Spravodajca č. 7/2013-14                                    23. 8. 2013

 

Z dôvodu, že štvrtok 29.8.2013 je štátnym sviatkom sa zasadnutie odborných komisií SsFZ  uskutoční už v stredu 28.8.2013. Žiadame touto cestou v prvom rade všetkých R, aby svoje zápisy zo stretnutí, hraných 24. a 25.8.2013, odoslali najneskôr v pondelok 26.8.2013 do 12,00 hod.  Z toho istého dôvodu upozorňujeme aj funkcionárov FK, aby odoslanie svojich žiadostí, potvrdení vyjadrení, prípadne inú poštu prispôsobili tejto skutočnosti.

 

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.    ŠTK schvaľuje náhradné termíny MFS:

·         24.08.2013 o 17,00 hod. – 4.kolo V. liga D Tornaľa – Lubeník

·         25.08.2013 o 10,30 hod. – 4.kolo IV. liga J Vinica – Zvolen

·         28.08.2013 o 16,00 hod. – 3.kolo V. liga A Bánová – Staškov

·         29.08.2013 o 16,00 hod. – 1.kolo IV. liga S Tvrdošín – Rosina

·         29.08.2013 o 16,00 hod. – 2.kolo IV. ligy S Vrútky – Belá Dulice

·         01.09.2013 o 15,30 hod. – 5.kolo MRS KNM – N. Baňa

·         07.09.2013 o 16,00 hod. – 6.kolo V. liga A Raková – Divinka

·         07.09.2013 o 14,30 hod. – 6.kolo V. liga A Kotešová – Čierne

·         11.09.2013 o 16,00 hod. – 5.kolo V. liga B Bešeňová – Lisková 

·         11.09.2013 o 16,30 hod. – 15.kolo IV. liga J Kováčová – Zvolen

·         14.09.2013 o 11,30 hod. – 7.kolo IV. liga S Stráňavy – Bytčica

·         15.09.2013 o 15,30 hod. – 7.kolo V. liga C Medzibrod – Hriňová

·         18.09.2013 o 16,30 hod. – 4.kolo V. liga B Lisková – Dúbrava

2.    Pre nesplnenie podmienok RS 2013/2014 zainteresovaných FK, nariaďujeme stretnutie 6.kola IV. ligy S O. Veselé – L. Hrádok odohrať dňa 29.8.2013 o 16,00 hod.

3.    Na základe nezrovnalostí štartu hráča v MFS upravujeme text čl. X/1 RS 2013/2014 nasledovne:

Hráči sa musia pred MFS preukázať R platným RP(U15 a U13 ŽP), pričom sú povinní nosiť so sebou na MFS aj preukaz poistenca. V MFS dospelých a II. ligy U19 a U17 je platným RP plastový aj papierový RP s výnimkou uvedenou v kap. XV. bod 3 RS 2013/2014.

4.    Na základe ústne podanej informácie vedúceho sekretariátu SsFZ na Aktíve SsFZ dňa 5.7. 2013 papierové RP hráčov platia len do 31.12.2013.

5.    Rozhodca je povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania RP z výroby alebo straty nemá RP, ale je overiteľný cez ISSF. FK predloží rozhodcovi písomný doklad žiadosti o vyhotovenie RP a hráč doklad totožnosti. R stretnutia je povinný túto skutočnosť aj s dôvodom uviesť v zápise o stretnutí. V prípade straty, alebo odcudzenia RP je nutné požiadať o vydanie nového RP do najbližšieho súťažného stretnutia.

6.    V prípade ak FK nepožiada po matričných a registračných úkonoch o vystavenie plastového RP, považuje sa štart hráča v stretnutí za disciplinárne previnenie.

7.    Prerokované námietky kapitánov: Kalinovo – N. Baňa (H – neopodstatnená), Martin B - Diviaky (H – neopodstatnená), Šalková – Medzibrod (H – neopodstatnená), Tomášovce – Príbelce (D – neopodstatnená) – všetky námietky odstupujeme KR SsFZ.

8.    Nedostatky s ISSF : Tisovec - Makov, Belá – Stráňavy, L. Lúčka – Trstená, O. Veselé – Vrútky, Stráža – Skalité, Rajec – S. Bystrica, Dražkovce – Kláštor p. Znievom, Bobrov – Vavrečka (H), Priechod – Jupie BB, Sl. Ďarmoty – Čebovce. Pripomíname FK že vypisovanie elektronického zápisu o stretnutí – nominácie hráčov je možné realizovať včas pred stretnutím aj mimo miesta stretnutia, nie tesne pred UHČ, čím sa neopodstatnene posúvajú začiatky stretnutí. Stále platia nariadenia predkladania zápisu o stretnutí v zmysle RS 2013/2014 čl. XV. odst.1/i.

9.    Upozorňujeme FK Zvolen na nedostatky v hlásateľskej službe, FK Dudince na nedostatky v hlásateľskej službe a obsluhe časomiery, K. Lieskovec – vypisovanie papierového zápisu o stretnutí.

10.  Evidenciu ŽK podľa hráčov, družstiev a súťaží si vedie v súťažiach dospelých ŠTK už len vo svojej internej evidencii osobných trestov. Pre FK je smerodajná a záväzná presná evidencia osobných trestov v ISSF, v časti Reporty, ku ktorým majú prístupy všetci manažéri klubov.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.Oznamuje:

a) Účastníkom II.ligy U19 a U17, že FK Nová Baňa odohrá doma hrané MFS v sobotu o 10,30 a 13,00 hod. od 5.kola 31.8.2013. FK Nová Baňa uhradí 5€ v MZF.

b) Účastníkom III.ligy dor.sk.Juh, že FK Jesenské odohrá doma hrané MFS v sobotu o 14,00 hod.

c) Účastnékom IV.ligy dor.sk.A, že FK Oščadnica odohrá doma hrané MFS v sobotu o 14,00 hod. od 1.9.2013

d) Účastníkom III.ligy U15 a U13 sk.A, že FK Nededza odhlasuje družstvo žiakov zo súťaže.

e) Účastníkom III.ligy U15 a U13 sk.A, že FK Zborov nad Bystricou prihlasuje svoje družstvo žiakov do súťaže a bude mať pridelené číslo 4.

2. Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)  5.kolo IV.ligy dor.sk.D – Poltár – Vidiná, 29.8.2013 (štvrtok) o 15,00 hod. FK Vidiná uhradí 5€ v MZF.

b) 4.kolo IV.ligy dor.sk.D – Revúca – Poltár, 24.8.2013 o 15,00 hod. FK Revúca uhradí 5€ v MZF

c) 5.kolo II.ligy U15 a U13 sk.Sever – Belá – Or.Jasenica, 18.9.2013 (streda) o 13,30 a 15,30 hod.

d) 1.kolo II.ligy U15 a U13 sk.Juh – Žarnovica – R.Sobota, 10.9.2013 (utorok) o 14,00 a 16,00. FK R.Sobota uhradí 5€ v MZF

e) 5.kolo III.ligy U15 a U13 sk.A – Varín – Závodie, 4.9.2013 (streda) o 14,00 a 16,00 hod.

3. Nariaďuje odohrať:

a) 4.kolo II.ligy U19 a U17 – R.Sobota – Rakytovce, odohrá stretnutie 25.8.2013 na ihrisku v Jesenskom.

Pri zhoršených poveternostných podmienkach na umelej tráve v Rimavskej Sobote.

b) 4.kolo III.ligy U15 a U13 sk. B – Or.Lesná – Istebné, 25.8.2013 ako predz.dospelých

3. Kontumuje MFS:

a) 3.kolo III.ligy dor.sk.Sever – Tvrdošín – Záv.Poruba, priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Tvrdošín podľa SP čl.100/b. Ospravedlnenie FK Záv.Poruba berieme na vedomie.

b) 3.kolo IV.ligy dor.sk.A – Zborov – Podvysoká, priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Zborov podľa SP čl.100/b

c) 3. kolo II. ligy U15 a U13 skup. JUH Žarnovica – Nová Baňa, priznávame 3 body a skóre 8  :  1 ponechávame v platnosti podľa SP čl. 100 / i.  / Neoprávnený štart hráča Mário Baranec r. č. 1303520 /.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-34 DK upozorňuje funkcionárov FK družstiev dospelých na dôležitú povinnosť, že v zmysle kap. XVII. bod 3 RS 2013/2014 v prípade zaznamenania námietky do zápisu o stretnutí voči popisu priestupku vylúčeného hráča v MFS dospelých je družstvo domácich povinné do 48 hodín po MFS zaslať poštou listom 1. triedy doporučene na DK videozáznam z MFS na DVD nosiči MPEG 2. V prípade nesplnenia si tejto povinnosti (tým aj nekolegiálneho konaniu voči družstvu hostí pri vylúčení ich hráča) bude družstvo domácich disciplinárne riešené.

D-72 DK berie na vedomie odstúpenie prípadu odhlásenia družstva FK Banská Štiavnica dospelých uvedené ŠTK SsFZ v bode 1 Spravodajcu č. 6/2013-14 s upozornením, že v tomto prípade nie je kompetentným orgánom na konanie vo veci.

D-73 Marcel Feranec 1179789 Oravská Jasenica 5 SN od 12.8.13, 1-5a, 1-2b a 1-6-2a, uhradiť 10 € v MZF,

D-74 Matúš Tkáč 1167300 Sásová 4 SN od 12.8.13, 1-4a, uhradiť 10 € v MZF,

D-75 DK odstupuje KR SsFZ prostredníctvom sekretariátu SsFZ DVD záznam zo stretnutia V. ligy skupina C dospelí Jakub-Pliešovce za účelom odborného posúdenia a predloženia stanoviska na DK ohľadom správnosti udelenia ŽK hráčovi domácich číslo 9 a ČK po 2.ŽK hráčovi hostí č. 14 v 88´ stretnutia a správnosti postupu DZ v týchto veciach v správe DZ, pre riešenie DK,

D-76 DK odstupuje KR SsFZ prostredníctvom sekretariátu SsFZ DVD záznam zo stretnutia V. ligy skupina C dospelí Sásová-Hriňová za účelom odborného posúdenia a predloženia stanoviska na DK ohľadom správnosti popisu priestupkov hráčov domácich č. 3 a č. 11 v 85´ stretnutia R v zápise o stretnutí a DZ v správe DZ (vzhľadom k HNS hráčov domácich po udelení ČK),

D-77 Róbert Greško 1237045 Rakytovce 1 SN od 19.8.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-78 Peter Pavlus 1170104 Teplička nad Váhom-Dolná Tižina 2 SP do 30.11.13, 1-4a, uhradiť 10 € v MZF,

D-79 Filip Zboja 1167481 Vrútky 3 SN od 19.8.13, 1-3b, uhradiť 10 € v MZF,

D-80 Martin Mokošák 1113433 Zubrohlava 4 SN od 19.8.13, 1-3b, uhradiť 10 € v MZF,

D-81 Miroslav Kubatka 1176275 Diviaky 3 SN od 19.8.13, 1-6-1b, uhradiť 10 € v MZF,

D-82 Štefan Marko 1083315 Sásová 6 SN od 19.8.13, 1-2c a 1-3b, uhradiť 10 € v MZF,

D-83 Martin Kováč 1172637 Sásová 4 SN od 19.8.13, 1-6-1a, uhradiť 10 € v MZF,

D-84 Michal Purdek 1162880 Hriňová 1 SN od 19.8.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-85 Miroslav Makovník 1249166 Čierny Balog 2 SN od 19.8.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-86 Ladislav Várady 1300570 Fiľakovo 8 SN od 19.8.13, 1-6-1b a 1-3b, uhradiť 5 € v MZF,

D-87 Jozef Rosík 1271834 Čierny Balog 5 SN od 19.8.13, 1-6-1b, uhradiť 5 € v MZF,

D-88 Martin Šufliarský 1258627 Detva 2 SN od 19.8.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-89 Rudolf Práznovský 1299857 Čadca 2 SN od 19.8.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-90 Ján Paulišin asistent trénera FK Detva dospelí 5 SN od 19.8.13, 1-3b, uhradiť 10 € v MZF,

D-91 FK Fiľakovo dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov v stretnutí dňa 18.8.13,

D-92 Zsolt Balog 1133787 Tornaľa 3 SN od 19.8.13, 1-3b, uhradiť 10 € v MZF,

D-93 Tomáš Šimanica 1258638 Staškov 2 SN od 19.8.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-94 Július Pšenák 1294935 Dolný Kubín 2 SN od 19.8.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-95 Matúš Gvora 1320567 Dlhá nad Oravou 5 SN + zmena podmienečného trestu 2 stretnutia na nepodmienečný od 15.8.13, 1-6-1b, uhradiť 5 € v MZF,

D-96 Martin Oršuliak 1252388 Dlhá nad Oravou 5 SN od 15.8.13, 1-6-1b, uhradiť 5 € v MZF,

D-97 Marek Rozenberg 1306764 Janova Lehota 6 SN od 19.8.13, 1-6-1b, uhradiť 5 € v MZF,

D-98 Gabriel Oláh 1263441 Bušince 2 SN od 19.8.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-99 DK žiada v termíne do 27.8.13 FK Fiľakovo o predloženie podrobnej písomnej informácie o prijatých opatreniach voči divákom a priaznivcom družstva dospelých, ktoré zabránia opakovaniu sa ich nešportových a hrubo nešportových prejavov počas stretnutí družstva dospelých,

D-100 Na základe D-3 DK predvoláva na zasadnutie dňa 28.8.13 o 15:45 hod. funkcionára FK Kremnička, ktorý si na zasadnutie prinesie doklady o úhradách na odmeny R za máj a jún 2013 vo výškach 261,58 € a 412,37 €.

D-101 FK Predmier dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a a 2-6 za  za neprístojnosť usporiadateľa a nedostatočnú usporiadateľskú službu v stretnutí dňa 11.8.13,

D-102 FK Oravská Jasenica dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a za neprístojnosť hráča v stretnutí dňa 11.8.13,

D-103 Jozef Šimoník  usporiadateľ FK Predmier dospelí 8 SN od 22.8.13, 1-2b a 1-6-2a, uhradiť 10 € v MZF,

D-104 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný – článok 31 bod 2 DP:

           Peter Belko 1153192 Brusno zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30.11.13, uhradiť 10 € v MZF,

           Matej Sloviak 1209623 Belá zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30.11.13, uhradiť 10 € v MZF,

           Ján Vantúch 1176200 Terchová zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30.11.13, uhradiť 10 € v MZF.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.  

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel )

1.     Jesenné fyzické previerky R MR Stred, R Programu Talent a vybratých R sa uskutočnia dňa 13. 9. 2013 (piatok) od 16,00 hod. v Banskej Bystrici na štadióne Na Štiavničkách. Prezentácia prebehne od 15,30 hod. v priestoroch športovej haly. Povinne sa zúčastnia všetci R MR, R zaradení v Projekte Talent a R, ktorí nesplnili, resp. sa nezúčastnili FP v jarnej časti súťaží: Hýllová, Sikora, Staník, Mitúch, Hubočan, Forbak, Staňo, Zaťko, Maršalek, Slašťan, Sivák, Mihálik, Kúchen, Parobek, Glajza, Blichárová, Nagy, Drapáč. R MR Stred a R Projektu Talent predložia potvrdenie od telovýchovného lekára o spôsobilosti absolvovať FP a vykonávať funkciu R. Ostatní R, ktorí nepredložili potvrdenia v jarnej časti sú povinní priniesť  potvrdenie od praktického lekára.  Bez uvedeného potvrdenia nebudú môcť FP absolvovať. Limity požadované pre jednotlivé  súťaže sú uvedené v Zásadách pre činnosť R SsFZ (MR 30/40s, Projekt Talent 30/35s)... FP sa môžu dobrovoľne zúčastniť aj R všetkých stupňov súťaží SsFZ s ambíciami postupu do vyššej súťaže, ktorí svoju účasť nahlásia e-mailovou poštou p. Roštárovi: ivanrostar1948@gmail.com; a p. Balkovi: soteko@stonline.sk najneskôr do 30. 8. 2013. Podmienkou je vek R do 30 rokov.

2.     Náhradný termín letného seminára R prebehne pred konaním FP dňa 13. 9. 2013 od 15,00 hod. v ŠH Na Štiavničkách a zúčastnia sa ho všetci R, ktorí neabsolvovali LS v pôvodnom termíne: Badura, Hýllová, Ježík, Kalmár, Koleno, Machyniak, Mikloš, Sikora, Bariak, Hubočan, Hlinica, Chovanec, Jodas, Katrenčík, Kyzek, Maršalek, Melicher, Mitúch, Pšenák, Rogoň, Scherer, Sitár, Spišák, Staňo, Vojtek, Žiak M., Poliak R. Účasť menovaných je povinná.

3.     KR navrhne na najbližšie zasadnutie VV SsFZ zaradiť na nom. listinu R 5. ligy Blichárová, Nagy      (doplnenie do Rozpisu)  a Drapáč (podmienkou je návrh ObFZ LM). Menovaní sú povinní absolvovať teoretické a fyzické previerky v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ SsFZ. Zároveň žiadame uvedených R, aby obratom zaslali na sekretariát SsFZ všetky požadované údaje potrebné k ich činnosti. Zároveň navrhujeme vyradiť z nom. listiny SsFZ R Danišek (ukončenie činnosti), Gašperec, Janovec, Jamrich, Mačuda.

4.     Z dôvodu oneskorených ospravedlnení uhradia poplatky nasledovní R: Gašperec, Staškovan, Machyniak -  7,- eur. Mačuda, Spišák – 14,- eur, Jaroščiak -  28,- eur. Uhradiť obratom a fotokópiu dokladu o úhrade zaslať elektronickou poštou p. Fajčíkovi, e-mail: miroslav.fajcik@spp-distribucia.sk. Z dôvodu opakovaného oneskoreného uzatvorenia  elektronického zápisu o stretnutí R Hromádka uhradí do 10 dní od zverejnenia poplatok 7,- eur na účet SsFZ v zmysle Zásad pre činnosť R SsFZ. Fotokópiu o zaplatení zašle menovaný e-mailom p.  Fajčíkovi.

5.     Ospravedlnenia R:  Šimko  31.8. a 21.9.2013, Šupej prac.dni od 2.9.2013, Kolofík 24.8.2013, Martvoň prac. dni, Bariak ukončenie PN k 31.8.2013 a ospr. na prac.dni a soboty, Čambora od 19.8. do odvolania, Vachan 6.9.-10.10.2013, Vojtek 5.9.-15.9.2013, Koleno 12.9.2013, Šimovič PN od 20.8. do 30.8.2013, Kollár 14.9. a 22.9.2013, Badura prac.dni, Havran 7.9. a 14.9.2013, Kuba 11.9.2013, Dobrocký 21.8.-28.8.2013 PN, Hlinica 7.9.-8.9.2013, Dado 21.9.2013, Mitúch 8.9., 11.9.-13.9. FP, 5.10.-6.10.2013, Budáč st. 7.9.2013, Budáč ml. 7.9.2013, Polomský 7.9.2013, Bátory P. 7.9.2013, Madera 14.9.2013, Katreniak 31.8., 14.9. a 21.9.2013,

6.     Neskoro uzatvorené el. zápisy: Hromádka – uzatvorený po 4 dňoch,

7.     Ospravedlnenie DZ : Palacka 25.8., Doboš 29.8., P. Budač 7.9.,  Majsniar 17. 8., Kubinec 8.9., Švehlík dňom 19.8. oznámil ukončenie činnosti DZ, Šmíd 14.9., 27 – 29.9.,

8.     Ospravedlnenie DZ : Králik 18.8., Libiak 24. 8. – 30. 8., D. Hrčka 18. 8., Bella 31. 8. – 8. 9., Koša 31. 8.,

9.     Zasadnutie úseku DZ 21.8.2013 o 15,30,  predvolávame na 16,00 DZ Rosiara a na 16,30 DZ Švehlíka.

10.  Zmena údajov v Rozpise  : Muráň : stanleymur59@gmail.com 

11.  Upozorňujeme R a DZ, že na stránke SsFZ v časti KOMISIE – KR – Materiály boli umiestnené :

-       prehľad výšky odmien a paušálnych náhrad R a DZ pre jesennú časť súťažného ročníka 2013/2014 v súťažiach SsFZ a SFZ,

-       Organizácia zápasov a pravidlá hry pre súťaže prípraviek a mladších žiakov.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.    TMK SsFZ pozýva na špecializovaný doškoľovací seminár pre trénerov mládeže SsFZ (kategória prípravky) v Bobrovci pri Liptovskom Mikuláši v dňoch 17. – 18. august 2013 všetkých prihlásených trénerov: Kultán, Šajgalík, Plichta, Hýll, Filipiak, Lešták, Hraško, Gazdík, Chabada, Palider, Šmehýľ, Beňuš, Dubovec, Stančík, Nociar, Bešina, Rosiar, Kelemen. Seminár slúži aj na predĺženie platnosti licencie. V prípade záujmu ďalších trénerov o účasť na uvedenom seminári prihláste sa na peterstefanak@gmail.com

2.    SsFZ v spolupráci so SFZ vyhlasuje nový ročník projektu futbalového turnaja mladších žiakov U 12 (ročník narodenia 2002) a starších žiačok (ročník narodenia 1998) MINI CHAMIONS LIGA SLOVENSKO 2013 - turnaja hraného na umelotrávnatých miniihriskách. Propozície trojstupňového turnaja (základné kolá, krajské kolá, celoslovenský finálový turnaj) na stránke www.ssfz.sk. V prípade záujmu o účasť vyplňte záväznú prihlášku (aktuality na www.ssfz.sk) a zašlite mailom na peterstefanak@gmail.com najneskôr do 15. augusta 2013

3.    TMK SsFZ v spolupráci so SFZ – technickým úsekom oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním  Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A,B,C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné reginálne TMK a TÚ SFZ do 30.08. 2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v novembri 2013.

4.    Na sekretariáte SsFZ sú k dispozícii na zakúpenie metodické DVD pre trénerov: M. Ivanka, M. Hipp: Funkčný futbalový fitness tréning (15.-€) a M. Ivanka, S. Sedláček: Futbalový tréning s koordinačným rebríkom (10.-€). Platba poštovou poukážkou SsFZ alebo prostredníctvom internetbankingu , variabilný symbol:  700

 

Matričná komisia (Stanislav Špila)

1.     Upozorňujeme všetky futbalové kluby, ktoré zasielajú žiadosti o vystavenie plastových preukazov hráčov cez elektronickú podateľňu, že vzhľadom na technológiu výroby takéhoto typu preukazov je neprípustné skenovať z už použitých fotografií. Je potrebné hráča odfotografovať digitálnym fotoaparátom, prípadne mobilným telefónom a fotografiu v elektronickej podobe nahrať. Len fotografie v takejto kvalite môže odsúhlasiť príslušný matrikár do výroby. Príslušný program v ISSF vám umožní fotografiu správne upraviť „zarezať“, tak aby sa nahrala fotografia od ramien vyššie s jasnými črtami tváre.

2.     V prípade, že klub zistí u svojho hráča nezrovnalosť údajov zaznačených v papierovom RP s údajmi v ISSF, navštívi svojmu bydlisku najbližšiu matriku (ObFZ, SsFZ) a predloží matrikárovi takýto RP. Ostatné zabezpečí príslušná matrika.

3.     Od 16.5.2013 nastala v ISSF zásadná zmena v Základnej registrácii hráča. Oddelila sa elektronická forma registrácie od „papierovej“. Postup pri registrácii je nasledovný:

- vyplniť v elektronickej podateľni formulár“ Prihláška k registrácii hráča – podľa návodu v ISSF – v ktorej ne

  nevyhnutné vyplniť osobnú e-mailovú adresu hráča (do dovŕšenia 18. roku veku hráča sa uvedie osobná

  e-mailová adresa rodičov - zákonného zástupcu). V prípade, že po obdržaní notifikácie túto hráč, prípadne

  zákonný zástupca potvrdí, príslušný matrikár takúto žiadosť o registráciu schváli,

       - v prípade, že hráč – prípadne zákonný zástupca – nemá osobnú e-mailovú adresu, je nevyhnutné zaslať

         na príslušnú matriku žiadosť v „papierovej“ podobe,

       - za správne vyplnenie podkladov k registrácii hráča, správnosť a pravdivosť uvádzaných údajov v nich

         zodpovedá príslušný FK.

 

Medzinárodné transfery:

Pri vyžiadaní hráča zo zahraničia (do klubu – člena SFZ), je nový klub povinný vyplniť tlačivo „žiadosť o

transfer hráča – zahraničie“, označiť možnosť 9001 a zaslať matrike SFZ do Bratislavy; registračný poplatok vo výške

20,- € sa hradí mesačnou zbernou faktúrou; pri vyžiadaní hráča do zahraničia (do klubu inej asociácie),

sú klub a hráč povinní vyplniť tlačivo „žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ a označiť možnosť 9002;

takto vyplnenú žiadosť spolu s plastovou kartou, resp. registračným preukazom zaslať matrike SFZ

maximálne do 5 dní odo dňa zverejnenia vyžiadania v úradnej správe. V zmysle PP pre neprofesionál -

nych futbalistov, je možné vyžiadať hráča v období od 1.7. do 15.9. Matrika SFZ akceptuje len počítačom

vyplnené tlačivá.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.    Upozorňujeme funkcionárov FK, že zavedením mesačnej zbernej faktúry (MZF) nemusia uhrádzať vopred, alebo po vydaní v Spravodajcovi akýkoľvek poplatok, pokutu, ktorý je za sumou označený (MZF). V prípade, že chýba toto označenie – uhradiť sumu tradičným spôsobom na účty SsFZ všetky bežné platby na 0050192944/0900, platby výhradne za činnosť R a DZ na 0305642565/0900.

2.    Upozorňujeme funkcionárov FK, ktorých družstvá dospelých štartujú v súťažnom ročníku 2013/2014 v súťažiach riadených SsFZ, že v zmysle RS SsFZ , kapitola XXIII. Hospodárske náležitosti bod 6/c majú povinnosť uhradiť na účet č. 0305642565/0900, v termíne do 19.8.2013 1. zálohovú platbu na činnosť R a DZ v stretnutiach ich družstiev. Rozpis zálohových platieb nájdete na stránke SsFZ v časti PLATBY R a DZ. Bezpodmienečne uvádzajte pri platbe variabilný symbol. K 23.8.2013 nemá sekretariát SsFZ k dispozícii doklad o úhrade od FK:

MR - Tisovec (1350€), Krásno n. Kysucou (1316€),  Z. Poruba (1340€), Badín (1122€), Lučenec   (1524€), Čadca

      (1661€), Rakytovce (1440€),

      IV.L.Sever - O. Veselé (979€), Tvrdošín (967€), Or. Jasenica (938€), K. Lieskovec (866€), Bytčica (633€),

      IV.L.Juh - Š. Bane (928€), Vinica (739€), Zvolen (1871€), Podbrezová (1348€), B. Štiavnica (928€),

      Poltár (827€),  Fiľakovo (920€),

      V.Liga A - Staškov (812€), Bánová (1077€), Strečno (740€), Čierne (830€),  Rajec (doplatiť 431€), S. Bystrica

      (718€), Divinka (525€), Skalité (597€),

      V.liga B - Dúbrava (612€), Martin B (1573€),  Likavka (658€),

      V.liga C - Sásová (660€),

      V.liga D - Balog n. Ipľom (612€), Lubeník (525€), Mýtna (525€).

      Žiadame uvedené FK o urýchlenú úhradu I. zálohovej platby, pod následkom odstúpenia na DK.

 

3.    Upozorňujeme funkcionárov FK, ktorých družstvá dospelých štartovali v jarnej časti súťažného ročníka 2012/2013 v súťažiach SsFZ, že na stránke SsFZ v časti PLATBY R a DZ nájdu dokument: Vyúčtovanie činnosti R a DZ – jar 2013, ako aj doplnené prehľady MFS k fakturácii za jednotlivé mesiace: marec-apríl, máj a jún 2013. Žiadame funkcionárov FK, aby si (ak tak doteraz neurobili) prekontrolovali uvedené prehľady za svoj FK a do 21.8.2013 upozornili sekretariát na prípadné nezrovnalosti. FK, ktorých družstvá dospelých neštartujú v súťažnom ročníku 2013/2014 v súťažiach SsFZ obdržia v krátkom čase vyúčtovanie zálohových platieb s termínom vzájomného vyrovnania pohľadávok za jarnú časť. FK, ktorých družstvá dospelých štartovali v jarnej časti a pokračujú v súťažiach riadených SsFZ aj v novom súťažnom ročníku v prípade vzájomnej pohľadávky (vyplývajúcej z vyúčtovania), túto zohľadnia v II. zálohovej platbe (termín do 23.9.2013) zvýšením, resp. znížením zálohovej platby o preplatok-nedoplatok voči SsFZ. V prípade preplatku-nedoplatku do 1,00€ (vzniklo zaokrúhľovaním pri výpočte, resp. evidencii) žiadame nezapočítavať do predpisu II. zálohovej platby.

4.    S menšími problémami sa podarilo doručiť na jednotlivé ObFZ v pôsobnosti SsFZ medaily pre družstvá mladších žiakov, ktoré štartujú v súťažiach riadených SsFZ.

5.    Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, najneskôr do 27.8.2013, videozáznam (na DVD nosiči) z MFS:  Radzovce – Tornaľa (KR)

 

Informácie vyplývajúce z ISSF

1.     Žiadame všetky FK o opätovnú kontrolu klubovej príslušnosti všetkých hráčov cez ISSF, nakoľko od jarnej časti súťažného ročníka je na základe rozhodnutia VV SsFZ zavedená povinnosť spracovať okrem papierovej formy zápisu o stretnutí aj elektronický zápis vo všetkých súťažiach dospelých v pôsobnosti SsFZ. V prípade, že sa hráč nebude dať nahrať do nominácie preto, že nie je hráčom príslušného klubu aj v ISSF a aj napriek tomu na stretnutie nastúpi, FK sa vystavuje riziku, že toto stretnutie bude skontumované.

2.     Opakovane upozorňujeme, že po ukončení príslušného mesiaca obdržíte prostredníctvom ISSF (nie poštou) mesačnú zbernú faktúru označená v ISSFZ ako VŠEOBECNÁ FAKTÚRA, ktorú je potrebné v termíne splatnosti uhradiť na účet uvedený na faktúre a nezabudnúť uviesť tiež variabilný symbol. Doklad o úhrade nie je potrebné nikde posielať a po pripísaní na uvedený účet by mala byť v ISSF faktúra označená ako uhradená. Úhradu vykonajte:

-       prevodom z účtu na účet (internetbanking),

-       vkladom priamo na účet v Slovenskej sporiteľni, čo je úplne najrýchlejšie,

-       nedoporučujeme používať platbu poštovým poukazom (šekom) – trvá dlho 3-6 dní.

      Prostredníctvom ISSFZ však dostanete aj faktúru za ISSF karty – čo je len kopia faktúry, ktorú ste uhradili    

      kuriérovi pri dodaní RP. Túto faktúru – neuhrádzajte.

 

Zmena DL:

 

O. Veselé – L. Hrádok (dosp. 6.k., predoh. 29.8. o 16:00, R: Nedbal, Chmúrny, Škvarek, DZ Dolník)

Bánová – Staškov (dosp., 3.k., hrá sa 28.8. o 16:00, R Hraško za Pšenáka, AR1 Uhorskai za Hraška)

N. Baňa – Zvolen (dor., hrá sa už v sobotu, 31.8. o 10:30-13:00, AR2 Kolofík za Túmu)

R. Sobota – Rakytovce (dor., 4.k., hrá sa v Jesenskom, pôvod.del.)

Lučenec – Bánová (dor., 14.k., R Kúchen za Parobeka)

Lučenec – K. N. Mesto (dor., 5.k., AR2 Námešný za Parobeka)

K. Lieskovec – Belá (dor., 5.k., 4.9. o 17:00, R Ježík za Plošticu)

D. Kubín – O. Polhora (dor., 4.k., 24.8. o 10:00, R Močiliak za Krajčí M.)

Radoľa – Podvysoká (dor., 5.k., R Belko Ľ. za Čamboru)

Poltár – Vidiná (dor., 5.k., hrá sa už 29.8. o 15:00, R Markovič, AR Kaliňák – nová)

Zborov – Raková (žiaci, 5.k., 31.8. o 10:00-12:00, R ObFZ CA)

Žarnovica – R. Sobota (žiaci, 1.k.,hrá sa až 10.9. o 14:00-16:00, R Truban)

Varín – Závodie (žiaci, 5.k., hrá sa až 4.9. o 14:00-16:00 R ObFZ ZA – nová)

O. Lesná – Istebné (žiaci, 4.k., hrá sa 25.8. ako predz. dosp., R OFZ)

Žilina – Nitra (SFZ, dor., 18.k., hrá sa až 3.9. o 12:00-14:00 – pôvod.del.)

Jupie – Námestovo (SFZ, žiaci, 4.k., hrá sa až 1.9. o 10:00-12:00, Urda, Gonda, Libiak – nová)

Ružomberok – Žilina (SFZ, žiaci, 4.k., hrá sa až 1.9. o 10:00-12:00, Bútora, Vrtich, Švec - nová)

Ružomberok – Pohronie (SFZ,1.LMŽ, 12k., 24.8., R LFZ za Krajčí M.)

Žilina – Bziny ( SFZ, ženy SP, odveta 1.kolo, 28.8. o 15:00, R Korenčík, AR1,2 Koleno, Gajdošík)

L. Mikuláš – Bardejov (SFZ, ženy, hrá sa 31.8. už o 10:00 – pôvod.del.)

 

Zmena DL č.4 :

R.Sobota – Rakytovce ( dor., 4.k., DZ Zdechovan za Palacku )