Spravodajca č. 36/2014-15                                                             20. 3. 2015

 

Sekretariát k dnešnému dňu neobdŕžal Dohody so SsFZ od R:

Gajdošík, Katrenčík, Oravec Ľubomír st. (ObFZ ZA).

 

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel)

 1. Z dôvodu odhlásenia FK 34 Brusno – Ondrej zo súťaží SsFZ - III. liga dospelých, ŠTK v zmysle SP čl. 108 anuluje všetky dosiahnuté výsledky FK Brusno v súťažnom ročníku 2014/2015 a súčasne sa FK Brusno považuje v tomto súťažnom ročníku za vypadávajúce družstvo z III. ligy. Družstvá vyžrebované s FK Brusno budú mať v jarnej časti voľno.
 2. ŠTK ruší stretnutia :

·        22.03.2015 – 14.kolo V. liga A Rudina – Kotešová

·        22.03.2015 – 14.kolo V. liga B Nižná – Bešeňová

 1. Úprava termínovej listiny III. ligy dospelých v jarnej časti 2014/2015 nasledovne:

·        29. kolo –  6. mája 2015 o 17,00 hod. /streda/

·        30. kolo – 27.mája 2015 o 17,30 hod. /streda/

·        FK Čadca – jarná časť 2014/2015 SOBOTA/UHČ /okrem 14.6.2015/

 1. ŠTK schvaľuje zmeny termínov a UHČ v MFS:

·        21.03.2015 /sobota/ o 17,00 hod. 14.kolo V. liga C Šalková – Repište

·        22.03.2015 /nedeľa/ o 18,00 hod. 14.kolo V. liga C Bacúch – Lieskovec, UT Podbrezová, Skalica

·        28.03.2015 /sobota/ o 15,00 hod. 15.kolo V. liga C Medzibrod – Priechod

·        28.03.2015 /sobota/ o 15,00 hod. 15.kolo V. liga B T. Štiavnička – Diviaky

·        29.03.2015 /nedeľa/ o 16,30 hod. 15.kolo V. liga C Bacúch – Badín B, UT Podbrezová, Skalica

·        04.04.2015 /sobota/ o 17,00 hod. 16.kolo V. liga C Šalková – Medzibrod

·        04.04.2015 /sobota/ o 14,30 hod. 16.kolo V. liga D Sklabiná – V. Krtíš

·        18.04.2015 /sobota/ o 16,00 hod. 18.kolo V. liga D Sklabiná – Olováry

·        25.04.2015 /sobota/ o 16,00 hod. 19.kolo V. liga A Strečno – Bánová

·        29.04.2015 /streda/ o  16,30 hod. 14.kolo V. liga B Nižná – Bešeňová

·        02.05.2015 /sobota/ o 16,30 hod. 20.kolo V. liga D Sklabiná – Mýtna

·        08.05.2015 /piatok/ o  16,30 hod. 14.kolo V. liga A Rudina – Kotešová

·        16.05.2015 /sobota/ o 16,30 hod. 22.kolo V. liga A Strečno – Čierne

·        23.05.2015 /sobota/ o 14,00 hod. 23.kolo V. liga C Slov. Ľupča – Štiavnické Bane

·        29.05.2015 /piatok/  o 17,30 hod. 18.kolo IV. liga S O. Veselé – Tvrdošín

 1. ŠTK schvaľuje zmenu HP:

·        22.03.2015 /nedeľa/ o 10,30 hod. 14. kolo IV. liga J Podbrezová B – Revúca /UT Podbrezová-Skalica/

·        05.04.2015 /nedeľa/ o 10,30 hod. 16. kolo IV. liga J Podbrezová B – Divín /UT Podbrezová-Skalica/

 1. Neschvaľujeme žiadosť FK Tvrdošín o zmenu MFS:

·        05.06.2015 /piatok/ o 17,00 hod. 25.kolo IV.liga S Stráňavy – Tvrdošín /odohrá sa v pôvodnom termíne 7.6.2015 UHČ/

 1. ŠTK schvaľuje zmeny UHČ v jarnej časti 2014/2015 pre FK Lesenice:

·        14. kolo Lesenice – V. Krtíš     22.03.2015 o 12,30 hod.

·        16. kolo Lesenice – Olováry     05.04.2015 o 13,00 hod.

·        18. kolo Lesenice – Mýtna       19.04.2015 o 13,30 hod.

·        20. kolo Lesenice – D. Strehová    03.05.2015 o 14,00 hod.

·        21. kolo Lesenice – Cinobaňa 10.05.2015 o 14,00 hod.

·        23. kolo Lesenice – Sklabiná    24.05.2015 o 14,30 hod.

·        25. kolo Lesenice – Tornaľa     07.06.2015 o 14,30 hod.

 1. Po splnení licenčných podmienok III. ligy a obhliadke futbalového štadióna Fomat Martin, schvaľujeme materiálno-technické vybavenie a hraciu plochu Mestského štadióna v Martine pre MFS dospelých a mládeže.

FK Čadca – po obhliadke štadióna dňa 18.3.2015 schvaľujeme materiálno-technické vybavenie a hraciu plochu pre súťaže dospelých a mládeže.

 1. Žiadame FK, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali v ISSF požadované zmeny termínov a UHČ v jarnej časti 2014/2015 schválené ŠTK. Prípadné nezrovnalosti uveďte v našej e-mailovej schránke stk.ssfz@gmail.com, alebo kontaktujte /p. Turňa – 0911/813940/.
 2. Na web stránke SsFZ v časti Komisie – ŠTK – Materiály je k dispozícii materiál SFZ – Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK k aplikácii zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov do praxe.
 3. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok a následnej nespôsobilosti HP, povoľujeme FK v termíne do 30.4.2015 odohratie MFS dospelých aj na schválených náhradných HP pri splnení podmienok v zmysle RS 2014/2015.

 

Komisia mládeže(predseda Ján Majsniar)

Žiadame FK, ktorým štartujú v súťažiach SsFZ Banská Bystrica žiacke družstvá U 15 a U 13 o vyplnenie nasledovného dotazníka v termíne do 25 marca 2015 (streda). (Kliknite na nasledujúci odkaz): https://docs.google.com/forms/d/1f8xhgN3c8EMQYbCFFx8DTZ1TyRf31KCNDrba0peGmWQ/viewform?usp=send_form

1.    KM oznamuje

a)    Jarná časť súťažného ročníka 2014/ začína nasledovne : dorast 21.3.2015 resp. 22.3.2015, žiaci 4.4.2015 resp. 5.4.2015

b)    Nariaďujeme odohrať MFS IV.liga dor.sk.B – 14.kolo (Z. Poruba – O. Veselé)  22.3.2015 o 10,30,

c)    II. liga Sever a III. liga sk. A U15 a  U13 – Akadémia Juventus A, B – odohrá domáce stretnutia SO - 9,30 a 11,30 , ihrisko FK Bitarová,

d)    FK, ktorým bola schválená zmena na celú jarnú časť prebiehajúceho súťažného ročníka, sú povinné oznámiť v zmysle RS, čl. VI, bod 6b uvedenú skutočnosť súperom ešte písomnou formou,

e)    III. liga dorast sk. SEVER – 14.kolo (Turzovka – Staškov) z 22.3. na 15.4.2015 (streda) – neschválené, chýba súhlas FK Staškov, hrá sa v pôvodnom termíne,

f)     IV. liga dorast .sk.C – 16.kolo (Kremnička – D.Niva) z 5.4. na 2.4.2015 (štvrtok) - neschválené, chýba súhlas FK D. Niva, hrá sa v pôvodnom termíne,

g)    IV. liga dorast .sk. C -  14.kolo (S.Ľupča – Pliešovce) z 21.3. na 8.5.2015 o 17,00 – neschválené, v budúcnosti riešiť predohratím, resp. dohodou odohrať do 14 dní, hrá sa v pôvodnom termíne,

h)    II. liga Juh U15, U13 – 16.kolo (Detva – Radzovce) z 4.4. na 3.6.2015 o 16,00 a 18,00 - neschválené, v budúcnosti riešiť predohratím, resp. dohodou odohrať do 14 dní, hrá sa v pôvodnom termíne,

i)     Všetky FK musia pri podávaní žiadostí o zmenu termínu stretnutia dodržiavať RS 2014/2015, čl. VI, bod 7 ( zásady pre schvaľovanie zmien hracích dní, začiatkov a miest MFS), pričom zápasy sa spravidla predohrávajú,

j)     Žiadosti FK o zmenu termínu MFS v týždni pred uskutočnením MFS komisia spravidla zamietne, resp. schváli len v prípade veľmi vážneho, písomne  zdokladovaného dôvodu ( nie je ním chorobnosť hráčov ),

k)    Povinnosťou FK je mať platné lekárske prehliadky hráčov, platnosť ktorých bude KM priebežne kontrolovať.

2.    Povinnosti FK týkajúce sa súpisiek :

·        FK, ktoré majú v danej kategórii len 1 družstvo /nemajú A,B,C /,  zabezpečia nahratie súpisky manažérom ISSF do systému v nasledujúcich termínoch : 20.3.2015 – družstvá dorastu, 3.4.2015 – družstvá žiakov. Potvrdenú súpisku tieto FK neodosielajú KM.

·        FK, ktoré majú v danej kategórii viac ako 1 družstvo (B, C), zabezpečia nahratie súpisiek do ISSF, vytlačia, potvrdia pečiatkou, podpismi, vytvoria sken súpisky a odošlú ho elektronicky ako prílohu v termíne do 18.3.2015 / dorast / a 1.4.2015 / žiaci / na adresu mladezssfz@gmail.com. Komisia následne na zasadnutí potvrdí súpisku a v skenovanej podobe elektronicky odošle potvrdenú danému FK tak, aby ju mal k dispozícii už na prvom MFS. KM akceptuje aj súpisky zaslané včas prostredníctvom Slovenskej pošty, resp. doručené osobne na zasadnutie komisie, pričom riziko absencie súpisky na 1. Stretnutí nesie FK. V prípade nesplnenia uvedených povinností zo strany FK, môžu byť voči predmetným FK uplatnené herné resp. disciplinárne postupy zo strany riadiacich komisií.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-635 Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DO-DP 41-1:

          Jozef Petrus vedúci družstva FK Rimavská Sobota SD zamieta sa, porušenie DP 41-1, uhradiť 5 € v MZF.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.     

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)

 1. Oznamujeme termíny akcií plánovaných na rok 2015:

a)    Jarné fyzické previerky rozhodcov 3. ligy a programu TALENT – 27. marec 2015,

b)   Opravné fyzické previerky 3. ligy a programu TALENT – 8. máj 2015,

c)    Letný seminár rozhodcov a delegátov SsFZ + Letné fyzické previerky rozhodcov (3.,4.,5. liga + lekárske potvrdenie)  – 19. júl 2015.

 1. Na web stránke SsFZ je v sekcii Komisie – Komisia rozhodcov – Materiály zverejnený „Program

fyzických previerok marec 2015“.

 1. Nové ospravedlnenia R:  Pšenák 12.4.,19.4.,10.5., 17.5., Mikloš 5.4. od 15:00, 11.4., 18.4. od 15:00, Katreniak 4.4., 11.4., 18.4., Bednárik   28.3 ,4.4.-5.4, 11.4.-12.4, 18.4.-19.4 a 26.4., Ďurkovič 20.4.-3.5., Rohoň 4.4., 11.4.-12.4., Labuda 11.4., Hradský PN od 17.3., Polomský 11.4., 24.4.-25.4. a 26.4. dopoludnia, Machyniak 11.4.-12.4., Šimko 4.4., 24.4.-26.4.,8.5. po 13:00, 19.5. po 13:00, 30.5. po 13:00, Hraško 4.4. a 5.4.do 12:00, Markovič 25.4., Uhorskai 12.4.-26.4., Wojčík 6.4.-12.4.,
 2. Ospravedlnenia po zverejnení DL 14: Wojčík 21.3., Urda 21.3.,
 3. Zmena tel. čísla: Rastislav Staškovan mobil:  0940 242 662
 4. Žiadame KR ObFZ o: 

a)  nahlásenie aktuálneho stavu príslušnosti R k FK pôsobiacich v súťažiach SsFZ k 31.3.2015 najneskôr    do 8.4.2015,

b)  nahlásenie R a DZ, ktorí sa zúčastnia predlicenčného semináru lic. “A“ najneskôr do 10.4.2015 spolu s ich kontaktnými údajmi (meno, priezvisko, bydlisko, telefonický a mailový kontakt). Počet je neobmedzený !

Uvedené zasielajte na sekretariát SsFZ alebo na e-mailovú adresu: andrejhrmo@gmail.com

 1. Zmena DL: K. Lieskovec – Slovan (SFZ, ženy, SP, upozornenie pre delegovaných R:  termín 25.3. bude menený, NT je v riešení, z toho dôvodu je potrebné sledovať termín v ISSF)
 2. Ospravedlnenie DZ : Kučera 21.3., 11 – 17.4., Veky 18-19.4., Tavač 22.3.,

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1. Oznamujeme funkcionárom futbalových klubov, že VV SFZ schválil na svojom zasadnutí 10.2.2015 nový Registračný a prestupový poriadok SFZ, ktorého účinnosť stanovil od 15.6.2015. Z uvedeného dôvodu do tohto termínu (do letného prestupového obdobia) ostáva v platnosti doterajšie znenie Registračného poriadku SFZ, Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov SFZ, Prestupového poriadku pre profesionálnych futbalistov SFZ, ktorých znenie v prípade potreby nájdete na stránke SFZ v časti Legislatíva – Predpisy SFZ – poriadky, alebo na stránke SsFZ v časti PRAVIDLÁ A NORMY.

Nový Registračný a prestupový poriadok SFZ (účinný od 15.6.2015) nájdete na stránke SFZ – Legislatíva Predpisy SFZporiadky. Pri tejto príležitosti upozorňujeme funkcionárov FK, že na stránke SFZ (futbalsfz) majú možnosť položiť akúkoľvek otázku týkajúcu sa tohto dokumentu, alebo sa len zoznámiť s vysvetľujúcimi odpoveďami odborníkov z právneho oddelenia a Matriky SFZ.

2. Upozorňujeme touto cestou zodpovedných funkcionárov FK (ISSF manažér), že podľa článku 5/3, platného Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov SFZ, je povinný sa k elektronicky podanému transferu (materský klub) vyjadriť v lehote do 7 dní. V prípade, že sa do 7 dní od doručenia žiadosti o transfer (samozrejme po súhlase hráča) materský klub nevyjadrí, matrika takúto žiadosť schváli.

3. Žiadosti o transfer v SFZ je možné podávať do 30.3. a žiadosti o prestup hráča zo zahraničia do SFZ do 15.3..

 

Trénersko – metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.     TMK SsFZ oznamuje, že náhradné termíny záverečných skúšok školení trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie budú v utorok 07. apríla 2015  a v utorok 05.mája 2015 vždy o 11.00 hod. v Banskej Bystrici ( budova SsFZ, Partánska cesta 93, Banská Bystrica).

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1. Zmena v RS SsFZ 2014/2015, časť Adresár FK – V. liga sk. AŠK Čierne: predseda ŠK Jozef Čarnecký nové číslo MT: 0915 984 808, V. liga sk. DTJ Vinohrad Čebovce od 15.2.2015 predseda TJ Emil Ferko, tajomník (manager) Jozef György MT: 0907 386 950, e-mail: jozefgyorgy@atlas.sk, adresa TJ: Szedera Fabiana 245/135,

991 25  Čebovce.

2. Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK, že úhrada MZF prostredníctvom Poštového poukazu je z dôvodu neúmerne dlhej identifikácie platiteľa (viac ako 10 dní) absolútne neprijateľná. Odporúčame realizovať úhradu prostredníctvom bankového prevodu, prípadne vkladom na účet.

3. Sekretariát SsFZ oznamuje, že v týchto dňoch, v spolupráci so sekretármi ObFZ distribuuje tradičné medajličky pre hráčov súťaží ml. žiakov tak, aby si ich mohli zástupcovia jednotlivých kolektívov prevziať na príslušnom ObFZ najneskôr  27.3.2015.

3. Na stránke SFZ je zverejnený návrh novelizovaného Súťažného poriadku SFZ. Pripomienky k návrhu je možné zasielať 15 pracovných dní od jeho zverejnenia, to znamená od 9. do 27. marca 2015 a to buď prostredníctvom emailovej adresy sutaznyporiadok@futbalsfz.sk alebo písomne na adresu: SFZ, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava s označením na obálke "Súťažný poriadok futbalu".