Spravodajca č. 3/2014-15                                                                  11. 7. 2014

 

 

Upozorňujeme FK, že VV SFZ, na svojom zasadnutí 1.7.2014, schválil  splatnosť mesačnej zbernej faktúry na 10 dní.

Upozorňujeme naďalej funkcionárov FK, že na základe rozhodnutia VV SsFZ, nebude Rozpis súťaží SsFZ 2014/2015 vydaný v klasickej „papierovej“ podobe. Celý dokument bude umiestnený na web. stránke SsFZ tak, aby sa v celku, alebo po jednotlivých častiach (textová časť, prílohy, vyžrebovanie jednotlivých súťaží adresár FK, adresár R a DZ) dal vytlačiť.

Z dôvodu aktualizácie adresára FK (komunikácia medzi zväzom a FK ako aj medzi FK navzájom) žiadame FK, ak tak doteraz neurobili, ktorých družstvá dospelých a mládeže budú štartovať v súťažnom ročníku 2014/2015 v súťažiach riadených SsFZ, aby nám obratom zaslali - doručili vyplnenú návratku, ktorú nájdete na stránke v časti KOMISIE – ŠTK – materiály.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.    Sezónne súpisky FK pre súťažný ročník 2014/2015 je každý manažér ISSF vo FK povinný nahrať do ISSF. FK ktoré majú viac ako jedno družstvo (B, C) zašlú vyplnené, podpísané a vytlačené sezónne súpisky na SsFZ v termíne do 25. 7.2014. Uzatváranie súpisiek v ISSF zo strany ŠTK bude dňa 31.7.2014. FK ostáva povinnosť a zodpovednosť za lekárske prehliadky hráčov. Lekárom potvrdený a podpísaný zoznam hráčov v zmysle RS SsFZ predložia FK na prvých MFS; tieto skontrolujú DZ a rozhodcovia na stretnutí a zistenia uvedú v správe DS resp. v zápise o stretnutí.

2.    Kompletné vyžrebovanie súťaží dospelých nájdete v tabuľkovom systéme na stránke SsFZ, po zvolení príslušnej súťaže kliknutím na ikonu celá súťaž. V časti KOMISIE – ŠTK – Materiály nájdete zároveň materiál pod názvom 2014/2015 – čísla, termíny, výnimky – po súťažiach.

3.     Z dôvodu, že sa pri fakturácii nákladov prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry objavili vážne nedostatky vo fakturačných údajoch FK,žiadame FK, ktorých družstvá dospelých budú štartovať v ročníku 2014/2015 v súťažiach riadených SsFZ o zaslanie nasledovných kópií dokladov(príloha k prihláške do súťaží):

-      výpis z obchodného registra (a.s., obchodné spoločnosti, komanditné spoločnosti, s.r.o), prípadne výpis zo živnostenského registra, registra občianskych združení,

-      potvrdenie o pridelení IČO Štatistickým úradom SR,

-      osvedčenie o registrácii daňového identifikačného čísla (DIČ),

-      osvedčenie o registrácii pre DPH (len v prípade, že FK je platcom DPH).V prípade, že za FK uhrádza fakturované čiastky iný subjekt (napríklad obec, sponzor a pod.) a tak sú nastavené aj fakturačné údaje, predloží FK:

-      písomný súhlas tohto subjektu s fakturáciou (napr. obec, sponzor a pod.), ako aj všetky kópie jeho dokladov o fakturačných údajoch (IČO, DIČ, prípadne IČDPH).Uvedené kópie dokladov priložte k prihláške do súťaží, prípadne doručte na SsFZ najneskôr do konania Aktívu ŠTK a KM (27.6.2014).

4.    Zároveň upozorňujeme FK, že za všetky údaje uvedené v ISSF zodpovedá klub a prípadné zmeny štatutárnych orgánov, ISSF manažéra sídla a pod. je potrebné vo vlastnom záujme v čo najkratšom čase aktualizovať. Žiadame touto cestou aj sekretárov ObFZ, aby o uvedených skutočnostiach informovali FK, ktoré postupujú do súťaží riadených SsFZ.

5.    ŠTK schvaľuje zmeny termínov a UHČ:

·        29.08.2014 /piatok/  o 16,00 hod. 5.kolo IV. liga S Tvrdošín – O. Veselé

·        30.08.2014 /sobota/ o 10,00 hod. 5.kolo V. liga D Čebovce – D. Strehová

6.    Štartovný vklad uhradí FK prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry za mesiac jún 2014. Výška štartovného vkladu sa pre nový súťažný ročník nemení - (500/370/230 €).

7.    Vyžrebovanie 1.kola Slovenského pohára – Slovnaft Cup 2014/2015:

·      FK REaMOS K. Lieskovec – OŠK Stráňavy, FK S. Ďarmoty – TJ Kováčová, TJ Máj Černová – TJ Družstevník Belá-Dulice, TJ Stráža – OŠK Rosina, ATTACK Vrútky – TJ Tatran Bytčica, MFK Spartak Hriňová – ŠK Vinica, MFK Revúca – MFK Detva, TJ Jednota Málinec – TJ Sklotatran – Poltár, FK Slovan Trstená – TJ Tatran Oravské Veselé, FC Slovan Divín – Jupie Podlavice Badín

·      Termín 1.kola je určený na 6.8.2014 o 16,30 hod., po dohode klubov bude možné predohrať stretnutie dňa 26.7.2014 o 15,30hod. s podmienkou nahlásenia zmeny termínu po vzájomnej dohode FK do 18.7.2014.

·      SFZ stanovil ďalšie termíny SP: 2.kolo – 13.8.2014, 3.kolo – 9.9.2014, 4.kolo – 14.10.2014, osemfinále – 11.11.2014.

8.     Žiadame touto cestou uvedené FK, aby urýchlene v ISSF vyplnili registračný formulár štadiónov: FK Bacúch – ihrisko Mýto pod Ďumbierom, FK Voznica, Hajnáčka a Krasňany. Uvedený formulár je potrebné po vyplnení vytlačiť, potvrdiť a urýchlene zaslať na SsFZ (môže byť aj scan).

9.    V dostatočnom predstihu dávame do pozornosti FK III. ligy Fomat Martin, Lučenec a Pohronie ZH/DŽ B, že z dôvodu predohrávania 14.kola dňa 29.8.2014 /piatok/ sa 5.kolo odohrá kompletne dňa 31.8.2014 /nedeľa/. Výnimka pre FK Kremnička /NE,10,30/ ostáva v platnosti.

10.  Súťažný ročník 2014/2015 sa začína 3. augusta 2014 s UHČ o 16,30 hod.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Majsniar)

Pripomíname FK mládeže, že štart všetkých hráčov ( teda aj žiakov ) kategórií mládeže bude v novom súťažnom ročníku 2014/2015 od 2.8.2014 možný len na tzv. plastový registračný preukaz. Odporúčame FK, ktoré ešte nepožiadali o vydanie plastových RP žiakov, aby tak urobili ihneď z dôvodu dovoleniek a nadmerného náporu  a zaťaženia matričného miesta SFZ pred štartom nového súťažného ročníka. 

 

1.   KM oznamuje  štart  súťaží jednotlivých kategórií mládeže na základe termínovej listiny 2014/2015 nasledovne:

Súťaže dorastu :  všetky súťaže 2.8. – 3.8. 2014   1. kolom

Súťaže žiakov   :  II. liga U15,13 – 9.8. – 10.8.2014   2. kolom

                             III. liga U15,U13 sk. A,C -  9.8. – 10.8.2014   2. kolom

                             III. liga U15,U13 sk. B -  16.8. – 17.8.2014  1. kolom     

2.   KM žiada všetky FK mládeže, aby vyplnili obratom, najneskôr  do 7. 7. 2014 dotazník týkajúci sa e-mailových adries a kontaktov zástupcov mládežníckych družstiev FK / môžete zadať aj viac adries  / na: https://docs.google.com/forms/d/1ANsF8vQq5WkyPbdRs_U4fm6oVaMgqG6XPI5Ta88fW48/viewform.

Včasným vyplnením dotazníka si FK zabezpečia užitočnú a včasnú informovanosť pred štartom nového súťažného ročníka.

3.   KM oznamuje, že z dôvodu zjednotenia pravidiel v rámci SR pre družstvá U13, odohrajú U13 svoje stretnutia od súťažného ročníka 2014/2015 na šírku futbalovej HP. Úplný dokument pre pravidlá  súťaže U13 nájdete na stránke SsFZ B. Bystrica – Komisie - KM – Materiály. Dokument bude FK zaslaný aj e-mailom po aktualizácii adries a  bude tiež uverejnený v RS 2014-2015.

4.   KM oznamuje, že súpisky družstiev mládeže je potrebné nahrať do ISSF a následne opatrené pečiatkou a podpismi FK  zaslať v termíne do 31.7.2014 / štvrtok / na  adresu SsFZ – KM. Komisia akceptuje aj skenované súpisky opatrené pečiatkou a podpismi FK zaslané na adresu mladezssfz@gmail.com do uvedeného termínu. Súpisky evidujú v ISSF a zasielajú iba FK, v ktorým v danej  kategórii / U19, U17, U15, U13 /  štartuje viac, ako jedno družstvo. Ostatné FK, ktoré majú v príslušnej kategórii len jedno družstvo (aj dvojičkové) vyhotovia len sezónnu súpisku v ISSF a nie je potrebné ju zasielať na SsFZ. 

5.   KM pripomína, že svoje otázky, podnety, názory nepatriace do podaní v ISSF môžu FK adresovať na adresu KM SsFZ : mladezssfz@gmail.com.

6.   Kompletné vylosovanie súťaží mládeže nájdete v tabuľkovom systéme na stránke SsFZ, po zvolení príslušnej súťaže kliknutím na ikonu celá súťaž. Na sstránke SsFZ v časti KOMISIE – KM – Materiály nájdete okrem vyhodnotenie minulého súťažného ročníka aj dva dokumenty:

-          2014/2015 – čísla, termíny výnimky – dorast,

-          2014/2015 – čísla, termíny, výnimky – žiaci.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-1323 Na návrh KR SsFZ Ľuboš Kapusta 1 týždeň nepodmienečne od 10.7.14 do 16.7.14, DP 63-1a, uhradiť 10 €.

D-1324 Na návrh KR SsFZ Tomáš Dobrocký 1 týždeň nepodmienečne od 10.7.14 do 16.7.14, DP 63-1a, uhradiť 10 €.

D-1325 Na návrh KR SsFZ Daniel Poláček 1 týždeň nepodmienečne od 10.7.14 do 16.7.14, DP 63-1a, uhradiť 10 €.

D-1326 Na základe DP 17-13, DK prerušuje tresty udelené na časové obdobie nasledovne od 31.7.14:

             Luboš Kapusta R do 6.8.14,

             Tomáš Dobrocký R do 6.8.14,

             Daniel Poláček R do 6.8.14.

D-1327 Zostatky DO Pozastavenie výkonu športovej činnosti, uložených podľa článku 17 DP u jednotlivcov prechádzajúcich do súťaží ObFZ:

             Ivan Ďurčok 1139307 Príbelce 1 súťažné stretnutie nepodmienečne,

             Tomáš Kopas 1199355 Divinka 1 súťažné stretnutie nepodmienečne,

             Peter Korista 1006553 Divinka 1 súťažné stretnutie nepodmienečne,

             Pavol Siekel 1099135 Dražkovce 5 súťažných stretnutí nepodmienečne,

             Stanislav Hornák 1133032 Dražkovce 1 súťažné stretnutie nepodmienečne,

             Vladimír Murček 1063283 Dražkovce 3 súťažné stretnutia nepodmienečne,

             Matej Šuriňák 1266956 Zuberec 4 súťažné stretnutia nepodmienečne.

D-1328 DK žiada DK ObFZ o predloženie zostatkov DO Pozastavenie výkonu športovej činnosti, uložených podľa článku 17 DP u jednotlivcov prechádzajúcich do súťaží SsFZ.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP. 

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)

  1. Nominačná listina R aktuálna pre ročník 2014/2015:

III. liga (45): Belko Ľ., Budáč ml., Bútora, Čičmanec, Debnár, Dodok, Fáber, Gemzický, Gonda, Gregorec, Halfár, Holas, Horák, Horný, Hraško, Hrivík, Chudý, Jakubjak, Jaroščiak, Jekkel, Juríček, Kapusta, Košarník, Krahulec, Krajči J., Králik, Kuba, Kuchársky, Kuteľ, Libiak, Ligas, Medveď, Nemček, Ondruš, Oružinský, Petrinec, Poláček, Rojček, Súhrada, Šimko, Šupej, Urda, Vachan, Valentýni, Wojčík.

IV. liga (57): Adamec, Badura, Baka, Behančin, Botka, Budáč st., Bušo, Cimprich, Čuboň T., Dobrocký, Doval, Franek, Frontová, Grenčík, Hreus, Hromádka, Hrtús, Chmúrny, Jačmeník, Jančo, Jelok, Ježík, Kalmár, Katreniak, Koleno, Kolofík, Koós, Kosturský, Kratochvíla, Kučera S., Labuda, Lepieš, Ľupták, Machyniak, Martin, Martvoň, Mikloš, Moják, Nedbal, Paňko, Parobek, Perexta, Pilšáková, Ploštica, Polomský, Slašťan, Stankovianska, Šašváry, Šimovič, Škvarek, Švec, Tokár, Tutura, Tůma, Vrtich, Weiss, Žeriava.

V. liga (110): Backa, Bátory M., Bátory P., Bednárik, Belán I., Belán O., Blichárová, Budinec, Capek, Čuboň J., Danko, Danyi, Dibdiak, Dobrík, Dobroň, Dovičák, Drozd, Duraj, Dvorský, Ďuriník, Ďurkovič, Farský, Fábry, Forbak, Forgáč, Gajdošík, Guži, Hanesová, Hanuska, Havran, Hlaváčik, Hlinica, Hradský M., Hradský R., Hubočan, Hucák, Chovanec, Jodas, Juríčka, Kaliňák, Kalmár P., Kancko, Katrenčík, Kelemen, Kmetík, Kollár, Krajči M., Krajník, Kubačka, Kúchen, Kyzek Ja., Madera, Majerčík, Markovič, Martinka, Matejčík J., Melich, Melicher, Meszároš, Mihálka, Mitúch, Močiliak, Mosor, Nagy, Námešný, Náther, Novák, Olšiak, Ozan, Pataki, Pásztor, Petrák, Pleva, Podhorský, Poljak, Považan, Pšenák, Remeň, Rendla, Rogoň, Rohoň, Rojík, Roštár, Riša, Rybár, Scherer, Sitár, Smoleň, Spišák, Staník, Staškovan, Szabó, Širanec, Šlapka, Šmidriak, Štrba Mi, Štrba Ma., Tilesch, Truban M., Turňa, Uhorskai, Vojtek, Vozár, Vrábeľ, Závodský, Zaťko, Zemko, Žiak M., Židek, Žubor.

Upozornenie: Rozhodcovia, vyznačení modrou farbou, boli vybratí pre rozhodovanie mládežníckych stretnutí, riadených SFZ. Pre tento účel musia mať uzatvorenú DOVP (dohodu o vykonaní prác, prípadne dohodu o brigádnickej práci študenta do 26 rokov) so SFZ. Uvedení rozhodcovia vyplnia tlačivo elektronickou cestou s tým, že po vytlačení nesmie na ňom chýbať originál podpis. V prípade podpisu dohody o brigádnickej práci študenta je potrebné dodať aj potvrdenie o návšteve školy, platné pre II. polrok 2014. Tiež je potrebné vyplniť tlačivo oznámenia a čestného vyhlásenia a priložiť aj fotokópiu karty zdravotného poistenia. Príslušné materiály sú k dispozícii na sekretariáte SsFZ. Vyplnené a podpísané dokumenty je potrebné zaslať najneskôr do 18.7.2014 na sekretariát SsFZ.

Nominačná listina DZ aktuálna pre ročník 2014/2015:

III. liga (25): Babka, Bacsa, Badura, Bomba, Braučok, Budáč P., Doboš, Dolník, Hrmo, Hubka, Kolibáč, Kosec, Koša, Kubačka, Kučera, Mastiš, Palacka, Perašín, Repa, Roštár, Spišiak, Šmid, Tomčík, Vorel, Zdechovan.

IV. liga (18): Baják, Borcovan, Brťka, Budáč M., Čunderlík, Halaj, Hnilica, Chvíľa, Jánošík, Kanka, Konečný, Kubinec, Lauer, Libiak, Ligač, Meliš, Piaček, Pšenica.

V. liga (28): Alakša, Bella, Bieľak, Ďurana, Franek, Hrčka J., Hurík, Chovan, Ivan, Jančok, Kalocsai, Kameništiak, Kmoško, Koncz, Králik, Králka, Macek, Muráň, Oslanec, Ostrihoň, Polonec, Rosiar, Ševec, Tavač, Truban, Turňa, Veky, Vrteľ.

  1. Letný seminár R a DZ SsFZ sa spoločne s fyzickými previerkami R uskutoční 27.7.2014 v Banskej Bystrici. Upozorňujeme, že FP absolvujú všetci R SsFZ, čo je v súlade so Zásadami pre činnosť R a DZ SsFZ, ktoré budú zároveň s programom FP zverejnené na stránke SsFZ v najbližších dňoch. Účasť všetkých R a DZ je povinná a je podmienkou pre delegovanie na MFS v ročníku 2014/15. Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedených akcií zúčastniť. Je nevyhnutné aby sa R a DZ zúčastnili seminára v spoločenskom oblečení! Poplatok pre účastníkov seminára je 5 €.
  2. Rozhodcovia, ktorí majú záujem absolvovať v rámci FP limit vyššej súťaže, prípadne limit PROGRAMU TALENT, majú povinnosť uvedenú skutočnosť nahlásiť na email: karol.polacek1@gmail.com do 13.7.2014. Oneskorené žiadosti nebudú akceptované.
  3. Žiadame všetkých R o nahlásenie zmien kontaktných údajov za účelom tvorby aktuálneho adresára RS 2014/2015 na e-mailovú adresu: andrejhrmo@gmail.com do 16.7.2014. Zároveň žiadame o nahlásenie kompletných údajov (adresa, e-mail, telefónny kontakt) nasledovných R: Blichárová, Nagy, Olšiak, Pilšáková, Podhorský, Rendla, Staník, Vozár, Vrábeľ, Zemko.
  4. Ospravedlnenia R:  Novák – LS+FP a celá jesenná časť, Zemko 1.8.-10.8., Súhrada 28.7.- 8.8., Čuboň T. LS+FP, Hreus 9.8.-10.8. a 23.8.-24.8., Ježík 26.7.-8.8. FP+LS, Hraško 26.7., Dobrík 21.7.-30.7. LS+FP, Medveď 2.8., 16.8., 27.9. a 18.10., Fábry prac.dni a soboty, Kratochvíla pracovné dni, Krajčí J. pracovné dni, Moják LS+FP a do 31.8., Jaroščiak 2.8. a 9.8., Košarník 2.8.-3.8. a 9.8.-10.8., Baka soboty a 17.8., Jodas 3.8. do 12:00, Hlinica 2.8.-3.8., Tokár 2.8.-17.8., Jakubjak – všetky nedele,
  5. Zmena adresy: Radoslav Košarník radoslav.kosarnik@gmail.com

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)       

1.    TMK SsFZ pozýva nasledovných trénerov na špecializovaný seminár trénerov SsFZ – kategória žiaci, ktorý sa bude konať v Bobrovci pri Liptovskom Mikuláši v dňoch 19. – 20. júla 2014: Ján Hanula, Michal Košuda, Michal Fabián, Róbert Henžel, Alexander Rumanovský, Peter Maruniak, Rudolf Santoris, František Mrmus, Jozef Húska, Patrik Paulovčík, Vladimír Remeselník, Pavel Jamrich, Jozef Letrik, Lukáš Hačkulič, Viliam Almáši. Zraz všetkých prihlásených trénerov bude v sobotu 19. júla 2014 o 10.00 hod. v areáli futbalového ihriska ŠK Bobrovec. Súčasťou seminára sú aj praktické ukážky tréningového procesu – priniesť so sebou športové oblečenie a obuv.

2.    TMK SsFZ organizuje v rámci projektu vzdelávania trénerov na rok 2014 ešte 2 doškoľovacie špecalizované semináre mládeže pre trénerov SsFZ  pre kategórie  žiakov  a prípravky v rozsahu 2 dní (16 hod. – 10 hod. teória + 6 hod. prax) – pobytové náklady (strava, ubytovanie) hradí SsFZ. Semináre sa uskutočnia v areáli futbalového ihriska ŠK Bobrovec (pri Liptovskom Mikuláši) v nasledujúcich termínoch 19. – 20. júl (kategória žiaci) a 23. - 24. august (kategória prípravka). Semináre slúžia aj ako doškoľovacie semináre na predĺženie platnosti trénerskej licencie. Seminárov sa sa môže zúčastniť 2 x po 25 trénerov (TMK ObFZ zasielajú návrhy vždy po 2 trénerov pre jednotlivé kategórie). Ďalší záujemcovia z radov mládežníckych trénerov SsFZ ( podmienkou je aktívna trénerská práca s príslušnou vekovou kategóriou v  súťažiach SsFZ a platná trénerská licencia) sa môžu prihlásiť na vyššie uvedené semináre mailom na adresu: peterstefanak@gmail.com do 15. júla 2014.

Oznam Technického úseku SFZ:

Oznamuje trénerom UEFA Pro a UEFA A licencie, že v druhom polroku 2014 plánuje nasledovné semináre, ktoré môžu byť uznané na predĺženie trénerskej licencie:

21.07.2014 – Seminár trénerov UEFA Pro a UEFA A licencie (pre trénerov, ktorí nepôsobia v najvyššej súťaži seniorov),

24.11.2014 – Seminár trénerov mládeže SFZ (pre trénerov, ktorí pôsobia v súťažiach mládeže),

01.02.2014 – Seminár trénerov profesionálneho futbalu (pre trénerov, ktorí pôsobia v najvyššej súťaži seniorov).

Podrobné informácie budú zverejnené v ÚS SFZ a na internetovej stránke SFZ.

Hodnotiaca konferencia trénerov SFZ sa uskutoční 02.12.2014 v Senci. Konferencia neslúži na predĺženie trénerskej licencie!

Oznamuje trénerom, že SFZ v spolupráci s ÚFTS dňa 21.07.2014 v Trenčíne organizuje seminár s názvom „Obsahové zameranie tréningových cyklov vzhľadom na výkonnostnú úroveň družstiev“. Seminár je prioritne určený pre trénerov UEFA A a UEFA Pro licenecie, ktorí nepôsobia v najvyššej súťaži seniorov.

Rozsah seminára je 8 hodín a môže byť uznaný k predĺženiu trénerskej licencie. Účastnícky poplatok je 20 euro (uhrádza sa na mieste).

Prihlášky je potrebné zaslať do 13.07.2014 na adresu: michal.kovac@futbalsfz.sk.

Prihlášku a program nájdete na internetovej stránke SFZ v časti Slovensko/Tréneri/Vzdelávanie.

 

Komisia ženského futbalu (Ladislav Németh)

REGIONÁLNA LIGA ŽIAČOK STRED Vyžrebovanie  2014 / 2015 - jeseň                 

A skupina

1.turnaj   nedeľa  7.9. 2014  Usporiadateľ :  Čadca   / voľno Bziny /

                                              10,00       Čadca          -  VIX Žilina

                                              11,00       Martin         -  K. Lieskovec

                                              12,00       Čadca          -  Martin

                                              13,00       VIX Žilina  – K. Lieskovec

                                              14,00       VIX Žilina  -  Martin

                                              15,00       Čadca          - K. Lieskovec

2.turnaj   nedeľa  14.9. 2014  Usporiadateľ :  Bziny  / voľno Čadca /

                                              10,00       Bziny          -  Martin

                                              11,00       K. Lieskovec – VIX Žilina

                                              12,00       Bziny          -  K. Lieskovec

                                              13,00       Martin        – VIX Žilina

                                              14,00       Martin        -  K. Lieskovec

                                              15,00       Bziny          -   VIX Žilina

3.turnaj   nedeľa 28.9. 2014  Usporiadateľ : K. Lieskovec / voľno VIX /

                                              10,00       K. Lieskovec  -  Martin

                                              11,00       Čadca             -  Bziny

                                              12,00       K. Lieskovec -  Čadca

                                              13,00       Martin           -  Bziny

                                              14,00       Martin           -  Čadca

                                              15,00       K. Lieskovec -  Bziny

4.turnaj   nedeľa  12.10. 2014  Usporiadateľ:   VIX Žilina / voľno Martin/

                                              10,00      VIX Žilina     -  K. Lieskovec

                                              11,00      Čadca            -   Bziny

                                              12,00      VIX Žilina    -  Čadca

                                              13,00       K. Lieskovec -  Bziny

                                              14,00       K. Lieskovec – Čadca

                                              15,00       VIX Žilina     -  Bziny 

5.turnaj   nedeľa  26.10. 2014 Usporiadateľ:   Martin / voľno K. Lieskovec/ 

                                              10,00       Martin           -  VIX Žilina

                                              11,00       Bziny             -   Čadca

                                              12,00       Martin          -   Bziny

                                              13,00       VIX Žilina   -   Čadca

                                              14,00       VIX Žilina   -   Bziny

                                              15,00       Martin         -   Čadca         

 

B -skupina

 

1.turnaj   nedeľa  7.9. 2014  Usporiadateľ:  L. Mikuláš /voľno Žiar /

                                              10,00       L. Mikuláš    -  Ružomberok

                                              11,00       Podbrezová  -  Selce

                                              12,00       L. Mikuláš    -  Podbrezová

                                              13,00       Ružomberok - Selce

                                              14,00       Ružomberok - Podbrezová

                                              15,00       L. Mikuláš     -  Selce

2.turnaj nedeľa  14.9. 2014 Usporiadateľ: Podbrezová /voľno Ružomberok/

                                              10,00       Podbrezová   -  Selce

                                              11,00       Žiar                -  L. Mikuláš

                                              12,00       Podbrezová  -  Žiar

                                              13,00       Selce              -  L. Mikuláš

                                              14,00       Selce              -  Žiar

                                              15,00       Podbrezová -  L. Mikuláš

3.turnaj  nedeľa 28.9. 2014 Usporiadateľ: Žiar nad Hronom /voľno LM/

                                              10,00      Žiar              -  Podbrezová

                                              11,00       Selce           -   Ružomberok

                                              12,00      Žiar            -  Selce

                                              13,00      Podbrezová - Ružomberok

                                              14,00      Podbrezová – L. Mikuláš

                                              15,00      Žiar               - Ružomberok         

4.turnaj   nedeľa  12.10. 2014 Usporiadateľ:   Ružomberok / voľno Selce/

                                              10,00       Ružomberok – L. Mikuláš

                                              11,00       Žiar                -  Podbrezová 

                                              12,00       Ružomberok -  Žiar

                                              13,00       L. Mikuláš     -  Podbrezová

                                              14,00       L. Mikuláš     -  Žiar

                                              15,00       Ružomberok -  Podbrezová

5.turnaj   nedeľa  26.10. 2014 Usporiadateľ:  Selce / voľno Podbrezová/

                                              10,00      Selce              -  Žiar

                                              11,00      L. Mikuláš    -  Ružomberok

                                              12,00      Selce              -  L. Mikuláš

                                              13,00      Žiar               -  Ružomberok

                                              14,00       Žiar              -  L. Mikuláš

                                              15,00       Selce             -  Ružomberok

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

Upozorňujeme funkcionárov FK, že matričné miesto na SsFZ bude v nasledujúcom období výrazne preferovať podania podané v elektronickej podobe prostredníctvom ISSF, na úkor podaní v klasickej „papierovej“ podobe. Zároveň vyzývame hráčov (rodičov hráčov) aby si v dostatočnom časovom predstihu vytvorili „hráčske konto“ a toto do 10 dní aktivovali a využívali tak možnosti elektronickej podateľne v ISSF pri realizácii transferov. Aktivovať konto je možné na ktoromkoľvek pracovisku ObFZ, resp. RFZ.  Upozorňujeme zároveň, že schvaľovanie registračných a matričných úkonov v čase mimo pracovnej doby tzv. „víkendové schvaľovanie“ bude podľa schváleného sadzobníka drahšie o 100%.

 

Odvolacia komisia (predseda Dušan Čaban)

Zasadnutie Odvolacej komisie SsFZ k prerokovaniu podaných odvolaní ŠK Badín proti rozhodnutiam DK SsFZ sa uskutoční v stredu 16.7.2014 o 15.00 hod v budove SsFZ.

Na zasadnutie na 15.30 hod. pozývame funkcionárov ŠK Badín – prezidenta Pavla Donovala a managera  Róberta Baloga.                                                                 

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.    Oznamujeme FK, že od jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014 schválil VV SsFZ podmienky pre to, aby platby za R a DZ u všetkých FK prebiehali prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, bez zálohových platieb. Tento systém však vyžaduje maximálnu platobnú disciplínu zo strany FK. V prípade potreby bude musieť SsFZ uplatniť voči neplatičom disciplinárne a športovo-technické dôsledky, prípadne obmedzenia pri registrácii a matričných úkonov. Upozorňujeme, že v prípade, že sa niektorý klub objaví v ISSF ako   n e p l a t i č, automaticky, v zmysle odporučenia VV SsFZ ho potrestá DK v zmysle DP. Z uvedeného dôvodu odporúčame futbalovým klubom uhradiť mesačnú zbernú faktúru minimálne 2 dni pred uplynutím termínu splatnosti z dôvodu času realizácie prevodu príslušnou bankou a času na „spárovanie“ platby s príslušnou faktúrou. Zásadne neodporúčame platbu poštovým poukazom (7 – 10 dní trvá identifikácia platiteľa a spárovanie FA).

 

Turnaj SNP 2014

18.7. 2014   piatok:

 

14.00   ŽP Podbrezová                    – FC ETO Györ               ihrisko Radvaň      

15.30   MFK Zemplín Michalovce – FK Dukla B. Bystrica         ihrisko Radvaň

16.00   FC Baník Ostrava               – ŽP Podbrezová               ihrisko Kremnička

17.00   FC ETO Györ                  - MFK Zemplín Michalovce   ihrisko Radvaň

17.30   FK Dukla B. Bystrica             -  FC Baník Ostrava        ihrisko Kremnička

 

                                                         

19.7. 2014  sobota:

                                                                

 

9.00   MFK Zemplín Michalovce   -  ŽP Podbrezová                ihrisko Radvaň

9.30    FC ETO Györ                        - FK Dukla B. Bystrica     ihrisko Kremnička

11.00  FC Baník Ostrava                  - MFK Zemplín Michalovce     ihrisko Radvaň

11.30  FK Dukla B. Bystrica            - ŽP Podbrezová              ihrisko Kremnička

13.00    FC Baník Ostrava                 - FC ETO Györ                ihrisko Kremnička  

V prípade veľmi nepriaznivého počasia sa stretnutia turnaja odohrajú na ihriskách s umelým povrchom na štadiónoch FK Dukla B. Bystrica a UT Radvaň.

Garantom obsadenia turnaja je M. Fajčík(R SFZ), garntom stretnutí v Kremničke je I. Šimko (R III.), garatom stretnutí v Radvani M. Libiak (R III.).