        28.09.2013 o 17,00 hod. –   9.kolo Šalková – Pliešovce

·        12.10.2013 o 17,00 hod. – 11.kolo Šalková – Krupina

·        26.10.2013 o 17,00 hod. – 13.kolo ŠalkováJupie BB

6.    Na základe nezrovnalostí štartu hráča v MFS upravujeme text čl. X/1 RS 2013/2014 nasledovne:

Hráči sa musia pred MFS preukázať R platným RP(U15 a U13 ŽP), pričom sú povinní nosiť so sebou na MFS aj preukaz poistenca. V MFS dospelých a II. ligy U19 a U17 je platným RP plastový aj papierový RP s výnimkou uvedenou v kap. XV. bod 3 RS 2013/2014.

7.    Na základe ústne podanej informácie vedúceho sekretariátu SsFZ na Aktíve SsFZ dňa 5.7. 2013 papierové RP hráčov platia len do 31.12.2013.

8.    Rozhodca je povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania RP z výroby alebo straty nemá RP, ale je overiteľný cez ISSF. FK predloží rozhodcovi písomný doklad žiadosti o vyhotovenie RP a hráč doklad totožnosti. R stretnutia je povinný túto skutočnosť aj s dôvodom uviesť v zápise o stretnutí. V prípade straty, alebo odcudzenia RP je nutné požiadať o vydanie nového RP do najbližšieho súťažného stretnutia.

9.    V prípade ak FK nepožiada po matričných a registračných úkonoch o vystavenie plastového RP, považuje sa štart hráča v stretnutí za disciplinárne previnenie.

10.  Prerokované námietky kapitánov: Jesenské – Sl. Ďarmoty (H – neopodstatnené, odstupujeme DK)

11.  Nedostatky s ISSF : Lučenec a Priechod. Pripomíname FK že vypisovanie elektronického zápisu o stretnutí – nominácie hráčov je možné realizovať včas pred stretnutím aj mimo miesta stretnutia, nie tesne pred UHČ, čím sa neopodstatnene posúvajú začiatky stretnutí. Stále platia nariadenia predkladania zápisu o stretnutí v zmysle RS 2013/2014 čl. XV. odst.1/i.

12.  Evidenciu ŽK podľa hráčov, družstiev a súťaží si vedie v súťažiach dospelých ŠTK už len vo svojej internej evidencii osobných trestov. Pre FK je smerodajná a záväzná presná evidencia osobných trestov v ISSF, v časti Reporty, ku ktorým majú prístupy všetci manažéri klubov.

13.  Stretnutie 9. kola V. ligy sk. C Krupina – Jupie BB nariaďujeme odohrať 29.9.2013 o 15,30 na ihrisku v H. Moravciach.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.Oznamujeme:

a) FK, ktorým bola trvalá zmena hracích dní schválená, upozornia do 5 dní po schválení doporučenou listovou zásielkou na túto skutočnosť všetky príslušné družstvá FK.

b) Na základe ústne podanej informácie vedúceho sekretariátu SsFZ na Aktíve SsFZ dňa 5.7. 2013 papierové RP hráčov platia len do 31.12.2013.

Rozhodca je povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania RP z výroby alebo straty nemá RP, ale je overiteľný cez ISSF. FK predloží rozhodcovi písomný doklad žiadosti o vyhotovenie RP a hráč doklad totožnosti. R stretnutia je povinný túto skutočnosť aj s dôvodom uviesť v zápise o stretnutí. V prípade straty, alebo odcudzenia RP je nutné požiadať o vydanie nového RP do najbližšieho súťažného stretnutia.

V prípade ak FK nepožiada po matričných a registračných úkonoch o vystavenie plastového RP, považuje sa štart hráča v stretnutí za disciplinárne previnenie.

2. Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a) 9.kolo II. ligy U19 a U17 – Čadca – N. Baňa, 9.10.2013 o 14,00 a 16,30 hod. FK Nová Baňa uhradí 5€ v MZF

b) 11.kolo II. ligy U19 a U17 – Pohronie – Jupie BB, 9.10.2013 (streda) o 12,00 a 14,30 hod.

c) 10.kolo IV. ligy dor. sk. A – Zborov – Rajec, 5.10.2013 o 13,00 hod (zmena UHĆ),

d) 12.kolo IV. ligy dor. sk. B – Dlhá – Or. Polhora, 19.10.2013 o 11,30 hod v opačnom poradí na ihrisku Or. Polhora,

e) 2.kolo II. ligy U15 a U13 sk. Sever – Žilina C – Belá, 30.10.2013 (streda) o 10,00 a 12,00 hod.

f) 2.kolo II. ligy U15 a U13 sk. Sever – Čadca – Rajec, 2.10.2013 (streda)  o 13,00 a 15,00 hod. na umelej tráve v Korni,

g) 3.kolo II. ligy U15 a U13 sk. Sever – Or. Veselé – Or. Jasenica, 3.10.2013 (štvrtok) o 14,00 a 16,00 hod.

h) 5.kolo II. ligy U15 a U13 sk. Sever – Belá – Or. Jasenica, 9.10.2013 (streda) o 14,00 a 16,00 hod.v opačnom poradí na ihrisku Or. Jasenica

j) 8.kolo II. ligy U15 a U13 sk. Sever – Or. Veselé – ZA Mojš, 16.10.2013 o 14,00 a 16,00 hod.

k) 12.kolo II. ligy U15 a U13 sk. Sever – ZA Mojš – Rajec , 19.10.2013 o 10,00 a 12,00 v opačnom poradí na ihrisku Rajec

l) 8.kolo III. ligy U15 a U13 sk. A – Radoľa – Bánová, 2.10.2013 (streda) o 14,00 a 16,00 hod.

m) 8.kolo III. ligy U15 a U13 sk. B – Or. Lesná – Or. Podzámok, 4.10.2013 (piatok) o 15,00 a 17,00 hod.

3. Ruší  MFS:

a) 9.kolo II. ligy U15 a U13 sk. Sever – Belá – Or. Veselé. KM žiada FK o predloženie vzájomnej dohody.

4.Námietka

a) 8.kolo II. ligy U17 – N. Baňa – Lučenec, námietka hostí je bezpredmetná

b) 8.kolo III. ligy U15 sk. C – Prestavlky .- Pliešovce, námietka domácich je bezpredmetná

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-299 DK berie na vedomie odstúpenie prvej námietky zástupcu kapitána FK Krupina zo zápisu o stretnutí V. ligy skupina C dospelí Krupina-Pliešovce ŠTK SsFZ v bode 8 Spravodajcu č. 11/2013-14 s upozornením, že v tomto prípade nie je kompetentným orgánom na konanie vo veci,

D-300 Štefan Marko 1083315 Sásová 8 SN po uplynutí trestu uvedeného pod D-82, 1-3b a 1-2b, uhradiť 10 € v MZF,

D-301 Na návrh ŠTK SsFZ Ján Vaškor asistent trénera FK Krupina dospelí 18  mesiacov nepodmienečne od 16.9.13 do 15.3.15, 1-6-3b a 1-3b, uhradiť 10 € v MZF,

D-302 DK na základe článku 14 odsek 4 DP predbežným opatrením dňom 26.9.13 nepodmienečne uzatvára ihrisko FK Krupina dospelí. FK Krupina dospeli odohrá najbližšie domáce súťažné stretnutie nad 25 km od mesta Krupina na úradne schválenej ploche SsFZ.

D-303 Jozef Hraško hlavný usporiadateľ FK Krupina dospelí 8 SN od 26.9.13, 1-10, uhradiť 10 € v MZF,       

D-304  FK Krupina uhradí 7 € Radoslav Kuriš AR1 za účasť na rokovaní DK,  

D-305 FK Krupina dospelí pokuta 300 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za nevyhotovenie videozáznamu zo stretnutia V. ligy skupina C dospelí Krupina-Pliešovce podľa kap. XVI. ods. 3 RS 2013/14,

D-306 Na návrh KR SsFZ FK Oravské Veselé dospelí pokuta 150 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za nevyhotovenie videozáznamu zo stretnutia IV. ligy skupina sever dospelí Oravské Veselé-Vrútky podľa kap. XVI. RS 2013/14,

D-307 Filip Korbáš 1299166 Bytča 3 SN od 23.9.13, 1-4a, uhradiť 5 € v MZF,

D-308 Michal Lajš 1283925 Tvrdošín 2 SN od 23.9.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-309 Ľuboš Papaj 1333213 Breza 5 SN od 23.9.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-310 Jakub Krupa 1248969 Vrútky 1 SP do 31.5.14, 1-4a, uhradiť 5 € v MZF,

D-311 Vladimír Vaštík 1242268 Podbrezová B 1 SN od 23.9.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-312 FK Sklabiná dospelí uzatvorenie ihriska na 1 stretnutie podmienečne do 30.6.14, pokuta 150 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov v a po stretnutí dňa 22.9.13,

D-313 Martin Šimún 1259935 Liptovský Mikuláš 2 SN od 23.9.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-314 Slavomír Ovečka 1084306 Divinka 5 SN od 23.9.13, 1-3b, uhradiť 10 € v MZF,

D-315 Peter Korista 1006553 Divinka DK hráčovi dňom 23.9.13 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia. Menovaný v termíne do 1.10.13 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu po stretnutí dňa 22.9.13.

D-316 Marian Valík 1165106 Radoľa 3 SN od 23.9.13, 1-4a, uhradiť 10 € v MZF,

D-317 Marian Moric 1116737 Kláštor pod Znievom 1 SN od 23.9.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-318 Slavomír Uday asistent trénera FK Dudince dospelí 4 SN od 23.9.13, 1-3b, uhradiť 10 € v MZF,

D-319 Michal Poliak 1208816 Hrochoť 4 SN od 23.9.13, 1-2b a 1-1b, uhradiť 10 € v MZF,

D-320 Štefan Gemer 1131430 Čebovce 1 SN od 23.9.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-321 Arnold Zolnay 1171702 Olováry 1 SN od 23.9.132, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-322 Roland Béreš 1219630 Slovenské Ďarmoty DK hráčovi dňa 23.9.13 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-323 Martin Hanzlovič 1302273 Rimavská Sobota 2 SN od 23.9.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-324 Tomáš Krnáč 1260970 Hriňová 2 SN od 23.9.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-325 Miroslav Chaban 1113585 Priechod 1 SN od 23.9.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-326 Juraj Kulich 1167789 Poltár DK na základe článku 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného, uhradiť 10 € v MZF,

D-327 Miloš Ľachký 1249352 Kremnica 2 SN od 23.9.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-328 Tomáš Villant 1276836 Slovenská Ľupča 2 SN od 23.9.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-329 Marek Mišáni 1319700 Hrochoť 4 SN od 23.9.13, 1-3b, uhradiť 5 € v MZF,

D-330 Kristian Drnda 1248872 Radoľa 2 SN od 23.9.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-331 Otakar Kavalek 1252301 Podvysoká 3 SN od 23.9.13, 1-4a, uhradiť 5 € v MZF,

D-332 Vladimír Beszedes 1259495 Rajec 1 SN od 23.9.13, 1-4a, uhradiť 5 € v MZF,

D-333 Jozef Valaštek 1251508 Revúca 2 SN od 23.9.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-334 Jozef Bubenka VD Tomášovce dorast DK na základe článku 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného, uhradiť 5 € v MZF,

D-335 Dominik Mikulaj 1260001 Zuberec 2 SN od 23.9.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-336 Patrik Špavor 1252389 Chlebnice 2 SP do 31.5.14, 1-4a, uhradiť 5 € v MZF,

D-337 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 23.9.13:    

           Branislav Ružička 1207551 Likavka, uhradiť 10 €v MZF,

           Matej Pánik 1211018 Badín, uhradiť 10 € v MZF,

           Marian Pauer 1155215 Bytča, uhradiť 10 € v MZF,

           Július Dobrota 1159921 Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa B, uhradiť 10 € v MZF,

           Dominik Pagáč 1204496 Čadca, uhradiť 10 € v MZF,

           Daniel Kohút 1153988 Rakytovce, uhradiť 10 € v MZF,

           Tomáš Chovanec 1159837 Liptovská Štiavnica, uhradiť 10 € v MZF,

           Miloš Zuziak 1175070 Bytčica, uhradiť 10 € v MZF,

           Igor Volko 1124943 Kováčová, uhradiť 10 € v MZF,

           Ivan Čička 1207502 Kotešová, uhradiť 10 € v MZF,

           Michal Bella 1180016 Palúdzka, uhradiť 10 € v MZF,

           Pavol Slovák 1166294 Černová, uhradiť 10 € v MZF,

           Peter Chromý 1147063 Pliešovce,uhradiť 10 € v MZF,

           Ján Poničan 1230339 Hrochoť, uhradiť 10 € v MZF,

D-338 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný – článok 31 bod 2 DP:     

            Martin Stolárik 1182993 Vavrečka zmena zvyšku trestu na 2 SP do 30.6.14, uhradiť 10 € v MZF,

            Peter Sklarčík 1178482 Vavrečka zamieta sa, uhradiť 10 € v MZF,

            Stanislav Sopóci 1032174 Mýtna zamieta sa, uhradiť 10 € v MZF,

            Lukáš Laurinc 1256395 Braväcovo zamieta sa, uhradiť 5 € v MZF,

D-339 DK predvoláva na zasadnutie dňa 3.10.13: 

           o 16:00 hod. zo stretnutia Jesenské-Slovenské Ďarmoty V. ligy skupina D dospelí FK Jesenské František Fabian HU, FK Slovenské Ďarmoty Roland Béreš 1219630,

           o 16:15 hod. zo stretnutia Krupina-Pliešovce V. liga skupina C dospelí FK Krupina Martin Selecký 1095674, Stanislav Cibuľa 1122995, Michal Zimáni 1183657, Marian Valica zástupca hlavného usporiadateľa, FK Pliešovce Miroslav Danko asistent trénera a Marek Gnida 1154061,  

D-340 DK žiada o predloženie DVD záznamu v termíne do 1.10.13:

           zo stretnutia V. ligy skupina A dospelí Belá-Divinka,

           zo stretnutia V. ligy skupina D dospelí Jesenské-Slovenské Ďarmoty.

Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.  

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel )

1.     Pozývame na zasadnutie KR dňa 10. 10. 2013 od 16,00 hod. na SsFZ v B. Bystrici R: Chovanec, Katrenčík, Hubočan, Melicher, Mitúch, Pšenák, Spišák, Staník, Perexta, Meszároš. Účasť menovaných je povinná.

2.     Dňa 4. 10. 2013 sa uskutoční v Rajeckých Tepliciach praktický tréning R zaradených v Projekte Talent. Pozvánky s programom boli zaslané elektronickou poštou. Účasť všetkých pozvaných je povinná. 

3.     KR zaevidovala sťažnosti FK: Podbrezová (Podbrezová B – Vinica), Kováčová (Kováčová –  Zvolen), Č. Balog (Hriňová – Č. Balog), Skalité (Divinka – Skalité), Divinka (Belá – Divinka) – v riešení, KR zaujme stanovisko po analýze videozáznamov, sťažnosť FK Belá-Dulice (Predmier – Belá-Dulice) vyhodnotila ako čiastočne opodstatnenú, PK v 90 min. stretnutia bol  nariadený správne.

4.     Z dôvodu oneskorených ospravedlnení a oneskoreného zaslania zápisu o stretnutí uhradia poplatky nasledovní R: Gašperec, Staškovan, Krajči J., Vrtich, Ďuriník, Weiss -  7,-   eur, Mačuda, Žiak M., Dvorský, Jakubjak – 14,- eur, Behančin, Truban – 21,- eur. Uhradiť do 10 dní a fotokópiu dokladu o úhrade zaslať elektronickou poštou : miroslav.fajcik@spp- distribucia.sk.

5.     Žiadame zaslať najneskôr do 3. 10. 2013 videozáznamy zo stretnutí dospelých: MR -  L. Štiavnica  – Krásno, 5.liga sk. A Belá – Divinka.

6.     Berieme na vedomie ukončenie činnosti R Dvorštiak od 24. 9. 2013.

7.     Žiadame KR ObFZ o nahlásenie klubovej príslušnosti R ku klubom, ktorých družstvá dospelých štartujú v súťažiach SsFZ v aktuálnom súťažnom ročníku v termíne najneskôr do 30.9.2013. Termín žiadame dodržať z dôvodu nadväznosti na rokovanie VV SsFZ (4.10.).

8.     Žiadame R, ktorí nemajú v ISSF vo svojom evidenčnom formulári nahratú fotografiu, aby svoju fotografiu (v elektronickej podobe – vyhotovenú dig. fotoaparátom, resp. mobilom – zásadne neskenovanú od ramien hore) zaslali najneskôr do 31.10.2013 na adresu: sutaze@ssfz.sk. Fotografia je nevyhnutná k hramadnej objednávke plastových preukazov pre R.

9.     Opravné, resp. náhradné fyzické previerky R SsFZ sa uskutočnia v stredu 2. 10. 2013 od 16,00 hod. na štadióne Na Štiavničkách. Prezentácia R prebehne od 15,30 hod. v priestoroch športovej haly. Zúčastnia sa: Budáč st., Koós, Urda, Králik, Taraba, Rojček, Gonda, Horák, Korenčík, Jakubjak, Vachan, Poliak, Dodok, Slašťan. Účasť pozvaných R je povinná.

10.  Ospravedlnenia R:  Oružinský 12.10.2013,  Stankovianska ruší ospr. 20.10. a 27.10.2013, Bednárik prac.dni, Krajči J. 26.10.2013, Králik 12.10.-13.10.2013, Šašvary 13.10.2013, Mihálik 28.9.2013 – neskoro, 26.10.-27.10.2013, Badura 12.10.-13.10.2013, Ligas PN do 4.10.2013, Túma – ukončenie PN, Krahulec – ukončenie PN k 1.10.2013, Dodok 12.10.2013,Mikloš 5.10., 9.10. a 26.10.2013, Blichárová 5.10.2013, Libiak 12.10.2013, Urda 12.10.2012, Weiss 29.9.2013 – neskoro, Jačmeník 12.10.2013, Šupej 19.10. a 26.10.2013, Katrenčík 20.10., 27.10.3.11.2013 a soboty), Šimko 28.9.2013 – neskoro, Kancko 19.10.-20.10.2013,

11.  Nedostatky z ISSF: Hromádka – opätovne neskoro uzatvorený EZ po 48 hod.,  Žiak uzatvorený po 40 hod., Rendla – všeobecné problémy s ISSF,

12.  Ospravedlnenie DZ : Tavač 5 – 6.10., Veky – od 5.10. k dispozícii, Jančok 12 – 19.10., Muráň 26 – 27.10., Pšenica 5 – 6.10., Badura 5 – 6.10.,

13.  Nová e-mailová adresa  Kanka : durkokanka@gmail.com..

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.    TMK SsFZ plánuje organizovať od novembra 2013 školenie trénerov UEFA B licencie (pre držiteľov 4 /C licencie) a školenie trénerov UEFA C GRASSROOTS licencie (pre trénerov bez licencie). Záujemcovia pošlite prihlášky do 15. októbra 2013 – prihlášku nájdete na www.ssfz.sk / komisie / trénersko-metodická komisia / materiály.

2.    TMK SsFZ  organizuje 17. novembra 2013 (nedeľa) od 09.00 hod. v Banskej Bystrici doškoľovací seminár trénerov SsFZ ( slúži na predĺženie platnosti trénerských licencií  C a UEFA B). Na seminár je potrebné prihlásiť sa do 30. októbra 2013 – prihlášku nájdete na na www.ssfz.sk / komisie / trénersko-metodická komisia / materiály.

3.    TMK SsFZ pripravuje doškoľovací seminár trénerov UEFA B a C licencie dňa 17. novembra 2013 v Banskej Bystrici. Vyzývame trénerov, ktorí by mali záujem aktívne vystúpiť na uvedenom seminári s teoretickou prednáškou alebo praktickým výstupom (rozsah 30 min.), aby zaslali tému a tézy svôjho výstupu na mail: peterstefanak@gmail.com do 15. októbra 2013

4.    TMK SsFZ v spolupráci so SFZ – technickým úsekom oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním  Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A,B,C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na TÚ SFZ do 30.08. 2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v novembri 2013.

5.    Na sekretariáte SsFZ sú k dispozícii na zakúpenie metodické DVD pre trénerov: M. Ivanka, M. Hipp: Funkčný futbalový fitness tréning (15.-€) a M. Ivanka, S. Sedláček: Futbalový tréning s koordinačným rebríkom (10.-€). Platba poštovou poukážkou SsFZ alebo prostredníctvom internetbankingu , variabilný symbol:  700

 

Matričná komisia (Stanislav Špila)

1.     Upozorňujeme všetky futbalové kluby, ktoré zasielajú žiadosti o vystavenie plastových preukazov hráčov cez elektronickú podateľňu, že vzhľadom na technológiu výroby takéhoto typu preukazov je neprípustné skenovať z už použitých fotografií. Je potrebné hráča odfotografovať digitálnym fotoaparátom, prípadne mobilným telefónom a fotografiu v elektronickej podobe nahrať. Len fotografie v takejto kvalite môže odsúhlasiť príslušný matrikár do výroby. Príslušný program v ISSF vám umožní fotografiu správne upraviť „zarezať“, tak aby sa nahrala fotografia od ramien vyššie s jasnými črtami tváre.

2.     Upozorňujeme, že v súlade s Prestupovým poriadkom pre neprofesionálnych futbalistov je možné podávať žiadosti o hosťovanie v termíne od 1.7. do 30.9. a od 1.1. do 31.3. kalendárneho roka. Hosťovanie nie je možné ukončiť (ani predčasne) v termíne od 1.10. do 31.12. a od 1.4. do 30.6. kalendárneho roka.

3.      Od 16.5.2013 nastala v ISSF zásadná zmena v Základnej registrácii hráča. Oddelila sa elektronická forma registrácie od „papierovej“. Postup pri registrácii je nasledovný:

- vyplniť v elektronickej podateľni formulár“ Prihláška k registrácii hráča – podľa návodu v ISSF – v ktorej ne

  nevyhnutné vyplniť osobnú e-mailovú adresu hráča (do dovŕšenia 18. roku veku hráča sa uvedie osobná

  e-mailová adresa rodičov - zákonného zástupcu). V prípade, že po obdržaní notifikácie túto hráč, prípadne

  zákonný zástupca potvrdí, príslušný matrikár takúto žiadosť o registráciu schváli,

       - v prípade, že hráč – prípadne zákonný zástupca – nemá osobnú e-mailovú adresu, je nevyhnutné zaslať

         na príslušnú matriku žiadosť v „papierovej“ podobe,

       - za správne vyplnenie podkladov k registrácii hráča, správnosť a pravdivosť uvádzaných údajov v nich

         zodpovedá príslušný FK.

 

Hospodárska komisia (Pavol Kutaľ)

HK SsFZ prerokovala medziodielové pohľadávky na svojom zasadaní 26.9.2013 ,zatiaľ nie sú uhradené fa:
1. Faktúru neuhradil FTC Fiľakovo pre FK 09 Bacúch vo výške 370 €. Za nedostavenie sa družstva 4.8.2013 na stretnutie 4 liga dorast sk.juh.- splatná 27.8.2013.
2. Faktúru neuhradil FK 34 Brusno pre MFK Tornaľa   vo výške 318.20 €.Za neodohraté stretnutie  4 liga dorast sk.juh.- splatná- 24.6.2013.
3. Faktúru neuhradil MFK Žarnovica pre MFK Tornaľa vo výške 365.58 €.Za neodohraté stretnutie zo dňa 22.6.2013.-Splatná 23.7.2013.
4. Faktúru neuhradil MFK Nová Baňa pre MFK Tornaľa vo výške 470,10 €.Za neodohraté stretnutie 16.6.2013.
HK SsFZ nariaďuje uvedené fa uhradiť do 10.10.2013 pod následkom odstúpenia na DK.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.    Upozorňujeme funkcionárov FK, že zavedením mesačnej zbernej faktúry (MZF) nemusia uhrádzať vopred, alebo po vydaní v Spravodajcovi akýkoľvek poplatok, pokutu, ktorý je za sumou označený (MZF). V prípade, že chýba toto označenie – uhradiť sumu tradičným spôsobom na účty SsFZ všetky bežné platby na 0050192944/0900, platby výhradne za činnosť R a DZ na 0305642565/0900.

2.    Upozorňujeme funkcionárov FK, ktorých družstvá dospelých štartovali v jarnej časti súťažného ročníka 2012/2013 v súťažiach SsFZ, že na stránke SsFZ v časti PLATBY R a DZ nájdu dokument: Vyúčtovanie činnosti R a DZ – jar 2013, ako aj doplnené prehľady MFS k fakturácii za jednotlivé mesiace: marec-apríl, máj a jún 2013. Žiadame funkcionárov FK, aby si (ak tak doteraz neurobili) prekontrolovali uvedené prehľady za svoj FK a do 21.8.2013 upozornili sekretariát na prípadné nezrovnalosti. FK, ktorých družstvá dospelých neštartujú v súťažnom ročníku 2013/2014 v súťažiach SsFZ obdržia v krátkom čase vyúčtovanie zálohových platieb s termínom vzájomného vyrovnania pohľadávok za jarnú časť. FK, ktorých družstvá dospelých štartovali v jarnej časti a pokračujú v súťažiach riadených SsFZ aj v novom súťažnom ročníku v prípade vzájomnej pohľadávky (vyplývajúcej z vyúčtovania), túto zohľadnia v II. zálohovej platbe (termín do 23.9.2013). Ku dnešnému dňu (27.9.2013) neevidujeme doklad o úhrade II. zálohovej platby za činnosť R a DZ od FK:

      MR:  L. Štiavnica (1142€), Tisovec (1396€), Krásno n.Kysucou (1352€),Badín (1142€), N. Baňa     (1627€),

      Čadca (1721€), Rakytovce (1480€), IV. liga:  Trstená (984€), Or. Jasenica (984€), K. Lieskovec (902€), Bytčica

      (653€), Š.Bane (958€), Vinica (759€), Zvolen (1931€), Málinec (36€), Hnúšťa (873€), Revúca (942€), V. liga:

      S. Bystrica (764€), Skalité (627€),  Zubrohlava (20€), Lisková (830€), Bešeňová (632€), Martin B(1653€), Bobrov

      (639€), Sásová (690€),  Tomášovce (776€), Lubeník (20€), Mýtna (545€), Tornaľa (799€), Čebovce (545€).

3.    Upozorňujeme futbalové kluby, ktorých družstvá mládeže štartujú v súťažiach SsFZ, resp. SFZ (delegovanie a odmeňovanie R zabezpečuje SsFZ), že počnúc augustom 2013 im budú náklady na činnosť R a DZ zahrnuté do mesačnej zbernej faktúry. Upozorňujeme, že náklady za činnosť R a DZ za mesiac august budú zahrnuté v mesačnej zbernej faktúre za mesiac september (vždy s mesačným oneskorením). V mesačnej zbernej faktúre bude uvedená celková suma za činnosť delegovaných osôb za príslušný mesiac. Rozpis podľa jednotlivých stretnutí nájdete, tak ako doteraz (vždy najneskôr do 10. nasledujúceho mesiaca) na stránke SsFZ v časti PLATBY R A DZ. Pri tejto príležitosti však upozorňujeme, že od 10. do 25. dňa v nasledujúcom mesiaci tak vnikne priestor na prekontrolovanie evidencie jednotlivých stretnutí a konzultáciu s pracovníkmi sekretariátu o prípadných nezrovnalostiach. Po zadaní konečných súm do mesačnej zbernej faktúry už nebude možné tieto opravovať.

      Pri tejto príležitosti dávame do pozornosti aj FK, ktorých družstvá dospelých štartujú v súťažiach riadených SsFZ,

      že sekretariát pripravuje kroky k tomu, aby aj tieto FK hradili od jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014 zálohové

      platby za činnosť delegovaných osôb v MFS prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry.

4.    Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, najneskôr do 1.10.2013, videozáznam (na DVD nosiči) z MFS: Tvrdošín – L. Hrádok (KpRS), Belá – Divinka (KR, DK), JesenskéSl. Ďarmoty (DK).

 

Informácie vyplývajúce z ISSF

1.     Žiadame všetky FK o opätovnú kontrolu klubovej príslušnosti všetkých hráčov cez ISSF, nakoľko od jesennej časti súťažného ročníka je na základe rozhodnutia VV SsFZ zavedená povinnosť spracovať okrem papierovej formy zápisu o stretnutí aj elektronický zápis vo všetkých súťažiach dospelých v pôsobnosti SsFZ, v II. Lige U-19 a U-17, v III. ligách dorastu U-19 SEVER a JUH, ako aj v II. ligách U-15 a U-13 SEVER a JUH. V prípade, že sa hráč nebude dať nahrať do nominácie preto, že nie je hráčom príslušného klubu aj v ISSF a aj napriek tomu na stretnutie nastúpi, FK sa vystavuje riziku, že toto stretnutie bude skontumované.

2.    V ISSF sú dva TYPY faktúr:

- FAKTÚRA ZA ISSF KARTY - toto sú faktúry, ktoré sú v obálke čo Vám prinesie kuriér keď si objednáte registračné preukazy, tieto faktúry platíte KURIEROVI dobierkou, keď Vám prinesie preukazy, v ISSF ich máte z dôvodu, aby ste si ich vedeli znovu vytlačiť, keby ste ich stratili. TIETO FAKTURY SA NEZAPOCITAVAJU PRI VYHODNOCOVANI STAVU KLUBU NEPLATIČ ! Ich STAV z neuhradenej na uhradenú sa aktualizuje neskôr, štandardne po 10 dňoch ako to zaplatíte kuriérovi, nakoľko kuriér nám podáva informáciu o platbách a platby v 10 dňových intervaloch.
 
- VŠEOBECNÁ FAKTÚRA - toto sú faktúry, ktoré voláme MESAČNÁ ZBERNÁ FAKTÚRA, tieto faktúry je NUTNÉ uhradiť v stanovej lehote splatnosti, TIETO FAKTÚRY SA ZAPOČITAVAJÚ PRI VYHODNOCOVANÍ STAVU KLUBU NEPLATIČ ! Stavy týchto faktúr sa aktualizujú DENNE a platby spracováva Ekonomické oddelenie SFZ.
 
Dôležité je tiež vedieť, že na Mesačnú zbernú faktúru klubu nahrávajú poplatky a pokuty mnohokrát VIACERÉ zväzy, keď si pozriete Detail faktúry v ISSF (nie vytlačenej v PDF alebo na papieri), pri každej položke je POVINNE ZVAZ a KOMISIA daného zväzu, ktorá Vám tú položku nahrala do ISSF.
 
Mesačnú zbernú faktúru síce generuje a vystavuje SFZ, ale za položky na faktúre si zodpovedá jedine ten, kto tú položku do ISSF nahral, čiže Zväz a komisia, ktorá Vám položku na faktúru vytvorila ! 
 
Ak je už položka na faktúre, nedá sa stornovať, ale iba REKLAMOVAT ! Je to štandardná reklamácia a keď Vám bude táto reklamácia uznaná, bude Vám položka vrátená v NASLEDUJÚCEJ MESAČNEJ ZBERNEJ FAKTÚRE. Položky si priebežne môžete sledovať v ISSF, nakoľko akonáhle Vám na klub nahrá Zväz a jeho komisia nejaký poplatok, vidíte ho ihneď a kým sa položka ešte nespracuje na faktúru, je možné ju zmazať, alebo opraviť.
 
Čo z uvedeného vlastne vyplýva ?
 
1. FAKTÚRY JE TREBA VYPLATIŤ ZA VŠETKÝCH OKOLNOSTÍ DO DÁTUMU SPLATNOSTI A ZAPLATENÉ JE VTEDY, KEĎ JE PLATBA VO VÝPISE Z BANKY.
2. NEPOSIELAJTE nám potvrdenie o úhrade, pokiaľ Vás k tomu nevyzve Ekonomické oddelenie SFZ, je to zbytočné, ZAPLATENÉ JE VTEDY, KEĎ JE PLATBA VO VÝPISE Z BANKY.
3. NEZABÚDAJTE pri platbách VŽDY uvádzať Variabilný symbol platby !
4. Ak chcete reklamovať nejakú položku v ISSF alebo aj na faktúre, kontaktujte Zväz a komisiu, ktorá Vám tú položku dala, tá je za ňu plne zodpovedná!
5. Ak si budete priebežne sledovať položky faktúr v ISSF, vyhnete sa omylom na faktúrach, lebo reklamáciu stihnete podať ešte pred generovaním faktúry a Zväz a jeho komisia to ešte opravia.
6. Ak je už položka na faktúre a Vy ju reklamujete a reklamáciu Vám uznajú, bude Vám položka vrátená v NASLEDUJUCEJ MESAČNEJ ZBERNEJ FAKTÚRE. Položka sa nahráva v rovnakej hodnote len mínusom presne na to uznesenie alebo žiadosť kde bola spravená chyba a ten kto chybu vytvoril aj nahrá opäť správne údaje. Tieto opravene položky sa však premietnu až v NASLEDUJÚCEJ mesačnej zbernej faktúre.
7. NEPLAŤTE FAKTÚRY POŠTOVÝM POUKAZOM! Poštou idú peniaze na centrálny účet viac ako 5 dní. Budete mať problémy s dodržaním splatnosti faktúry do stanoveného dňa. Odporúčame platiť prevodom z účtu na účet aspoň 48 hodín vopred, alebo vkladom na účet v Slovenskej sporiteľni aspoň 24 hodín vopred.
Ešte jeden veľmi dôležitý detail.
Ak vložíte peniaze priamo na účet v Slovenskej sporiteľni, vo výpise z centrálneho účtu sa objavia až na druhý deň, NIE JE TO IHNEĎ !

 

 

Zmena DL:

S. Bystrica – Staškov (dosp., 9.k.,28.9.,  R Kapusta, AR 2 Horák – výmena FP)

Predmier – T. Štiavnička (dosp., 9.k., 29.9., R Lepieš za Weissa – ospr.)

Diviaky – Palúdzka (dosp., 9.k., 29.9., R Hraško, AR1 Pšenák – výmena sem.)

Tomášovce – Sklabiná (dosp., 9.k., 29.9., R Žubor, AR1 Melicher aj predz., výmena sem.)

Olováry – Čebovce (dosp., 10.k., hrá sa už 5.10., AR2 Doval za Melicha, zm.ter.)

Palúdzka – Likavka (dosp.,10.k., 6.10. R Uhorskai, AR1 Pšenák – nová, sem.)

Pliešovce – Dudince (dosp., 10.k., 5.10., R Petrinec za Spišáka, AR2 Spišák za Mészárosa- zm. KR)

Krupina – JUPIE BB (dosp., 9.k., 29.9. o 15,30, hrá sa v Hontianskych Moravciach)

Zubrohlava – Diviaky (dosp., 10.k., 6.10., R Štrba, AR1 Staškovan aj predz. – zm. KR)

Čadca – N. Baňa (dor., 9.k., hrá sa až 9.10. o 14:00-16:30 – AR2 Jaroščiak za Šupeja)

Kremnička – Tatran ČB (dor., 9.k., AR Kolofík za Lepieša)

N. Baňa – Rakytovce (dor., 10.k., 5.10., R Kučera za Valentýniho,AR1 Krahulec za Kučeru)

JUPIE BB – L. Mikuláš (dor., 5.10., AR1 Jelok za Žiaka M.)

Martin – Pohronie (dor., 8.k., 2.10., R Korenčík za Vachana)

L. Hrádok – O. Jasenica (dor., 10.k., 5.10., AR LFZ za Chudého aj predz. žiaci)

Tvrdošín – Turzovka (dor., 10.k., 5.10., R Matejčík J. za Pšenáka)

Trstená – Zuberec (dor., 10.k., hrá sa 6.10. ako predz., R Badura AR Kosturský – nová)

Jesenské – Kremnička (dor., 10.k., 5.10., R Mészáros za Petrinca)

Žilina C – Belá (žiaci, 2.k., hrá sa až 30.10. o 10:00-12:00, R ObFZ ZA)

Čadca – Rajec (žiaci, 2.k., hrá sa až 2.10. o 13:00-15:00 v Korni, R ObFZ CA)

O. Veselé – O. Jasenica (žiaci, 3.k., hrá sa 3.10. o 14:00-16:00 R Matejčík J.)

Belá – O. Jasenica (žiaci, 5.k., hrá sa 9.10. o 14:00-16:00 v O. Jasenici, R Jančo)

O. Veselé – ZA Mojš (žiaci. 8.k., hrá sa až 16.10. o 14:00-16:00 R OFZ)

Kováčová – Č. Balog (žiaci. 10.k., 5.10., R  Zemko za Dovala)

Fiľakovo – Tisovec (žiaci, 10.k., 5.10., R Havran za Holasa)

Belá – O. Veselé (žiaci. 9.k., 28.9. R Franek) – stretnutie zrušené

Dukla BB – Zvolen (SFZ, žiaci, 28.9.,AR1 Riša za Šimka)

Žilina – Martin (SFZ, žiaci, 9.k., hrá sa 6.10., R Hrivík, AR1 Cimprich, AR2 ObFZ ZA – nová)

Podbrezová – Ružomberok (SFZ, MŽ žiaci 18.k., hrá sa až 6.10.)

Žilina – Trenčín (SFZ, žiačky, 6.10. o 11:00 za Kasárňou, R Jaroščiak)

 

Zmena DL :

Brusno – Kalinovo ( dosp. 10.k., DZ Palacka za Baduru )

T. Štiavnička – Rosina ( dosp. 10.k., DZ Libiak za Pšenicu )

K. N. Mesto – Makov ( dosp. 9.k., DZ Mastiš za Perašina )

Demänová – Bešeňová ( dosp., 9.k., DZ Perašin za Bellu )

Terchová – S. Bystrica ( dosp., 10.k., DZ Chovan za Bellu )

 

Delegovanie rozhodcov na finálový turnaj MCHL Slovensko 2013

miniihrisko v areáli MFK Lokomotíva Zvolen:

01.10 2013 (utorok)  od 11.00 do 17.00   Hrdlička, Jodas

02.10 2013 (streda)  od 09.00 do 16.30   Hrdlička, Jodas, Dírer