Spravodajca č. 2/2014-15                                                                  4. 7. 2014

 

 

Upozorňujeme FK, že VV SFZ, na svojom zasadnutí 1.7.2014, schválil  splatnosť mesačnej zbernej faktúry na 10 dní.

To znamená, že aktuálne MZF, vystavené za mesiac jún 2014 sú splatné do 10.7.2014 (štvrtok).

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.    Sezónne súpisky FK pre súťažný ročník 2014/2015 je každý manažér ISSF vo FK povinný nahrať do ISSF. FK ktoré majú viac ako jedno družstvo (B, C) zašlú vyplnenú, podpísanú a vytlačenú sezónnu súpisku na SsFZ v termíne do 25. 7.2014. Uzatváranie súpisiek v ISSF zo strany ŠTK bude dňa 31.7.2014. FK ostáva povinnosť a zodpovednosť za lekárske prehliadky hráčov. Lekárom potvrdený a podpísaný zoznam hráčov v zmysle RS SsFZ predložia FK na prvých MFS; tieto skontrolujú DZ a rozhodcovia na stretnutí a zistenia uvedú v správe DS resp. v zápise o stretnutí.

  1. Kompletné vylosovanie súťaží dospelých nájdete v tabuľkovom systéme na stránke SsFZ, po zvolení

       príslušnej súťaže kliknutím na ikonu celá súťaž. V časti KOMISIE – ŠTK – Materiály nájdete zároveň

       materiál pod názvom 2014/2015 – čísla, termíny, výnimky – po súťažiach.

3.      Z dôvodu, že sa pri fakturácii nákladov prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry objavili vážne nedostatky vo fakturačných údajoch FK, žiadame FK, ktorých družstvá dospelých budú štartovať v ročníku 2014/2015 v súťažiach riadených SsFZ o zaslanie nasledovných kópií dokladov (príloha k prihláške do súťaží):

-       výpis z obchodného registra (a.s., obchodné spoločnosti, komanditné spoločnosti, s.r.o), prípadne

     výpis zo živnostenského registra, registra občianskych združení,

-       potvrdenie o pridelení IČO Štatistickým úradom SR,

-       osvedčenie o registrácii daňového identifikačného čísla (DIČ),

-       osvedčenie o registrácii pre DPH (len v prípade, že FK je platcom DPH).V prípade, že za FK uhrádza fakturované čiastky iný subjekt (napríklad obec, sponzor a pod.) a tak sú nastavené aj fakturačné údaje, predloží FK:

-       písomný súhlas tohto subjektu s fakturáciou (napr. obec, sponzor a pod.), ako aj všetky kópie jeho dokladov o fakturačných údajoch (IČO, DIČ, prípadne IČ DPH).Uvedené kópie dokladov priložte k prihláške do súťaží, prípadne doručte na SsFZ najneskôr do konania Aktívu ŠTK a KM (27.6.2014).

Zároveň upozorňujeme FK, že za všetky údaje uvedené v ISSF zodpovedá klub a prípadné zmeny štatutárnych orgánov, ISSF manažéra sídla a pod. je potrebné vo vlastnom záujme v čo najkratšom čase aktualizovať. Žiadame touto cestou aj sekretárov ObFZ, aby o uvedených skutočnostiach informovali FK, ktoré postupujú do súťaží riadených SsFZ.

4.    Štartovný vklad uhradí FK prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry za mesiac jún 2014. Výška štartovného vkladu sa pre nový súťažný ročník nemení - (500/370/230 €).  

5.    Nového modelu Slovenského pohára – Slovnaft Cup 2014/2015 sa za SsFZ zúčastnia všetky družstvá zaradené v budúcom ročníku do - III. ligy, IV. ligy Sever a IV. ligy Juh (42 družstiev - okrem ZH/DŽ B a Podbrezová B). Predpokladaný termín 1. kola je 6.8.2014, po dohode klubov bude možné predohrať 26.7.2014. SFZ stanovil termíny: 2.kolo – 13.8.2014, 3.kolo – 9.9.2014, 4.kolo – 14.10.2014, osemfinále – 11.11.2014. Informácie k Slovnaft Capu sú zverejnené na web stránke SsFZ-Komisie-ŠTK-Materiály.

6.      Súťažný ročník 2014/2015 sa začína 3. augusta 2014 s UHČ o 16,30 hod.

7.      Žiadame touto cestou uvedené FK, aby urýchlene v ISSF vyplnili registračný formulár štadiónov: FK Bacúch – ihrisko Mýto pod Ďumbierom, FK Voznica, Nižná, Hajnáčka a Krasňany. Uvedený formulár je potrebné po vyplnení vytlačiť, potvrdiť  a urýchlene zaslať na SsFZ (môže byť aj scan).

 

Komisia mládeže (predseda Ján Majsniar)

Pripomíname FK mládeže, že štart všetkých hráčov ( teda aj žiakov ) kategórií mládeže bude v novom súťažnom ročníku 2014/2015 od 2.8.2014 možný len na tzv. plastový registračný preukaz. Odporúčame FK, ktoré ešte nepožiadali o vydanie plastových RP žiakov, aby tak urobili ihneď z dôvodu dovoleniek a nadmerného náporu  a zaťaženia matričného miesta SFZ pred štartom nového súťažného ročníka. 

 

1.   KM oznamuje  štart  súťaží jednotlivých kategórií mládeže na základe termínovej listiny 2014/2015 nasledovne:

Súťaže dorastu :  všetky súťaže 2.8. – 3.8. 2014   1. kolom

Súťaže žiakov   :  II. liga U15,13 – 9.8. – 10.8.2014   2. kolom

                             III. liga U15,U13 sk. A,C -  9.8. – 10.8.2014   2. kolom

                             III. liga U15,U13 sk. B -  16.8. – 17.8.2014  1. kolom     

2.   KM žiada všetky FK mládeže, aby vyplnili obratom, najneskôr  do 7. 7. 2014 dotazník týkajúci sa e-mailových adries a kontaktov zástupcov mládežníckych družstiev FK / môžete zadať aj viac adries  / na: https://docs.google.com/forms/d/1ANsF8vQq5WkyPbdRs_U4fm6oVaMgqG6XPI5Ta88fW48/viewform.

Včasným vyplnením dotazníka si FK zabezpečia užitočnú a včasnú informovanosť pred štartom nového súťažného ročníka.

3.   KM oznamuje, že z dôvodu zjednotenia pravidiel v rámci SR pre družstvá U13, odohrajú U13 svoje stretnutia od súťažného ročníka 2014/2015 na šírku futbalovej HP. Úplný dokument pre pravidlá  súťaže U13 nájdete na stránke SsFZ B. Bystrica – Komisie - KM – Materiály. Dokument bude FK zaslaný aj e-mailom po aktualizácii adries a  bude tiež uverejnený v RS 2014-2015.

4.   KM oznamuje, že súpisky družstiev mládeže je potrebné nahrať do ISSF a následne opatrené pečiatkou a podpismi FK  zaslať v termíne do 31.7.2014 / štvrtok / na  adresu SsFZ – KM. Komisia akceptuje aj skenované súpisky opatrené pečiatkou a podpismi FK zaslané na adresu mladezssfz@gmail.com do uvedeného termínu. Súpisky evidujú v ISSF a zasielajú iba FK, v ktorým v danej  kategórii / U19, U17, U15, U13 /  štartuje viac, ako jedno družstvo. Ostatné FK, ktoré majú v príslušnej kategórii len jedno družstvo (aj dvojičkové) vyhotovia len sezónnu súpisku v ISSF a nie je potrebné ju zasielať na SsFZ. 

5.   KM pripomína, že svoje otázky, podnety, názory nepatriace do podaní v ISSF môžu FK adresovať na adresu KM SsFZ : mladezssfz@gmail.com.

6.   Kompletné vylosovanie súťaží mládeže nájdete v tabuľkovom systéme na stránke SsFZ, po zvolení príslušnej súťaže kliknutím na ikonu celá súťaž. Na sstránke SsFZ v časti KOMISIE – KM – Materiály nájdete okrem vyhodnotenie minulého súťažného ročníka aj dva dokumenty:

-          2014/2015 – čísla, termíny výnimky – dorast,

-          2014/2015 – čísla, termíny, výnimky – žiaci.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-1306 DK odstupuje KR SsFZ disciplinárne previnenie (neuvedenie závažnej skutočnosti v elektronickom zápise o stretnutí IV. ligy skupina Juh dospelí Vinica-Detva) R Ľuboš Kapusta a žiada o predloženie návrhu DO podľa DP 63-1a. R podľa DP 43-2a dňom 26.6.14 predbežným opatrením pozastavuje výkon funkcie do vyriešenia previnenia.

D-1307 DK odstupuje KR SsFZ disciplinárne previnenie (porušenie ods. 3 písm. e) a f) kap. XIV. RS 2013/2014 zo stretnutia V. ligy skupina C dospelí Pliešovce-Hriňová) R Tomáš Dobrocký a žiada o predloženie návrhu DO podľa DP 63-1a. R podľa DP 43-2a dňom 26.6.14 predbežným opatrením pozastavuje výkon funkcie do vyriešenia previnenia.

D-1310 DK odstupuje KR SsFZ disciplinárne previnenie (porušenie ods. 3 písm. e) a f) kap. XIV. RS 2013/2014 zo stretnutia MR skupina Stred dospelí Teplička nad Váhom-Čadca) R Daniel Poláček a žiada o predloženie návrhu DO podľa DP 63-1a. R podľa DP 43-2a dňom 26.6.14 predbežným opatrením pozastavuje výkon funkcie do vyriešenia previnenia.

D-1318 Na základe odporúčania VV SsFZ, na návrh sekretariátu SsFZ FK Čadca dospelí pokuta po 200 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 64-8 za neuhradenie MZF za mesiac máj 2014 v dodatočne stanovenom termíne. DK dôrazne upozorňuje príslušné družstvo FK, že v prípade uhradenia nedoplatku po termíne odohratí MFS, bude DK povinná postupovať podľa DP 64-8 s uplatnením príslušného trestu (družstvo za každé takto odohraté MFS bude udelené DO odobratie 3 bodov a po prípadnom odobratí 12 bodov bude družstvo vylúčené zo súťaže).

D-1319 Na základe odporúčania VV SsFZ, na návrh sekretariátu SsFZ FK Blatnica SŽ a Rimavská Sobota SD  po 100 € + 5 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 64-8 za neuhradenie MZF za mesiac máj 2014 v dodatočne stanovenom termíne. DK dôrazne upozorňuje príslušné družstvá FK, že v prípade uhradenia nedoplatkov po termíne odohratí MFS, bude DK povinná postupovať podľa DP 64-8 s uplatnením príslušného trestu (družstvo za každé takto odohraté MFS bude udelené DO odobratie 3 bodov a po prípadnom odobratí 12 bodov bude družstvo vylúčené zo súťaže).

D-1322 DK podľa DP 37-6 a ods. 30 kap. XIX. RS 2013/2014 ruší DO D-1304 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 ŽK od 16.6.14 na 1 MFS u hráča Rastislav Švec 1210940 Dúbrava, uhradiť 10 € v MZF a ukladá hráčovi nové DO pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP. 

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)

  1. Nominačná listina R aktuálna pre ročník 2014/2015:

III. liga (44): Belko Ľ., Budáč ml., Bútora, Čičmanec, Debnár, Dodok, Fáber, Gemzický, Gonda, Gregorec, Halfár, Holas, Horák, Horný, Hraško, Hrivík, Chudý, Jakubjak, Jaroščiak, Jekkel, Juríček, Kapusta, Košarník, Krahulec, Krajči J., Králik, Kuba, Kuchársky, Kuteľ, Libiak, Ligas, Medveď, Nemček, Ondruš,  Oružinský, Petrinec, Poláček, Rojček, Súhrada, Šimko, Šupej, Urda, Vachan, Valentýni, Wojčík.

IV. liga (57): Adamec, Badura, Baka, Behančin, Botka, Budáč st., Bušo, Cimprich, Čuboň T., Dobrocký, Doval, Franek, Frontová, Grenčík, Hreus, Hromádka, Hrtús, Chmúrny, Jačmeník, Jančo, Jelok, Ježík, Kalmár, Katreniak, Koleno, Kolofík, Koós, Kosturský, Kratochvíla, Kučera S., Labuda, Lepieš, Ľupták, Machyniak, Martin, Martvoň, Mikloš, Moják, Nedbal, Paňko, Parobek, Perexta, Pilšáková, Ploštica, Polomský, Slašťan, Stankovianska, Šašváry, Šimovič, Škvarek, Švec, Tokár, Tutura, Tůma, Vrtich, Weiss, Žeriava.

V. liga (109): Backa, Bátory M., Bátory P., Bednárik, Belán I., Belán O., Blichárová, Budinec, Capek, Čuboň J., Danko, Danyi, Dibdiak, Dobrík, Dobroň, Dovičák, Drozd, Duraj, Dvorský, Ďuriník, Ďurkovič, Farský, Fábry, Forbak, Forgáč, Gajdošík, Guži, Hanesová, Hanuska, Havran, Hlaváčik, Hlinica, Hradský M., Hradský R., Hubočan, Hucák, Chovanec, Jodas, Juríčka, Kaliňák, Kalmár P., Kancko, Katrenčík, Kelemen, Kmetík, Kollár, Krajči M., Krajník, Kubačka, Kúchen, Kyzek Ja., Madera, Majerčík, Markovič, Martinka, Matejčík J., Melich, Melicher, Meszároš, Mihálka, Mitúch, Močiliak, Mosor, Nagy, Námešný, Náther, Novák, Olšiak, Ozan, Pataki, Pásztor, Petrák, Pleva, Podhorský, Poljak, Považan, Pšenák, Rendla, Rogoň, Rohoň, Rojík, Roštár, Riša, Rybár, Scherer, Sitár, Smoleň, Spišák, Staník, Staškovan, Szabó, Širanec, Šlapka, Šmidriak, Štrba Mi, Štrba Ma., Tilesch, Truban M., Turňa, Uhorskai, Vojtek, Vozár, Vrábeľ, Závodský, Zaťko, Zemko, Žiak M., Židek, Žubor.

Upozornenie: Rozhodcovia, vyznačení modrou farbou, boli vybratí pre rozhodovanie mládežníckych stretnutí, riadených SFZ. Pre tento účel musia mať uzatvorenú DOVP (dohodu o vykonaní prác, prípadne dohodu o brigádnickej práci študenta do 26 rokov) so SFZ. Uvedení rozhodcovia vyplnia tlačivo elektronickou cestou s tým, že po vytlačení nesmie na ňom chýbať originál podpis. V prípade podpisu dohody o brigádnickej práci študenta je potrebné dodať aj potvrdenie o návšteve školy, platné pre II. polrok 2014. Tiež je potrebné vyplniť tlačivo oznámenia a čestného vyhlásenia a priložiť aj fotokópiu karty zdravotného poistenia. Príslušné materiály sú k dispozícii na sekretariáte SsFZ. Vyplnené a podpísané dokumenty je potrebné zaslať najneskôr do 18.7.2014 na sekretariát SsFZ.

Nominačná listina DZ aktuálna pre ročník 2014/2015:

III. liga (25): Babka, Bacsa, Badura, Bomba, Braučok, Budáč P., Doboš, Dolník, Hrmo, Hubka, Kolibáč, Kosec, Koša, Kubačka, Kučera, Majsniar, Mastiš, Palacka, Perašín, Repa, Roštár, Spišiak, Šmid, Tomčík, Vorel, Zdechovan.

IV. liga (18): Baják, Borcovan, Brťka, Budáč M., Čunderlík, Halaj, Hnilica, Chvíľa, Jánošík, Kanka, Konečný, Kubinec, Lauer, Libiak, Ligač, Meliš, Piaček, Pšenica.

V. liga (28): Alakša, Bella, Bieľak, Ďurana, Franek, Hrčka J., Hurík, Chovan, Ivan, Jančok, Kalocsai, Kameništiak, Kmoško, Koncz, Králik, Králka, Macek, Muráň, Oslanec, Ostrihoň, Polonec, Rosiar, Ševec, Tavač, Truban, Turňa, Veky, Vrteľ.

  1. Letný seminár R a DZ SsFZ sa spoločne s fyzickými previerkami R uskutoční 27.7.2014 v Banskej Bystrici. Upozorňujeme, že FP absolvujú všetci R SsFZ, čo je v súlade so Zásadami pre činnosť R a DZ SsFZ, ktoré budú zároveň s programom FP zverejnené na stránke SsFZ v najbližších dňoch. Účasť všetkých R a DZ je povinná a je podmienkou pre delegovanie na MFS v ročníku 2014/15. Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedených akcií zúčastniť. Je nevyhnutné aby sa R a DZ zúčastnili seminára v spoločenskom oblečení!
  2. Rozhodcovia, ktorí majú záujem absolvovať v rámci FP limit vyššej súťaže, prípadne limit PROGRAMU TALENT, majú povinnosť uvedenú skutočnosť nahlásiť na email: karol.polacek1@gmail.com do 13.7.2014. Oneskorené žiadosti nebudú akceptované.
  3. Zmena tel. čísla: Jačmeník 0917 160 866
  4. Ospravedlnenia R:  Madera 2.8., Mihálik – ukončenie činnosti, Kapusta 26.7 a LS+FP, Frontová PD a soboty do 12:00, Martinka pracovné dni, Wojčík 2.8.-3.8., Hraško pracovné dni, Čuboň T. – celá jesenná časť, Capek 28.7.-12.8., Mihálka 19.7.-29.7. včítane LS + FP, Krahulec – len prac.dni, soboty k dispozícii, Melich 27.7. – LS + FP,

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)       

1.    TMK SsFZ pozýva nasledovných trénerov na špecializovaný seminár trénerov SsFZ – kategória žiaci, ktorý sa bude konať v Bobrovci pri Liptovskom Mikuláši v dňoch 19. – 20. júla 2014: Ján Hanula, Michal Košuda, Michal Fabián, Róbert Henžel, Alexander Rumanovský, Peter Maruniak, Rudolf Santoris, František Mrmus, Jozef Húska, Patrik Paulovčík, Vladimír Remeselník, Pavel Jamrich, Jozef Letrik, Lukáš Hačkulič, Viliam Almáši. Zraz všetkých prihlásených trénerov bude v sobotu 19. júla 2014 o 10.00 hod. v areáli futbalového ihriska ŠK Bobrovec. Súčasťou seminára sú aj praktické ukážky tréningového procesu – priniesť so sebou športové oblečenie a obuv.

2.    TMK SsFZ organizuje v rámci projektu vzdelávania trénerov na rok 2014 ešte 2 doškoľovacie špecalizované semináre mládeže pre trénerov SsFZ  pre kategórie  žiakov  a prípravky v rozsahu 2 dní (16 hod. – 10 hod. teória + 6 hod. prax) – pobytové náklady (strava, ubytovanie) hradí SsFZ. Semináre sa uskutočnia v areáli futbalového ihriska ŠK Bobrovec (pri Liptovskom Mikuláši) v nasledujúcich termínoch 19. – 20. júl (kategória žiaci) a 23. - 24. august (kategória prípravka). Semináre slúžia aj ako doškoľovacie semináre na predĺženie platnosti trénerskej licencie. Seminárov sa sa môže zúčastniť 2 x po 25 trénerov (TMK ObFZ zasielajú návrhy vždy po 2 trénerov pre jednotlivé kategórie). Ďalší záujemcovia z radov mládežníckych trénerov SsFZ ( podmienkou je aktívna trénerská práca s príslušnou vekovou kategóriou v  súťažiach SsFZ a platná trénerská licencia) sa môžu prihlásiť na vyššie uvedené semináre mailom na adresu: peterstefanak@gmail.com do 15. júla 2014.

 

Komisia ženského futbalu (Ladislav Németh)

Na základe prihlášok oznamuje, že do jednotlivých skupín Regionálnej ligy žiačok sk. STRED zaradila pre súťažný ročník 2014/2015 družstvá nasledovne:

Skupina A:

ŠKF VIX Žilina, FK Čadca, FK REaMOS K. Lieskovec, MŠK Fomat Martin a OŠK Bziny.

Skupina B:

MFK Ružomberok, ŠK Selce, FK Pohronie Žiar nad Hronom - D. Ždaňa, MFK Tatran L. Mikuláš a ŽP Šport Podbrezová.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

Upozorňujeme funkcionárov FK, že matričné miesto na SsFZ bude v nasledujúcom období výrazne preferovať podania podané v elektronickej podobe prostredníctvom ISSF, na úkor podaní v klasickej „papierovej“ podobe. Zároveň vyzývame hráčov (rodičov hráčov) aby si v dostatočnom časovom predstihu vytvorili „hráčske konto“ a toto do 10 dní aktivovali a využívali tak možnosti elektronickej podateľne v ISSF pri realizácii transferov. Aktivovať konto je možné na ktoromkoľvek pracovisku ObFZ, resp. RFZ.  Upozorňujeme zároveň, že schvaľovanie registračných a matričných úkonov v čase mimo pracovnej doby tzv. „víkendové schvaľovanie“ bude podľa schváleného sadzobníka drahšie o 100%.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.    Oznamujeme FK, že od jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014 schválil VV SsFZ podmienky pre to, aby platby za R a DZ u všetkých FK prebiehali prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, bez zálohových platieb. Tento systém však vyžaduje maximálnu platobnú disciplínu zo strany FK. V prípade potreby bude musieť SsFZ uplatniť voči neplatičom disciplinárne a športovo-technické dôsledky, prípadne obmedzenia pri registrácii a matričných úkonov. Upozorňujeme, že v prípade, že sa niektorý klub objaví v ISSF ako   n e p l a t i č, automaticky, v zmysle odporučenia VV SsFZ ho potrestá DK v zmysle DP. Z uvedeného dôvodu odporúčame futbalovým klubom uhradiť mesačnú zbernú faktúru minimálne 2 dni pred uplynutím termínu splatnosti z dôvodu času realizácie prevodu príslušnou bankou a času na „spárovanie“ platby s príslušnou faktúrou. Zásadne neodporúčame platbu poštovým poukazom (7 – 10 dní trvá identifikácia platiteľa a spárovanie FA).