Spravodajca č. 40/2013-14                                                               25. 4. 2014

 

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

ŠTK SsFZ berie na vedomie disciplinárne opatrenia uložené DK SsFZ uvedené v Spravodajcovi SsFZ č. 37/2013-14 pod D-716 a preraďuje účastníka IV. ligy skupina Sever dospelých, družstvo FK Predmier do nižšej súťaže. Doteraz dosiahnuté výsledky FK Predmier dospelých v 1. – 14. kole súťaže budú anulované a družstvá súperov v stretnutiach 15. – 26. kola súťaže majú voľno.

Na základe disciplinárneho opatrenia uloženého DK SsFZ, uvedeného v Spravodajcovi SsFZ č. 37/2013-14 pod D-717 bude družstvo FK Predmier dospelí v súťažnom ročníku 2014/2015 zaradené do V. ligy skupina A.

1. ŠTK schvaľuje zmeny termínov a UHČ:

·        25.04.2014 (piatok)  o 17,00 hod. – 21.kolo MRS Bytča – N. Baňa

·        26.04.2014 (sobota) o 14,00 hod. – 19.kolo IV. liga S O. Jasenica – Trstená

·        26.04.2014 (sobota) o 17,00 hod. – 21.kolo IV. liga J Žarnovica – Detva

·        27.04.2014 (nedeľa) o 16,00 hod. – 30.kolo IV. liga J Vinica – Revúca

·        03.05.2014 (sobota) o 16,30 hod. – 20.kolo V. liga D Olováry – Lubeník

·        04.05.2014 (nedeľa) o 16,30 hod. – 22.kolo MRS Teplička n. Váhom – Badín

·        04.05.2014 (nedeľa) o 16,30 hod. – 20.kolo V. liga C Pliešovce – Krupina

·        08.05.2014 (štvrtok) o 16,30 hod. – 14.kolo V. liga C Dudince – Šalková

·        08.05.2014 (štvrtok) o 16,30 hod. – 14.kolo V. liga C Jupie BB – Repište

·        10.05.2014 (sobota) o 17,00 hod. – 21.kolo IV. liga S K. Lieskovec – O. Veselé

·        10.05.2014 (sobota) o 16,30 hod. – 21.kolo V. liga C Medzibrod – Sl. Ľupča

·        11.05.2014 (nedeľa) o 16,30 hod. – 23.kolo MRS – K.N. Mesto – Teplička n. Váhom

·        17.05.2014 (sobota) o 17,00 hod. – 22.kolo V. liga A Staškov – S. Bystrica

·        17.05.2014 (sobota) o 16,00 hod. – 22.kolo V. liga A Strečno – Stráža

·        18.05.2014 (nedeľa) o 17,00 hod. – 24.kolo MRS Rakytovce – Krásno

·        21.05.2014 (streda)  o 17,30 hod. – 24.kolo MRS Brusno – Z. Poruba

·        23.05.2014 (piatok)  o 17,00 hod. – 23.kolo IV. liga Stráňavy – O. Veselé

·        31.05.2014 (sobota) o 17,00 hod. – 24.kolo IV. liga S T. Štiavnička - Bytčica

·        01.06.2014 (nedeľa) o 17,00 hod. – 24.kolo V. liga C Pliešovce – Č. Balog

2. Prerokované námietky kapitánov :

3. Oneskorené začiatky stretnutí: Jakub – Sásová (ISSF, tlač, v prípade opakovania FK Jakub odstupujeme DK SsFZ)

4. Prerokované nedostatky v MFS : Jupie BB (videozáznam, hlásateľská služba, vybavenie šatní D ôsob – opakovane, odstupujeme DK), Detva – Poltár (hlásateľská služba)

5. Každé družstvo evidované v čase konania stretnutia ako neplatič za neuhradenie MZF po termíne splatnosti, bude ŠTK SsFZ automaticky odstupovať na riešenie DK, ktorá v zmysle odporučenia VV SsFZ, udelí pokutu a následne prikročí k ďalším disciplinárnym opatreniam (odobratie bodov, zastavenie matričných úkonov a pod.), odstupujeme na riešenie FK Brusno a Málinec.

6. ISSF : Pripomíname, že vypisovanie elektronického zápisu o stretnutí v zmysle RS 2013/2014 čl. XV. odst.1/i.– nominácie hráčov je možné realizovať včas pred stretnutím aj mimo miesta stretnutia, nie tesne pred UHČ, čím sa neopodstatnene posúvajú začiatky stretnutí. Opakované nedostatky so zabezpečením ISSF na MFS a nedodržanie UHČ budeme v jarnej časti riešiť opatreniami cestou DK SsFZ.

7. Evidenciu ŽK podľa hráčov, družstiev a súťaží si vedie v súťažiach dospelých ŠTK už len vo svojej internej evidencii osobných trestov. Pre FK je smerodajná a záväzná presná evidencia osobných trestov v ISSF, v časti Reporty, ku ktorým majú prístup všetci manažéri klubov. Podľa nového Disciplinárneho poriadku bude ŠTK predkladať DK SsFZ zoznam hráčov na potrestanie po 5., 9., 12., atď. napomenutí ŽK.

8. Reorganizácia súťaží 2014/2015 – aktuálny stav je k nahliadnutiu na úvodnej web-stránke SsFZ v časti Reorganizácia – priebežný stav (pod tabuľkami). Tento materiál je priebežne po odohratých kolách od CL po V. ligy aktualizovaný.

9. Schválená termínová listina pre súťažný ročník 2014/2015 je zverejnená ne web-stránke SsFZ v časti ŠTK – materiály.

10.         MFS 21. kola MR Badín – Čadca sa  na základe predloženia dokladov v súlade s RS SsFZčasť VI., bod 11, odkladá. FK predložia na najbližšie zasadnutie ŠTK návrh vzájomnej dohody na dohratie MFS.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Majsniar)

1. KM na základe predložených žiadostí schvaľuje zmeny termínov MFS nasledovne:

ŽIACI      

a)    II.liga U15,U13 – 15.kolo (D.KubínO.Jasenica) z termínu 8.5. na 14.5.2014 o 14,00 a 16,00,

b)   II.liga U15, U13 – 19.kolo ( Žilina C – Čadca) z termínu 26.4. na 26.4.2014 o 10,00 a 12,00,

c)    II.liga U15, U13 – 15.kolo (Or.Veselé – Tvrdošín) z termínu 8.5. na  4.6.2014 o 12,00 a 14,00,

d)   II.liga U15, U13 – 15.kolo (D.KubínOr.Jasenica) z termínu 8.5. na 14.5.2014 o 14,00 a 16,00,

e)    II.liga U15, U13 – 15.kolo (Hnúšťa – Poltár) z termínu 8.5. na 7.5.2014 o 14,00 a 16,00,

f)    II.liga U15, U13 – 24.kolo (Hnúšťa – Tornaľa) z termínu 31.5. na 1.6.2014 o 10,00 a 12,00,

g)   II.liga U15, U13 – 23.kolo (Žarnovica – Krupina) z termínu 24.5. na 22.5.2014(štvrtok) o 15,00 a 17,00,

h)    III.liga U15, U13sk.A – 19.kolo (Čadca B – Staškov) 27.4.2014, U13 o 10,00, U15 o 12.00 ( výmena UHČ stretnutí).

DORAST

i)     II.liga U19, U17 – 22.kolo (Námestovo – Lučenec) z termínu 4.5. na 28.5.2014 o 12.00 a 14.30

j)     II.liga U19, U17 – 27.kolo (Bytča – N.Baňa) z termínu  7.6. na 6.6.2014 o 12,00 a 14,30

k)    II.liga U19, U17 – 29.kolo (Bánová – Lučenec) z termínu 1.5. na 15.5.2014 o 14,00 a 16,15. FK Lučenec zaplatí 5€ v MZF.

l)     III.liga sk.Juh – 19.kolo (V.Krtíš – Bacúch) hrá sa o 14,00 hod.

m)  IV.liga sk.A – 22.kolo (Strečno – Štiavnik) z termínu 18.5. na 17.5.2014 o 13,30

n)    IV.liga dor.sk. B – 19.kolo (L.SliačeOr.Veselé), 26.4.2014 o 13,00 hod. L .Sliače uhradia 5€ v MZF

2.   Neschválené a zamietnuté žiadosti o preloženie MFS:

a)     IV.liga dor.sk.D – 20.kolo (Nenince – Poltár) z termínu 3.5.2014 na 8.5.2014 o 16,00 – zamietame.

b)      II.liga U15, U13 – 23.kolo (Žarnovica – Krupina) z termínu 24.5. na 22.5.2014(štvrtok) o 15,00 a 17,00 – neschvaľujeme, chýba súhlas FK Krupina.

c)      II.liga U15, U13 – 23.kolo (Zákamenné – O. Veselé) z termínu 24.5. na 28.5.2014 (streda) o 15,00 a 16,30 – neschvaľujeme, chýba súhlas FK Zákamenné.

3.    Oznamujeme:

a)    IV.liga dor.sk. D – 18.kolo MFK Revúca – Kokava nad Rimavicou– oneskorený začiatok stretnutia z dôvodu technických príčin. Upozorňujeme MFK Revúca na dodržiavanie ÚHČ stretnutí.

b)    V dostatočnom predstihu upozorňujeme FK, že štart žiakov na tzv. papierové žiacke RP je možný len do konca jarnej časti prebiehajúceho ročníka, teda max. do 30.6.2014. 

c)    Z dôvodu letných dovoleniek odporúčame FK už teraz priebežne si požiadať o vystavenie tzv. plastových RP žiakov. Uvedeným postupom sa vyhnú problémom so štartom žiakov na začiatku nového súťažného ročníka.

d)    Žiadosti FK na preloženie MFS v termíne kratšom, ako 11 dní pre odohratím, bude KM schvaľovať len vo vážnych a výnimočných prípadoch, ktoré žiadajúci FK musí riadne dokladovať.

e)    FK podávajú svoje žiadosti o zmenu termínu stretnutia a aj  vyjadrenia súpera k zmene termínu stretnutia prostredníctvom ISSF, vo výnimočnom prípade na adresu mladezssfz@gmail.com. V prípade, že to RS ukladá, k žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa prostredníctvom ISSF vyjadrí aj druhá strana - súper.

f)     Všetky mládežnícke družstvá FK si vo vlastnom záujme aktualizujú svoje e-mailové adresy zaslaním na adresu: mladezssfz@gmail.com

KM pripomína všetkým FK, že od jarnej časti 2013/2014 každé družstvo evidované v čase konania stretnutia ako neplatič za neuhradenie MZF po termíne splatnosti, bude KM SsFZ automaticky odstupovať na riešenie DK, ktorá v zmysle odporučenia VV SsFZ, udelí pokutu a následne prikročí k ďalším disciplinárnym opatreniam (odobratie bodov, zastavenie matričných úkonov a pod....).

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-877 Na návrh KR SsFZ R Igor Katreniak 1 týždeň od 21.4.14 do 27.4.14, DP 63-1a, uhradiť 10 €.

D-878 Stanislav Jačmeník asistent trénera FK Buzitka dospelí 8 SN od 14.4.14, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-879 Stanislav Jačmeník asistent trénera FK Buzitka dospelí DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 10 € v MZF.

D-880 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ Roman Vilhan 1149798 Buzitka 3 SN od 14.4.14, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-881 FK Buzitka dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, podľa DP 48-4 za neprístojnosti asistenta trénera v stretnutí V. ligy skupina D dospelí Balog nad Ipľom-Buzitka.

D-882 DK odstupuje KR SsFZ disciplinárne previnenie (porušenie ods. 8 a 16 kap. XX. RS 2013/2014 zo stretnutia V. ligy skupina C dospelí Šálková-Hriňová) DZ Stanislav Muráň a žiada o predloženie návrhu DO podľa DP 63-1a. DZ podľa DP 43-2a dňom 28.4.14 predbežným opatrením pozastavuje výkon funkcie do vyriešenia previnenia.

D-883 Maroš Ištoňa 1203589 Rosina 4 SN od 14.4.14, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-884 Ján Holúbek tréner FK Belá dospelí DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 10 € v MZF.

D-885 FK Kysucký Lieskovec dospelí pokuta 150 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, podľa DP 48-4 za neprístojnosti trénera v a po stretnutí IV. ligy skupina Sever dospelí Kysucký Lieskovec-Rosina.

D-886 Martin Gajdoš 1218411 Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa B 1 SP do 30.9.14, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-887 Roman Vlček 1233488 Kysucké Nové Mesto 3 SN od 21.4.14, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-888 Róbert Súth 1220468 Vinica 1 SN od 21.4.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-889 Martin Hajdóci 1211252 Málinec 5 SN od 21.4.14, DP 49-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-890 Roman Burzík 1182966 Oravské Veselé DK hráčovi dňom 21.4.14 pozastavuje výkon športovej činnosti do vyriešenia previnenia.

D-891 Filip Janček 1240892 Tvrdošín 1 SN od 21.4.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-892 Ľubomír Vajdečka 1185944 Trstená 1 SP do 31.8.14, DP 46-1a, uhradiť 10 € v MZF.

D-893 Mário Adamus 1248998 Teplička nad Váhom 2 SN od 21.4.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-894 Lukáš Obrcian 1280540 Závažná Poruba 2 SN od 21.4.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-895 Kristán Farský 1282737 Oravská Jasenica 2 SN od 21.4.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-896 Matúš Povalač 1285116 Krupina 4 SN od 21.4.14, DP 45-2a, uhradiť 5 € v MZF.

D-897 Štefan Balász 1287427 Fiľakovo DK hráčovi dňom 21.4.14 pozastavuje výkon športovej činnosti do vyriešenia previnenia.

D-898 Zoltán Rácz 1320340 Jesenské hráč v termíne do 29.4.14 zašle na DK písomné vyjadrenie k rozsahu svojho zranenia v stretnutí III. ligy skupina Juh dorast Fiľakovo-Jesenské.

D-899 Ľubomír Chovanko člen realizačného tímu FK Kysucké Nové Mesto dospelí 4 SN od 21.4.14, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF

D-900 Marek Javorčík 1239717 Podlavice 1 SP do 31.8.14, DP 46-1a, uhradiť 10 € v MZF.

D-901 Michal Jankovič 1206388 Dudince 2 SN od 21.4.14, DP 49-1a, uhradiť 10 € v MZF.

D-902 Dušan Trhančík 1136866 Strečno 1 SN od 21.4.14, DP 46-1a, uhradiť 10 € v MZF.

D-903 FK Stráža dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, podľa DP 48-4 za neprístojnosť funkcionára po stretnutí V. ligy skupina A dospelí Kotešová-Stráža.

D-904 Miroslav Siviček 1260025 Tomášovce 5 SN od 21.4.14, DP 49-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-905 Radoslav Ďanovský 1248963 Martin B 1 SN od 21.4.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-906 Marek Facuna 1209588 Martin B 1 SN od 21.4.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-907 Marcel Birtus 1217419 Čierne 1 SN od 21.4.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-908 Lukáš Krenželák 1292175 Čierne 2 SN od 21.4.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-909 Ján Petrek 1293833 Stará Bystrica 2 SN od 21.4.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-910 Lukáš Špigura 1314035 Oravská Polhora 2 SN od 21.4.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-911 Richard Lepieš 1248770 Očová 2 SN od 21.4.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-912 Róbert Fekete 1259974 Kalinovo 2 SN od 21.4.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-913 FK Sklabiná dospelí pokuta 200 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, podľa DP 58-2 za neprístojnosť diváka v stretnutí V. ligy skupina D dospelí Sklabiná-Jesenské.

D-914 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ Peter Novák 1178628 Dolná Strehová DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO.

D-915 DK konanie o odvolaní FK Sásová voči DO uvedenému pod D-829 (DO na návrh KM SsFZ) zastavuje z dôvodu porušenia DP 84-1, uhradiť 30 € v MZF.

D-916 DK upresňuje spôsob úhrady R a DZ za DO uvedené pod D-796, 826, 827, 828 a 836 – R a DZ uhradia poplatky poštovým poukazom na účet SsFZ uvedenýv RS 2013/2014.

D-917 Na návrh ŠTK SsFZ FK JUPIE Banská Bystrica-Podlavice pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) podľa DP 64-1a za nevyhotovenie videozáznamu zo stretnutia V. ligy skupina C dospelí Podlavice-Pliešovce podľa ustanovení RS 2013/2014.

D-918 DK odvolaniu FK Oravské Veselé voči DO uvedenému pod D-867 (DO na návrh KM SsFZ) nevyhovuje. Odvolanie podľa DP 84-2 predkladá Odvolacej komisii SsFZ.

D-919 Na základe odporúčania VV SsFZ, na návrh sekretariátu SsFZ FK Brusno a Málinec dospelí pokuta po 100 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 64-2 a 64-6 za neuhradenie MZF za mesiac marec 2014 v stanovenom termíne. DK podľa DP 64-6 stanovuje novú lehotu úhrady nedoplatkov do 29.4.14, pod následkom ďalších DO podľa DP 64-8 (ďalšia pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov atď.).

D-920 Žiadosti o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DO-DP 41-1:

          Jozef Uličný 1224099 Nová Baňa zamieta sa, uhradiť10 € v MZF.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.     

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)         

1.    Prerokované boli nasledovné sťažnosti FK: Vinica (Fiľakovo - Vinica) – sťažnosť neopodstatnená (uhradiť poplatok 10 € v MZF), Buzitka (Balog nad Ipľom - Buzitka) – sťažnosť neopodstatnená (uhradiť poplatok 10 € v MZF), Trstená (Tvrdošín - Trstená) – sťažnosť neopodstatnená (uhradiť poplatok 10 € v MZF), K. Lieskovec (K. Lieskovec - Rosina) – vyjadrenie klubu odstupujeme DK, D. Strehová (D. Strehová – Balog nad Ipľom) - sťažnosť čiastočne opodstatnená – 63´ R správne uznal regulárny gól, 77´ nesprávne udelená ČK po 2. ŽK, mal byť nariadený PK pre mužstvo D, Stráža (Kotešová - Stráža) – námietka neakceptovaná z dôvodu nesplnenia náležitostí v zmysle článkov XVII a XVIII aktualizovaného Rozpisu súťaží SsFZ 2013/14, Oravské Veselé – Tvrdošín (sťažnosť obidvoch mužstiev) - v riešení, KR zaujme stanovisko po podrobnej analýze videozáznamu. Voči R a DZ, ktorí v predmetných stretnutiach postupovali nesprávne boli zo strany KR vyvodené opatrenia v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ SsFZ. Odporúčame FK aby si robili videozáznamy aj z mládežníckych stretnutí, nakoľko v prípade absencie videa nie je možné sťažnosť objektívne posúdiť.

Ďalej žiadame kluby: Radoľa – dorast (Oščadnica - Radoľa), Lučenec (Krásno nad Kysucou - Lučenec), Kalinovo (Nová Baňa - Kalinovo) o uhradenie poplatku 10 € v MFZ za neopodstatnené sťažnosti.

2.    Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptovať neoficiálne sťažnosti (listy, podnety, námietky a pod.) na výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náležitosti v zmysle článku XVIII aktualizovaného Rozpisu súťaží SsFZ 2013/14.

3.    Upozorňujeme R a DZ na dôsledné preštudovanie zmien vyznačených v Rozpise súťaží zelenou farbou, platných pre jarnú časť ročníka 2013/2014. Zmeny RS sú uvedené na webovej stránke v časti „Rozpis súťaží“.

Nakoľko sa množia prípady neodôvodneného zasielania papierového Zápisu o stretnutí na SsFZ, žiadame R aby venovali zvláštnu pozornosť kapitole XIV, bod 3, písm. e) Rozpisu súťaží.

Zároveň dôrazne upozorňujeme R na správnosť popisu priestupkov v Zápise o stretnutí, z dôvodu opakovaných nedostatkov v tejto činnosti (kapitola XX Rozpisu súťaží)!

4.    Upozornenia pre DZ:

a) V prípade, že rozhodca neudelí ČK resp. nesprávne udelí ČK, tieto skutočnosti uvediete:

- V Správe PR v časti 2 DISCIPLINÁRNA KONTROLA

- V Správe DS v časti C: ÚDAJE ZO STRETNUTIA, časť 3 - napomínaní a vylúčení hráči, okienko Podnet PR.

Neuvedenie týchto skutočností v Správe DS bude mať za následok disciplinárne konanie voči DZ.

b) DZ majú povinnosť si skontrolovať správnosť uzavretia správ DS a DPR v systéme ISSF. V prípade opakovania sa nedostatkov s uzatváraním správ v systéme ISSF budú DZ pozvaní na preškolenie.

c) DZ sa dôrazne pripomína povinnosť dôsledne kontrolovať počty a prítomnosť členov US pred každým MFS.

5.    Dňa 3.5.2014 sa v B. Bystrici uskutoční pracovný Workshop delegátov SsFZ (pozvánky budú poslané e-mailom), ktorého sa zúčastnia: Babka, Badura, Halaj, Hubka, Chvíľa, Kanka, Konečný, Kosec, Koša, Ligač, Majsniar, Mertinyák, Repa, Spišiak.

6.    Žiadame R a DZ MR a IV. ligy, aby svoje ospravedlnenia zo stretnutí posielali mailom p. Tomčíkovi a zároveň aj vedúcemu obsadzovacieho úseku p. Perašínovi. Prosíme o sledovanie následného zverejnenia ospravedlnenia, v prípade ak toto nebude zverejnené v najbližšom spravodajcovi, je potrebné o tom upovedomiť p. Perašína.

7.    Náhradný termín jarných fyzických previerok R SsFZ sa uskutoční 1.5.2014 v B. Bystrici (prezentácia 8:30 – 9:00 hod.). R MR Stred a R Projektu Talent predložia potvrdenie od telovýchovného lekára o spôsobilosti absolvovať FP a vykonávať funkciu R. Ostatní R sú povinní predložiť  potvrdenie od praktického lekára.  Bez uvedeného potvrdenia nie je možné absolvovať FP. Šatne budú zabezpečené v športovej hale Štiavničky, prezentácia sa uskutoční priamo na tartanovej dráhe. Prípadný oneskorený príchod mimo stanoveného času (viď. program FP) bude považovaný za ospravedlnenú neúčasť! Zúčastnia sa: Čuboň, Šimko, Šuška, Krajčí M., Franek, Bátory P., Bednárik, Podhradský, Dibdiak, Hrtús, Vrtich, Gonda, Jačmeník, Martin, Slašťan, Fábry, Jodas, Kancko, Kollár, Maga, Martinka, Mészáros, Nagy, Olšiak, Rybár, Sivák, Truban M., Žubor, Staník, Námešný, Hanesová, Šupina, Jekkel, Novák, Zaťko, Blichárová, Rojík, Vozár, Remeň, Paňko, Mitúch, Grenčík, Hubočan, Taraba, Urda, Žiak, Ligas, Badura, Krahulec, Stankovianska, Hreus, Rogoň, Kapusta, Horák, Košárnik, Nemček, Ploštica, Melich, Jurička, Katrenčík, Ďuriník, Kubačka. R ktorí nesplnili limity v prvom termíne, opätovne uhradia poplatok 10 € za prenájom tartanovej dráhy.

8.    POZOR ZMENA TERMÍNU! Predlicenčný seminár lic. „A“ R a DZ ObFZ sa uskutoční 1.5.2014 v B. Bystrici s časom prezentácie 7:30 – 8:00 hod. pre rozhodcov (futbalový štadión Štiavničky) a 7:45 – 8:00 hod. pre delegátov (reštaurácia U Vinca). Limity pre úspešné absolvovanie fyzických previerok: 150m – 35s, 50m -  40s opakovane 20x, 40m -  6,6s opakovane 6x.

9.    Rozhodcovia, ktorí doteraz neobdržali plastový preukaz majú možnosť sa informovať o jeho prevzatí na SsFZ.

10.  Žiadame R Michala Spišiaka o oficiálne stanovisko k ďalšiemu pôsobeniu v súťažiach SsFZ.

11.   Ospravedlnenia R:  Žeriava 31.5., Hucák 10.5., 24.5. a 31.5.,  Petrák 18.4.- 28.4., Hreus 1.6., Dodok, Dado, Jelok – všetci 24.5., Botka 8.5., 17.5.-18.5. do 13:00, Švec 24.5., Hlinica 17.5.-25.5., Martin od 23.4. do konca jarnej časti – postúpené na KR, Pataki 24.5., Uhorskai PN od 24.4., Riša 17.5., 24.5., Stankovianska 8.5., Spišiak – nedelegovaný od 19.4. – postúpené na KR.

12.   Ospravedlnenie DZ : Budač P 26.4., Chvíľa 17.4., Bella 10.5., 24.5., Alakša 9 – 10.5., Mertinyák 27-29.4., Kanka 24-25.5., Šmíd 16-18.5., Badura 17-18.5., Doboš 24.5., Borcovan 17.5.,

13.   Oznam pre DZ :Žiadam Vás, aby Ste si vo vlastnom záujme odkontrolovali, Vytvorenie a Uzatvorenie správ delegátov a pozorovateľov rozhodcov, na stretnutiach na ktorých Ste boli delegovaní do 29.4.2014. V prípade, že po tomto termíne sa zistia nedostatky budú voči Vám vyvodené príslušné opatrenia.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)       

1.    TMK SsFZ pozýva predsedov TMK ObFZ na spoločné zasadnutie, ktoré sa uskutoční dňa 7. mája 2014 (streda) o 10.00 hod. v zasadačke SsFZ v Banskej Bystrici, Partizánska cesta 93.

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

Žiada FK Čadca o urýchlenú úhradu faktúry pre FK Rakytovce vo výške 359,91 €, najneskôr do 29.4.2014, pod následkom riešenia DK. Kópiu potvrdenia o úhrade zašlite na sekretariát SsFZ – na vedomie.

 

Odvolacia komisia (predseda Dušan Čaban)

Zápisnica zo zasadnutia Odvolacej komisie SsFZ zo dňa 22.4.2014

Prítomní : Dušan Čaban – predseda OK, Július Kliment, Ladislav Krnáč, Ján Studený a Ivo Chudý - členovia

Odvolacie konanie - 1/2014

Odvolanie FK Predmier voči rozhodnutiu DK SsFZ  pod D - 716 zverejnené v Spravodajcovi

č.37/2013-2014 zo dňa 4.4.2014.

Odvolacie konanie – 2/2014

Odvolanie hráča Richharda Uríčeka 1144978 z FK Predmier  voči rozhodnutiu DK SsFZ pod D -714 zverejnené v Spravodajcovi č.37/2013-2014 zo dňa 4.4.2014.

Odvolacie konanie – 3/2014

Odvolanie Jaroslava Súkeníka, trénera FK Predmier voči rozhodnutiu  DK SsFZ  pod  D – 778 zverejnené v Spravodajcovi č.38/2013-2014   

Odvolacia komisia podané odvolania preskúmala  a uzniesla sa na nasledovných rozhodnutiach:

K bodu 1: OK/1/2014

Odvolanie FK Predmier proti rozhodnutiu DK SsFZ  pod D-716 Spravodajca č.37/2013-2014 v zmysle čl. 85 bod b. DP – zamieta.

Dôvod: Rozhodnutie DK SsFZ  zo dňa 3.4.2014 pod D-716 v súlade s uplatnením disciplinárnych opatrení podľa DP 50-1f, 50-6, 57-1f, a 57-3b v spojení s 33-1, 57-1d, a 57-3b v spojení s 33-1, 57-1a  57-3a, 57-1c, a 57-3a bolo vzhľadom na závažnosť previnení, viacnásobná inzultácia delegovaných osôb a napadnutie videotechnika H priaznivcami klubu domácich opodstatnené a správne. Uvedené previnenia boli DK SsFZ dokázané. 

Poplatok 50.- EUR stanovený Rozpisom súťaže článkom XXIV bod 11 za prerokovania odvolania na DK SsFZ a následne OK SsFZ  bude k úhrade zahrnutý do Mesačnej zbernej faktúry klubu.

K bodu 2: OK/2/2014

Odvolanie Richarda Uríčeka 1144978 hráča FK Predmier proti rozhodnutiu DK SsFZ pod D-714 Spravodajca 37/2013-2014 v zmysle čl.85 bod b.  DP – zamieta.

Dôvod: Disciplinárne opatrenia DP 48-1c a 48-2b, 64-1a a 64-3 boli za hrubú urážku funkcionára riadiaceho orgánu , porušenie povinností kapitána družstva po stretnutí a neprístojnosti v stretnutí uplatnené správne. Hráč, kapitán mužstva svojim konaním nenapomáhal upokojiť  vzniklú situáciu čo mu z výkonu funkcie prináleží, čo vo svojom odvolaní aj priznáva.  

Poplatok za odvolanie 50.- EUR bude zahrnutý k úhrade v MFZ klubu Predmier.

K bodu 3: OK/3/2014

Odvolanie Jaroslava Súkeníka  trénera FK Predmier  proti rozhodnutiu DK SsFZ pod D-778 Spravodajca  č.38/2013-2014 v zmysle čl. 85 bod b.  DP – zamieta.

Dôvod :  Disciplinárne opatrenie v zmysle DP 48-1b bolo DK SsFZ uplatnené správne.

Poplatok za prerokovania odvolania  50.- EUR bude zahrnutý k úhrade do MZF klubu Predmier.

Proti rozhodnutiam OK SsFZ je možné uplatniť opravný prostriedok, odvolanie na OK SFZ. 

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.     Oznamujeme FK, že od jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014 schválil VV SsFZ podmienky pre to, aby platby za R a DZ u všetkých FK prebiehali prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, bez zálohových platieb. Tento systém však vyžaduje maximálnu platobnú disciplínu zo strany FK. V prípade potreby bude musieť SsFZ uplatniť voči neplatičom disciplinárne a športovo-technické dôsledky, prípadne obmedzenia pri registrácii a matričných úkonov. Upozorňujeme, že v prípade, že sa niektorý klub objaví v ISSF ako   n e p l a t i č, automaticky, v zmysle odporučenia VV SsFZ ho potrestá DK v zmysle DP. Z uvedeného dôvodu odporúčame futbalovým klubom uhradiť mesačnú zbernú faktúru minimálne 2 dni pred uplynutím termínu splatnosti z dôvodu času realizácie prevodu príslušnou bankou a času na „spárovanie“ platby s príslušnou faktúrou. Zásadne neodporúčame platbu poštovým poukazom (7 – 10 dní trvá identifikácia platiteľa a spárovanie FA).

2.     Sekretariát žiada nasledovné FK, aby do 29.4.2014 predložili na sekretariát ( e-mailom, resp. faxom) doklad o spôsobe a termíne úhrady faktúry, vystavenej SsFZ za úhradu nákladov spojených s činnosťou delegovaných osôb na ich MFS za mesiac marec 2014  FK: Vidiná, Dukla BB,  Čadca, Demänová, Detva, Hnúšťa, Hliník nad Hronom, Kokava n/Rimavicou, Kremnička, Rabča, Sásová a Turzovka (splatnosť jednotlivých faktúr uplynula najneskôr k 21.4.2014). Uvedené FK následne odstupujeme na riešenie  DK.

3.     Všetky informácie z Konferencie SsFZ k problematike mládežníckeho futbalu, ktorá sa uskutočnila 28.3.2014 v B. Bystrici, nájdete na stránke SsFZ v časti Konferencia SsFZ (zápisnica, prezentácie, fotogaléria).

 

Zmena DL :

Divinka – Raková (19.k., 27.4., AR1 Juríčka za Uhorskaia)

Olováry – Lubeník (20.k.,hrá sa už 3.5. o 16:30, pôvodná del.)

Rajec – Belá (dor., 19.k., 26.4., R Koleno za Perextu)

Námestovo – Lučenec (dor., 22.k., hrá sa až 28.5. o 12:00-14:30, pôvod. del. sa ruší)

Námestovo – Lučenec (dor., 22.k., R Gregorec, AR 1,2 Bušo, Matejčík, DZ Ďurana – nová)

V. Krtíš – Bacúch (dor., 19.k., 1.5., R Hlinica, AR Pásztor)

Nenince – Poltár (dor., 20.k., hrá sa 3.5. o 16:30, pôvod.del.)

Vavrečka – Ludrová (dor., 20.k., 3.5., AR Labuda za Uhorskaia)

O. Veselé – Dlhá n. O. (dor. predz., 20.k., 4.5.,  R Budáč ml. za Martina)

Žilina C – ZA Mojš (žiaci, 14.k., 1.5., R Forbak za Rogoňa)

Rakytovce – Brusno (22.k., 3.5. DZ Bacsa za Koseca)

Vrútky – Tvrdošín (20.k., 3.5., DZ Brťka za Mertinyáka)

Raková – Strečno (20.k., 4.5. DZ Mertyniák za Muráňa)

                    Badín – Čadca (MR, nehrá sa)

 

Sekretariát žiada všetkých R a DZ, ktorí majú vo svojich telefónoch pri mene Jozef Majerčík uvedené číslo

0907 926 181 (toto číslo je omylom uvedené aj v aktuálnom RS SsFZ 2013/2014), aby toto číslo   v y m a z a l i.

Hovory na uvedené číslo totiž narušujú súkromie osoby, ktorá nie je s uvedeným R a ani SsFZ v žiadnom vzťahu.