5. 3. 2010

Spravodajca č. 32/2009-10

 

Výkonný výbor SsFZ (predseda Jozef Paršo)

VV na svojom zasadnutí 19. 2. 09 v B. Bystrici prerokoval okrem iných a:

a)       rozhodol na návrh ŠTK a KM o preložené 28. kola III. ligy a 26. kola IV. a V. ligy na 18. 6. 10 (piatok) o 17.30 z dôvodu kolidácie termínu so stretnutia MS vo futbale. Stretnutia mládeže sa odohrajú v sobotu 19. 6. 10,

b)       schválil návrh termínovej listiny súťaží riadených SsFZ pre súť. roč. 2010/2011 (tento je umiestnený na stránke www.ssfz.sk v časti Komisie – ŠTK – materiály, resp. KM – materiály,

c)       vyradil na návrh KR z nom. listiny KR a DZ – DZ Stanislava Krahulca, R Ondreja Bencúra a preradil z nom. listiny DZ IV. ligy do skupiny V. ligy DZ Jozefa Kusku,

d)       schválil „Zásady pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov s účinnosťou od 1. 3. 2010 (kompletný bude umiestnený na stránke www.ssfz.sk v časti Komisie – KR – dokumenty)

e)       pravidlá poskytovania finančných príspevkov z prostriedkov SsFZ na podporu vydávania publikácií venovaných vzniku a histórii činnosti futbalových klubov v mestách a obciach regiónu stredného Slovenska (kompletný materiál je na web stránke v časti Dokumenty)

f)         schválil návrh zmien RS SsFZ 2009/10, platných od jarnej časti súť. roč. 2009/10: Zdôvodnenie

Na základe návrhov a pripomienok, ktoré odzneli zo strany delegátov na Konferencii SsFZ19. 12. 2009 v B. Bystrici.

Zámer

V prípade zasielania vyhodnotení MFS FK III. a IV. líg posunúť toto z pozície povinnosti do pozície možnosti, tak ako to doteraz platilo pre FK V. líg. To znamená, že všetky FK štartujúce v súťažiach SsFZ pošlú uvedené tlačivo len v prípade, že chcú podať sťažnosť na priebeh stretnutia, výkon rozhodcov, resp. oznámiť komisiám skutočnosti ktoré mali podľa ich názoru vplyv na priebeh a úroveň stretnutia.

Nové znenie  XVI. Hodnotenie priebehu stretnutí

a)       Bez zmeny

b)       FK môže, po každom stretnutí dospelých, najneskôr  do 48 hod. po stretnutí zaslať na SsFZ vyhodnotenie stretnutia na predpísanom tlačive. Uvedené tlačivo na základe svojej predtlače spĺňa podmienky aj na prípadné sťažnosti FK na priebeh stretnutí, výkony rozhodcov a pod..

c)       Mládežnícke družstvá FK podávajú prípadné sťažnosti na priebeh stretnutí, výkony rozhodcov a pod. najneskôr 48 hod. po stretnutí, pričom sťažnosť musí obsahovať:

                    - názov a adresu FK, ktorý podáva sťažnosť,

                    - označenie stretnutia, ktoré je predmetom sťažnosti,

                    - popis konkrétnych udalostí (rozhodnutí R, AR a ďalších udalostí), voči ktorým podáva FK

                       sťažnosť s vyznačením času (minutáže),

                    -  pečiatku a podpisy dvoch funkcionárov FK s uvedením ich mien, priezvisk a funkcie v FK,

                    -  podací lístok doporučeného listu, ktorým bola sťažnosť odoslaná súperovi.

 

Zámer

Dať možnosť FK, aby aj v prípade, že z rôznych dôvodov neuhradia poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia hráča a funkcionára, alebo tento nie je uhradený v stanovenej výške, resp. nedoručili doklad o úhrade pred rokovaním DK, prerokovala DK SsFZ takéto prípady, po splnení náležitostí, s pôvodnou účinnosťou trestov.

Nové znenie XIX. Disciplinárne konanie

1. – 11. – bez zmeny

12. Za prerokovanie každého disciplinárneho previnenia je stanovená povinnosť uhradiť náklady disciplinárneho konania:

      a) za disciplinárne previnenie hráča:

            dospelí          7 €,

            mládež          3 €,

          Pri treste za 4 ŽK atď. je poplatok ako pri disciplinárnom previnení hráča.

      b) za disciplinárne previnenie funkcionára:

            dospelí a mládež        7 €,

      c) za disciplinárne previnenie futbalového klubu:

            dospelí a mládež      10 €,

      d) za žiadosť o zmenu zvyšku trestu, resp. o odpustenie zvyšku trestu:

            dospelí         7 €,

            mládež         3 €,

             e) za disciplinárne previnenie hráča, ktorého previnenie nebolo prerokované pre porušenie

                 povinnosti uvedenej v bode 13, resp. 24 (nepredložený, resp. nesprávny poplatok):

                        dospelí       7 + 7 €,

                        mládež       3 + 3 €,

 

              f) za disciplinárne previnenie funkcionára, ktorého previnenie nebolo prerokované pre

                  porušenie  povinnosti uvedenej v bode 13 (nepredložený, resp. nesprávny

                  poplatok):

                        dospelí a mládež      7 + 7 €,

                       

13. Príslušný poplatok podľa bodu 12 písm. a), resp. b) musí byť zaplatený do dňa prerokovávania previnenia na DK. Doklad o zaplatení musí byť DK predložený pred začatím rokovania. Ak nie je doklad predložený, resp. poplatok je v nižšej sume, DK previnenie prerokuje až na nasledujúcom zasadnutí, s pôvodnou účinnosťou trestu podľa bodu 6, resp. 7. Pri zasielaní dokladu o zaplatení faxom, funkcionár FK si vo vlastnom záujme čitateľnosť faxu ihneď overí telefonicky na sekretariáte SsFZ.

14. – 23. – bez zmeny.

24. Po každom štvrtom napomenutí musí byť príslušný poplatok podľa bodu 12 písm. a) zaplatený do dňa prerokovávania previnenia na DK. Doklad o zaplatení musí byť DK predložený pred začatím rokovania. Ak nie je doklad predložený, resp. poplatok je v nižšej sume, DK previnenie prerokuje až na nasledujúcom zasadnutí, s pôvodnou účinnosťou trestu podľa bodu 15.

25. – 26. – bez zmeny

27. Riešenie trestov za vylúčenie po napomenutí druhou ŽK:

- hráč družstva dospelých pri prvom vylúčení v súťažnom ročníku – 1 SN,

- hráč družstva dospelých pri druhom a ďalšom vylúčení v súťažnom ročníku - 2 SN,

- hráč družstva dospelých pri prvom vylúčení v súťažnom ročníku, pričom hráč má účinný

   podmienečný trest z predchádzajúceho súťažného ročníka – 2 SN,

- hráč mládeže – vo všetkých prípadoch – 2 SN,

- prípadné iné riešenia – z dôvodu posúdenia námietky voči popisu priestupku vylúčeného

   hráča.

28. – bez zmeny

29. FK bezpodmienečne zabezpečia, aby doklady o zaplatení poplatkov za previnenia FK resp. jednotlivcov, ktoré sú zasielané na rokovanie DK, boli  označené dôvodom zaplatenia poplatku.

30. - zrušiť

32. - zrušiť

 

Športovo – technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.       ŠTK SsFZ nariaďuje odohrať všetky MFS dospelých 28. kola (III. liga) a 26. kola (IV. ligy a V. ligy) dňa 18.6.2010 (piatok) o 17,30 hod. (v plánovanom termíne 20.6.2010 sa odohrá stretnutie MS Slovensko – Paraguaj).

2.       Žiadame FO Lovča o predloženie písomnej dohody o zmene termínu stretnutia FK Šálková a FO Lovča z 3.4.2010 na 4.4.2010 v termíne do 18.3.2010.

3.       Žiadame FK Oščadnica a Bánová B o predloženie dohody o termíne odohrania vzájomného stretnutia 11. kola V. ligy A, ktoré sa neodohralo v jesennej časti 2009/2010, v termíne do 18.3.2010.

4.       Potvrdzovanie súpisiek družstiev pre jarnú časť 2009/2010 sa vykoná v dňoch 11.3.,18.3. resp. 25.3.2010 vždy od 14,00 do 17,00 hod. na SsFZ.

5.      Upozorňujeme FK, že schválené výnimky hracích dní a časov, ktoré sú uvedené v RS 2009/2010 platia počas celého súťažného ročníka, alebo až do odvolania. Zmeny hracích dní a časov uverejnené v Spravodajcoch SsFZ /ŠTK, KM/ platia len na príslušnú časť súťažného ročníka jeseň 2009/2010. Z toho dôvodu upozorňujeme funkcionárov FK aby si uvedené výnimky dní a časov pre jarnú časť súťažného ročníka 2009/2010 uplatnili písomne najneskôr do 4. marca. 2010. Všetky takto uplatnené zmeny hracích dní a časov budú uverejnené v Spravodajcovi SsFZ  12. marca. 2010.

6.      Z dôvodu aktualizácie Pasportov futbalových štadiónov ktoré sú staršieho dáta resp. neaktuálne a v zmysle plnenia Licenčného systému SsFZ žiadame všetky futbalové kluby dospelých aj mládeže pôsobiacich v súťažiach SsFZ o zaslanie vyplneného novelizovaného tlačiva - Pasportizácia futbalového štadióna - na sekretariát SsFZ a to buď poštou alebo v elektronickej podobe v termíne do 1.5.2010. Materiál je zverejnené na web-stránke SsFZ v časti Komisie ® ŠTK  ® materiály. FK bez platnej (novej) Pasportizácie nebudú v súťažnom ročníku 2010/2011 zaradené do súťaží SsFZ!

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Oznamuje účastníkom:

a)      IV. ligy dorast sk. SEVER, že Baník Stráňavy odohrá svoje doma hrané MFS v sobotu o 14.00,

b)      IV. ligy dorast sk. JUH, že FK Hriňová odohrá svoje doma hrané MFS v sobotu o 14.00,

c)      V. ligy dorast sk. A, že FK Svrčinovec odohrá svoje doma hrané MFS v sobotu o 16.00,

d)      V. ligy dorast sk. D, že FK D. Strehová odohrá svoje doma hrané MFS v sobotu UHČ dospelých,

e)      V. ligy dorast sk. D, že FK V. Čalomija odohrá svoje doma hrané MFS v sobotu UHČ dospelých,

f)        III. ligy SŽ a MŽ sk. A, že FK Svrčinovec odohrá svoje doma hrané MFS v sobotu o 11.00-13.00,

g)      III. ligy SŽ a MŽ sk.A , že FK K. N. Mesto B odohrá svoje doma hrané MFS v nedeľu o 10.00-12.00 na ihr. v Povine. R a družstvá sa dostavia na ihr. do Poviny,

h)      I. ligy MŽ sk. SEVER, že Fomat Martin odohrá svoje doma hrané MFS na UT ZŠ Hurbanovo 27,

i)        I. ligy MŽ sk. JUH, že FK N. Baňa odohrá svoje doma hrané MFS o 10.30-12.30.

2.       Súhlasí so vzájomnou dohodou:

a)      predohrať MFS 17. kola III. ligy SD a MD D. Kubín – Zvolen 1. 4. 10 o 10.00-12.30 (štvrtok)

b)      odohrať neodohraté MFS 13. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Detva – Tisovec 20. 3. 10 o 10.00-12.00.

3.       Nariaďuje odohrať MFS:

a)      III. ligy SD a MD 15. kolo 27. 3. 10 D. Kubín – Fiľakovo sobota o 10.00-12.30, 19. kolo 18. 4. 10 D. Kubín – Fomat MT nedeľa o 10.00-12.30, 21. kolo 1. 5. 10 D. Kubín – Hôrky sobota o 10.00-12.30, 29. kolo 5. 5. 10 D. Kubín – Krásno streda o 14.00-16.30, 23. kolo 15. 5. 10 D. Kubín – Bánová sobota o 10.00-12.30, 25. kolo 30. 5. 10 D. Kubín – L. Mikuláš nedeľa o 10.00-12.30, 27. kolo 13. 6. 10 D. Kubín – N. Baňa nedeľa o 10.00-12.30.

b)      IV. ligy dorast sk. JUH 15. kolo 3. 4. 10 Selce – Tomášovce nedeľa o 10.00, 17. kolo 17. 4. 10 Selce – Sliač sobota o 10.00, 19. kolo 1. 5. 10 Selce – V. Krtíš sobota o 10.00, 21. kolo 15. 5. 10 Selce – Krupina sobota o 10.00.

c)      15. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER L. Lúčka – Belá 3. 4. 10 o 10.00-12.00,

d)      II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER 16. kolo 11. 4. 10 K. N. Mesto – V. Rovné nedeľa 10.00-12.00, 18. kolo 25. 4. 10 K. N. Mesto – Tvrdošín nedeľa o 10.00-12.00, 20. kolo 9. 5. 10 K. N. Mesto – Trstená nedeľa o 10.00-12.00.

e)      III. ligy SŽ a MŽ sk. A 15. kolo 3. 4. 10 K. N. Mesto B – Krásno sobota 10.00-12.00, 18. kolo 24. 4. 10 K. N. Mesto B – S. Bystrica sobota o 10.00-12.00,

f)        III. ligy SŽ a MŽ sk. B Z. Poruba – Kláštor p. Z. 10. 4. 10 o 11.30-13.30 ako predzápas dorastu.

g)      I. ligy MŽ sk. SEVER 16. kolo 4. 4. 10 nedeľa o 10.00-11.30 Námestovo – Ružomberok, 18. kolo 19. 5. 10 o 15.00-16.30 Námestovo – Juventus ZA; sobota o 10.00-11.30 – 18. kolo 17. 4. 10 Námestovo – L. Mikuláš, 20. kolo 1. 5. 10 Námestovo – MŠK Žilina, 22. kolo 15. 5. 10 Námestovo – Čadca, 24. kolo 29. 5. 10 Námestovo – Martin, 26. kolo 12. 6. 10 Námestovo – D. Kubín.

h)      I. ligy MŽ sk. SEVER 27. 3. 10 sobota 15. kolo D. Kubín –  L. Mikuláš14.30-16.00, 10. 4. 10 sobota 17. kolo D. Kubín - Čadca 10.00-11.30, 25. 4. 10 nedeľa 19. kolo D. Kubín – Námestovo 10.00-11.30, 1. 5. 10 sobota 20. kolo D. Kubín – Juventus ZA 14.30-16.00, 19. 5. 10 streda 28. kolo D. Kubín – Ružomberok 15.00-16.30, 22. 5. 10 sobota 23. kolo D. Kubín – Žilina 10.00-11.30, 6. 6. 10 nedeľa 25. kolo D. Kubín – Fomat Martin 10.00-11.30.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-615  Na základe písomného oznámenia DK OFZ Kysúc, DK v zmysle čl. 14 DP začína disciplinárne konanie voči hráčovi Lukáš Vajdík 940619 K.Lieskovec za neoprávnený štart v súťaži OFZ Kysúc I. trieda dorast v stretnutí Lodno-Zákopčie hraného dňa 25.10.09. Hráč v termíne do 15.03.10 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu a poplatok za prerokovanie previnenia.

D-616  Na základe návrhu KM SsFZ, DK v zmysle čl. 14 DP začína disciplinárne konanie voči Stanislav Kováč ved. druž., Ján Šimkovič tréner, Viera Kurtíková ved. druž., Ján Babic ved. druž., Dávid Čerhýň  950214, Marek Babic 951211, Ľuboš Baran 950926 FK Očová SŽ za umožnenie neoprávnených štartov hráčov na falšované RP v stretnutiach III. ligy SŽ skup. D jesennej časti ročníka 2009/2010. Menovaní v termíne do 15.03.10 zašlú na DK písomné vyjadrenia ku svojim previneniam a poplatky za prerokovanie previnení.

D-617  Na základe návrhu KM SsFZ, DK v zmysle čl. 14 DP začína disciplinárne konanie voči  Ján Babic 941024 a Peter Huliak 941222 Očová za neoprávnené štarty na falšované RP v stretnutiach III. ligy SŽ skup. D jesennej časti ročníka 2009/2010. Menovaní v termíne do 15.03.10 zašlú na DK písomné vyjadrenia ku svojim previneniam a poplatky za prerokovanie previnení.

D-618  Na základe podkladov uvedených v Spravodajcoch č. 20 - 31/2009-10, DK na návrh HK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 04.03.10 za neuhradenie pokút, poplatkov a medzioddielových pohľadávok týmto družstvám: FK T. Teplice, Bytča, Krásno n. K., Turany, D.Ždaňa, N. Baňa, K.Lieskovec, Sučany, Predmier, Ďanová (nedoplatok 14 €), Divín, Sásová, T. Štiavnička, Príbelce (všetko družstvá dospelých), Revúca (nedoplatok 61 € a medzioddielová  pohľadávka voči FK Sklabiná 277 €), Rajec (nedoplatok 12 € a medzioddielová pohľadávka voči FK Černová 42,40 €), Radoľa (všetko družstvá dorastu) a Krásno n. K. (MD). Zastavená činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte označenie nedoplatku.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Zimné semináre R a DZ SsFZ sa uskutočnia v priestoroch Združenej strednej školy - Učilište poľnohospodárske, Demänovská cesta 669 Liptovský Mikuláš nasledovne: R+DZ III. liga 5. a 6.3.2010 (piatok, sobota) + vybraní R IV. a  V. ligy – Adamec, T. Krahulec, Ivanič, Janíček,  Ondrašina, P. Oružinský, Holas, Košarník, Nemček, Pilšáková, Očenáš, Weiss (účastnícky poplatok R a DZ III. ligy je 15 €). R + DZ IV. liga 6.3.2009 (sobota), R + DZ V. liga 7.3.2009 (nedeľa). Účasť všetkých R a DZ na seminároch je povinná a je podmienkou účinkovania R a DZ v jarnej časti 2009/2010, preto si  v dostatočnom predstihu zabezpečte svoje pracovné a súkromné záležitosti tak aby ste sa seminárov mohli zúčastniť. Nezúčastnení R resp. DZ uhradia v náhradnom termíne účastnícky poplatok 15 €. Program seminárov je zverejnený na web-stránke SsFZ (sekcia - komisie) aj s časmi prezentácie, preto všetkých žiadame o dochvíľnosť. Na seminároch každý rozhodca SsFZ uhradí príspevok 10 € na organizačné náklady KR SsFZ v roku 2010. Účastnícky poplatok, resp. príspevok uhradia všetci menovaní výhradne poštovým poukazom SsFZ, ktoré sú k dispozícii na každom ObFZ (do správy pre adresáta uvedú KR – príspevok, resp. poplatok), alebo prevodom na účet SsFZ č. 0050192944/0900. (uvedú konštantný symbol: 0558, variabilný symbol: 547025).

2.       Ospravedlnenia R:  27. -. 28. 3. 10, Hlaváčik od 15. 2. PN; Lisická 17. 2, - 5. 3., 27. – 28. 3, 6. 4. – 8. 4. 10; Sitarčík od 31. 1. 10 do prihlásenia; Tapfer 13. 3. 10; Ríša 5. – 6. 3. 10; Ploštica ZS + celá jar; Berta soboty; Jodas 12. – 14. 3. 10; Ondrašina ZS + celá jar; Bencúr – vyradený z NL (VV), Medveď 27. – 28. 3. 10, Berko 23. 3. 10, ZS (PN do prihlásenia), Repiský ZS.

3.        Ospravedlnenia R : Vanková ZS + jarná časť, Hraško soboty a prac. dni, Grenčík 27. – 28. 3. 2010, Szabó 28. 3. a 11. 4. 2010

4.       Ospravedlnenia DZ : Jánošík 5. – 6. 3. 2010, Roštár 3. – 4. 3. 2010 a 17. – 18. 4. 2010, Repa 11. a 17. 4. 2010, 1., 8., 15., 22., a 29. 5. 2010.

5.       Zmena t.č.: Grenčík  0917 631 491, Vanková 0915 788427, Chudý 0949 675692.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.      TMK SsFZ pozýva na svoje rozšírené zasadnutie dňa 16. marca 2010 o 9.00 hod.  v zasadačke SsFZ v Banskej Bystrici, Partizánska cesta 93,  predsedov TMK ObFZ a trénerov mládežníckych regionálnych výberov SsFZ.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Na svojom zasadnutí okrem iných prerokovala prípad hosťovania hráča Tatran Zákamenné Mareka Magdiaka 930312 v MFK D. Kubín (zo 7. 8. 2009. Uvedený matričný úkon, ktorý bol schválený na základe nekorektného postupu materského klubu a hráča MaK ruší a v platnosti ostáva hosťovanie z 15. 8. 2008 do 30. 6. 12 v MFK Ružomberok.

2.       Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 1. 4. 10 o 10.00.

3.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že od augusta 2009 sú v platnosti poplatky za matričné úkony:

a)    do II. ligy – pri doručení poštou – 20  , pri osobnom doručení – 30 €

b)    do klubov ostatných súťaží: dospelí (nad 18 rokov): - 10 €, pri osobnom doručení – 15  €; dorast: 7  €, pri osobnom doručení – 10 €.

Poplatok za základnú registráciu, resp. pri vystavení duplikátu RP (pri zaliatych, zaplnených, poškodených, stratených) je 4 €. Pri požiadavke o vystavenie RP „na počkanie“ je poplatok za vystavenie RP vo výške 10 €  za jeden RP. Všetky uvedené poplatky je možné uhrádzať výhradne poštovou poukážkou SsFZ.

Zároveň žiadame kolegov z ObFZ, aby o zmenách vo výške poplatkov informovali funkcionárov FK vo svojej pôsobnosti.

4.       Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK na najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky pri podaní prestupov resp. hosťovaní:

-      pri hosťovaní je potrebné uviesť celú dobu hosťovania od ... do ... (väčšina funkcionárov uvádza len dátum ukončenia hosťovania),

-      termín začiatku hosťovania (od ...) nemôže byť skorší ako dátum kedy sú podklady predložené príslušnej MaK,

-      hosťovanie podané v termíne do marca 2010 nemôže byť kratšie ako do 30. 6. 2010,

-      pri všetkých podaniach rešpektovať čl. 3 PPpNF (hráč môže v jednom súť. ročníku štartovať v súť. stretnutiach za dva futbalové kluby vrátane materského),

-      nesprávna výška poplatku pri prestupoch a hosťovaniach doručených osobne,

-      chýbajúce poplatky za vystavenie duplikátu spolu s fotografiou hráča (4,5x3,5 cm) nie staršou ako jeden rok.

5.       Upozorňujeme aj na úradné hodiny pre vybavovanie matričných a registračných úkonov na SsFZ: utorok 10.00-16.00; streda 12.00-17.00; piatok 10.00-14.00. V inom čase je možné vybavovať príslušné úkony len po telefonickom dohovore s príslušným pracovníkom sekretariátu SsFZ.

6.       Zloženie MaK: Stanislav Špila (CA) 0907 360541, Michal Ramšák (VK) 0903 862692, Jozef Hreus (ZA) 0907 559621, Ján Forgon (RS) 0903 541036, Vladimír Cirbus (LC) 0918 895348, Eduard Maňúr (MT) 0907 841477, Jaroslav Vaňo (LM) 0917 367444, Slavomír Baláž (BB) 0907 806995. Zástupca ObFZ DK je ešte v riešení.

7.       Oznamujeme FK, že matričné úkony možu od 19. 2. 10 vykonávať členovia MaK podľa príslušnej územnej príslušnosti.

8.       Pri kontrole databázy hráčov a vykonaných matričných úkonov bol zistený nesúlad medzi záznamom matriky a údajom v databáze hráčov. Preto žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie prednej a zadnej strany registračného preukazu uvedených hráčov : ObFZ Čadca : FK Lodno – Mrvečka Radovan 820116, OŠK Rudina – Pollák Peter 781015. ObFZ Liptovský Mikuláš : ŠKM Liptovský Hrádok – Šajgalík Milan 771124. ObFZ Lučenec : OŠK Biskupice – Rudinszky Štefan 8906903, OŠK Radzovce – Sojka Ján 781210. TFZ Martin : Agrokombinát Sklené – Múčka Jozef 681103, ŠK Turčianska Štiavnička – Kostra Martin 880810, Tatran Sučany – Hudec Peter 710414. ObFZ Rimavská Sobota – FC 98 Hajnáčka – Bartko Ondrej 780321, Iskra Hnúšťa – Budai Ján 750121, ŠK Bastav Revúčka – Kasper Lukáš 890924. ObFZ Veľký Krtíš – Družst. Kosihy nad Ipľom – Šaróka Gabriel 791229. ObFZ Zvolen – Družst. Hontianske Moravce – Páleš Tomáš 830508, MFK Lokomotíva Zvolen – Košút Ján 910215. ObFZ Žilina – OŠK Nededza – Podešva Ľubomír 780715.

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.       Na základe preverenia plnenia rozhodnutia VV, vo veci úhrady poplatkov za podmienky pre štart družstiev dospelých v súť. SsFZ (Uverejnené v Spravodajcovi SsFZ 21. a 22/2009/10) zistila HK, že FK Trebostovo neuhradil čiastku 1 000 € v stanovenom termíne. Prípad odstupuje na DK.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka).

1.       Sekretariát SsFZ obdržal na svoj účet zálohové platby od FK a následne uhradil na účty R a DZ náhrady, v zmysle RS za odvedené stretnutia v jesennej časti súťažného ročníka 2009/10. Po prekontrolovaní platieb od jednotlivých FK a úhrad vykonaných SsFZ zistil nasledovné preplatky resp. nedoplatky FK: Baník Ružiná – preplatok 20 € (nasledujúca 3. záloh. platba do 25. 3. 10 vo výške 1 040 €); Družstevník Ďanová preplatok 15 € (nasledujúca platba do 25. 3. 10 vo výške 685 €); Družstevník O. Jasenica – preplatok 15 € (nasledujúca platba do 25. 3. 10 vo výške 685 €); Baník Š. Bane – preplatok 50 € (1x neúčasť AR, nasledujúca platba do 25. 3. 10 vo výške 650 €); FK Predmier – nedoplatok 85 € (do 27. 3. 10 uhradiť 785 €); FK Trebostovo – nedoplatok 5 € (do 27. 3. 10 uhradiť 705 €). Všetky ostatné FK III. a IV. líg uhradia 3. zálohovú platbu do 25. 3. 10 , ako je to uvedené v RS 2009/10 časť XVIII. Hospodárske náležitosti, bod 7 a to III. liga vo výške 1 060 €, IV. liga 700 €. Z dôvodu  lepšej identifikácie platiteľa je bezpodmienečne potrebné uvádzať pri úhrade variabilný symbol pridelený jednotlivým FK pre 3 zálohovú platbu: L. Štiavnica 010380; Námestovo 020380; T. Teplice 030380; Kremnička 040380; Králiky 050380; Krásno 060380; Bánová 070380; Turany 080380; Z. Poruba 090380; Ružiná 100380; D. Ždaňa 110380; N. Baňa 120380; V. Krtíš 130380; L. Lúčka 140380; Bytča 150380; Fiľakovo 160380; Skalité 170380; Belá Dulice 180380; K. Lieskovec 190380; Tvrdošín 200380; O. Jasenica 210380; K. Lúčka 220380; Dúbrava 230380; Černová 240380; Predmier 250380; Sučany 260380; K. N. Mesto 270380; Trebostovo 280380; Stráňavy 290380; Ďanová 300380; Š. Bane 310380; Poltár 320380; Žiar 330380; Hliník 340380; B. Štiavnica 350380; V. Blh 360380; Divín 370380; BB Podlavice 380380; Kalinovo 390380; Tisovec 400380; Brusno 410380; Revúca 420380; Hajnáčka 430380; D. Strehová 440380.

2.       Matričné miesto na SsFZ upozorňuje všetkých funkcionárov FK, aby si prekontrolovali RP hráčov svojich FK a RP, ktorých platnosť končí k 31. 12. 2009 zaslali k výmene na SsFZ. Podklady k výmene RP: vyplnená prihláška k registrácii – označená výrazne – výmena RP; fotokópia dokladu na overenie RČ; fotografia rozmerov 4,5x3,5 cm, nie staršia ako 1 rok; RP po dobe platnosti; doklad o úhrade poplatku vo výške 4 € á 1 RP. V prípade viacerých žiadateľov z jedného FK je možné uhradiť jedným poštovým poukazom SsFZ. Podrobnosti k registrácii nájdete na stránke SsFZ v časti REGISTRÁCIA: Zároveň žiadame kolegov z ObFZ, aby o týchto skutočnostiach informovali funkcionárov FK v ich pôsobnosti.

 

Zmena DL č. 16

Podbrezová B – Žilina B (UT Radvaň, 10. 3. 2010).