Spravodajca č. 15/2012-13                                              12. 10. 2012   

 

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.      V zmysle čl. 100/e SP trestáme FK Belá hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 10. kola V. ligy A Kotešová - Belá a priznávame podľa SP čl. 106/1 FK Kotešová 3 body a skóre 3 :0. Prípad odstupujeme DK SsFZ.

2.      ŠTK schvaľuje náhradný termín MFS:

·         27.10.2012 (sobota) –  13.kolo T. Štiavnička – Makov o 14,00 hod.

3.      Schvaľujeme zmenu UHČ MFS:

·         20.10.2012 (sobota) – 12.kolo Šalková – Detva18,00 hod.

4.      Prerokované námietky kapitánov: Tvrdošín – K. Lieskovec (odstúpené DK), Badín – Tachty (D –neopodstatnená, odstúpené DK), Hrochoť – Jasenie (D+H neopodstatnené, odstúpené DK)

5.      Oneskorené začiatky stretnutí : O. Jasenica – L. Hrádok (neskoro predložený zápis), Raková – N. Bystrica (opodstatnené, oneskorený príchod H)

6.      Pripomíname FK Badín používať na stretnutiach dospelých stredoslovenskú verziu zápisu o stretnutí, nie SFZ.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1. Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS

a)   12. kolo II. ligy  žiakov  U – 15 a U 13 sk. JUH  Rim. Sobota - Revúca  20.10.2012    o  10,00 – 12,00   hod. na ihrisku Rim. Sobota. Dôvod: Kolízia s A mužstvom a dorastom / autobus /.

b)   11. kolo III. ligy  žiakov U – 15 a U - 13  sk. A   ZA Závodie - Bánová   14.10.2012 o 13,30- 15,30   hod. V opačnom poradí na ihrisku UT v Závodí. FK Bánová uhradí na účet SsFZ 5.- €.

c)   11. kolo I. ligy  žiakov U – 13 A – B  Dolný Kubín - Námestovo  19.10.2012 / piatok / o 14,30- 16,00   hod.

2.  Nariaďuje odohrať

a)  11. kolo V. ligy dor. sk. A  Dol. Hričov -  Raková  13.10.2012  o 13,00 hod. / Zmena  ÚHČ /.

3. Kontumuje  MFS:

a)  10. kola V. ligy dor. sk. B  Turany – Dol. Kubín, priznáva 3 body a skóre 6  :  0 ponecháva v platnosti prospech FK Turany,  podľa SP čl. 100 / e.                                                                            

  b)  8. kola  V.ligy dor. sk. C  Slov. Ľupča - Podzámčok, priznáva 3 body a skóre 3  :  0   prospech FK  Slovensej Ľupče, podľa  SP čl. 100 / i.

c)  7. kola V. ligy dor. sk. D  Kokava - Hajnačka, priznáva 3 body a skóre 3  :  0  v  prospech FK Kokava,  podľa SP čl. 100 / i.                                                                                                             

 d)  10. kola  II.ligy žiakov sk. SEVER  Tvrdošín - Vrútky, priznáva 3 body a skóre 10  :  0 ponecháva  v platnosti,    prospech FK  Tvrdošín, podľa  SP čl. 100 / e.

e)  10. kola II. ligy žiakov  sk. JUH Revúca - Tisovec, priznáva 3 body a skóre 3  :  0  prospech FK Revúca,  podľa SP čl. 100 / b.                                                                                                             

  f)   10. kola  III.ligy žiakov sk.B  Istebné – Orav. Lesná, priznáva 3 body a skóre 3  :  0   prospech FK  Istené, podľa  SP čl. 100 / b.

g)  8. kola III. ligy žiakov  sk. C  Hliník – MFK B. Bystrica, priznáva 3 body a skóre 3  :  0  prospech FK Hliník n/Hr.,  podľa SP čl. 100 / b.                                                                                

4. Námietka :

 v MFS 10.kola II. ligy žiakov sk. SEVER  U – 15  Orav. Veselé – Zakamenné. Námietky oboch kapitánov boli prerokované ako neopostatnené.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-285 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcovi SsFZ č. 12 a 13/2012-13, na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 8.10.12 za neuhradenie pokút a poplatkov družstvám  Kremnička (55 €) -  družstvo SD, Kremnička (55 €) - družstvo MD, Kremnica (10 €) - družstvo dorastu. Zastavená  činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte číslo Spravodajcu SsFZ, resp označenie nedoplatku. Prípady nezrovnalostí riešte s HK SsFZ, ktorá predložila DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami. DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK, že v prípade uhradenia nedoplatkov po uvedenom termíne, bude DK povinná postupovať v zmysle čl. 10 bod 13 DP s uplatnením príslušného trestu (družstvá, ktoré budú od 8.10.12 v zastavenej činnosti súťažné stretnutia odohrajú, ale po skončení súťaže im ŠTK, resp. KM SsFZ odpočíta za každé takto odohrané stretnutie v zastavenej činnosti 3 body).

D-287 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcovi SsFZ č. 13/2012-13, na návrh HK SsFZ, DK podľa čl. 6 bod 2 DP odstupuje DK ObFZ Martin a Rimavská Sobota na disciplinárne riešenie prípady neuhradenia nedoplatkov. Jedná sa o družstvá FK Ďanová dospelí (500 €) a Klenovec dorast (100 €). Na základe DP 2-9 bod 1 žiadame príslušné DK ObFZ o okamžité zastavenie činnosti družstiev týchto FK štartujúcich v súťažiach ObFZ do termínu úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov FK obratom zašlú na sekretariát SsFZ a príslušné ObFZ.

D-288 Na základe kap. XXIII. bod 6 písm. c) RS 2012/13 (splatnosť záloh na odmeny R a DZ do 24.9.12), Spravodajcov č. 12 a 13/2012-13 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť

dňom 8.10.12 za neuhradenie záloh družstvám dospelých FK Kalinovo, Čadca, MFK Banská Bystrica,  Bobrov a Hajnáčka. Zastavená činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK,  že v prípade uhradenia nedoplatkov po uvedenom termíne, bude DK povinná postupovať v zmysle čl. 10 bod 13 DP s uplatnením príslušného trestu (družstvá dospelých, ktoré budú od 8.10.12 v zastavenej činnosti súťažné stretnutia odohrajú, ale po skončení súťaže im ŠTK SsFZ odpočíta za každé takto odohrané stretnutie v zastavenej činnosti 3 body).

D-326 Michal Vozár 870412 Kysucký Lieskovec 6 SN od 8.10.12, 1-6-1b, porušenie kap. XX. bod 10 RS 2012/13, 

D-327 Július Kondrlík 940531 Kremnička 6 SN od 1.10.12, 1-6-1b, doplatiť 5 + 5 €,

D-328 Dávid Klinovský 980604 Klin 2 SN od 1.10.12, 1-5a, doplatiť 5 + 5 €,

D-329 Anton Dudášik 980303 Breza 1 SN od 1.10.12, 1-4a,

D-330 Marek Gavlák 920229 Raková DK na základe článku 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-331 Na návrh KR SsFZ Turčianska Štiavnička dospelí pokuta 200 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za nepredloženie videozáznamu zo stretnutia IV. ligy sever dospelí Turčianska Štiavnička-Kysucký Lieskovec,

D-332 Na návrh KR SsFZ Kysucký Lieskovec dospelí pokuta 100 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za predloženie neúplného videozáznamu zo stretnutia IV. ligy sever dospelí Kysucký Lieskovec-Makov,

D-333 Róbert Kozáčik vedúci družstva Tvrdošín dospelí 4 SN od 8.10.12, 1-3b, 

D-334 Maroš Madleňák 791031 Oravská Jasenica 4 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-3b, doplatiť 10 €,

D-335 Marian Hric vedúci družstva Badín dospelí 4 SN od 8.10.12, 1-3b,

D-336 FK Badín dospelí pokuta 50 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť vedúceho družstva v stretnutí dňa 7.10.12,

D-337 Dušan Poliak 801008 Tomášovce 5 SN od 8.10.12, 1-3b,

D-338 Tibor Petrík 861216 Tachty 2 SN + zmena podmienečného trestu 1 stretnutie na nepodmienečný od 8.10.12, 1-5a,

D-339 Rastislav Lacko 950721 Vrútky 6 SN od 8.10.12, 1-3b,

D-340 Pavel Suja 950115 Kokava nad Rimavicou 2 SN od 8.10.12, 1-5a,

D-341 Filip Halaš 880218 Likavka 1 SN od 8.10.12, 1-5a,

D-342 Marcel Ohrádka 940429 Staškov 4 SN od 8.10.12, 1-3b,

D-343 Michal Bariak 860401 Príbeľce 2 SP do 31.5.13, 1-4a,

D-344 Pavol Možješ 970311 Dolný Hričov 4 SN od 8.10.12, 1-6-1b,

D-345 Pavol Kopásek 900825 Strečno 1 SN od 8.10.12, 1-5a,

D-346 Ján Čanecký 850627 Skalité 1 SN od 8.10.12, 1-5a,

D-347 Peter Vrábel 850405 Belá 1 SN od 8.10.12, 1-5a,

D-348 Ján Holúbek 740114 Belá 1 SN od 8.10.12, 1-5a,

D-349 Na návrh ŠTK SsFZ Belá dospelí pokuta 100 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za predčasné ukončenie stretnutia dňa 7.10.12,

D-350 Peter Machunka 780725 Tvrdošín DK na základe článku 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-351 FK Tvrdošín dospelí pokuta 50 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti vedúceho družstva a divákov  v stretnutí dňa 7.10.12,

D-352 FK Kysucký Lieskovec dospelí pokuta 100 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť funkcionára v stretnutí a hráča po stretnutí dňa 7.10.12,

D-353 Ján Chovanec 741217 Malý Čepčín 3 SN od 8.10.12, 1-3b

D-354 Jakub Papuča 951130 Bánová 2 SP do 31.5.13, 1-4a,

D-355 Slavomír Kapusniak 970924 Žilina B 4 SN od 8.10.12, 1-6-1b,

D-356 Šimon Šnajder 960421 Hontianske Nemce 2 SN od 8.10.12, 1-5a,

D-357 Jakub Rapčan 900424 Žiar n.Hr./Dolná Ždaňa B 1 SP do 31.5.13,1-4a,

D-358 Na základe správy DZ Ján Poničan 931206 Hrochoť 3 SN od 11.10.12,1-6-1b, uhradiť 10 €,

D-359 Radoslav Hliničan 950219 Liptovský Hrádok 2 SN od 8.10.12,1-5a,

D-360 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 8.10.12:

           Denis Michalina 930809 Čadca,

           Gabriel Švec 811122 Nová Baňa,

           Miroslav Greguška 810521 Liptovská Štiavnica,

           Daniel Beňadik 880315 Lietavská Lúčka,

           Jozef Knapec 900601 Rosina,

           Martin Minarčík 850728 Kysucký Lieskovec,

           Maroš Madleňák 791031 Oravská Jasenica,

           Rastislav Kollár 740208 Podlavice,

           Martin Gerbáč 920723 Velký Krtíš,

           Patrik Beháň 880219 Strečno,

           Pavol Dubovický 810104 Stará Bystrica,

           Ján Gaboň 900523 Jasenie,

           Peter Dovčiak 790109 Priechod,

           Juraj Samuelčík 910426 Medzibrod,

           Stanislav Bačík 840306 Dudince,

           Milan Gibala 820602 Sásová,

           Tibor Gemer 840512 Nenince,

           Denis Čepo 881001 Nenince,         

D-361 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný – článok 31 bod 2 DP:

           Viktor Makara 960522 Podlavice B zamieta sa porušenie článku 31 bod 2 DP,

           Ľuboš Večerek 940602 Zákamenné zamieta sa,

           Attila Jankóšik 940128 Tornaľa zmena zvyšku trestu na 2 SP do 31.5.13,

D-362 Neprerokované previnenia pre porušenie DP:ˇ

           Štefan Mrenka tréner Kysucký Lieskovec dospelí chýba poplatok,

           Michal Horanský 830509 Málinec nesprávny poplatok za 4 ŽK,

           Filip Mravec 960712 Tvrdošín chýba poplatok za ČK,

           Peter Kindernaj 920730 Krupina chýba poplatok za 4 ŽK,

           Marek Havranka 970927 Braväcovo chýba poplatok za ČK,

           Pavel Kováč 790106 Hrnčiarska Ves chýba poplatok za 4 ŽK,

D-363 DK predvoláva na zasadnutie dňa 18.10.12:                                                                                         

        o 16:00 hod. zo stretnutia V. ligy skupina C dospelí Sásová-Medzibrod Sásová Milan Gibala 820602 a  Medzibrod Ivan Pipich 881207,

          o 16:30 hod. zo stretnutia V. ligy skupina C dospelí Hrochoť-Jasenie Ľuboš Chovan DZ,  Hrochoť Ľubomír Sláva HU, Róbert Sláva 790412 a  Jasenie Martin Kordík 780317.

Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

1.  Oneskorene zaslané zápisy R zo stretnutí:  Drozd, Jodas (posledná výzva) menovaní R uhradia okamžite od    

     zverejnenia sumu 7,- eur na účet SsFZ, do poznámky uvedú KR a meno a priezvisko. Fotokópiu dokladu o úhrade

     zašlú elektronickou poštou p. Fajčíkovi ! 

2.  Oneskorené ospravedlnenia R: Hranica, Maga (posledná výzva), Jamrich - poplatok 7,- eur.   

     Uhradiť najneskôr do 10 dní od zverejnenia a fotokópiu dokladu o úhrade zaslať elektronickou

     poštou p. Fajčíkovi ! V prípade nesplnenia si uvedenej povinnosti nebudú menovaní R delegovaní 

     na MFS.

3.  Upozorňujeme FK na str. 27 článok XVI. Rozpisu súťaží SsFZ s dôrazom na povinnosť vyhotoviť

     nestrihaný a neprerušovaný záznam zo stretnutia s trvalým údajom prebiehajúceho času a taktiež

     v požadovanom formáte.

4. Odstupujeme DK SsFZ FK Turčianska Štiavnička z dôvodu opakovaného nepredloženia DVD 

    záznamu zo stretnutia 4. ligy dospelých sk. Sever T. Štiavnička – K. Lieskovec s návrhom uložiť

    pokutu 200,- eur.

5. Z dôvodu predloženia neúplného DVD záznamu zo stretnutia 4. ligy sk. Sever K. Lieskovec -

    Makov (od 9 min. stretnutia) odstupujeme DK SsFZ na riešenie FK REaMOS K. Lieskovec  

    s návrhom uložiť pokutu 100,- eur.

7. Berieme na vedomie znížené hodnotenie R a AR zo strany MFK Revúca zo stretnutia dospelých     

    4. liga sk. Juh Jesenské – Revúca. Predmetným stretnutím sa KR nezaoberala (chýba poplatok).

8. Berieme na vedomie korešpondenciu R Ivanič a  Krajčí M.

10. Zasadnutie KR SsFZ sa uskutoční dňa 18. 10. 2012 od 15,30 hod. na SsFZ v Banskej Bystrici.

11. Ospravedlnenia R: Matejčík T. 27.10.-28.10.2012, Vojtuš 13.10.-14.10.2012, Krkošová 28.10.2012, Bútora 27.10.-28.10.2012, Králik 27.10.-3.11.2012, Pilšáková 13.10.-14.10.2012, Žiak P. 27.10.-28.10.2012,

12. Zmena mobilu: Stankovianska  0915 269 542

13. Ospravedlnenie DZ : Švehlík 20. – 28.10., Dolník 27.10.,

14. Žiadame všetkých DZ, aby v 11, 12, 13. kole MFS dospelých zdokumentovali fotografiou spôsob umiestnenia reklamného panelu Poštovej banky – partner regionálneho futbalu a zaslali spolu so správou DZ.

 

Trénersko-metodická kosmia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK SsFZ vyhodnotila platnosť trénerských licencií na základe zápisov o stretnutí všetkých vekových kategórii v súťažiach SsFZ v súťažnom ročníku 2011/2012. Súhrnné vyhodnotenie pre jednotlivé FK nájdete na www.ssfz.sk / aktuality. Materiál postupuje DK SsFZ na doriešenie.

2.       TMK SsFZ v súlade s plánom práce na rok 2012 plánuje otvoriť  v novembri 2012 1 beh školenia  C licencie (pre trénerov bez trénerského vzdelania) a a 1 beh školenia UEFA B licencie (pre trénerov - držiteľov C licencie). Podrobnejšie informácie o školeniach nájdete na www.ssfz.sk / komisie / trénersko-metodická komisia/ materiály / plán školení SsFZ na rok 2012. Aktuálny zoznam prihlásených trénerov ako aj  prihlášku na uvedené školenia nájdete na www.ssfz.sk / aktuality.

 

Matričná komisia (Stanislav Špila)

Dňa 11. októbra 2012 zamietla MaK podľa článku 12 PP (nesúhlas materského klubu) prestup hráča:

Dávid Čihák 921212 Renop Liptovská Teplá – OŠK Bešeňová.

Dňa 11. októbra neprerokovala MaK pre porušenie článku 5/3c PP:

Martin Machovič 991013 MFK Strojár Krupina – Tatran VLM Pliešovce.

 

1.      Registračné preukazy sa neposielajú AUTOMATICKY ani pri transferoch, ani pri základnej registrácii. Je nutné si ich objednať SAMOSTATNE!!! Najlepšie priamo cez Elektronickú podateľňu v ISSF.

2.      Vzhľadom na štandardizáciu tlačív pri prechode na ISSF prestala MaK SsFZ prijímať a už nevybaví žiadosti o registráciu hráčov a  transfer na starých tlačivách.

Zloženie komisie:  predseda Stanislav Špila, podpredseda Ján Forgon, zapisovateľ Jozef Hreus, tajomník Slavomír Baláž, ostatní členovia komisie Martin Rypák, Vladimír Cirbus a Vladimír Hubka. Jednotliví členovia komisie budú matričné úkony vybavovať  len s úradne overeným podpisom hráča resp. jeho zákonného zástupcu.

Dňa 10. septembra zamietla MaK podľa článku 12 PP (nesúhlas materského klubu) prestup hráča: Jaroslav Kotian 870730 Družstevník Kamenné Kosihy – Vinohrad Čebovce.

 

3.      Dňom 31. augusta 2012 bude MaK SsFZ akceptovať len nové tlačivo „Žiadosť o transfer“ v rámci systému ISSF. Staré papierové prestupové lístky strácajú týmto dňom svoju platnosť.

4.      Na základe systémových zmien, súvisiacich so zavádzaním ISSF, dochádza od 1.7.2012 k nasledovným zmenám:

- príslušnosť ku matrikepre registráciu hráča, vystavenie plastového preukazu, jeho obnova po uplynutí doby platnosti (pre hráčov všetkých vekových kategórií príslušného klubu) sa určí na základe:

            a) zaradenia družstva dospelých do súťaže (teda ak je zaradené družstvo dospelých v súťažiach

               ObFZ – matrika príslušného ObFZ, ak v súťažiach SsFZ – matrika SsFZ...),

            b) podľa zaradenia družstva dorastu, ale len v prípade, že nemá príslušný klub zaradené

                družstvo dospelých v súťažiach,

            c) podľa družstva žiakov, ak nemá zaradené družstvo dospelých, ani dorastu.

            - príslušnosť ku matrike – v prípade transferu hráčov (prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania)

            sa podáva na príslušnú matriku zväzu, do ktorej patrí cieľový klub transferu (do ktorého hráč

            smeruje). Napríklad ak smeruje hráč z akejkoľvek súťaže do klubu, ktorého príslušnou matrikou

            (podľa vyššie uvedeného) Matrika ObFZ Zvolen, podá podklady transferu tam. Ak smeruje hráč

             z akejkoľvek súťaže do klubu, ktorého príslušnou matrikou je Matrika SsFZ, podá podklady na

            SsFZ. Z uvedeného vyplýva, že klub vybavuje všetky registračné podania, ako aj transfery

            smerujúce do jeho klubu vždy na jednej matrike.

 

Skôr ako uvedieme akékoľvek pokyny k registrácii a matričným úkonom po 31.8.2012 upozorňujeme, aby ste si pozorne prezreli videonávody, ktoré sa nachádzajú na stránke SFZ www.futbalsfz.sk/projekty/issf/videonávody.html, najmä Objednávka registračného preukazu a základná registrácia hráča.

1. Registrácia hráča.

Vyplniť tlačivo Matrika – prihláška k registrácii hráča – vo všetkých kolónkach (podľa návodu), vytlačiť a potvrdiť:

-          hráčom (do 18 rokov žiadateľa  potvrdzuje zákonný zástupca),

-          súhlas zástupcu klubu – pečiatka podpis,

-          doklad o úhrade poplatku vo výške 5 €, v prípade, že sa jedná o registráciu hráča do dovŕšenia 10. roku, je rozhodnutím Rady SsFZ od úhrady poplatku za registráciu oslobodený,

-          v prípade, že klub zašle v snahe urýchliť registráciu tlačivo v elektronickej podobe (viď videonávod), následne zašle na matriku SsFZ podklady v papierovej podobe a doklad o úhrade poplatku (zberná faktúra v systéme ISSF funguje zatiaľ len vo vybraných súťažiach u klubov  riadených SsFZ a ObFZ zatiaľ nie).,

-          upozorňujeme však, že za správne vyplnenie prihlášky k registrácii, správnosť a pravdivosť uvádzaných údajov zodpovedá v plnej miere predkladajúci klub.

2. Žiadosť o vydanie registračného preukazu – plastového.

      -    viď videonávod,

      -    o vydanie plastového preukazu žiada vždy materský klub hráča, môže však požiadať aj klub, kde je

            hráč na hosťovaní (videonávod),

-          poplatok 5€ , ako aj poplatok za dopravné a balné (uhradí po prevzatí RP kuriérovi).

3. Žiadosť o transfer hráča (prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania).

      -    vyplniť tlačivo v elektronickej podobe a vytlačiť,

      -    len vo výnimočných prípadoch vyplniť tlačivo rukou – čitateľne,

      -     podpis hráča (do 18 rokov podpis zákonného zástupcu), tento podpis (hráč - rodič) musí byť na

            tlačive overený (notár, obecný úrad, pracovisko matriky ObFZ., RFZ) – bez tohto overenia žiadosť

            o transfer nevybaví,

-          súhlas zástupcov materského klubu,

-          čitateľne mená a priezviská zástupcov materského klubu, pečiatka, podpis,

-          čitateľne meno a priezvisko zástupcov nového klubu, pečiatka a podpis,

-          doklad o úhrade  poplatku za matričný úkon – dospelí (do dovŕšenia 18. roku) -  10 €, dorast (po

-           ukončení možnosti štartovať v kategórii žiakov) – 7 €, žiaci – 5 €.

NÁSLEDNE:

  1. V prípade, že má hráč platný „papierový preukaz ŽP, PR s možnosťou vyznačiť v ňom požadovaný matričný úkon (transfer) – zašle podklady doporučenou poštovou zásielkou na matriku SsFZ. V prípade, že podklady k transferu doručí na matriku poverená osoba (v čase úradných hodín) a požaduje vykonanie záznamu na mieste, poplatok je v takomto prípade vždy 15 € (dospelí, dorast, žiaci) – platí len do 30.9.2012 – viď pokyn generálneho sekretára SFZ – viď oznam na stránke SsFZ. Po tomto termíne požiada v každom prípade o vystavenie nového plastového RP prostredníctvom ISSF.
  2. V prípade, že má hráč  RP, ŽP neplatný, po dobe platnosti, zapísaný, poškodený, stratený, alebo zaliaty – bez možnosti vykonať záznam v tomto preukaze – požiada materský klub o vystavenie plastového preukazu prostrednícvom ISSF, prípadne klub v ktorom je hráč na hosťovaní (viď videonávod) a zašle, doručí podklady na transfer na príslušnú matriku  k zaznačeniu v matričnom systéme ISSF.

V prípade, že bude takáto zmena v ISSF vykonaná, môže takýto hráč štartovať v MFS  aj pred doručením plastového RP (výhradne v jednom MFS).

  1. V prípade, že má hráč platný plastový RP – tento sa k žiadosti o transfer neprikladá a v okamihu

      vyznačenia transferu v ISSF môže po predložení takéhoto RP štartovať za nový FK v MFS.

Opätovne zdôrazňujeme, že po 31.8.2012 nevystaví matričné miesto SsFZ RP, ŽP v žiadnej forme.

Komisia pre riešenie sťažností FK na výkony R (Artúr Jakubec)

Na svojom zasadnutí 11.10.2012 v B. Bystrici prerokovala sťažnosť TJ Nenince na výkon R a AR v MFS V. ligy sk. D Radzovce – Nenince, sťažnosť vyhodnotila ako opodstatnenú, svoje zistenia odstupuje KR SsFZ, vklad 40 € sa vracia TJ Nenince.

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Dňa 24. 10. 2012 (satreda)  o 10.00 sa uskutoční v B. Bystrici na SsFZ pracovné stretnutie sekretárov (matrikárov) ObFZ v pôsobnosti SsFZ, za účasti vedúceho IT oddelenia SFZ. Obsahom pracovného stretnutia budú otázky týkajúce sa fungovania ISSF, ako aj používanie nových častí projektu.

2.       Upozorňujeme kolegov z ObFZ na možnosť prednostného zakúpenia vstupeniek v počte 10 ks na reprezentačné zápasy SR A (viď e mail asistentky prezidenta a GS SFZ Kataríny Tóthovej z 25. 8. 2012). Platí zásada, že každý ObFZ si môže objednať cez TICKETPORTAL 10 ks vstupeniek, skôr ako sa začnú predávať pre verejnosť a do 10 dní pred reprezentačným zápasom vstupenky uhradiť a odobrať. V opačnom prípade ObFZ stratia túto prednosť.

3.       Najbližšie zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční 19.10.2012 v Korni.

4.       Približne pred 3 týždňami obdržali FK, ktorých družstvá mládeže štartujú v súťažiach SFZ a SsFZ, faktúru skutočných nákladov, vynaložených SsFZ na činnosť R a DZ v ich stretnutiach, za mesiac august 2012. Úhradu je potrebné realizovať vo vlastnom záujme najneskôr do 17.10.2012 výhradne na číslo účtu uvedené na faktúre a uviesť variabilný symbol (číslo faktúry), prípadne uviesť číslo, ktoré je výrazne uvedené v prehľade stretnutí v prílohe. Sekretariát SsFZ doteraz neeviduje doklad o úhrade od FK Dukla BB – fa č. 2012/180 – 903 €, Bzovík 184 – 70 €, D. Hričov 188 – 35 €, L. Sliače 200 – 70 €,  R. Sobota 212 – 254 €, Ružomberok 213 – 812 €, Sliač 214 – 381 €, Vidiná 221 – 70 €. Po uplynutí horeuvedeného termínu odovzdávame DK.

5.       Upozorňuje FK, že v prípade úhrady akejkoľvek platby poštovým poukazom, je potrebné zaslať (poštou, e mailom, faxom) doklad o úhrade (2. časť potvrdenky) na SsFZ. Informáciu o platbe v opačnom prípade obdržíme s 1 – 4 týždňovým oneskorením vo výpise z účtu.

6.       Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK, že v súvislosti so zavádzaním Informačné systému Slovenského Futbalu (ISSF) do praxe, je bezpodmienečne potrebné v čo najkratšom čase zaregistrovať tzv. „Klubových ISSF manažérov“, ktorí získajú prístup do Matriky SFZ, zabezpečovať registrácie a transfer hráčov v elektronickej podobe, ako aj možnosť  komunikácie v elektronickej podobe so zväzovými orgánmi na všetkých úrovniach. Podrobnejšie k informáciám o pozícii klubového manažéra, ako aj o spôsobe registrácie sa dozviete na stránke FZ  čl. Projekt ISSF a kluby, prípadne na stránke SFZ v časti Projekty – ISSF – dokumenty. V prípade nejasností kontaktujte sekretariát SsFZ, resp. sekretárov príslušných ObFZ ktorí vám poradia, prípadne pomôžu so samotnou registráciou. http://www.futbalsfz.sk/issf/videonavody.

7.       Žiadame predložiť, najneskôr do 9. 10. 2012 video resp. DVD záznam zo stretnutí dospelých:  Terchová – Skalité (KpRS) – opakovane!

 

Zmena DL 11:

Jasenie – Selce (AR2 Bútora za Weissa R.)

Černová – Likavka (AR Krajčí M. za Weissa R.)

Rajec – Sliač (dor., U19,17, R Hreus za Sikoru)

Bánová – ZA Závodie (žiaci, hrá sa opačne na UT v Závodí v ned. o 13:30-15:30, R ObFZ ZA)

 

Zmena DL 12:

Divinka – Belá (AR2 Kuriš za Weissa R.)

D. Kubín – Námestovo (žiaci U13, hrá sa už v pia. 19.10. o 14:30-16:00, R ObFZ DK)

           

Zmena SFZ:

Ružomberok – Senica (MD, hrá sa už 19.10. o 13.00-15:15, AR2 ObFZ LM za Weissa R.)

Halič – Bziny (ženy, 8.kolo, hrá sa 14.10. o 11:00, R Budinec, AR1,2 ObFZ LC)