Spravodajca č. 32/2014-15                                                             20. 2. 2015

 

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel)

1.    Uznesením č. 97/2014, VV SsFZ schválil úpravu termínovej listiny III. ligy dospelých v jarnej časti 2014/2015 nasledovne:

·        29. kolo –  6. mája 2015 o 17,00 hod. /streda/

·        30. kolo – 27.mája 2015 o 17,30 hod. /streda/

2.    ŠTK schvaľuje zmeny termínov a UHČ v MFS:

·         25.04.2015 /sobota/ o 16,00 hod. 19.kolo V. liga A  Strečno – Bánová

·         16.05.2015 /sobota/ o 16,30 hod. 22.kolo V. liga A Strečno – Čierne

3.    ŠTK schvaľuje zmeny UHČ v jarnej časti 2014/2015 pre FK Lesenice:

·        14. kolo Lesenice – V. Krtíš     22.03.2015 o 12,30 hod.

·        16. kolo Lesenice – Olováry     05.04.2015 o 13,00 hod.

·        18. kolo Lesenice – Mýtna       19.04.2015 o 13,30 hod.

·        20. kolo Lesenice – D. Strehová    03.05.2015 o 14,00 hod.

·        21. kolo Lesenice – Cinobaňa 10.05.2015 o 14,00 hod.

·        23. kolo Lesenice – Sklabiná    24.05.2015 o 14,30 hod.

·        25. kolo Lesenice – Tornaľa     07.06.2015 o 14,30 hod.

4.    Potvrdzovanie súpisiek družstiev pre jarnú časť 2014/2015 sa uskutoční v dňa 19.3.2015 (štvrtok) od 15,00 do 17,00 hod. na SsFZ. Upozorňujeme pri tejto príležitosti, že súpisku vyhotovujú len FK, ktoré majú zaradené v súťažiach dospelých viac ako jedno družstvo. Ostatné FK vyhotovujú zoznamy hráčov a tieto sú platné pre celý súťažný ročník a nie je potrebné ich predkladať na potvrdenie pred jarnou časťou súťaží.

5.    Na web stránke SsFZ v časti Komisie – ŠTK – Materiály je k dispozícii materiál SFZ – Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK k aplikácii zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov do praxe.

 

 Komisia mládeže(predseda Ján Majsniar)

1.   KM oznamuje:

a)    Jarná časť súťažného ročníka 2014/2015 začína nasledovne: dorast 21.3.2015 resp. 22.3.2015, žiaci 4.4.2015 resp. 5.4.2015,

b)    Žiadosti o výnimky z hracích dní, začiatkov a miest MFS pre jarnú časť prebiehajúceho súťažného ročníka, ktoré nie sú uvedené ako trvalé výnimky v Rozpise súťaží 2014/2015, môžu FK na stretnutia mládeže podávať prostredníctvom podaní v ISSF do 11.marca 2015 (streda ).

c)    Trvalé výnimky uvedené v RS platia aj pre jarnú časť prebiehajúceho súťažného ročníka a nie je potrebné o ne žiadať.

d)    Žiadané schválené výnimky z hracích dní, začiatkov a miest MFS budú zverejnené súhrnne v Spravodajcoch dňa 6.3.2015 a 13.3.2015,

e)    Žiadosti FK o výnimky z dní a začiatkov MFS mládeže na nedeľu v prípade, že nebudú predzápasom dospelých, resp. dorastu súťaží SsFZ, budú schválené z dôvodu obsadzovania rozhodcov nasledovne: žiaci – 10,00, dorast – max. o 12,00.

f)     V prípade žiadosti FK o zmenu termínu MFS, bude komisia dôsledne napĺňať ustanovenie čl.6,bodu 7, RS. Žiadosti FK o zmenu termínu MFS v termíne kratšom, ako 14 dní schváli komisia len vo výnimočnom prípade aj v prípade súhlasu súpera.

g)    Povinnosťou FK je mať platné lekárske prehliadky hráčov, platnosť ktorých bude KM priebežne kontrolovať.

2.   Povinnosti FK týkajúce sa súpisiek:

1. FK, ktoré majú v danej kategórii len 1 družstvo /nemajú A,B,C /,  zabezpečia nahratie súpisky manažérom ISSF do systému v nasledujúcich termínoch : 20.3.2015 – družstvá dorastu, 3.4.2015 – družstvá žiakov. Potvrdenú súpisku tieto FK neodosielajú  KM.

2.FK ktoré majú v danej kategórii viac ako 1 družstvo (B, C), zabezpečia nahratie súpisiek do ISSF, vytlačia, potvrdia pečiatkou, podpismi, vytvoria sken súpisky a odošlú ho elektronicky ako prílohu v termíne do 18.3.2015 / dorast / a 1.4.2015 / žiaci / na adresu mladezssfz@gmail.com. Komisia následne na zasadnutí potvrdí súpisku a v skenovanej podobe elektronicky odošle potvrdenú danému FK tak, aby ju mal k dispozícii už na prvom MFS. KM akceptuje aj súpisky zaslané včas prostredníctvom Slovenskej pošty, resp. doručené osobne na zasadnutie komisie, pričom riziko absencie súpisky na 1. Stretnutí nesie FK.

V prípade nesplnenia uvedených povinností zo strany FK, môžu byť voči predmetným FK uplatnené herné resp. disciplinárne postupy zo strany riadiacich komisií.

3.      Na stránke SsFZ - Komisie – Komisia mládeže – Materiály v dokumente Kontakty FK k 3.8.2014, si FK skontrolujú svoje kontakty na družstvá mládeže. V prípade potreby si môžu kontakty aktualizovať do 8.3.2015 kliknutím na nasledovný link:

https://docs.google.com/forms/d/1ANsF8vQq5WkyPbdRs_U4fm6oVaMgqG6XPI5Ta88fW48/viewform

S mužstvami, ktoré zadali svoje e-mailové adresy už prebieha elektronická komunikácia nad rámec US prostredníctvom adresy : mladezssfz@gmail.com,

4.      Komisia pripravuje v zmysle záverov zo stretnutia s FK skupín Sever a návrhov FK možnosť v kategórii U13 po dohode klubov odohrať v jarnej časti prebiehajúceho ročníka súbežne 2 stretnutia / súčasne na obidvoch ½ hracej plochy -  2x ( 7+1 ) v prípade dostatku hráčov. Pripomíname, že v prípade súhlasu zo strany FK je potrebné zabezpečiť 4 brány predpísaných rozmerov. Záujem, resp. odmietnutie o uvedenú aktivitu budú môcť FK vyjadriť prostredníctvom elektronického dotazníka zverejneného v US - KM v mesiaci  marec 2015.

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)

  1. Zimný seminár rozhodcov IV. a V. ligy SEVER sa uskutoční na SOU Polytechnickej v Liptovskom Mikuláši v termíne 6. - 7. marca 2015. Poslednú možnosť zúčastniť sa ZS majú aj R, ktorí sa doteraz nezúčastnili svojich ZS: Adamec, Kapusta, Olšiak, Vachan, Žiak. Ďalej R, ktorí v predstihu nahlásili účasť na ZS v LM: Pataki, Katreniak, Žubor a taktiež R Janíček a Remeň, s ktorými sa uvažuje v rámci doplnenia na NL SsFZ.  ZS sa môžu zúčastniť aj R, ktorí sú ospravedlnení na celú jarnú časť v prípade, že budú mať záujem rozhodovať v jesennej časti SR 2015/2016. Uvedení R sú vyznačení modrou farbou textu v bode 5. Absolvovanie ZS je totiž podmienkou zaradenia rozhodcu na NL SsFZ v tomto roku a uzatvorenia dohody so SsFZ pre rok 2015.

V najbližších dňoch bude „Program seminára SsFZ 6.-7.3.2015 L. Mikuláš“ zverejnený na web stránke SsFZ v sekcii Komisie – Komisia rozhodcov – Materiály.

Poplatok pre rozhodcov IV. a V.L. SEVER je 15 € a je určený na uhradenie nákladov, spojených s organizáciou zimného semináru.

Je nevyhnutné, aby sa R zúčastnili seminára v spoločenskom (oblek a kravata) a športovom (ATAK)

oblečení!

Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej

akcie zúčastniť.

  1. Oznamujeme termíny akcií plánovaných na rok 2015:

a)    Jarné fyzické previerky rozhodcov 3. ligy a programu TALENT – 27. marec 2015,

b)   Opravné fyzické previerky 3. ligy a programu TALENT – 8. máj 2015,

c)    Letný seminár rozhodcov a delegátov SsFZ + Letné fyzické previerky rozhodcov (3.,4.,5. liga + lekárske potvrdenie)  – 19. júl 2015.

  1. Ukončenia činnosti R: Radoslav Košarník, Štefan Mitúch, Michal Baka - KR ďakuje za doterajšiu spoluprácu.
  2. Zmeny údajov: Csaba Rybár - rybar.csaba@azet.sk. Peter Juríček - peter.jrk@gmail.com
  3. Doteraz aktualizované ospravedlnenia R pre JČ:  Pleva – SO do 13:00 podľa rozpisu, Vozár - SO, Kelemen - SO, Fábry – PD a SO,  Botka PD, Dibdiak PD a SO, Badura – podľa rozpisu, Fáber SO do 12:00, Švec podľa rozpisu, Dobrocký PD, Žubor PD, Hraško – PD, Slašťan PD, Krahulec PD,         Kollár celá JČ, Frontová SO do 12:00, Stankovianska podľa rozpisu, Baka ZS a SO, Močiliak PD, Martvoň PD a SO, Lepieš PD, Šupej PD, Čuboň T. celá JČ, Gajdošík predbežne do 31.3., Čičmanec 21.3., 28.3., Námešný celá JČ, Mészáros celá JČ, Ondruš PD, Weiss celá JČ, Pšenák SO, Hreus PD a SO, Hucák 21.3., Pataki – ZS sa zúčastní v LM, Katreniak – ZS sa zúčastní v LM, Širanec PO,UT, STR , Pilšáková 14.3.-29.3.,14.9.-2.10., Žubor – ZS sa zúčastní v LM, Kelemen, DanyiŠmidriak – z dôvodu služobných povinností v PZ sa ZS zúčastnia len 6.2.2015, Bátory M. PD, Kancko ZS a celá JČ, Juríčka 18.4., Rendla PD, SO do 12:00, 11.4.-12.4., Medveď 7.3., Mikloš 7.3., Laššák ZS a celá JČ, Spišák PD a SO, Botka 21.3., 28.3. do 14:00, Širanec 21.3., Turňa 25.4., Krahulec 29.3., Ploštica 20.3. – 21.3.
  4. Delegovanie R:

Ružomberok – Třinec,  21.02.2015 o 13:00, AR2 Rojček.

      7.   Ospravedlnenie DZ :

            Zdechovan 20. – 26.3., Čunderlík 21.3., 28.3., Franek 28.3., 18.4., 25.4., 16.5., 23.5., 13.6., 20.6.,  Borcovan

            12.4., 17.5., 3 – 7.6.,

      8.   Oznámenie pre DZ :

            Náhradný seminár DZ sa uskutoční v dňoch 7 – 8. Marca 2015 v Liptovskom Mikuláši, spolu s rozhodcami

            IV.  a V. ligy za žilinský región.

            Semináru sú povinný sa zúčastniť DZ : Hnilica, Hrčka, Chovan, MacekPalacka.

 

Trénersko – metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.    TMK SsFZ v spolupráci s TMK Liptovského  futbalového zväzu organizuje doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie v rozsahu 8 hodín (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) dňa 22. februára (nedeľa) od 08.00 hod. do 16.00 hod  v priestoroch futbalového štadióna  OŠK Lisková pri Ružomberku. Záujemcovia sa musia prihlásiť do 20. februára mailom (prihláška na stránke ssfz / komisie / trénersko-metodická komisia / materiály) na adresu peterstefanak@gmail.com alebo igi.bella@gmail.com.  Účastnícky poplatok vo výške 10.-€ uhradia účastníci priamo pri prezentácii od 07.30 hod.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

Oznamujeme funkcionárom futbalových klubov, že VV SFZ schválil na svojom zasadnutí 10.2.2015 nový Registračný a prestupový poriadok SFZ, ktorého účinnosť stanovil od 15.6.2015. Z uvedeného dôvodu do tohto termínu (do letného prestupového obdobia) ostáva v platnosti doterajšie znenie Registračného poriadku SFZ, Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov SFZ, Prestupového poriadku pre profesionálnych futbalistov SFZ, ktorých znenie v prípade potreby nájdete na stránke SFZ v časti Legislatíva – Predpisy SFZ – poriadky, alebo na stránke SsFZ v časti PRAVIDLÁ A NORMY.

Nový Registračný a prestupový poriadok SFZ (účinný od 15.6.2015) nájdete na stránke SFZ – Legislatíva Predpisy SFZporiadky.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1. Sekretariát SsFZ dôrazne upozorňuje uvedené futbalové kluby, aby v termíne do 27.2.2015 uhradili mesačné zberné faktúry z uplynulého obdobia, na základe ktorých majú v ISSF status neplatič. Jedná sa o FK: Čadca, K. Lieskovec, Krásno nad Kysucou a Sásová. Po uvedenom termíne odstúpi sekretariát uvedené FK na riešenie DK.