Spravodaj č. 32/2007-08

 

Komisia mládeže   -   predseda   Ján   Hlaváč

1.       Na základe RS SsFZ  2007/2008 schválené výnimky hracích dní a časov, ktoré sú uvedené pri vylosovaní v RS platia počas celého súťažného ročníka, alebo až do odvolania. Zmeny hracích dní a časov uverejnené v Spravodajcoch SsFZ /ŠTK KM/ platia len na príslušnú časť súťažného ročníka /jeseň/. Z toho dôvodu upozorňujeme funkcionárov FK aby si uvedené výnimky dní a časov pre jarnú časť súťažného ročníka 2007/2008 uplatnili písomne najneskôr do 27. 2. 2008. Všetky takto uplatnené zmeny hracích dní a časov budú uverejnené v Spravodajcovi SsFZ  15. 3. 2008 a následne 22. 3. 2008. Pri tejto príležitosti zároveň upozorňujeme FK, ktorých výnimky budú schválené KM SsFZ na zmenu v RS 2007/2008 časť II Termínová listina, hracie dni a časy,  bod 4b a tou je povinnosť informovať o tejto skutočnosti všetky FK, ktorých sa táto zmena dotýka.

2.       KM oznamuje FK III. ligy SD a MD, že ÚHČ je 10,00 – 12,30 hod. okrem 27. kolo dňa 4. 6. 2008 /streda/ o 14,30 – 17,00 hod. a výnimiek uvedených RS SsFZ 2007/2008 a Spravodajcovi.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-764 Na základe podkladov uvedených v Spravodajoch SsFZ č. 24, 26-30/2007-08, na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 7.2.08 za neuhradenie pokút a poplatkov družstvám FK Bytča, Fiľakovo, Zvolen, Radzovce, Podvysoká, K. Lieskovec, Bešeňová, Rudinská, Žiar n. Hr. B, Predmier, L. Sliače, Zuberec a Ďanová (všetko družstvá dospelých), L. Mikuláš SD, Rakytovce MD, Belá a Klenovec (obe družstvá dorastu), T. Teplice a Rakytovce (obe družstvá SŽ) a T. Teplice MŽ. Zastavená  činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl.10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov.Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte číslo Spravodajcu SsFZ, resp označenie nedoplatku. Prípady nezrovnalostí riešte s HK SsFZ, ktorá  predložila DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami.

D-765 DK upozorňuje FK Tvrdošín dospelí, že družstvo má naďalej nepodmienečne zastavenú činnosť v zmysle D-763.

D-766 DK zatiaľ berie na vedomie oznam HK SsFZ v Spravodajoch SsFZ č. 26-30/2007-08 pre funkcionárov družstiev FK uvedených pod D-764 a 765 o jej postupe v prípade neuhradenia nedoplatkov do 30.1.08.Návrh HK SsFZ o udelenie nového trestu vo výške neuhradeného nedoplatku v zmysle RS 2007/2008 bude DK realizovať iba u družstiev FK, ktoré neuhradia nedoplatky do 29.02.2008.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Zimný seminár rozhodcov III. ligy a DZ III. ligy sa uskutoční v dňoch 7.3. a 8.3.2008 v Brezne – Hotel Ďumbier. Prezentácia účastníkov 7.3.2008 od 14,30 – 15,15 hod. Účastníci seminára si hradia ubytovanie (600,- Sk/noc) - program

2.       Zimný seminár rozhodcov IV. ligy a DZ IV. ligy sa uskutoční dňa 8.3.2008 v Brezne – Hotel Ďumbier. Prezentácia účastníkov od 8,00 – 8,45 hod. - program

3.       Zimný seminár rozhodcov V. ligy (BB kraj) a DZ V. ligy (BB kraj) sa uskutoční dňa 9.3.2008 v Reštaurácii u Vinca, Banská Bystrica – Kremnička. Prezentácia účastníkov od 8,30 – 9,15 hod. - program

4.       Zimný seminár rozhodcov V. ligy (ZA kraj) a DZ V. ligy (ZA kraj) sa uskutoční dňa 14.3.2008 na Mestskom úrade v Rajeckých Tepliciach. Prezentácia účastníkov od 13,45 – 14,30 hod. - program

5.       Účasť všetkých R a DZ na seminároch je povinná a je jednou z podmienok účinkovania v jarnej časti 2007/2008. Rozhodcovia na seminároch uhradia ročný poplatok 300,- Sk, program seminárov bude zverejnený na web- stránke SsFZ.

6.       Delegáti zväzu pri prezentácii predložia potvrdenie o svojom zdravotnom stave od praktického lekára.

 

Trénersko – metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.    TMK SsFZ pozýva na svoje riadne zasadnuti dňa 19.02 2008 o 10.30 hod. trénerov pôsobiacich pri 

       mládežníckych regionálnych výberoch SsFZ (p. Ján Leitner, Ján Štrba, Miroslav Král, Igor Bella, Ivan Štulajter,  

       Ernest Peterke).

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

  1. Zasadnutie komisie sa uskutoční 21. 2. 2008 (štvrtok) o 10,00 hod. v B. Bystrici.
  2. Prestupový lístok musí obsahovať presnú adresu a PSČ hráča, bez týchto údajov je prestupový lístok neplatný.
  3. V prípade, že sú podklady k prestupovému konaniu doručené osobne a je požadované urýchlené vybavenie, zvyšuje sa poplatok za vybavenie o 50%.
  4. Pri akomkoľvek matričnom úkone je nevyhnutné predložiť platný registračný preukaz hráča. Bez platného RP nebude žiadosť vybavená.
  5. Komisia oznamuje funkcionárom FK, že oficiálne rozhodnutia MaK SsFZ budú zverejňované na web. stránke SsFZ v časti Matrika.
  6. Upozorňujeme MaK ObFZ a sekretárov

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Oznamujeme kolegom z ObFZ, že na SsFZ sú k dispozícii doplnky pravidiel futbalu á 35 SK spolu Pravidlá futbalu + doplnky á 200 Sk. Naďalej sú k dispozícii aj novelizované Futbalové normy SFZ (bez obalu) á 165 SK a Rozpis súťaží SsFZ 2007/08 á 50 SK. Platba výhradne poštovým peňažným poukazom SsFZ (do správy adresáta uvádzajte „pravidlá futbalu“ a počet kusov).

2.       Matričné miesto pri SsFZ upozorňuje funkcionárov FK, aby si dôkladne prekontrolovali RP hráčov dorastu a dospelých a RP, ktoré majú platnosť do 31. 12. 07 predložili k výmene. Podklady k výmene RP (po dobe platnosti) vyplnené tlačivo prihláška k registráci výrazne označená výmena RP, fotografia rozmerov 3,5x4,5 cm (nie staršia ako 1 rok), RP po uplynutí platnosti, kópia dokladu na overenie RČ a doklad o úhrade poplatku á 100 SK. Podrobnejšie na www.ssfz.sk časť Registrácie.

3.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch aj rodný list RL) u hráčov: Prestupový termín AUGUST 2007: Jozef Mičuda 640810 (druhá strana nečitateľná),  Baláž Robert 770812 Junior Radvaň, Makovník Viliam 830202 Badín, Snopko Patrik 910606 Badín, Farkaš Pavel 890904 Lok. Zvolen, Giertl Martin 870929 ŠK Kremnička, Chomistek Martin 801030 Ľubeľa, Kasper Lukáš 890924 Tisovec, Krahulec Stanislav 810329 R. Janovce, Kriška Jaroslav 710901 V. Lúka, Laššák Tadeáš 910504 Bobrov, Serdel Martin 840717 Dubové, Solivaj Ján 780331 Šalková, Vajda Matúš 871206 ŠK Selce.