Spravodajca č. 36/2013-14                                                       28. 3. 2014

 

UPOZORNENIE:

Mimoriadne povoľujeme v súťažiach riadených SsFZ štart hráča v MFS bez predloženia nového plastového preukazu za podmienok:

- hráč predloží fotokópiu žiadosti o vystavenie registračného preukazu hráča z informačného systému, schválenú v čase stretnutia príslušným matrikárom,

- hráč predloží k overeniu svojej totožnosti hodnoverný doklad s fotografiou,

- hráč je overiteľný prostredníctvom ISSF.

Rozhodca stretnutia je povinný túto skutočnosť, aj s odôvodnením, uviesť v zápise o stretnutí. 

Príslušné riadiace komisie preveria  štart hráča bez plastového RP prostredníctvom ISSF a v prípadné nezrovnalosti doriešia prostredníctvom návrhu DK.

 

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.      ŠTK schvaľuje zmeny termínov a UHČ:

·        29.03.2014 (sobota) o 17,00 hod. – 15.kolo V.liga C Šalková – Č.Balog

·        12.04.2014 (sobota) o 17,00 hod. – 17.kolo V.liga C Šalková – Hriňová

·        26.04.2014 (sobota) o 14,00 hod. – 19.kolo IV.liga S O. Jasenica – Trstená

·        26.04.2014 (sobota) o 17,00 hod. – 21.kolo IV.liga J Žarnovica – Detva

·        08.05.2014 (štvrtok) o 16,30 hod. – 14.kolo V.liga C Dudince – Šalková

·        08.05.2014 (štvrtok) o 16,30 hod. – 14.kolo V.liga C Jupie BB – Repište

·        23.05.2014 (piatok)  o 17,00 hod. – 23.kolo IV.liga S Stráňavy – O. Veselé

2.      ŠTK žiada FK Kalinovo a Lučenec o predloženie vzájomnej dohody odohratia MFS 19.kola MRS Kalinovo – Lučenec z 13.4.2014. S termínom 4.6.2014 ŠTK nesúhlasí, navrhujeme 23.4.2014.

3.      Berieme na vedomie podnet FK Tisovec k štartu hráčov FK Čadca (Melicháč, Korduliak), podnet odstupujeme Matričnej komisii SsFZ.

4.      Upozorňujeme FK Čadca na opakované nedostatky pri zabezpečení vyhotovenia elektronického zápisu pred stretnutím s odvolaním sa bod 9 tejto správy.

5.      Oneskorené začiatky stretnutí : Čadca – Tisovec (ISSF), T. Štiavnička – O. Veselé (tlačiareň), Predmier – L. Hrádok (dopravná nehoda), Divinka – Kotešová (ISSF, tlačiareň), Sklabiná – Buzitka (ISSF), Medzibrod – Krupina (Krupina - RS čl. XV/3)

6.      Prerokované námietky kapitánov:

·        T. Štiavnička – O. Veselé (D) odstupujeme KR SsFZ

7.      Pripomíname všetkým FK, že od jarnej časti 2013/2014 každé družstvo evidované v čase konania stretnutia ako neplatič za neuhradenie MZF po termíne splatnosti, bude ŠTK SsFZ automaticky odstupovať na riešenie DK, ktorá v zmysle odporučenia VV SsFZ, udelí pokutu a následne prikročí k ďalším disciplinárnym opatreniam (odobratie bodov, zastavenie matričných úkonov a pod.).

8.      ISSF : v dostatočnom časovom predstihu avizujeme FK, aby pred jarnou časťou vynaložili úsilie k vytvoreniu materiálno – technických podmienok  na vyplnenie elektronického zápisu na MFS v zmysle RS 2013/2014 čl. XV. odst.1/i. Pripomíname, že vypisovanie elektronického zápisu o stretnutí – nominácie hráčov je možné realizovať včas pred stretnutím aj mimo miesta stretnutia, nie tesne pred UHČ, čím sa neopodstatnene posúvajú začiatky stretnutí. Opakované nedostatky so zabezpečením ISSF na MFS a nedodržanie UHČ budeme v jarnej časti riešiť opatreniami cestou DK SsFZ.

9.      Evidenciu ŽK podľa hráčov, družstiev a súťaží si vedie v súťažiach dospelých ŠTK už len vo svojej internej evidencii osobných trestov. Pre FK je smerodajná a záväzná presná evidencia osobných trestov v ISSF, v časti Reporty, ku ktorým majú prístup všetci manažéri klubov. Podľa nového Disciplinárneho poriadku bude ŠTK predkladať DK SsFZ zoznam hráčov na potrestanie po 5., 9., 12., atď. napomenutí ŽK.

10.  Reorganizácia súťaží 2014/2015 – aktuálny stav je k nahliadnutiu na úvodnej web-stránke SsFZ v časti Reorganizácia – priebežný stav (pod tabuľkami). Tento materiál už je priebežne po odohratých kolách od CL po V. ligy aktualizovaný.

11.  Schválená termínová listina pre súťažný ročník 2014/2015 je zverejnená na web-stránke SsFZ v časti ŠTK – materiály.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Majsniar)

1.      KM na základe predložených žiadostí schvaľuje zmeny termínov MFS nasledovne:

ŽIACI

a)      II. Liga U15, U13 – 18.kolo ( Čadca – D. Kubín) z termínu 19.4.2014 na 16.4.2014 (streda) o 15,00 a 17,00 hod.

b)      III. liga "A" U15 a U13 – OZ MF Žilina – domáce stretnutia nasledovne: 19. kolo - OZ MF Závodie - Snaha Zborov - štvrtok 1.5.2014 10.00,12.00, ihr. Závodie

c)      III.liga sk.B U15 a U13 – 16. Kolo ( Trstená – Or. Podzámok) z termínu 5.4.2014 na 4.4.2014 o 13,00 a 15,00 hod. (Or. Podzámok uhradí 5€ v MZF)

DORAST

d)      II. liga U19, U17 – 20.kolo (Vrútky – Rakytovce) z termínu 20.4.2014 na 16.4.2014 (streda) o 13,00 a 15,30 hod.

e)      III. liga sk. Sever – 24.kolo (Staškov – Rosina) z termínu 1.6.2014 na 31.5.2014 o 14,30 hod.

f)        III.liga sk. Juh – 15.kolo (Kremnička – Fiľakovo) sa odohrá na UMELEJ TRÁVE V RADVANI

g)      IV. liga sk.B – 15.kolo (O. Veselé – Trstená) z termínu 29.3.2014 na 28.5.2014 (streda) o 17,00 hod. ( Trstená uhradí 5€ v MZF)

h)      IV. liga sk.B – 17, kolo (Chlebnice – Zuberec) z termínu 13.4.2014 na 8.5.2014 (štvrtok) o 14,00 hod.

i)        IV. liga sk.B – 20.kolo ( Vavrečka – Ludrová) z termínu 4.5.2014 na 3.5.2014 o 16,30 hod.

j)        IV. liga sk.C – 18.kolo (Selce – Bzovík) z termínu 2.4.2014 na 8.5.2014 (štvrtok) o 14,00 hod.

k)      IV. liga sk. C – 16.kolo (Braväcovo – Pliešovce) z termínu 5.4.2014 na 6.4.2014 o 13,00 hod.

l)        IV. liga  "D"  – TJ Družstevník Látky – domáce stretnutie 14.kola ( Látky - Tornaľa) z pôvodného termínu 23.3.2014 na 3.5.2014 o 16,00

m)    IV. liga sk.C – 18.kolo (Janova Lehota- Pliešovce) z termínu 20.4.2014 na 19.4.2014 (sobota) o 16,30 hod ihrisko Lovčica – Trubín,

n)      IV. liga sk.C – 22.kolo (Janova Lehota- Očová) z termínu 18.5.2014 na 17.5.2014 (sobota) o 16,00 hod. ihrisko Janova Lehota,

o)      IV. liga sk.C – 24.kolo (Janova Lehota- Kremnica) z termínu 1.6.2014 na 31.5.2014 (sobota) o 17,00 hod. ihrisko Lovčica – Trubín,

p)      III.liga sk. Juh – Veľký Krtíš odohrá domáce stretnutia v jarnej časti prebiehajúceho súťažného ročníka v sobotu o 10.00.

2.      KM oznamuje:

a)      MFK Spartak Hriňová ( dorast III. liga ,,JUH,) - družstvo odhlásené zo súťaže.

b)      ŠK Hrochoť  ( dorast IV. liga ,,C,,) - družstvo odhlásené zo súťaže.

c)      Podmienky pre vyhotovenie zápisu z MFS v elektronickej forme neboli vytvorené u FK Oščadnica – dorast.  

d)     Počas nadchádzajúceho víkendu reálne hrozí pri Dubnej Skale za Vrútkami zdržanie v dôsledku výstavby diaľnice. Odporúčame družstvám mládeže vyhnúť sa pri cestovaní na MFS uvedenému úseku, resp. vycestovať v dostatočnom časovom predstihu.

e)      TJ Tatran O. Veselé - žiaci vzhľadom k skutočnosti, že požaduje preloženie  MFS na pracovný deň, musí predložiť písomný súhlas prostredníctvom ISSF FK Tatran Zakamenné. Žiadosť neschválená.

f)        MFK Strojár Krupina - žiaci vzhľadom k skutočnosti, že požaduje preloženie  MFS na pracovný deň, musí predložiť písomný súhlas prostredníctvom ISSF Sklotatran Poltár. Žiadosť neschválená.

g)      Akceptujeme ospravedlnenie FK Tvrdošín z neodohratého stretnutia  14. kola III. ligy Sever, Rosina – Tvrdošín a po vzájomnej dohode klubov nariaďujeme odohrať uvedené stretnutie 1.5.2014 o 14.00 na ihrisku v Rosine.

h)      Na zasadnutie komisie dňa 3.4.2014 o 16,00 predvolávame zo stretnutia 14. kola 4.ligy sk.A Dorast - Oščadnica – Radoľa :

Oščadnica : Kapitán: Marián Burdel (1260756), vedúci družstva: Ján Bartoš (17.6.1951)
Prejednávaný hráč: Tomáš Bros (1251205)

Radoľa: Kapitán: Peter Vnuk (1253006),vedúci družstva: Ján Patyk (28.12.1985)

RozhodcaŠtefan Greňo (1311881) , AR1- Jozef Mosor ( ObFZ Čadca).

Účasť menovanýchpredvolaných na rokovaní  je povinná.

i)        Žiadosti FK na preloženie MFS v termíne kratšom, ako 11 dní pre odohratím, bude KM schvaľovať len vo vážnych a výnimočných prípadoch, ktoré žiadajúci FK musí riadne dokladovať.

j)        FK podávajú svoje žiadosti o zmenu termínu stretnutia a aj  vyjadrenia súpera k zmene termínu stretnutia  prostredníctvom ISSF, vo výnimočnom prípade na adresu mladezssfz@gmail.com.. V prípade, že to RS ukladá, k žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa prostredníctvom ISSF vyjadrí aj druhá strana - súper.

k)      Všetky FK, aktualizujú vo vlastnom záujme svoje e-mailové adresy na družstvá mládeže zaslaním na adresu : mladezssfz@gmail.com.

Na uvedenú adresu môžete posielať aj svoje otázky a podnety k priebehu súťaží mládeže.

3.      Napriek skutočnosti, že tzv. papierové RP žiakov platia ešte do 30.6.2014, bude sa musieť žiak, ktorý bude chcieť od 23.3.2014 štartovať aj v stretnutí dorastu / štart vo vyššej vekovej kategórii, prípadne po dovŕšení vekovej kategórie / preukázať už tiež plastovým RP.

4.      KM pripomína FK, že od 29.3.2014 prechádzajú všetky stretnutia mládeže SsFZ /teda aj všetky žiacke súťaže od 5.4.2014 / na elektronickú formu Zápisu o stretnutí..

5.      KM pripomíname všetkým FK, že od jarnej časti 2013/2014 každé družstvo evidované v čase konania stretnutia ako neplatič za neuhradenie MZF po termíne splatnosti, bude KM SsFZ automaticky odstupovať na riešenie DK, ktorá v zmysle odporučenia VV SsFZ, udelí pokutu a následne prikročí k ďalším disciplinárnym opatreniam (odobratie bodov, zastavenie matričných úkonov a pod....).

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-655 DK upozorňuje hráčov a funkcionárov FK, že od 1.1.14 je účinný nový Disciplinárny poriadok Slovenského futbalového zväzu.

D-656 DK upozorňuje hráčov a funkcionárov FK na dôslednú aplikáciu rozhodnutia VV SsFZ na zasadnutí dňa 17.1.14, týkajúceho sa zastavenia účinnosti rozhodnutí DK SsFZ u previnení z jesennej časti ročníka 2013/14, tak aby nedošlo k neoprávneným štartom hráčov v MFS, ktorých sa „amnestia“ netýka.

D-657 DK upozorňuje funkcionárov FK na odporúčanie VV SsFZ na zasadnutí dňa 17.1.14, týkajúceho sa neuhrádzania MZF.

D-661 DK upozorňuje funkcionárov FK, že VV SsFZ na svojom zasadnutí dňa 6.2.14 schválil novelizáciu RS 2013/14 pre jarnú časť ročníka, obsahujúcu významné zmeny týkajúce sa disciplinárneho konania. Zmeny sú uvedené farbene v dokumente na stránke www.ssfz.sk.

D-672 Tomáš Sudor 1171262 Tisovec 2 SP do 30.6.14, DP 46-1a, uhradiť 10 € v MZF.

D-673 Matúš Matuškovič 1249527 Pohronie Žiar nad Hronom B 1 SN od 24.3.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-674 Adam Mihálik 1280991 Vrútky 2 SN od 24.3.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-675 David Uher 1332186 Vrútky 2 SN od 24.3.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF. 

D-676 Filip Sabovčík 1284606 Vrútky 2 SN od 24.3.14, DP 45-2a, uhradiť 5 € v MZF.

D-677 Miloš Mušák 1183045 Oravské Veselé 1 SN od 24.3.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-678 Lukáš Baďo 1218678 Liptovský Hrádok 1 SN od 24.3.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-679 Miroslav Dibala 1172206 Málinec 1 SN od 24.3.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-680 Róbert Elek 1189056 Kováčová 1 SN od 24.3.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-681 DK žiada FK Predmier dospelí v termíne do 1.4.14 o predloženie podrobného písomného stanoviska na sekretariát SsFZ k neprístojnostiam hráčov, členov realizačného tímu, funkcionárov a divákov FK Predmier (aj s ich identifikáciou) po stretnutí IV. ligy skupina Sever dospelí Predmier-Liptovský Hrádok.

D-682 DK žiada Marian Kostelný HU FK Predmier dospelí v termíne do 1.4.14 o predloženie písomného stanoviska na sekretariát SsFZ k svojej činnosti a činnosti usporiadateľskej služby po stretnutí IV. ligy skupina Sever dospelí Predmier-Liptovský Hrádok.

D-683 DK žiada Štefan Sluka vedúci družstva FK Predmier dospelí v termíne do 1.4.14 o predloženie písomného stanoviska na sekretariát SsFZ k svojmu správaniu po stretnutí IV. ligy skupina Sever dospelí Predmier-Liptovský Hrádok. DK menovanému dňom 27.3.14 podľa DP 43-2a pozastavuje výkon funkcie do vyriešenia previnenia.

D-684 DK žiada Richard Uríček 1144978 Predmier v termíne do 1.4.14 o predloženie písomného stanoviska na sekretariát SsFZ k svojmu správaniu v a po stretnutí (aj v kabíne rozhodcov) IV. ligy skupina Sever dospelí Predmier-Liptovský Hrádok.

D-685 DK žiada Jaroslav Súkeník tréner FK Predmier dospelí v termíne do 1.4.14 o predloženie písomného stanoviska na sekretariát SsFZ k správaniu hráčov jeho družstva v a po stretnutí IV. ligy skupina Sever dospelí Predmier-Liptovský Hrádok a pri odchode rozhodcov a DZ z areálu štadióna.

D-686 Jaroslav Ondák 1306917 Stráňavy 2 SN od 24.3.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-687 Samuel Gibala 1266080 Veľký Krtíš 5 SN od 24.3.14, DP 49-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-688 Tomáš Zimányi 1131550 Bánová DK hráčovi dňom 24.3.14 pozastavuje výkon športovej činnosti do predloženia odborného stanoviska KR SsFZ k previneniu v stretnutí V. ligy skupina A dospelí Belá-Bánová.a k podnetu FK Bánová.

D-689 Tomáš Ďuratný 1183770 Bánová 1 SN od 24.3.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-690 Mário Kubík 1109474 Stráža 1 SN od 24.3.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-691 Martin Palko 1248851 Štiavnik DK hráčovi dňom 24.3.14 pozastavuje výkon športovej činnosti do predloženia odborného stanoviska KR SsFZ k previneniu a k námietke kapitána družstva uvedenej v zápise o stretnutí IV. ligy skupina A dorastu Stará Bystrica-Štiavnik.

D-692 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ k sťažnosti FK Turčianska Štiavnička Marek Mušák 1206240 Oravské Veselé DK hráčovi dňom 27.3.14 pozastavuje výkon športovej činnosti. Hráč v termíne do 01.04.14 zašle na DK písomné vyjadrenie k previneniu v 42´ stretnutia IV. ligy Sever dospelí Turčianska Štiavnička-Oravské Veselé.

D-693 Patrik Brezoňák 1259348 Rabča 5 SN od 24.3.14, DP 48-1c, uhradiť 5 € v MZF.

D-694 Matej Šuriňák 1266956 Zuberec 2 SN od 24.3.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-695 Patrik Zboroň 1281806 Trstená 2 SN od 24.3.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-696 Marián Cubinek 1260917 Oravská Polhora 2 SN od 24.3.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-697 Patrik Foltáni 1261059 Slovenská Ľupča 1 SN od 24.3.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-698 Ján Ďurajka 1154627 Krupina 3 SN od 24.3.14, DP 64-1a, uhradiť 10 € v MZF.

D-699 Ján Hudec 1173159 Krupina DK hráčovi dňom 24.3.14 pozastavuje výkon športovej činnosti. Hráč v termíne do 1.4.14 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (nepodpísanie záznamu v zápise o stretnutí V. ligy skupina C dospelí Medzibrod-Krupina).

D-700 Vladimír Levický 1063075 Lubeník DK hráčovi dňom 24.3.14 pozastavuje výkon športovej činnosti do predloženia papierového zápisu o stretnutí V. ligy skupina D dospelí Lubeník-Radzovce.

D-701 Richard Farkaš 1187723 Radzovce 1 SN od 24.3.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-702 Roman Markovič 1262933 Kalinovo 2 SN od 24.3.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-703 Erik Adamec 1139020 Buzitka 1 SN od 24.3.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF,

D-704 DK žiada R Miroslav Melich v termíne do 1.4.14 o predloženie podacieho lístku doporučeného listu 1. triedy, ktorým bol zaslaný zápis o stretnutí V. ligy skupina D dospelí Lubeník-Radzovce.

D-705 DK žiada R Slavomíra Blichárová v termíne do 1.4.14 o predloženie podacieho lístku doporučeného listu 1. triedy, ktorým bol zaslaný zápis o stretnutí IV. ligy skupina A dorastu Stará Bystrica-Štiavnik.

D-706 DK dôrazne upozorňuje R na skutočnosť, že základným dokumentom pre rozhodovanie komisie je elektronický zápis o stretnutí vyhotovený v ISSF, okrem prípadov, keď je R povinný v zmysle ods. 3 písm. e) a f) kap. XIV. RS 2013/2014 zaslať na SsFZ aj papierový zápis o stretnutí. Nesplnenie povinnosti R uvedenej v ods. 3 písm. e) a f) kap. XIV. RS 2013/2014 má za následok neprerokovanie prípadného disciplinárneho previnenia na najbližšom zasadnutí DK (napr. D-700), žiadosť na R o predloženie podacieho lístku doporučeného listu 1. triedy, ktorým zaslal papierový zápis o stretnutí (napr. D-704), predbežné opatrenie DK voči R spočívajúcom v pozastavení výkonu funkcie v prípade, ak R porušil nariadenie RS 2013/14 a následné DO voči R na základe návrhu KR SsFZ.

D-707 Na základe správy DZ zo stretnutia V. ligy skupina C dospelí Medzibrod-Krupina, DK žiada Ivan Huťka HU FK Medzibrod dospelí v termíne do 1.4.14 o predloženie písomného stanoviska na sekretariát SsFZ k neprístojnostiam divákov voči R a AR v stretnutí.

D-708 DK žiada DZ Vojtech Jančok v termíne do 1.4.14 o predloženie písomného stanoviska na sekretariát SsFZ k splneniu povinností uvedených v ods. 8 a 16 kap. XX. RS 2013/2014 po stretnutí V. ligy skupiny C dospelí Medzibrod-Krupina. 

D-709 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ Peter Kinik 1141214 Liptovský Hrádok DK hráčovi dňom 27.3.14 pozastavuje výkon športovej činnosti. Hráč v termíne do 01.04.14 zašle na DK písomné vyjadrenie k previneniu v 20´ stretnutia IV. ligy Sever dospelí Predmier-Liptovský Hrádok.

D-710 Žiadosti o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DO-DP 41-1:

          Kornel Telek 1118293 Fiľakovo na 2 SP do 30.9.14, uhradiť 10 € v MZF,

          Branislav Fusek 1132273 Tornaľa na 2 SP do 30.9.14, uhradiť 10 € v MZF,

          Stanislav Francúz 1238948 Martin B na 2 SP do 30.9.14, uhradiť 10 € v MZF.

D-711 DK predvoláva na zasadnutie dňa 3.4.14: 

          o 16:00 hod. zo stretnutia Turčianska Štiavnička-Oravské Veselé IV.liga skupina Sever dospelí FK Turčianska Štiavnička Jozef Fischer HU.

          o 16:15 hod. zo stretnutia Predmier-Liptovský Hrádok IV.liga skupina Sever dospelí R Richard Halfar, AR2 Juraj Vojtuš, DZ Tibor Kučera, FK Predmier Marián Kostelný HU, Štefan Sluka vedúci družstva, Richard Uríček 1144978, Štefan Klus prezident FK. 

Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.    

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)

1.          Prerokované boli nasledovné sťažnosti FK: Predmier (Predmier – L. Hrádok) – sťažnosť čiastočne opodstatnená, z dôvodu rozsiahlosti sťažnosti bude klub v krátkej dobe informovaný o podrobnom stanovisku KR, zistenia odstupujeme na doriešenie DK SsFZ, Turčianska Štiavnička (Turčianska Štiavnička – Oravské Veselé) – sťažnosť čiastočne opodstatnená – 41´ správne uznaný gól, 45´ nesprávne udelená ŽK, mala byť udelená ČK, 92´ správne neuznaný gól, zistenia odstupujeme na doriešenie DK SsFZ, Radoľa - dorast (Oščadnica - Radoľa) – neopodstatnená, Radoľa – dospelí (Divinka - Radoľa) – v riešení, KR zaujme stanovisko po podrobnej analýze videozáznamu, Bánová (Belá - Bánová) – v riešení, KR zaujme stanovisko po podrobnej analýze videozáznamu. Voči R a DZ, ktorí v predmetných stretnutiach postupovali nesprávne boli zo strany KR vyvodené opatrenia v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ SsFZ.

2.          Žiadame zaslať videozáznam zo stretnutia dospelých: Belá - Bánová Divinka - Radoľa pod následkom odstúpenia na DK SsFZ.

3.          Upozorňujeme R a DZ na dôsledné preštudovanie zmien vyznačených v Rozpise súťaží zelenou farbou, platných pre jarnú časť ročníka 2013/2014. Zmeny RS sú uvedené na webovej stránke v časti „Rozpis súťaží“.

4.          Jarné fyzické previerky R SsFZ sa uskutočnia 10.4. (ZA kraj + TALENT) – 11.4.2014 (BB kraj) v B. Bystrici. R MR Stred a R Projektu Talent predložia potvrdenie od telovýchovného lekára o spôsobilosti absolvovať FP a vykonávať funkciu R. Ostatní R sú povinní predložiť  potvrdenie od praktického lekára.  Bez uvedeného potvrdenia nieje možné absolvovať FP. Šatne budú zabezpečené v športovej hale Štiavničky, prezentácia sa uskutoční priamo na tartanovej dráhe. Prípadný oneskorený príchod mimo stanoveného času (viď. program FP) bude považovaný za ospravedlnenú neúčasť! Na web stránke SsFZ (sekcia – komisie, materiály KR) bude v najbližších dňoch zverejnený program fyzických previerok ako aj nový spôsob ich hodnotenia.

5.          Dôrazne žiadame KR ObFZ o: 

a)    nahlásenie aktuálneho stavu príslušnosti R k FK pôsobiacich v súťažiach SsFZ k 31.3.2014 na SsFZ najneskôr do 8.4.2014,

b)    nahlásenie R a DZ, ktorí sa zúčastnia predlicenčného semináru lic. “A“ spolu s ich kontaktnými údajmi (počet je neobmedzený).

6.          POZOR ZMENA TERMÍNU! Predlicenčný seminár lic. „A“ R a DZ ObFZ sa uskutoční 1.5.2014 v B. Bystrici. Limity pre úspešné absolvovanie fyzických previerok: 150m – 35s, 50m -  40s opakovane 20x, 40m -  6,6s opakovane 6x.

7.          Rozhodcovia, ktorí doteraz neobdržali plastový preukaz majú možnosť sa informovať o jeho prevzatí na SsFZ.

8.          Ospravedlnenia R:  Halfár – PN do odvolania, Kuba 12.4.-13.4., Čuboň T. prac. dni, Nemček od 12.4. do konca súť.roč., Juríčka PN od 22.3. do odvolania, Hraško 20.4., 1.5., 8.5., Králik 26.4. a 1.5., Oružinský 20.4., 26.4., Madera 12.4., Blichárová PN od 23.3., Perexta 18.4.-21.4., Krahulec prac. dni, 1.5.,17.5., Hrivík 19.4.od 15:00, Grenčík 17.4.-21.4., Jakubjak 19.4., Polomský 17.4.-22.4., Machyniak 20.4.,26.4.,3.5.-4.5.,8.5., Vojtuš 27.3. do odvolania, Hucák 19.4., Širanec 26.4., Vojtek 18.4.-12.5., nedele odpolud.môže, Perexta – 30.3. – postúpené na KR,  Žiak M. PN od 28.3.,

 

 

 

 

 

 

 

9.          Žiadame nižšie menovaných R a DZ o zaslanie Čestného prehlásenia (auto) a Vyhlásenia (Zdravotná poisťovňa), ktoré musí byť priložené k Dohodám: Cvengroš, Krčula (ObFZ), Podhorský, Bátory M, Katrenčík, Bednárik.

10.        Ospravedlnenie DZ : Kučera 25 – 27.4., Kanka 29.3., Piaček 5.4., Ševec 26 – 27.4.,Dobos 11.5.,

                 Králka 5 – 12.5., 23 – 26.5., Piaček 5.4., Alakša 6.4.,

11.        dobosfutbal@gmail.com, milan.dolnik@gmail.com, ,

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

TMK SsFZ oznamuje, že 26. februára úspešne ukončili záverečnými skúškami školenie trénerov 1. kvalifikačného stupňa – UEFA GRASSROOTS C licencie nasledovní tréneri: Pristač Róbert, Jankovský Róbert, Sliz Milan, Srnka Jozef, Plieštik Jozef, Sokol Miroslav, Obuch Juraj, Huťka Jozef, Henžel Róbert, Fabian Michal, Tholt Vladimír, Kristály Martin, Boháčik Adrián, Kohút Michal, Husanica Ľubomír, Body Imrich, Auxt Martin, Vlček Radoslav, Labuda Daniel, Gajdošík Martin, Veselovský Zdeno, Zeman Branislav, Chládek  Róbert, Toka Roman, Ploštica František, Ďuriš Tibor, Barčák Miroslav, Janešík Jaroslav, Janckulík Jozef. Srdečne gratulujeme!

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

MaK oznamuje funkcionárom FK, že v pondelok 31.3.2014 sa končí prestupové obdobie. Matrika SsFZ prerokuje podania, ktoré budú odoslané najneskôr v uvedený deň poštou (v papierovej forme) prípadne podané prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF  (schválené hráčom a klubovým manažérom materského FK, resp. FK kde je hráč na hosťovaní).

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

  1. Žiada MFK Revúca o úpravy výšky cestovného vo FA pre FK Látky podľa telefonického dohovoru. Zároveň žiadame FK Látky o urýchlenú úhradu takto upravenej FA. Informáciu o prijatí platby žiadame následne MFK Revúca oznámiť na e-mail: matejka@ssfz.sk.
  2. Vzhľadom k tomu, že HK nemá do dnešného dňa k dispozícii doklad o úhrade poplatkov za prerokovanie na DK: D-540 R. Šupina 10 €, D-546 M. Verkin 10 €, D-569 A. Vojvoda 10 €, D-570 J. Alakša 10€. Žiadame uvedených R a DZ o zaslanie kópie dokladu o úhrade uvedeného poplatku, najneskôr do 27.3.2014, pod následkom odstúpenia na DK.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

  1. Oznamujeme FK, že od jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014 schválil VV SsFZ podmienky pre to, aby platby za R a DZ u všetkých FK prebiehali prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, bez zálohových platieb. Tento systém však vyžaduje maximálnu platobnú disciplínu zo strany FK. V prípade potreby bude musieť SsFZ uplatniť voči neplatičom disciplinárne a športovo-technické dôsledky, prípadne obmedzenia pri registrácii a matričných úkonoch. Upozorňujeme, že v prípade, že sa niektorý klub objaví v ISSF ako   n e p l a t i č, automaticky, v zmysle odporučenia VV SsFZ ho potrestá DK v zmysle DP. Z uvedeného dôvodu odporúčame futbalovým klubom uhradiť mesačnú zbernú faktúru minimálne 2 dni pred uplynutím termínu splatnosti z dôvodu času realizácie prevodu príslušnou bankou a času na „spárovanie“ platby s príslušnou faktúrou. Zásadne neodporúčame platbu poštovým poukazom (7 – 10 dní trvá identifikácia platiteľa a spárovanie FA).
  2. Najbližšie zasadnutie VV SsFZ bude 11.4. 2014 o 12,00 hod. vo Vyhniach.
  3. Žiadame FK Družstevník Blatnica predložiť na sekretariát SsFZ, najneskôr do 2.4.2014 doklad o úhrade MZF za mesiac február 2014.
  4. Žiadame touto cestou sekretárov ObFZ, aby sprostredkovali informáciu pre vedúcich delegačných úsekov KR, aby svoju delegáciu na stretnutia súťaží SsFZ z R príslušného ObFZ a prípadné zmeny tejto delegácie zaslali vždy na všetky nasledovné adresy: pavolturna@gmail.com, adam.jekkel@gmail.commajerova.misa@gmail.com. Tieto osoby zabezpečujú nahratie delegácie R do príslušného zápisu v ISSF, ako aj prípadné zmeny.
  5. Sekretariát SsFZ oznamuje, že tradičné medaily pre mladších žiakov si bude možné pre jednotlivé FK vyzdvihnúť pred zahájením uvedených súťaží na príslušnom ObFZ. Žiadame sekretárov ObFZ, aby sa pokúsili byť nápomocní pri distribúcii medailí zo SsFZ.
  6. Zmeny v RS SsFZ 2013/2014, časť ADRESÁR FK – V. liga sk. AFK Slávia Staškov – od 7.3.2014 manager FK Mário Koňušík, m: 0948 034 434;   V. liga sk. BOŠK Lisková – Pavol Kubala, nový kontakt m: 0905 975 504; Mládež – MFK Jelšava – od 24.1.2014 prezident MFK ing. Ján Hyžnaj tel., fax: 058/44 82 207, m: 0907 254 580, 0905 247 998, email: jan.hyznaj@mail.t-com.sk.  

 

Zmena DL :

Tvrdošín – Bytčica (15.k., 30.3., AR2 Hrtús za Vojtuša)

JUPIE BB – Priechod (16.k., 6.4.,  AR1 Širanec za Vozára)

Radoľa – Skalité (15.k., 30.3., AR1 Jaroščiak za Perextu)

Balog n.I. – Príbelce (15.k., 30.3., AR1 Polomský za Žiaka M.)

Divinka – Čierne (16.k., 6.4., AR1 Lupták za Žiak M.)

Látky – Málinec (dor., 16.k., 6.4., R ObFZ ZV za Luptáka)

Bytča – Fomat Martin (dor., 17.k., 29.3., AR2 Hrtús za Vojtuša)

O. Veselé – Trstená (dor., 15.k., 29.3. – pozor zrušené !)

Braväcovo – Pliešovce (dor., 16.k., hrá sa až 6.4. o 13:00, R,AR ObFZ BB – nová)

Kováčová – Braväcovo (dor., 15.k., AR Jelok za Žiaka M.)

Trstená – O. Podzámok (žiaci, 16.k., hrá sa už 4.4. piatok o 13:00-15:00, R Jančo za OFZ)

Pliešovce – Kremnica (žiaci. 16.k., R Sivák za Žiaka M.)

Poltár – Lučenec (žiaci, 16.k., 5.4., R Vrábeľ za Kyzeka)

Žilina C – Zákamenné (žiaci, 16.k., 5.4. 15:00-17:00 R Krajník za Kolena)

 

 

Delegovanie na 2. kola turnaja chlapcov a dievčat Coca – Cola Školský pohár 2013/2014

Clapci:

1.4.2014 o 9,00 hod. – ihrisko FK Hnúšťa (M. Šupka, N. Kluka, M. Hodoň)

2.4.2014 o 8,30 hod. – ihrisko Slovan Dudince (R. Dodok, Ľ. Dado, R. Jelok)

10.4.2014 o 9,00 hod. – ihrisko Magnezit Lovinobaňa (P. Budáč st., I. Laššák, J. Kojnok)

11.4.2014 o 9,00 hod. – ihrisko Hliník nad Hronom (A. Oslanec, B. Truban, M. Považan)

2.4.2014 o 8,00 hod. – ihrisko ŠK Štiavnik (B. Krajník, R. Behančín, M. Matula)

2.4.2014 o 8,00 hod. – ihrisko pod Klozovom, Trstená (J. Loffay, S. Šveda)

9.4.2014 o 8,00 hod. – ihrisko ÚT MFK Ružomberok (P. Vrtich, J. Tutura, M. Poljak)

10.4.2014 o 8,00 hod. – ihrisko Slovan N. Bystrica (L. Šlapka, M. Žák, M. Zacher)

Dievčatá:

4.4.2014 o 8,30 hod. – ihrisko Slovan Dudince (R. Dodok, J. Hucák, P. Oružinský)

7.4.2014 o 9,00 hod. – ihrisko Žiar n/Hronom, Partizánska ul. (M. Priebera, M. Forgáč,

                                     J. Katina)

11.4.2014 o 11,00 hod. – ihrisko Slovan Berňuš - Filipovo (M. Smoleň, M. Godál, P. Palider)

16.4.2014 o 9,00 hod. – ihrisko Sklotataran Poltár (P. Budáč st., I. Laššák, J. Kojnok)

2.4.2014 o 9,00 hod. – ihrisko Družstevník Mútne (C. Kohár, Milan Jančo)

2.4.2014 o 9,00 hod. – ihrisko FC TJ Oravský Podzámok (J. Vajdiar, F. Karcol)

3.4.2014 o 8,00 hod. – ihrisko ŠK Štiavnik (B. Krajník, R. Behančín, M. Matula)

4.4.2014 o 8,00 hod – ihrisko OŠK Renop L. Teplá (S. Wosiňski, J. Zlejší, J. Laučík)

Zároveň žiadame rozhodcu uvedeného ako prvého v delegovaní doručiť na SsFZ (poštou faxom, e-mailom) kópie zápisov z turnaja (turnajov), najneskôr však do 24.4.2014.

Uvedené je podmienkou pre vyplatenie odmeny za príslušný turnaj.