Spravodajca č. 29/2012-13                                             15. 2. 2013

 

Výkonný výbor SsFZ (predseda Jozef Paršo)

VV SsFZ, na svojom zasadnutí 17.1.2013 v B. Bystrici, okrem iných:

1. Na základe návrhu, predsedu SsFZ a predsedu DK SsFZ, predneseného na Konferencii SsFZ 13.12.2012 o zastavení účinnosti rozhodnutí DK SsFZ u previnení z jesennej časti  súťažného ročníka 2012/2013 v rozsahu:

a)       zastavuje účinnosť zostatkov nepodmienečných trestov jednotlivcov uložených na počet súťažných stretnutí podľa čl. 10, bod 3 DP,

b)      zastavuje účinnosť zostatkov nepodmienečných trestov jednotlivcov uložených na počet súťažných stretnutí podľa prílohy 1, bod 13 DP (tresty za 4 ŽK hráčov) a zároveň zahladzuje doteraz uložené a evidované tresty podľa prílohy 1, bod 13 DP,

c)       zastavuje účinnosť zostatkov podmienečných trestov jednotlivcov uložených na počet súťažných stretnutí podľa čl. 10, bod 11 DP,

d)      zastavuje účinnosť zostatkov nepodmienečných trestov jednotlivcov, ktoré boli zmenené na základe žiadostí jednotlivcov na podmienečné podľa čl. 31, bod 2 DP,

e)       zahladzuje doteraz udelené a evidované ŽK, ktorými boli hráči v súťažiach dospelých napomenutí v jesennej časti súťažného ročníka 2012/2013.

2. Na základe zmeny Stanov SsFZ, prijatých konferenciou, týkajúcich sa odvolacieho konania v podmienkach SsFZ, schválil VV SsFZ Štatút Odvolacej komisie SsFZ, ktorá má podľa nového znenia Stanov SsFZ, rozhodovaciu právomoc v odvolacom konaní, ktoré je na úrovni SsFZ jednostupňové (schválený Štatút OK SsFZ nájdete v krátkom čase na web. stránke SsFZ v časti KOMISIE – Odvolacia komisia – Materiály).  Zároveň, na základe návrhov riadnych členov schválil , v súlade so znením stanov SsFZ, zloženie Odvolacej komisie SsFZ:

Dušan Čaban – predseda komisie,

Július Kliment – doterajší člen - ObFZ BB,

Ladislav Krnáč – doterajší člen – ObFZ VK,

Ivo Chudý – nový člen – návrh LFZ LM ,

Ján Studený – Nový člen – návrh ObFZ Kysúc a ObFZ ZA.

3. Na základe koordinácie jednotlivých krokov, pri praktickom využívaní jednotlivých častí ISSF VV SsFZ schválil:

- zavedenie elektronickej formy zápisu zo stretnutia pre IV. ligy SEVER a JUH od začiatku jarnej časti súťažného ročníka 2012/2013,

- harmonogram výmeny papierových RP za plastové – FK IV. líg SEVER a JUH 10.3.2013 (minimálne hráčov družstva dospelých), V. ligy A,B,C,D, do 25.7.2012 (minimálne hráčov družstva dospelých), družstvá II. LSD a LMD a III. Ligy dorastu U-19 – do 25.7.2013. Do konca roka 2013 by mali byť vymenené všetky RP, hráčov štartujúcich v súťažiach SsFZ v kategórii dospelých a dorastu,

- pripraviť všetky predpoklady pre zavedenie mesačnej zbernej faktúry od začiatku jarnej časti súťažného ročníka 2012/2013.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.  Návrh termínovej listiny dospelých a mládeže pre súťažný ročník 2013/2014 je zverejnený na stránke SsFZ v časti Komisie - ŠTK/KM - Materiály.

2.  Tak ako boli informovaní delegáti Konferencie SsFZ pripravujeme od začiatku jarnej časti súťažného ročníka 2012/2013 ( na základe dobrých skúseností z fungovania v súťažiach SFZ, našom MR, resp. v ObFZ CA) zavedenie elektronickej formy zápisu do IV. líg SEVER a JUH, aby sa mohli postupne využívať všetky možnosti, ktoré môže tento systém užívateľom poskytnúť ( mesačná zberná faktúra a pod.). Podmienkou bude zabezpečenie PC a  funkčného pripojenia na internet v mieste stretnutia. Zároveň odporúčame  funkcionárom FK preveriť všetky RP hráčov vo svojich kluboch a porovnať ich so záznamom v ISSF matrika. Prípadné nezrovnalosti zabránia vo vyhotovení zápisu v el. podobe. V prípade zistených nezrovnalostí kontaktujte sekretariát SsFZ, po 1.1.2013 však už len Matriku SFZ. Vzhľadom na plánované zavedenie el. zápisu do V. líg (súťažný ročník 2013/2014) platia uvedené odporúčania aj pre tieto FK. Z hore uvedených dôvodov odporúčame všetkým FK MR a IV. ligy vymeniť všetky RP minimálne v kategórii dospelých za nové plastové RP. FK V. líg to isté do zahájenia súť. roč. 2013/14.

3.  Upozorňujeme touto cestou nasledovné FK, že sú v ISSF systéme vedené ako ISSF neaktívne:  FC Slovan Divín, TJ PS Hliník nad Hronom, TJ Tatran Oravské Veselé, ŠK Hrochoť. Tieto FK buď doteraz nemajú oficiálne zaregistrovaného svojho ISSF menežéra, alebo sa tento ešte oficiálne neprihlásil do ISSF( v prípade nejasností kontaktujte sekretariát SsFZ).

4.  Upozorňujeme funkcionárov FK aby si výnimky dní a časov pre jarnú časť súťažného ročníka 2012/2013 uplatnili písomne najneskôr do 1. marca 2013. Schválené výnimky hracích dní a časov, ktoré sú uvedené pri vylosovaní v RS 2012/2013 platia počas celého súťažného ročníka, alebo až do odvolania. Zmeny hracích dní a časov uverejnené v Spravodajcoch SsFZ /ŠTK KM/ platia len na príslušnú časť súťažného ročníka /jeseň/.

5.  Potvrdzovanie súpisiek družstiev pre jarnú časť 2012/2013 sa uskutoční v dňa 21.3.2013 (štvrtok) od 15,00 do 17,00 hod. na SsFZ. Upozorňujeme pri tejto príležitosti, že súpisku vyhotovujú len FK, ktoré majú zaradené v súťažiach dospelých viac ako jedno družstvo. Ostatné FK vyhotovujú zoznamy hráčov a tieto sú platné pre celý súťažný ročník a nie je potrebné ich predkladať na potvrdenie pred jarnou časťou súťaží.

6.  Začiatok jarnej časti súťažného ročníka 2012/2013 je stanovený na 24. marca 2013.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.  Na základe RS SsFZ  2012/2013 schválené výnimky hracích dní a časov, ktoré sú uvedené pri vylosovaní v RS platia počas celého súťažného ročníka, alebo až do odvolania. Zmeny hracích dní a časov uverejnené v Spravodajcoch SsFZ /ŠTK KM/ platia len na príslušnú časť súťažného ročníka /jeseň/. Z toho dôvodu upozorňujeme funkcionárov FK aby si uvedené výnimky dní a časov pre jarnú časť súťažného ročníka 2012/2013 uplatnili písomne najneskôr do 27. februára. 2013. Všetky takto uplatnené zmeny hracích dní a časov budú uverejnené v Spravodajcovi SsFZ  1. marca. 2013 a následne 8. marca. 2013. Pri tejto príležitosti zároveň upozorňujeme FK, ktorých výnimky budú schválené KM SsFZ na zmenu v RS 20112/2013 časť VI Termínová listina, hracie dni a časy,  bod 6b a tou je povinnosť informovať o tejto skutočnosti všetky FK, ktorých sa táto zmena dotýka.

2.  Potvrdzovanie súpisiek družstiev pre jarnú časť 2012/2013 sa uskutoční v dňa  21.3.2013  /štvrtok/ od 15,00 do 17,00 hod. na SsFZ. Upozorňujeme  pri tejto príležitosti, že súpisku vyhotovuje len FK, ktoré majú zaradené v súťažiach mládeže viac ako jedno družstvo. Ostatné FK vyhotovujú  zoznamy hráčov a tieto sú platné pre celý súťažný ročník a nie je potrebné ich predkladať na potvrdzovanie pred jarnou časťou súťaží.

3.  Začiatok jarnej časti súťažného ročníka 2012/2013 je stanovený na  24.marca 2013.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-514 Z rozhodnutia Výkonného výboru SsFZ na zasadnutí dňa 18.01.2013 vyplýva, že v súťažiach riadených SsFZ pred jarnou časťou ročníka 2012/2013 boli  zrušené zostatky všetkých trestov jednotlivcov, okrem zostatkov nepodmienečných trestov jednotlivcov uložených na časové obdobie v zmysle článku 10 bod 4 DP SFZ (tresty 3 mesiace a na dlhšie časové obdobie). Evidencia ŽK v súťažiach dospelých bude vykonávaná len za jarnú časť ročníka 2012/2013. Výkonný výbor SsFZ ponechal v platnosti všetky tresty udelené družstvám FK podľa prílohy 2 DP SsFZ.

D-515 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcoch SsFZ č. 19-26/2012-13, na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 31.01.13 za neuhradenie pokút a poplatkov družstvám FK MFK Banská Bystrica (10 €), Liptovská Štiavnica (10 €), Nová Baňa (80 €), Banská Štiavnica (60 €), Divín (1025 €), Kysucký Lieskovec (266 €), Badín (100 € + 127 € za nedoplatok z vyúčtovania zálohových platieb na odmeny R a DZ v roku 2012), Podlavice (60 €), Tachty (1000 €), Čebovce (25 €), Sučany (10 €), Sásová (1120 €), Príbeľce (30 €), Veľká Lehota (5 €), Bešeňová (20 €), Slovenská Ľupča (20 €) – všetko družstvá dospelých, MFK Banská Bystrica (25 €), Kremnička (10 €+254+401 € za odmeny R a DZ mládeže), Rajec (10 €) – všetko družstvá SD, Nová Baňa (60 €), MFK Banská Bystrica (60 €) – obe družstvá MD, Turany (55 €), Hnúšťa (25 €), Podzámčok (15 €) – všetko družstvá dorastu, Kysucký Lieskovec (25 €), Breza (25 €), Slovenská Ľupča (60 €) – všetko družstvá SŽ. Zastavená  činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte číslo Spravodajcu SsFZ, resp označenie nedoplatku. Prípady nezrovnalostí riešte s HK SsFZ, ktorá  predložila DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami. DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK, že v prípade uhradenia nedoplatkov po uvedenom termíne, bude DK povinná postupovať v zmysle čl. 10 bod 13 DP s uplatnením príslušného trestu (družstvá, ktoré budú od 31.01.13 v zastavenej činnosti súťažné stretnutia odohrajú, ale po skončení súťaže im ŠTK, resp. KM SsFZ odpočíta za každé takto odohrané stretnutie v zastavenej činnosti 3 body).

D-516 Na základe kap. XXIII. bod 6 RS 2012/13 (splatnosť faktúr na odmeny R a DZ za obdobie september - november 2012), Spravodajcov č. 26/2012-13 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 31.01.13 za neuhradenie faktúr družstvám FK Dukla Banská Bystrica MŽ (903 € za august 2012+994+1030 €), Bušince dorast (70+86 €), Bzovík dorast (70 €), Hriňová dorast (94 €), Lučenec SŽ (515 €), Rimavská Sobota SD (254+274 €) a Zákamenné dorast (86 €). Zastavená činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Prípady nezrovnalostí riešte so sekretariátom SsFZ, ktorý predložil DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami. DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK, že v prípade uhradenia nedoplatkov po uvedenom termíne, bude DK povinná postupovať v zmysle čl. 10 bod  13 DP s uplatnením príslušného trestu (družstvá, ktoré budú od 31.01.13 v zastavenej činnosti  súťažné stretnutia odohrajú, ale po skončení súťaže im KM SsFZ odpočíta za každé takto odohrané stretnutie v zastavenej činnosti 3 body).

D-517 Na základe Spravodajcu č. 28/2012-13 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 14.02.13 za neuhradenie nedoplatkov z vyúčtovania zálohových platieb na odmeny R a DZ za rok 2012 družstvám FK Kalinovo (16 €), Dolná Tižina (118 €), Zvolen (1 €), Trstená (24 €), Turčianska Štiavnička (80 €), Nová Bystrica (28 €), Hliník nad Hronom (17 €), Hnúšťa (16 €), Tomášovce (2 €) a Tornaľa (25 €) – všetko družstvá dospelých. Zastavená činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Prípady nezrovnalostí riešte so sekretariátom SsFZ, ktorý predložil DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami. DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK, že v prípade uhradenia nedoplatkov po uvedenom termíne, bude DK povinná postupovať v zmysle čl. 10 bod  13 DP s uplatnením príslušného trestu (družstvá, ktoré budú od 14.02.13 v zastavenej činnosti  súťažné stretnutia odohrajú, ale po skončení súťaže im ŠTK SsFZ odpočíta za každé takto odohrané stretnutie v zastavenej činnosti 3 body).

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

1.       Oznamujeme predbežný termín a miesto konania zimného seminára R a DZ SsFZ:  15. – 17. 3. 2013 v Žiline.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK SsFZ v spolupráci so SFZ – technickým úsekom oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním  Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A,B,C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné reginálne TMK a TÚ SFZ do 31.12.2012. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2013.

2.       Na sekretariáte SsFZ sú k dispozícii na zakúpenie metodické DVD pre trénerov: M. Ivanka, M. Hipp: Funkčný futbalový fitness tréning (15.-€) a M.Ivanka, S. Sedláček: Futbalový tréning s koordinačným rebríkom (10.-€). Platba poštovou poukážkou SsFZ alebo prostredníctvom internetbankingu , variabilný symbol:  700

 

Matričná komisia (Stanislav Špila)

Na základe nesúladu klubovej príslušnosti hráčov v registračných preukazoch so systémom matriky ISSF žiadame nižšie uvedené futbalové kluby, aby vo vlastnom záujme prefotili obe strany registračného preukazu uvedených hráčov a zaslali ich na sekretariát SsFZ na posúdenie.

Ide o týchto hráčov:

OŠK Radzovce – Štefan CZENE 860315 (reg. č. 1175330), Jozef RÁCZ 830912 (1146598).

FK Slovenské Ďarmoty – Norbert GREŠINA 871107 (1179357)

FK Obec Lubeník – Norbert GONOSZ 870222 (1180430)

FC 98 Hajnáčka – Daniel FARKAS 950316 (1242944).

 

Upozorňujeme všetky futbalové kluby, ktoré zasielajú žiadosti o vystavenie plastových preukazov hráčov cez elektronickú podateľňu, že vzhľadom na technológiu výroby takéhoto typu preukazov je neprípustné skenovať z už použitých fotografií. Je potrebné hráča odfotografovať digitálnym fotoaparátom, prípadne mobilným telefónom a fotografiu v elektronickej podobe nahrať. Len fotografie v takejto kvalite môže odsúhlasiť príslušný matrikár do výroby. Príslušný program v ISSF vám umožní fotografiu správne upraviť „zarezať“, tak aby sa nahrala fotografia od ramien vyššie s jasnými črtami tváre.

 

REGISTRAČNÉ A MATRIČNÉ ÚKONY:

1. Registrácia hráča.

Vyplniť formulár Matrika – prihláška k registrácii hráča – vo všetkých kolónkach (podľa návodu) odoslať, následne vytlačiť a potvrdiť:

·      hráčom (do 18 rokov žiadateľa  potvrdzuje zákonný zástupca),

·      súhlas zástupcu klubu – pečiatka podpis,

·      doklad o úhrade poplatku vo výške 5 €, v prípade, že sa jedná o registráciu hráča do dovŕšenia 10. roku, je rozhodnutím Rady SsFZ od úhrady poplatku za registráciu oslobodený,

·      v prípade, že klub zašle v snahe urýchliť registráciu tlačivo v elektronickej podobe (viď videonávod), následne musí zaslať na matriku SsFZ podklady v papierovej podobe a doklad o úhrade poplatku (zberná faktúra v systéme ISSF funguje zatiaľ len vo vybraných súťažiach u klubov  riadených SFZ ( SsFZ a ObFZ zatiaľ nie).,

·      upozorňujeme však, že za správne vyplnenie prihlášky k registrácii, správnosť a pravdivosť uvádzaných údajov zodpovedá v plnej miere predkladajúci klub.

2. Žiadosť o vydanie registračného preukazu – plastového

·      viď videonávod,

·      o vydanie plastového preukazu žiada vždy materský klub hráča, môže však požiadať aj klub, kde je hráč na hosťovaní (videonávod),

·      poplatok 5€ , ako aj poplatok za dopravné a balné (uhradí FK po prevzatí RP kuriérovi).

3.       Žiadosť o transfer hráča (prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania).

·         vyplniť elektronický formulár transferu v ISSF, podmienkou však je že všetky tri strany transferu majú aktívne konto v ISSF – vrátane hráča, (hráč môže získať takýto prístup pri osobnej návšteve hráč, resp. zákonný zástupca, na ľubovoľnom futbalovom zväze (SFZ, RFZ, ObFZ, jedinou podmienkou je doklad totožnosti – OP, VP, pas), doklad o úhrade poplatku, je však treba aj v takomto prípade doručiť na príslušnú matriku (až do zavedenia mesačnej zbernej faktúry – predpokladaný termín od 1.3.2013),

·         V prípade, že kluby nemôžu postupovať podľa horeuvedeného,  je potrebné vyplniť tlačivo v elektronickej podobe a vytlačiť,

·         len vo výnimočných prípadoch vyplniť tlačivo rukou – čitateľne,

·         podpis hráča (do 18 rokov podpis zákonného zástupcu), tento podpis (hráč - rodič) musí byť na tlačive overený (notár, obecný úrad, pracovisko matriky ObFZ., RFZ) – bez tohto overenia žiadosť transfer nevybaví,

·         súhlas zástupcov materského klubu,

·         čitateľne mená a priezviská zástupcov materského klubu, pečiatka, podpis,

·         čitateľne meno a priezvisko zástupcov nového klubu, pečiatka a podpis,

·         doklad o úhrade  poplatku za matričný úkon:

      dospelí (do dovŕšenia 18. roku) -  10 €,

      dorast (po ukončení možnosti štartovať v kategórii žiakov) – 7 €,

      žiaci5 €.

·         Následne tieto podklady je potrebné doručiť (osobne, poštou) na príslušnú matriku.

 

Upozorňuje kluby, že na základe uznesenia VV SFZ zo dňa 10. 12. 2012 došlo k čiastkovej novelizácii  Prestupového poriadku  pre neprofesionálnych  futbalistov  SFZ (schváleného dňa 26. 06. 2012) následovne: ● článok 6, ods. 1: vypúšťa sa text: „ ... perom (paličkovým písmom), písacím strojom alebo...“; ods. 2: nahrádza sa textom: „V prípade papierového transferu je hráč povinný vyplnené tlačivo vlastnoručne podpísať a uviesť dátum podpisu, pričom dátum podpisu nemôže byť starší ako tridsať dní odo dňa podania žiadosti. Podpis hráča musí byť overený.“

článok 8, ods. 3: nahrádza sa textom: „O žiadostiach o transfer profesionálneho hráča, ako aj o žiadostiach o transfer hráča do a zo zahraničia rozhoduje výhradne matrika SFZ.“ ● článok 10, ods. c)  nahrádza sa textom: „bola podaná ďalšia žiadosť o transfer hráča v čase, keď prebieha iné transferové konanie, alebo ešte nebol predchádzajúci transfer (hosťovanie) ukončený.“ ● článok 11, ods. 2d), odrážka 3: upravuje sa textom: k žiadosti je priložená kópia oznámenia o úmysle prestúpiť zaslaná materskému klubu hráča a doklad o úhrade odstupného vo výške 33 € (u hráčov, ktorí dovŕšili 8. rok veku) a 66 € (u hráčov, ktorí dovŕšili 10. rok veku). ● článok 11, ods.

2d): text: „V prípade prestupov hráčov zo skupiny prípravky neplatí ustanovenie o obmedzení počtu hráčov z jedného futbalového klubu.“ sa vypúšťa a nahrádza sa odrážkou 4 v znení: „neboli takto preregistrovaní už dvaja hráči z jedného klubu v jednom súťažnom ročníku.“ I Novelizované znenie prestupového poriadku je dostupné na webovej stránke SFZ (www.futbalsfz.sk). I Upozorňuje kluby, že od 1. 10. 2012 neakceptuje žiadosti o matričný úkon (transfer, prihlášky k registrácii) vyplnené na starých, prípadne neaktuálnych tlačivách. Aktuálne tlačivá (žiadosti) sú dostupné v ISSF, v časti Dokumenty, prípadne na adrese http://www.futbalsfz.sk/dokumenty/normy-a-tlaciva-sfz.html.

 

 Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Najbližšie zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční 20. 2. 2013 v B. Bystrici.

2.       VV SsFZ okrem iného sa zaoberal prípravou Konferencie SFZ – 22. 2. 2013 v L. Jáne. Jej súčasťou bude aj prerokovanie možnej zmeny súťaží SFZ dospelých. Návrh vyzerá v skratke nasledovne: ostane 1 skupina Corgoň ligy (12 účastníkov). Vytvoria sa 2 skupiny II. ligy Západ, Východ (obe po 12 účastníkov). Po odohraní základnej časti v oboch sk. II. ligy (22 kôl, doma-vonku, každý s každým) by došlo k rozčleneniu v oboch skupinách – na družstvá umiestnené 1.-6. miesto a 7.-12. miesto. Družstvá 1.-6. miesto z oboch skupín vytvoria 12 člennú celoslovenskú nadstavbovú súťaž. Do nej sa kvalifikujú s počtom bodov získaných so vzájomných súbojov s družstvami 1.-6. a v nadstavbovej časti sa stretnú len s účastníkmi z druhej skupiny, t. j. budú hrať len družstvá západ-východ a naopak východ-západ o jedno postupové miesto do Corgoň ligy. Družstvá na 7.-12 mieste II. ligy budú pokračovať v skupinách Západ, Východ v bojoch o udržanie, pričom do tejto súťaže by si preniesli všetky body získané v základnej časti. Terajšie III. ligy by prešli pod riadenie regiónov a ich víťaz by postupovali BFZ, ZsFZ do II. ligy Západ a SsFZ, VsFZ do II. ligy Východ.

3.       Na sekretariát boli dodané rozlišovacie vesty, ktoré v rámci projektu Poštová banka obdržia všetky FK, ktorých družstvá dospelých štartujú v súť. riadených SsFZ. Z dôvodu lepšej dostupnosti pri prevzatí si tieto budú môcť prevziať FK na ObFZ v ich pôsobnosti. Touto cestou žiadame aj sekretárov jednotlivých ObFZ, aby konzultovali so sekretariátom SsFZ spôsob dopravy – prevzatia rozlišovacích viest. Rozdeľovník pre jednotlivé ObFZ a FK nájdete na stránke SsFZ v časti Nová forma podpory.

4.       Opravujeme RS 2012/13 časť XXIII. Hospodárske náležitosti bod 6. Odmeny a ostatné náhrady R a DZ c) 3. zálohová platba – úhrada do 27. 3. 2013. Výšku zálohových platieb pre jarnú časť súť. roč. zverejníme na web.stránke v časti Platby R a DZ do konca februára 2013.

5.       Upozorňujeme FK, ktoré v rámci projektu Poštová banka – partner regionálneho futbalu využívajú tankovacie karty firmy Slovnaft (žiacke, ženské a dievčenské družstvá hrajúce súťaže SsFZ – mimo UTM), t. j. spolu 91 kariet, že v najbližších dňoch budú všetky tieto karty „dobité“ o čiastku 176,2 €. Bližšie viď www.ssfz.sk Nová forma podpory ... logo Poštovej banky.

6.       Oznamujeme funkcionárom FK klubov štartujúcich v IV. ligách SEVER a JUH, že stretnutia jesennej časti súťažného ročníka 2012/2013 boli nahraté do systému ISSF a tieto sú prístupné cez futbalnet pod názvom V. liga SEVER a V. liga JUH (poradový stupeň súťaží v SFZ).

7.       Zmeny v RS 2012/13, časť Adresár FK:IV. liga SEVER: Oravan Oravská Jasenica od 1.2.2013 prezident FK Martin Graňák, m: 0905 490 963, podpredseda – Svetozár Žofaj, m: 0905 407 076 IV. liga JUH: FK Jesenské – od 12.12.2012 predseda FK Tomáš Tóth m: 0905 547 640, V. liga sk. A: FK Predmier od 15. 1. 2013 prezident Štefan Klus m 0907 368200, FK Slávia Staškov  od 10. 1. 2013 prezident FK Peter Fucek m 0903 440573, V. liga sk. B: ŠK Agro Baník Dúbrava od 7. 1. 2013 predseda Ján Švec, MládežMFK Ružomberok a.s. – od 31.1.2013 nové číslo účtu: 2621707120/1100.

8.       Upozorňuje FK, že v prípade úhrady akejkoľvek platby poštovým poukazom, je potrebné zaslať (poštou, e mailom, faxom) doklad o úhrade (2. časť potvrdenky) na SsFZ. Informáciu o platbe v opačnom prípade obdržíme s 1 – 4 týždňovým oneskorením vo výpise z účtu.

9.       Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK, že v súvislosti so zavádzaním Informačné systému Slovenského Futbalu (ISSF) do praxe, je bezpodmienečne potrebné v čo najkratšom čase zaregistrovať tzv. „Klubových ISSF manažérov“. Tento po prvom prihlásení sa do ISSF získava možnosť registrovať hráčov, požiadať o vydanie registračného preukazu pre hráčov svojho klubu, získa prístup do databázy Matriky SFZ, môže zabezpečovať transfer hráčov v elektronickej podobe (pripravuje sa), ako aj možnosť  komunikácie v elektronickej podobe so zväzovými orgánmi na všetkých úrovniach. Podrobnejšie k informáciám o pozícii klubového manažéra, resp. tímového manažéra (novinka – obmedzený prístup pre vedúcich jednotlivých družstiev), ako aj o spôsobe registrácie sa dozviete na stránke FZ  čl. Projekt ISSF a kluby, prípadne na stránke SFZ v časti Projekty – ISSF – dokumenty. V prípade nejasností kontaktujte sekretariát SsFZ, resp. sekretárov príslušných ObFZ ktorí vám poradia, prípadne pomôžu so samotnou registráciou. http://www.futbalsfz.sk/issf/videonavody.

10.   Upozorňujeme nasledovné FK, že do dnešného dňa neevidujeme doklad o úhrade nedoplatkov vyplývajúcich z vyúčtovania zálohových platieb za činnosť R a DZ v roku 2012: Kalinovo  - 16 €, D. Tižina – 118 €, Zvolen – 1 €, Trstená – 24 €, T. Štiavnička 80 €, Badín – 19 € a omylom zaslaný preplatok - 108 €, Málinec – 8 €, N. Bystrica – 28 €, Hliník n/Hr. – 17 €, Hnúšťa – 16 €, Tomášovce – 2 € a Tornaľa 25 €. Zároveň upozorňujeme FK: KINEX Bytča, a FK Predmier, aby sa skontaktovali s pracovníkmi sekretariátu z dôvodu zaslania preplatku vo vyúčtovaní za rok 2012 – nemajú však uvedený účet v RS SsFZ a FC 98 Hajnáčka, kde sa nám preplatok vo výške  66 € vrátil.