Spravodajca č. 22/2013-14                                           6. 12. 2013

 

Konferencia SsFZ 13. 12. 2013

1.    Volebná konferencia SsFZ, ktorá sa uskutoční 13. 12. 2013 od 13.00 hod. v B. Bystrici okrem iného zhodnotí uplynulé volebné obdobie, zvolí nové orgány a schváli úlohy i opatrenia smerujúce k podpore futbalu na strednom Slovensku v najbližších rokoch. A práve z uvedeného dôvodu vyzývame FK i ObFZ, aby prispeli svojimi námetmi a myšlienkami k tvorbe dokumentu, ktorý bude pojednávať o víziách SsFZ v rokoch 2014-2017. Vaše príspevky očakávame na e-mailovej  adrese: matejka@ssfz.sk do 30.11.2013.

2.    Volebnej Konferencie SsFZ sa zúčastní, v súlade so Stanovami SsFZ (Článok 37, bod 3) 72 delegátov s právom hlasovať, ktorých volia konferencie  ObFZ. Uvedení delegáti zastupujú na Konferencii SsFZ všetkých riadnych členov v pôsobnosti príslušného ObFZ (ObFZ, FK).

Konferencie jednotlivých ObFZ na svojich zasadnutiach doteraz zvolili delegátov s právom hlasovať na volebnú Konferenciu SsFZ 13.12.2013:

ObFZ V. Krtíš  - 8.11.13: Gabriel Bacsa, Ján Černák, Jaroslav Filip, Ján Hríň, Jozef Šaranko, Miroslav Gluch, náhradník – Ján Pavlík.

ObFZ Žilina – 15.11.2013: Milan Dolník, Pavel Papaj, Ján Majsniar, Milan Meliš, Miroslav Minarčík, Ján Janec, Bystrík Paňák, Jaroslav Janík.

ObFZ R. Sobota – 16.11.2013: Ján Čilík, Dezider Balajthy, Peter Varga, Ján Forgoň, Marián Petrok, Marián Oravec, náhradník – Ľubomír Kisel.

ObFZ B. Bystrica – 23.11.2013: Ján Molent, Karol Bubniak, Ján Lavrík, Peter Králka, Ľubomír Auxt, Juraj Vrzal, náhradník – Július Kliment.

LFZ L. Mikuláš – 28.11.2013: Igor Repa, Ľubomír Chovanko, Milan Kokavec, Pavol Tomčík, Ján Mlynček, Pavel Frigmanský, Gustáv Mataj, Pavol Kubala.

ObFZ Lučenec – 29.11.2013: Štefan Pastorek, Dušan Trčan, Radoslav Čičmanec, Radovan Baník, Attila Visnyai, Ladislav Ferencz.

ObFZ Žiar nad Hronom – 29.11.2013: Ján Matonok, Dušan Šipikal, Marián Jasenák, Ľubomír Barák, Stanislav Neuschl, Ladislav Šánta.

Nasledujú konferencie ObFZ Zvolen – 6.12.2013, OFZ D. Kubín – 7.12.2013 a TFZ Martin – 7.12.2013.

3.     Do pozornosti ObFZ. Podľa dikcie Organizačného poriadku SsFZ (čl. 4), delegátom Konferencie SsFZ s právom hlasovať a členom volebného orgánu SsFZ nemôže byť sekretár ObFZ i SsFZ – zamestnanec SFZ (viď www.ssfz.sk – časť Dokumenty). Zároveň žiadame sekretárov ObFZ, aby v čo najkratšom čase po konaní konferencie nahlásili na sekretariát SsFZ (e-mailom) delegátov na volebnú Konferencie SsFZ. Oddelene delegáti zastupujúci ObFZ – kluby: adresa bydliska, zamestnanie, e-mailová adresa, telefonický kontakt.

 

Volebná komisia Konferencie SsFZ (predseda Vladimír Lehoťan)

Oznamujeme členom volebnej komisie, aby sa  13.12.2013 dostavili do miesta konania Konferencie SsFZ do 12,00 hod.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel))

1.    ŠTK SsFZ schválila všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie dospelých za jesennú časť súťažného ročníka 2013/2014.

2.    Vyhodnotenie jesennej časti súťažného ročníka 2013/2014 všetkých súťaží dospelých a Štatistické údaje za jesennú časť 2013/2014 sú k nahliadnutiu na web-stránke SsFZ v časti Komisie – ŠTK - Materiály.

3.    Reorganizácia súťaží 2014/2015 – priebežný stav je k nahliadnutiu na úvodnej web-stránke SsFZ v časti Reorganizácia – priebežný stav (pod tabuľkami). Tento materiál bude v jarnej časti 2013-2014 priebežne aktuálizovaný.

4.    Jarná časť súťažného ročníka 2013/2014 začína 23.3.2014.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.     KM SsFZ schválila všetky dosiahnuté výsledky v stretnutiach mládeže a umiestnenie družstiev za jesennú časť súťažného ročníka 2013/2014. Tabuľky po skončení jesennej časti nájdete na internetovej stránke SsFZ.

2.     Začiatok jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014 je stanovený 23.3.2014.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel )

1.    Uvedený R majú pozastavené delegovanie až do uhradenia poplatkov: Truban 21,- eur, Dvorský (14 €), Vrtich, Rybár, Gregorec, Korenčík, Poljak (všetci po 7 €).

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.     TMK SsFZ organizuje školenie trénerov UEFA B licencie (prihlásených 27 trénerov) v nasledovných termínoch: 15. – 17. 11. 2013 špeciálna časť 1, 13.- 15. 12. 2013 všeobecná časť  a 17. – 19. 01. 2014 špeciálna časť 2  a dve skupiny školenia trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie (prihlásených 43 trénerov) v termínoch 14. – 15. 12. 2013 všeobecná časť a 31.01 – 02.02 2014 špeciálna časť. Oznámenie o prijatí spolu s pokynmi  pre zaplatenie školného bolo zaslané všetkým trénerom mailom.

2.     Technický úsek SFZ oznamuje, že v dňoch 2. – 3.12.2013 v hoteli Senec v Senci usporiada seminár pre profesionálnych trénerov a koordinátorov ÚTM, trénerov CL, II. L, 1. LŽ a ostatných trénerov – držiteľov licencie UEFA PRO, I/A, UEFA A a II/B (ktorí majú záujem o rekvalifikáciu na UEFA A).Program seminára bude prístupný na webovej stránke SFZ, v sekcii Slovensko/Tréneri/Vzdelávanie. Všetci záujemcovia, ktorí sa chcú seminára zúčastniť, musia poslať do 27.11.2013 mailom prihlášku na adresu michal.kovac@futbalsfz.sk (prihláška je prístupná na webovej stránke SFZ, sekcia Slovensko/Tréneri/Dokumenty). Pozvaní profesionálni tréneri ÚTM, koordinátori ÚTM, tréneri CL (hlavný tréner a asistent), II. L (hlavný tréner, asistent), 1. LŽ (hlavný tréner) prihlášku na seminár nemusia posielať. Účastnícky poplatok za seminár (15 €) sa uhradí v hotovosti pri prezentácii. Účastníci na konci seminára obdržia „Certifikát o účasti“. Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie s potrebnými dokumentmi (nájdete na stránke SFZ v sekcii „Tréneri“) sa posielajú na adresu SFZ poštou po seminári.

 

Matričná komisia (Stanislav Špila)

1.     Upozorňujeme všetky futbalové kluby, ktoré zasielajú žiadosti o vystavenie plastových preukazov hráčov cez elektronickú podateľňu, že vzhľadom na technológiu výroby takéhoto typu preukazov je neprípustné skenovať z už použitých fotografií. Je potrebné hráča odfotografovať digitálnym fotoaparátom, prípadne mobilným telefónom a fotografiu v elektronickej podobe nahrať. Len fotografie v takejto kvalite môže odsúhlasiť príslušný matrikár do výroby. Príslušný program v ISSF vám umožní fotografiu správne upraviť „zarezať“, tak aby sa nahrala fotografia od ramien vyššie s jasnými črtami tváre.

2.     Od 16.5.2013 nastala v ISSF zásadná zmena v Základnej registrácii hráča. Oddelila sa elektronická forma registrácie od „papierovej“. Postup pri registrácii je nasledovný:

- vyplniť v elektronickej podateľni formulár“ Prihláška k registrácii hráča – podľa návodu v ISSF – v ktorej ne

  nevyhnutné vyplniť osobnú e-mailovú adresu hráča (do dovŕšenia 18. roku veku hráča sa uvedie osobná

  e-mailová adresa rodičov - zákonného zástupcu), výhodou je získanie trvalého hráčskeho konta Hráč-rodič môže dať stanovisko k matričnému úkonu, podanému v elektronickej forme prostredníctvom ISSF. V prípade, že po obdržaní notifikácie túto hráč, prípadne zákonný zástupca potvrdí, príslušný matrikár takúto žiadosť o registráciu schváli,

       - v prípade, že hráč – prípadne zákonný zástupca – nemá osobnú e-mailovú adresu, je nevyhnutné zaslať

         na príslušnú matriku žiadosť v „papierovej“ podobe,

       - za správne vyplnenie podkladov k registrácii hráča, správnosť a pravdivosť uvádzaných údajov v nich

         zodpovedá príslušný FK.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.     Upozorňujeme futbalové kluby, ktorých družstvá mládeže štartujú v súťažiach SsFZ, resp. SFZ (delegovanie  a odmeňovanie R zabezpečuje SsFZ), že prehľad fakturovaných čiastok za MFS v mesiac október, prípadne október- november (súťaže riadené SFZ) nájdete na stránke SsFZ v časti Platby R a DZ. Prípadné nezrovnalosti konzultujte s pracovníkmi sekretariátu SsFZ, najneskôr do 27.11.2013. Následne budú tieto sumy zahrnuté do  mesačnej zbernej faktúry za mesiac november 2013.

      Pri tejto príležitosti dávame do pozornosti aj FK, ktorých družstvá dospelých štartujú v súťažiach riadených

      SsFZ, ktoré uhradili zálohové platby na činnosť delegovaných osôb v zmysle RS SsFZ, že sekretariát SsFZ

      umiestnil na stránku v časti Platby R a DZ materiál pod názvom „vyúčtovanie zálohových platieb za činnosť

      delegovaných osôb v roku 2013“. Tak isto žiadame funkcionárov, aby si uvedené vyhodnotenie porovnali

      s evidenciou odohratých MFS po jednotlivých mesiacoch a prípadné nezrovnalosti konzultovali s pracovníkmi

      sekretariátu do konca novembra. Následne bude uvedeným klubom zaslané oficiálne vyúčtovanie. V tejto

      súvislosti upozorňujeme, že sekretariát pripravuje kroky k tomu, aby aj tieto FK hradili od jarnej časti súťažného

      ročníka 2013/2014 zálohové platby za činnosť delegovaných osôb v MFS prostredníctvom mesačnej zbernej

      faktúry.

 

 

 

HSM SFZ

 

1. 12. 2013 ŠH Badín MŽ 9.00-14.00 – Šimko, Jekkel

 

30. 11. 2013 MŠH Čadca SŽ 12.00-18.00 – Halfár, Staškovan

7. 12. 2013 MŠH Čadca MŽ 9.00-15.00 – Halfár – Staškovan

 

XX. ročník medzinárodného halového turnaja žiakov O pohár doc. Jozefa Vengloša, 13. – 14. 12.2013 ŠH Štiavničky: Tokár (zodpovedný za obsadenie jednotlivých stretnutí), Poláček, Šimko.