Spravodaj č. 31/2006-2007

 

Dôležitá informácia pre rozhodcov, DZ, kapitánov a vedúcich družstiev:

 

VV SsFZ na svojom zasadnutí na návrh KR SsFZ prijal od súťažného ročníka 2006/2007 rozhodnutie o zmene spôsobu uvádzania ŽK hráčov na prednej strane zápisu o stretnutí. Nový spôsob uvádzania ŽK zjednodušuje prácu rozhodcov pri uvádzaní ŽK hráčov, pričom však kladie vyššie nároky na presnosť uvádzania ŽK hráčov v príslušných kolonkách a na vypisovanie všetkých výtlačkov zápisu o stretnutí bez použitia kopíra, samostatne perom.

V priebehu jesennej časti ročníka 2006/2007 v dôsledku nerešpektovania príslušných nariadení niektorými rozhodcami (uvádzanie ŽK cez kopír a nesúlad medzi údajmi o ŽK hráčov na originále a ďalších výtlačkoch zápisu o stretnutí) došlo k veľmi závažným problémom ohľadom nesúladu evidencie počtu obdržaných ŽK hráčov funkcionármi príslušných družstiev FK a riadiacimi komisiami SsFZ. Príčinou týchto nedostatkov bol aj nezodpovedný prístup niektorých DZ po stretnutí pri kontrolnej činnosti, keď nepostrehli nesprávne uvedenie ŽK hráčov a kapitánov družstiev (u mládeži aj vedúcich družstiev) pri podpisovaní totožnosti potrestaných hráčov na originále a ďalších výtlačkoch zápisu o stretnutí.

VV SsFZ na svojom zasadnutí rozhodol, že v prípade opakovania sa uvedených nedostatkov od jarnej časti ročníka 2006/2007, bude príslušný rozhodca potrestaný na návrh KR SsFZ podľa DP 3-4c DK SsFZ trestom zákazu výkonu funkcie minimálne na 2 súťažné stretnutia, príslušný DZ pozastavením delegovania na súťažné stretnutia KDZ SsFZ, kapitán príslušného družstva dospelých a vedúci družstva v stretnutiach mládeže podľa DP 1-10 DK SsFZ.

 

Výkonný výbor (predseda Jozef Paršo)

VV SsFZ sa na svojom zasadnutí 15. 2. 07 zaoberal pripomienkami a námetmi, ktoré odzneli na pracovných poradách vedenia SsFZ so zástupcami FK v r. 2006 a prijal súbor opatrení, ktorý z priestorových dôvodov zverejňuje v plnom rozsahu na www.ssfz.sk.

Športovo-technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

  1. Potvrdzovanie súpisiek družstiev všetkých vekových kategórií, štartujúcich v súťažiach SsFZ, bude v dňoch 15. a 22. marca 2007 od 14,00 do 16,00 v zasadačke SsFZ, Partizánska cesta 93, Banská Bystrica. Upozorňujeme zároveň, že zoznam hráčov (ostatné FK, ktoré majú v príslušnej vekovej kategórii  zaradené v súťažiach len jedno družstvo) je platný na celý súťažný ročník. a nie je nevyhnutné ho obnovovať.
  2. Upozorňujeme FK, že na základe uznesenia VV SsFZ budú R a DZ v prvých kolách jarnej časti súťažného ročníka 2006/2007 vykonávať kontrolu vybavenosti športových areálov.
  3. Na základe žiadosti  oznamujeme FK III. ligy Stred, že družstvo FK Kremnička odohrá v jarnej časti súťažného ročníka 2006/2007 svoje doma vylosované MFS na ihrisku FK Priechod, vždy v nedeľu o 10,30 hod.
  4. Oznamujeme FK III. ligy Stred, že družstvo FK Jednota Bánová odohrá svoje doma vylosované MFS v jarnej časti súťažného ročníka 2006/2007 v nedeľu v ÚHČ na ihrisku v Bánovej.
  5. Z dôvodu kolidácie MFS s družstvami mládeže, odohrá družstvo MFK K. N. Mesto MFS nasledovne:

18. kolo K. N. Mesto – R. Sobota B  7. 4. 2007 (sobota) o 15,30 hod.; 23. kolo K. N. Mesto – Bytča  12. 5. 2007 (sobota) o 16,30 hod.; 27. kolo K. N. Mesto – Rudinská  3. 6. 2007 (sobota) o 17,00 hod.

  1. Oznamujeme FK V. ligy sk. D, že družstvo FK Družstevník Olováry odohrá doma vylosované MFS

       jarnej časti súťažného ročníka 2006/2007 vždy v sobotu v ÚHČ. 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Na základe RS 2006/07 schválené výnimky hracích dní a časov, ktoré sú uvedené pri vylosovaní v RS platia počas celého súť. roč., alebo až do odvolania. Zmeny hracích dní a časov uverejnené v Spravodajcoch SsFZ (ŠTK, KM) platia len na príslušnú časť súť. roč. (jeseň). Z toho dôvodu upozorňujeme funkcionárov FK, aby si uvedené výnimky dní a časov pre jarnú časť súť. roč. 2006/07 uplatnili písomne najneskôr do 22. 2. 07. Všetky takto uplatnené zmeny hracích dní a časov budú zverejnené v Spravodajcovi 8. 3. 07 a následne 15. 3. 07. Pri tejto príležitosti zároveň upozorňujeme FK, ktorých výnimky budú schválené KM  na zmenu v RS časť II. Termínová listina, hracie dni a časy bod 4 a tou je povinnosť informovať o tejto skutočnosti všetky FK, ktorých sa táto zmena týka.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-714 Na základe podkladov uvedených v Spravodajoch SsFZ č. 20-23/2006-2007, na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 14.12.2006 za neuhradenie pokút a poplatkov týmto družstvám FK: Rudinská dospelí, Brusno dospelí, Ružiná dospelí, Jesenské dospelí, Podbiel dospelí, Predmier dospelí, Čadca SD, Radvaň SŽ, T.Teplice SŽ. Zastavená  činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl.10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov.Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte číslo Spravodaja SsFZ, resp označenie nedoplatku. Prípady nezrovnalostí riešte s HK SsFZ,ktorá  predložila DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

Zimné odborné semináre rozhodcov SsFZ sa uskutočnia v nasledujúcich termínoch:

1.       R III. liga, rozhodkyne všetkých súťaží, vybraní R IV. ligy (M.Budáč, Čajka, Gamboš, Hrdlička, Chudý, Matejčík, Marhefka, Ondruš, P.Oružinský, Petrák ml.) a vybraní R V. ligy (Balázsik, Dian, Galád, M.Jakubjak, Jánošík, Mastiš, Miklóš, Ondrašina, Strna, Talán) – 2. a 3. marca 2007 v Brezne (Hotel Ďumbier). Prezentácia dňa 2.3.2007 do 16,00 hod. Poplatok za dvojdňový seminár je 500,- Sk/os. Parkovanie pre rozhodcov je zabezpečené vo dvore Hotela Ďumbier – prístup od železničného priecestia pri Hrone, smer Tisovec.

2.       R IV. liga – 3. marca 2007 v Brezne (Hotel Ďumbier, spoločne s III. ligou). Prezentácia do 8,45 hod. Parkovanie pre rozhodcov je zabezpečené vo dvore Hotela Ďumbier – prístup od železničného priecestia pri Hrone, smer Tisovec.

3.       R V. liga BB kraj – 4. marca 2007 v Banskej Bystrici (Právnická fakulta UMB ), R V. liga ZA kraj – 10.marca 2007 v Rajeckých Tepliciach (Mestský úrad). Prezentácia 4.a 10.3. 2007 do 9,15 hod.

4.       Program seminárov : vystúpenie zástupcu Úradu boja proti korupcii, vystúpenie členov VV SsFZ,  odborné prednášky, písomný test z PF, SP a RS, vyhodnotenie jesennej časti 06/07, pokyny pre jarnú časť 06/07. Na zimných seminároch každý R uhradí ročný poplatok 250,- Sk v zmysle Zásad pre činnosť R SsFZ, R III. a IV. ligy si prinesú vyplnený evidenčný list rozhodcu.

5.       Podrobný program seminárov s časovým harmonogramom, evidenčný list rozhodcu a ďalšie pokyny sú zverejnené na web-stránke SsFZ.

 

Komisia delegátov zväzu (predseda Vladimír Lehoťan)

1.       Seminár delegátov z nom. listiny SsFZ bude v p i a t o k  9. marca 2007 so začiatkom o 15.30 hodine v zasadačke Jednotného majetkového fondu v Banskej Bystrici, ulica ČSA 25 ( bývalá Krajská odborová rada ). Program seminára: 15.30 hod. - 16.00 hod.  prezentácia, 16.00 hod. - 16.45 hod.  písomný test (pravidlá futbalu, súťažný poriadok, zásady pre činnosť delegáta, rozpis súťaží SsFZ ) 17.00 hod. -  17.15 hod. vystúpenie zástupcu Úradu boja proti korupcii a   vystúpenie hostí, 17.30 hod. -  18.30 hod.  hodnotenie jesennej časti a nové úlohy pre jarnú časť súťaží, 18.30 hod. -  19.00 hod.  práca podľa skupín delegátov, 19.00 záver. Účasť na seminári je podmienkou pre delegovanie na stretnutia jarnej časti súťaží SsFZ.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       V súlade so znením „Prestupového poriadku“, Druhá hlava je možné osobne doručiť prestupové doklady spĺňajúce náležitosti avšak len v termíne 1. – 6. deň „prestupového mesiaca“. Doklady zasielané doporučenou poštou musia byť odoslané žiadateľom najneskôr do 24.00 hod. 6. dňa „prestupového mesiaca“ (rozhodujúca je pečiatka pošty na zásielke). Doklady odoslané resp. doručené po vyššie uvedených termínoch , a to aj v prípade súhlasu materského klubu, budú kvalifikované v zmysle PP ako neprerokované.

2.       Prestupový lístok musí obsahovať presnú adresu a PSČ hráča, bez adresy je prestupový lístok neplatný.

3.       V prípade, že prestupový lístok je doručený osobne  a hráč žiada vybavenie úkonu urýchlene poplatok sa zvyšuje o 50 %.

4.       Pri akomkoľvek matričnom úkone je potrebné predložiť platný Registračný preukaz. Bez platného RP nebude prevedený žiadny matričný úkon.        

5.       Komisia oznamuje funkionárom FK, že oficiálne rozhodnutia v matričných veciach z priestorových dôvodov uverejňuje na web stránke www.ssfz.sk v časti matrika.

6.       Upozorňujeme matričné komisie a sekretárov ObFZ na povinnosť zaslať zoznamy matričných úkonov z prestupového termínu najneskôr do posledného dňa príslušného mesiaca.

7.       Matričná komisia SsFZ oznamuje funkcionárom FK, že pri vybavovaní matričných úkonov  v prestupových termínoch narec a apríl 2007 sa môžu obracať priamo na členov MaK podľa územnej príslušnosti členov:

predseda – Stanislav Špila  0907 360 541 (bydlisko CA), Michal Ramšák 0903 862 692 (VK),  Jaroslav Vaňo

0905 899 427 (LM), Ján Forgon 0903 541 036 (RS), Eduard Maňúr 0907 841 477 (MT), Michal Hančiak 0908 903 689 (DK), Jozef Hreus 0907 559 621 (ZA) a Bruno Motyčka – sekretár komisie – 0907 806 995 (SsFZ BB).

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)                 

1.   TMK SsFZ oznamuje, že dňa 13. februára 2007 úspešne absolvovali záverečnú skúšku a stali sa držiteľmi 3.  

       trénerskej triedy / EURO B licencie nasledovní tréneri: Adamus Roman, Benedig Róbert, Dikacz Norbert,  

       Doležal Jaroslav, Hričina Vladimír, Kováč Juraj, Kubovich Pavol, Maďari Peter, Malík Štefan, Nagaj Ján,

       Ostrihoň Jozef, Sluka Branislav, Špener Marek, Večerek Jozef

2.   TMK SsFZ pozýva na svoje rozšírené zasadnutie dňa 13. marca 2007 (utorok) o 11.00 hod. trénerov

       mládežníckych regionálnych výberov SsFZ: Ján Leitner, Ján Štrba, Patrik Palider, Miroslav Král, Ernest

       Peterke, Igor Bella

3.    V ČR začne od marca 2007 vychádzať mesačne nový odborný časopis pre trénerov „Trenér fotbalu“ (ročné

       predplatné 1225.- Sk). V prípade záujmu o predplatné zašlite kontaktné údaje na mailovú adresu:

       futbal@barimpexpo.sk, do predmetu uvádzajte „časopis“.

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.       HK nariaďuje uhradiť medzioddielovú pohľadávku ŠK Tvrdošín dorast pre FK L. Sliače vo výške 4 706 SK do 2. 3. 2007. Fotokópiu dokladu o úhrade zašlite na sekretariát SsFZ B. Bystrica pod následkom disciplinárneho riešenia DK.

2.       HK nariaďuje uhradiť pokuty podľa DP 2-6 uverejnené v Spravodajcovi č. 26/2006-07 z 27. 1. 07: III. liga: Rakytovce 2 000+300SK; R. Sobota B 2 000+300 SK; Rudinská 2 000+300 SK;  Bytča 2 000+300 SK. Uvedené pokuty nariaďujeme uhradiť do 2. 3. 07 na účet SsFZ pod následkom riešenia DK. Fotokópiu dokladu o úhrade zašlite na sekretariát SsFZ.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Oprava RS 2006/07 časť adresár FK IV. liga JUH: Baník Kalinovo – manager Zsolt Horváth m 0915 879177; V. liga sk. A: Kotr. Lúčka od 20. 2. 07 tajomník (manager) Ján Ondruš; V. liga sk. B: OŠK Lisková od 1. 3. 07 prezident Ján Lauko č. t. byt 044/4351169, zam. 044/4322621, m 0908 929596, manager Jozef Roštek, č. byt 044/4351126, m 0908 553361.

2.       Upozorňujeme funkcionárov FK, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali platnosť RP hráčov svojho FK a RP hráčov, ktorých platnosť je vyznačená do 31. 12. 2006 zaslali k výmene, spolu s potrebnými podkladmi, na Matričné miesto SsFZ, Partizánska 93, P. O. Box 157, 974 01 B. Bystrica. Podklady k výmene: kompletne vyplnená prihláška k registrácii (len predná strana) s výrazným označením „výmena RP“, kópia dokladu na overenie RČ, fotografia rozmerov 4,5x3,5 cm, nie staršia ako 1 rok, starý RP a doklad o úhrade poplatku á 100 SK (možno aj za viacerých hráčov jedným poštovým poukazom). Upozorňujeme, že žiadosť o výmene RP by mal zasielať materský FK hráča. Zároveň upozorňujeme funkcionáro FK, že podrobnejšie informácie k registrácii hráčov, výmene RP a vystavenia duplikátov RP nájdu na www.ssfz.sk v časti Registrácie.

3.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch a rodný list RL) u hráčov: Marian Konušik 790827 Snaha Zborov, Ján Kurčina 731205 Breza, Jaroslav Opatera 731115 SEZ Kraľovany.

4.       Dôrazne žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch a rodný list RL) u hráčov – prestupový termín FEBRUÁR 200 , Muranský Miroslav 851024 Lučatín, Sekereš Peter 851029 Medzibrod.

5.       Dôrazne žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch a rodný list RL) u hráčov: Tomáš Švaňa 861126 Poviná, 731121 Ludvik Babinský Hruštín, 900106 Peter Puček Kraľovany, 870519 Martin Gála Hronsek, 730820 Maroš Hraško Očová aj RL.

6.       Dôrazne žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch a rodný list RL) u hráčov (prestupový termín – august, september): Blahušiak Ján 630414 Stankovany, Lukáš Kmošena 870113 S. Kríž, Tomáš Zemko 840203 Podtúreň, Kosmeľ Robert 800225 O. Podzámok, Andrej Kučera 890915 Vigľaš Pstruša.