Spravodajca č. 34/2013-14                                14. 3. 2014

 

VV SsFZ (predseda J. Paršo)

V súlade s uznesením Konferencie SsFZ z 5.7.2013 pripravuje SsFZ dňa 28.3.2014 (piatok) v B. Bystrici Konferenciu SsFZ, zameranú monotematicky na podporu rozvoja mládežníckeho futbalu na strednom Slovensku. Predpokladané okruhy tém konferencie:

-          smerovanie mládežníckeho futbalu v pôsobnosti SsFZ Banská Bystrica

-          stav početnosti družstiev v súťažiach mládeže za posledné roky, dôvody úbytku družstiev v súťažiach

-          propagácia futbalu, propagácia úspešných klubov pracujúcich prevažne s mládežou, spolupráca s médiami, zdroje financovania mládežníckeho futbalu

-          ako získavať malé deti pre futbal, ako skvalitniť tréningovú činnosť pri družstvách mládeže

-          skúsenosti z práce s mládežou – zástupcovia úspešných mládežníckych FK v pôsobnosti SsFZ, ObFZ

-          spolupráca FK so samosprávou, spolupráca SsFZ a ObFZ s FK, školami, obecnou samosprávou pri podpore a rozvoji mládežníckeho futbalu.

Konferencie sa aktívne zúčastnia zástupcovia úseku mládeže SFZ, zástupcovia orgánov SsFZ. Na konferenciu pozývame zástupcov samospráv, všetkých (trénerov, funkcionárov), ktorým záleží na budúcnosti futbalu v našom regióne. Osobitne prizývame k príprave konferencie a účasti jednotlivé ObFZ, resp. ich komisie mládeže, TMK. V prípade, že budete mať návrhy k programu, resp. obsahovému zameraniu konferencie kontaktujte reg. trénera mládeže SFZ p. Štefaňáka M:0905 484 160, 0902 937 058, prípadne L. Matejku M: 0915 827 656.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.      ŠTK ruší stretnutie 14.kola V. ligy C Dudince – Šalková dňa 23.3.2014.

2.      ŠTK schvaľuje zmenu termínu pre jarnú časť súťažného ročníka 2013/2014:

·        FK Bytča – NE/10,30

·        FK Medzibrod – NE/UHČ

schvaľuje zmeny termínu a UHČ:

·         22.03.2014 (sobota) o 15,00 hod. – 16.kolo IV. liga J V. Krtíš – Vinica

·         23.03.2014 (nedeľa) o 15,00 hod. -  14.kolo V. liga D Príbelce – Jesenské (ihrisko Pliešovce)

·         29.03.2014 (sobota) o 17,00 hod. – 15.kolo V. liga C Šalková – Č.Balog

·         05.04.2014 (sobota) o 15,30 hod. – 16.kolo V. liga D Olováry – Balog n. Ipľom

·         12.04.2014 (sobota) o 17,00 hod. – 17.kolo V. liga C Šalková – Hriňová

·         26.04.2014 (sobota) o 14,00 hod. – 19.kolo IV. liga S O. Jasenica – Trstená

·         08.05.2014 (štvrtok) o 16,30 hod. – 14.kolo V. liga C Dudince – Šalková  

3.      Potvrdzovanie súpisiek družstiev pre jarnú časť 2013/2014 sa uskutoční v dňa 20.3.2014 (štvrtok) od 15,00 do 17,00 hod. na SsFZ. Upozorňujeme pri tejto príležitosti, že súpisku vyhotovujú len FK, ktoré majú zaradené v súťažiach dospelých viac ako jedno družstvo. Ostatné FK vyhotovujú zoznamy hráčov a tieto sú platné pre celý súťažný ročník a nie je potrebné ich predkladať na potvrdenie pred jarnou časťou súťaží.

4.      Upozorňujeme FK nakoľko papierové RP hráčov platili len do 31.12.2013, hráči sa musia v jarnej časti 2013/2014 na MFS dospelých a dorastu preukázať len platným plastovým RP. Bez platného plastového RP rozhodca nesmie hráča pripustiť ku hre, i napriek tomu, že je overiteľný cez ISSF.

5.      Pripomíname všetkým FK, že od jarnej časti 2013/2014 každé družstvo evidované v čase konania stretnutia ako neplatič za neuhradenie MZF po termíne splatnosti, bude ŠTK SsFZ automaticky odstupovať na riešenie DK, ktorá v zmysle odporučenia VV SsFZ, udelí pokutu a následne prikročí k ďalším disciplinárnym opatreniam (odobratie bodov, zastavenie matričných úkonov a pod.).

6.      ISSF : v dostatočnom časovom predstihu avizujeme FK, aby pred jarnou časťou vynaložili úsilie k vytvoreniu materiálno – technických podmienok  na vyplnenie elektronického zápisu na MFS v zmysle RS 2013/2014 čl. XV. odst.1/i. Pripomíname, že vypisovanie elektronického zápisu o stretnutí – nominácie hráčov je možné realizovať včas pred stretnutím aj mimo miesta stretnutia, nie tesne pred UHČ, čím sa neopodstatnene posúvajú začiatky stretnutí. Opakované nedostatky so zabezpečením ISSF na MFS a nedodržanie UHČ budeme v jarnej časti riešiť opatreniami cestou DK SsFZ.

7.      Evidenciu ŽK podľa hráčov, družstiev a súťaží si vedie v súťažiach dospelých ŠTK už len vo svojej internej evidencii osobných trestov. Pre FK je smerodajná a záväzná presná evidencia osobných trestov v ISSF, v časti Reporty, ku ktorým majú prístup všetci manažéri klubov. Podľa nového Disciplinárneho poriadku bude ŠTK predkladať DK SsFZ zoznam hráčov na potrestanie po 5., 9., 12., atď. napomenutí ŽK.

8.      Reorganizácia súťaží 2014/2015 – aktuálny stav je k nahliadnutiu na úvodnej web-stránke SsFZ v časti Reorganizácia – priebežný stav (pod tabuľkami). Tento materiál už je priebežne po odohratých kolách od CL po V. ligy aktualizovaný.

9.      Schválená termínová listina pre súťažný ročník 2014/2015 je zverejnená na web-stránke SsFZ v časti ŠTK – materiály.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Majsniar)

1.      KM dôrazne upozorňuje FK, ktorým bola schválená na základe žiadosti trvalá zmena hracích dní a začiatkov MFS pre jarnú časť súťažného ročníka 2013/2014, na povinnosť v zmysle RS čl.VI, bod 6, písmeno b) – oznámiť do 5 dní po schválení  túto skutočnosť doporučeným listom príslušným družstvám FK ( všetkým súperom), s ktorými má odohrať predmetné stretnutia v jarnej časti prebiehajúceho súťažného ročníka.

2.      KM na základe predložených žiadostí schvaľuje zmeny termínov MFS nasledovne:

ŽIACI

a)      III. liga "C" U15 a U13 – OFK Slovenská Ľupča  odohrá domáce stretnutia v nedeľu o 10,00 a 12,00.

DORAST

b)      IV. liga  "D"  – TJ Družstevník Látky – domáce stretnutie 14.kola ( Látky - Tornaľa) z pôvodného termínu 23.3.2014 na 1.5.2014 o 16,00

c)      IV. liga "B"    – 22.kolo ( Rabča – O. Polhora ) z termínu 18.5.2014 na 8.5.2014 ( štvrtok ) o 15.00.

d)      IV. liga "B"    – 23.kolo ( Lisková – O. Veselé ) z termínu 25.5.2014 na 22.5.2014 ( štvrtok ) o 17.00.

e)      III. liga "Sever"    – 16.kolo ( Z. Poruba – Tvrdošín ) z termínu 5.4.2014 na 6.4.2014  o 10.30

f)        III. liga "Sever" – 16.kolo (Z. Poruba – O.Jasenica ) z termínu 19.4.2014 na 20.4.2014  o 10.30

3.      KM oznamuje stanoviská k písomným žiadostiam :

a)      TJ Tatran O. Veselé vzhľadom k skutočnosti, že požaduje preloženie  MFS na pracovný deň, musí predložiť písomný súhlas FK Tatran Zakamenné

b)      FK Rakytovce ( 2. liga  U19,U17 - 16. kolo, Rakytovce - Bánová ) hrá sa v pôvodnom termíne a case na ihrisku  UT  Radvaň

c)      Všetky FK musia pri podávaní žiadostí o zmenu termínu stretnutia dodržiavať RS 2014/2015, čl. VI, bod 7 ( zásady pre schvaľovanie zmien hracích dní, začiatkov a miest MFS)

d)      Pod písomnou formou podávania žiadostí resp. vyjadrenia,  uvedenou v RS 2014/2015, čl. VI, bod 7  rozumieme ISSF,  papierovú, e-mailovú, resp. skenovú formu žiadosti. Preferovanou formou je žiadosť, alebo vyjadrenie prostredníctvom ISSF, prostredníctvom ktorého môže vyjadriť svoje stanovisko k preloženiu termínu stretnutia aj druhá strana ( súper ).

4.      KM oznamuje, že potvrdzovanie súpisiek družstiev pre jarnú časť 2013/2014 sa uskutoční dňa 20.3.2013  /štvrtok/ od 15,00 do 17,00 hod. na SsFZ. Súpisku vyhotovujú len FK, ktoré majú zaradené súťažiach mládeže viac ako jedno družstvo príslušnej vekovej kategórie. Ostatné FK vyhotovujú  zoznamy hráčov a tieto sú platné pre celý súťažný ročník a nie je potrebné ich predkladať na  potvrdzovanie pred jarnou časťou súťaží.

5.      KM oznamuje, že začiatok jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014 je stanovený na 23. marca 2014.

6.      KM pripomína  FK, že platnosť tzv. papierových RP hráčov dorastu skončila  31.12.2013 a od 23.3.2014 nebude možný štart hráčov dorastu na tzv. papierové RP. Považujeme za dôležité upozorniť, že aj napriek skutočnosti, že tzv. papierové RP žiakov platia ešte do 30.6.2014, bude sa musieť žiak, ktorý bude chcieť od 23.3.2014 štartovať aj v stretnutí dorastu / štart vo vyššej vekovej kategórii, prípadne po dovŕšení vekovej kategórie / preukázať už tiež plastovým RP.

7.      KM pripomína FK, že od 23.3.2014 prechádzajú všetky stretnutia mládeže SsFZ /teda aj všetky žiacke súťaže od 5.4.2014 / na elektronickú formu Zápisu o stretnutí. Odporúčame FK, aby si v predstihu všetky RP, teda aj tzv. papierové, ,,otestovali,, v ISSF.

8.      KM pripomíname všetkým FK, že od jarnej časti 2013/2014 každé družstvo evidované v čase konania stretnutia ako neplatič za neuhradenie MZF po termíne splatnosti, bude KM SsFZ automaticky odstupovať na riešenie DK, ktorá v zmysle odporučenia VV SsFZ, udelí pokutu a následne prikročí k ďalším disciplinárnym opatreniam (odobratie bodov, zastavenie matričných úkonov a pod....).

9.      KM oznamujeme FK, že len pre potreby mládežníckych družstiev, v úmysle doplnenia a zlepšenia komunikácie, bola zriadená mailová adresa:  mladezssfz@gmail.com, z ktorej už prebieha doplňujúca komunikácia s FK / len zodpovedané otázky FK kladené KM a pripomienky termínov pre mládež /.

Uvedená forma komunikácie v žiadnom prípade nenahrádza úradné správy a oficiálne adresy SsFZ, ktoré jediné sú pre komunikáciu SsFZ  - FK naďalej záväzné. Vo vlastnom záujme odporúčame FK o nahlásenie aktuálnej mailovej adresy na zriadenú uvedenú adresu v prípade, že im nebola doručená pošta na nahlásenú mailovú adresu.

10.   Zasadnutie KM sa uskutoční  20.3.2014 o 15,30 v zasadačke SsFZ.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-655 DK upozorňuje hráčov a funkcionárov FK, že od 1.1.14 je účinný nový Disciplinárny poriadok Slovenského futbalového zväzu.

D-656 DK upozorňuje hráčov a funkcionárov FK na dôslednú aplikáciu rozhodnutia VV SsFZ na zasadnutí dňa 17.1.14, týkajúceho sa zastavenia účinnosti rozhodnutí DK SsFZ u previnení z jesennej časti ročníka 2013/14, tak aby nedošlo k neoprávneným štartom hráčov v MFS, ktorých sa „amnestia“ netýka.

D-657 DK upozorňuje funkcionárov FK na odporúčanie VV SsFZ na zasadnutí dňa 17.1.14, týkajúceho sa neuhrádzania MZF.

D-661 DK upozorňuje funkcionárov FK, že VV SsFZ na svojom zasadnutí dňa 6.2.14 schválil novelizáciu RS 2013/14 pre jarnú časť ročníka, obsahujúcu významné zmeny týkajúce sa disciplinárneho konania. Zmeny sú uvedené farbene v dokumente na stránke www.ssfz.sk.

D-670 Žiadosti o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DO-DP 41-1:

          Peter Budáč DZ na 2 SP do 30.6.14, uhradiť 10 € v MZF,

          Martin Selecký 1095674 Krupina zamieta sa, uhradiť 10 € v MZF.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.    

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)

1.          Náhradný termín zimných seminárov R a DZ sa uskutoční dňa 20. 3. 2014 od 16,00 hod. v sídle SsFZ, Partizánska cesta 93, Banská Bystrica. Zúčastnia sa:  R – Dvorský, Greňo, Hubočan, Kubačka, Mitúch, Rojík, Paňko, Remeň, Šupina, Taraba, Weiss, Zaťko, DZ - J. Hrčka, Chvíľa, Kadík, Krško, Meliš, Piatek. Účasť menovaných je povinná.

2.          Pozývame na zasadnutie KR, ktoré sa uskutoční dňa 20. 3. 2014 od 16,00 hod. v sídle SsFZ, Partizánska cesta 93, Banská Bystrica R: Hromádka, Kučera S.. Účasť menovaných je povinná.

3.          Upozorňujeme R a DZ na dôsledné preštudovanie zmien vyznačených v Rozpise súťaží zelenou farbou, platných pre jarnú časť ročníka 2013/2014. Zmeny RS sú uvedené na webovej stránke v časti „Rozpis súťaží“.

4.          Žiadame KR ObFZ o nahlásenie aktuálneho stavu príslušnosti R k FK pôsobiacich v súťažiach SsFZ k 31.3.2014 na SsFZ najneskôr do 8.4.2014.

5.          Oznamujeme predbežné termíny akcií KR SsFZ: Jarné fyzické previerky R SsFZ: 10.4. (ZA kraj) – 11.4.2014 (BB kraj) v B. Bystrici. R MR Stred a R Projektu Talent predložia potvrdenie od telovýchovného lekára o spôsobilosti absolvovať FP a vykonávať funkciu R. Ostatní R sú povinní predložiť  potvrdenie od praktického lekára.  Bez uvedeného potvrdenia nieje možné absolvovať FP. Predlicenčný seminár lic. „A“ R a DZ ObFZ: 8.5.2014 v B. Bystrici.

6.          Rozhodcovia, ktorí doteraz neobdržali plastový preukaz majú možnosť sa informovať o jeho prevzatí na SsFZ.

7.          DZ, ktorí nedostanú na emailovú adresu svoj prístupový kód ISSF do 18. 3. 2014, nech kontaktujú p. Jánošovú na sekretariáte SsFZ.

8.          Ospravedlnenia R:  Vozár PN od 9.3., Taraba ZS a jarná časť do odvolania, Ďuriník – prac.dni a soboty, Badura – prac.dni, Rohoň 29.3., Blichárová 15.3.,22.3.,29.3.,5.4. a 12.4.,Vojtuš 25.4.-27.4.,Šupej 5.4. a 12.4., Havran 30.3., Kollár 6.4. a 26.4., Ploštica 7.4.-17.4., Medveď 6.4., Jančo 31.5. a 1.6., Frontová 29.3.-30.3.,4.4.-6.4., Kučera 9.3.-30.3., Dibdiak prac.dni a soboty, Mikloš – ukončenie PN 15.3., Rogoň 29.3., Martinka 16.3. – post. na KR, Adamec PN od 14.3., Halfár 12.4., Koleno 10.5.-11.5., Fáber 12.4., Novák 19.4.-20.4.,

9.          Žiadame nižšie menovaných R a DZ o zaslanie Čestného prehlásenia (auto) a Vyhlásenia (Zdravotná poisťovňa), ktoré musí byť priložené k Dohodám: Cvengroš, Truban B, Košarnik J, Kacz, (ObFZ), Podhorský, Bátory M, Katrenčík, Bednárik, Kubačka, Ďurana, Bušo, Blichárová, Krčula, Železňák, Želiezka, Žiak M, DZ Ďurana.

10.       Upozornenie pre DZ: Ak do 19. 3. 2014 nedostanete na svoj e mail prístupové kódy – meno a heslo, na vstup do ISSF, pre vyplňovanie Správ DS a PR, kontaktujte sekretariát SsFZ 0917 234514.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

TMK SsFZ oznamuje, že 26. februára úspešne ukončili záverečnými skúškami školenie trénerov 1. kvalifikačného stupňa – UEFA GRASSROOTS C licencie nasledovní tréneri: Pristač Róbert, Jankovský Róbert, Sliz Milan, Srnka Jozef, Plieštik Jozef, Sokol Miroslav, Obuch Juraj, Huťka Jozef, Henžel Róbert, Fabian Michal, Tholt Vladimír, Kristály Martin, Boháčik Adrián, Kohút Michal, Husanica Ľubomír, Body Imrich, Auxt Martin, Vlček Radoslav, Labuda Daniel, Gajdošík Martin, Veselovský Zdeno, Zeman Branislav, Chládek  Róbert, Toka Roman, Ploštica František, Ďuriš Tibor, Barčák Miroslav, Janešík Jaroslav, Janckulík Jozef. Srdečne gratulujeme!

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

Dňa 6.12.2013 sa v Bratislave uskutočnila pracovná porada predsedov a sekretárov regionálnych a oblastných futbalových zväzov. Zo širokej diskusie o zavádzaní do praxe a fungovaní jednotlivých častí ISSF, pre ISSF matrika vyplynulo:

·         akékoľvek spracovanie matričnej žiadosti, napr. aj zamietnutá žiadosť, je považovaná za matričný úkon,

·         schvaľovanie matričných úkonov mimo pracovnej doby tzv. „víkendové“ schvaľovania budú o 100% drahšie ako štandardné cenníkové ceny,

·         papierové transfery a registrácie budú o 50% drahšie ako elektronické.

Synchronizácia poplatkov všetkých matrík by mala platiť od 1.7.2014.

Pri tejto príležitosti upozorňujeme funkcionárov FK, aby vzhľadom na cenovú preferenciu elektronických foriem registrácie a matričných úkonov od uvedeného termínu, začali s predstihom zriaďovať hráčske kontá (hráči, príp. rodičia) na najbližšom ObFZ, resp. RFZ.

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

Žiada MFK Revúca o úpravy výšky cestovného vo FA pre FK Látky podľa telefonického dohovoru. Zároveň žiadame FK Látky o urýchlenú úhradu takto upravenej FA. Informáciu o prijatí platby žiadame následne MFK Revúca oznámiť na e-mail: matejka@ssfz.sk.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

  1. Oznamujeme FK, že od jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014 schválil VV SsFZ podmienky pre to, aby platby za R a DZ u všetkých FK prebiehali prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, bez zálohových platieb. Tento systém však vyžaduje maximálnu platobnú disciplínu zo strany FK. V prípade potreby bude musieť SsFZ uplatniť voči neplatičom disciplinárne a športovo-technické dôsledky, prípadne obmedzenia pri registrácii a matričných úkonoch.
  2. Najbližšie zasadnutie VV SsFZ bude 11.4. 2014 o 12,00 hod. vo Vyhniach.
  3. SsFZ pripravuje v horizonte 2-3 týždňov pre členov DK SsFZ školenie zamerané na výklad a uplatňovanie nového Disciplinárneho poriadku (člen VV SFZ  zodp. za legislatívu). Školenie sa uskutoční v pracovný deň v popoludňajších hodinách. Ponúkame touto cestou možnosť zúčastniť sa tohto školenia aj predsedom, resp. členom DK jednotlivých ObFZ v pôsobnosti SsFZ (z kapacitných dôvodov max. dvaja z jedného ObFZ). Prípadný záujmu je potrebné nahlásiť prostredníctvom sekretára ObFZ e-mailom na adresu: matejka@ssfz.sk.
  4. Žiadame touto cestou sekretárov ObFZ, aby sprostredkovali informáciu pre vedúcich delegačných úsekov KR, aby svoju delegáciu na stretnutia súťaží SsFZ z R príslušného ObFZ a prípadné zmeny tejto delegácie zaslali vždy na všetky nasledovné adresy: pavolturna@gmail.com, adam.jekkel@gmail.commajerova.misa@gmail.com. Tieto osoby zabezpečujú nahratie delegácie R do príslušného zápisu v ISSF, ako aj prípadné zmeny.
  5. Sekretariát SsFZ oznamuje, že tradičné medaily pre mladších žiakov si bude možné pre jednotlivé FK vyzdvihnúť pred zahájením uvedených súťaží na príslušnom ObFZ. Žiadame sekretárov ObFZ, aby sa pokúsili byť nápomocní pri distribúcii medailí zo SsFZ na svoje pracoviská.
  6. Zmeny v RS SsFZ 2013/2014, časť ADRESÁR FK – V. liga sk. AFK Slávia Staškov – od 7.3.2014 manager FK Mário Koňušík, m: 0948 034 434;   V. liga sk. BOŠK Lisková – Pavol Kubala, nový kontakt m: 0905 975 504; Mládež – MFK Jelšava – od 24.1.2014 prezident MFK ing. Ján Hyžnaj tel., fax: 058/44 82 207, m: 0907 254 580, 0905 247 998, email: jan.hyznaj@mail.t-com.sk.  

 

Zmena DL :

S. Bystrica – Stráža (14.k., 23.3. AR2 Bušo za Scherera, aj predzápas)

Divinka – Radoľa (14.k., AR2 Scherer za Krajčí M.)

Príbelce – Jesenské (14.k., hrá sa v Pliešovciach)

Lisková – Dlhá (dor., 14.k., R Madera, AR LFZ)

J. Lehota – Braväcovo (dor., 14.k., AR Hlaváčik za Kollára)

Podbrezová – Zvolen (SFZ,  I.LSŽ, 16.k., 16.3., R Kratochvíla za Adamca, ObFZ BB za Martinku)

Žilina – Pohronie ZH/DŽ (SFZ, I.LSŽ, 17.k., hrá sa 22.3. o 15:00-17:00, Šuška, Vojtuš, Novák – nová)