Spravodajca č. 31/2012-13                                             1. 3. 2013

 

Aktuálne informácie

Upozorňujeme vedenia Oblastných futbalových zväzov v pôsobnosti SsFZ na povinnosť uskutočniť oblastné konferencie v záujme transformácie ich stanov podľa vzoru Stanov SFZ. Tieto ukladajú RFZ a ObFZ záväzne premietnuť určité články Stanov SFZ do vlastných dokumentov a inovované stanovy predložiť do 15.8.2013 na právny útvar SFZ.

V zmysle Stanov SsFZ majú ObFZ zároveň za povinnosť zvoliť delegátov Konferencie SsFZ, ktoré sa v novom zložení prvýkrát uskutoční 5.7.2013.

Vyzývame ObFZ, aby nám delegátov v počte 6 osôb (3 za orgány ObFZ a 3 za FK hrajúce regionálne súťaže) – týka sa ObFZ (CA, MT, BB, ZV, ZH, VK, LC, RS), resp. 8 osôb (4-4) – týka sa ObFZ (ZA, DK, LM) nahlásili na sekretariát SsFZ do 8.6.2013.

Poznámka: Pri voľbe členov Konferencie SsFZ treba akceptovať skutočnosť, že doterajší členovia Rady SsFZ za jednotlivé ObFZ (2 osoby – 1 za ObFZ, 1 za FK) už sú právoplatnými delegátmi Konferencie SsFZ.

 

Konferencia SFZ, ktorá sa uskutočnila 22.2.2013 v Liptovskom Jáne schválila, okrem iných, nový model republikových súťaží – od súťažného ročníka 2014/2015:

I.                    liga – 12 mužstiev,

II.                  liga skupina VÝCHOD a ZÁPAD po 12 mužstiev (základná časť , potom spoločná nadstavba pre najlepších na  1. – 6., víťaz postúpi do I. ligy a mužstvá zo 7. – 12. miesta v oboch skupinách hrajú o zostup,

III.                liga 4 skupiny (v riadení RFZ) po 16 mužstiev, víťaz postupuje priamo do príslušnej skupiny II. ligy.

 

Výkonný výbor SsFZ (predseda Jozef Paršo)

VV SsFZ, na svojom zasadnutí 20. 2. 2013 v B. Bystrici, okrem iných:

schválil

a)       zavedenie elektronickej mesačnej faktúry v systéme ISSF od 1. 3. 2013 pre FK štartujúce v súťažiach riadených SsFZ; z uvedeného vyplýva, že počnúc dnešným dňom všetky FK, ktoré sú ISSF aktívne neplatia doterajším spôsobom poplatky za registráciu, transfer, poplatky DK, uložené ŠTK, KM a pod., výnimku tvoria poplatky, ktoré je potrebné uhrádzať doterajším spôsobom: štartovné vklady, zálohové platby za R a DZ, faktúry za činnosť R a DZ u družstiev mládeže, k nim prislúchajúce servisné poplatky, prípadne ďalšie poplatky – na čo včas upozorníme  (podrobnejšie informácie v správach zo sekretariátu),

b)      zmeny v RS SsFZ 2012/13, platné od jarnej časti súť. roč. 2012/13 (vyvolaných zmenou Stanov SsFZ,  postupným nasadzovaním jednotlivých častí ISSF do praxe, ako aj zmien vyvolaných zmenami v zákonoch vyplývajúcich dohody o pracovnej činnosti- odvody – R a DZ, (podrobnejšie v časti správy zo sekretariátu).

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1. ŠTK schvaľuje zmenu hracieho dňa v jarnej časti 2012/2013 pre FK Sučany na nedeľu v UHČ.

2. Žiadame FK Dudince o predloženie vzájomných dohôd s FK V. Lehota a Pliešovce k žiadosti o zmene termínov MFS.

3. Upozorňujeme FK, R a DZ, že od jarnej časti súťažného ročníka 2012/2013 je v zmysle ISSF povinnosť uvádzať pri hráčoch registračné číslo, /nie rodné číslo ako doteraz/. To platí pre vyplňovanie zápisov o stretnutí, správ DZ, evidencie ŽK, korešpondencie s orgánmi SsFZ a iné.

4. Potvrdzovanie súpisiek družstiev pre jarnú časť 2012/2013 sa uskutoční v dňa 21.3.2013 (štvrtok) od 15,00 do 17,00 hod. na SsFZ. Upozorňujeme pri tejto príležitosti, že súpisku vyhotovujú len FK, ktoré majú zaradené v súťažiach dospelých viac ako jedno družstvo. Ostatné FK vyhotovujú zoznamy hráčov a tieto sú platné pre celý súťažný ročník a nie je potrebné ich predkladať na potvrdenie pred jarnou časťou súťaží.

5. Začiatok jarnej časti súťažného ročníka 2012/2013 je stanovený na 24. marca 2013, na základe osobných zistení o stave hracích plôch, je pravdepodobné že ŠTK a KM SsFZ odloží prvé jarné kolá dospelých a mládeže. Konečné rozhodnutie bude zverejnené v Spravodajcovi SsFZ dňa 8.marca 2013.

6. Upozorňujeme touto cestou nasledovné FK, že sú v ISSF systéme vedené ako ISSF neaktívne, :  FC Slovan Divín, TJ PS Hliník nad Hronom a ŠK Hrochoť. Tieto FK buď doteraz nemajú oficiálne zaregistrovaného svojho ISSF menežéra, alebo sa tento ešte oficiálne neprihlásil do ISSF( v prípade nejasností kontaktujte sekretariát SsFZ).

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.  Oznamujeme účastníkom

a)  III. liga  U – 19 a U – 17, že MFK  Nová Baňa odohrá doma vyžrebované MFS vždy nedeľu

o  10,30 – 13,00 hod.

b)  III. liga U – 19 a U – 17, že  FC Lokomotíva ŽOS Vrútky odohrá doma vyžrebované MFS vždy

nedeľu o 11,00 – 13,30 hod.

c)  III. liga U – 19 a U – 17, že FK Jupie B. B. - Podlavice B odohrá doma vyžrebované MFS nasledovne:  17. kolo Jupie B.B. - Bánová    10.4.2013 /streda/ o 15,00 – 17,30 hod.

18. kolo  MFK  B. Bystrica – Jupie B. B.    17.4.2013 / streda / o 14,00 -  16,30 hod.

22. kolo  Jupie B. B. - Zvolen  29.5.2013 /streda /  o 15,00 – 17,30 hod.

24. kolo  Jupie B. B. - K. N. Mesto  5.6.2013 / streda / o 15,00 – 17,30 hod.

26. kolo  Jupie B. B. - Rajec  12.6.2013 / streda / o 15,00 – 17,30 hod.

d)  IV. liga dorast skup. SEVER, že MŠK Žilina B odohrá doma vyžrebované MFS vždy sobotu o 14,00 hod. na ihrisku Strážov, okrem 26. kola 15.6.2013 o 14,00 hod. MŠK Žilina B – Staškov na ihrisku Závodie.

e)  V. liga dorast skup. B, že MFK Dolný Kubín odohrá doma vyžrebované MFS vždy sobotu o 10,00 hod.

f)   V. liga dorast skup. B, že TJ Oravan Rabča odohrá doma vyžrebované MFS v sobotu UHČ dosp.

g)   III. liga U – 15 a U -13, že ŠK Juventus ZA Závodie odohrá doma vyžrebované MFS v nedeľu  o 10,00 – 12,00 hod. , 17 a 19 kolo na ihrisku Závodie a 15, 21, 24 a 26. kolo v Strážove.

h)   III. liga  U – 15 a U – 13, že MŠK Žilina C odohrá doma vyžrebované MFS v sobotu

o 10,00 – 12,00 hod. na ihrisku Strážov.

i)  I. liga  U – 13, že ŠK Juventus ZA Závodie odohrá doma vyžrebované MFS v nedeľu o 10,00 – 11,30 hod.,  17,19,23,26 kolo  na   ihrisku Závodie a 15 a 21 kolo v Strážove.

j)  I. liga  U – 13, že MŠK  Žilina C odohrá doma vyžrebované MFS v sobotu o 10,00 – 11,30 hod.   na ihrisku Závodie. 

k)   I. liga U – 13, že MŠK Žilina C odohrá 22. kolo MŠK Žilina C – Ružomberok  11.5.2013       / sobotu / o  14,00 – 15,00 hod. na ihrisku Strážov.

l/   I. liga U – 13, že MFK Dolný Kubín odohrá doma vyžrebované MFS v nedeľu o 10,00- 11,30 hod.

m)  I. liga  U – 13, že FK POHRONIE  ZH/DŽ odohrá doma vyžrebované MFS v sobotu o 10,00 – 11,30 hod.

2. Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať  MFS

a)  Nedohraté MFS 13.kolo III. ligy dor.  U – 19 a U - 17  ŠK Kremnička – Sliač  16.3. 2013   o 10,00 – 12,30  hod.  na  UT v Radvani

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-514 Z rozhodnutia Výkonného výboru SsFZ na zasadnutí dňa 18.01.2013 vyplýva, že v súťažiach riadených SsFZ pred jarnou časťou ročníka 2012/2013 boli  zrušené zostatky všetkých trestov jednotlivcov, okrem zostatkov nepodmienečných trestov jednotlivcov uložených na časové obdobie v zmysle článku 10 bod 4 DP SFZ (tresty 3 mesiace a na dlhšie časové obdobie). Evidencia ŽK v súťažiach dospelých bude vykonávaná len za jarnú časť ročníka 2012/2013. Výkonný výbor SsFZ ponechal v platnosti všetky tresty udelené družstvám FK podľa prílohy 2 DP SsFZ.

D-515 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcoch SsFZ č. 19-26/2012-13, na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 31.01.13 za neuhradenie pokút a poplatkov družstvám FK MFK Banská Bystrica (10 €), Liptovská Štiavnica (10 €), Nová Baňa (80 €), Divín (1025 €), Kysucký Lieskovec (266 €), Badín (100 € + 127 € za nedoplatok z vyúčtovania zálohových platieb na odmeny R a DZ v roku 2012), Tachty (1000 €), Čebovce (25 €), Sučany (10 €), Sásová (1120 €), Príbeľce (30 €), Bešeňová (20 €), Slovenská Ľupča (20 €) – všetko družstvá dospelých, MFK Banská Bystrica (25 €), Kremnička (10 €+254+401 € za odmeny R a DZ mládeže), Rajec (10 €) – všetko družstvá SD, Nová Baňa (60 €), MFK Banská Bystrica (60 €) – obe družstvá MD, Turany (55 €), Podzámčok (15 €) – všetko družstvá dorastu, Kysucký Lieskovec (25 €), Breza (25 €), Slovenská Ľupča (60 €) – všetko družstvá SŽ. Zastavená  činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte číslo Spravodajcu SsFZ, resp označenie nedoplatku. Prípady nezrovnalostí riešte s HK SsFZ, ktorá  predložila DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami. DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK, že v prípade uhradenia nedoplatkov po uvedenom termíne, bude DK povinná postupovať v zmysle čl. 10 bod 13 DP s uplatnením príslušného trestu (družstvá, ktoré budú od 31.01.13 v zastavenej činnosti súťažné stretnutia odohrajú, ale po skončení súťaže im ŠTK, resp. KM SsFZ odpočíta za každé takto odohrané stretnutie v zastavenej činnosti 3 body).

D-516 Na základe kap. XXIII. bod 6 RS 2012/13 (splatnosť faktúr na odmeny R a DZ za obdobie september - november 2012), Spravodajcov č. 26/2012-13 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 31.01.13 za neuhradenie faktúr družstvám FK Dukla Banská Bystrica MŽ (1030 €), Bušince dorast (70+86 €), Bzovík dorast (70 €), Hriňová dorast (94 €), Rimavská Sobota SD (254+274 €) a Zákamenné dorast (86 €). Zastavená činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Prípady nezrovnalostí riešte so sekretariátom SsFZ, ktorý predložil DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami. DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK, že v prípade uhradenia nedoplatkov po uvedenom termíne, bude DK povinná postupovať v zmysle čl. 10 bod  13 DP s uplatnením príslušného trestu (družstvá, ktoré budú od 31.01.13 v zastavenej činnosti  súťažné stretnutia odohrajú, ale po skončení súťaže im KM SsFZ odpočíta za každé takto odohrané stretnutie v zastavenej činnosti 3 body).

D-517 Na základe Spravodajcu č. 28/2012-13 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 14.02.13 za neuhradenie nedoplatkov z vyúčtovania zálohových platieb na odmeny R a DZ za rok 2012 družstvám FK Kalinovo (16 €), Trstená (24 €), Turčianska Štiavnička (80 €), Nová Bystrica (28 €), Hliník nad Hronom (17 €), Tomášovce (2 €) a Tornaľa (25 €) – všetko družstvá dospelých. Zastavená činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Prípady nezrovnalostí riešte so sekretariátom SsFZ, ktorý predložil DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami. DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK, že v prípade uhradenia nedoplatkov po uvedenom termíne, bude DK povinná postupovať v zmysle čl. 10 bod  13 DP s uplatnením príslušného trestu (družstvá, ktoré budú od 14.02.13 v zastavenej činnosti  súťažné stretnutia odohrajú, ale po skončení súťaže im ŠTK SsFZ odpočíta za každé takto odohrané stretnutie v zastavenej činnosti 3 body).

D-518 DK upozorňuje funkcionárov FK, že VV SsFZ na svojom zasadnutí dňa 20.02.2013 schválil používanie mesačných zberných faktúr v ISSF. Uložené pokuty a hlavne poplatky za prerokovanie previnení budú od 01.03.2013 uhrádzané vždy až následne po rozhodnutiach DK prostredníctvom mesačných zberných faktúr. Žiadame funkcionárov FK, aby sa vo vlastnom záujme oboznámili s novelizovanými ustanoveniami kap. XX. Disciplinárne konanie a kap. XXIVa. Mesačná zberná faktúra RS 2012/2013. Novelizovaný RS 2012/2013, schválený VV SsFZ na zasadnutí dňa 20.02.2013, je uvedený na internetovej stránke www.ssfz.sk. DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK na korektnosť a dochvíľnosť pri zabezpečovaní úhrad mesačných zberných faktúr v zmysle kap. XXIVa. RS 2012/2013 a hlavne na znenie ods. 6 tejto kapitoly.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

1.       Oznamujeme predbežný termín a miesto konania zimného seminára R a DZ SsFZ:  15. – 17. 3. 2013 v Žiline.

2.       Žiadame uvedených R a DZ o zaslanie dotazníka, ktorý mali priložený pri ročnom zúčtovaní. Dotazník je nevyhnutný k vypracovaniu dohôd. Pri nesplnení svojej povinnosti nebudú delegovaní na stretnutia v jarnej časti súťaží. R: Jakubjak, Sikora, Wojčík, Dvorštiak, Hranica, Ivanič, Jačmeník, Kuteľ M, Mačuda,  Nedbal, Rojček, Šašváry, Geče, Hanesová, Hubočan, Chovanec, Jamrich, Kalmár, Katrenčík, Koleno, Kuriš, Kyzek Jo, Lupták, Maga, Majerčík J, Melicher, Náther, Pšenák, Scherer, Spišák S, Staňo, Staškovan, Truban M, Žiak M. DZ: Babka, Dolník, Krško, Meliš, Koncz, Kučera M, Turňa P.

3.       Upozorňujeme rozhodcov: S. Spišák a M. Hranica, že do dnešného dňa nie sú zaregistrovaní v registri R v ISSF. Po splnení podmienok k registrácii sa prihlásia telefonicky u p. Jánošovej (aj T. Staník – už zaregistrovaný)  k utvoreniu konta, bez ktorého nie je možné uzatvoriť elektronický zápis z MFS.

4.        Ospravedlnenia R: Šupej 23.3.2013, Kosturský 24, 30 a 31.3.2013, Ploštica 19.3.-29.3.2013,  Krajči J. 15.3.-17.3.2013, Maršálek celá jarná časť, Fábry prac.dni a soboty, Jamrich celá jarná časť, Faber soboty do 12:00, Capek 26.3. – 5.4.2013, Jodas 16.3.,23.3.,31.3. a 6.4., Mikloš 23.3.2013.

5.       Informácie o ospravedlnení – posielať len elektronickou formou (e-mail), rozhodcovia vedúcemu obsadzovacieho úseku, delegáti vedúcemu úseku delegátov. Nie písomne, alebo na sekretariát SsFZ.

6.        Ospravedlnenie DZ : Lauer 23. – 24.3.,  T. Kučera 19. – 24.3.,

7.        Prerušenie činnosti DZ : Kuska , Koncz pre jarnú časť súťažného ročníku 2012/2013

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK SsFZ pozýva na záverečné skúšky trénerov 3 / UEFA B licencie, ktoré sa uskutočnia 12. marca 2013 o 11.00 hod. v budove SsFZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 93, nasledovných trénerov: Peter Babnič, Peter Baranec, Tomáš Bartko, Matúš Holécy, Vratislav Greško, Erik Kendera, Ivan Klusáček, Jozef Kmeť, Ján Kocúr, Ján Koncoš, Ivan Kopta, Ondrej Kormančík, Mário Kurák, Ladislav Lajtos, Ivan Lišivka, Lukáš Lovás, Marek Mintál, Daniel Mrázik, Ľubomír Podešva, Ivan Rusnák, Jozef Strečok, Jozef Strna, Richard Šupej, Radoslav Urgela, Vladimír Vítek.

2.       TMK SsFZ vyzýva trénerov všetkých typov licencií aby sa urýchlene prihlásili do ISSF systému SFZ. Prihlášku nájdete na www.futbalsfz.sk  v sekcii dokumenty / tréneri a vzdelávanie / dokumenty / ISSF registračný formulár – tréner. Uvedený formulár je potrebné vytlačiť, vyplniť, podpísať a poštou poslať na adresu: SFZ, technický riaditeľ Ján Greguš, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava. Následne je potebné mailom poslať fotografiu (názov súboru meno a priezvisko) na adresu: jan.gregus@futbalsfz.sk

3.       TMK SsFZ v spolupráci so SFZ – technickým úsekom oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním  Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A,B,C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné reginálne TMK a TÚ SFZ do 31.12.2012. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2013.

4.       Na sekretariáte SsFZ sú k dispozícii na zakúpenie metodické DVD pre trénerov: M. Ivanka, M. Hipp: Funkčný futbalový fitness tréning (15.-€) a M.Ivanka, S. Sedláček: Futbalový tréning s koordinačným rebríkom (10.-€). Platba poštovou poukážkou SsFZ alebo prostredníctvom internetbankingu , variabilný symbol:  700

 

Matričná komisia (Stanislav Špila)

Upozorňujeme všetky futbalové kluby, ktoré zasielajú žiadosti o vystavenie plastových preukazov hráčov cez elektronickú podateľňu, že vzhľadom na technológiu výroby takéhoto typu preukazov je neprípustné skenovať z už použitých fotografií. Je potrebné hráča odfotografovať digitálnym fotoaparátom, prípadne mobilným telefónom a fotografiu v elektronickej podobe nahrať. Len fotografie v takejto kvalite môže odsúhlasiť príslušný matrikár do výroby. Príslušný program v ISSF vám umožní fotografiu správne upraviť „zarezať“, tak aby sa nahrala fotografia od ramien vyššie s jasnými črtami tváre.

REGISTRAČNÉ A MATRIČNÉ ÚKONY:

  Všetky informácie nájdete v zmenách RS SsFZ 2012/2013, platných od jarnej časti súťaží – na stránke SsFZ v časti

   ROZPIS SÚŤAŽÍ – Zmeny RS SsFZ 2012/2013 – jarná časť  - kapitola XXIV b.

 

Upozorňuje kluby, že na základe uznesenia VV SFZ zo dňa 10. 12. 2012 došlo k čiastkovej novelizácii  Prestupového poriadku  pre neprofesionálnych  futbalistov  SFZ (schváleného dňa 26. 06. 2012) následovne: ● článok 6, ods. 1: vypúšťa sa text: „ ... perom (paličkovým písmom), písacím strojom alebo...“; ods. 2: nahrádza sa textom: „V prípade papierového transferu je hráč povinný vyplnené tlačivo vlastnoručne podpísať a uviesť dátum podpisu, pričom dátum podpisu nemôže byť starší ako tridsať dní odo dňa podania žiadosti. Podpis hráča musí byť overený.“

článok 8, ods. 3: nahrádza sa textom: „O žiadostiach o transfer profesionálneho hráča, ako aj o žiadostiach o transfer hráča do a zo zahraničia rozhoduje výhradne matrika SFZ.“ ● článok 10, ods. c)  nahrádza sa textom: „bola podaná ďalšia žiadosť o transfer hráča v čase, keď prebieha iné transferové konanie, alebo ešte nebol predchádzajúci transfer (hosťovanie) ukončený.“ ● článok 11, ods. 2d), odrážka 3: upravuje sa textom: k žiadosti je priložená kópia oznámenia o úmysle prestúpiť zaslaná materskému klubu hráča a doklad o úhrade odstupného vo výške 33 € (u hráčov, ktorí dovŕšili 8. rok veku) a 66 € (u hráčov, ktorí dovŕšili 10. rok veku). ● článok 11, ods.

2d): text: „V prípade prestupov hráčov zo skupiny prípravky neplatí ustanovenie o obmedzení počtu hráčov z jedného futbalového klubu.“ sa vypúšťa a nahrádza sa odrážkou 4 v znení: „neboli takto preregistrovaní už dvaja hráči z jedného klubu v jednom súťažnom ročníku.“ I Novelizované znenie prestupového poriadku je dostupné na webovej stránke SFZ (www.futbalsfz.sk). I Upozorňuje kluby, že od 1. 10. 2012 neakceptuje žiadosti o matričný úkon (transfer, prihlášky k registrácii) vyplnené na starých, prípadne neaktuálnych tlačivách. Aktuálne tlačivá (žiadosti) sú dostupné v ISSF, v časti Dokumenty, prípadne na adrese http://www.futbalsfz.sk/dokumenty/normy-a-tlaciva-sfz.html.

 

 Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       VV na zasadnutí prijal významné zmeny v RS SsFZ 2012/13, ktoré sú platné od jarnej časti súťažného ročníka. Upravený rozpis nájdete na stránke SsFZ v časti ROZPIS SÚŤAŽÍ – Rozpis súťaží 2012/13 – Zmeny v RS – textová čať – jar 2013 (najneskôr od 25. 2. 2013). Všetky zmeny sú z dôvodu prehľadnosti vyznačené zelenou farbou.

2.       VV schválil zavedenie mesačnej elektronickej faktúry v SsFZ od 1. 3. 2013 – platí pre všetky kluby štartujúce v súťažiach SsFZ dospelých a mládeže. Výnimku tvoria FK, ktorí nemajú status klubu ISSF aktívny resp. sú nešpecifikovaní (majú prístupové údaje, do systému sa však doteraz neprihlásili). U družstiev dospelých sú to: Divín, Hliník n/ Hronom a Hrochoť. U družstiev mládeže: Závadka n. Hr., Kremnica, Štiavnik. Všetky uvedené kluby platia až do zmeny statusu na ISSF aktívny naďalej všetky registračné, matričné, disciplinárne a iné poplatky vopred, doteraz zaužívaným spôsobom. Všetky ostatné FK, ktoré majú status ISSF aktívny – počnúc 1. 3. 2013 neplatia poplatky za matričné úkony, disciplinárne tresty a prejednania priestupkov, preloženie stretnutí a pod. (podrobne nájdete v zmenách RS SsFZ, časť XXIV a) Mesačná faktúra a XXIV b) Registrácia, transfer a Matrika). Po skončení príslušného mesiaca budú tieto poplatky pridané na mesačnú zbernú faktúru. O vygenerovaní faktúry pre konkrétny klub budú informovaní príslušní ISSF manažéri prostredníctvom e mailu zo systému ISSF. Upozornenie – faktúra sa neposiela poštou, je len v ISSF v menu Faktúry (typ Všeobecná faktúra) a je nutné si ju vytlačiť z ISSF. Ak nájde ISSF manažér medzi faktúrami typ faktúry „Faktúra za ISSF karty“ – je to kópia faktúry, ktorou ste zaplatili kuriérovi za dobierku (túto neplaťte). Všetky ostatné informácie však nájdete v Zmenách RS (viď vyššie).

3.       Na sekretariát boli dodané rozlišovacie vesty, ktoré v rámci projektu Poštová banka obdržia všetky FK, ktorých družstvá dospelých štartujú v súťažiach riadených SsFZ. Z dôvodu lepšej dostupnosti pri prevzatí si tieto budú môcť prevziať FK na ObFZ v ich pôsobnosti. Touto cestou žiadame aj sekretárov jednotlivých ObFZ, aby konzultovali so sekretariátom SsFZ spôsob dopravy – prevzatia rozlišovacích viest. Rozdeľovník pre jednotlivé ObFZ a FK nájdete na stránke SsFZ v časti Nová forma podpory.

4.       Opravujeme RS 2012/13 časť XXIII. Hospodárske náležitosti bod 6. Odmeny a ostatné náhrady R a DZ c) 3. zálohová platba – úhrada do 27. 3. 2013. Výšku zálohových platieb pre jarnú časť súť. roč. zverejníme na web.stránke v časti Platby R a DZ do konca februára 2013. FK MŠK Žilina a FK Jupie BB-Podlavice zatiaľ neuhrádzať z dôvodu neuzatvorenia výšky odmien a náhrad to strany SFZ (uhradia po doplnení údajov).

Pri tejto príležitosti upozorňuje sekretariát SsFZ príslušné FK, že v prípade, že nebudú vyrovnané podlžnosti za činnosť R a DZ za jesennú časť súťažného ročníka 2012/2013 do termínu zahájenia príslušnej súťaže (aj SFZ), nebude SsFZ pokračovať v spolupráci s príslušným klubom v bezhotovostnom systéme platieb.

5.       Upozorňujeme FK, ktoré v rámci projektu Poštová banka – partner regionálneho futbalu využívajú tankovacie karty firmy Slovnaft (žiacke, ženské a dievčenské družstvá hrajúce súťaže SsFZ – mimo UTM), t. j. spolu 91 kariet, že v najbližších dňoch budú všetky tieto karty „dobité“ o čiastku 176,2 €. Bližšie viď www.ssfz.sk Nová forma podpory ... logo Poštovej banky.

6.       Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK, že v súvislosti so zavádzaním Informačné systému Slovenského Futbalu (ISSF) do praxe, je bezpodmienečne potrebné v čo najkratšom čase zaregistrovať tzv. „Klubových ISSF manažérov“. Tento po prvom prihlásení sa do ISSF získava možnosť registrovať hráčov, požiadať o vydanie registračného preukazu pre hráčov svojho klubu, získa prístup do databázy Matriky SFZ, môže zabezpečovať transfer hráčov v elektronickej podobe (pripravuje sa), ako aj možnosť  komunikácie v elektronickej podobe so zväzovými orgánmi na všetkých úrovniach. Podrobnejšie k informáciám o pozícii klubového manažéra, resp. tímového manažéra (novinka – obmedzený prístup pre vedúcich jednotlivých družstiev), ako aj o spôsobe registrácie sa dozviete na stránke FZ  čl. Projekt ISSF a kluby, prípadne na stránke SFZ v časti Projekty – ISSF – dokumenty. V prípade nejasností kontaktujte sekretariát SsFZ, resp. sekretárov príslušných ObFZ ktorí vám poradia, prípadne pomôžu so samotnou registráciou. http://www.futbalsfz.sk/issf/videonavody.