Spravodajca č. 37/2013-14                                                                4. 4. 2014

 

 

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.    ŠTK schvaľuje zmeny termínov a UHČ:

·         12.04.2014 (sobota) o 17,00 hod. – 17.kolo V. liga C Šalková – Hriňová

·         26.04.2014 (sobota) o 14,00 hod. – 19.kolo IV. liga S O. Jasenica – Trstená

·         26.04.2014 (sobota) o 14,00 hod. – 21.kolo IV. liga J Žarnovica – Detva

·         27.04.2014 (nedeľa) o 16,00 hod. – 30.kolo IV. liga J Vinica – Revúca

·         08.05.2014 (štvrtok) o 16,30 hod. – 14.kolo V. liga C Dudince – Šalková

·         08.05.2014 (štvrtok) o 16,30 hod. – 14.kolo V. liga C Jupie BB – Repište

·         23.05.2014 (piatok)  o 17,00 hod. – 23.kolo IV. liga Stráňavy – O. Veselé

2.    Na základe písomného stanoviska MK SsFZ hráči FK Čadca (Melicháč, Korduliak) hrali v MFS 16.kola Čadca – Tisovec oprávnene.

3.    DK SsFZ odstupujeme na riešenie porušenie RS čl. XV/3 zo strany FK Krupina v stretnutí (Medzibrod – Krupina).

4.    Prerokované nedostatky v stretnutí IV. ligy J Divín – Hnúšťa odstupujeme DK SsFZ

5.    Prerokované námietky kapitánov :

·        Krásno – Lučenec (H – opodstatnená, odstupujeme KR)

·        Radoľa – Skalité (H – neopodstatnená, odstupujeme KR)

·        Strečno – Belá (H – neopodstatnená, odstupujeme KR)

·        Šalková – Č. Balog (H – opodstatnená, odstupujeme KR)

6.    Oneskorené začiatky stretnutí: Z. Poruba – N. Baňa (tlačiareň), Divín – Hnúšťa, Poltár – Fiľakovo (ISSF), Málinec – Revúca (ISSF), Terchová – Staškov (ISSF), Dúbrava – Palúdzka (ISSF), Dudince – Jupie BB (ISSF), Krupina – Hriňová (ISSF), Radzovce – Mýtna (ISSF), Jesenské – Olováry (ISSF). Menovaným domácim FK pripomíname bod 9 tejto správy.

7.    Schvaľujeme FK Halič náhradnú plochu v Starej Haliči pre MFS mládeže.

8.    Pripomíname všetkým FK, že od jarnej časti 2013/2014 každé družstvo evidované v čase konania stretnutia ako neplatič za neuhradenie MZF po termíne splatnosti, bude ŠTK SsFZ automaticky odstupovať na riešenie DK, ktorá v zmysle odporučenia VV SsFZ, udelí pokutu a následne prikročí k ďalším disciplinárnym opatreniam (odobratie bodov, zastavenie matričných úkonov a pod.).

9.    ISSF : v dostatočnom časovom predstihu avizujeme FK, aby pred jarnou časťou vynaložili úsilie k vytvoreniu materiálno – technických podmienok  na vyplnenie elektronického zápisu na MFS v zmysle RS 2013/2014 čl. XV. odst.1/i. Pripomíname, že vypisovanie elektronického zápisu o stretnutí – nominácie hráčov je možné realizovať včas pred stretnutím aj mimo miesta stretnutia, nie tesne pred UHČ, čím sa neopodstatnene posúvajú začiatky stretnutí. Opakované nedostatky so zabezpečením ISSF na MFS a nedodržanie UHČ budeme v jarnej časti riešiť opatreniami cestou DK SsFZ.

10.  Evidenciu ŽK podľa hráčov, družstiev a súťaží si vedie v súťažiach dospelých ŠTK už len vo svojej internej evidencii osobných trestov. Pre FK je smerodajná a záväzná presná evidencia osobných trestov v ISSF, v časti Reporty, ku ktorým majú prístup všetci manažéri klubov. Podľa nového Disciplinárneho poriadku bude ŠTK predkladať DK SsFZ zoznam hráčov na potrestanie po 5., 9., 12., atď. napomenutí ŽK.

11.  Reorganizácia súťaží 2014/2015 – aktuálny stav je k nahliadnutiu na úvodnej web-stránke SsFZ v časti Reorganizácia – priebežný stav (pod tabuľkami). Tento materiál je priebežne po odohratých kolách od CL po V. ligy aktualizovaný.

12.  Schválená termínová listina pre súťažný ročník 2014/2015 je zverejnená ne web-stránke SsFZ v časti ŠTK – materiály.

13.  Na základe rozhodnutia DK SsFZ z 3.4.2014, pod D-716 sa stretnutie 16. kola IV. ligy sk. SEVER Predmier – K. Lieskovec nehrá.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Majsniar)

1.    KM na základe predložených žiadostí schvaľuje zmeny termínov MFS nasledovne:

ŽIACI

a)    II. liga U15 a U13 – 18.kolo (Poltár – Krupina) z termínu 19.4.2014 na 17.4.2014 o 10,00 a 12,00 hod.

b)    III. liga U15 a U13 sk. A – 19.kolo (Zborov – Čierne) z termínu 27.4.2014 na 26.4.2014 o 10,00  a 12,00 hod.

DORAST

c)    III. liga sever – 14.kolo ( Rosina – Tvrdošín) z termínu 22.3.2014 na 1.5.2014 o 14,00 hod.

d)    III. liga sever – 25.kolo (Predmier – Teplička) z termínu 8.6.2014 na 8.5.2014 o 14,30 hod.

e)    IV. liga sk. D – 16.kolo (Bušince – Poltár) 6.4.2014 o 12,00 hod.

f)     IV. liga 16.kolo ( Halíč – Kokava) - 5.4.2014 na ihrisku Stará Halič.

g)    IV. liga  "D"  – TJ Družstevník Látky – domáce stretnutie 14.kola (Látky - Tornaľa) z pôvodného termínu 23.3.2014 na 1.5.2014 o 16,00 hod.

h)    IV. liga sk.D – 26.kolo (J. Lehota – D. Niva) z termínu15.6.2014 na 1.5.2014 o 14,00 hod.

 

2.    KM oznamuje:

a)    Stretnutie IV. ligy sk.C – 15.kolo  (Dobrá Niva – Hliník), výsledok 3:0 ponechávame v platnosti, podľa SP 100/e.

b)    Počnúc 18. kolom ( stretnutím O.Lesná – L. Hrádok) schvaľujeme zmenu hracieho dňa družstva III. ligy U15 a U13 sk. B TJ Oravská Lesná na nedeľu 10,00 a 12,00 hod. FK O. Lesná je povinná v zmysle RS oznámiť do 5 dní po schválení  túto skutočnosť doporučeným listom príslušným družstvám FK (všetkým súperom), s ktorými má odohrať predmetné stretnutia v jarnej časti.

c)    Námietka FK Radoľa, v stretnutí 14.kola IV. Ligy dorastu sk.A - Oščadnica – Radoľa – komisia vyhodnotila ako neopodstatnenú, výsledok 3:0 ostáva v platnosti.

d)    Odstupujeme  ObFZ  Čadca zo stretnutia Oščadnica – Radoľa ( 4.liga sk. A -dorast, 14. kolo ):

           Jozef  Mosor - rozhodca

e)    Odstupujeme DK SsFZ zo stretnutia Oščadnica – Radoľa ( 4.liga sk. A -dorast, 14. kolo ) :

             Marián Burdel (1260756) - kapitán FK Oščadnica,

             Ján Bartoš – vedúci mužstva FK Oščadnica
             Tomáš Bros (1251205) – hráč FK Oščadnica

             Štefan Greňo (1311881) - rozhodca )

f)     Schvaľujeme hraciu plochu – UT V Žiline – Bytčici iba pre kategóriu U13, za predpokladu dodržania čl. XII RS 2013/2014.

g)    FK Rakytovce ( dorast ) -  vzhľadom k skutočnosti, že požaduje preloženie  MFS na pracovný deň, musí predložiť písomný súhlas FK Jupie Banská Bystrica.

h)    Žiadosti FK na preloženie MFS v termíne kratšom, ako 11 dní pre odohratím, bude KM schvaľovať len vo vážnych a výnimočných prípadoch, ktoré žiadajúci FK musí riadne dokladovať.

i)     FK podávajú svoje žiadosti o zmenu termínu stretnutia a aj  vyjadrenia súpera k zmene termínu stretnutia prostredníctvom ISSF, vo výnimočnom prípade na adresu mladezssfz@gmail.com. V prípade, že to RS ukladá, k žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa prostredníctvom ISSF vyjadrí aj druhá strana - súper.

j)     Všetky mládežnícke družstvá FK si vo vlastnom záujme aktualizujú svoje e-mailové adresy zaslaním na adresu: mladezssfz@gmail.com

3.    KM pripomína FK, že od 5.4.2014 všetky žiacke stretnutia prechádzajú  na elektronickú formu     

      Zápisu o stretnutí.

4.    KM pripomíname všetkým FK, že od jarnej časti 2013/2014 každé družstvo evidované v čase

      konania stretnutia ako neplatič za neuhradenie MZF po termíne splatnosti, bude KM SsFZ  

      automaticky odstupovať na riešenie DK, ktorá v zmysle odporučenia VV SsFZ, udelí pokutu

      a následne prikročí k ďalším disciplinárnym opatreniam (odobratie bodov, zastavenie matričných    

      úkonov a pod....).

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-712 Marian Kostelný HU FK Predmier dospelí 6 mesiacov nepodmienečne od 3.4.14 do 2.10.14, DP 64-1a a 64-3, za porušenie povinností HU po stretnutí IV. ligy skupina Sever dospelí Predmier-Liptovský Hrádok, uhradiť 10 € v MZF.

D-713 Štefan Sluka vedúci družstva FK Predmier dospelí 24 mesiacov nepodmienečne od 27.3.14 do 26.3.16, DP      50-1f a 50-2e, 48-1c a 48-2b za inzultáciu R s jeho zranením a práceneschopnosťou a ďalší dvojnásobný pokus o fyzické napadnutie R, inzultáciu AR2 a vyhrážanie sa R, AR2 a DZ po stretnutí IV. ligy skupina Sever dospelí Predmier-Liptovský Hrádok, uhradiť 10 € v MZF.

D-714 Richard Uríček 1144978 Predmier 3 mesiace nepodmienečne od 3.4.14 do 2.7.14, DP 48-1c a 48-2b, 64-1a a 64-3 za hrubú urážku funkcionára riadiaceho orgánu, porušenie povinností kapitána družstva po stretnutí a neprístojnosti v stretnutí IV. ligy Sever dospelí Predmier-Liptovský Hrádok, uhradiť 10 € .

D-715 FK Predmier  pokuta 1000 € + 10 €  (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnení zo stretnutia IV. ligy skupina Sever dospelí Predmier-Liptovský Hrádok, podľa DP 50-1f a 50-5 (inzultácia R s jeho zranením a práceneschopnosťou vedúcim družstva a ďalší dvojnásobný pokus o fyzické napadnutie R vedúcim družstva, inzultácia AR2 vedúcim družstva), 58-2e a 58-3 (fyzické napadnutie DZ priaznivcami), 58-2c a 58-3 (fyzické napadnutia videotechnika súpera priaznivcami s jeho zranením), 58-2a a 58-3 (urážlivé pokrikovanie na R, AR1, AR2 a DZ v priebehu a po stretnutí priaznivcami), 58-2a a 58-3 (urážlivé pokrikovanie na hráčov súpera v priebehu stretnutia priaznivcami), 48-1c a 48-4 (hrubé urážky a vyhrážky na R, AR1 a AR2 hráčmi a členmi realizačného tímu po stretnutí), 57-1f a 57-2 (dopustenie, aby došlo k inzultáciám R a AR2 a fyzickým napadnutiam DZ), 57-1d a 57-2 (nevykonanie opatrenia, aby nedošlo k fyzickým napadnutiam videotechnika), 57-1a a 57-2 (neprijatie opatrení, aby nedochádzalo k urážlivému pokrikovaniu na R, AR1, DZ v priebehu a po stretnutí a na hráčov súpera v stretnutí), 50-1d a 50-5 (fyzické napádanie R a AR2 členmi realizačného tímu a hráčmi po stretnutí intenzitou nepovažovanou za násilie) a 57-1c a 57-2 (nezabezpečenie opatrení na zabránenie vstupu priaznivcov na hraciu plochu po stretnutí a pokus o fyzické napadnutie R priaznivcom po stretnutí). FK Predmier uhradí náležitosti AR2 Juraj Vojtuš vo výške 11,50 € za účasť na rokovaní DK.

D-716 FK Predmier dospelí dňom 3.4.14 preradenie družstva do nižšej súťaže + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnení zo stretnutia IV. ligy skupina Sever dospelí Predmier-Liptovský Hrádok, podľa DP 50-1f, 50-6, 57-1f a 57-3b v spojení s 33-1, 57-1d a 57-3b v spojení s 33-1, 57-1a a 57-3a, 57-1c a 57-3a.

D-717 FK Predmier dospelí podľa DP 33-2 bude v súťažnom ročníku 2014/2015 zaradené do V. ligy skupina A dospelí súťaže v rámci SsFZ. DK prípad odstupuje ŠTK SsFZ.

D-718  DK žiada Peter Pobijak 1179663 Predmier v termíne do 8.4.14 o predloženie písomného vyjadrenia k svojmu správaniu sa v a po stretnutí IV. ligy skupina Sever dospelí Predmier-Liptovský Hrádok.

D-719 DK žiada Štefan Sluka 1135798 Predmier v termíne do 8.4.14 o predloženie písomného vyjadrenia k svojmu správaniu sa v a po stretnutí IV. ligy skupina Sever dospelí Predmier-Liptovský Hrádok.

D-720 DK žiada Jaroslav Súkeník tréner FK Predmier dospelí v termíne do 8.4.14 o predloženie písomného vyjadrenia k svojmu správaniu sa po stretnutí IV. ligy skupina Sever dospelí Predmier-Liptovský Hrádok.

D-721 Ján Hudec 1173159 Krupina 2 SP do 31.8.14, DP 64-1a, uhradiť 10 € v MZF.

D-722 Vladimír Levický 1063075 Lubeník 7 SN od 24.3.14, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-723 DK odstupuje KR SsFZ disciplinárne previnenie (porušenie ods. 3 písm. e) a f) kap. XIV. RS 2013/2014 zo stretnutia V. ligy skupina D dospelí Lubeník-Radzovce) R Miroslav Melich a žiada o predloženie návrhu DO podľa DP 63-1a. R podľa DP 43-2a dňom 7.4.14 predbežným opatrením pozastavuje výkon funkcie do vyriešenia previnenia.

D-724 DK odstupuje KR SsFZ disciplinárne previnenie (porušenie ods. 3 písm. e) a f) kap. XIV. RS 2013/2014 zo stretnutia IV. ligy skupina A dorast Stará Bystrica-Štiavnik) R Slavomíra Blichárová a žiada o predloženie návrhu DO podľa DP 63-1a. R podľa DP 43-2a dňom 7.4.14 predbežným opatrením pozastavuje výkon funkcie do vyriešenia previnenia.

D-725 DK odstupuje KR SsFZ na vedomie písomné vyjadrenie DZ Vojtech Jančok ohľadom stretnutia V. ligy skupina C dospelí Medzibrod-Krupina.

D-726 DK odstupuje KR SsFZ disciplinárne previnenie (porušenie ods. 8 a 16 kap. XX. RS 2013/2014 zo stretnutia V. ligy skupina C dospelí Medzibrod-Krupina) DZ Vojtech Jančok a žiada o predloženie návrhu DO podľa DP 63-1b. DZ podľa DP 43-2a dňom 3.4.14 predbežným opatrením pozastavuje výkon funkcie do vyriešenia previnenia.

D-727 FK Turčianska Štiavnička pokuta 150 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 58-2e a 58-3 za fyzické napadnutie AR1 priaznivcom po stretnutí IV. ligy skupina Sever dospelí Turčianska Štiavnička-Oravské Veselé.

D-728 FK Turčianska Štiavnička dospelí zákaz uskutočnenia stretnutia na štadióne FK Turčianska Štiavnička na 1 súťažné stretnutie podmienečne do 31.10.14, podľa DP 57-1f a 57-3b za fyzické napadnutie AR1 priaznivcom po stretnutí IV. ligy skupina Sever dospelí Turčianska Štiavnička-Oravské Veselé.

D-729 Na návrh ŠTK SsFZ Jozef Martinský vedúci družstva FK Divín dospelí 4 SN od 3.4.14, DP 64-1a, uhradiť 10 € v MZF.

D-730 Na návrh ŠTK SsFZ Michal Varšo 1211352 Divín DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 10 € v MZF.

D-731 Na návrh ŠTK SsFZ Juraj Jakubove 1125972 Divín DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 10 € v MZF.

D-732 Filip Rafanides 1230336 Rakytovce 1 SN od 31.3.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-733 Michal Hrenák 1209481 Bytča 3 SN od 31.3.14, DP 49-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-734 Matej Pavlica 1179915 Makov 3 SN od 31.3.14, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-735 Na návrh ŠTK SsFZ DK odstupuje KR SsFZ disciplinárne previnenie (porušenie nariadenia ohľadom striedania hráča v stretnutí IV. ligy skupina Juh dospelí Divín-Hnúšťa) R Martin Slašťan a žiada o predloženie návrhu DO podľa DP 63-1b. R podľa DP 43-2a dňom 7. 4. 2014 predbežným opatrením pozastavuje výkon funkcie do vyriešenia previnenia.

D-736 Patrik Husaník 1197401 Lučenec DK hráčovi dňom 31.3.14 pozastavuje výkon športovej činnosti do predloženia odborného stanoviska KR SsFZ k previneniu a k námietke kapitána družstva uvedenej v zápise o stretnutí MR dospelí Krásno nad Kysucou-Lučenec.

D-737 Lukáš Cetera 1179758 Stráňavy 1 SN od 31.3.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-738 Roman Husár 1157320 Predmier 3 SN od 31.3.14, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-739 Marek Matejka 1232103 Bytčica 1 SN od 31.3.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-740 Jozef Dietrich 1079027 Bytčica 1 SN od 31.3.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-741 Martin Ďurčák 1220432 Trstená 1 SN od 31.3.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-742 Marek Bella 1282380 Závažná Poruba 2  SN od 31.3.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-743 Igor Kochol 1198211 Štiavnické Bane 1 SN od 31.3.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-744 Martin Slavkovský 1233981 Málinec 3 SN od 31.3.14, DP 49-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-745 Martin Jablonský 1307176 Detva 2 SN od 31.3.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-746 Ján Beliančin 1188716 Stará Bystrica 1 SN od 31.3.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-747 Patrik Tatarka 1199182 Čierne 1 SN od 31.3.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-748 Mário Vnuk 1228702 Radoľa 1 SN od 31.3.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-749 František Ľušňák 1209976 Skalité DK hráčovi dňom 31.3.14 pozastavuje výkon športovej činnosti do predloženia odborného stanoviska KR SsFZ k previneniu a k námietke kapitána družstva uvedenej v zápise o stretnutí V. ligy skupina A dospelí Radoľa-Skalité.

D-750 Ján Holúbek 1156129 Belá DK hráčovi dňom 31.3.14 pozastavuje výkon športovej činnosti do predloženia odborného stanoviska KR SsFZ k námietke a sťažnosti FK Belá k stretnutiu V. ligy skupina A dospelí Strečno-Belá.

D-751 Jaroslav Prozbík 1239139 Zubrohlava 1 SN od 31.3.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-752 Pavol Miklušák 1260933 Vavrečka 2 SP do 30.9.14, DP 45-2a, uhradiť 5 € v MZF.

D-753 Ján Rerich 1165349 Pliešovce 1 SN od 31.3.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-754 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ Marek Hermanský 1218364 Čierny Balog  DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO.

D-755 DK žiada R Pavol Olšiak v termíne do 8.4.14 o predloženie písomného stanoviska k previneniu (nesprávny popis priestupku vylúčeného hráča v stretnutí V. ligy skupina C dospelí Šálková-Čierny Balog – porušenie kap. XX ods. 14 RS 2013/2014).

D-756 Peter Zehnal 1198556 Podlavice 1 SN od 31.3.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-757 Ján Gajdoš 1273792 Selce 6 SN od 31.3.14, DP 49-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-758 Martin Ďurian 1315015 Hnúšťa 3 SN od 31.3.14, DP 46-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-759 Boris Gibala 1258610 Kokava nad Rimavicou 2 SN od 31.3.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-760 Dominik Gálik 1260331 Halič 2 SN od 31.3.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-761 Imrich Kalmár 1252582 Bušince 2 SN od 31.3.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-762 Kristian Piljan 1342487 Revúca 2 SN od 31.3.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-763 Zoltán Fandák 1197274 Lubeník 4 SN od 31.3.14, DP 49-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-764 Jozef Erdelac 1164960 Buzitka 1 SP do 30.9.14, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-765 Na návrh ŠTK SsFZ FK Krupina dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 64-1a za porušenie kap. XV. ods. 4 RS 2013/2014 v stretnutí V. ligy skupina C dospelí Medzibrod-Krupina.

D-766 DK žiada R Boris Krajník v termíne do 8.4.14 o predloženie podacieho lístku doporučeného listu 1. triedy, ktorým bol zaslaný zápis o stretnutí V. ligy skupina A dospelí Radoľa-Skalité.

D-767 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ Tomáš Zimányi 1131550 Bánová 1 SN od 24.3.14, DP 37-3, uhradiť 10 €.

D-768 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ Martin Palko 1248851 Štiavnik 3 SN od 24.3.14, DP 49-1a, uhradiť 5 €.

D-769 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ Peter Kinik 1141214 Liptovský Hrádok 2 SN od 27.3.14, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-770 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ Marek Mušák 1206240 Oravské Veselé 2 SN od 27.3.14, DP 49-1a, uhradiť 10 €.

D-771 Na návrh KM SsFZ Tomáš Bros 1251205 Oščadnica DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 5 € v MZF.

D-772 Na návrh KM SsFZ Marian Burdel 1260756 Oščadnica DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 5 € v MZF.

D-773 Na návrh KM SsFZ Ján Bartoš vedúci družstva FK Oščadnica dorast 6 SN od 3.4.14 DP 64-1a, uhradiť 5 € v MZF.

D-774 Róbert Foľko 1171573 Hnúšťa 1 SN od 31.3.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-775 Žiadosti o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DO-DP 41-1:

          Peter Sališ 1230202 Likavka na 2 SP do 31.10.14, uhradiť 10 € v MZF.

          Filip Zboja 1167481 Vrútky na 1 SP do 31.10.14, uhradiť 10 € v MZF.

          Ján Nemec 1121290 Dúbrava na 2 SP do 31.10.14, uhradiť 10 € v MZF.

          Stanislav Sopóci 1032174 Mýtna na 1 SP do 31.10.14, uhradiť 10 € v MZF.              

          Rudolf Rubint 1062033 Jakub zamieta sa, uhradiť 10 € v MZF.    

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.    

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)

1.    Prerokované boli nasledovné sťažnosti FK: Štiavnik – dorast (Stará Bystrica – Štiavnik) - nepreukázateľná, Radoľa – dospelí (Divinka - Radoľa) – naďalej v riešení, KR zaujme stanovisko po podrobnej analýze videozáznamu, Bánová (Belá - Bánová) – sťažnosť čiastočne opodstatnená – 58´ ŽK udelená správnemu hráčovi, 65´ správne udelená ŽK, 77´ nesprávne nariadený PK, Čierny Balog (Šalková – Čierny Balog) – v riešení, KR zaujme stanovisko po podrobnej analýze videozáznamu celého stretnutia, Revúca (Málinec - Revúca) – v riešení, KR zaujme stanovisko po podrobnej analýze videozáznamu, Lučenec (Krásno nad Kysucou - Lučenec) – v riešení, KR zaujme stanovisko po podrobnej analýze videozáznamu, Skalité (Radoľa – Skalité) – v riešení, KR zaujme stanovisko po podrobnej analýze videozáznamu, Belá (Strečno – Belá) – v riešení, KR zaujme stanovisko po podrobnej analýze videozáznamu. Voči R a DZ, ktorí v predmetných stretnutiach postupovali nesprávne boli zo strany KR vyvodené opatrenia v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ SsFZ. Odporúčame FK aby si robili videozáznamy aj z mládežníckych stretnutí, nakoľko v prípade absencie videa nie je možné sťažnosť objektívne posúdiť.

2.    Žiadame zaslať videozáznam z MFS dospelých: Divinka – Radoľa (opakovane pod hrozbou pokuty 300€!), Šalková – Čierny Balog (zaslaný bol len I. polčas, zaslať aj video z II. polčasu stretnutia!), Málinec – Revúca, Krásno nad Kysucou – Lučenec, Radoľa – Skalité, Strečno - Belá pod následkom odstúpenia na DK SsFZ.

3.    Upozorňujeme R a DZ na dôsledné preštudovanie zmien vyznačených v Rozpise súťaží zelenou farbou, platných pre jarnú časť ročníka 2013/2014. Zmeny RS sú uvedené na webovej stránke v časti „Rozpis súťaží“.

Nakoľko sa množia prípady neodôvodneného zasielania papierového Zápisu o stretnutí na SsFZ, žiadame R aby venovali zvláštnu pozornosť kapitole XIV, bod 3, písm. e) Rozpisu súťaží.

4.    Upozornenia pre DZ:

a) V prípade, že rozhodca neudelí ČK resp. nesprávne udelí ČK, tieto skutočnosti uvediete:

- V Správe PR v časti 2 DISCIPLINÁRNA KONTROLA

- V Správe DS v časti C: ÚDAJE ZO STRETNUTIA, časť 3 - napomínaní a vylúčení hráči, okienko Podnet PR.

Neuvedenie týchto skutočností v Správe DS bude mať za následok disciplinárne konanie voči DZ.

b) DZ majú povinnosť si skontrolovať správnosť uzavretia správ DS a DPR v systéme ISSF. V prípade opakovania sa nedostatkov s uzatváraním správ v systéme ISSF budú DZ pozvaní na preškolenie.

c) DZ sa dôrazne pripomína povinnosť dôsledne kontrolovať počty a prítomnosť členov US pred každým MFS.

5.    Žiadame R a DZ MR a IV. ligy, aby svoje ospravedlnenia zo stretnutí posielali mailom p. Tomčíkovi a zároveň aj vedúcemu obsadzovacieho úseku p. Perašínovi. Prosíme o sledovanie následného zverejnenia ospravedlnenia, v prípade ak toto nebude zverejnené v najbližšom spravodajcovi, je potrebné o tom upovedomiť p. Perašína.

6.    Jarné fyzické previerky R SsFZ sa uskutočnia 10.4. (ZA kraj + TALENT) – 11.4.2014 (BB kraj) v B. Bystrici. R MR Stred a R Projektu Talent predložia potvrdenie od telovýchovného lekára o spôsobilosti absolvovať FP a vykonávať funkciu R. Ostatní R sú povinní predložiť  potvrdenie od praktického lekára.  Bez uvedeného potvrdenia nieje možné absolvovať FP. Šatne budú zabezpečené v športovej hale Štiavničky, prezentácia sa uskutoční priamo na tartanovej dráhe. Prípadný oneskorený príchod mimo stanoveného času (viď. program FP) bude považovaný za ospravedlnenú neúčasť! Na web stránke SsFZ (sekcia – komisie, materiály KR) bude v najbližších dňoch zverejnený program fyzických previerok ako aj nový spôsob ich hodnotenia.

7.    Dôrazne žiadame KR ObFZ o: 

a)     nahlásenie aktuálneho stavu príslušnosti R k FK pôsobiacich v súťažiach SsFZ k 31.3.2014 na SsFZ najneskôr do 8.4.2014,

b)    nahlásenie R a DZ, ktorí sa zúčastnia predlicenčného semináru lic. “A“ spolu s ich kontaktnými údajmi (počet je neobmedzený).

8.    POZOR ZMENA TERMÍNU! Predlicenčný seminár lic. „A“ R a DZ ObFZ sa uskutoční 1.5.2014 v B. Bystrici. Limity pre úspešné absolvovanie fyzických previerok: 150m – 35s, 50m -  40s opakovane 20x, 40m -  6,6s opakovane 6x.

9.    Rozhodcovia, ktorí doteraz neobdržali plastový preukaz majú možnosť sa informovať o jeho prevzatí na SsFZ.

10.  Ospravedlnenia R:  Krajči J. 1.5.a 8.5.dopoludnia,  Dobrocký 10.5., Lepieš 20.4., Riša 25.4.-26.4., Jekkel PN od 31.3., Blichárová FP, Hraško 26.4.-27.4., 20.4. – zrušené, Hanesová 5.4., FP 11.4., 12.4.-13.4. – postúpené na KR), 8.-11.5., Šupej 26.4., Capek 4.5.-11.5., Kancko 20.4.- 15.6., Námešný 7.4.-13.4., 21.4.-28.4., Chudý 26.4., 10.5.-11.5.,

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

      Sekretariát oznamuje funkcionárom FK, ktorých družstvám dospelých, mládeže, žien a žiačok zabezpečuje bezhotovostný styk s delegovanými osobami v MFS, že z technických príčin sa nepodarilo do mesačnej zbernej faktúry za mesiac marec 2014 zadať náhrady za činnosť delegovaných osôb za tento mesiac. Z uvedeného dôvodu- mimoriadne - vystavili pracovníci sekretariátu za činnosť R a DZ v mesiaci marec 2014 faktúru skutočných nákladov a rozosielajú ich poštou. Pri tejto príležitosti opakovane upozorňujeme FK na dodržanie termínu splatnosti MZF, ako aj faktúry vystavenej SsFZ. Upozorňujeme zároveň že uvedené faktúry je potrebné uhradiť na účet SsFZ uvedený na faktúre :0050192944/0900, nezabudnúť uviesť variabilný symbol. Naďalej platia podmienky uvedené v bode 1.

  1. Oznamujeme FK, že od jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014 schválil VV SsFZ podmienky pre to, aby platby za R a DZ u všetkých FK prebiehali prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, bez zálohových platieb. Tento systém však vyžaduje maximálnu platobnú disciplínu zo strany FK. V prípade potreby bude musieť SsFZ uplatniť voči neplatičom disciplinárne a športovo-technické dôsledky, prípadne obmedzenia pri registrácii a matričných úkonoch. Upozorňujeme, že v prípade, že sa niektorý klub objaví v ISSF ako   n e p l a t i č, automaticky, v zmysle odporučenia VV SsFZ ho potrestá DK v zmysle DP. Z uvedeného dôvodu odporúčame futbalovým klubom uhradiť mesačnú zbernú faktúru minimálne 2 dni pred uplynutím termínu splatnosti z dôvodu času realizácie prevodu príslušnou bankou a času na „spárovanie“ platby s príslušnou faktúrou. Zásadne neodporúčame platbu poštovým poukazom (7 – 10 dní trvá identifikácia platiteľa a spárovanie FA).
  2. Najbližšie zasadnutie VV SsFZ bude 11.4. 2014 o 12,00 hod. vo Vyhniach.

 

Zmena DL :

Kalinovo – Lučenec (19.k., hrá sa 13.4. v pôvodnom termíne, aj predz.- pôvod.del.)

Predmier – K. Lieskovec (16.k., 6.4. – zrušené)

Belá-Dulice – Predmier, 17.k., 13.4. – zrušené)

N. Baňa – K. N. Mesto (dor., 19.k., 13.4., AR2 ObFZ ZH za Magu)

H. Nemce – Fiľakovo (dor., 17.k., 13.4., AR1 Maga)

Predmier – Turzovka (dor., 6.4., R, AR ObFZ ZA – nová)

Látky – Tornaľa (dor., 14.k., hrá sa 1.5. o 16:00, R,AR Lupták, Hanesová – pôvodná)

Halíč – Kokava (dor., 16.k., 5.4., hrá sa na ihr. Stará Halíč)

Rabča – O. Veselé (dor.,17.k., 13.4., R Jančo za OFZ)

Bušince – Poltár (dor.,16.k.,6.4., hrá sa už o 12:00 – pôvod.del.

Lučenec – Hnúšťa (žiaci, 17.k., 13.4., R Budáč ml.)

Klin – Breza (žiaci, 16.k., 6.4, - zrušené)

Breza – Blatnica (žiaci, 17.k., 13,4, - zrušené)

Ružomberok – Michalovce (SFZ, žiaci, 1.k., 6.4., R LFZ za Chudého)

Badín – N. Baňa (19.k., 13.4., DZ Vorel za Babku)

K. N. Mesto – Pohronie (19.k., 12.4., DZ Babka za Vorela)

Zubrohlava – Dúbrava (16.k., 6.4., DZ Koša za Huríka)

Olováry – Balog n/Ipľom ( 16. kolo DZ Doboš za Jančoka)

 

Delegovanie na 2. kola turnaja chlapcov a dievčat CocaCola Školský pohár 2013/2014

Clapci:

10.4.2014 o 9,00 hod. – ihrisko Magnezit Lovinobaňa (P. Budáč st., I. Laššák, J. Kojnok)

11.4.2014 o 9,00 hod. – ihrisko Hliník nad Hronom (A. Oslanec, B. Truban, M. Považan)

9.4.2014 o 8,00 hod. – ihrisko ÚT MFK Ružomberok (P. Vrtich, J. Tutura, M. Poljak)

10.4.2014 o 8,00 hod. – ihrisko Slovan N. Bystrica (L. Šlapka, M. Žák, M. Zacher)

Dievčatá:

7.4.2014 o 9,00 hod. – ihrisko Žiar n/Hronom, Partizánska ul. (M. Priebera, M. Forgáč,

                                     J. Katina)

11.4.2014 o 11,00 hod. – ihrisko Slovan Berňuš - Filipovo (M. Smoleň, M. Godál, P. Palider)

16.4.2014 o 9,00 hod. – ihrisko Sklotataran Poltár (P. Budáč st., I. Laššák, J. Kojnok)

11.4.2014 o 8,00 hod – ihrisko OŠK Renop L. Teplá ( J. Zlejší, J. Laučík)

 

Zároveň žiadame rozhodcu uvedeného ako prvého v delegovaní doručiť na SsFZ (poštou faxom, e-mailom) kópie zápisov – nie originál - z turnaja (turnajov), najneskôr však do 24.4.2014.

Uvedené je podmienkou pre vyplatenie odmeny za príslušný turnaj.