Spravodajca č. 20/2014-15                                                             7. 11. 2014

 

Výkonný výbor SsFZ (predseda Jozef Paršo)

VV SsFZ, na svojom zasadnutí 5.10.2014 v B. Bystrici, okrem iných schválil konanie pracovných porád vedenia SsFZ zo zástupcami funkcionárskeho aktívu jednotlivých súťaží, ostatné stretnutie sa uskutoční:

III. liga + tréneri III. ligy – 11.11.2014 (utorok) o 15,00  v penzióne Slniečko v Tajove pri B. Bystrici.

SsFZ sa prípravou týchto pracovných stretnutí vracia k dlhoročnej tradícii, ktorú považuje s odstupom času za najefektívnejší spôsob vzájomnej komunikácie, ktorá sa nedá nahradiť napr. predsezónnym aktívom s klubmi, ktorý slúži skôr na prípravu nového súťažného ročníka a nezabezpečuje priestor na vzájomné informovanie a komunikáciu. Program jednotlivých stretnutí bude sústredený do 2 bodov:

-       vystúpenia zástupcov SsFZ s aktuálnymi informáciami z diania v SFZ a SsFZ, krátkym hodnotením priebehu súťaží z pohľadu odborných komisií, prezentácia nových súčastí futbanetu (p. Letko),

-       v panelovej diskusii sa  zástupcovia zúčastnených klubov vyjadria k aktuálnym témam a problémom s ktorými

       sa stretávajú vo svojej činnosti a k problémom jednotlivých súťaží.

 

Zástupcovia SsFZ si radi vypočujú od funkcionárov FK názor, prípadne návrhy na zlepšenie fungovania implementácie jednotlivých častí ISSF do praxe (elektronický zápis, matrika, mesačná zberná faktúra, podanie na komisiu a pod.), RS SsFZ, Disciplinárny poriadok SFZ (už novelizovaný) Registračný a prestupový poriadok, Súťažný poriadok (obidve normy sú v štádiu prípravy novelizácie).

Z organizačných dôvodov počítame s účasťou 2 zástupcov z jedného FK (s výnimkou III. ligy, kde pozývame aj trénerov jednotlivých družstiev), program jednotlivých stretnutí sa ukončí večerou. Zároveň upozorňujeme, že na uvedené stretnutia už nebudeme zasielať osobitnú pozvánku.   

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.    ŠTK SsFZ schválila všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie družstiev dospelých v jesennej časti súťažného ročníka 2014/2015.

2.    Jarná časť súťažného ročníka 2014/2015 začína 21. resp. 22. marca 2015.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Majsniar)

Žiadosti o trvalé výnimky z hracích dní, začiatkov a miest MFS, ktoré nie sú uvedené, ako trvalé výnimky v Rozpise súťaží 2014/2015 môžu FK na stretnutia mládeže podávať prostredníctvom podaní v ISSF do18.3.2015, Trvalé výnimky uvedené v RS platia aj pre jarnú časť súťažného ročníka 2014/2015 a nie je potrebné o ne žiadať.

1.   KM oznamuje:

a)   Schvaľujeme všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie družstiev žiakov a dorastu v jesennej časti súťažného ročníka 2014/2015,

b)   Jarná časť súťažného ročníka 2014/2015 začína nasledovne: dorast 21.3.2015 resp. 22.3.2015, žiaci 4.4.2015 resp. 5.4.2015,

c)    Podanie FK R. Sobota, týkajúce sa stretnutí 7. kola II. ligy JUH, U15,U13, Radzovce – R. Sobota odstupujeme Odvolacej komisii SsFZ,

d)   Berieme na vedomie informácie predstaviteľov FK R. Sobota, podané osobne KM na zasadnutí dňa 6.11.2014.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-609 Na základe DP 17-13, DK prerušuje tresty udelené na časové obdobie nasledovne od 19.3.15:

          Ján Šmidriak R do 25.3.15.

          Jozef Guži R do 25.3.15.

           Marian Kostelný HU Predmier do 3.4.15.

          Róbert Močiliak R do 8.4.15.

          Vladimír Ďurana DZ do 15.4.15.

          Pavel Iskra 1133513 Buzitka do 2.7.15.

           Ivan Šeliga vedúci družstva Varín do 10.7.15.

           Miroslav Čvečka asistent trénera Varín do 10.7.15.

          Juraj Drexler vedúci družstva Rosina do 4.8.15.

          Jaroslav Kais asistent trénera Rosina do 4.8.15.

D-614 Kornel Telek 1118293 Fiľakovo pokarhanie, DP 11, uhradiť 10 € v MZF.

D-615 Filip Martinec 1259933 Braväcovo 2 SN od 3.11.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-616 Jozef Nikel 1261991 Bacúch 2 SN od 3.11.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-617 DK obdržala dňa 5.11.2014 odvolanie FK Rimavská Sobota voči rozhodnutiam DK uvedeným pod D-594, 598 a 599. DK žiada FK Rimavská Sobota v termíne do 11.11.14 podľa DP 83-3 o doplnenie odvolania tak, aby spĺňalo ustanovenia DP 83-1.

D-618 DK obdržala dňa 6.11.2014 odvolanie FK Detva voči rozhodnutiam DK uvedeným pod D-610. DK žiada FK Detva v termíne do 11.11.14 podľa DP 83-3 o doplnenie odvolania tak, aby spĺňalo ustanovenia DP 83-1.

D-619 Tomáš Boháčik tréner FK Lučenec dospelí menovaný v termíne do 11.11.14 predloží na DK písomné vyjadrenie ku svojím tvrdeniam týkajúcim sa činnosti DK SsFZ, uvedeným v článku v časopise Novohradské noviny číslo 43.

D-620 DK berie na vedomie list Marek Poláček 1260021 Turzovka zo dňa 3.11.14. Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárneho opatrenia môže byť realizované po splnení podmienok v zmysle DP 41.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.     

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)

1.    Na web stránke SsFZ je v sekcii Komisie – Komisia rozhodcov – Materiály zverejnený „Štatút komisie rozhodcov SsFZ", tabuľka účastníkov programu TALENT, aktuálna pre jarnú časť súťažného ročníka 2014/15 a tlačivo „Oznámenie o nedostatkoch v stretnutí“.

2.    V dňoch 14. – 16. novembra sa vo Vysokých Tatrách uskutoční spoločný celoslovenský seminár rozhodcov projektu TALENT, pozvánky boli poslané emailom.

3.    Zimný seminár rozhodcov III. ligy a programu TALENT sa uskutoční v termíne 23. – 25. januára 2015 vo Vyhniach. Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť.

4.    Dňa 21.11.2014 od 16:30 hod. sa v Hoteli Via Jasná v Demänovej uskutoční spoločné pracovné stretnutie KR SsFZ s predsedami KR ObFZ.

5.    Na základe informácie KR SFZ upozorňujeme rozhodcu Mosora na povinnosť  urýchleného zaslania originálu potvrdenia o návšteve školy na adresu KR SFZ, Trnavská 100, 82 01 Bratislava.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

  1. Doškoľovací a rekvalifikačný seminár trénerov SsFZ sa uskutoční 17. novembra 2014 (pondelok - štátny sviatok) v Banskej Bystrici v budove Filozofickej fakulty UMB, Tajovského 40, v miestnosti č.313, 3. poschodie od 09.00 hod. (prezencia účastníkov od 08.00). Účastnícky poplatok (15.- € ) je potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo cez internetbanking na číslo účtu: 0050192944, kód banky: 0900, variabilný symbol: 700 ,správa pre príjmatela: Vaše meno a priezvisko. Podmienkou na predĺženie licencie je okrem účasti na seminári aj odovzdanie plánu týždenného mikrocyklu s konspektmi minimálne 3 tréningových jednotiek ( tlačivá pre plán TMC a konspekt TJ nájdete na stránke www.ssfz.sk – aktuality (úvodná stránka). Záväznú prihlášku na seminár (nájdete tamtiež) je potrebné poslať mailom na adresu peterstefanak@gmail.com do 10. novembra 2014.  Aktualizovaný zoznam prihlásených trénerov a program seminára nájdete tiež na stránke www.ssfz.sk
  2. TMK SsFZ  v spolupráci s Vv SsFZ pozýva  trénerov III. ligy  - stred na pracovnú poradu, ktorá sa uskutoční 11.11.2014 (utorok) o 15.00 hod. v penzióne Slniečko v Tajove pri Banskej Bystrici. Žiadame trénerov družstiev 3.ligy, aby najneskôr na poradu priniesli vyplnený anketový lístok  do ankety 11-ka roka SsFZ za rok 2014.
  3. Technický úsek SFZ v spolupráci s BFZ oznamuje, že v rámci podpory rozvoja ženského futbalu v oblasti vzdelávania trénerov v mesiaci december plánuje zorganizovať špeciálne školenie trénerov II. kvalifikačného stupňa UEFA B licencie pre reprezentantky SR vo futbale. Podmienkou je min. 20 reprezentačných štartov za "A" reprezentáciu žien, podanie prihlášky a zaplatenie zvýhodneného poplatku (orientačná cena 70 euro). Ide o skrátený kurz (2 x 3 dni + skúšky), ktorý bude organizovaný v Bratislave. V prípade záujmu píšte na: education@futbalsfz.sk, kde obratom dostanete podrobné informácie o kurze

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.    Upozorňujeme v súvislosti s plnením zmluvy so spoločnosťou EURO-VAT, spol. s.r.o.,  súčasťou ktorej bolo venovanie 15 ks futbalových lôpt značky DYNAMAX družstvám, ktoré zvíťazili v kategórii dospelých a dorastu v súťažiach SsFZ a jednotlivých ObFZ, na povinnosť inštalovať reklamný banner DYNAMAX v areáli futbalového ihriska, ako aj vyhotoviť 2 fotografie tohto reklamného bannera z dvoch rôznych uhlov. Chceme touto cestou upozorniť tieto klub, ak tak doteraz neurobili, zaslali uvedené fotografie (čo najskôr) na adresu: matejka@ssfz.sk. Upozorňujeme touto cestou sekretárov ObFZ, že táto povinnosť sa v zmysle príkaznej zmluvy dotýka aj klubov – víťazov súťaží ObFZ a žiadame ich touto cestou o aktívnu spoluprácu pri zabezpečovaní fotodokumentácie. K dnešnému dňu neevidujeme fotografie od: FK  Námestovo, Košťany a Jabloňové.

2.     Konferencia SsFZ sa uskutoční 4.12.2014 o 15,00 v B. Bystrici.