Spravodajca č. 31/2014-15                                                             13. 2. 2015

 

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel)

1.    Uznesením č. 97/2014, VV SsFZ schválil úpravu termínovej listiny III. ligy dospelých v jarnej časti 2014/2015 nasledovne:

·        29. kolo –  6. mája 2015 o 17,00 hod. /streda/

·        30. kolo – 27.mája 2015 o 17,30 hod. /streda/

2.    ŠTK schvaľuje zmeny termínov a UHČ v MFS:

·         25.04.2015 /sobota/ o 16,00 hod. 19.kolo V.liga A  Strečno – Bánová

·         16.05.2015 /sobota/ o 16,30 hod. 22.kolo V. liga A Strečno – Čierne

3.    ŠTK schvaľuje zmeny UHČ v jarnej časti 2014/2015 pre FK Lesenice:

·        14. kolo Lesenice – V. Krtíš     22.03.2015 o 12,30 hod.

·        16. kolo Lesenice – Olováry     05.04.2015 o 13,00 hod.

·        18. kolo Lesenice – Mýtna       19.04.2015 o 13,30 hod.

·        20. kolo Lesenice – D. Strehová    03.05.2015 o 14,00 hod.

·        21. kolo Lesenice – Cinobaňa 10.05.2015 o 14,00 hod.

·        23. kolo Lesenice – Sklabiná    24.05.2015 o 14,30 hod.

·        25. kolo Lesenice – Tornaľa     07.06.2015 o 14,30 hod.

4.    Potvrdzovanie súpisiek družstiev pre jarnú časť 2014/2015 sa uskutoční v dňa 19.3.2015 (štvrtok) od 15,00 do 17,00 hod. na SsFZ. Upozorňujeme pri tejto príležitosti, že súpisku vyhotovujú len FK, ktoré majú zaradené v súťažiach dospelých viac ako jedno družstvo. Ostatné FK vyhotovujú zoznamy hráčov a tieto sú platné pre celý súťažný ročník a nie je potrebné ich predkladať na potvrdenie pred jarnou časťou súťaží.

5.    Na web stránke SsFZ v časti Komisie – ŠTK – Materiály je k dispozícii materiál SFZ – Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK k aplikácii zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov do praxe.

 

 Komisia mládeže(predseda Ján Majsniar)

1.   KM oznamuje:

a)    Jarná časť súťažného ročníka 2014/2015 začína nasledovne: dorast 21.3.2015 resp. 22.3.2015, žiaci 4.4.2015 resp. 5.4.2015,

b)    Žiadosti o výnimky z hracích dní, začiatkov a miest MFS pre jarnú časť prebiehajúceho súťažného ročníka, ktoré nie sú uvedené ako trvalé výnimky v Rozpise súťaží 2014/2015, môžu FK na stretnutia mládeže podávať prostredníctvom podaní v ISSF do 11.marca 2015 (streda ).

c)    Trvalé výnimky uvedené v RS platia aj pre jarnú časť prebiehajúceho súťažného ročníka a nie je potrebné o ne žiadať.

d)    Žiadané schválené výnimky z hracích dní, začiatkov a miest MFS budú zverejnené súhrnne v Spravodajcoch dňa 6.3.2015 a 13.3.2015,

e)    Žiadosti FK o výnimky z dní a začiatkov MFS mládeže na nedeľu v prípade, že nebudú predzápasom dospelých, resp. dorastu súťaží SsFZ, budú schválené z dôvodu obsadzovania rozhodcov nasledovne: žiaci – 10,00, dorast – max. o 12,00.

f)     V prípade žiadosti FK o zmenu termínu MFS, bude komisia dôsledne napĺňať ustanovenie čl.6,bodu 7, RS. Žiadosti FK o zmenu termínu MFS v termíne kratšom, ako 14 dní schváli komisia len vo výnimočnom prípade aj v prípade súhlasu súpera.

g)    Povinnosťou FK je mať platné lekárske prehliadky hráčov, platnosť ktorých bude KM priebežne kontrolovať.

2.   Povinnosti FK týkajúce sa súpisiek:

1. FK, ktoré majú v danej kategórii len 1 družstvo /nemajú A,B,C /,  zabezpečia nahratie súpisky manažérom ISSF do systému v nasledujúcich termínoch : 20.3.2015 – družstvá dorastu, 3.4.2015 – družstvá žiakov. Potvrdenú súpisku tieto FK neodosielajú  KM.

2.FK ktoré majú v danej kategórii viac ako 1 družstvo (B, C), zabezpečia nahratie súpisiek do ISSF, vytlačia, potvrdia pečiatkou, podpismi, vytvoria sken súpisky a odošlú ho elektronicky ako prílohu v termíne do 18.3.2015 / dorast / a 1.4.2015 / žiaci / na adresu mladezssfz@gmail.com. Komisia následne na zasadnutí potvrdí súpisku a v skenovanej podobe elektronicky odošle potvrdenú danému FK tak, aby ju mal k dispozícii už na prvom MFS. KM akceptuje aj súpisky zaslané včas prostredníctvom Slovenskej pošty, resp. doručené osobne na zasadnutie komisie, pričom riziko absencie súpisky na 1. Stretnutí nesie FK.

V prípade nesplnenia uvedených povinností zo strany FK, môžu byť voči predmetným FK uplatnené herné resp. disciplinárne postupy zo strany riadiacich komisií.

3.      Na stránke SsFZ - Komisie – Komisia mládeže – Materiály v dokumente Kontakty FK k 3.8.2014, si FK skontrolujú svoje kontakty na družstvá mládeže. V prípade potreby si môžu kontakty aktualizovať do 8.3.2015 kliknutím na nasledovný link:

https://docs.google.com/forms/d/1ANsF8vQq5WkyPbdRs_U4fm6oVaMgqG6XPI5Ta88fW48/viewform

S mužstvami, ktoré zadali svoje e-mailové adresy už prebieha elektronická komunikácia nad rámec US prostredníctvom adresy : mladezssfz@gmail.com,

4.      Komisia pripravuje v zmysle záverov zo stretnutia s FK skupín Sever a návrhov FK možnosť v kategórii U13 po dohode klubov odohrať v jarnej časti prebiehajúceho ročníka súbežne 2 stretnutia / súčasne na obidvoch ½ hracej plochy -  2x ( 7+1 ) v prípade dostatku hráčov. Pripomíname, že v prípade súhlasu zo strany FK je potrebné zabezpečiť 4 brány predpísaných rozmerov. Záujem, resp. odmietnutie o uvedenú aktivitu budú môcť FK vyjadriť prostredníctvom elektronického dotazníka zverejneného v US - KM v mesiaci  marec 2015.

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)

1.    Zimný seminár rozhodcov IV. a V. ligy SEVER sa uskutoční na SOU Polytechnickej v Liptovskom Mikuláši v termíne 6. - 7. marca 2015. Poslednú možnosť zúčastniť sa ZS majú aj R, ktorí sa doteraz nezúčastnili svojich ZS : Adamec, Baka, Kapusta, Košarník, Olšiak, Vachan, Žiak. Ďalej R, ktorí v predstihu nahlásili účasť na ZS v LM: Pataki, Katreniak, Žubor a taktiež R Janíček a Remeň, s ktorými sa uvažuje v rámci doplnenia na NL SsFZ.  ZS sa môžu zúčastniť aj R, ktorí sú ospravedlnení na celú jarnú časť v prípade, že budú mať záujem rozhodovať v jesennej časti SR 2015/2016. Uvedení R sú vyznačení modrou farbou textu v bode 5. Absolvovanie ZS je totiž podmienkou zaradenia rozhodcu na NL SsFZ v tomto roku a uzatvorenia dohody so SsFZ pre rok 2015.

Poplatok pre rozhodcov IV. a V.L. SEVER je 15 € a je určený na uhradenie nákladov, spojených s organizáciou zimného semináru.

Je nevyhnutné, aby sa R zúčastnili seminára v spoločenskom (oblek a kravata) a športovom (ATAK)

oblečení!

Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej

akcie zúčastniť.

2.    Oznamujeme termíny akcií plánovaných na rok 2015:

a)    Jarné fyzické previerky rozhodcov 3. ligy a programu TALENT – 27. marec 2015,

b)    Opravné fyzické previerky 3. ligy a programu TALENT – 8. máj 2015,

c)    Letný seminár rozhodcov a delegátov SsFZ + Letné fyzické previerky rozhodcov (3.,4.,5. liga + lekárske potvrdenie)  – 19. júl 2015.

3.    Zmeny údajov: Michal Hromádka - hromadka.michal83gmail.com, tel. č. 0905 256 386, Stanislav Kučera - stanislavkucera2@gmail.com, Peter Mikloš - peter.miklos228@gmail.com, Ondrej Belán - 04964 Sirk 33, Ján Hanuska - hanuska81.jan@gmail.com, Ján Šmidriak - Sídlisko 116/10, Cinobaňa, Marián Ozan - A. Hlinku 8880/55, 960 01 Zvolen.

4.    Optimalizácia delegovania R v mládežníckych stretnutiach SsFZ – KR SsFZ úprimne ďakuje všetkým ObFZ, ktoré (s výnimkou ObFZ LC) zaslali v stanovenom termíne požadované rozdelenie.

5.    Doteraz aktualizované ospravedlnenia R pre JČ:  Pleva – SO do 13:00 podľa rozpisu, Vozár - SO, Kelemen - SO, Fábry – PD a SO,  Botka PD, Dibdiak PD a SO, Badura – podľa rozpisu, Fáber SO do 12:00, Švec podľa rozpisu, Dobrocký PD, Žubor PD, Hraško – PD, Slašťan PD, Krahulec PD,         Kollár celá JČ, Frontová SO do 12:00, Stankovianska podľa rozpisu, Baka ZS a SO, Močiliak PD, Martvoň PD a SO, Lepieš PD, Šupej PD, Čuboň T. celá JČ, Gajdošík predbežne do 31.3., Čičmanec 21.3., 28.3., Námešný celá JČ, Mészáros celá JČ, Ondruš PD, Weiss celá JČ, Pšenák SO, Hreus PD a SO, Hucák 21.3., Pataki – ZS sa zúčastní v LM, Katreniak – ZS sa zúčastní v LM, Širanec PO,UT, STR , Pilšáková 14.3.-29.3.,14.9.-2.10., Žubor – ZS sa zúčastní v LM, Kelemen, Danyi a Šmidriak – z dôvodu služobných povinností v PZ sa ZS zúčastnia len 6.2.2015, Bátory M. PD, Kancko ZS a celá JČ, Juríčka 18.4., Rendla PD, SO do 12:00, 11.4.-12.4., Medveď 7.3., Mikloš 7.3., Laššák ZS a celá JČ, Spišák PD a SO, Botka 21.3., 28.3. do 14:00,

 

Trénersko – metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.    TMK SsFZ v spolupráci s TMK Liptovského  futbalového zväzu organizuje doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie v rozsahu 8 hodín (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) dňa 22. februára (nedeľa) od 08.00 hod. do 16.00 hod  v priestoroch futbalového štadióna  OŠK Lisková pri Ružomberku. Záujemcovia sa musia prihlásiť do 20. februára mailom (prihláška na stránke ssfz / komisie / trénersko-metodická komisia / materiály) na adresu peterstefanak@gmail.com alebo igi.bella@gmail.com.  Účastnícky poplatok vo výške 10.-€ uhradia účastníci priamo pri prezentácii od 07.30 hod.

2.    TMK SsFZ pozýva na záverečné skúšky školenia trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie v utorok 17. februára 2015 o 15.00 hod. v Banskej Bystrici ( budova SsFZ, Partánska cesta 93, Banská Bystrica) nasledovných poslucháčov: Radoslav Antal, Patrik Beňuš, Ján Bujňák, Marek Ďuriš, Marek Hlaváč, Pavol Chromek, Peter Kajan, Matúš Moravčík, Katarína Paksiová, Vladimír Pilnik, Walter Poliak, Rudolf Riapoš, Matej Šouc, Marek Šovčík, Martin Vodička.

3.    TMK SsFZ pozýva na záverečné skúšky školenia trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie v stredu 18. februára 2015 o 15.00 hod. v Martine ( budova Turčianskeho  futbalového zväzu, A. Kmeťa 26, Martin) nasledovných poslucháčov: Ladislav Baranec, Miroslav Bardis, Peter Binek, Juraj Blahušiak, Marián Ceniga, Peter Gajdoš, Pavol Grusmann, Peter Koňušiak, Mário Kubík, Milan Lučanský, Michal Pečarka, Miroslav Repáň, Tibor Sabo, Peter Sedúch, Pavol Strmenský, Ivan Trabalík, Marek Žák, Marián Žitňák, Lukáš Žužafka.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

Oznamujeme funkcionárom futbalových klubov, že VV SFZ schválil na svojom zasadnutí 10.2.2015 nový Registračný a prestupový poriadok SFZ, ktorého účinnosť stanovil od 15.6.2015. Z uvedeného dôvodu do tohto termínu (do letného prestupového obdobia) ostáva v platnosti doterajšie znenie Registračného poriadku SFZ, Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov SFZ, Prestupového poriadku pre profesionálnych futbalistov SFZ, ktorých znenie v prípade potreby nájdete na stránke SFZ v časti Legislatíva – Predpisy SFZ – poriadky, alebo na stránke SsFZ v časti PRAVIDLÁ A NORMY.

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1. Zmena v RS SsFZ 2014/2015, časť Adresár FK, - IV. liga JUHMFK Detva od 9.1.2015 – prezident FK Ján Debnár, m: 0905 867 592, e-mail: tmjstav@tmjstav.sk , klubový ISSF manažér Ján Škopík, m: 0905792 365, e-mail: janskopik@yahoo.com .