Spravodajca č. 30/2012-13                                             22. 2. 2013

 

Výkonný výbor SsFZ (predseda Jozef Paršo)

VV SsFZ, na svojom zasadnutí 20. 2. 2013 v B. Bystrici, okrem iných:

schválil

a)       zavedenie elektronickej mesačnej faktúry v systéme ISSF od 1. 3. 2013 pre FK štartujúce v súťažiach riadených SsFZ (podrobnejšie informácie v správach zo sekretariátu),

b)      zmeny v RS SsFZ 2012/13, platné od jarnej časti súť. roč. 2012/13 (vyvolaných zmenou Stanov SsFZ,  postupným nasadzovaním jednotlivých častí ISSF do praxe, ako aj zmien vyvolaných zmenami v zákonoch vyplývajúcich dohody o pracovnej činnosti- odvody – R a DZ, podrobnejšie v časti správy zo sekretariátu).

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.  Návrh termínovej listiny dospelých a mládeže pre súťažný ročník 2013/2014 je zverejnený na stránke SsFZ v časti Komisie - ŠTK/KM - Materiály.

2.  Tak ako boli informovaní delegáti Konferencie SsFZ pripravujeme od začiatku jarnej časti súťažného ročníka 2012/2013 ( na základe dobrých skúseností z fungovania v súťažiach SFZ, našom MR, resp. v ObFZ CA) zavedenie elektronickej formy zápisu do IV. líg SEVER a JUH, aby sa mohli postupne využívať všetky možnosti, ktoré môže tento systém užívateľom poskytnúť ( mesačná zberná faktúra a pod.). Podmienkou bude zabezpečenie PC a  funkčného pripojenia na internet v mieste stretnutia. Zároveň odporúčame  funkcionárom FK preveriť všetky RP hráčov vo svojich kluboch a porovnať ich so záznamom v ISSF matrika. Prípadné nezrovnalosti zabránia vo vyhotovení zápisu v el. podobe. V prípade zistených nezrovnalostí kontaktujte sekretariát SsFZ, po 1.1.2013 však už len Matriku SFZ. Vzhľadom na plánované zavedenie el. zápisu do V. líg (súťažný ročník 2013/2014) platia uvedené odporúčania aj pre tieto FK. Z hore uvedených dôvodov odporúčame všetkým FK MR a IV. ligy vymeniť všetky RP minimálne v kategórii dospelých za nové plastové RP. FK V. líg to isté do zahájenia súť. roč. 2013/14.

3.  Upozorňujeme touto cestou nasledovné FK, že sú v ISSF systéme vedené ako ISSF neaktívne:  FC Slovan Divín, TJ PS Hliník nad Hronom, TJ Tatran Oravské Veselé, ŠK Hrochoť. Tieto FK buď doteraz nemajú oficiálne zaregistrovaného svojho ISSF menežéra, alebo sa tento ešte oficiálne neprihlásil do ISSF( v prípade nejasností kontaktujte sekretariát SsFZ).

4.  Upozorňujeme funkcionárov FK aby si výnimky dní a časov pre jarnú časť súťažného ročníka 2012/2013 uplatnili písomne najneskôr do 1. marca 2013. Schválené výnimky hracích dní a časov, ktoré sú uvedené pri vylosovaní v RS 2012/2013 platia počas celého súťažného ročníka, alebo až do odvolania. Zmeny hracích dní a časov uverejnené v Spravodajcoch SsFZ /ŠTK KM/ platia len na príslušnú časť súťažného ročníka /jeseň/.

5.  Potvrdzovanie súpisiek družstiev pre jarnú časť 2012/2013 sa uskutoční v dňa 21.3.2013 (štvrtok) od 15,00 do 17,00 hod. na SsFZ. Upozorňujeme pri tejto príležitosti, že súpisku vyhotovujú len FK, ktoré majú zaradené v súťažiach dospelých viac ako jedno družstvo. Ostatné FK vyhotovujú zoznamy hráčov a tieto sú platné pre celý súťažný ročník a nie je potrebné ich predkladať na potvrdenie pred jarnou časťou súťaží.

6.  Začiatok jarnej časti súťažného ročníka 2012/2013 je stanovený na 24. marca 2013.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.  Na základe RS SsFZ  2012/2013 schválené výnimky hracích dní a časov, ktoré sú uvedené pri vylosovaní v RS platia počas celého súťažného ročníka, alebo až do odvolania. Zmeny hracích dní a časov uverejnené v Spravodajcoch SsFZ /ŠTK KM/ platia len na príslušnú časť súťažného ročníka /jeseň/. Z toho dôvodu upozorňujeme funkcionárov FK aby si uvedené výnimky dní a časov pre jarnú časť súťažného ročníka 2012/2013 uplatnili písomne najneskôr do 27. februára. 2013. Všetky takto uplatnené zmeny hracích dní a časov budú uverejnené v Spravodajcovi SsFZ  1. marca. 2013 a následne 8. marca. 2013. Pri tejto príležitosti zároveň upozorňujeme FK, ktorých výnimky budú schválené KM SsFZ na zmenu v RS 20112/2013 časť VI Termínová listina, hracie dni a časy,  bod 6b a tou je povinnosť informovať o tejto skutočnosti všetky FK, ktorých sa táto zmena dotýka.

2.  Potvrdzovanie súpisiek družstiev pre jarnú časť 2012/2013 sa uskutoční v dňa  21.3.2013  /štvrtok/ od 15,00 do 17,00 hod. na SsFZ. Upozorňujeme  pri tejto príležitosti, že súpisku vyhotovuje len FK, ktoré majú zaradené v súťažiach mládeže viac ako jedno družstvo. Ostatné FK vyhotovujú  zoznamy hráčov a tieto sú platné pre celý súťažný ročník a nie je potrebné ich predkladať na potvrdzovanie pred jarnou časťou súťaží.

3.  Začiatok jarnej časti súťažného ročníka 2012/2013 je stanovený na  24.marca 2013.

4.  Upozorňujeme touto cestou nasledovné FK, že sú v ISSF systéme vedené ako ISSF neaktívne:  Závadka n/Hronom, Jelšava, Kremnica a Štiavnik. Tieto FK buď doteraz nemajú oficiálne zaregistrovaného svojho ISSF menežéra, alebo sa tento ešte oficiálne neprihlásil do ISSF( v prípade nejasností kontaktujte sekretariát SsFZ).

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-514 Z rozhodnutia Výkonného výboru SsFZ na zasadnutí dňa 18.01.2013 vyplýva, že v súťažiach riadených SsFZ pred jarnou časťou ročníka 2012/2013 boli  zrušené zostatky všetkých trestov jednotlivcov, okrem zostatkov nepodmienečných trestov jednotlivcov uložených na časové obdobie v zmysle článku 10 bod 4 DP SFZ (tresty 3 mesiace a na dlhšie časové obdobie). Evidencia ŽK v súťažiach dospelých bude vykonávaná len za jarnú časť ročníka 2012/2013. Výkonný výbor SsFZ ponechal v platnosti všetky tresty udelené družstvám FK podľa prílohy 2 DP SsFZ.

D-515 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcoch SsFZ č. 19-26/2012-13, na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 31.01.13 za neuhradenie pokút a poplatkov družstvám FK MFK Banská Bystrica (10 €), Liptovská Štiavnica (10 €), Nová Baňa (80 €), Banská Štiavnica (60 €), Divín (1025 €), Kysucký Lieskovec (266 €), Badín (100 € + 127 € za nedoplatok z vyúčtovania zálohových platieb na odmeny R a DZ v roku 2012), Podlavice (60 €), Tachty (1000 €), Čebovce (25 €), Sučany (10 €), Sásová (1120 €), Príbeľce (30 €), Veľká Lehota (5 €), Bešeňová (20 €), Slovenská Ľupča (20 €) – všetko družstvá dospelých, MFK Banská Bystrica (25 €), Kremnička (10 €+254+401 € za odmeny R a DZ mládeže), Rajec (10 €) – všetko družstvá SD, Nová Baňa (60 €), MFK Banská Bystrica (60 €) – obe družstvá MD, Turany (55 €), Hnúšťa (25 €), Podzámčok (15 €) – všetko družstvá dorastu, Kysucký Lieskovec (25 €), Breza (25 €), Slovenská Ľupča (60 €) – všetko družstvá SŽ. Zastavená  činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte číslo Spravodajcu SsFZ, resp označenie nedoplatku. Prípady nezrovnalostí riešte s HK SsFZ, ktorá  predložila DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami. DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK, že v prípade uhradenia nedoplatkov po uvedenom termíne, bude DK povinná postupovať v zmysle čl. 10 bod 13 DP s uplatnením príslušného trestu (družstvá, ktoré budú od 31.01.13 v zastavenej činnosti súťažné stretnutia odohrajú, ale po skončení súťaže im ŠTK, resp. KM SsFZ odpočíta za každé takto odohrané stretnutie v zastavenej činnosti 3 body).

D-516 Na základe kap. XXIII. bod 6 RS 2012/13 (splatnosť faktúr na odmeny R a DZ za obdobie september - november 2012), Spravodajcov č. 26/2012-13 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 31.01.13 za neuhradenie faktúr družstvám FK Dukla Banská Bystrica MŽ (1030 €), Bušince dorast (70+86 €), Bzovík dorast (70 €), Hriňová dorast (94 €), Rimavská Sobota SD (254+274 €) a Zákamenné dorast (86 €). Zastavená činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Prípady nezrovnalostí riešte so sekretariátom SsFZ, ktorý predložil DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami. DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK, že v prípade uhradenia nedoplatkov po uvedenom termíne, bude DK povinná postupovať v zmysle čl. 10 bod  13 DP s uplatnením príslušného trestu (družstvá, ktoré budú od 31.01.13 v zastavenej činnosti  súťažné stretnutia odohrajú, ale po skončení súťaže im KM SsFZ odpočíta za každé takto odohrané stretnutie v zastavenej činnosti 3 body).

D-517 Na základe Spravodajcu č. 28/2012-13 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 14.02.13 za neuhradenie nedoplatkov z vyúčtovania zálohových platieb na odmeny R a DZ za rok 2012 družstvám FK Kalinovo (16 €), Trstená (24 €), Turčianska Štiavnička (80 €), Nová Bystrica (28 €), Hliník nad Hronom (17 €), Hnúšťa (16 €), Tomášovce (2 €) a Tornaľa (25 €) – všetko družstvá dospelých. Zastavená činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Prípady nezrovnalostí riešte so sekretariátom SsFZ, ktorý predložil DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami. DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK, že v prípade uhradenia nedoplatkov po uvedenom termíne, bude DK povinná postupovať v zmysle čl. 10 bod  13 DP s uplatnením príslušného trestu (družstvá, ktoré budú od 14.02.13 v zastavenej činnosti  súťažné stretnutia odohrajú, ale po skončení súťaže im ŠTK SsFZ odpočíta za každé takto odohrané stretnutie v zastavenej činnosti 3 body).

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

1.       Oznamujeme predbežný termín a miesto konania zimného seminára R a DZ SsFZ:  15. – 17. 3. 2013 v Žiline.

2.       Ospravedlnenia R: Ondák ZS a celá jarná časť, Supuka – žiadosť o preradenie do ObFZ ZH, Balázsik ZS a celá jarná časť, Janovec ZS a celý rok 2013,

3.       Informácie o ospravedlnení – posielať len elektronickou formou (e-mail), rozhodcovia vedúcemu obsadzovacieho úseku, delegáti vedúcemu úseku delegátov. Nie písomne, alebo na sekretariát SsFZ.

4.       Žiadame uvedených R a DZ o zaslanie dotazníka, ktorý mali priložený pri ročnom zúčtovaní. Dotazník je nevyhnutný k vypracovaniu dohôd. Pri nesplnení svojej povinnosti nebudú delegovaní na stretnutia v jarnej časti súťaží. R: Gonda, Jakubjak, Koós, Králik, Matejčík T., Sikora, Tapfer, Wojčík, Behančín, Danišek, Dvorštiak, Hranica, Hýllová, Ivanič, Jačmeník, Ježík, Kuba, Kuteľ M, Mačuda, Mihálik, Nedbal, Osvald, Rojček, Šašváry, Žeriava, Gajdošík, Geče, Hanesová, Havran, Hromádka, Hubočan, Chovanec, Jamrich, Kalmár, Katrenčík, Koleno, Krkošová, Kuriš, Kyzek Jo, Lupták, Maga, Majertčík J, Melicher, Mihálka, Náther, Pšenák, Rogoň, Rojík, Scherer, Sitár, Spišák S, Staňo, Staškovan, Szabó, Šimko, Šimovič, Truban M, Weiss R, Žiak M. DZ: Babka, Dolník, Majsniar, Brťka, Krško, Kuska, Meliš, Koncz, Kučera M, Matoš, Straško, Turňa P, Vrteľ.

5.       Upozorňujeme rozhodcov: S. Spišák a M. Hranica, že do dnešného dňa nie sú zaregistrovaní v registri R v ISSF. Po splnení podmienok k registrácii sa prihlásia telefonicky u p. Jánošovej (aj T. Staník – už zaregistrovaný)  k utvoreniu konta, bez ktorého nie je možné uzatvoriť elektronický zápis z MFS.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK SsFZ v spolupráci so SFZ – technickým úsekom oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním  Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A,B,C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné reginálne TMK a TÚ SFZ do 31.12.2012. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2013.

2.       Na sekretariáte SsFZ sú k dispozícii na zakúpenie metodické DVD pre trénerov: M. Ivanka, M. Hipp: Funkčný futbalový fitness tréning (15.-€) a M.Ivanka, S. Sedláček: Futbalový tréning s koordinačným rebríkom (10.-€). Platba poštovou poukážkou SsFZ alebo prostredníctvom internetbankingu , variabilný symbol:  700

 

Matričná komisia (Stanislav Špila)

Na základe nesúladu klubovej príslušnosti hráčov v registračných preukazoch so systémom matriky ISSF žiadame nižšie uvedené futbalové kluby, aby vo vlastnom záujme prefotili obe strany registračného preukazu uvedených hráčov a zaslali ich na sekretariát SsFZ na posúdenie.

Ide o týchto hráčov:

 

FK Slovenské Ďarmoty – Norbert GREŠINA 871107 (1179357),

FK Obec Lubeník – Norbert GONOSZ 870222 (1180430).

 

Upozorňujeme všetky futbalové kluby, ktoré zasielajú žiadosti o vystavenie plastových preukazov hráčov cez elektronickú podateľňu, že vzhľadom na technológiu výroby takéhoto typu preukazov je neprípustné skenovať z už použitých fotografií. Je potrebné hráča odfotografovať digitálnym fotoaparátom, prípadne mobilným telefónom a fotografiu v elektronickej podobe nahrať. Len fotografie v takejto kvalite môže odsúhlasiť príslušný matrikár do výroby. Príslušný program v ISSF vám umožní fotografiu správne upraviť „zarezať“, tak aby sa nahrala fotografia od ramien vyššie s jasnými črtami tváre.

 

REGISTRAČNÉ A MATRIČNÉ ÚKONY:

  Všetky informácie nájdete v zmenách RS SsFZ 2012/2013, platných od jarnej časti súťaží – na stránke SsFZ v časti

   ROZPIS SÚŤAŽÍ.

 

Upozorňuje kluby, že na základe uznesenia VV SFZ zo dňa 10. 12. 2012 došlo k čiastkovej novelizácii  Prestupového poriadku  pre neprofesionálnych  futbalistov  SFZ (schváleného dňa 26. 06. 2012) následovne: ● článok 6, ods. 1: vypúšťa sa text: „ ... perom (paličkovým písmom), písacím strojom alebo...“; ods. 2: nahrádza sa textom: „V prípade papierového transferu je hráč povinný vyplnené tlačivo vlastnoručne podpísať a uviesť dátum podpisu, pričom dátum podpisu nemôže byť starší ako tridsať dní odo dňa podania žiadosti. Podpis hráča musí byť overený.“

článok 8, ods. 3: nahrádza sa textom: „O žiadostiach o transfer profesionálneho hráča, ako aj o žiadostiach o transfer hráča do a zo zahraničia rozhoduje výhradne matrika SFZ.“ ● článok 10, ods. c)  nahrádza sa textom: „bola podaná ďalšia žiadosť o transfer hráča v čase, keď prebieha iné transferové konanie, alebo ešte nebol predchádzajúci transfer (hosťovanie) ukončený.“ ● článok 11, ods. 2d), odrážka 3: upravuje sa textom: k žiadosti je priložená kópia oznámenia o úmysle prestúpiť zaslaná materskému klubu hráča a doklad o úhrade odstupného vo výške 33 € (u hráčov, ktorí dovŕšili 8. rok veku) a 66 € (u hráčov, ktorí dovŕšili 10. rok veku). ● článok 11, ods.

2d): text: „V prípade prestupov hráčov zo skupiny prípravky neplatí ustanovenie o obmedzení počtu hráčov z jedného futbalového klubu.“ sa vypúšťa a nahrádza sa odrážkou 4 v znení: „neboli takto preregistrovaní už dvaja hráči z jedného klubu v jednom súťažnom ročníku.“ I Novelizované znenie prestupového poriadku je dostupné na webovej stránke SFZ (www.futbalsfz.sk). I Upozorňuje kluby, že od 1. 10. 2012 neakceptuje žiadosti o matričný úkon (transfer, prihlášky k registrácii) vyplnené na starých, prípadne neaktuálnych tlačivách. Aktuálne tlačivá (žiadosti) sú dostupné v ISSF, v časti Dokumenty, prípadne na adrese http://www.futbalsfz.sk/dokumenty/normy-a-tlaciva-sfz.html.

 

 Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       VV na zasadnutí prijal významné zmeny v RS SsFZ 2012/13, ktoré sú platné od jarnej časti súťažného ročníka. Upravený rozpis nájdete na stránke SsFZ v časti ROZPIS SÚŤAŽÍ – Rozpis súťaží 2012/13 – Zmeny v RS – textová čať – jar 2013 (najneskôr od 25. 2. 2013). Všetky zmeny sú z dôvodu prehľadnosti vyznačené zelenou farbou.

2.       VV schválil zavedenie mesačnej elektronickej faktúry v SsFZ od 1. 3. 2013 – platí pre všetky kluby štartujúce v súťažiach SsFZ dospelých a mládeže. Výnimku tvoria FK, ktorí nemajú status klubu ISSF aktívny resp. sú nešpecifikovaní (majú prístupové údaje, do systému sa však doteraz neprihlásili). U družstiev dospelých sú to: Divín, Hliník n. H., O. Veselé a Hrochoť. U družstiev mládeže: Závadka n. H., Jelšava, Kremnica, Štiavnik. Všetky uvedené kluby platia až do zmeny statusu na ISSF aktívny naďalej všetky matričné, disciplinárne a iné poplatky vopred, doteraz zaužívaným spôsobom. Všetky ostatné FK, ktoré majú status ISSF aktívny – počnúc 1. 3. 2013 neplatia poplatky za matričné úkony, disciplinárne tresty a prejednania priestupkov, preloženie stretnutí a pod. (podrobne nájdete v zmenách RS SsFZ, časť XXIV a) Mesačná faktúra a XXIV b) Registrácia, transfer a Matrika. Po skončení príslušného mesiaca budú tieto poplatky pridané na mesačnú zbernú faktúru. O vygenerovaní faktúry pre konkrétny klub budú informovaní príslušní ISSF manažéri prostredníctvom e mailu zo systému ISSF. Upozornenie – faktúra sa neposiela poštou, je len v ISSF v menu Faktúry (typ Všeobecná faktúra) a je nutné si ju vytlačiť z ISSF. Ak nájde ISSF manažér medzi faktúrami typ faktúry „Faktúra za ISSF karty“ – je to kópia faktúry, ktorou ste zaplatili kuriérovi za dobierku (túto neplaťte). Všetky ostatné informácie však nájdete v Zmenách RS (viď vyššie).

3.       Na sekretariát boli dodané rozlišovacie vesty, ktoré v rámci projektu Poštová banka obdržia všetky FK, ktorých družstvá dospelých štartujú v súťažiach riadených SsFZ. Z dôvodu lepšej dostupnosti pri prevzatí si tieto budú môcť prevziať FK na ObFZ v ich pôsobnosti. Touto cestou žiadame aj sekretárov jednotlivých ObFZ, aby konzultovali so sekretariátom SsFZ spôsob dopravy – prevzatia rozlišovacích viest. Rozdeľovník pre jednotlivé ObFZ a FK nájdete na stránke SsFZ v časti Nová forma podpory.

4.       Opravujeme RS 2012/13 časť XXIII. Hospodárske náležitosti bod 6. Odmeny a ostatné náhrady R a DZ c) 3. zálohová platba – úhrada do 27. 3. 2013. Výšku zálohových platieb pre jarnú časť súť. roč. zverejníme na web.stránke v časti Platby R a DZ do konca februára 2013.

5.       Upozorňujeme FK, ktoré v rámci projektu Poštová banka – partner regionálneho futbalu využívajú tankovacie karty firmy Slovnaft (žiacke, ženské a dievčenské družstvá hrajúce súťaže SsFZ – mimo UTM), t. j. spolu 91 kariet, že v najbližších dňoch budú všetky tieto karty „dobité“ o čiastku 176,2 €. Bližšie viď www.ssfz.sk Nová forma podpory ... logo Poštovej banky.

6.       Zmeny v RS 2012/13, časť Adresár FK:IV. MR: MFK B. Bystrica od 3. 2. 2013 prezident Ján Koreň m 0907 705700, gen. manažér Tomáš Dzúrik m 0903 630478, V. liga sk. B: FO Tatran Sučany od 4. 2. 2013 predseda Ľubomír Bukový m 0918 080222, Mládež: MFK Jelšava od 13. 1. 2013 prezident Vlastimil Chaba m 0907 254580, manažér Mikuláš Ferencz m 0944 047041, pošta: Ing. Vlastimil Chaba, M sS Jelšava, nám. SNP 63, 049 16 Jelšava.

7.       Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK, že v súvislosti so zavádzaním Informačné systému Slovenského Futbalu (ISSF) do praxe, je bezpodmienečne potrebné v čo najkratšom čase zaregistrovať tzv. „Klubových ISSF manažérov“. Tento po prvom prihlásení sa do ISSF získava možnosť registrovať hráčov, požiadať o vydanie registračného preukazu pre hráčov svojho klubu, získa prístup do databázy Matriky SFZ, môže zabezpečovať transfer hráčov v elektronickej podobe (pripravuje sa), ako aj možnosť  komunikácie v elektronickej podobe so zväzovými orgánmi na všetkých úrovniach. Podrobnejšie k informáciám o pozícii klubového manažéra, resp. tímového manažéra (novinka – obmedzený prístup pre vedúcich jednotlivých družstiev), ako aj o spôsobe registrácie sa dozviete na stránke FZ  čl. Projekt ISSF a kluby, prípadne na stránke SFZ v časti Projekty – ISSF – dokumenty. V prípade nejasností kontaktujte sekretariát SsFZ, resp. sekretárov príslušných ObFZ ktorí vám poradia, prípadne pomôžu so samotnou registráciou. http://www.futbalsfz.sk/issf/videonavody.