Spravodajca č. 41/2013-14                                                               2. 5. 2014

 

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.    Prihlášky družstiev dospelých pre nový súťažný ročník 2014/2015 je potrebné zaslať na SsFZ v termíne do 20.6.2014. Formulár – prihláška do súťaže nájdete v ISSF v časti Dokumenty. Štartovný vklad uhradí FK prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry za mesiac jún 2014. Výška štartovného vkladu sa pre nový súťažný ročník nemení - (500/370/230 €). Informácie ohľadne sezónnych súpisiek 2014/2015 zverejníme v najbližších Spravodajcoch.

2.    Prideľovanie čísel pre súťažný ročník 2014/2015 sa uskutoční na SsFZ dňa 25.6.2014. Pripomíname FK, že ako pomôcka k štartovým číslam je na stránke SsFZ v sekcii Komisie-ŠTK-Materiály zverejnená Bergerova tabuľka čísel.

3.    ŠTK schvaľuje zmeny termínov a UHČ:

·      03.05.2014 (sobota) o 16,30 hod. – 20.kolo V. liga D Olováry – Lubeník

·      04.05.2014 (nedeľa) o 16,30 hod. – 22.kolo MRS Teplička n. Váhom – Badín

·      04.05.2014 (nedeľa) o 16,30 hod. – 20.kolo V. liga C Pliešovce – Krupina

·      08.05.2014 (štvrtok) o 16,30 hod. – 14.kolo V. liga C Dudince – Šalková

·      08.05.2014 (štvrtok) o 16,30 hod. – 14.kolo V. liga C Jupie BB – Repište

·      08.05.2014 (štvrtok) o 16,30 hod. – 19.kolo IV. liga S O. Jasenica – Trstená

·      08.05.2014 (štvrtok) o 17,00 hod. – 19.kolo V. liga C Č. Balog – Hriňová

·      10.05.2014 (sobota) o 17,00 hod. – 21.kolo IV. liga S K. Lieskovec – O. Veselé

·      10.05.2014 (sobota) o 16,30 hod. – 21.kolo V. liga C Medzibrod – Sl. Ľupča

·      11.05.2014 (nedeľa) o 16,30 hod. – 23.kolo MRS – K.N. Mesto – Teplička n. Váhom

·      17.05.2014 (sobota) o 17,00 hod. – 22.kolo V. liga A Staškov – S. Bystrica

·      17.05.2014 (sobota) o 16,00 hod. – 22.kolo V. liga A Strečno – Stráža

·      18.05.2014 (nedeľa) o 17,00 hod. – 24.kolo MRS Rakytovce – Krásno

·      21.05.2014 (streda)  o 17,30 hod. – 24.kolo MRS Brusno – Z. Poruba

·      23.05.2014 (piatok)  o 17,00 hod. – 23.kolo IV. liga Stráňavy – O. Veselé

·      31.05.2014 (sobota) o 17,00 hod. – 24.kolo IV. liga S T. Štiavnička - Bytčica

·      01.06.2014 (nedeľa) o 17,00 hod. – 24.kolo V. liga C Pliešovce – Č. Balog

·      04.06.2014 (streda)  o 17,00 hod. – 21.kolo MRS Badín – Čadca

4.    Prerokované námietky kapitánov :

·        Poltár – Kováčová (H – 2x, neopodstatnená, odstupujeme DK)

5.    Oneskorené začiatky stretnutí :

·        Divinka – Raková (ISSF)

·        Bytča – N. Baňa (oneskorený príchod R, opodstatnené, dopravná nehoda)

6.      ISSF : Pripomíname, že vypisovanie elektronického zápisu o stretnutí v zmysle RS 2013/2014 čl. XV. odst.1/i.– nominácie hráčov je možné realizovať včas pred stretnutím aj mimo miesta stretnutia, nie tesne pred UHČ, čím sa neopodstatnene posúvajú začiatky stretnutí. Opakované nedostatky so zabezpečením ISSF na MFS a nedodržanie UHČ budeme v jarnej časti riešiť opatreniami cestou DK SsFZ.

7.      Evidenciu ŽK podľa hráčov, družstiev a súťaží si vedie v súťažiach dospelých ŠTK už len vo svojej internej evidencii osobných trestov. Pre FK je smerodajná a záväzná presná evidencia osobných trestov v ISSF, v časti Reporty, ku ktorým majú prístup všetci manažéri klubov. Podľa nového Disciplinárneho poriadku bude ŠTK predkladať DK SsFZ zoznam hráčov na potrestanie po 5., 9., 12., atď. napomenutí ŽK.

8.      Reorganizácia súťaží 2014/2015 – aktuálny stav je k nahliadnutiu na úvodnej web-stránke SsFZ v časti Reorganizácia – priebežný stav (pod tabuľkami). Tento materiál je priebežne po odohratých kolách od CL po V. ligy aktualizovaný.

9.      Schválená termínová listina pre súťažný ročník 2014/2015 je zverejnená ne web-stránke SsFZ v časti ŠTK – materiály.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Majsniar)

Upozorňujeme FK, že štart žiakov na tzv. papierové žiacke RP je možný len do konca jarnej časti prebiehajúceho ročníka, teda max. do 30.6.2014. 

Z dôvodu letných dovoleniek odporúčame FK už teraz priebežne požiadať o vystavenie tzv. plastových RP žiakov. Uvedeným postupom sa vyhnú problémom so štartom žiakov na začiatku nového súťažného ročníka.

1. KM  schvaľuje nasledovné zmeny termínov ÚHČ a miest MFS:

ŽIACI    

a)       II. liga U15,U13 – 19.kolo (O.Veselé – D.Kubín) z termínu 27.4. na 11.6.2014 o 15,00 a 17,00.

b)      II.liga U15, U13 – 23.kolo (Žarnovica – Krupina) z termínu 24.5. na 22.5.2014 o 15,00 a 17,00.

c)      II.liga U15, U13 – 15.kolo (B.Štiavnica – R.Sobota) z termínu 8.5. na 6.5.2014 o 15,30 a 17,30.B.Štiavnica zaplatí 5€ v MZF.

d)      II.liga U15, U13 – 23.kolo (Tvrdošín – Čadca) – zmena UHČ 24.5.2014 o 15,00 a 17,00.

e)      III.ligaU15,U13 sk.C – 19. kolo (S.Ľupča – Kováčová) z termínu 27.4. na 4.6.2014 o 16,00 a18,00.

DORAST

f)       II.liga U19, U17 – 28.kolo (Jupie B.B.–Vrútky) z termínu 14.6. na 15.6.2014 o 10,00 a 12,30 – ihrisko Badín.

g)      II.liga U19, U17 – 29.kolo (R.Sobota – Zvolen) z termínu 1.5. na 15.5.2014 o 13,00 a 15,30. FK Rimavská Sobota zaplatí 5€ v MZF.

h)      II.liga U19, U17 – 24.kolo (Námestovo – Rakytovce) z termínu 18.5. na 11.6.2014 o 13,30 a 15,45.

i)        II.liga U19, U17 – 30.kolo (Rakytovce – Bytča) v pôvodnom termíne, hrisko Radvaň.

j)        II.liga U19,U17 – 21.kolo (Čadca – K.N.Mesto) z termínu 27.4. na 28.5.2014 o 15,30 a 17,30. Zmena poradia ÚHČ (U17 hrá ako prvá).

k)      III.ligask.Sever – 19.kolo (O.Jasenica – Staškov)  z termínu 27.4. na 1.5.2014 o 14,00.

l)        IV.ligask.A – 19.kolo (Radoľa – Terchová), z termínu27.4. na 1.5.2014 o 16,00.

m)    IV.ligask.B – 19.kolo (Dlhá n/O – Trstená) z termínu 27.4. na 8.5.2014 o 16,00, ihrisko Krivá.

n)      IV.ligask.B – 19.kolo (O.Polhora – Zákamenné) z termínu 27.4. na 1.5.2014 o 14,00.

o)      IV.ligask.B – 25.kolo (D. Kubín – O. Veselé) z termínu 8.6. na 5.6.2014 o 17,30.

2.     KM zamieta a neschvaľuje nasledovné zmeny v MFS:

a)      II.liga U15, U13 sk.Sever – 23.kolo (Zákamenné – O.Veselé) z termínu 24.5 na 28.5.2014 o 15,00 a 16,30, neschválenéchýba súhlas FK Zákamenné.

b)      III.liga U15, U13 sk.C – 26.kolo (Hliník – Pliešovce) z termínu 14.6. na 12.6.2014 o 15.30 a 17.30,neschválené -chýba súhlas FK Pliešovce.

c)      III.liga U16, U13 sk.B – 15.kolo (Z.Poruba – Klin) zmena ÚHČ na 12,30 a 14,30, neschválenéchýba súhlas FK Klin.

d)      II.liga U15, U13 sk.Juh – 20.kolo (N. Baňa –Tornaľa ) z termínu 3.5.2014, zamietame, hrá sa v pôvodnom termíne 3.5.2014.

e)      III.ligadorast.sk.Juh – 20. kolo (Detva – H. Nemce),zamietame, hrá sa v pôvodnom termíne 3.5.2014.

f)       IV.liga dorast .sk A – 21.kolo (Radoľa – Strečno), zamietame, hrá sa v pôvodnom termíne 10.5.2014.

3.     KM oznamuje:

a)      Kontumujeme MFS  III .liga U15, U13 sk.B – 19.kolo (Trstená – Blatnica) priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Trstená, podľa SP čl. 100/b.

b)      Kováčová – Kremnica – 20. kolo ( dorast – 4.liga sk. C ) – 3.5.2014 o 14,00 – MFS  zrušené.

c)      Žiadame FK Blatnica o písomné vyjadrenie prostredníctvom ISSF k nenastúpeniu na MFS uvedené v predchádzajúcom bode 3a.

d)      Žiadame FK Slovenská Ľupča o vyplatenie paušálnej odmeny vo výške 14,50€ rozhodkyni Lenke Frontovej v termínedo 6.5.2014. V opačnom prípade záležitosť postúpime DK pre nesplnenie článku VIII/6b RS 2013/2014.

e)      Dôrazne žiadame FK Varín a FK Radoľa o predloženie vzájomnej dohody prostredníctvom ISSF o odohratí neodohraného MFS žiakov Varín – Radoľa v zmysle telefonickej dohody s predsedom KM, v  termíne do 6.5.2014, v opačnom prípade termín nariadi KM.

f)       Upozorňujeme nasledovné FK na dodržiavanie ÚHČ stretnutí:

L. Sliače dorast - .technické problémy, Lučenec dorast - ISSF.

g)      Berieme na vedomie list FK Strečno k žiadosti o preloženie MFS Strečno -  Radoľa.( dorast).

h)      Podanie v ISSF  FK Poltár zo stretnutia Žarnovica – Poltár - žiaci bolo prijaté, na základe informácie ŠTK – HP FK Žarnovica je schválená do 1.5.2014.

i)        Námietku FK Čierne zo stretnutia K. Lieskovec – Čierne (dorast)  postupujeme KR.

j)       Žiadosti FK na preloženie MFS v termíne kratšom, ako 11 dní pre odohratím, bude KM schvaľovať len vo vážnych a výnimočných prípadoch, ktoré žiadajúci FK musí riadne dokladovať.

k)      FK podávajú svoje žiadosti o zmenu termínu stretnutia a aj  vyjadrenia súpera k zmene termínu stretnutiaprostredníctvom ISSF. V prípade, že to RS ukladá, k žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa prostredníctvom ISSF vyjadrí aj druhá strana - súper. KM neakceptuje odkazy na telefónne čísla FK, ktoré sa majú vyjadriť k žiadosti súpera.

l)        Všetky mládežnícke družstvá FK si vo vlastnom záujme aktualizujú svoje e-mailové adresy zaslaním na adresu: mladezssfz@gmail.com

       

KM pripomína všetkým FK, že od jarnej časti 2013/2014 každé družstvo evidované v čase konania stretnutia ako neplatič za neuhradenie MZF po termíne splatnosti, bude KM SsFZ automaticky odstupovať na riešenie DK, ktorá v zmysle odporučenia VV SsFZ, udelí pokutu a následne prikročí k ďalším disciplinárnym opatreniam (odobratie bodov, zastavenie matričných úkonov a pod....).

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-921 Na návrh KR SsFZ Stanislav Muráň DZ 1 týždeň nepodmienečne od 28.4.14 do 4.5.14, DP 63-1a, uhradiť 10 €.

D-922 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ Roman Burzík 1182966 Oravské Veselé 3 SN od 21.4.14, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-923 Štefan Balász 1287427 Fiľakovo 6 SN od 21.4.14, DP 45-2b, uhradiť 5 € v MZF.

D-924 Marek Sýkora 1258642 Krásno nad Kysucou 1 SN od 28.4.14, DP 45-2a, uhradiť 5 € v MZF.

D-925 Na základe správy DZ a odborného stanoviska KR SsFZ Peter Lunter 1268364 Rakytovce 5 SN od 30.4.14, DP 45-2b, uhradiť 5 € v MZF.

D-926 Martin Brtko 1267001 Dolný Kubín 2 SN od 28.4.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-927 Vladimír Sendrei tréner FK Poltár SŽ 4 SN od 28.4.14, DP 48-1c, uhradiť 5 € v MZF.

D-928 Jaroslav Kocúr vedúci družstva FK Kováčová dospelí 5 SN od 28.4.14, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-929 DK odstupuje KR SsFZ na predloženie odborného stanoviska list FK Belá zo dňa 29.4.14 ohľadom stretnutia V. ligy skupina A dospelí Rajec-Belá

D-930 Mário Martini 1153600 Belá DK hráčovi dňom 28.4.14 pozastavuje výkon športovej činnosti do vyriešenia previnenia. Hráč v termíne do 6.5.14 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojim nedokázaným vyjadreniam týkajúcim sa požitia alkoholických nápojov rozhodcami pred stretnutím V. ligy skupina A dospelí Rajec-Belá a k telefonátu predsedovi KR SsFZ počas priebehu stretnutia.

D-931 Štefan Čepela 1153997 Belá hráč v termíne do 6.5.14 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojim nedokázaným vyjadreniam v kabíne rozhodcov, týkajúcim sa požitia alkoholických nápojov rozhodcami pred stretnutím V. ligy skupina A dospelí Rajec-Belá

D-932 DK žiada FK Belá v termíne do 6.5.14 o predloženie písomného vyjadrenia k nedokázaným obvineniam rozhodcov z požitia alkoholických nápojov pred stretnutím V. ligy skupina A dospelí Rajec-Belá a k oprávnenosti pôsobenia funkcionára Jána Holúbeka na hráčskej lavičke počas stretnutia.

D-933 Michal Korenčík 1179602 Belá DK hráčovi dňom 28.4.14 pozastavuje výkon športovej činnosti do vyriešenia previnenia. DO hráčovi bude udelené po predložení odborného stanoviska KR SsFZ k previneniu hráča a protestu FK Belá.

D-934 Ľubomír Jakuba HU FK Málinec dospelí menovaný v termíne do 6.5.14 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (nepodpísanie záznamu na zadnej strane zápisu o stretnutí IV. ligy skupina Juh dospelí Málinec-Zvolen).

D-935 FK Málinec dospelí pokuta 150 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 57-1a a 64-1a za neprístojnosť diváka a nedostatočnú usporiadateľskú službu po stretnutí IV. ligy skupina Juh dospelí Málinec-Zvolen.

D-936 Radovan Kulík 1145662 Zvolen 1 SN od 28.4.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-937 DK berie na vedomie oznámenie Jaroslava Súkeníka trénera FK Rudinská zo dňa 28.4.14.

D-938 Na základe správy DZ Jakub Chudiak 1258569 Námestovo DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO.

D-939 DK berie na vedomie žiadosť FK Stráža zo dňa 29.4.14.

D-940 DK ruší DO uvedené pod D-905.

D-941 Zoltán Cibuľa 1218631 Veľký Krtíš 1 SN od 28.4.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-942 Branislav Kaplik 1176512 Radoľa 1 SN od 28.4.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-943 Miloslav Samec 1096090 Strečno 1 SN od 28.4.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-944 Ľubomír Micheľ 1183985 Lubeník 1 SN od 28.4.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-945 Peter Gašinec 1173631 Radoľa 4 SN od 28.4.14, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-946 Filip Bojko 1288942 Raková 1 SN od 28.4.14, DP 45-2a, uhradiť 5 € v MZF.

D-947 Samuel Grochal 1292268 Čierne 1 SN od 28.4.14, DP 45-2a, uhradiť 5 € v MZF.

D-948 Tomáš Chovanec 1159837 Liptovská Štiavnica 1 SN od 28.4.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-949 Martin Závodník 1208570 Lietavská Lúčka 1 SN od 28.4.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-950 Tomáš Kramar 1197648 Lietavská Lúčka 1 SN od 28.4.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-951 DK odvolaniu FK Málinec voči DO uvedenému pod D-919 na základe stanoviska sekretariátu SsFZ vyhovuje. DK ruší DO pokuta 100 € + 10 € za prerokovanie previnenia.

D-952 DK žiada R Martin Jaroščiak v termíne do 6.5.14 o predloženie podacieho lístku doporučeného listu 1. triedy, ktorým bol zaslaný zápis o stretnutí IV. ligy skupina Juh dospelí Poltár-Kováčová.

D-953 Na návrh KR SsFZ Tomáš Martinka pokarhanie, DP-11 za oneskorené ospravedlnenie z MFS, uhradiť 10 €.

D-954 Na návrh KR SsFZ FK Oravské Veselé dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, podľa DP 64-1a, za porušenie kap. XVII. ods. 3 a XVIII. ods. 2 RS 2013/14 – oneskorené predloženie DVD záznamu zo stretnutia IV. ligy skupina Sever dospelí Oravské Veselé-Tvrdošín).

D-955 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 ŽK od 28.4.14 na 1 MFS :

           Marián Štefaničiak 1146805 Turčianska Štiavnička, uhradiť 10 € v MFZ.

D-956 Žiadosti o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DO-DP 41-1:

           Róbert Fekete 1259974 Kalinovo na 1 SP do 31.8.14, uhradiť 5 € v MZF.

           Richard Lepieš 1248770 Očová na 1 SP do 31.10.14, uhradiť 5 € v MZF.

           Roman Vilhan 1149798 Buzitka zamieta sa, porušenie DP 41-1, uhradiť 10 € v MZF.

D-957 DK predvoláva na zasadnutie dňa 7.5.14: 

         o 16:00 hod. zo stretnutia Poltár-Kováčová IV. liga skupina Juh dospelí FK Poltár Peter Olšiak HU, FK Kováčová Juraj Homola 1153402 a Ján Baláž masér.

Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.    

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)         

1.    Prerokované boli nasledovné sťažnosti FK: Oravské Veselé – Tvrdošín (sťažnosť obidvoch mužstiev) – Or. Veselé: sťažnosť neopodstatnená (uhradiť poplatok 10 € v MZF), Tvrdošín: sťažnosť neopodstatnená (uhradiť poplatok 10 € v MZF), Jupie Podlavice U19 (Rakytovce – Jupie Podlavice) – sťažnosť opodstatnená, Námestovo U19 (N. Baňa - Námestovo) – sťažnosť opodstatnená, Belá (Rajec - Belá) - námietka neakceptovaná z dôvodu nesplnenia náležitostí v zmysle článku XVIII aktualizovaného Rozpisu súťaží SsFZ 2013/14, list p. Adamcovej - postupujeme DK.

Voči R a DZ, ktorí v predmetných stretnutiach postupovali nesprávne boli zo strany KR vyvodené opatrenia v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ SsFZ. Odporúčame FK aby si robili videozáznamy aj z mládežníckych stretnutí, nakoľko v prípade absencie videa nie je možné sťažnosť objektívne posúdiť.

Ďalej žiadame kluby: Radoľa – dorast (Oščadnica - Radoľa), Lučenec (Krásno nad Kysucou - Lučenec), Kalinovo (Nová Baňa - Kalinovo) o uhradenie poplatku 10 € v MFZ za neopodstatnené sťažnosti.

2.    Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptovať neoficiálne sťažnosti (listy, podnety, námietky a pod.) na výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náležitosti v zmysle článku XVIII aktualizovaného Rozpisu súťaží SsFZ 2013/14.

 

3.    Žiadame zaslať videozáznam z MFS dospelých: Nová Baňa – Kysucké Nové Mesto (do 5.5.2014) pod následkom odstúpenia na DK SsFZ.

4.    Upozorňujeme R a DZ na dôsledné preštudovanie zmien vyznačených v Rozpise súťaží zelenou farbou, platných pre jarnú časť ročníka 2013/2014. Zmeny RS sú uvedené na webovej stránke v časti „Rozpis súťaží“.

Nakoľko sa množia prípady neodôvodneného zasielania papierového Zápisu o stretnutí na SsFZ, žiadame R aby venovali zvláštnu pozornosť kapitole XIV, bod 3, písm. e) Rozpisu súťaží.

Zároveň dôrazne upozorňujeme R na správnosť popisu priestupkov v Zápise o stretnutí, z dôvodu opakovaných nedostatkov v tejto činnosti (kapitola XX Rozpisu súťaží)!

Žiadame rozhodcov, aby v elektronickom zápise vyplňovali kolonku námietky a zranení hráči.

5.    Upozornenia pre DZ:

a) V prípade, že rozhodca neudelí ČK resp. nesprávne udelí ČK, tieto skutočnosti uvediete:

- V Správe PR v časti 2 DISCIPLINÁRNA KONTROLA

- V Správe DS v časti C: ÚDAJE ZO STRETNUTIA, časť 3 - napomínaní a vylúčení hráči, okienko Podnet PR.

Neuvedenie týchto skutočností v Správe DS bude mať za následok disciplinárne konanie voči DZ.

b) DZ majú povinnosť si skontrolovať správnosť a včasnosť (vždy utorok do 12:00 hod.!) uzavretia správ DS a DPR v systéme ISSF. V prípade opakovania sa nedostatkov s uzatváraním správ v systéme ISSF budú DZ pozvaní na preškolenie.

c) DZ sa dôrazne pripomína povinnosť dôsledne kontrolovať počty a prítomnosť členov US pred každým MFS.

6.    Dňa 3.5.2014 sa v B. Bystrici uskutoční pracovný Workshop delegátov SsFZ (pozvánky budú poslané e-mailom), ktorého sa zúčastnia: Babka, Badura, Halaj, Hubka, Chvíľa, Kanka, Konečný, Kosec, Koša, Ligač, Majsniar, Mertinyák, Repa, Spišiak.

7.    Rozhodcovia, ktorí doteraz neobdržali plastový preukaz majú možnosť sa informovať o jeho prevzatí na SsFZ.

8.    Dňa 29.5.2014 sa uskutoční výjazdové zasadnutie KR v Demänovej, ktorého predmetom bude aj otázka nominačných listín R a DZ.

9.    Ukončenie činnosti: Juraj Šuška, Roman Šupina  - KR ďakuje za doterajšiu aktívnu činnosť.

10.  Ospravedlnenia R:  Szabó 17.5. a 31.5., Machyniak 17.5.-18.5. a 31.5.-1.6. vždy od 15:00, Golian 8.5., 24.5., 7.6.-8.6., Wojčík 17.5., 24.5.-25.5., Kollár 17.5.,24.5.-25.5. a 1.6., Madera 24.5. a 14.6. vždy do 15:00, Martinka 3.5.-4.5. – postúpené na KR, Kaliňák 17.5., Šuška – ukončenie aktívnej činnosti k 1.5., Hraško 24.5.-25.5., Maga 1.5. – FP, Staník 1.5. – FP, Krajčí M. 1.5. FP a 24.5.-25.5., Nagy 1.5. FP a 7.6.-8.6., Bátory P. 24.5.-25.5.,

11.  Ospravedlnenie DZ : Tavač 17 – 18.5., Alakša 10 – 11.5., Chovan 18.5., 8.6., Piaček 24-25.5.,  Veky 24-25.5.,

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)       

1.    TMK SsFZ pozýva predsedov TMK ObFZ na spoločné zasadnutie, ktoré sa uskutoční dňa 7. mája 2014 (streda) o 10.00 hod. v zasadačke SsFZ v Banskej Bystrici, Partizánska cesta 93.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.     Oznamujeme FK, že od jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014 schválil VV SsFZ podmienky pre to, aby platby za R a DZ u všetkých FK prebiehali prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, bez zálohových platieb. Tento systém však vyžaduje maximálnu platobnú disciplínu zo strany FK. V prípade potreby bude musieť SsFZ uplatniť voči neplatičom disciplinárne a športovo-technické dôsledky, prípadne obmedzenia pri registrácii a matričných úkonov. Upozorňujeme, že v prípade, že sa niektorý klub objaví v ISSF ako   n e p l a t i č, automaticky, v zmysle odporučenia VV SsFZ ho potrestá DK v zmysle DP. Z uvedeného dôvodu odporúčame futbalovým klubom uhradiť mesačnú zbernú faktúru minimálne 2 dni pred uplynutím termínu splatnosti z dôvodu času realizácie prevodu príslušnou bankou a času na „spárovanie“ platby s príslušnou faktúrou. Zásadne neodporúčame platbu poštovým poukazom (7 – 10 dní trvá identifikácia platiteľa a spárovanie FA).

2.     Všetky informácie z Konferencie SsFZ k problematike mládežníckeho futbalu, ktorá sa uskutočnila 28.3.2014 v B. Bystrici, nájdete na stránke SsFZ v časti Konferencia SsFZ (zápisnica, prezentácie, fotogaléria).

 

Zmena DL :

Olováry – Lubeník (20.k.,3.5. AR1 Polomský za Kelemena)

S. Ďarmoty – Jesenské (21.k., 11.5., AR1 Baka za Hucáka, AR2 Hucák za Dada)

Dudince – Šálková (14.k., 8.5., R Košarník za Slašťana)

Rakytovce – Bytča (dor., 30.k., 8.5., R Kučera za Košarníka, AR1 Melich za Kučeru)

R. Sobota – Zvolen (dor., 29.k., 15.5., AR2 Budáč st. za Dobrockého)

Pohronie ZH/DŽ – Martin (dor., 23.k., 11.5. R Kučera za Slašťana)

Radoľa – Strečno (dor., 21.k., hrá sa už 10.5. o 14:30, R Štrba, AR ObFZ CA, predz.zrušený)

Detva – H. Nemce (dor., 20.k., 8.5., R Sivák, AR ObFZ ZV – nová)

Závodie – Bánová (žiaci, 20.k.,3.5., R ObFZ ZA za Šašvary)

Krásno – Závodie (žiaci, 15.k., 8.5., R ObFZ CA za Nováka)

Pohronie ZH/DŽ – Podbrezová (SFZ., 6.k., 10.5. R Libiak za Slašťana)

Radzovce – D. Strehová (21.k., 11.5., DZ Rosiar za Alakšu)

O. Jasenica – Trstená (19.k., 8.5., DZ Budač P. za Spišiaka)

Č. Balog – Hriňová (19.k., 8.5., DZ Kubinec za Zdechovana)

Kováčová – Kremnica (dor. nehrá sa)

 

 

Sekretariát žiada všetkých R a DZ, ktorí majú vo svojich telefónoch pri mene Jozef Majerčík uvedené číslo

0907 926 181 (toto číslo je omylom uvedené aj v aktuálnom RS SsFZ 2013/2014), aby toto číslo   v y m a z a l i.

Hovory na uvedené číslo totiž narušujú súkromie osoby, ktorá nie je s uvedeným R a ani SsFZ v žiadnom vzťahu.