11. 3. 2011

Spravodajca č. 34/2010-11

 

V súvislosti so zmenami v Zákone o sociálnom poistení, platnými od 1. 1. 2011, ktoré výrazne znevýhodňujú používanie príkaznej zmluvy pre potreby úhrady za výkon R a DZ (odvod do zdravotnej poisťovne), a v prípade použitia dohody o vykonaní práce pre vyplatenie R a DZ (nahlásenie a odhlásenie príslušných R a DZ do registra poistencov soc. poisťovne, úhrada poistného a s tým spojené výkazníctvo) pripravuje SsFZ, už od jarnej časti súťažného  ročníka 2010/11 úhradu nákladov spojených s činnosťou R a DZ prostredníctvom SsFZ. Po vcelku kladných ohlasoch z klubov III. a IV. ligy, kde tento spôsob už funguje, by sa jednalo okrem týchto o zabezpečovanie úhrady v stretnutiach V. ligy dospelých a vo všetkých súťažiach mládeže riadených SsFZ.

V súvislosti s tým upozorňujeme, že na tieto účely zriadil SsFZ špeciálny účet – 0305642565/0900. Tento účet bude slúžiť výhradne k prijímaniu záloh, resp. platieb od FK a na úhradu nákladov spojených s činnosťou R a DZ.

Futbalové kluby, majúce družstvá dospelých zaradené v súťažiach SsFZ by postupovali rovnako ako FK III. a IV. ligy, teda vkladali by na uvedené číslo účtu zálohovo v 4 splátkach  sumu uvedenú v RS 2010/11 navýšenú o zálohovú platbu za družstvo (družstvá) mládeže. Prehľadnú tabuľku o výške poplatkov a zálohových platieb uverejníme v nasledujúcom Spravodajcovi.

FK, majúce v súťažiach riadených SsFZ zaradené len družstvo  (á) mládeže – obdržia po skončení príslušného mesiaca od SsFZ faktúru skutočne vynaložených nákladov na činnosť R a DZ, ktorú v určenom časovom limite uhradia. V prípade neuhradenia faktúry v stanovenom termíne odstúpi sekretariát záležitosť DK a vyradí FK zo systému úhrad.

Ďalej upozorňujeme, že v krátkom čase plánujeme zriadiť na web. stránke SsFZ špeciálnu ikonu Platby R a DZ, kde postupne zverejníme všetky pokyny a podrobnosti k bezproblémovému fungovaniu tohto systému a postupne zverejníme prehľad, podľa jednotlivých FK s uvedením prijatých platieb (záloh) a skutočne vyplatených prostriedkov z účtu FK.

V tejto súvislosti žiadame KR ObFZ, resp. sekretárov ObFZ, aby nahlásili na sutaze@ssfz.sk  osobné údaje R z nominačnej listiny ObFZ v počte 5 – 10, ktorí budú obsadzovaní na stretnutia riadené SsFZ v priebehu jarnej časti súť. roč. 2010/11. Údaje potrebné pre uzatvorenie dohody o pracovnej činnosti, resp. pre nahlásenie do registra poistencov soc. poisťovne. Meno, priezvisko, presná adresa bydliska s PSČ, RČ, ČOP, miesto narodenia, stav (ženatý, slobodný...) a č. účtu, na ktorý im bude zasielaná odmena. Uvedené údaje žiadame zaslať najneskôr do 18. 3. 2011.

V priebehu uplynulého týždňa rozoslal sekretariát SsFZ potvrdenia o prijatých platbách a vyúčtovanie R a DZ FK III. a IV. ligy za r. 2010. Tu chceme upozorniť, že vzhľadom k zriadeniu nového účtu SsFZ, ktorý bude slúžiť výlučne na platby R a DZ je potrebné vzniknuté nedoplatky uhradiť na pôvodný účet SsFZ, ktorého číslo je uvedené na potvrdení. Uvedené nedoplatky a preplatky vznikli vzhľadom na nerovnaký počet doma odohraných MFS v jesennej a jarnej časti v priebehu celého súť. roč. by sa zrovnali. Túto skutočnosť zohľadníme pri stanovení výšky zálohových platieb pre jarnú časť ktoré zverejníme na stránke SsFZ v priebehu budúceho týždňa.

Pri tejto príležitosti ponúka sekretariát SsFZ možnosť bezhotovostného odmeňovania R a DZ aj FK, ktorých družstvá štartujú v ml. súťažiach riadených SFZ a tieto stretnutia zabezpečujú R a DZ z nom. listiny SsFZ. Jedná sa o stretnutia I. LSD a MD, II. LSD a MD východ, I. LSŽ A, B a týka sa FK: MFK Ružomberok, MŠK Žilina, Šport Podbrezová, Dukla B. Bystrica, Jupie BB – Podlavice, MŠK R. Sobota, Fomat Martin, MFK D. Kubín, Tempus RS, FK K. N. Mesto, Lokomotíva Zvolen, Tatran NAO L. Mikuláš, Partizán Č. Balog, FK Čadca, MŠK Námestovo. V prípade záujmu očakávame písomné stanovisko FK k tejto činnosti (faxom, e mailom) do 16. 3. 2011. Vzhľadom ku skoršiemu začiatku súťaží riadených SFZ a potrebou uzatvoriť zmluvy a nahlásiť R a DZ do soc. poisťovne – vopred dokážeme zabezpečovať úhradu nákladov za MFS súťaží riadených SFZ, ktoré sa odohrajú po 25. 3. 2011.

Upozorňujeme FK III. a IV. ligy, aby platby uvedené v RS 2010/11 ako 3. splátka do budúceho týždňa neuhrádzali.

Zároveň upozorňujeme všetky FK, že po zvážení uvedených skutočností, v prípade, že im uvedený systém nevyhovuje, aby najneskôr do 17. 3. 2011 túto skutočnosť ohlásili písomne na SsFZ a budú pokračovať v úhradách za činnosť R a DZ doterajším spôsobom, to znamená že uzatvoria s príslušnými R a DZ dohodu, resp. zmluvu a uhradia im odmenu a náklady spojené s výkonom funkcie po skončení MFS.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.     ŠTK SsFZ berie na vedomie list ŠK AQUA Turčianske Teplice o odhlásení družstva dospelých IV. ligy S v jarnej časti súťažného ročníka 2010/2011. V zmysle čl. 108 SP budú všetky výsledky ŠK T. Teplice dosiahnuté v jesennej časti 2010/2011 anulované, FK ktoré mali vylosované stretnutia v jarnej časti 2010/2011 s ŠK T. Teplice budú mať v tomto termíne voľno.

2.      Potvrdzovanie súpisiek družstiev pre jarnú časť 2010/2011 sa uskutoční v dňoch 17.3. a 24.3.2011 od 15,00 do 17,00 hod. na SsFZ. Upozorňujeme pri tejto príležitosti, že súpisku vyhotovujú len FK, ktoré majú zaradené v súťažiach dospelých viac ako jedno družstvo. Ostatné FK vyhotovujú zoznamy hráčov a tieto sú platné pre celý súťažný ročník a nie je potrebné ich predkladať na potvrdenie pred jarnou časťou súťaží.

3.      Schválené zmeny hracích dní a UHČ pre jarnú časť 2010/2011 : Fomat Martin (SO, UHČ),  Baník Veľký Krtíš (SO, UHČ), MŠK Kysucké Nové Mesto (SO, UHČ), Fiľakovo (SO, UHČ)

4.      Schvaľujeme v jarnej časti 2010/2011 hracie plochy pre FK Žiar nad Hronom: 14.kolo L. Vieska, 16.kolo L. Vieska, 18. kolo L. Vieska, 19. kolo Žiar n. Hronom, 21.kolo L. Vieska, 23.kolo Žiar n. Hronom, 25.kolo Žiar n. Hronom (všetky NE, UHČ).

5.      Schvaľujeme zmeny začiatkov stretnutí V. ligy C: 14. kolo (Šálková – Priechod) 26.3.2011 o 18,00 hod. a 16. kolo (Šálková – Sl. Ľupča) 9.4.2011 o 18,00 hod.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.        Potvrdzovanie súpisiek družstiev pre jarnú časť 2010/11 sa uskutoční 17. a 24. 3. 2011 od 15.00-17.00 na SsFZ. Upozorňujeme, že súpisky vyhotovujú len FK, ktoré majú zaradené v príslušnej vekovej kategórii viac ako jedno družstvo. Ostatné FK vyhotovujú zoznamy hráčov, ktoré sú platné pre celý súťažný ročník 2010/11.

2.        Na základe RS 2010/11 schválené výnimky hracích dní a časov, ktoré sú uvedené pri vyžrebovaní v RS platia počas celého súť. roč. 2010/11 až do odvolania. Zmeny hracích dní a časov v Spravodajcoch SsFZ platia len na príslušnú časť súť. roč. (jeseň). Z toho dôvodu upozorňujeme GK, aby si uvedené výnimky pre jarnú časť súť. roč. 2010/11 uplatnili písomné najneskôr od 1. 3. 11. Všetky takto uplatnené zmeny hracích dní a časov budú uverejnené v Spravodajcovi SsFZ. Pri tejto príležitosti upozorňujeme FK, ktorých výnimky budú schválené KM v RS časť II. Termínová listina bod 4/b je povinnosťou informovať o tejto skutočnosti všetky FK, ktorých sa táto zmena dotýka.

3.        Oznamujeme účastníkom:

a)     III. ligy SD a MD, že FK Fiľakovo odhrá svoje doma hrané MFS v nedeľu UHČ (10.00-12.30),

b)     V. ligy dorast sk. A, že ŠK D. Hričov odohrá svoje doma hrané MFS v jarnej časti v sobotu UHČ dospelých,

c)     V. ligy dorast sk. A, že FK Slovan Podvysoká odohrá svoje doma hrané MFS v jarnej časti v sobotu UHČ dospelých,

d)     V. ligy dorast sk. A, že FK Kotešová odohrá svoje doma hrané MFS v sobotu UHČ dospelých,

e)     V. ligy dorast sk. D, že FK Kokava n. R. odohrá svoje doma hrané MFS v jarnej časti ročníka v sobotu UHČ dospelých,

f)       III. ligy SŽ a MŽ sk. A, že FC Ajax Slimáčik Mojš odohrá svoje doma hrané MFS v jarnej časti ročníka na ihrisku Bytčica (šport. areál TJ Tatran Bytčica) v UHČ. Stretnutia 20., 22., 24. a 26. kola sa odohrajú o 12.00-14.00 na ihrisku v Bytčici.

g)     III. ligy SŽ a MŽ sk. B, že TJ Blatná Habovka odohrá svoje doma hrané MFS v nedeľu ako predzápas dospelých,

h)     I. ligy MŽ sk. SEVER, že MŠK K. N. Mesto odohrá svoje doma hrané MFS v nedeľu UHČ (10.00-11.30),

i)       V. ligy dorast sk. B, že ŠK AQUA T. Teplice odhlasuje svoje družstvo dorastu zo súťaže,

j)       II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER, že ŠK AQUA T. Teplice odhlasuje svoje družstvo zo súťaže. Družstvá, ktoré boli vyžrebované budú mať v tom termíne voľno.

k)      I. ligy MŽ sk. SEVER, že MŠK Fomat Martin odohrá svoje doma hrané MFS v nedeľu UHČ (10.00-11.30) na UT.

4.        Nariaďuje odohrať MFS:

a)     21. kola III. ligy SD a MD Bánová – L. Mikuláš 30. 4. 11 o 10.00-12.30,

b)     18. kolo IV. ligy dorast sk. JUH Tornaľa – Krupina 24. 4. 11 o 14.00, Tornaľa Kalinovo 8. 5. 11 o 14.00,

c)     14. kolo V. ligy dorast sk. C Dudince – Kremnica 27. 3. 11 o 12.30. Dôvod: Medzinárodný maraton Dudinska 50-ka,

d)     17. kolo V. ligy dorast sk. D Balog – Sklabiná 17. 4. o 13.30,

e)     19. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. A Bánová – Radoľa 1. 5. 11 o 10.00-12.00 ihrisko Brezany,

f)       13. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. D Tornaľa – Radzovce 17. 4. 11 ako predzápas dospelých.

5.        Oznamuje funkcionárom FK, zmenu e mailovej adresy predsedu KM J. Hlaváča: hlavac.lovca@gmail.com.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-605 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcoch SsFZ č. 23-29/2010-11, na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 10.02.11 za neuhradenie pokút, poplatkov a medzioddielovej pohľadávky týmto družstvám dospelých FK: 

Kremnička (60 €),

MFK BB (14 €),

Revúca (110 €),

Predmier (7+110+60+510 €),

Dúbrava (14 €),

Bytčica (7+ 210 €),

K. Lúčka (110 € z toho 11 € uhradené),

Príbelce (7+20 €),

Priechod (7 €),

Čebovce (7+50 €),

Belá (MT 20 €),

V. Blh (20 €),

Priechod (20 €),

Rosina (30 €),

O. Podzámok (30 €),

Černová (50 €),

Turany (246,90 € medzioddielová pohľadávka pre FK L. Štiavnica).

D-606 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcoch SsFZ č. 23-29/2010-11, na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 10.02.11 za neuhradenie pokút a poplatkov týmto družstvám SD a dorastu FK:

Terchová (7+30 €),

J. Lehota (3 €),

Látky (3 €),

T. Teplice (3+30 €),

Zákamenné (6 €),

Ružiná (3 €),

Bzovík (3+50 €),

MFK BB (3+6 €),

Černová (6 €),

L. Lúčka (20 €),

Revúca (20 €),

Podvysoká (20 €),

Rosina (20 €),

Horné Hámre (30 €),

Čadca B (30 €),

Predmier (50 €),

Divín (50 €),

Kremnica (50+3 €)

D-607 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcoch SsFZ č. 23-29/2010-11, na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 10.02.11 za neuhradenie pokút a poplatkov týmto družstvám SŽ FK:

S. Lupča (3 €),

Zakamenné (30 €),

Terchová (50 €),

V. Rovné (50 €),

Čadca C (50 €),

T. Teplice (220 €)

R. Teplice (6 €).

D-608 Zastavená  činnosť družstiev FK uvedených pod D-605 - 607 trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte číslo spravodajcu SsFZ, resp označenie nedoplatku. Prípady nezrovnalostí riešte s HK SsFZ, ktorá  predložila DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami.

D-609 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcovi SsFZ č. 33/2010-11, na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 rozširuje nepodmienečne zastavenú činnosť dňom 10.02.11 podľa D-605 o ďalšie nedoplatky týmto družstvám dospelých FK: Kremnička (o 50 €) a Turany (o 50 €).

D-610 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcovi SsFZ č. 33/2010-11, na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 10.03.11 za neuhradenie pokút týmto družstvám dospelých FK: V. Krtíš (50 €), L. Štiavnica (50 €) a Čadca (50 €).

D-611 Zastavená  činnosť družstiev FK uvedených pod D-610 trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte číslo spravodajcu SsFZ, resp označenie nedoplatku. Prípady nezrovnalostí riešte s HK SsFZ, ktorá  predložila DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.     Náhradný termín zimných seminárov sa uskutoční dňa 17. 3. 2011 o 16,00 hod. v Banskej Bystrici v športovej hale Na Stiavničkách. Zúčastnia sa: Havko, Hronček, Kmeť, Kožík, Locsos, Pavlíková, Ploštica, Sitarčík, Sefraník, Spila, Supuka, Valentýni, Frontová, Kuzma. Zároveň sa opravných teoretických previerok zúčastnia: Holas, Martin, Rogoň. V prípade neospravedlnenej neúčasti dá KR návrh VV SsFZ na vyradenie z nominačnej listiny R. 

2.     KR SsFZ žiada KR ObFZ o nahlásenie aktuálnych počtov rozhodcov v jednotlivých ObFZ. V informácii požadujeme uviesť aj najvyššie dosiahnuté vzdelanie, t. zn. koľkí R majú vzdelanie bez maturity, s maturitou, prípadne vysokoškolské vzdelanie. Uvedené žiadame zaslať obratom  e-mailovou poštou na SsFZ.

3.     Žiadame KR ObFZ o aktuálny stav príslušnosti R k FK pôsobiacich v súť. SsFZ k 31. 3. 2011. Na SsFZ nahlásiť do 8. 4. 2011.

4.     Licenčný seminár R a DZ (licencia A) sa uskutoční dňa 7. 5. 2011 v Banskej Bystrici. Na seminár žiadame každý ObFZ nahlásiť ľubovoľný počet R (minimálne však dvoch rozhodcov)  v termíne do 1. 4. 2011 s uvedením mena, priezviska a presnej adresy trvalého bydliska. Pozvánky s programom a pokynmi budú frekventantom zaslané osobne.

5.     Fyzické previerky R SsFZ sa uskutočnia v Banskej Bystrici na Štiavničkách : 14. 4. 2011 (ZA- kraj), 15. 4. 2011 (BB-kraj). Ďalšie pokyny v nasledujúcich Spravodajcoch.

1.     Zasadnutie TÚ KR SsFZ sa uskutoční dňa 31. 3. 2011 o 15,30 hod. na SsFZ v Banskej Bystrici.

2.     KR schválila zakúpenie jednotného výstroja firmy ATAK pre rozhodcov všetkých stupňov súťaží SsFZ. Z tohto dôvodu žiadame zástupcov rozhodcov z jednotlivých ObFZ, aby čo najskôr zaslali zoznamy R aj s veľkosťami e-mailovou poštou p.Fajčíkovi - miroslav.fajcik@spp-distribucia.sk, najneskôr  do 31. 03. 2011.

3.     Ospravedlnenia R: Havko 4.3.-6.3.2011, Locsos 4.3.-6.3.2011, Šuška 9.4.2011-1.6.2011 a pracovné dni, Krkošová 25.3.-27.3.2011, Madera 2.4.,16.4.2011 a pracovné dni, Ďuriník - pracovné dni, Vachan  24.3.-27.3.2011, Hraško – pracovné dni a soboty popoludnia od 15:00, Paulíková – celá jarná časť 2011,  Jodas -  stredy: 4.5. a 1.6.2011, nedele: 17.4., 5.6. a 19.6.2011, soboty: 26.3., 2.4., 9.4., 23.4., 30.4., 7.5., 14.5., 21.5., 28.5., 11.6.2011, Šalata 22.4.-25.4.2011 a soboty, Gonda 1.4.-4.4.2011, Kollár  2.4.-3.4.a 10.4.2011, Tisoňová - celá jarná časť 2011, Supuka 2.-3.4.2011, Putra  2.4.,16.4.30.4., 14.5.a 28.5.2011,  Vojtek 2.4.2011,  Matoš - celá jarná časť 2011,  Hlinica 2.4.-3.4.2011, Náther 9.4-10.4.2011, Bušo  2.4.-3.4.2011, Švec od 25.4.2011 do 2.5.2011, Havran 26.-27.3.2011, Halfar 25.-26.3.2011, Pšenák 27.3.2011, Krajči M. 9.4.,16.4.,18.4.-29.4.,1.5.-6.5., 5.6.-10.6.2011,Zlejší - - ukončenie akt.činnosti, Špila - celá jarná časť 2011, Szabó 10.-17.4.2011, Berta – soboty, Galád od 20.3.2011 k dispozícii, Čajka – pracovné dni, 2.4.-3.4.2011, Súhrada – 2.4., 10.4. a 30.4.2011, Kyzek Ja. 26.3.-27.3.a 5.4.-6.4.2011, Paňko – 9.4.,23.4.,7.5.,21.5.,29.5.,4.6.,18.6.2011

4.     Ospravedlnenia DZ: Nosáľ - ukončenie akt. činnosti, Babka – od 4.3.2011 do prihlásenia, Šúlek – od 4.3.2011 do odvolania, Kadík – od 5.3.2011 do prihlásenia, Kanka – 26.3.-10.4.2011, Borcovan – 26.3.-3.4.2011, Kmoško – 11.3.,19.3.,26.-27.3.2011,1.-2.4.,15.4.a 30.4.2011, Migaľová – 9.4.-14.4.2011, Kučera M.- PN od 10.2.2011, Roštár – 26.-27.3.2011

5.     Zmena e-mail: Jozef Hreus jozefhreus67@g.mail.com, Zmena adresy: Viktor Babka, Závodská cesta 60, 010 01 Žilina, TZ: 041/2292333, Zmena tel. čísla: Tibor Paňko 0917629845 – do zamestnania

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.      NPC 2010/11 – rozlosovanie základných skupín krajských finále NPCZA kraj (Martin, 30.03.2011) A skupina: MFK Ružomberok, MŠK Fomat Martin, FK Čadca B skupina: MŠK Žilina, MFK Dolný Kubín, MŠK K.N.Mesto. BB kraj (Zvolen, 31.03.2011) A skupina: Dukla Banská Bystrica, Partizán Čierny Balog, MFK Lokomotíva Zvolen B skupina: ŽP Šport Podbrezová, FK Žiar n.Hronom, Tempus Rimavská Sobota

2.      Úspešným absolvovaním teoretickej aj praktickej časti záverečných skúšok dňa 8.marca 2011 ukončili školenie trénerov futbalu 3.triedy / UEFA B licencie nasledovní tréneri: Peter Barták, Vladimír Beszédes, Martin Boháčik, Pavel Cibuľa, Jozef Danko, Martin Dzúr, Lukáš Hačkulič, Bohumil Hranica, Adam Hroš, Miroslav Chromek, Martin Janči, Štefan Jonis, Július Kulich, Róbert Machyna, Jozef Marcinek, Ján Navrátil, Martin Prieboj, Ján Smutný, Jaroslav Súkeník, Dominik Škubák, Marián Šupej, Stanislav Trebula, Štefan Vámoš, Filip Zboja, Juraj Dančík, Róbert Demjan, Ján Gajdošík, Jozef Hanák, Igor Hrabáč, Pavel Kováč, Matej Náther, Tomáš Sedlák, Pavol Šuhaj, Dušan Uškovič.Srdečne gratulujeme!

3.      TMK SsFZ pozýva na svoje pravidelné rozšírené zasadnutie dňa 12. apríla 2011 (utorok) o 10.30 hod. v zasadačke SsFZ, Partizánska cesta 93, Banská Bystrica predsedov TMK OBFZ v Stredoslovenskom regióne.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

6.     Zasadnutie sa bude konať 24. 3. 2011 od 13.00 v zasadačké SsFZ. Účasť všetkých členov MaK je nutná.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.     Najbližšie zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční 18. 3. 2011 o 13.30 v B. Bystrici – Kremničke.

2.     Nová adresa SFZ Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava.

3.     Zmeny v RS časť adresár FK:

      III. liga,

      od 21. 2. 2011 prezident  FTC Fiľakovo Attila Visnyai,

      MFK N. Baňa od 12. 1. 2011 predseda MFK Radovan Gonda m 0908 932106, e mail gondarado@azet.sk.

      mládež:

      Slovan Halič od 6. 2. 2011 predseda Milan Cvanciger tel. 047/4326753, m 0948 875570, tajomník Ján Žigo,

      Štiavnik od 18. 2. 2011 predseda Peter Hujo, tajomník Vladimír Čvapek, pošta na adresu: OÚ, 013 55 Štiavnik.

4.     Upozorňujeme FK a subjekty, ktoré obdržali dotácie z pristriedkov UEFA (pre oblasti postihnuté záplavami) na povinnosť predložiť na SsFZ do 31. 5. 2011 kópie prvotných dokladov, ktorými preukážu, že finančné prostriedky príspevku boli použité na rekonštrukciu, vybavenie, obnovu, odstránenie škôd spôsobených záplavami – faktúry, pokladničné doklady a doklady o úhrade dodávateľských faktúr. Jedná sa o ObFZ DK, Dražkovce, Mošovce, Sklabiná, Kremnička, Ďanová, Tisovec, Selce, Dlhá n. O., Žabokreky, Košťany n. T., ObÚ Podzámčok, Veličná. V prípade subjektov v pôsobnosti ObFZ žiadame o ich upozornenie o tejto povinnosti prostredníctvom Ú, resp. telefonicky.

5.     Matričné miesto upozorňuje funkcionárov FK, najmä ved. dr. dospelých, aby si pozorne prekontrolovali RP svojich hráčov, RP ktorých platnosť končí k 31. 12. 2010 je potrebné vymeniť. Informácie o postupe pri výmene RP, ako aj podklady potrebné k výmene nájdete na www.ssfz.sk v časti Registrácie. Žiadame zároveň kolegov z ObFZ, aby prostrednícvom ÚS upozornili na výmenu RP aj funkcionárov FK vo svojej pôsobnosti. Upozorňujeme pri tejto príležitosti, že výmena RP pri osobnom doručení – na počkanie – je poplatok 10 € za jeden RP.

6.     Oznamuje všetkým klubom, že matrika SFZ v Bratislave vydáva len tzv. zalievané registračné preukazy, a to i v prípade, že hráč vlastní otvorený registračný preukaz. Kluby sú povinné zároveň s registračným preukazom zaslať aj fotografiu (1 kus) pasového formátu. Registračný preukaz s dlhodobou platnosťou zostáva počas hosťovania hráča archivovaný matrikou SFZ a po ukončení hosťovania bude zaslaný doporučenou poštou materskému klubu. Dôrazne upozorňuje kluby (materské aj nové), že v prípade nezaslania registračného preukazu matrika prestupové konanie pozastaví.

7.       Náležitosti pre vyžiadanie hráča zo zahraničia do SFZ: 1/ žiadosť, ktorá obsahuje priezvisko a meno hráča, dátum narodenia, zväz a klub v ktorom hráč pôsobí, meno a funkcia dvoch zástupcov klubu, ich podpisy a odtlačok pečiatky klubu; 2/ prihláška k registrácii; 3/ fotografia pasových rozmerov nie staršia ako 1 rok; 4/ doklad o úhrade registračného poplatku vo výške 4 €; 5/ u cudzincov kópia dokladu totožnosti alebo cestovného pasu; 5/ súhlas s registráciou v klube, ak tento nie je zhodný s klubom, z ktorého bol hráč uvoľnený do zahraničia - týka sa hráčov, ktorí boli uvoľnení do zahraničia po 1. 1. 2009 a do Slovenského futbalového zväzu sa vracajú v lehote kratšej ako 24 mesiacov. Žiadosti so všetkými uvedenými náležitosťami sa zasielajú matrike SFZ doporučenou poštou! V prípade, že žiadosť nebude obsahovať vyššie uvedené doklady, bude vrátená odosielajúcemu klub na doplnenie! l Náležitosti pri vyžiadaní hráča do zahraničia: futbalový klub, ktorého hráč bol vyžiadaný do iného národného zväzu, je do 5 dní od uverejnenia vyžiadania v úradnej správe zaslať registračný preukaz vyžiadaného hráča a oznámiť, či hráč má (nemá) zastavenú pretekársku činnosť. Hráč je povinný predložiť doklad (zaslať - posledný diel poštovej poukážky, kópiu prevodného príkazu, kópiu výpisu...) o úhrade administratívneho poplatku vo výške 166 €.