22. 10. 2010

Spravodajca č. 17/2010-11

 

 

Výkonný výbor (predseda Jozef Paršo)

VV na zasadnutí 15. 10. 2010 okrem iných

a)       v odvolacom konaní v zmysle SP čl. 125 neprejednal podané odvolanie ŠK Badín voči rozhodnutiu KM SsFZ, ktorá ponechala v platnosti výsledok MFS 4. kola III. ligy SD ŠK Badín – MFK B. Bystrica z dôvodu nesplnenia náležitosti stanovených čl. 123 SP v bodoch a, c, d, i, k. Odvolací vklad 30 € prepadá v prospech SsFZ

b)       prejednal materiál ŠTK „Plnenie podmienok FK o počte ml. družstiev v súť. SsFZ“ a na základe tejto správy a RS 2010/11 časť IV. Podmienky štartu v súť. SsFZ a časti XVIII. Hospodárske náležitosti bod 4 zaťažuje nasledovné FK poplatkom: FK K. Lúčka 2 000 €, FK Rudinská 1 000 € (nemajú ml. družstvá). Poplatok je splatný na účet SsFZ do 18. 11. 2010. Zároveň upozorňujeme uvedené FK, že plnenie uvedenej podmienky o počte ml. dr. je podmienkou pre zaradenie družstva dosp. do súťaží SsFZ pre nasledujúci  súť. roč.

c)       na návrh KR vyradil z nom. listiny DZ pre súť. roč. 2010/11 Jána Marka.

d)       schválil termín pre uskutočnenie XVI. ročník ankety „Jedenástka SsFZ“ za r. 2010 a VI. plesu SsFZ na 14. 1. 2011.

e)       Už sa stalo tradične, že po skončení jesennej časti súť. roč. s výnimkou rokov konania Konferencie SsFZ, sa stretáva vedenie SsFZ so zástupcami FK. V priebehu týchto stretnutí je možné oficiálne aj neformálne prezentovať svoje názory, podnety a návrhy k riadeniu súťaží ako aj činnosť zväzu. Závery z týchto porád prispievajú už niekoľko rokov ku skvalitneniu činnosti zväzu ako aj vzájomnej komunikácie medzi FK a zväzom. V tomto roku sú porady naplánované nasledovne: V. liga sk. A, B – 3. 11. 2010 (streda) o 15.30, V. liga sk. C, D – 2. 11. 2010 (utorok) o 16.00, IV. liga sk. SEVER – 8. 11. 2010 (pondelok) o 16.00, IV. liga sk. JUH – 9. 11. 2010 (utorok) o 16.00, III. liga – 12. 11. 2010 (piatok). V nasledujúcich Spravodajcoch upresníme miesta stretnutí, osobitné pozvánky nebude sekretariát na tieto porady posielať.

 

Športovo – technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.       Schválené zmeny termínov na základe vzájomných dohôd FK: Fiľakovo – Kalinovo 27.10.2010 o 14,30 (streda), Radvaň - Žarnovica 30.10.2010 o 14,00 (sobota).

2.       ŠTK schvaľuje odohrať stretnutie 13. kola V. ligy D Buzitka – Záhorce dňa 31.10.2010 o 14,00 hod. v opačnom poradí na futbalovom štadióne v Záhorciach.

3.       Prerokované námietky kapitánov: Hrochoť – H. Hámre (H – neopodstatnená), Kalinovo – Čadca (H -na základe žiadosti FK Čadca stiahnutá z rokovania)

4.       Upozorňujeme FK Kalinovo počas MFS na povinnosť zabezpečenia chráneného prístupu hráčov, R a DZ na a z HP v zmysle SP a podmienok licenčného systému FK III. ligy!

5.       ŠTK SsFZ pripomína, že vylosované MFS jesennej časti 2010/2011 všetkých súťaží dospelých sa musia odohrať v termínoch do 1.11.2010!

6.       Nakoľko v poslednom období registrujeme oneskorené začiatky MFS z dôvodu porúch technických zariadení (PC, tlačiarne, faxy, kopírovacie stroje) vyzývame FK o dôslednejšie plnenie si povinností a využitia všetkých možností k zabezpečeniu odohratia MFS v zmysle SP a RS!

7.       Upozorňujeme funkcionárov FK na povinnosť v prípade zrušenia MFS resp. odohratia MFS na schválenej náhradnej hracej ploche, že po súhlase ŠTK oboznámiť o tomto rozhodnutí s dostatočným časovým predstihom hosťujúci FK, R a DZ SsFZ  a urýchlene zaslali na ŠTK spoločnú dohodu o odohratí neodohraného MFS.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.      Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)       6. kola III. ligy SD a MD Fiľakovo – D. Kubín 7. 11. 10 o 11.00-13.30; 8. kolo Fiľakovo – B. Bystrica 3. 11. 10 o 12.00-14.30,

b)       11. kolo V. ligy dorast sk. B T. Teplice – Zakamenné 29. 10. 10 o 13.00 v opačnom poradí na ihr. v T. Tepliciach,

c)       6. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. C Brusno – Dudince 30. 10. 10 o 10.00-12.00.

2.      Nariaďuje odohrať MFS:

a)       12. kola III. ligy SD a MD Lučenec – L. Mikuláš 23. 10. 10 o 9.30-12.00 na UT. Dôvod: Kolidovanie MFS s dosp.

b)       13. kolo IV. ligy dorast sk. JUH H. Hámre – Žarnovica 30. 10. 10 o 11.00 na ihr. v Bzenici,

c)       7. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. C Badín – Horehron 24. 10. 10 o 10.00-12.00.

3.      Kontumuje MFS:

a)       11. kolo IV. ligy dorast sk. JUH V. Krtíš – B. Štiavnica priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK V. Krtíš podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie FK B. Štiavnica berie na vedomie.

b)       4. kolo II. ligy SŽ sk. SEVER Dlhá – Skalité priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Skalité podľa SP čl. 100/i. Prípad odstupujeme na DK.

4.      Námietka kap. v MFS 5. kola V. ligy dorast sk. A Svrčinovec – Strečno odstupuje na DK za pokus o neoprávnený štart hráča FK Svrčinovec.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-408 DK oznamuje FK Tempus RS, Hriňová, Hodruša Hámre a Krupina, že 18. 10. 10 bola listom zaslaná na DK SFZ opakovaná urgencia týkajúca sa vymáhania nedoplatkov FK Tempus RS voči SsFZ a uvedeným FK,

D-409 Na návrh KR Pavol Chovanec DZ 4 mesiace nepodm. od 21. 10. 10 do 20. 2. 11, 3-5, 7 € uhradiť,

D-410 Michal Danko 930326 Hod. Hámre 2 SN od 14. 10. 10, 1-6-1a,

D-411 Vladimír Halaj ved. dr. FK Hodr. Hámre dorast 8 SN od 14. 10. 10, 1-3b,

D-412 Pavol Mičuda 930702 Hriňová 5 SN od 14. 10. 10, 1-3b,

D-413 Matúš Michalec 990420 K. N. Mesto 5 SN od 18. 10. 10, 1-6-1b,

D-414 Mário Zeleňák 961202 Bytča 4 SN od 18. 10. 10, 1-3b,

D-415 Tibor Püšpöky 710824 Kalinovo 2 SN od 18. 10. 10, 1-6-1a,

D-416 Peter Mičiak 851224 K. N. Mesto 1 SN od 18. 10. 10, 1-5a,

D-417 Peter Polák 900613 Podlavice DK hráčovi dňom 18. 10. 10 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-418 Michal Bielik 801107 K. Lúčka DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-419 Radoslav Daniš 920528 Bytča 1 SN od 18. 10. 10, 1-5a,

D-420 Anton Fratrik 810323 D. Tižina 1 SN od 18. 10. 10, 1-5a,

D-421 Filip Sťahulák 930616 Liesek 1 SN od 18. 10. 10, 1-1a,

D-422 Martin Frim 800516 Hodr. Hámre 4 SN od 18. 10. 10, 1-6-1b, porušenie kap. XIX. bod 9 RS 2010/11,

D-423 Ján Martinovič 921111 Kováčová 5 SN od 18. 10. 10, 1-6-1b,

D-424 Matej Kurčík 910717 Tomášovce 1 SN od 18. 10. 10, 1-5a,

D-425 Michal Prečuch 910704 Hnúšťa 5 SN od 18. 10. 10, 1-3b,

D-426 Tibor Žingor 790724 Sklabiná 1 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-427 Attila Orosz 901109 Jesenské 1 SN od 18. 10. 10, 1-5a,

D-428 Jozef Haško 920302 Divín 3 SN od 18. 10. 10, 1-3a,

D-429 František Bytčanek 901205 Podvysoká 1 SN od 18. 10. 10, 1-5a,

D-430 Martin Budinec 920926 Stožok 3 SN od 11. 10. 10, 1-6-1a, 3 € doplatiť,

D-431 Zvonislav Berky 920201 Ružiná 2 SN od 11. 10. 10, 1-5a, 3 € doplatiť,

D-432 Na návrh KR FK Predmier dosp. pokuta 100+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za nevyhotovenie videozáznamu zo stretnutia 3. 10. 10 podľa nariadení SsFZ,

D-433 Na návrh KM Rastislav Kožienka ved. dr. FK Dlhá SŽ DK menovanému dňom 21. 10. 10 zastavuje výkon funkcie. Menovaný do 26. 10. 10 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (neoprávnený štart hráča na cudzí RP v stretnutí 12. 10. 10) a poplatok za prerokovanie previnenia,

D-434 Na návrh KM Jozef Kukla tréner FK Dlhá SŽ DK menovanému dňom 21. 10. 10 zastavuje výkon funkcie. Menovaný do 26. 10. 10 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (neoprávnený štart hráča na cudzí RP v stretnutí 12. 10. 10 ) a poplatok za prerokovanie previnenia,

D-435 Na návrh KM František Novák asist. trénera FK Dlhá SŽ DK menovanému dňom 21. 10. 10 zastavuje výkon funkcie. Menovaný do 26. 10. 10 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (neoprávnený štart hráča na cudzí RP v stretnutí 12. 10. 10) a poplatok za prerokovanie previnenia,

D-436 Tibor Mudroň 961213 Dlhá DK hráčovi dňom 21. 10. 10 zastavuje činnosť. Menovaný do 26. 10. 10 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (neoprávnený štart hráča na cudzí RP v stretnutí 12. 10. 10) a poplatok za prerokovanie previnenia,

D-437 Na návrh KM Štefan Zajac ved. dr. FK Svrčinovec dorast DK menovanému dňom 21. 10. 10 zastavuje výkon funkcie. Menovaný do 26. 10. 10 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (pokus o neoprávnený štart hráča na cudzí RP v stretnutí 13. 10. 10) a poplatok za prerokovanie previnenia,

D-438 Na návrh KM Tomáš Dej 920805 Svrčinovec DK hráčovi dňom 21. 10. 10 zastavuje činnosť. Menovaný do 26. 10. 10 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (pokus o neoprávnený štart hráča na cudzí RP v stretnutí 13. 10. 10) a poplatok za prerokovanie previnenia,

D-439 Lukáš Zelienka 841128 Sučany 3 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-3a,

D-440 Peter Štuber 830925 Kremnička 2 SN + zmena podm. trestu 2 stret. na nepodm. od 18. 10. 10, 1-4a,

D-441 Marek Finta 900702 Bytčica 1 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a, 7 € uhradiť,

D-442 Jaroslav Kormaňák 990525 Námestovo 5 SN od 18.10. 10, 1-6-1b,

D-443 Ján Zavodančík 970222 Varín 4 SN od 18. 10. 10, 1-3b, porušenie kap. XIX. bod 9 RS 2010/11,

D-444 Samuel Farský 000418 Námestovo 5 SN od 18. 10. 10, 1-6-1b,

D-445 DK odstupuje KR list FK Kremnička ohľadom stretnutia III. ligy dosp. Z. Poruba – Kremnička,

D-446 Kristián Šemoda 970507 B. Štiavnica 5 SN od 18. 10. 10, 1-6-1b,

D-447 Marek Imriš 870401 Dražkovce 2 SN od 18. 10. 10, 1-5a,

D-448 Martin Vanko 920403 J. Lehota 4 SN od 18. 10. 10, 1-3b,

D-449 DK odstupuje ŠTK list FK Čadca z 21. 10. 10 ohľadom stretnutia III. ligy Kalinovo – Čadca,

D-450 FK Kremnička dosp. pokuta 50+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a za neprístojnosti diváka v stretnutí 17. 10. 10,

D-451 Na návrh KM Martin Mudroň 950219 Dlhá DK n a základe čl. 6 bod 2 DP odstupuje DK ObFZ D. Kubín na riešenie previnenia hráča – neoprávnený štart na cudzí RP v stretnutí 12. 10. 10,

D-452 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný čl. 31 bod 2 DP: Robert Hruška 791128 O. Veselé – zmena zvyšku trestu na 2 SP do 30. 6. 11, Michal Bavala 930206 Klenovec – zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30. 6. 11, Patrik Vajda 920902 Čadca – zamieta sa porušenie kap. XIX. bod 12, DP,

D-453 Ján Fedeš asist. trénera FK J. Lehota dorast 3 SN od 18. 10. 10, 1-3b,

D-454 Zastavenie činnosti za 8 ŽK od 18. 10. 10 na 2 MFS: Peter Michalek 880112 Š. Bane,

D-455 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 18. 10. 10 na 1 MFS: Michal Olejár 810506 Z. Poruba, Lukáš Zelienka 841128 Sučany, Marek Finta 900702 Bytčica, Milan Lučanský 820826 Belá, Michal Necpal 840111 B. Štiavnica, Tomáš Medveď 890801 Č. Balog, Milan Kušič 860211 Makov, Jakub Beháň 891184 Strečno, Michal Korenčík 860620 S. Bystrica, Martin Kravec 861014 Rudinská, Tomáš Cabadaj 851122 N. Bystrica, Martin Bytčánek 850717 Podvysoká, Peter Bytčánek 861104 Podvysoká, Pavol Slovák 880719 Ludrová, Milan Horňák 740721 O. Podzámok, Ľubomír Tropek 850606 Trstená, Marian Štefaničiak 830920 T. Štiavnička, Dušan Vaník 810326 S. Ľupča, Miroslav Mořingl 800826 Selce, Richard Ševčík 800721 Radvaň, Zoltán Halász 890117 Tornaľa, Štefan Czene 821004 Hajnačka, Tibor Žingor 790724 Sklabiná,

D-456 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 11. 10. 10 na 1 MFS: Anton Jadroň 871009 Klin 7 € doplatiť, Miloš Mušák 891105 O. Veselé, Marek Mušák 910606 O. Veselé,

D-457 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Peter Červoč 811012 Príbelce chýba poplatok za ČK a 4 ŽK, Ján Žilka 920417 D. Strehová, Branislav Ružička 910429 Likavka - nesprávne poplatky za 4 ŽK, Marek Hriň 881230 D. Strehová – chýba poplatok za 4 ŽK, Tomáš Villant 980115 S. Ľupča – chýba poplatok za ČK,

D-458 DK predvoláva na zasadnutie 28. 10. 10 o 16.00 zo stretnutia Sklabiná – Divín V. liga sk. D dorast R Ladislav Hlinica. Účasť menovaného na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych previnení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Žiadame ObFZ, ktoré ešte nenahlásili aktuálnu príslušnosť R k FK k 30.9.2010, aby tak obratom urobili. Materiál žiadame urýchlene zaslať na sekretariát SsFZ.

2.       KR na svojom zasadnutí rozhodla o doporučení objednania výstroje firmy ATAK pre R SsFZ. Uvedená objednávka sa uzavrie na zimnom seminári R SsFZ. V tejto súvislosti je potrebné spracovať menný zoznam R aj s veľkosťami dresov, zodpovední za jednotlivé ObFZ sú nasledovní R III. ligy: Adamec, Jánošík, Hrmo, György, Galád, Tapfer, Moják, Jakubjak, Balázsik, Ivanič, Knapec. Menovaní R po zosumarizovaní zoznamov tieto zašlú na mailovú adresu: miroslav.fajcik@spp-distribucia.sk, najneskôr  do 31. 10. 2010.

3.       Ospravedlnenie R: Čunderlík 26.10.- 2.11., Kratochvíla 23.- 31.10., Rajniak 24.10., Dibdiak 23.10.10.

 

Trénersko- metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       NIKE PREMIER CUP 2010/2011 - postupujúce družstvá do krajského finále (marec 2011). BB kraj: MFK Lokomotíva Zvolen, Dukla Banská Bystrica, FK Žiar nad Hronom, Partizán Čierny Balog, Tempus Rimavská Sobota, ŽP Šport Podbrezová; ZA kraj: FK Čadca, MŠK Žilina, MŠK K.N.Mesto, MŠK Fomat Martin, MFK Ružomberok, MFK Dolný Kubín

2.       TMK SsFZ  pozýva na posezónne stretnutie vedenia SsFZ so zástupcami FK družstiev 3. ligy, ktoré sa bude konať v piatok 12.novembra 2010,  aj trénerov družstiev 3. ligy dospelých, miesto a čas upresníme.

3.       TMK SsFZ organizuje pre trénerov SsFZ dňa 17. novembra 2010 v Banskej Bystrici doškoľovací seminár (pre trénerov 3.triedy/UEFA B licencie, 2.triedy /B licencie resp. UEFA A licencie, ktorým končí resp. skončila platnosť licenčného preukazu) a rekvalifikačný seminár (pre trénerov 3. triedy/C licencie za účelom rekvalifikácie ich licencie na UEFA B licenciu). Všetci záujemcovia sa na semináre musia písomne prihlásiť ( s uvedením mena a priezviska, kontaktnej adresy, triedy trénerského vzdelania a druhu seminára) na adresu SsFZ, TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica resp. mailom na stefanak@ssfz.sk do 31. októbra 2010. Následne budú zaslané všetkým prihláseným trénerom bližšie pokyny a poštová poukážka na zaplatenie účastníckeho poplatku (doškoľovací seminár 10.-€, rekvalifikačný seminár 30.-€). Podmienkou predĺženia trénerskej licencie je samotná účasť na doškoľovacom seminári (od 09.00 do 13.00 hod.) a odovzdanie písomného plánu ľubovoľného týždenného mikrocyklu (min. 3 TJ). Podmienkou splnenia požiadaviek rekvalifikácie je samotná účasť na seminári (od 09.00 do 16.00 hod.), odovzdanie písomného plánu ľubovoľného týždenného mikrocyklu (min. 3 TJ) a absolvovanie výberovej praktickej ukážky v rámci TJ mimo termínu konania seminára

 

Komisia pre riešenie sťažností (predseda Artúr Jakubec)

4.       isia zaevidovala podnety FK: Badín na výkon R a AR? (Badín - Sásová). Na základe ňesplneniu čl. 4/a „Štatútu ...“ podnet odmieta.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.      Žiadame o predloženie videozáznamu (výhradne na DVD nosiči) do 26. 10. 2010 na sekretariát SsFZ: Kremnička – L. Štiavnica, Žiar – Jupie BB (obe na DK), Badín – Sásová (KR).

2.      Matričné miesto upozorňuje funkcionárov FK, najmä ved. dr. dospelých, aby si pozorne prekontrolovali RP svojich hráčov, RP ktorých platnosť končí k 31. 12. 2010 je potrebné vymeniť. Informácie o postupe pri výmene RP, ako aj podklady potrebné k výmene nájdete na www.ssfz.sk v časti Registrácie.

3.      Žiadosti o registráciu hráčov prichádzajúcich do SR, žijúcich aj dočasne v SR, narodených v cudzine (okrem žiakov už evidovaných príslušným ObFZ majúcich ŽP) a všetkých žien vykonáva v zmysle Reg. poriadku výhradne Matrika SFZ. Ďalej vykonáva výhradne Matrika SFZ základné registrácie všetkých hráčov prechádzajúcich z kategórie žiakov do kategórie dorastu z FK, ktorých družstvo dospelých štartuje v dvoch najvyšších súťažiach (CL, I. liga). Ďalej uvádzame najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky pri podávaní žiadostí o registráciu hráčov. Hráči v kategórii žiakov nie sú registrovaní iba evidovaní v SFZ príslušným ObFZ, hráči prechádzajúci z kategórie žiakov do kategórie dorastu t. č. roč. nar. 1995 musia predložiť k registrácii buď ŽP alebo potvrdenie príslušného ObFZ, že neboli evidovaní ako žiaci (na zadnej strane prihlášky k registrácii).

4.      Oznamuje všetkým klubom, že matrika SFZ vydáva len tzv. zalievané registračné preukazy, a to i v prípade, že hráč vlastní otvorený registračný preukaz. Kluby sú povinné zároveň s registračným preukazom zaslať aj fotografiu (1 kus) pasového formátu. Registračný preukaz s dlhodobou platnosťou zostáva počas hosťovania hráča archivovaný matrikou SFZ a po ukončení hosťovania bude zaslaný doporučenou poštou materskému klubu. Dôrazne upozorňuje kluby (materské aj nové), že v prípade nezaslania registračného preukazu matrika prestupové konanie pozastaví.

 

Dohrávky:

Fiľakovo – MFK BB (SD,MD,8.k.,hrá sa 3.11.o 12:00-14:30, Koós, Parobek, Machyniak, DZ M.Budáč)

Fiľakovo – D. Kubín (SD,MD,6.k.,hrá sa 7.11.o 11:00-13:30, Budáč st, Čičmanec, Markovič, DZ Halaj )

Brusno – Dudince (SŽ,MŽ, 6.kolo, hrá sa 30.10.o 10:00-12:00, R ObFZ BB)

 

Zmena DL 11:

Zákamenné – T. Teplice (dor., hrá sa 29.10. o 13:00 v T. Tepliciach, R Náther, AR1 Zelezník)

 

Zmena DL 12:

Klin – O. Veselé (R  Balázsik za Rajniaka)

Lučenec – L. Mikuláš (SD,MD, hrá sa 23.10. o 9:30 – 12:00 na UT)

Zuberec – Zákamenné (dor.,AR1 Labuda za Dibdiaka)

Badín – Horehron (SŽ,MŽ, 7.kolo, hrá sa 24.10.o 10:00-12:00, R ObFZ BB)

SFZ:

Dukla BB – Trnava (SD,MD, hrá sa 28.10. o 13:00-15:15, MD AR2 ObFZ BB za Marhefku)

Podbrezová – S. N. Ves (SD,MD, hrá sa 29.10. o 13:00-15:15)

Žilina B – Ružomberok B (SD,MD, hrá sa 14.11. o 10:00 – 12:15)

Dukla BB B – Podbrezová B (SD,MD, R Galád za Urdu)

 

Zmena DL 13:

Radvaň – Žarnovica ( hrá sa 30.10. 2010, AR1 Rohoň za Sitára)

Pliešovce – H. Hámre (DZ Koncz za Hrma)

Záhorce – Buzitka (DZ Hrmo za Forgona)

Gemer – Vinica (R Havran za Jánošíka, AR2 Kyzek Ja. za Havrana)

Kremnička – Námestovo (SD,MD, R Dodok za Poliaka R., AR1 Jelok za Oružinského)

T. Teplice – Zuberec (dor., AR1 Chmúrny za Očenáša)

Sihelné – Palúdzka (dor., hrá sa 31.10.o 11:30, R, AR – OFZ)

Šálková – Tomášovce (dor., R Lepieš, AR1 ObFZ BB)

H. Hámre – Žarnovica (dor., hrá sa o 11:00 v Bzenici)

 

Hodnotenie R

III. liga: V. Krtíš – MFK BB 7,9;8,1/8,1; Bánová – Krásno 8,4;8,3/8,3; Kremnička – L. Štiavnica 7,4;7,4/8; Kalinovo – Čadca 8,2;8,2/8,1; Z. Poruba – Tisovec 8,2;8,2/8,2; Námestovo – K. N. Mesto 8,2;8/8; N. Baňa – Fiľakovo 8,3;8,2/8,2; Turany – L. Lúčka 8,2;8,1/8,1.

IV. liga sk SEVER: Skalité – K. Lieskovec 8;8,1/8; Martin – O. Jasenica 8,3;8,1/8,1; Belá – Bytčica 8,1;8/8; Predmier – Sučany 8;8,2/8,1; L. hrádok – Dúbrava 8,2;8,2/8,2; T. Teplice – Ďanová 8,2;8,2/8,1; K. Lúčka – Stráňavy 7,4;8,1/8,2.

IV. liga sk. JUH: Š. Bane – D. Strehová 7,8;7,9/8; V. Blh – B. Štiavnica 8,2;8,3/8,2; Málinec – Revúca, Žiar – Jupie BB 8,2;8,1/8,1; Kováčová – Poltár 7,7;8,2/8,1; Hliník – Divín 8,3;8,3/8,3.

V. liga sk. A: Kotešová – Podvysoká 7,8;8,2/8,2; Rudinská – S. Bystrica 8,2;8,2/8,2; D. Tižina – Varín 7,8;8,1/8,1; ZA Závodie – Raková 8;8,1/8; Bytča – Strečno 8,2;8,1/8,1; Rosina – Makov 8,1;8,1/8; N. Bystrica – Belá 7,4;8/8.

V. liga sk. B: Klin – Dražkovce 8;8,2/8,1; O. Veselé – M. Čepčín, Vrútky – Ludrová 8,2;8,1/8,1; O. Podzámok – T. Kľačany 8,1;8,2/8,1; Trstená – Tvrdošín 8,3;8/8; T. Štiavnička – Likavka 8,1;8,1/8,1; Černová – Palúdzka 8;8/8.

V. liga sk. C: Krupina – Šalková 8;8,1/8,1; Badín – Sásová 8,1;8,1/8,1; Selce – Žarnovica 8,2;8,1/8,2; Hrochoť – Hodruša 8,3;8,1/8; Radvaň – S. Ľupča 7,3;8,1/8,1; Pliešovce – Priechod 8;8/8; Jasenie – Lutila 8,3;8,2/8,1.

V. liga sk. D: Čebovce – Jesenské 8;8,1/8,1; Cinobaňa – Tornaľa 8,2;8,1/8,1; Hajnáčka – Záhorce 8,3;8,1/8,1; Príbelce – Tomášovce 8,1;8,3/8,1; Buzitka – Vinica 8;8/8,1; Nenince – Hnúšťa 8,3;8,2/8,1; Gemer – Sklabiná 8,2;8/8.