Spravodajca č. 8/2013-14                                    30. 8. 2013

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.      ŠTK schvaľuje náhradné termíny MFS:

·         01.09.2013 o 15,30 hod. – 5.kolo MRS KNM – N. Baňa

·         07.09.2013 o 16,00 hod. – 6.kolo V. liga A Raková – Divinka

·         07.09.2013 o 14,30 hod. – 6.kolo V. liga A Kotešová – Čierne

·         11.09.2013 o 16,00 hod. – 5.kolo V. liga B Bešeňová – Lisková 

·         11.09.2013 o 16,30 hod. – 15.kolo IV. liga J Kováčová – Zvolen

·         14.09.2013 o 11,30 hod. – 7.kolo IV. liga S Stráňavy – Bytčica

·         15.09.2013 o 15,30 hod. – 7.kolo V. liga C Medzibrod – Hriňová

·         18.09.2013 o 16,30 hod. – 4.kolo V. liga B Lisková – Dúbrava

2.      Na základe nezrovnalostí štartu hráča v MFS upravujeme text čl. X/1 RS 2013/2014 nasledovne:

Hráči sa musia pred MFS preukázať R platným RP(U15 a U13 ŽP), pričom sú povinní nosiť so sebou na MFS aj preukaz poistenca. V MFS dospelých a II. ligy U19 a U17 je platným RP plastový aj papierový RP s výnimkou uvedenou v kap. XV. bod 3 RS 2013/2014.

3.      Na základe ústne podanej informácie vedúceho sekretariátu SsFZ na Aktíve SsFZ dňa 5.7. 2013 papierové RP hráčov platia len do 31.12.2013.

4.      Rozhodca je povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania RP z výroby alebo straty nemá RP, ale je overiteľný cez ISSF. FK predloží rozhodcovi písomný doklad žiadosti o vyhotovenie RP a hráč doklad totožnosti. R stretnutia je povinný túto skutočnosť aj s dôvodom uviesť v zápise o stretnutí. V prípade straty, alebo odcudzenia RP je nutné požiadať o vydanie nového RP do najbližšieho súťažného stretnutia.

5.      V prípade ak FK nepožiada po matričných a registračných úkonoch o vystavenie plastového RP, považuje sa štart hráča v stretnutí za disciplinárne previnenie.

6.      Prerokované námietky kapitánov: Čadca : Závažná Poruba (H – neopodstatnená, na KR), Jakub : Krupina (D – opodstatnená, na DK)

7.      Nedostatky v ISSF : Priechod : Pliešovce, Divinka : Rajec. Pripomíname FK že vypisovanie elektronického zápisu o stretnutí – nominácie hráčov je možné realizovať včas pred stretnutím aj mimo miesta stretnutia, nie tesne pred UHČ, čím sa neopodstatnene posúvajú začiatky stretnutí. Stále platia nariadenia predkladania zápisu o stretnutí.

8.      ŠTK berie na vedomie list FK Predmier, ponecháva v platnosti výsledok dosiahnutý na HP. Meškanie družstva hostí bolo spôsobené okolnosťami cestnej premávky.

9.      ŠTK zaevidovala podnet FK Kotešová, hráč Miloš Kubala na základe vyjadrenia R a matriky SFZ hral v stretnutí oprávnene.

10.   Odstupujeme na DK: hráč FK Demänová Peter Húska1254986 (nepodpísanie zápisu o stretnutí), FK Vavrečka (nerešpektovanie bodu 5 správy ŠTK, štart hráča Juraj Voška 1172139), FK Divinka (na základe správy DZ nedostatky v ISSF).

11.   Predvolávame na zasadnutie ŠTK dňa 5.9.2013 o 15,30 hod: hráč FK Demänová Peter Húska 1254986, R Tomáš Tuma.

12.   Evidenciu ŽK podľa hráčov, družstiev a súťaží si vedie v súťažiach dospelých ŠTK už len vo svojej internej evidencii osobných trestov. Pre FK je smerodajná a záväzná presná evidencia osobných trestov v ISSF, v časti Reporty, ku ktorým majú prístupy všetci manažéri klubov.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.Oznamuje:

a) Účastníkom III.ligy U15 a U13, že Snaha Zborov nad Bystricou odohrá doma hrané MFS v nedeľu ako predzápas dospelých od 5.kola.

b) 4.kolo II.ligy U15 sk.Juh – Nová Baňa – B.Štiavnica, námietka ohľadom neoprávneného štartu hráčky Moniky Šarkóziovej – neopodstatnená.

2. Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a) 14.kolo II.ligy U19 a U17 – K.N.Mesto – Vrútky, 18.9.2013 (streda) o 14,00 a 16,30 hod. FK Vrútky uhradí 5€ v MZF.

b) 1.kolo II.ligy U19 a U17 – Čadca – L.Mikuláš, 2.10.2013 o 14,00 a 16,00 hod. Čadca uhradí 5€ v MZF.

c) 8.kolo III.ligy dor.sk.Juh – Jelšava – Hont.Nemce, 21.9.2013 o 12,30 hod.

d) 13.kolo III.ligy dor.sk.Juh – Jelšava – Bacúch, 26.10.2013 o 12,30 hod.

e) 5.kolo III.ligy dor.sk.Juh – Kremnička – Hriňová, 1.9.2013 o 10,00 hod. (Zmena UHČ).

f) 5.kolo IV.ligy dor.sk.D – Bušince – Hnúšťa, 1.9.2013 o 11,00 hod. v opačnom poradí. Ihrisko Hnúšťa. FK Bušince uhradia 5€ v MZF.

g) 7.kolo II.ligy U15 a U13 sk.Sever – Bytča – Tvrdošín, 9.10.(streda) o 12,00 a 14,00 hod.

h) 1.kolo II.ligy U15 a U13 sk.Sever – Bobrov – Čadca, 16.10.2013 (streda) o 13,30 a 15,30 hod. FK Čadca uhradí 5€ v MZF.

i) 2.kolo II.ligy U15 a U13 sk.Sever – Tvrdošín – Rajec, 6.9.2013 o 14,00 a 16,00 hod. FK Tvrdošín uhradí 5€ v MZF.

j) 5.kolo III.ligy U15 a U13 sk.A – Zborov – Ráková, 1.9.2013 (nedeľa ako predzápas dospelých)

k) 2.kolo III.ligy U15 a U13 – Radoľa – Zborov, 4.9.2013 (streda) o 15,00 a 17,00 hod.

l) 4.kolo III.ligy U15 a U13 sk.B – Or.Lesná – Istebné, 11.9.2013( streda) o 15,00 a 17,00 hod. FK Istebné uhradí 5€ v MZF.

m) 4.kolo III.ligy U15 a U13 sk.D – Jelšava – Revúca, 15.9.2013 o 10,00 hod.

3. Kontumuje MFS:

a) 4.kolo IV.ligy dor.sk.D – Vidiná – Bušince, priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Vidiná podľa SP čl. 100/b.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-34 DK upozorňuje funkcionárov FK družstiev dospelých na dôležitú povinnosť, že v zmysle kap. XVII. bod 3 RS 2013/2014 v prípade zaznamenania námietky do zápisu o stretnutí voči popisu priestupku vylúčeného hráča v MFS dospelých je družstvo domácich povinné do 48 hodín po MFS zaslať poštou listom 1. triedy doporučene na DK videozáznam z MFS na DVD nosiči MPEG 2. V prípade nesplnenia si tejto povinnosti (tým aj nekolegiálneho konaniu voči družstvu hostí pri vylúčení ich hráča) bude družstvo domácich disciplinárne riešené.

D-105 Na návrh sekretariátu SsFZ DK v nadväznosti na D-3 trestá FK Kremnička dorast zastavením činnosti na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne, pokutou 100 € + 5 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa čl. 10 bod 13 DP, DP 2-6 a DP 2-9 (odohranie stretnutia v nepodmienečne zastavenej činnosti – nedoplatok za úhrady R). DK prípad odstupuje KM SsFZ.

D-106 Na základe kap. XXIII. bod 6 písm. c) RS 2013/14 (splatnosť záloh na odmeny R a DZ do 19.8.13), Spravodajcu č. 7/2013-14 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 2.9.13 za neuhradenie záloh družstvám dospelých FK Lučenec (1524 €), Čadca (1661 €), Rakytovce (1440 €), Oravská Jasenica (938 €), Kysucký Lieskovec (866 €), Štiavnické Bane (doplatok 78 €), Vinica (739 €), Zvolen (1871 €), Podbrezová B (1348 €), Čierne (830 €), Rajec (doplatok 431 €),  Martin  (1573 €), Sásová (660 €) a Mýtna (525 €). Zastavená činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK,  že v prípade uhradenia nedoplatkov po uvedenom termíne, bude DK povinná postupovať v zmysle čl. 10 bod 13 DP s uplatnením príslušného trestu (družstvá dospelých, ktoré budú od 2.9.13 v zastavenej činnosti súťažné stretnutia odohrajú, ale po skončení súťaže im ŠTK SsFZ odpočíta za každé takto odohrané stretnutie v zastavenej činnosti 3 body).

D-107 DK berie na vedomie znenie listu FK Jakub zo dňa 26.8.13 ohľadom činnosti rozhodcu pri vypisovaní papierového zápisu o stretnutí V. ligy skupina C dospelí Jakub-Krupina a odstupuje ho na riešenie KR SsFZ,

D-108 Na základe listu FK Jakub zo dňa 26.8.13, DK na základe článku 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania zástupcu kapitána družstva Peter Vajda 1192871 Jakub za rozhodcom uvedené nepodpísanie záznamu na zadnej strane zápisu o stretnutí V. ligy skupina C dospelí Jakub-Krupina,   

D-109 Rudolf Rubint 1062033 Jakub 8 SN od 26.8.13, 1-6-1b, uhradiť 10 € v MZF,

D-110 DK odstupuje KR SsFZ na riešenie a predloženie stanoviska k disciplinárnemu previneniu Erich Kaliňák R (nedovolené dopisovanie disciplinárnych previnení hráča a zástupcu kapitána družstva po odovzdaní zápisu o stretnutí zástupcovi kapitána domácich po stretnutí V. ligy skupina C dospelí Jakub-Krupina – porušenie kap. XXI. bod 19 RS 2013/14),

D-111 DK na návrh Oravského futbalového zväzu odstupuje KR SsFZ na riešenie a predloženie stanoviska k disciplinárnemu previneniu R Michal Zaťko (neospravedlnená neúčasť na MFS v rámci Oravského futbalového zväzu),

D-112 DK odstupuje KR SsFZ na riešenie a predloženie stanoviska k disciplinárnemu previneniu Tomáš Wojčík R (nesprávny popis ČK hráča Miroslav Debnár 1229899 v elektronickom zápise o stretnutí zo dňa 24.8.13),

D-113 Na návrh ObFZ Veľký Krtíš Jozef Jakubec 1266630 Bušince 4 SN od 28.8.13, 1-9-1b, uhradiť 5 € v MZF,

D-114 Pavol Harcek 1176042 Radoľa 1 SP do 30.4.14, 1-4a, uhradiť 10 € v MZF,

D-115 Štefan Mrenka tréner FK Kysucký Lieskovec dospelí 3 SN od 26.8.13, 1-3b, uhradiť 10 € v MZF,

D-116 FK Rosina dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti diváka v stretnutí dňa 25.8.13,

D-117 Viktor Koták 1221219 Kalinovo 3 SN od 26.8.13, 1-6-1b, uhradiť 10 € v MZF,

D-118 Roman Doboš 1064166 Vinica 4 SN od 26.8.13, 1-6-1a a 1-2a, uhradiť 10 € v MZF,

D-119 Michal Kačák 1164016 Turčianska Štiavnička 1 SN od 26.8.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-120 Miroslav Debnár 1229899  Žiar nad Hronom-Dolná Ždaňa B 2 SP do 30.11.13, 1-4a, uhradiť 10 € v MZF,

D-121 Matúš Glab 1229935 Žiar nad Hronom-Dolná Ždaňa B DK hráčovi dňom 26.8.13 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-122 Tomáš Žídek 1199654 Kysucké Nové Mesto hráč v termíne do 3.9.13 zašle na DK písomné vyjadrenie k rozsahu svojho zranenia spôsobeného hráčom súpera v 86´ stretnutia MR Stred dospelí Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa B-Kysucké Nové Mesto,

D-123 Tomáš Sámel 1252591 Žarnovica 1 SN od 26.8.13, 1-4a, uhradiť 10 € v MZF,

D-124 Peter Kurák 1137255 Málinec 4 SN od 26.8.13, 1-6-1b, uhradiť 10 € v MZF,

D-125 Peter Binek 1176858 Oravská Jasenica 2 SP do 30.4.14, 1-4a, uhradiť 10 € v MZF,

D-126 Martin Šimoník 1229624 Predmier 1 SN od 26.8.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-127 Ľuboš Brzák 1219831 Belá-Dulice 1 SN od 26.8.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-128 Lukáš Benko 1210571 Čierne 3 SN od 26.8.13, 1-6-1b, uhradiť 10 € v MZF,

D-129 Peter Turňa 1142563 Čierny Balog 3 SN od 26.8.13, 1-4a, uhradiť 10 € v MZF,

D-130 Ján Ďurajka 1154627 Krupina 1 SN od 26.8.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-131 Richard Slobodník 1079718 Slovenská Ľupča 1 SN od 26.8.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-132 Adrián Chabada 1303698 Zvolen 2 SN od 26.8.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-133 Tomáš Čákovský 1249251 Nová Baňa 2 SN od 26.8.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-134 Richard Lepieš 1248770 Sliač 2 SN od 26.8.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-135 Andrej Kohár 1249180 Istebné 4 SN od 26.8.13, 1-3b, uhradiť 5 € v MZF,

D-136 Daniel Holka 1277535 Turzovka 4 SN od 26.8.13, 1-6-1b, uhradiť 5 € v MZF,

D-137 Jozef Žofaj 1331428 Oravská Jasenica 4 SN od 26.8.13, 1-6-1b, uhradiť 5 € v MZF,

D-138 Kristián Farský 1282737 Oravská Jasenica 2 SN od 26.8.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-139 Adrián Horváth 1331167 Rimavská Sobota 2 SN od 26.8.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-140 Kristián Baláž 1300073 Radoľa 2 SN od 26.8.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-141 Erik Šefara 1296343 Radoľa 2 SN od 26.8.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-142 Milan Kováč asistent trénera FK Radoľa dorast 5 SN od 26.8.13, 1-3b, uhradiť 5 € v MZF,

D-143 FK Radoľa dorast pokuta 50 € + 10 € za prerokovanie previnenia (uhradiť v MZF) podľa DP 2-1a za neprístojnosti asistenta trénera v stretnutí dňa 24.8.13,

D-144 Patrik Červeník 1251802 Zborov nad Bystricou 4 SN od 26.8.13, 1-2b, uhradiť 5 € v MZF,

D-145 Matúš Greššák 1320606 Trstená 2 SP do 30.11.13, 1-4a, uhradiť 5 € v MZF,

D-146 Ivan Kaprlik 1251500 Hliník nad Hronom 2 SN od 26.8.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-147 František Molnár 1263601 Dobrá Niva 4 SN od 26.8.13, 1-6-1b, uhradiť 5 € v MZF,

D-148 Adam Suja 1260882 Kriváň 2 SN od 26.8.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-149 Radoslav Nosáľ 1292582 Látky 2 SN od 26.8.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-150 Na návrh KM SsFZ Mário Baranec 1303520 Nová Baňa DK na základe článku 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného, uhradiť 5 € v MZF,

D-151 Na návrh KM SsFZ Jozef Kocian vedúci družstva FK Nová Baňa MD 6 SN od 28.8.13, 1-9-2b, uhradiť 5 € v MZF,

D-152 FK Jakub dospelí pokuta 100 € + 10 €  (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za nevyhotovenie videozáznamu zo stretnutia dňa 25.8.13 podľa nariadení RS 2013/14,

D-153 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 26.8.13:

          Norbert Kluka 1208833 Tornaľa, uhradiť 10 € v MZF,

D-154 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný – článok 31 bod 2 DP:

          Ján Melicher 1296175 Tisovec zmena zvyšku trestu na 2 SP do 30.11.13, uhradiť 5 € v MZF,

          Gabriel Oláh 1263441 Bušince zamieta sa, uhradiť 5 € v MZF,

          Miroslav Makovník 1249166 Čierny Balog zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30.11.13, uhradiť 5 € v MZF,

          Timotej Wolf 1305140 Nová Baňa zamieta sa, uhradiť 5 € v MZF,

          Tomáš Šimanica 1258638 Staškov zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30.4.14, uhradiť 5 € v MZF,

          Rudolf Práznovský 1299857 Čadca zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30.11.13, uhradiť 5 € v MZF,

          Ondrej Miklian 1175335 Hriňová zamieta sa, uhradiť 10 € v MZF,

          Matúš Holécy 1159418 Slovenská Ľupča zmena zvyšku trestu na 1 SP 30.4.14, uhradiť 10 € v MZF.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.  

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel )

1.       Jesenné fyzické previerky R MR Stred, R Programu Talent a vybratých R sa uskutočnia dňa 13. 9. 2013 (piatok) od 16,00 hod. v Banskej Bystrici na štadióne Na Štiavničkách. Prezentácia prebehne od 15,30 hod. v priestoroch športovej haly. Povinne sa zúčastnia všetci R MR, R zaradení v Projekte Talent a R, ktorí nesplnili, resp. sa nezúčastnili FP v jarnej časti súťaží: Hýllová, Sikora, Staník, Mitúch, Hubočan, Forbak, Staňo, Zaťko, Maršalek, Slašťan, Sivák, Mihálik, Kúchen, Parobek, Glajza, Blichárová, Nagy, Drapáč. R MR Stred a R Projektu Talent predložia potvrdenie od telovýchovného lekára o spôsobilosti absolvovať FP a vykonávať funkciu R. Ostatní R, ktorí nepredložili potvrdenia v jarnej časti sú povinní priniesť  potvrdenie od praktického lekára.  Bez uvedeného potvrdenia nebudú môcť FP absolvovať. Limity požadované pre jednotlivé  súťaže sú uvedené v Zásadách pre činnosť R SsFZ (MR 30/40s, Projekt Talent 30/35s)... FP sa môžu dobrovoľne zúčastniť aj R všetkých stupňov súťaží SsFZ s ambíciami postupu do vyššej súťaže, ktorí svoju účasť nahlásia e-mailovou poštou p. Roštárovi: ivanrostar1948@gmail.com; a p. Balkovi: soteko@stonline.sk najneskôr do 30. 8. 2013. Podmienkou je vek R do 30 rokov.

2.       Náhradný termín letného seminára R prebehne pred konaním FP dňa 13. 9. 2013 od 15,00 hod. v ŠH Na Štiavničkách a zúčastnia sa ho všetci R, ktorí neabsolvovali LS v pôvodnom termíne: Badura, Hýllová, Ježík, Kalmár, Koleno, Machyniak, Mikloš, Sikora, Bariak, Hubočan, Hlinica, Chovanec, Jodas, Katrenčík, Kyzek, Maršalek, Melicher, Mitúch, Pšenák, Rogoň, Scherer, Sitár, Spišák, Staňo, Žiak M., Poliak R. Účasť menovaných je povinná.

3.       Z dôvodu oneskorených ospravedlnení uhradia poplatky nasledovní R: Gašperec, Staškovan, Machyniak -  7,- eur. Mačuda, Spišák – 14,- eur, Jaroščiak -  28,- eur. Uhradiť obratom a fotokópiu dokladu o úhrade zaslať elektronickou poštou p. Fajčíkovi, e-mail: miroslav.fajcik@spp-distribucia.sk. Z dôvodu opakovaného oneskoreného uzatvorenia  elektronického zápisu o stretnutí R Hromádka uhradí do 10 dní od zverejnenia poplatok 7,- eur na účet SsFZ v zmysle Zásad pre činnosť R SsFZ. Fotokópiu o zaplatení zašle menovaný e-mailom p.  Fajčíkovi.

4.  Ospravedlnenia R:  Szabó 7., 14., 21. 28.9. a 5.10.2013, Labuda prac. dni a sob. od 7.9.2013, Močiliak ukončenie

     činnosti od 26.8.2013, Botka – predbežne do konca septembra a prac. dni, Bušo 14.9.-15.9.2013 a od 28.9. do

     konca jesennej časti, Uhorskai 14.9. popol., 21.9.,22.9. a 29.9.2013, Chudý 21.9.213, Melich 14.9.2013, Túma –

     ruší ospr. na  prac.dni, Širanec 7.9.-8.9.2013 – neskoro, Badura 14.9.-15.9. a 21.9.-22.9.2013, Šupej 21.9. a 5.10.-

     6.10.2013, Juríčka 21.9.2013 a od 1.10.2013 do konca jes. časti, Markovič 14.9.2013 a od 23.9.2013 do konca

     jesennej časti, Valentýni 14.9., 22.9., 12.10  a 20.10.2013, Jačmeník 11.9.2013 – neskoro, Šmidriak 29.9.-

     20.10.2013, Ježík 7.9.-8.9.2013 – neskoro, Machyniak 2.9.-22.9., 5.10. a 13.10.2013,

 

5.   Ospravedlnenie DZ :

       M. Budač 7.9., 21 – 22.9.,  Králka 7. – 15.10., Piaček 15.9.,  Doboš 7.9., 14.9.,  Hrmo 7.9.,   Dolník 15.9., Truban

       7.9, 14.,9., 21.9., 28 – 29.9.,  Braučok 7.9.,    

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       MINI CHAMPIONS LIGA SLOVENSKO 2013 – chlapci (ročník 2002): Základné kolá sa odohrajú nasledovne: skupina A: 12. 09. 2013 miniihrisko v areáli ZŠ Hurbanova Martin od 14.00 (Fomat Martin, MFK Ružomberok, MFK Tatran L. Mikuláš, ATTACK Vrútky); skupina B: 10.09. 2013 miniihrisko v areáli ZŠ komenského Námestovo od 14.00 hod (MŠK Námestovo, MFK Dolný Kubín, TJ Tatran Oravské Veselé, ŠK Tvrdošín, TJ Oravan Oravská Jasenica); skupina C: 11.09. 2013 miniihrisko v areáli SOŠ technickej Čadca od 15.00 (FK Čadca, TJ Slovan Skalité, MŠK Žilina, OZ MF Závodie); skupina D: 11.09. 2013 miniihrisko v areáli ZŠ SNP 20 Banská Bystrica od 14.00 hod. (Dukla Banská Bystrica, JUPIE Podlavice, ŽP Šport Podbrezová); skupina E: 10.09. 2013 miniihrisko v areáli mestského kúpaliska Poltár od 14.00 hod. (Sklotatran Poltár, MFK Detva, MŠK Rimavská Sobota); skupina F: 12.09. 2013 miniihrisko v areáli ZŠ E.M. Šoltésovej Krupina od 14.00 hod. (MFK Krupina, MFK Lokomotíva Zvolen, FK Pohronie Žiar n. Hr./Dolná Ždaňa, FK Sitno Banská Štiavnica). Do krajských finálových turnajov postupujú prvé dve družstvá z každej skupiny. Krajské finále pre ZA kraj (skupina A,B,C) sa uskutoční 18.09. 2013 v Ružomberku a pre BB kraj (skupina D,E,F) 17.09. 2013 vo Zvolene.

2.       TMK SsFZ v spolupráci so SFZ – technickým úsekom oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním  Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A,B,C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné reginálne TMK a TÚ SFZ do 30.08. 2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v novembri 2013.

3.       Na sekretariáte SsFZ sú k dispozícii na zakúpenie metodické DVD pre trénerov: M. Ivanka, M. Hipp: Funkčný futbalový fitness tréning (15.-€) a M. Ivanka, S. Sedláček: Futbalový tréning s koordinačným rebríkom (10.-€). Platba poštovou poukážkou SsFZ alebo prostredníctvom internetbankingu , variabilný symbol:  700

 

Matričná komisia (Stanislav Špila)

1.       Upozorňujeme všetky futbalové kluby, ktoré zasielajú žiadosti o vystavenie plastových preukazov hráčov cez elektronickú podateľňu, že vzhľadom na technológiu výroby takéhoto typu preukazov je neprípustné skenovať z už použitých fotografií. Je potrebné hráča odfotografovať digitálnym fotoaparátom, prípadne mobilným telefónom a fotografiu v elektronickej podobe nahrať. Len fotografie v takejto kvalite môže odsúhlasiť príslušný matrikár do výroby. Príslušný program v ISSF vám umožní fotografiu správne upraviť „zarezať“, tak aby sa nahrala fotografia od ramien vyššie s jasnými črtami tváre.

2.       V prípade, že klub zistí u svojho hráča nezrovnalosť údajov zaznačených v papierovom RP s údajmi v ISSF, navštívi svojmu bydlisku najbližšiu matriku (ObFZ, SsFZ) a predloží matrikárovi takýto RP. Ostatné zabezpečí príslušná matrika.

3.       Od 16.5.2013 nastala v ISSF zásadná zmena v Základnej registrácii hráča. Oddelila sa elektronická forma registrácie od „papierovej“. Postup pri registrácii je nasledovný:

- vyplniť v elektronickej podateľni formulár“ Prihláška k registrácii hráča – podľa návodu v ISSF – v ktorej ne

  nevyhnutné vyplniť osobnú e-mailovú adresu hráča (do dovŕšenia 18. roku veku hráča sa uvedie osobná

  e-mailová adresa rodičov - zákonného zástupcu). V prípade, že po obdržaní notifikácie túto hráč, prípadne

  zákonný zástupca potvrdí, príslušný matrikár takúto žiadosť o registráciu schváli,

       - v prípade, že hráč – prípadne zákonný zástupca – nemá osobnú e-mailovú adresu, je nevyhnutné zaslať

         na príslušnú matriku žiadosť v „papierovej“ podobe,

       - za správne vyplnenie podkladov k registrácii hráča, správnosť a pravdivosť uvádzaných údajov v nich

         zodpovedá príslušný FK.

 

Medzinárodné transfery:

Pri vyžiadaní hráča zo zahraničia (do klubu – člena SFZ), je nový klub povinný vyplniť tlačivo „žiadosť o

transfer hráča – zahraničie“, označiť možnosť 9001 a zaslať matrike SFZ do Bratislavy; registračný poplatok vo výške

20,- € sa hradí mesačnou zbernou faktúrou; pri vyžiadaní hráča do zahraničia (do klubu inej asociácie),

sú klub a hráč povinní vyplniť tlačivo „žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ a označiť možnosť 9002;

takto vyplnenú žiadosť spolu s plastovou kartou, resp. registračným preukazom zaslať matrike SFZ

maximálne do 5 dní odo dňa zverejnenia vyžiadania v úradnej správe. V zmysle PP pre neprofesionál -

nych futbalistov, je možné vyžiadať hráča v období od 1.7. do 15.9. Matrika SFZ akceptuje len počítačom

vyplnené tlačivá.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.      Upozorňujeme funkcionárov FK, že zavedením mesačnej zbernej faktúry (MZF) nemusia uhrádzať vopred, alebo po vydaní v Spravodajcovi akýkoľvek poplatok, pokutu, ktorý je za sumou označený (MZF). V prípade, že chýba toto označenie – uhradiť sumu tradičným spôsobom na účty SsFZ všetky bežné platby na 0050192944/0900, platby výhradne za činnosť R a DZ na 0305642565/0900.

2.      Upozorňujeme funkcionárov FK, ktorých družstvá dospelých štartovali v jarnej časti súťažného ročníka 2012/2013 v súťažiach SsFZ, že na stránke SsFZ v časti PLATBY R a DZ nájdu dokument: Vyúčtovanie činnosti R a DZ – jar 2013, ako aj doplnené prehľady MFS k fakturácii za jednotlivé mesiace: marec-apríl, máj a jún 2013. Žiadame funkcionárov FK, aby si (ak tak doteraz neurobili) prekontrolovali uvedené prehľady za svoj FK a do 21.8.2013 upozornili sekretariát na prípadné nezrovnalosti. FK, ktorých družstvá dospelých neštartujú v súťažnom ročníku 2013/2014 v súťažiach SsFZ obdržia v krátkom čase vyúčtovanie zálohových platieb s termínom vzájomného vyrovnania pohľadávok za jarnú časť. FK, ktorých družstvá dospelých štartovali v jarnej časti a pokračujú v súťažiach riadených SsFZ aj v novom súťažnom ročníku v prípade vzájomnej pohľadávky (vyplývajúcej z vyúčtovania), túto zohľadnia v II. zálohovej platbe (termín do 23.9.2013) zvýšením, resp. znížením zálohovej platby o preplatok-nedoplatok voči SsFZ. V prípade preplatku-nedoplatku do 1,00€ (vzniklo zaokrúhľovaním pri výpočte, resp. evidencii) žiadame nezapočítavať do predpisu II. zálohovej platby.

3.      S menšími problémami sa podarilo doručiť na jednotlivé ObFZ v pôsobnosti SsFZ medaily pre družstvá mladších žiakov, ktoré štartujú v súťažiach riadených SsFZ.

4.      Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, najneskôr do 3.9.2013, videozáznam (na DVD nosiči) z MFS:  Or. Veselé - Vrútky (KR), Predmier – Belá (KR).

 

Informácie vyplývajúce z ISSF

1.       Žiadame všetky FK o opätovnú kontrolu klubovej príslušnosti všetkých hráčov cez ISSF, nakoľko od jarnej časti súťažného ročníka je na základe rozhodnutia VV SsFZ zavedená povinnosť spracovať okrem papierovej formy zápisu o stretnutí aj elektronický zápis vo všetkých súťažiach dospelých v pôsobnosti SsFZ. V prípade, že sa hráč nebude dať nahrať do nominácie preto, že nie je hráčom príslušného klubu aj v ISSF a aj napriek tomu na stretnutie nastúpi, FK sa vystavuje riziku, že toto stretnutie bude skontumované.

2.       Opakovane upozorňujeme, že po ukončení príslušného mesiaca obdržíte prostredníctvom ISSF (nie poštou) mesačnú zbernú faktúru označená v ISSFZ ako VŠEOBECNÁ FAKTÚRA, ktorú je potrebné v termíne splatnosti uhradiť na účet uvedený na faktúre a nezabudnúť uviesť tiež variabilný symbol. Doklad o úhrade nie je potrebné nikde posielať a po pripísaní na uvedený účet by mala byť v ISSF faktúra označená ako uhradená. Úhradu vykonajte:

-          prevodom z účtu na účet (internetbanking),

-          vkladom priamo na účet v Slovenskej sporiteľni, čo je úplne najrýchlejšie,

-          nedoporučujeme používať platbu poštovým poukazom (šekom) – trvá dlho 3-6 dní.

      Prostredníctvom ISSFZ však dostanete aj faktúru za ISSF karty – čo je len kopia faktúry, ktorú ste uhradili    

      kuriérovi pri dodaní RP. Túto faktúru – neuhrádzajte.

 

Zmena DL:

Č. Balog – Medzibrod (dosp., 5.k., 1.9., AR2 Kyzek J. za Kancka)

Poltár – Divín (dosp., 15.k., 11.9., AR1 Kalmár za Jačmeníka)

Revúca – Vinica (dosp., 15.k., 11.9., AR2 Horný za Kratochvílu)

Vrútky – Predmier (dosp., 6.k., 7.9., R Súhrada za Ježíka)

S. Ďarmoty – Olováry (dosp., 5.k., 1.9., AR2 Nagy za Mészaárosa)

Podvysoká – Štiavnik (dor., 6.k.,8.9.,  R ObFZ CA za Ježíka)

Radoľa – Podvysoká (dor., 5.k.,31.8., R Štrba, AR Ploštica – nová)

Rosina – L. Hrádok (dor., 2.k., 12.9., R Žeriava za Kolena)

Kremnička – Hriňová (dor., 5.k., hrá sa 1.9. už o 10:00)

Zborov – Raková (dor., 5.k., hrá sa 31.8. o 15:30, R Drozd, AR Greňo)

Turzovka – Krásno (dor.,5.k.,  31.8., AR Badura za Čuboňa J.)

Čierne – Skalité (žiaci, 5.k., 31.8., R ObFZ CA za Baduru)

Zborov – Raková (žiaci, 5.k., hrá sa 1.9. ako predz. dosp.,  R ObFZ CA)

Krásno – Turzovka (žiaci, 5.k., 31.8., R Belko Ľ za Plošticu)

Bobrov – Čadca (žiaci, 1.k., hrá sa až 16.10. o 13:30-15:30, R OFZ)

Tvrdošín – Rajec (žiaci, 6.k., hrá sa už 6.9.o 14:00-16:00, R Gregorec)

O. Lesná – Istebné (žiaci, 4.k., hrá sa 11.9. o 15:00-17:00, R OFZ)

Radoľa – Varín (žiaci, 6.k., 7.9., R ObFZ CA za Nováka)

D. Kubín – Čadca (žiaci, 5.k., 31.8., R OFZ za Močiliaka)

Žilina – Nitra (SFZ, dor., 18.(5.) k., hrá sa až 3.9. o 12:00-14:00 – pôvod.del.)

Žilina – Selce (SFZ, ženy 1.k., hrá sa 11.9. o 14:30-16:30, Behančín, Franek, ObFZ ZA – nová)

            Zmena DL :    

            Čadca – R. Sobota (II. liga dor. U-19 3. kolo – 4. 9. 2013  ( DZ Majsniar za Huríka)  

            Lučenec – K. N. Mesto ( dosp., 6.k., DZ Vorel za Braučoka )

            T. Štiavnička – K. Lieskovec ( dosp., 6.k., DZ Braučok za Vorela)