Spravodaj č. 36/2005-2006

 

Výkonný výbor (predseda Jozef Paršo)

1.       VV na svojom zasadnutí 17. 3. 06 okrem iných schválil:

a)       na základe návrhu FK a záverov Konferencie SsFZ návrh na úpravu RS pre súť. roč. 2006/07 v časti „Vvyhotovenie videozáznamu zo stretnutia“ o rozšírenie tejto povinnosti na družstvá V. líg, konkrétne ustanovenia predloží na schválenie Rade SsFZ.

b)       Postupový a zostupový kľúč súťaží dospelých SsFZ po skončení súťažného ročníka 2005/06.

Nová štruktúra súťaží SFZ

Počnúc ročníkom 2006/07 budú mať republikové súťaže dospelých nasledovnú podobu :

Extra liga :   1 skupina – 12 účastníkov

I. liga :  1 skupina – 12 účastníkov

II. liga :  2 skupiny po 14 účastníkov. Skupina „Západ“ (družstvá BFZ, ZsFZ), skupina

„Východ“ (družstvá SsFZ – 7 účastníkov, VsFZ – 7 účastníkov).

Súťaže riadené SsFZ

III: liga :

- víťaz III. ligy postupuje priamo do novo utvorenej I. ligy, ( do budúcej I. ligy môže postúpiť len víťaz III. ligy, nie mužstvá na 2, 3, .......mieste),

- mužstvá umiestnené na druhom až ôsmom mieste postupujú do novo vytvorenej II. ligy skupina „Východ“ za predpokladu, že FK Podbrezová, Lučenec a R.Sobota ( účastníci terajšej II. ligy ) budú zaradené do I.ligy. Počet mužstiev zo SsFZ v II. lige „Východ“ je určený na 7, (rovnako tak z VsFZ). V prípade, že z mužstiev SsFZ , ktoré štartujú v súťažnom ročníku 2005/06 v II. lige - z nej vypadnú ( 11. – 16. miesto) a budú zaradené do novo vytvorenej II. ligy skupina „Východ“ v ročníku 2006/07 o ich počet bude znížený počet postupujúcich z III. ligy stred.

- mužstvo ktoré sa umiestni v III. lige na 16. mieste zostupuje do príslušnej IV. ligy                  

IV: liga „Sever“ a „Juh“ :

- mužstvá oboch skupín IV. líg doplnia III. ligu o taký počet, aby III. liga v súťažnom ročníku 2006/07 mala 16 účastníkov. V prípade nepárneho počtu postupujúcich z IV. líg do III. ligy postúpi o jedno mužstvo viac z tej IV. ligy, do ktorej bude zaradené vypadajúce mužstvo z III. ligy.

- mužstvá ktoré sa umiestnia na 14. mieste v oboch skupinách zostupujú do príslušných

V. líg podľa územného zaradenia.

V. liga skupina „A“ a „B“ :

- mužstvá V. ligy skupina „A“ a „B“ doplnia IV. ligu „Sever“ v takom počte, aby IV. liga „Sever“ v súťažnom ročníku 2006/07 mala 14. mužstiev. V prípade nepárneho počtu mužstiev postupujúcich z V. líg skupina „A“ a „B“ postúpi o jedno mužstvo viac z tej skupiny, do ktorej bude zaradené mužstvo ktoré vypadlo zo IV. ligy „Sever“

- mužstvá ktoré sa umiestnia na 14. mieste v oboch skupinách zostupujú do príslušných súťaží ObFZ podľa územného zaradenia.

V liga skupina „C“ a „D“ :

- mužstvá V. ligy skupina „C“ a „D“ doplnia IV. ligu „Juh“ v takom počte, aby IV. liga  „Juh“ v súťažnom ročníku 2006/07 mala 14 mužstiev. V prípade nepárneho počtu mužstiev postupujúcich z V. líg skupina „C“ a „D“ postúpi o jedno mužstvo viac z tej skupiny, do ktorej bude zaradené vypadajúce mužstvo  z IV. ligy „Juh“

- mužstvá ktoré sa umiestnia na 14. mieste v oboch skupinách zostupujú do príslušných  súťaží ObFZ podľa územného zaradenia.

Postupujúci z ObFZ :

víťazi súťaží ObFZ postupujú do príslušných V. líg podľa územného členenia. V prípad nepárneho doplnenia niektorej V. ligy ju doplní mužstvo toho ObFZ, do ktorého bolo zaradené vypadnuté mužstvo z príslušnej V. ligy.

Všetky postupujúce mužstvá musia spĺňať podmienky zaradenia do súťaže podľa Súťažného poriadku a Rozpisu súťaže ročník 2006/07.

 

Športovo-technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

1.       Na základe rozhodnutia Komisie pre konečné rozhodnutia SFZ opravujeme bod č. 5 Správy ŠTK zo Spravodajcu č. 7  MFS V. ligy sk. C 1. kolo Detva – D. Hámre. Rušíme kontumáciu a v platnosti zostáva výsledok 1:2 dosiahnutý na hracej ploche. Umietsnenie družstiev po oprave: 1 D. Hámre  13 10 2 1 38:19 32 b., 14. Detva 13 2 0 11 13:33 6 b.

2.       Nariaďujeme na základe vzájomnej dohody odohrať MFS III. ligy 19. kolo Rakytovce – Čadca 15. 4. 06 o 13.00.

3.       Odsúhlasujeme um. plochu pre MFK Lokomotíva Zvolen pre odohratie MFS v pôsobnosti SsFZ po splnení dohodnutých opatrení.

4.       Neodohraté MFS všetkých súťaží z hracích dní 1. a 2. 4. 06 sa odohrajú 17. 5. 06 (streda) o 17.00

5.       Z hracích dní 8. – 9. 4. 06 sa neodohrajú nasledovné MFS (z dôvodu nespôsobilých hracích plôch). III. liga – R. Sobota B – T. Teplice, IV. liga SEVER – Oščadnica -  Belá, Valča - T. Štiavnička, Stráňavy – Námestovo, Nižná – Trebostovo; V. liga sk. C – Hrochoť – N. Baňa, V. liga sk. D – Hajnačka – Radzovce. Zároveň žiadame zainteresované FK predložiť vzájomné dohoddy do 13. 4. 06.

6.       Nariaďujeme na základe vzájomnej dohody odohrať MFS IV. ligy sk. SEVER 16. kolo Stráňavy – Námestovo 31. 5. 06 (streda) o 17.00

7.       Nariaďujeme na základe vzájomnej dohody odohrať MFS V. ligy sk. C 16. kolo Hrochoť – N. Baňa 31. 5. 06 (streda) o 17.00.

8.       Oznamujeme účastníkom IV. ligy sk. SEVER, že 6. 4. 06 odstupuje ŠKF ZŤS VTJ Martin zo súťaže, výsledky dosiahnuté v jesennej časti súť. roč. 2005/06 sa anulujú a FK, ktoré majú v jarnej časti hrať s FK Martin budú mať voľno.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.          Na základe pretrvávajúceho nepriaznivého počasia ruší nasledovné MFS z dôvodu nespôsobilej hracej plochy:

a)        16. kolo IV. ligy dor. sk. SEVER Štiavnik – Belá,

b)        16. kolo IV. ligy dor. sk. JUH D. Hámre – Dudince,

c)        16. kolo V. liga dor. sk. A Radoľa – Svrčinovec, Podhorie – Raková,

d)        16. kolo V. ligy dor. sk. B M. Čepčín – O. Jasenice, Vrútky – Z. Poruba, Trstená – B. Potok,

e)        16. kolo V. liga dor. sk. C Šalková – Žarnovica,

f)          16. kolo V. liga dor. sk. D Hajnačka – Radzovce,

g)        16. kolo III. liga SŽ a MŽ sk. A Bytča – Žilina C, Makov – Turzovka, Radoľa – Svrčinovec, Čierne – Rajec,

h)        16. kolo III. liga SŽ a MŽ sk. C N. Baňa – Brezno, Selce – Kremnica,

i)          15. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Dukla BB B – Sliač.

Žiada uvedené FK o predloženie vzájomnej dohody do 13. 4. 06 o odohratí neodohraných MFS.

2.          Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)        16. kola IV. ligy dor. sk. SEVER Stráňavy – Rabča 30. 5. 06 (utorok) o 17.00,

b)        16. kola V. ligy dorast sk. B L. Lužná – Tvrdošín, 8. 5. 06 (pondelok) o 16.00,

c)        17. kolo V. ligy dorast sk. B Nižná – Vrútky, 17. 5. 06 (streda) o 16.30,

d)        19. kolo V. ligy dorast sk. B Nižná – L. Lužná 27. 4. 06 (štvrtok) o 16.30,

e)        14. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. B Bziny – Vrútky 3. 5. 06 (streda) o 15.00-17.00,

f)          16. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Jupie Podlavice – Dukla BB B 10. 4. 06 (pondelok) o 14.00-16.00 na um. tráve FK BB. FK Jupie BB Podlavice uhradí 200 SK na účet SsFZ za predelegovanie.

g)        16. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. C Hrochoť – Pliešovce 31. 5. 06 (streda) o 12.00-14.00,

h)        16. kola V. ligy dorast sk. C Medzibrod – S. Kremnička 26. 4. 06 (streda) o 17.00,

i)          16. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Žilina B – Trstená, 8. 4. 06 o 10.00-12.00 na um. tráve ZA,

j)          18. kola III. ligy SD a MD Námestovo – Zvolen 31. 5. 06 (streda) o 14.30-17.00,

k)        MFS 19. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER V. Rovné – T. Teplice 27. 4. 06 (štvrtok) o 15.00-17.00.

3.          Oznamuje, že :

a)        TJ Dlhá n. O odohrá svoje doma hrané MFS II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER nedeľu počnúc 18. kolom nasledovne: 18. kolo 23. 4. Dlhá – V. Rovné 12.00-14.00, 20. kolo 7. 5. Dlhá – Námestovo 12.30-14.30, 22. kolo 21. 5. Dlhá – Ružomberok B 13.00-15.00, 24. kolo 4. 6. Dlhá – Krásno 13.00-15.00, 26. kolo 18. 6. Dlhá – Žilina B 13.00-15.00,

b)        FK Žiar n. Hronom B odohrá svoje doma hrané MFS III. ligy SŽ a MŽ sk. C na um. tráve v Žiari n. Hr.

c)        FK V. Krtíš odohrá MFS 16. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH V. Krtíš – Č. Balog 8. 4. 06 o 10.00-12.00 na ihrisku  v Príbelciach. Súper a R sa dostavia na ihrisko do V. Krtíša.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-582 Martin Kelko 890608 K. N. mesto 3 stret. nepodm. od 3. 4. 06, 1-6-1b,

D-583 Lukáš Mužík 880210 Divín 2 stret. nepodm. od 3. 4. 06, 1-4a,

D-584 Štefan Rusnák 710807 Kremnička 1 stret. nepodm. od 3. 4. 06, 1-5a,

D-585 Marek Benco 910502 Klenovec 1 stret. podm. do 31. 8. 06, 1-1a.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Fyzické previerky rozhodcov sa uskutočnia v Banskej Bystrici nasledovne: 20.4.2006 o 15,30 hod. – rozhodcovia III., IV. a V. liga (Žilinský kraj), 21.4.2006 o 15,30 hod. III., IV. a V. liga (Banskobystrický kraj). Zraz účastníkov bude v uvedené termíny o 15,00 hod. v Športovej hale na Štiavničkách. Rozhodcovia IV. a V. ligy predložia platné lekárske potvrdenie o zdravotnom stave. Bez tohto dokladu nemôže žiadny rozhodca vykonať fyzické previerky.

2.       KR SsFZ žiada všetkých predsedov KR ObFZ o nahlásenie aktuálneho stavu príslušnosti R k FK k 31.3.2006. Podklady zaslať na SsFZ v termíne do 5.4.2006. Do stanoveného termínu materiál nezaslali ObFZ: RS, MT, ZA.

3.       KR pozastvuje delegovanie na 1 stret. dosp. (15. 4. 06) R Sikora (Kremnička – K. Lieskovec).

4.       KR žiada všetky ObFZ do 25. 4. 06 o nahlásenie perspektívnych R (min. 3) na doškoľovací seminár SsFZ licencia A, ktorý sa uskutoční 12. – 13. 5. 2006. Miesto konania, program a ďalšie informácie obdržia pozvaní v pozvánke. V materiáloch žiadame uviesť meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska a tel. kontakt.

5.       Oznamujeme R, že KR bude brať do úvahy ospravedlnenia formou e-mailovej pošty len u R, ktorí oficiálne oznámili resp. oznámia svoju adresu na sekretariát SsFZ.

6.       Upozorňujeme R na dôsledne vypisovanie zápisov o stretnutí hlavne: súťaž, dosp./dorast, kolo, dátum, pre komisiu atď.

 

Komisia delegátov zväzu (predseda Vladimír Lehoťan)

1.       KDZ upozorňuje delegátov, aby sledovali správy ŠTK a KM vzhľadom na termíny odložených a dohrávaných stretnutí. V prípade dvojitej delegácie okamžite kontaktujte predsedu komisie.

2.       Upozorňujeme delegátov, že na odložené a dohrávané stretnutia z prvých kôl jarnej časti súťaží SsFZ a SFZ platia pôvodné delgácie pre súťaže dospelých a III. LSD. V prípade nejasností kontaktujte usporiadajúce kluby a R stretnutí.

3.       Upozorňujeme DZ, že v zmysle pokynov z jarného seminára v správach DZ v priebehu stretnutia nie je potrebné uvádzať dôvod udelenia OT – ŽK, okrem Ž a ČK po 2 ŽK.

4.       Ospravedlnení: Schneider 24. – 29. 4. 06, Kanka 29. – 30. 4. 06, Kubáni 29. – 30. 4. 06, Vrteľ 22. – 23. 4. 06, Borcovan 6. – 7. 5., 17. –18. 6. 06.

5.       Zmena č. t. Borcovan TZ 043/4286188, m: 0915 982074, e mail dabovan@azet.sk, satnica@matica.sk.

 

Trénersko – metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK SsFZ pozýva na svoje riadne zasadnutie dňa 11. apríla 2006 o 09.00 hod. predsedov TMK ObFZ. Program: školenie trénerov C licencie, príprava výberov ObFZ, doškolovanie trénerov, rôzne.

2.       SFZ spolu s firmami NIKE a ŠPORTPROGRESS zahajuje nový ročník NIKE PREMIER CUP 2006/07pre kategóriu chlapcov nar. po 1.1. 1992. Prihlášky je potrebné zaslať na SsFZ (p. Štefaňák) do 15. 04. 2006. Propozície spolu s prihláškou nájdete aj na internetovej stránke www.ssfz.sk

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Zasadnutie MaK bude 20. 4. 06 o 9.00.

2.       Upozorňujeme FK, že v prestupovom termíne apríl 2006 je možné hosťovanie hráča min. do 31. 12. 06 a dlhšie (hosťovanie sa môže podľa výkladu Matriky SFZ ukončiť vždy len v posledný deň pred ďalším prestupovým termínom, pri dodržaní čl. 3 Prestupového poriadku).

3.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že počnúc prestupovým termínom apríl 2006 bude MaK SsFZ dôsledne uplatňovať postup podľa Prestupového poriadku futbalu pre amatérov, DRUHÁ HLAVA čl. 5/2a, teda pri osobnom doručení podkladov k matričnému úkonu (prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania a pod.) na sekretariát SsFZ, alebo niektorému u členov MaK k urýchlenému vybaveniu, predloží doklad o zaplatení príslušného poplatku, zvýšený o 50% pôvodnej sumy (dospelí 300+150=450 SK, dorast 300 SK).

4.       Dôrazne upozorňujeme FK, že na základe upozornenia Matrikou SFZ, bude MaK SsFZ, ako aj matričné miesto na SsFZ dôsledne vyžadovať na podkladoch ako je Prestupový lístok resp. Prihláška k registrácii, uvedenie presnej adresy bydliska žiadateľa. V prípade, že prestupový lístok nebude spĺňať náležitosti PP futbalu (chýbajúca presná adresa) bude MaK žiadosť o prestup resp. hosťovanie kvalifikovať ako neprerokovanú. Matričné miesto v obdobnom prípade vráti prihlášku k registrácii na doplnenie údajov. Z uvedeného upozornenia zároveň vyplýva povinnosť predkladať úplne vyplnenú prihlášku k registrácii (zásadne potvrdenú materským klubom hráča) aj v prípade žiadosti o vystavenie duplikátu RP resp. výmene RP po dobe platnosti. V prípade, že žiadosť o vyhotovenie duplikátu RP - prihlášku k registrácii - nepodáva materský klub, je k tejto žiadosti potrebné priložiť bezpodmienečne písomné potvrdenie materského FK o strate RP.

5.       Upozorňujeme MaK ObFZ na povinnosť zasielať na SsFZ zoznamy prestupov a hosťovaní najneskôr do posledného dňa prestupového mesiaca.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Zasadnutie odborných komisií sa uskutoční vo štvrtok 13. 4. 2006.

2.       Delegačný list bude uverejnený 13. 4. 2006.

3.       Upozorňujeme funkcionárov FK v pôsobnosti SsFZ a jednotlivých ObFZ, že podklady potrebné k vystaveniu reg. preukazov hráčov, prechádzajúcich v súť. roč. 2006/07 z kategórie žiak do kategórie dorast, je potrebné zaslať na Matričné  miesto pre SsFZ B. Bystrica, Partizánska cesta 93, 974 01 najneskôr do 30. 4. 2006. Podklady k registrácii: čitateľne a úplne vyplnená prihláška k registrácii (vyplniť presnú adresu žiadateľa, bezpodmienečne potrebný súhlas rodičov); fotografia rozmerov 4,5x3,5 cm – nie staršia ako 1 rok (nepoužitá, na zadnú stranu fotografie napíšte meno a priezvisko hráča); doklad na overenie rodného čísla a doklad o úhrade poplatku (á 100 SK za jedného hráča, na jeden poštový poukaz aj viac hráčov). Ak má FK zaradené družstvo dosp., resp. dorastu v súť. SFZ, zašle podklady na Matriku SFZ. Upozorňujeme funkcionárov FK, že Matričné miesto bude v období pred zahájením súťaží dôsledne vyžadovať príplatok á 300 SK za každého hráča za urýchlené vybavenie RP.

4.       Vzhľadom na novú skladbu spravodajskej relácie Rádia Regina B. Bystrica, upresňujeme RS 2005/06, čl. XIII., ods. 3 (str. 20). „Ďalej nahlásia FK ihneď po skončení stretnutia (max. do 15. min. po skončení) na záznamník Rádia Regina 048/4717160 (č. redakcie spravodajstva) nasledovné údaje: III. liga – výsledok stretnutia, strelcov gólov, meno autora informácie a jeho tel. kontakt; IV. a V liga – výsledok stretnutia, meno autora informácie a jeho tel. kontakt. Všetky uvedené informácie budú použité v špecializovanej futbalovej relácii Rádia Regina, vysielanej v nedeľu od 20.00-20.30.“. Redaktor zodpovedný za reláciu: Ľuboslav Kačalka – tel. 0903 576127, 0907 471414, 048/717132.

5.       Doplnenie RS časť adresár FK: III. liga FK Čadca: e mail manager@fkcadca.sk, klub@fkcadca.sk, web stránka www.fkcadca.sk.

6.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch aj rodný list – RL) u hráčov: Eichler Peter 781103 H. Hričov, Štrkáč Peter 860820 Štiavnik, Babinský Ludvik 731121 Hruštín, Bujný Jozef 740308 Rajec. Kľučinec Ľubomír 711117 Žabokreky, Peter Kučera 721002 T. Kľačany, Miroslav Lettrich 710904 Kláštor p. Z., Marian Staník 740218 Necpaly, Štefan Čordáš 770205 Košťany n. T., Michal Buocik 830728 Žabokreky, Peter Daruľa 850912 Žabokreky, Stanislav Kalnický 840504 Bystrička, Ján Kulich 870527 Z. Slatina, Ľudovít Urbaník 851026 Cerovo (Litava), Pavel Petrák 800625 Bzovík, Ján Turkota 630221 Ostrá Lúka, Ján Bartík 681023 H. Nemce, Marian Sopko 850312 Litava. Ďakujeme.

 

Delegačný list bude uverejnený 13. 4. 2006.

 

DL č. 18

Na základe rozhodnurí ŠTK a KM sa 8. – 9. 4. 2006 neodohrajú MFS: R. Sobota B – T. Teplice, Valča – T. Štiavnička, Martin – L. Lúčka (dospelý), Vrútky – Z. Poruba, D. Hámre – Dudince (dorast), Makov – Turzovka, Selce – Kremnica (SŽ a MŽ).

 

Zmena DL č. 19

L. Mikuláš – Ružomberok B (Krško za Sikoru).

Dohrávky SFZ

I. LSŽ a LMŽ – 16. kolo: R. Sobota – Žilina (9. 4. o 12.00-14.00, nová Petrinec – Kúchen, Laciak), Podbrezová – Revúca (8. 4. o 10.00-12.00, nová Medveď – Pavol Turňa, Mikloš), I. LSŽ a LMŽ – 15. kolo: Žiar – Belá (25. 4. utorok, 14.00-16.00, L. Vieska, nová Košarník – Cima, Kollár).