Spravodajca č. 47/2013-14                                                               13. 6. 2014

 

Upozorňujeme touto cestou funkcionárov FK, že 27.6.2014 (v piatok) sa po rokovaní  Konferencie SsFZ uskutoční o 15,00 hod. v priestoroch Okresného úradu v B. Bystrici v kongresovej sále tradičný Aktív ŠTK a KM SsFZ. V programe aktívu bude vyhodnotenie uplynulej sezóny, ocenenie najúspešnejších kolektívov a najmä príprava súťažného ročníka 2014/2015 – vyžrebovanie. Na aktív pozývame touto cestou zástupcov všetkých FK, ktorých družstvá dospelých a mládeže budú štartovať v súťažiach riadených SsFZ v novom súťažnom ročníku, ako aj zástupcov ŠTK a KM ObFZ v pôsobnosti SsFZ. Osobitné pozvánky na aktív nebudeme posielať. Žiadame zároveň sekretárov ObFZ, aby o konaní aktívu informovali zástupcov FK, postupujúcich do súťaží SsFZ.

 

Upozorňujeme FK na termín splatnosti mesačnej zbernej faktúry za mesiac máj 2014. ktorý je 16.6.2014. V žiadnom prípade nepoužiť k úhrade poštový poukaz na účet.          

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.    Prihlášky družstiev dospelých pre nový súťažný ročník 2014/2015 je potrebné zaslať na SsFZ v termíne do 20.6.2014. Formulár – prihláška do súťaže nájdete v ISSF v časti Dokumenty. Štartovný vklad uhradí FK prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry za mesiac jún 2014. Výška štartovného vkladu sa pre nový súťažný ročník nemení - (500/370/230 €). Informácie ohľadne sezónnych súpisiek 2014/2015 zverejníme v najbližších Spravodajcoch.

Z dôvodu, že sa pri fakturácii nákladov prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry objavili vážne nedostatky vo fakturačných údajoch FK, žiadame FK, ktorých družstvá dospelých budú štartovať v ročníku 2014/2015 v súťažiach riadených SsFZ o zaslanie nasledovných kópií dokladov (príloha k prihláške do súťaží):

-       výpis z obchodného registra (a.s., obchodné spoločnosti, komanditné spoločnosti, s.r.o), prípadne výpis zo živnostenského registra, registra občianskych združení,

-       potvrdenie o pridelení IČO Štatistickým úradom SR,

-       osvedčenie o registrácii daňového identifikačného čísla (DIČ),

-       osvedčenie o registrácii pre DPH (len v prípade, že FK je platcom DPH).

     V prípade, že za FK uhrádza fakturované čiastky iný subjekt (napríklad obec, sponzor a pod.) a tak sú nastavené aj

     fakturačné údaje, predloží FK:

-       písomný súhlas tohto subjektu s fakturáciou (napr. obec, sponzor a pod.), ako aj všetky kópie jeho dokladov o fakturačných údajoch (IČO, DIČ, prípadne IČ DPH).

     Uvedené kópie dokladov priložte k prihláške do súťaží, prípadne doručte na SsFZ najneskôr do konania Aktívu

     ŠTK a KM (27.6.2014).

      Zároveň upozorňujeme FK, že za všetky údaje uvedené v ISSF zodpovedá klub a prípadné zmeny štatutárnych

      orgánov, ISSF manažéra sídla a pod. je potrebné vo vlastnom záujme v čo najkratšom čase aktualizovať. Žiadame

      touto cestou aj sekretárov ObFZ, aby o uvedených skutočnostiach informovali FK, ktoré postupujú do súťaží

      riadených SsFZ.

     

2.    Prideľovanie čísel pre súťažný ročník 2014/2015 sa uskutoční na SsFZ dňa 25.6.2014. Pripomíname FK, že ako pomôcka k štartovým číslam je na stránke SsFZ v sekcii Komisie-ŠTK-Materiály zverejnená Bergerova tabuľka čísel. Následne budú pridelené čísla zverejnené na Aktíve ŠTK a KM, ktorý sa uskutoční 27.6.2014 (v piatok) o 15,00 hod v B. Bystrici.

3.    Nového modelu Slovenského pohára – Slovnaft Cup 2014/2015 sa za SsFZ zúčastnia všetky družstvá zaradené v budúcom ročníku do - III. ligy, IV. ligy Sever a IV. ligy Juh (42 družstiev - okrem ZH/DŽ B a Podbrezová B). Predpokladaný termín 1.kola je 6.8.2014. SFZ stanovil termíny: 2.kolo – 13.8.2014, 3.kolo – 9.9.2014, 4.kolo – 14.10.2014, osemfinále – 11.11.2014. Informácie k Slovnaft Capu sú zverejnené na web stránke SsFZ-Komisie-ŠTK-Materiály.

4.    ŠTK schvaľuje zmeny termínov a UHČ:

13.06.2014

piatok

17,30

28.

MRS

Rakytovce – Kalinovo /RAK- 10€ MZF/

15.06.2014

nedeľa

10,30

26.

V. liga B

Bešeňová – Diviaky 

5.    Prerokované námietky kapitánov družstiev:

·    Stráňavy – Tvrdošín (H – odstupujeme KR)

·    Belá – Staškov (H – odstupujeme KR)

·    postup R a AR pri výmene hráčov v stretnutiach KNM – Brusno, Brusno – Bytča odstupujeme KR SsFZ

6.    ŠTK po skončení súťažného ročníka 2013/2014 odráta FK Krupina – 6 bodov.

7.      Reorganizácia súťaží 2014/2015 – aktuálny stav je k nahliadnutiu na úvodnej web-stránke SsFZ v časti Reorganizácia – priebežný stav (pod tabuľkami). Tento materiál je priebežne po odohratých kolách od CL po V. ligy aktualizovaný.

8.      Súťažný ročník 2014/2015 začína 3. augusta 2014 s UHČ o 16,00 hod.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Majsniar)

Prihlášky pre nový súťažný ročník 2014/2015 je potrebné zaslať na SsFZ v termíne do 20.6.2014. Formulár – prihláška do súťaže nájdete v ISSF v časti Dokumenty (prihlášku je potrebné vypísať za každé družstvo zvlášť).

1.    KM kontumuje MFS:

a) III.liga dor.sk.Juh – 25.kolo (Žarnovica – Jesenské), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Žarnovica podľa SP čl.100/b

b) IV.liga dor.sk.A – 25.kolo (Čierne – Raková), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Čierne podľa SP čl.100/b

c) IV.liga dor.sk.A – 25.kolo (S. Bystrica – Strečno), priznávame 3 body a skóre 7:0 ponechávame v platnosti v prospech FK S. Bystrica podľa SP čl.100/e

d) II.liga U15, U13 sk.Sever – 25.kolo (Bytča – O. Veselé), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Bytča podľa SP čl.100/b

e) III.liga U13 sk.D – 20.kolo (Radzovce – Revúca), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Radzovce podľa SP čl. 100/b

2.   KM oznamuje:

a) KM po skončení súťažného ročníka 2013/2014 odráta:

-   III.liga dor.sk. Juh: ŠK Kremnička – 3 body

-   IV.liga dor.sk.D: Družstevník Látky - 6 bodov

b) Všetky mládežnícke družstvá FK si vo vlastnom záujme aktualizujú svoje e-mailové adresy zaslaním na adresu: mladezssfz@gmail.com.

c) Stretnutie 28. kola II. ligy U-19 a u-17 K. N. Mesto – R. Sobota sa nehrá.

     

Žiadame FK, ktorých domáce zápasy rozhodoval laik, aby obratom poslali papierový zápis na SsFZ, prípadne naskenovaný ihneď po stretnutí poslali na e-mail mladezssfz@gmail.com.

KM pripomína všetkým FK, že od jarnej časti 2013/2014 každé družstvo evidované v čase konania stretnutia ako neplatič za neuhradenie MZF po termíne splatnosti, bude KM SsFZ automaticky odstupovať na riešenie DK, ktorá v zmysle odporučenia VV SsFZ, udelí pokutu a následne prikročí k ďalším disciplinárnym opatreniam (odobratie bodov, zastavenie matričných úkonov a pod....).

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-1196 Predseda DK sa ospravedlňuje Tomáš Wojčík R a KR SsFZ za nesprávnu realizáciu prenosu informácie od KR SsFZ (pozastavenie delegovania na 2 MFS) do DO uvedeného pod D-1069 (2 SN od 19.5.14). DK ruší úhradu poplatku 10 € a v prípade uhradenia poplatku R žiada sekretariát SsFZ o jeho vrátenie.

D-1197 Predseda DK sa ospravedlňuje Rastislav Behančín R a KR SsFZ za nesprávnu realizáciu prenosu informácie od KR SsFZ (pozastavenie delegovania do konca súťaže) do DO uvedeného pod D-1070 (4 SN od 19.5.14). DK ruší úhradu poplatku 10 € a v prípade uhradenia poplatku R žiada sekretariát SsFZ o jeho vrátenie.

D-1198 DK odstupuje KR SsFZ disciplinárne previnenie (porušenie ods. 8 a 16 kap. XX. RS 2013/2014 zo stretnutia V. ligy skupina A dospelí Raková-Stráža) DZ Igor Bella a žiada o predloženie návrhu DO podľa DP 63-1a. DZ podľa DP 43-2a dňom 16.6.14 predbežným opatrením pozastavuje výkon funkcie do vyriešenia previnenia.

D-1199 DK odstupuje KR SsFZ disciplinárne previnenie (porušenie ods. 3 písm. e) a f) kap. XIV. RS 2013/2014 zo stretnutia IV. ligy skupina Sever dospelí Lietavská Lúčka-Stráňavy) R Juraj Labuda a žiada o predloženie návrhu DO podľa DP 63-1a. R podľa DP 43-2a dňom 16.6.14 predbežným opatrením pozastavuje výkon funkcie do vyriešenia previnenia.

D-1200 DK odstupuje KR SsFZ disciplinárne previnenie (porušenie ods. 3 písm. e) a f) kap. XIV. RS 2013/2014 zo stretnutia IV. ligy skupina Sever dospelí Turčianska Štiavnička-Bytčica) R Michal Hromádka a žiada o predloženie návrhu DO podľa DP 63-1a. R podľa DP 43-2a dňom 16.6.14 predbežným opatrením pozastavuje výkon funkcie do vyriešenia previnenia.

D-1201 Na základe správy DZ Peter Ďuriš 1047300 Sásová DK hráčovi dňom 12.6.14 pozastavuje výkon športovej činnosti do vyriešenia previnenia. Hráč v termíne do 17.6.14 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (opakované hrubé nešportové správanie voči trénerovi súpera v 33´ stretnutia V. ligy skupina C dospelí Šálková-Sásová).

D-1202 Na základe správy DZ Pavol Čtvrtníček tréner FK Šálková dospelí DK hráčovi dňom 12.6.14 pozastavuje výkon funkcie do vyriešenia previnenia. Menovaný v termíne do 17.6.14 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (opakované hrubé nešportové správanie voči hráčovi súpera v 33´ stretnutia V. ligy skupina C dospelí Šálková-Sásová).

D-1203 Vladimír Stenchlák 1249010 Čadca 2 SN od 9.6.14, DP 46-1a, uhradiť 5 € v MZF.

D-1204 Miroslav Hájek 1209511 Rajec 1 SN od 7.6.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-1205 Erik Oláh 1300559 Fiľakovo 2 SN od 9.6.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-1206 Zoltán Felsö tréner FK Fiľakovo dorast 4 SN od 9.6.14, DP 48-1c, uhradiť 5 € v MZF.

D-1207 Na návrh ŠTK SsFZ Ján Dlhopolec asistent trénera FK Divinka dospelí DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 10 € v MZF.

D-1208 Na návrh ŠTK SsFZ Miroslav Šipula asistent trénera FK Divinka dospelí DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 10 € v MZF.

D-1209 Na návrh ŠTK SsFZ Peter Korista 1006553 Divinka DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 10 € v MZF.

D-1210 Na návrh ŠTK SsFZ Jozef Trnovec 1040655 Bánová 5 SN od 12.6.14, DP 53-1e a 53-2b, uhradiť 10 € v MZF.

D-1211 Na návrh ŠTK SsFZ Ľubomír Hajný vedúci družstva FK Divinka dospelí 6 SN od 12.6.14, DP 53-1e a 53-3b, uhradiť 10 € v MZF.

D-1212 Na návrh ŠTK SsFZ FK Divinka dospelí pokuta 100 € + 10 €  (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnení, DP 64-1a za neoprávnené štarty hráča v stretnutiach V. ligy skupina A Stráža-Divinka, Divinka-ČierneRajec-Divinka.

D-1213 Na návrh KR SsFZ FK Stráňavy dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 64-1b za nepredloženie DVD záznamu zo stretnutia IV. ligy skupina Sever dospelí Stráňavy-Oravské Veselé v stanovenom termíne.

D-1214 Juraj Šár 1129991 Veľký Krtíš 2 SP do 31.10.14, DP 64-1a, uhradiť 10 € v MZF.

D-1215 Adam Slovák 1197273 Revúca 1 SN od 9.6.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-1216 Tomáš Tóth 1207486 Fiľakovo 1 SN od 9.6.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-1217 Pavol Ondrík 1171625 Štiavnické Bane 1 SN od 9.6.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-1218 Viktor Vince 1126409 Hnúšťa 1 SN od 9.6.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-1219 Peter Sališ 1230202 Likavka 1 SN od 9.6.14 + zmena podmienečného DO 2 stretnutia na nepodmienečný od 9.6.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-1220 Ján Šimčík 1130458 Šálková 1 SN od 9.6.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-1221 Lukáš Rudolf Kamenský 1298435 Hnúšťa 2 SN od 9.6.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-1222 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ Ján Badžgoň 1207888 Staškov 4 SN od 9.6.14, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-1223 Na základe správy DZ Martin Selecký 1082495 Hrochoť DK hráčovi dňom 12.6.14 pozastavuje výkon športovej činnosti do vyriešenia previnenia. Hráč v termíne do 17.6.14 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (hrubé nešportové správanie voči R v 88´ stretnutia V. ligy skupina C dospelí Čierny Balog-Hrochoť).

D-1224 Na základe správy DZ Peter Zátroch 1153617 Hrochoť DK hráčovi dňom 12.6.14 pozastavuje výkon športovej činnosti do vyriešenia previnenia. Hráč v termíne do 17.6.14 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (hrubé nešportové správanie voči R po stretnutí V. ligy skupina C dospelí Čierny Balog-Hrochoť).

D-1225 Róbert Boženík vedúci družstva FK Terchová dospelí 2 SN od 9.6.14, DP 64-1a, uhradiť 10 € v MZF.

D-1226 Na základe správy DZ František Halfar 1180855 Skalité DK hráčovi dňom 12.6.14 pozastavuje výkon športovej činnosti do vyriešenia previnenia. Hráč v termíne do 17.6.14 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (úmyselné kopnutie súpera v 52´ stretnutia V. ligy skupina A dospelí Skalité-Terchová).

D-1227 FK Skalité dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 58-2c a 64-1a za neprístojnosť diváka v stretnutí a nedostatok pri práci s ISSF systémom v stretnutí V. ligy skupina A dospelí Skalité-Terchová.

D-1228 FK Terchová dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 58-1c za neprístojnosť diváka a vedúceho družstva v stretnutí V. ligy skupina A dospelí Skalité-Terchová.

D-1229 Ľubomír Horváth 1074739 Diviaky 3 SN od 9.6.14, DP 49-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-1230 Daniel Válek 1159816 Bobrov 3 SN od 9.6.14, DP 49-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-1231 Vladimír Murček 1063283 Dražkovce 4 SN od 9.6.14, DP 49-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-1232 Jozef Slovák 1229385 Tisovec DK hráčovi dňom 9.6.14 pozastavuje výkon športovej činnosti do predloženia odborného stanoviska KR SsFZ k previneniu a k sťažnosti FK Tisovec ohľadom stretnutia MR Stred dospelí Bytča-Tisovec.

D-1233 Pavol Vyšinský 1277497 Turzovka 1 SP do 31.10.14, DP 45-2a, uhradiť 5 € v MZF.

D-1234 DK žiada Stanislav Muráň DZ v termíne do 17.6.14 o predloženie písomného vyjadrenia k nesúladu informácií predložených DK v časti „Podnet PR“ a „Námietky kapitánov“ v správe DZ zo stretnutia V. ligy skupina A dospelí Belá-Staškov.

D-1235 DK žiada FK Hriňová dospelí v termíne do 17.6.14 o predloženie podrobného písomného vyjadrenia k neprístojnostiam priaznivcov a činnosti usporiadateľskej služby v a po stretnutí V. ligy skupina C dospelí Hriňová-Priechod.

D-1236 DK žiada Marián Kudlík tréner FK Hriňová dospelí v termíne do 17.6.14 o predloženie písomného vyjadrenia k svojim neprístojnostiam po stretnutí V. ligy skupina C dospelí Hriňová-Priechod.

D-1237 DK žiada R Martin Juríčka v termíne do 17.6.14 o predloženie podacieho lístku doporučeného listu 1. triedy, ktorým bol zaslaný zápis o stretnutí V. ligy skupina A dospelí Skalité-Terchová.

D-1238 FK Badín dospelí pokarhanie + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 11 a 64-1b za nesplnenie nariadenia uvedeného pod D-1149 (predloženie DVD záznamu bez záznamu stretnutia MR Stred dospelí Badín-Tisovec)  podľa D-1184.

D-1239 Na návrh KR SsFZ Vojtech Jančok DZ 1 týždeň nepodmienečne od 2.6.14 do 8.6.14, DP 63-1a a 64-1b, uhradiť 10 €.

D-1240 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 ŽK od 2.6.14 na 1 MFS:

            Radomír Trnovec 1187875 Bobrov, uhradiť 10 € v MZF.

D-1241 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 ŽK od 7.6.14 na 1 MFS:

            Daniel Kosmeľ 1064843 Oravská Jasenica, uhradiť 10 € v MZF.

            Jaroslav Cigánik 1218981 Terchová, uhradiť 10 € v MZF.

D-1242 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 ŽK od 9.6.14 na 1 MFS:

            Michal Konder 1208411 Badín, uhradiť 10 € v MZF.

            Maroš Dreveňák 1229820 Tvrdošín, uhradiť 10 € v MZF.

            Martin Minarčík 1155209 Kysucký Lieskovec, uhradiť 10 € v MZF.

            Milan Minárik 1198178 Kysucký Lieskovec, uhradiť 10 € v MZF.

            Ján Segeč 1164964 Poltár, uhradiť 10 € v MZF.

            Peter Kendy 1243465 Kotešová, uhradiť 10 € v MZF.

            Róbert Sláva 1238362 Hrochoť, uhradiť 10 € v MZF.

            Daniel Kohút 1153988 Rakytovce, uhradiť 10 € v MZF.

D-1243 Žiadosti o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DO-DP 41-1:

            Adam Greš 1250169 Oravská Jasenica zamieta sa pre porušenie DP 41-1, uhradiť 5 € v MZF.                                          

D-1244 DK žiada o predloženie DVD záznamu v termíne do 17.6.14:   

            zo stretnutia V. ligy skupina C dospelí Hriňová-Priechod.

D-1245 DK predvoláva na zasadnutie dňa 19.6.14: 

            o 16:00 hod. zo stretnutia V. ligy skupina C dospelí Hriňová-Priechod Michal Chudý R, Jaroslav Tutura AR1, FK Hriňová Štefan Bystriansky HU a Ján Paučo prezident FK.

Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.  

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.   

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)

1.    Prerokované boli nasledovné sťažnosti FK: Š. Bane (Š. Bane - Poltár) – čiastočne opodstatnená, Staškov (Belá - Staškov) – námietka neopodstatnená (uhradiť poplatok 10 € v MZF), Tvrdošín (Stráňavy - Tvrdošín) - v riešení, KR zaujme stanovisko po podrobnej analýze videozáznamu, Tisovec (Bytča – Tisovec) - v riešení, KR zaujme stanovisko po podrobnej analýze videozáznamu, Hriňová (Hriňová - Priechod) – sťažnosť neakceptovaná, nakoľko nespĺňa náležitosti RS 2013/14,.

2.    Z dôvodu nezaslania videozáznamu v lehote do 48 hod. postupujeme DK klub Stráňavy (Stráňavy – O. Veselé).

3.    Voči R a DZ, ktorí v predmetných stretnutiach postupovali nesprávne boli zo strany KR vyvodené opatrenia v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ SsFZ. Odporúčame FK aby si robili videozáznamy aj z mládežníckych stretnutí, nakoľko v prípade absencie videa nie je možné sťažnosť objektívne posúdiť.

4.    Ďalej žiadame klub Oravské Veselé o uhradenie poplatku 10 € v MZF za neopodstatnenú sťažnosť.

5.    Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptovať neoficiálne sťažnosti (listy, podnety, námietky a pod.) na výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náležitosti v zmysle článku XVIII aktualizovaného Rozpisu súťaží SsFZ 2013/14.

6.    Žiadame zaslať videozáznam z MFS dospelých: Stráňavy – Tvrdošín, Hriňová – Priechod, Bytča – Tisovec do 17.06.2014 pod následkom odstúpenia na DK SsFZ.

7.    Letný seminár R a DZ SsFZ sa spoločne s fyzickými previerkami R uskutoční 27.7.2014 v Banskej Bystrici. Upozorňujeme, že FP absolvujú všetci R SsFZ, čo je v súlade so Zásadami pre činnosť R a DZ SsFZ, ktoré budú zároveň s programom FP zverejnené na stránke SsFZ v najbližších dňoch. Účasť všetkých R a DZ je povinná a je podmienkou pre delegovanie na MFS v ročníku 2014/15. Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedených akcií zúčastniť. Je nevyhnutné aby sa R a DZ zúčastnili seminára v spoločenskom oblečení!

8.    Rozhodcovia, ktorí doteraz neobdržali plastový preukaz majú možnosť sa informovať o jeho prevzatí na SsFZ.

           

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)       

1.    TMK SsFZ pozýva nasledovných trénerov na špecializovaný seminár trénerov SsFZ – kategória dorast, ktorý sa bude konať v Bobrovci pri Liptovskom Mikuláši v dňoch 28. – 29. júna 2014: Ján Kováč, Roman Biba, Tomáš Lintner, Peter Píš, Radoslav Vanko, Peter Beník, Miroslav Giertl, Jozef Šulaj, Igor Melicher, Pavel Cibula, Marián Hriň, Eduard Gábriš, Peter Hucko, Martin Chovan. Zraz všetkých prihlásených trénerov bude v sobotu 28. júna 2014 o 10.00 hod. v areáli futbalového ihriska ŠK Bobrovec

2.    TMK SsFZ organizuje v rámci projektu vzdelávania trénerov na rok 2014 3 doškoľovacie špecalizované semináre mládeže pre trénerov SsFZ  pre kategórie dorastu, žiakov  a prípravky v rozsahu 2 dní (16 hod. – 10 hod. teória + 6 hod. prax) – pobytové náklady (strava, ubytovanie) hradí SsFZ. Semináre sa uskutočnia v areáli futbalového ihriska ŠK Bobrovec (pri Liptovskom Mikuláši) v nasledujúcich termínoch 28. - 29. jún (kategória dorast), 20. – 21. júl (kategória žiaci) a 23. - 24. august (kategória prípravka). Semináre slúžia aj ako doškoľovacie semináre na predĺženie platnosti trénerskej licencie. Seminárov sa zúčastní 3 x po 25 trénerov (TMK ObFZ zasielajú návrhy vždy po 2 trénerov pre jednotlivé kategórie). Ďalší záujemcovia z radov mládežníckych trénerov SsFZ ( podmienkou je aktívna trénerská práca s príslušnou vekovou kategóriou v  súťažiach SsFZ a platná trénerská licencia) sa môžu prihlásiť na vyššie uvedené semináre mailom na adresu: peterstefanak@gmail.com do 25. júna 2014.

 

Komisia ženského futbalu (Ladislav Németh)

Oznamujeme klubom žiackej súťaže Regionálna liga žiačok STRED, že prihlášky do súťaže je nutné spracovať v elektronickej forme, vytlačené a podpísané  oprávnenými funkcionármi poslať poštou na adresu:

Zberňa stávok Nela Šport, Hlinská 7, 010 01 Žilina

Do prihlášky uviesť ako Riadiaci zväz súťaže SsFZ a súťaž Regionálna liga žiačok STRED.

Termín príjmu prihlášok je 18. júna 2014.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.    Oznamujeme FK, že od jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014 schválil VV SsFZ podmienky pre to, aby platby za R a DZ u všetkých FK prebiehali prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, bez zálohových platieb. Tento systém však vyžaduje maximálnu platobnú disciplínu zo strany FK. V prípade potreby bude musieť SsFZ uplatniť voči neplatičom disciplinárne a športovo-technické dôsledky, prípadne obmedzenia pri registrácii a matričných úkonov. Upozorňujeme, že v prípade, že sa niektorý klub objaví v ISSF ako   n e p l a t i č, automaticky, v zmysle odporučenia VV SsFZ ho potrestá DK v zmysle DP. Z uvedeného dôvodu odporúčame futbalovým klubom uhradiť mesačnú zbernú faktúru minimálne 2 dni pred uplynutím termínu splatnosti z dôvodu času realizácie prevodu príslušnou bankou a času na „spárovanie“ platby s príslušnou faktúrou. Zásadne neodporúčame platbu poštovým poukazom (7 – 10 dní trvá identifikácia platiteľa a spárovanie FA).

2.    Žiadame sekretárov ObFZ v pôsobnosti SsFZ, aby nám v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 20.6.2014 nahlásili na SsFZ (e-mail) postupujúce družstvá FK (žiaci – dorast – dospelí) do súťaží SsFZ. Žiadame predložiť aj negatívne stanovisko v prípade ak nemajú postupujúce družstvo v príslušnej kategórii.

 

Upozornenie pre R

 

Opakovane upozorňujeme R, že v prípade ak sa stretnutie, na ktoré boli nominovaní z akéhokoľvek dôvodu neodohrá (ani nezačne), takýto zápis NEUZATVÁRALI a o skutočnostiach (dôvode neuskutočnenia stretnutia, resp. o svojej prítomnosti – neprítomnosti v mieste stretnutia) informovali príslušnú riadiacu komisiu (ŠTK, KM) prostredníctvom podania na komisiu – posledná záložka v zápise o stretnutí.

 

                   Zmena DL :

Vinica – Detva (28.k., 15.6., R Kapusta za Jaroščiaka, AR1 Jaroščiak za Franeka)

Námestovo – L. Mikuláš dor., (28.k., 15.6., R Franek za Kapustu)

K. N. Mesto – R. Sobota (dor., 28.k., 14.6., pozor - stretnutie zrušené !)