Spravodajca č. 42/2013-14                                                               9. 5. 2014

 

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

 1. Prihlášky družstiev dospelých pre nový súťažný ročník 2014/2015 je potrebné aj s dokladom o úhrade štartovného vkladu zaslať na SsFZ v termíne do 20.6.2014. Formulár – prihláška do súťaže nájdete v ISSF v časti Dokumenty. Štartovný vklad uhradí FK prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry za mesiac jún 2014. Výška štartovného vkladu sa pre nový súťažný ročník nemení - (500/370/230€). Informácie ohľadne sezónnych súpisiek 2014/2015 zverejníme v najbližších Spravodajcoch.
 2. Prideľovanie čísel pre súťažný ročník 2014/2015 sa uskutoční na SsFZ dňa 25.6.2014. Pripomíname FK, že ako pomôcka k štartovým číslam je na stránke SsFZ v sekcii Komisie-ŠTK-Materiály zverejnená Bergerova tabuľka čísel.
 3. V zmysle čl. 100/b SP trestáme FK Dudince hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 20.kola V. ligy C Jakub – Dudince a priznávame podľa SP čl. 106/1 FK Jakub 3 body a skóre 3:0. Prípad odstupujeme DK SsFZ.
 4. ŠTK schvaľuje zmeny termínov a UHČ:

·     10.05.2014 (sobota) o 17,00 hod. – 21.kolo IV. liga S K. Lieskovec – O. Veselé

·     10.05.2014 (sobota) o 16,30 hod. – 21.kolo V. liga C Medzibrod – Sl. Ľupča

·     11.05.2014 (nedeľa) o 16,30 hod. – 23.kolo MRS – K.N. Mesto – Teplička n. Váhom

·     17.05.2014 (sobota) o 17,00 hod. – 22.kolo V. liga A Staškov – S. Bystrica

·     17.05.2014 (sobota) o 16,00 hod. – 22.kolo V. liga A Strečno – Stráža

·     18.05.2014 (nedeľa) o 17,00 hod. – 24.kolo MRS Rakytovce – Krásno

·     21.05.2014 (streda)  o 17,30 hod. – 24.kolo MRS Brusno – Z. Poruba

·     23.05.2014 (piatok)  o 17,00 hod. – 23.kolo IV. liga Stráňavy – O. Veselé

·     31.05.2014 (sobota) o 17,00 hod. – 24.kolo IV. liga S T. Štiavnička - Bytčica

·     01.06.2014 (nedeľa) o 17,00 hod. – 24.kolo V. liga C Pliešovce – Č. Balog

·     04.06.2014 (streda)  o 17,00 hod. – 21.kolo MRS Badín – Čadca

 1. Prerokované námietky kapitánov :

·       Lučenec – Bytča (H – neopodstatnená, odstupujeme DK a KR)

 1. Oneskorené začiatky stretnutí :

·       Trstená – K. Lieskovec (oneskorený príchod H, prerokované s vedením FK K. Lieskovec)

·       Repište – Šalková (zlyhanie pripojenia sa na ISSF zo strany R)

·       Priechod – Sásová (nesprávna realizácia nominácie H v ISSF)

 1. Nedostatky v stretnutí: Poltár – Kováčová, žiadame FK Poltár o zabezpečenie ochrany delegovaných osôb pri odchode z HP tak, ako je uvedené v Pasportizácii futbalového štadióna FK a schválené ŠTK SsFZ.
 2. ISSF : Pripomíname, že vypisovanie elektronického zápisu o stretnutí v zmysle RS 2013/2014 čl. XV. odst.1/i.– nominácie hráčov je možné realizovať včas pred stretnutím aj mimo miesta stretnutia, nie tesne pred UHČ, čím sa neopodstatnene posúvajú začiatky stretnutí. Opakované nedostatky so zabezpečením ISSF na MFS a nedodržanie UHČ budeme v jarnej časti riešiť opatreniami cestou DK SsFZ.
 3. Evidenciu ŽK podľa hráčov, družstiev a súťaží si vedie v súťažiach dospelých ŠTK už len vo svojej internej evidencii osobných trestov. Pre FK je smerodajná a záväzná presná evidencia osobných trestov v ISSF, v časti Reporty, ku ktorým majú prístup všetci manažéri klubov. Podľa nového Disciplinárneho poriadku bude ŠTK predkladať DK SsFZ zoznam hráčov na potrestanie po 5., 9., 12., atď. napomenutí ŽK.
 4. Reorganizácia súťaží 2014/2015 – aktuálny stav je k nahliadnutiu na úvodnej web-stránke SsFZ v časti Reorganizácia – priebežný stav (pod tabuľkami). Tento materiál je priebežne po odohratých kolách od CL po V. ligy aktualizovaný.
 5. Schválená termínová listina pre súťažný ročník 2014/2015 je zverejnená ne web-stránke SsFZ v časti ŠTK – materiály.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Majsniar)

Upozorňujeme FK, že štart žiakov na tzv. papierové žiacke RP je možný len do konca jarnej časti prebiehajúceho ročníka, teda max. do 30.6.2014. 

Z dôvodu letných dovoleniek odporúčame FK už teraz priebežne požiadať o vystavenie tzv. plastových RP žiakov. Uvedeným postupom sa vyhnú problémom so štartom žiakov na začiatku nového súťažného ročníka.

1. KM  schvaľuje nasledovné zmeny termínov ÚHČ a miest MFS:

ŽIACI  

a)    II.liga U15, U13 – 15.kolo (Slimáčik – Teplička) – 8.5.2014 zmena ÚHČ na 12,00 a 14,00

FK Slimáčik zaplatí 5 € v MZF,

b)    III.liga U15, U13 sk. A – 15.kolo (Z.Poruba – Klin) – 8.5.2014, zmena ÚHČ na 12,00 a 14,00,

c)    III.liga I15, U13 sk .A – 21.kolo (Čadca B – Raková) z termínu 11.5. na 14.5.2014 o 15,30 (U13) a 17,00 (U15) FK Čadca zaplatí 5 € v MZF.

d)    III.liga U15, U13 sk.A – 26.kolo (Zborov – Bánová) z termínu 15.6. na 14.6.2014 o 10,00 a 12,00,

DORAST

e)    II.liga U19, U17 – 29.kolo (R.Sobota – Zvolen) z termínu 15.5. na 14.5.2014 o 13,00 a 15,30FK Zvolen zaplatí 5 € v MZF,

f)     IV.liga dor.sk. B – 20.kolo (O.Veselé – Dlhá n.Oravou) z termínu 3.5. na 10.6.2014 o 17,30,

g)    IV.liga dor.sk. C – 19.kolo (Medzibrod – Janova Lehota) z termínu 27.4. na 8.5.2014 o 12,00.

2.   KM nariaďuje odohrať MFS:

a)    III.liga dor.sk. Juh – 25.kolo (Detva – Bacúch) z termínu 7.6.2014 na 8.6.2014 o 14,30,

b)    III.liga dor.sk. Sever – 24.kolo (Z.Poruba – Krásno) z termínu 31.5. na 1.6.2014 o 10,30,

c)    II.liga U19, U17 – 22.kolo (Martin – N. Baňa) z termínu 4.5. na 14.5.2014 o 14,30 a 16,30,

d)    III.liga U15, U13 sk.A – 19.kolo (Varín – Radoľa) z termínu 26.4. na 21.5.2014 o 14,30 a 16,30,

3.   KM kontumuje MFS:

a)     II.liga U15 sk.Sever – 20.kolo (Čadca – O.Veselé), priznávame 3 body v prospech FK Cadca a skóre 8:0 ponechávame v platnosti podľa SP čl. 100/e,

b)    III.ligador.sk.Juh – 20.kolo (Jelšava – Kremnička), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Jelšava, podľa SP čl.100/b. Žiadame FK Kremnička o písomné vyjadrenie k nedostaveniu sa na MFS.

4.   KM oznamuje:

a)    Žiadame FK Kováčová a FK Kremnica o nahlásenie náhradného termínu stretnutia 20.kola IV.ligy dorastu .sk.C do 14.5.2014, v opačnom prípade nariadi termín KM.

b)    Žiadame FK ČierneFK Rajec o nahlásenie náhradného termínu stretnutia 20.kola IV.liga dorastu .sk A do 14.5.2014v opačnom prípade nariadi termín KM.

c)    Dôrazne upozorňujeme FK, že v prípade vopred neospravedlneného nenastúpenia na MFS sú povinné sa písomne sa vyjadriť k dôvodu (prostredníctvom podania v ISSF ).

d)    Odstupujeme DK FK  Blatnica, za neospravedlnenú neúčasť na stretnutí žiakov – 19.kolo (Trstená – Blatnica).

e)    Upozorňujeme FK O. Veselé a FK Zakamenné, že ešte stále sme nezaregistrovali súhlas FK Zakamenné k zmene termínu stretnutia 23. kola U15,U13 Zakamenné – O. Veselé,( navrhovaný termín FK O. Veselé je v pracovnom dni ), v prípade predloženia do 14.5.2014, nariadime odohratie v pôvodnom termíne 24.5.2014.

f)     Námietku hostí zo zápasu 20.kola III.ligy dor.  sk. Juh – Braväcovo - OŠK Dobrá Niva postupujeme DK.

g)    Upozorňujeme nasledovné FK na dodržiavanie ÚHČ stretnutí:

Neskoré príchody - Zakamenné - žiaci, Varín – žiaci, Kremnica – žiaci, Radzovce – žiaci, Tvrdošín – dorast, Liesek – dorast, Revúca – dorast.

Technické problémy – Blatnica -žiaci ( 2x ), Sásová–žiaci,  Rabča.

Žiadame FK  Blatnica - žiaci o písomné vyjadrenie k 2-násobnému nedodržaniu ÚHČ v termíne do 14.5.2014.

h)    Žiadosti FK na preloženie MFS v termíne kratšom, ako 11 dní pre odohratím, bude KM schvaľovať len vo vážnych a výnimočných prípadoch, ktoré žiadajúci FK musí riadne dokladovať.

i)     FK podávajú svoje žiadosti o zmenu termínu stretnutia a aj  vyjadrenia súpera k zmene termínu stretnutia prostredníctvom ISSF. V prípade, že to RS ukladá, k žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa prostredníctvom ISSF vyjadrí aj druhá strana - súper. KM neakceptuje odkazy na telefónne čísla FK, ktoré sa majú vyjadriť k žiadosti súpera.

j)     Všetky mládežnícke družstvá FK si vo vlastnom záujme aktualizujú svoje e-mailové adresy zaslaním na adresu: mladezssfz@gmail.com.

     

KM pripomína všetkým FK, že od jarnej časti 2013/2014 každé družstvo evidované v čase konania stretnutia ako neplatič za neuhradenie MZF po termíne splatnosti, bude KM SsFZ automaticky odstupovať na riešenie DK, ktorá v zmysle odporučenia VV SsFZ, udelí pokutu a následne prikročí k ďalším disciplinárnym opatreniam (odobratie bodov, zastavenie matričných úkonov a pod....).

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-958 Mário Martini 1153600 Belá 3 SN od 28.4.14, DP 37-3, 64-1a a 64-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-959 Štefan Čepela 1153997 Belá 2 SN od 7.5.14, DP 64-1a a 64-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-960 FK Belá dospelí pokuta 200 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 64-1a a 64-4 za nedokázané obvinenia rozhodcov z požitia alkoholických nápojov pred stretnutím V. ligy skupina A dospelí Rajec-Belá, neoprávnenosť pôsobenia funkcionára na hráčskej lavičke počas stretnutia, porušenie povinností kapitána družstva po stretnutí a hráča v priebehu stretnutia.

D-961 Michal Korenčík 1179602 Belá 4 SN od 28.4.14, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-962 DK odstupuje KR SsFZ disciplinárne previnenie (porušenie ods. 3 písm. e) a f) kap. XIV. RS 2013/2014 zo stretnutia IV. ligy skupina Juh dospelí Poltár-Kováčová) R Martin Jaroščiak a žiada o predloženie návrhu DO podľa DP 63-1a. R podľa DP 43-2a dňom 12.5.14 predbežným opatrením pozastavuje výkon funkcie do vyriešenia previnenia.

D-963 Dominik Gomola 1327888 Teplička nad Váhom 2 SN od 2.5.14, DP 45-2a, uhradiť 5 € v MZF.

D-964 Peter Gallas 1267655 Tvrdošín 2 SN od 2.5.14, DP 45-2a, uhradiť 5 € v MZF.

D-965 Pavol Hanus 1181362 Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa B 1 SN od 2.5.14, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-966 Peter Belko 1153192 Brusno 1 SN od 2.5.14, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-967 Marcel Tyčiak 1058969 Tisovec 1 SN od 2.5.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-968 Ľubomír Jakuba HU FK Málinec dospelí 5 SN od 7.5.14, DP 64-1a, uhradiť 10 € v MZF.

D-969 Lukáš Laššan 1254291 Veľký Krtíš 1 SN od 2.5.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-970 Tibor Felsö 1128091 Fiľakovo 1 SN od 2.5.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-971 František Sojka 1228999 Štiavnické Bane 1 SN od 2.5.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-972 Martin Styk 1232931 Rakytovce 5 SN od 5.5.14, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-973 Jakub Martinec 1239375 Kysucké Nové Mesto 1 SN od 5.5.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-974 FK Čadca dospelí pokuta 300 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 58-2 za neprístojnosti divákov v stretnutí MR Stred dospelí Čadca-Kysucké Nové Mesto.

D-975 DK odstupuje KR SsFZ e-mail prezidenta FK K.Lieskovec zo dňa 7.5.14.

D-976 Igor Kučavík 1183795 Bytča hráč v termíne do 13.5.14 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu slovnému hrubému nešportovému správaniu sa voči kapitánovi súpera po odovzdaní zápisov o stretnutí MR Stred dospelí Lučenec-Bytča pred kabínou rozhodcov.

D-977 Ladislav Rácz 1167350 Lučenec hráč v termíne do 13.5.14 zašle na DK písomné vyjadrenie k slovnému hrubému nešportovému správaniu kapitána súpera voči nemu po odovzdaní zápisov o stretnutí MR Stred dospelí Lučenec-Bytča.

D-978 Miroslav Bosman 1300832 Kokava nad Rimavicou 5 SN od 5.5.14, DP 48-1c, uhradiť 5 € v MZF.

D-979 Dominik Vozár 1328244 Nová Baňa 2 SN od 5.5.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-980 DK odvolaniu FK JUPIE Podlavice voči DO uvedenému pod D-917 na základe stanoviska ŠTK SsFZ vyhovuje. DK ruší DO pokuta 50 € + 10 € za prerokovanie previnenia.

D-981 Na návrh ŠTK SsFZ FK Dudince dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 59 za nenastúpenie družstva na stretnutie V. ligy skupina C dospelí Jakub-Dudince.

D-982 FK Braväcovo dorast DK žiada v termíne do 13.5.14 o zaslanie podrobného písomného vyjadrenia k neprístojnostiam po stretnutí IV. ligy skupina C dorast Braväcovo-Dobrá Niva ( napr. sácanie medzi hráčmi atď.) a nedostatočnej usporiadateľskej službe po stretnutí.

D-983 FK Dobrá Niva dorast DK žiada v termíne do 13.5.14 o zaslanie písomného vyjadrenia k neprístojnosti diváka počas stretnutia a sácaniu sa medzi hráčmi po stretnutí  IV. ligy skupina C dorast Braväcovo-Dobrá Niva.

D-984 Ján Pálka 1304173 Dobrá Niva hráč v termíne do 13.5.14 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu slovnému hrubému nešportovému správaniu sa voči AR1 po stretnutí IV. ligy skupina C dorast Braväcovo-Dobrá Niva.

D-985 Igor Roštár R DK žiada v termíne do 13.5.14 o zaslanie podrobného písomného vyjadrenia k neprístojnostiam a svojmu správaniu sa po stretnutí IV. ligy skupina C dorast Braväcovo-Dobrá Niva a k správnosti svojho odchodu s R do kabíny rozhodcov po stretnutí.

D-986 Peter Miklóš R DK žiada v termíne do 13.5.14 o zaslanie podrobného písomného vyjadrenia k neprístojnostiam po stretnutí IV. ligy skupina C dorast Braväcovo-Dobrá Niva a k ďalším skutočnostiam po stretnutí (nie spoločný odchod R a AR1 do kabíny rozhodcov po stretnutí, neuvedenie závažných skutočností v elektronickom zápise o stretnutí – neprístojnosť diváka hostí v stretnutí, hrubé nešportové správanie sa hráča hostí č. 1, sácanie sa hráčov po stretnutí, nepodpísanie záznamu o hrubom nešportovom správaní sa hráča kapitánom a vedúcim družstva hostí).

D-987 Peter Machovič 1311486 Pliešovce 2 SN od 5.5.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-988 Martin Schmidt 1334851 Očová 2 SN od 5.5.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-989 Adrián Bial 1260877 Rimavská Sobota 1 SN od 5.5.14, DP 45-2a, uhradiť 5 € v MZF.

D-990 Dušan Veselka 1300656 Lučenec 1 SP do 31.10.14, DP 45-2a, uhradiť 5 € v MZF.

D-991 Miroslav Hodás 1303779 Hontianske Nemce 3 SN od 5.5.14, DP 49-1a, uhradiť 5 € v MZF.

D-992 Michal Ziman 1306839 Hliník nad Hronom 5 SN od 5.5.14, DP 48-1c, uhradiť 5 € v MZF.

D-993 Milan Minárik 1198178 Kysucký Lieskovec 1 SN od 5.5.14, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-994 Jozef Antal 1207703 Vinica 4 SN od 5.5.14, DP 49-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-995 Róbert Elek 1189056 Kováčová 1 SN od 5.5.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-996 Pavol Poljak 1208593 Raková 1 SN od 5.5.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-997 Viktor Švidroň 1230178 Bešeňová 1 SN od 5.5.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-998 Martin Kyseľ 1232140 Pliešovce 1 SN od 5.5.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-999 Tomáš Medveď 1182989 Partizán Čierny Balog 1 SN od 5.5.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-1000 Jozef Nyiri 1225131 Tornaľa 1 SN od 5.5.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-1001 Jakub Válek 1249030 Krásno nad Kysucou 2 SN od 5.5.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-1002 Martin Auxt 1171041 Partizán Čierny Balog 4 SN od 5.5.14, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-1003 Marián Berec 1174755 Slovenské Ďarmoty DK hráčovi dňom 5.5.14 pozastavuje výkon športovej činnosti do vyriešenia previnenia. Hráč v termíne do 13.5.14 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (poškodenie dverí šatne v stretnutí V. ligy skupina D dospelí Dolná Strehová-Slovenské Ďarmoty).

D-1004 DK odvolaniu FK Málinec voči DO uvedenému pod D-935 nevyhovuje, uhradiť 50 € v MZF. Odvolanie podľa DP 84-2 predkladá Odvolacej komisii SsFZ.

D-1005 Zsolt Múčik 1298961 Rimavská Sobota 2 SN od 5.5.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-1006 Marek Mračník 1258555 Štiavnik 2 SN od 5.5.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-1007 Miroslav Bubenka 1300710 Tomášovce 5 SN od 5.5.14, DP 48-1c, uhradiť 5 € v MZF.

D-1008 DK odstupuje ŠTK SsFZ na riešenie nedostatky v zabezpečení odchodu rozhodcov, hráčov a členov realizačných tímov po stretnutí IV. ligy skupina Juh dospelí Poltár-Kováčová.

D-1009 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 ŽK od 2.5.14 na 1 MFS :

            Jozef Blahuta 1091684 Krásno nad Kysucou, uhradiť 10 € v MFZ.

            Ľubomír Račko 1125461 Závažná Poruba, uhradiť 10 € v MFZ.

            Ján Melich 1103860 Málinec, uhradiť 10 € v MFZ.

D-1010 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 ŽK od 5.5.14 na 1 MFS :

            Peter Zachar 1128875 Vinica, uhradiť 10 € v MFZ.

            Milan Farkaš 1216836 Jesenské, uhradiť 10 € v MFZ.

            Marek Klátik 1219555 Dolná Strehová, uhradiť 10 € v MFZ.

D-1011 Žiadosti o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DO-DP 41-1:

            Vladimír Levický 1063075 Lubeník zamieta sa, uhradiť 10 € v MZF.

            Lukáš Krenželák 1292175 Čierne na 1 SP do 30.9.14, uhradiť 5 € v MZF.

            Martin Hajdóci 1211252 Málinec zamieta sa, uhradiť 10 € v MZF.

            Lukáš Juríček 1260762 Vidiná na 2 SP do 31.10.14, uhradiť 5 € v MZF.

            Roman Burzík 1182966 Oravské Veselé na 1 SP do 30.9.14, uhradiť 10 € v MZF.            

D-1012 DK predvoláva na zasadnutie dňa 15.5.14: 

            o 16:00 hod. zo stretnutia Braväcovo-Dobrá Niva IV. liga skupina C dorast R Peter Mikloš, AR1 Igor Roštár, FK Braväcovo Henrich Gašperan HU, Ivan Kupčok vedúci družstva, FK Dobrá Niva Martin Kyseľ vedúci družstva, Ján Pálka 1304173, Rastislav Krkoš 1296775 a František Molnár 1263601.

Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.  

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)         

 1. Prerokované boli nasledovné sťažnosti FK: Čierne dorast (K. Lieskovec - Čierne) – námietka nepreukázateľná, Lučenec (Lučenec - Bytča) – námietka neopodstatnená (uhradiť poplatok 10 € v MZF), D. Niva dorast (Braväcovo – D. Niva) – sťažnosť postupujeme DK.

Voči R a DZ, ktorí v predmetných stretnutiach postupovali nesprávne boli zo strany KR vyvodené opatrenia v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ SsFZ. Odporúčame FK aby si robili videozáznamy aj z mládežníckych stretnutí, nakoľko v prípade absencie videa nie je možné sťažnosť objektívne posúdiť.

Ďalej žiadame kluby: Radoľa – dorast (Oščadnica - Radoľa), Lučenec (Krásno nad Kysucou - Lučenec), Kalinovo (Nová Baňa - Kalinovo) o uhradenie poplatku 10 € v MFZ za neopodstatnené sťažnosti.

 1. Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptovať neoficiálne sťažnosti (listy, podnety, námietky a pod.) na výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náležitosti v zmysle článku XVIII aktualizovaného Rozpisu súťaží SsFZ 2013/14.
 2. Upozorňujeme R a DZ na dôsledné preštudovanie zmien vyznačených v Rozpise súťaží zelenou farbou, platných pre jarnú časť ročníka 2013/2014. Zmeny RS sú uvedené na webovej stránke v časti „Rozpis súťaží“.

Nakoľko sa množia prípady neodôvodneného zasielania papierového Zápisu o stretnutí na SsFZ, žiadame R aby venovali zvláštnu pozornosť kapitole XIV, bod 3, písm. e) Rozpisu súťaží.

Zároveň dôrazne upozorňujeme R na správnosť popisu priestupkov v Zápise o stretnutí, z dôvodu opakovaných nedostatkov v tejto činnosti (kapitola XX Rozpisu súťaží)!

Žiadame rozhodcov, aby v elektronickom zápise vyplňovali kolonku námietky a zranení hráči.

 1. Upozornenia pre DZ:

a)   V prípade, že rozhodca neudelí ČK resp. nesprávne udelí ČK, tieto skutočnosti uvediete:

-    V Správe PR v časti 2 DISCIPLINÁRNA KONTROLA

-    V Správe DS v časti C: ÚDAJE ZO STRETNUTIA, časť 3 - napomínaní a vylúčení hráči, okienko Podnet PR.

Neuvedenie týchto skutočností v Správe DS bude mať za následok disciplinárne konanie voči DZ.

b)   DZ majú povinnosť si skontrolovať správnosť a včasnosť (vždy utorok do 12:00 hod.!) uzavretia správ DS a DPR v systéme ISSF. V prípade opakovania sa nedostatkov s uzatváraním správ v systéme ISSF budú DZ pozvaní na preškolenie.

c)   DZ sa dôrazne pripomína povinnosť dôsledne kontrolovať počty a prítomnosť členov US pred každým MFS.

 1. Na zasadnutie KR, ktoré sa uskutoční v sídle SsFZ, Partizánska cesta 93, Banská Bystrica dňa 15.5.2014 o 16:00 hod. pozývame nasledovných R: Kapusta, Mikloš, Roštár.
 2. Rozhodcovia, ktorí doteraz neobdržali plastový preukaz majú možnosť sa informovať o jeho prevzatí na SsFZ.
 3. Dňa 29.5.2014 sa uskutoční výjazdové zasadnutie KR v Demänovej, ktorého predmetom bude aj otázka nominačných listín R a DZ.
 4. Ukončenie činnosti: Michal Spišiak - KR ďakuje za doterajšiu aktívnu činnosť.
 5. Ospravedlnenia R:  Bušo 24.5., Budáč ml. 15.5., 24.5.-25.5.,Hucák 25.5., Krahulec 24.5., Valentýni 24.5., Pilšáková 24.5.-25.5., Námešný 10.5. -11.5., 24.5.- 25.5., 7.6. - 8.6., 21.6.-  22.6., 5.7. -  6.7., Maga 24.5., 31.5. od 14:00, 1.6. dopoludnia, Žiak 6.5. ukončenie PN, Jančo 14.6., Močiliak 25.5., Šupej 31.5., Frontová 10.5. – potvrd. predložené, Čuboň T. ukončenie PN k 7.5., Forbak 1.6., Štrba 31.5., Halfár  jún – prac. dni a celý júl, Šimovič od 30.5. do konca jarnej časti, Králik 1.6. a 7.6., Mitúch 17.5. - postúpené na KR, Budinec 31.5., 1.6., Petrinec 31.5.,
 6. Ospravedlnenie DZ : Kosec 24.5., 14.6., Vrteľ 23 – 29.5., Veky 21.5.,

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)       

 1. TMK SsFZ organizuje v rámci projektu vzdelávania trénerov na rok 2014 3 doškoľovacie špecalizované semináre mládeže pre trénerov SsFZ  pre kategórie dorastu, žiakov  a prípravky v rozsahu 2 dní (16 hod. – 10 hod. teória + 6 hod. prax) – pobytové náklady (strava, ubytovanie) hradí SsFZ. Semináre sa uskutočnia v areáli futbalového ihriska ŠK Bobrovec (pri Liptovskom Mikuláši) v nasledujúcich termínoch 28. - 29. jún (kategória dorast), 20. – 21. júl (kategória žiaci) a 23. - 24. august (kategória prípravka). Semináre slúžia aj ako doškoľovacie semináre na predĺženie platnosti trénerskej licencie. Seminárov sa zúčastní 3 x po 25 trénerov (TMK ObFZ zasielajú návrhy vždy po 2 trénerov pre jednotlivé kategórie). Ďalší záujemcovia z radov mládežníckych trénerov SsFZ ( podmienkou je aktívna trénerská práca s príslušnou vekovou kategóriou v  súťažiach SsFZ a platná trénerská licencia) sa môžu prihlásiť na vyššie uvedené semináre mailom na adresu: peterstefanak@gmail.com do 10. júna 2014, TMK následne na svojom zasadnutí uzavrie výbery  trénerov na jednotlivé semináre.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.     Oznamujeme FK, že od jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014 schválil VV SsFZ podmienky pre to, aby platby za R a DZ u všetkých FK prebiehali prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, bez zálohových platieb. Tento systém však vyžaduje maximálnu platobnú disciplínu zo strany FK. V prípade potreby bude musieť SsFZ uplatniť voči neplatičom disciplinárne a športovo-technické dôsledky, prípadne obmedzenia pri registrácii a matričných úkonov. Upozorňujeme, že v prípade, že sa niektorý klub objaví v ISSF ako   n e p l a t i č, automaticky, v zmysle odporučenia VV SsFZ ho potrestá DK v zmysle DP. Z uvedeného dôvodu odporúčame futbalovým klubom uhradiť mesačnú zbernú faktúru minimálne 2 dni pred uplynutím termínu splatnosti z dôvodu času realizácie prevodu príslušnou bankou a času na „spárovanie“ platby s príslušnou faktúrou. Zásadne neodporúčame platbu poštovým poukazom (7 – 10 dní trvá identifikácia platiteľa a spárovanie FA).

 

Upozornenie pre R

 

Opakovane upozorňujeme R, že v prípade ak sa stretnutie, na ktoré boli nominovaní z akéhokoľvek dôvodu neodohrá (ani nezačne), takýto zápis NEUZATVÁRALI a o skutočnostiach (dôvode neuskutočnenia stretnutia, resp. o svojej prítomnosti – neprítomnosti v mieste stretnutia) informovali príslušnú riadiacu komisiu (ŠTK, KM) prostredníctvom podania na komisiu – posledná záložka v zápise o stretnutí.

 

 

Zmena DL :

Medzibrod – S. Ľupča (21.k.,10.5. AR2 Šimovič za Roštára)

Strečno – Stráža (22.k., 17.5., AR2 za Mitúcha aj predz.)

Bánová – Vrútky (dor., 23.k., 10.5., AR2 Rogoň za Chovanca)

Varín – Radoľa (žiaci, 19.k., hrá sa až 21.5. o 14:30-16:30, R ObFZ ZA – nová)

Žilina – Dubnica (SFZ, dor., 10.k., 10.5., AR1 Korenčík za Kubu)

MFK Rakytovce – Zvolen, U19, 16.kolo, 21.5.2014 o 14,30 DZ Hrčka za Vekyho

R.Sobota  - Zvolen  U19, 29.kolo, 15.5.2014 o 14,30  DZ Jánošík za Hrma

 

                   

                  

    

Delegovanie na 3. kolo turnaja Coca-Cola Školský pohár 2013/2014 v pôsobnosti  SsFZ:

   

     CHLAPCI:

 

     12.5.2014 o 9,00 hod. – ihrisko MFK Lokomotíva Zvolen:

     Maroš Libiak,  Ján Urda, Stanislav Kučera

     14.5.2014 o 9,00 hod. – ihrisko MFK Ružomberok:

     Jaroslav Tutura, Milan Poljak, Peter Vrtich

 

     DIEVČATÁ:

 

     14.5.2014 o 9,00 hod. – ihrisko FK Žiar nad Hronom, Partizánska 154/10:

     Milan Priebera, Benjamín Truban, Jozef Katina

     14.5.2014 o 8,30 hod. – ihrisko TJ Or. Podzámok:

     Stanislav Šveda, Ján Loffay, Cyril Kohár