Spravodajca č. 6/2013-14                                               16. 8. 2013

 

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.    Na základe písomného odvolania družstva FK Sitno Banská Štiavnica zo súťaží SsFZ, ŠTK s odvolaním sa na SP čl. 108/3 a RS 2013/2014 čl.XI/8 ponecháva chválené vyžrebovanie stretnutí IV. ligy Juh pre súťažný ročník 2013/2014. FK vyžrebované s FK Banská Štiavnica majú voľný žreb, FK Banská Štiavnica sa v  súťažnom ročníku 2013/2014 považuje za zostupujúce družstvo zo IV. ligy JUH. ŠTK anuluje výsledok 2.kola IV. ligy Juh ŽarnovicaB. Štiavnica. Prípad odstupujeme DK SsFZ.

2.    ŠTK schvaľuje náhradné termíny MFS:

·         24.08.2013 o 17,00 hod. – 4.kolo V. liga D Tornaľa – Lubeník

·         24.08.2013 o 10,30 hod. – 4.kolo IV. liga J Vinica – Zvolen

·         29.08.2013 o 16,00 hod. – 1.kolo IV. liga S Tvrdošín – Rosina

·         29.08.2013 o 16,00 hod. – 2.kolo IV. ligy S Vrútky – Belá Dulice

·         01.09.2013 o 15,30 hod. – 5.kolo MRS KNM – N. Baňa

·         04.09.2013 o 16,00 hod. – 6.kolo IV. ligy S O. Veselé – L. Hrádok

·         07.09.2013 o 16,00 hod. – 6.kolo V. liga A Raková – Divinka

·         07.09.2013 o 14,30 hod. – 6.kolo V. liga A Kotešová – Čierne

·         11.09.2013 o 16,00 hod. – 5.kolo V. liga B Bešeňová – Lisková 

·         11.09.2013 o 16,30 hod. – 15.kolo IV. liga J Kováčová – Zvolen

·         14.09.2013 o 11,30 hod. – 7.kolo IV. liga S Stráňavy – Bytčica

·         15.09.2013 o 15,30 hod. – 7.kolo V. liga C Medzibrod – Hriňová

·         18.09.2013 o 16,30 hod. – 4.kolo V. liga B Lisková – Dúbrava

3.    Berieme na vedomie žiadosť FK Pliešovce s odvolaním sa na body  4 a 5 tejto správy.

4.    Na základe nezrovnalostí štartu hráča v MFS upravujeme text čl. X/1 RS 2013/2014 nasledovne:

Hráči sa musia pred MFS preukázať R platným RP(U15 a U13 ŽP), pričom sú povinní nosiť so sebou na MFS aj preukaz poistenca. V MFS dospelých a II. ligy U19 a U17 je platným RP plastový aj papierový RP s výnimkou uvedenou v kap. XV. bod 3 RS 2013/2014.

5.    Na základe ústne podanej informácie vedúceho sekretariátu SsFZ na Aktíve SsFZ dňa 5.7. 2013 papierové RP hráčov platia len do 31.12.2013.

6.    Rozhodca je povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania RP z výroby alebo straty nemá RP, ale je overiteľný cez ISSF. FK predloží rozhodcovi písomný doklad žiadosti o vyhotovenie RP a hráč doklad totožnosti. R stretnutia je povinný túto skutočnosť aj s dôvodom uviesť v zápise o stretnutí. V prípade straty, alebo odcudzenia RP je nutné požiadať o vydanie nového RP do najbližšieho súťažného stretnutia.

7.    V prípade ak FK nepožiada po matričných a registračných úkonoch o vystavenie plastového RP, považuje sa štart hráča v stretnutí za disciplinárne previnenie.

8.    Prerokované námietky kapitánov: Predmier – O. Jasenica (D+H – neopodstatnené, odstupujeme DK), Jakub - Pliešovce (H – neopodstatnená)

9.    Nedostatky v ISSF : Belá, Divinka, Likavka, Zubrohlava, Jupke BB, Sl. Lupča, Čebovce, Buzitka, Príbelce.

10.  Evidenciu ŽK podľa hráčov, družstiev a súťaží si vedie v súťažiach dospelých ŠTK už len vo svojej internej evidencii osobných trestov. Pre FK je smerodajná a záväzná presná evidencia osobných trestov v ISSF, v časti Reporty, ku ktorým majú prístupy všetci manažéri klubov.

11.  Ruší odohratie MFS V. ligy sk. A  Bánová – Staškov.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.Oznamuje:

a) Účastníkom III.ligy U15 a U13 sk.C, že OFK S.Ľupča štartuje len s družstvom U15

2. Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS

a) 3.kolo II.ligy U19 a U17 – Čadca – R.Sobota, 4.9.2013 (streda) o 14,00 a 16,30 hod. R.Sobota uhradí 5€ v MZF

b) 2. kolo III.ligy dor. sk. Juh – Fiľakovo – Kremnička, 4.9.2013 (streda) o 15,30 hod.

c) 3.kolo III.ligy dor.sk.Juh – Kremnička – Hont.Nemce, 18.8.2013 o 10,00 hod. Kremnička uhradí 5€ v MZF.

d) 3.kolo IV.ligy dor.sk.A – Kys.Lieskovec – Oščadnica, 17.8.2013 o 17,00 hod. Oščadnica uhradi 5€ v MZF.

e) 8.kolo IV.ligy dor.sk.A – Raková – Varín, 21.9.2013 o 10,00 hod.

f) 3.kolo IV.ligy dor.sk.B – Chlebnice – Lisková, 16.8.2013 (piatok) o 17,30 hod. Chlebnice uhradia 5€ v MZF.

g) 6.kolo IV.ligy dor.sk B – D.Kubín – Lisková, 8.9.2013 o 10,00 hod.

h) 6.kolo IV.ligy dor.sk.C – Janova Lehota – Medzibrod, 8.9.2013 o 13,00 hod. (zmena UHČ-ihrisko Lovčica-Trubín)

i) 10.kolo IV.ligy dor.sk.C – Janova Lehota – S.Ľupča, 6.10.2013 o 11,00 hod (ihrisko Lovčica - Trubín)

j) 5.kolo IV.ligy dor.sk.C – Očová – Braväcovo, 31.8.2013 o 17,00 hod (zmena UHČ)

k) 3.kolo IV.ligy dor.sk.D – Bušince – Poltár, 18.8.2013 o 13,30 hod. V opačnom poradí. Ihrisko Poltár. Bušince uhradia 5€ v MZF

l) 4.kolo IV.ligy dor.sk.D – Tornaľa – Kokava n.Rimavicou, 25.8.2013 o 13,30 hod. Tornaľa uhradí 5€ v MZF

m) 3.kolo II.ligy U15 a U13 sk.Sever – ZA Mojš – Tvrdošín, 25.9.2013 (streda) o 12,00 a 14,00 hod. Tvrdošín uhradi 5€ v MZF.

n) 3.kolo II.ligy U15 a U13 sk.Sever – Belá – Teplička, 4.9.2013 (streda) o 10,00 a 12,00 hod. Teplička uhradí 5€ v MZF

o) 3.kolo II.ligy U15 a U13 sk .Juh – Brusno – R.Sobota, 20.8.2013 (utorok) o 14,00 a 16,00 hod. R.Sobota uhradí 5€ v MZF

p) 3.kolo III.ligy U15 a U13 sk.A – Čadca B – Bánová, 17.8.2013 o 10,00 a 12,00 hod. Čadca uhradí 5€ v MZF.

r) 3.kolo III.ligy U15 a U13 sk.A – Čierne – Turzovka, 4.9.2013 (streda) o 15,30 a 17,00 hod. Čierne uhradí 5€ v MZF

s) 3.kolo III.ligy U15 a U13 sk.A – Krasno - Radoľa, 10.9.2013 o 14,00 a 16,00 hod. Krásno uhradí 5€ v MZF.

t) 8.kolo III.ligy U15 a U13 sk.A - Raková – Čadca B, 21.9.2013 12,30 a 14,30 hod.

3. Kontumuje MFS:

a) 2.kolo IV.ligy dor.sk.B – Zuberec – Dlhá, priznávame 3 body a skóre 5:1 ponechávame v platnosti v prospech FK Zuberec podľa SP čl.100/e

b) 2.kolo II.ligy U15 – R.Sobota – B.Štiavnica, priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK R.Sobota podľa SP čl. 100/b

c) 2.kolo III.ligy U15 a U13 sk.A – Radoľa – Nenedza, priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Radoľa podľa SP čl.100/b

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-3 Na základe kap. XXIII. bod 6 písm. d) RS 2012/13 (splatnosť faktúr na odmeny R za máj 2013), Spravodajcu č. 1/2013-14 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 18.7.13 za neuhradenie faktúr družstvu FK Kremnička dorast (261,58 € + 412,37 € za mesiac jún 2013). Zastavená činnosť družstva FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. .

D-34 DK upozorňuje funkcionárov FK družstiev dospelých na dôležitú povinnosť, že v zmysle kap. XVII. bod 3 RS 2013/2014 v prípade zaznamenania námietky do zápisu o stretnutí voči popisu priestupku vylúčeného hráča v MFS dospelých je družstvo domácich povinné do 48 hodín po MFS zaslať poštou listom 1. triedy doporučene na DK videozáznam z MFS na DVD nosiči MPEG 2. V prípade nesplnenia si tejto povinnosti (tým aj nekolegiálneho konaniu voči družstvu hostí pri vylúčení ich hráča) bude družstvo domácich disciplinárne riešené.

D-35 Na návrh KM SsFZ Stanislav Šadlák vedúci družstva Krásno nad Kysucou dorast 6 SN od 8.8.13, 1-9-2b, uhradiť 5 € v MZF,

D-36 Samuel Kubla 1261528 Krásno nad Kysucou DK na základe článku 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného, uhradiť 5 € v MZF,

D-37 Branislav Farkaš 1197703 Detva 6 SN od 12.8.13, 1-4a, uhradiť 10 € v MZF,

D-38 Kevin Kadiš 1240894 Veľký Krtíš 4 SN od 12.8.13, 1-6-1b, uhradiť 10 € v MZF,

D-39 Maroš Dreveňák 1229820 Tvrdošín 1 SN od 12.8.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-40 Martiín Belaník 1159675 Stráňavy 1 SN od 12.8.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-41 Marcel Mrenka 1201702 Kysucký Lieskovec 1 SN od 12.8.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-42 Marcel Feranec 1179789 Oravská Jasenica DK hráčovi dňom 12.8.13 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-43 Miloš Kubala 1207246 Radoľa 1 SN od 12.8.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-44 Marewk Skalák 1219673 Martin B 1 SP do 30.11.13, 1-4a, uhradiť 10 € v MZF,

D-45 Radoslav Ursíny 1208400 Diviaky 1 SN od 12.8.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-46 Dávid Hellebrant 1220692 Zubrohlava 1 SP do 30.11.13, 1-4a, uhradiť 10 € v MZF,

D-47 Matúš Tkáč 1167300 Sásová DK hráčovi dňom 12.8.13 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-48 Ondrej Miklian 1175335 Hriňová 4 SN od 12.8.13, 1-6-1b, uhradiť 10 € v MZF,

D-49 Ján Rerich 1165349 Pliešovce DK na základe článku 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-50 Jozef Albert 1154514 Tornaľa 1 SN od 12.8.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-51 Daniel Ondrejkov 1233784 Slovenské Ďarmoty 1 SN od 12.8.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-52 Dávid Tarhaj 1248978 Vrútky 4 SN od 12.8.13, 1-6-1a, uhradiť 5 € v MZF,

D-53 Timotej Wolf 1305148 Nová Baňa 4 SN od 12.8.13, 1-6-1a, uhradiť 5 € v MZF,

D-54 Ján Holúbek tréner FK Belá dospelí 4 SN od 12.8.13, 1-3b, uhradiť 10 € v MZF,

D-55 Filip Krnáč 1219315 Podlavice 1 SN od 12.8.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-56 Marian Teren 1106760 Dudince 1 SN od 12.8.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-57 FK Čadca dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a za neprístojnosti diváka v stretnutí dňa 10.8.13,

D-58 Maroš Vanek 1320359 Oravská Polhora 6 SN od 12.8.13, 1-3b, uhradiť 5 € v MZF,

D-59 Maroš Jančiga 1322622 Kysucký Lieskovec 4 SN od 12.8.13, 1-3b, uhradiť 5 € v MZF,

D-60 Erik Belák 1276776 Oščadnica 2 SN od 12.8.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-61 Patrik Strapec 1266899 Chlebnice 2 SN od 12.8.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-62 Ladislav Vlček 1249281 Tisovec 3 SN od 12.8.13, 1-6-1a, uhradiť 5 € v MZF,

D-63 Peter Barcaj 1260023 Tomášovce 1 SN od 12.8.13, 1-4a, uhradiť 5 € v MZF,

D-64 Miroslav Farkaš 1300721 Málinec 2 SN od 12.8.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-65 Tomáš Huliak 1264426 Očová  4 SN od 12.8.13, 1-3b, uhradiť 5 € v MZF,

D-66 Martin Hraško 1270420 Selce 4 SN od 12.8.13, 1-3b, uhradiť 5 € v MZF,

D-67 FK Štiavnické Bane dospelí pokuta 250 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b a    2-6 za neprístojnosti divákov a nedostatočnú usporiadateľskú službu v stretnutí dňa 4.8.13,

D-68 FK Fiľakovo dospelí pokuta 250 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov v stretnutí dňa 4.8.13,

D-69 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný – článok 31 bod 2 DP:

        Andrej Rešetár 1171915 Malý Čepčín zmena zvyšku trestu na 2 SP do 30.11.13, uhradiť 10 € v MZF,

        Marek Hlušák 1172812 Palúdzka zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30.11.13, uhradiť 10 € v MZF,

        Juraj Ševčík 1241613 Bánová zamieta sa, uhradiť 5 € v MZF,

D-70 DK predvoláva na zasadnutie dňa 22.8.13: 

        o 16:00 hod. zo stretnutia Predmier-Oravská Jasenica IV. liga sever dospelí FK Predmier Marian Kostelný HU, Richard Uríček 1144978, FK Oravská Jasenica Marcel Feranec 1179789, Dušan Kaprálik 1104249,

D-71 DK žiada o predloženie DVD záznamu v termíne do 20.8.13:

         zo stretnutia V. ligy skupina C dospelí Medzibrod-Sásová.

Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel )

1.     Jesenné fyzické previerky R MR Stred, R Programu Talent a vybratých R sa uskutočnia dňa 13. 9. 2013 (piatok) od 16,00 hod. v Banskej Bystrici na štadióne Na Štiavničkách. Prezentácia prebehne od 15,30 hod. v priestoroch športovej haly. Povinne sa zúčastnia všetci R MR, R zaradení v Projekte Talent a R, ktorí nesplnili, resp. sa nezúčastnili FP v jarnej časti súťaží: Hýllová, Sikora, Staník, Mitúch, Hubočan, Forbak, Staňo, Zaťko, Maršalek, Slašťan, Sivák, Mihálik, Kúchen, Parobek, Glajza, Blichárová, Nagy, Drapáč. R MR Stred a R Projektu Talent predložia potvrdenie od telovýchovného lekára o spôsobilosti absolvovať FP a vykonávať funkciu R. Ostatní R, ktorí nepredložili potvrdenia v jarnej časti sú povinní priniesť  potvrdenie od praktického lekára.  Bez uvedeného potvrdenia nebudú môcť FP absolvovať. Limity požadované pre jednotlivé  súťaže sú uvedené v Zásadách pre činnosť R SsFZ (MR 30/40s, Projekt Talent 30/35s)... FP sa môžu dobrovoľne zúčastniť aj R všetkých stupňov súťaží SsFZ s ambíciami postupu do vyššej súťaže, ktorí svoju účasť nahlásia e-mailovou poštou p. Roštárovi: ivanrostar1948@gmail.com; a p. Balkovi: soteko@stonline.sk najneskôr do 30. 8. 2013. Podmienkou je vek R do 30 rokov.

2.     Náhradný termín letného seminára R prebehne pred konaním FP dňa 13. 9. 2013 od 15,00 hod. v ŠH Na Štiavničkách a zúčastnia sa ho všetci R, ktorí neabsolvovali LS v pôvodnom termíne: Badura, Hýllová, Ježík, Kalmár, Koleno, Machyniak, Mikloš, Sikora, Bariak, Hubočan, Hlinica, Chovanec, Jodas, Katrenčík, Kyzek, Maršalek, Melicher, Mitúch, Pšenák, Rogoň, Scherer, Sitár, Spišák, Staňo, Vojtek, Žiak M., Poliak R. Účasť menovaných je povinná.

3.     KR navrhne na najbližšie zasadnutie VV SsFZ zaradiť na nom. listinu R 5. ligy Blichárová, Nagy      (doplnenie do Rozpisu)  a Drapáč (podmienkou je návrh ObFZ LM). Menovaní sú povinní absolvovať teoretické a fyzické previerky v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ SsFZ. Zároveň žiadame uvedených R, aby obratom zaslali na sekretariát SsFZ všetky požadované údaje potrebné k ich činnosti. Zároveň navrhujeme vyradiť z nom. listiny SsFZ R Danišek (ukončenie činnosti), Gašperec, Janovec, Jamrich, Mačuda.

4.     Opakovane žiadame predložiť videozáznam zo stretnutia dospelých 5. liga sk. A Terchová – Kotešová pod následkom odstúpenia DK SsFZ.

5.     Z dôvodu oneskorených ospravedlnení uhradia poplatky nasledovní R: Gašperec, Staškovan, Machyniak -  7,- eur. Mačuda, Spišák – 14,- eur, Jaroščiak -  28,- eur. Uhradiť obratom a fotokópiu dokladu o úhrade zaslať elektronickou poštou p. Fajčíkovi, e-mail: miroslav.fajcik@spp-distribucia.sk. Z dôvodu opakovaného oneskoreného uzatvorenia  elektronického zápisu o stretnutí R Hromádka uhradí do 10 dní od zverejnenia poplatok 7,- eur na účet SsFZ v zmysle Zásad pre činnosť R SsFZ. Fotokópiu o zaplatení zašle menovaný e-mailom p.  Fajčíkovi.

6.     Ospravedlnenia R:  Martin prac.dni a soboty od 2.9.2013, Dvorštiak 31.8.- 1.9.2013, Taraba 1.9.2013, Čuboň T. prac.dni, Mihálik 7.9. a 21.9.2013, Havran 31.8.2013, Glajza prac.dni od 2.9.2013, Ploštica zrušené ospr. od 19.8. - 27.8.2013, platí nové od 2.9. – 13.9.2013,  Kolofík 7.9.-8.9. a prac.dni od 16.9.2013, Zaťko prac. dni a soboty, Kosturský 31.8.2013, Jaroščiak 13.8.-15.9. neskoro 4 x, Jekkel k 23.8. ukončenie PN, Labuda 17.8.2013 – ospravedlnenie od zamestn pripojené, Juríček 26.8.-30.8., 16.9.-20.9.2013, 7.10.-11.10. a 28.10.-31.10.2013, Jančo 29.8.2013 nesko

7.     Neskoro uzatvorené el. zápisy: Hromádka – uzatvorený po 4 dňoch,

8.     Ospravedlnenie DZ : Králik 18.8., Libiak 24. 8. – 30. 8., D. Hrčka 18. 8., Bella 31. 8. – 8. 9., Koša 31. 8.,

9.     Zasadnutie úseku DZ 21.8.2013 o 15,30,  predvolávame na 16,00 DZ Rosiara a na 16,30 DZ Švehlíka.

10.  Zmena údajov v Rozpise  : Muráň : stanleymur59@gmail.com 

11.  Upozorňujeme R a DZ, že na stránke SsFZ v časti KOMISIE – KR – Materiály boli umiestnené :

-       prehľad výšky odmien a paušálnych náhrad R a DZ pre jesennú časť súťažného ročníka 2013/2014 v súťažiach SsFZ a SFZ,

-       Organizácia zápasov a pravidlá hry pre súťaže prípraviek a mladších žiakov.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.    TMK SsFZ pozýva na špecializovaný doškoľovací seminár pre trénerov mládeže SsFZ (kategória prípravky) v Bobrovci pri Liptovskom Mikuláši v dňoch 17. – 18. august 2013 všetkých prihlásených trénerov: Kultán, Šajgalík, Plichta, Hýll, Filipiak, Lešták, Hraško, Gazdík, Chabada, Palider, Šmehýľ, Beňuš, Dubovec, Stančík, Nociar, Bešina, Rosiar, Kelemen. Seminár slúži aj na predĺženie platnosti licencie. V prípade záujmu ďalších trénerov o účasť na uvedenom seminári prihláste sa na peterstefanak@gmail.com

2.    SsFZ v spolupráci so SFZ vyhlasuje nový ročník projektu futbalového turnaja mladších žiakov U 12 (ročník narodenia 2002) a starších žiačok (ročník narodenia 1998) MINI CHAMIONS LIGA SLOVENSKO 2013 - turnaja hraného na umelotrávnatých miniihriskách. Propozície trojstupňového turnaja (základné kolá, krajské kolá, celoslovenský finálový turnaj) na stránke www.ssfz.sk. V prípade záujmu o účasť vyplňte záväznú prihlášku (aktuality na www.ssfz.sk) a zašlite mailom na peterstefanak@gmail.com najneskôr do 15. augusta 2013

3.    TMK SsFZ v spolupráci so SFZ – technickým úsekom oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním  Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A,B,C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné reginálne TMK a TÚ SFZ do 30.08. 2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v novembri 2013.

4.    Na sekretariáte SsFZ sú k dispozícii na zakúpenie metodické DVD pre trénerov: M. Ivanka, M. Hipp: Funkčný futbalový fitness tréning (15.-€) a M. Ivanka, S. Sedláček: Futbalový tréning s koordinačným rebríkom (10.-€). Platba poštovou poukážkou SsFZ alebo prostredníctvom internetbankingu , variabilný symbol:  700

 

Matričná komisia (Stanislav Špila)

1.     Upozorňujeme všetky futbalové kluby, ktoré zasielajú žiadosti o vystavenie plastových preukazov hráčov cez elektronickú podateľňu, že vzhľadom na technológiu výroby takéhoto typu preukazov je neprípustné skenovať z už použitých fotografií. Je potrebné hráča odfotografovať digitálnym fotoaparátom, prípadne mobilným telefónom a fotografiu v elektronickej podobe nahrať. Len fotografie v takejto kvalite môže odsúhlasiť príslušný matrikár do výroby. Príslušný program v ISSF vám umožní fotografiu správne upraviť „zarezať“, tak aby sa nahrala fotografia od ramien vyššie s jasnými črtami tváre.

2.     V prípade, že klub zistí u svojho hráča nezrovnalosť údajov zaznačených v papierovom RP s údajmi v ISSF, navštívi svojmu bydlisku najbližšiu matriku (ObFZ, SsFZ) a predloží matrikárovi takýto RP. Ostatné zabezpečí príslušná matrika.

3.     Od 16.5.2013 nastala v ISSF zásadná zmena v Základnej registrácii hráča. Oddelila sa elektronická forma registrácie od „papierovej“. Postup pri registrácii je nasledovný:

- vyplniť v elektronickej podateľni formulár“ Prihláška k registrácii hráča – podľa návodu v ISSF – v ktorej ne

  nevyhnutné vyplniť osobnú e-mailovú adresu hráča (do dovŕšenia 18. roku veku hráča sa uvedie osobná

  e-mailová adresa rodičov - zákonného zástupcu). V prípade, že po obdržaní notifikácie túto hráč, prípadne

  zákonný zástupca potvrdí, príslušný matrikár takúto žiadosť o registráciu schváli,

       - v prípade, že hráč – prípadne zákonný zástupca – nemá osobnú e-mailovú adresu, je nevyhnutné zaslať

         na príslušnú matriku žiadosť v „papierovej“ podobe,

       - za správne vyplnenie podkladov k registrácii hráča, správnosť a pravdivosť uvádzaných údajov v nich

         zodpovedá príslušný FK.

 

Medzinárodné transfery:

Pri vyžiadaní hráča zo zahraničia (do klubu – člena SFZ), je nový klub povinný vyplniť tlačivo „žiadosť o

transfer hráča – zahraničie“, označiť možnosť 9001 a zaslať matrike SFZ do Bratislavy; registračný poplatok vo výške

20,- € sa hradí mesačnou zbernou faktúrou; pri vyžiadaní hráča do zahraničia (do klubu inej asociácie),

sú klub a hráč povinní vyplniť tlačivo „žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ a označiť možnosť 9002;

takto vyplnenú žiadosť spolu s plastovou kartou, resp. registračným preukazom zaslať matrike SFZ

maximálne do 5 dní odo dňa zverejnenia vyžiadania v úradnej správe. V zmysle PP pre neprofesionál -

nych futbalistov, je možné vyžiadať hráča v období od 1.7. do 15.9. Matrika SFZ akceptuje len počítačom

vyplnené tlačivá.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.    Upozorňujeme funkcionárov FK, že zavedením mesačnej zbernej faktúry (MZF) nemusia uhrádzať vopred, alebo po vydaní v Spravodajcovi akýkoľvek poplatok, pokutu, ktorý je za sumou označený (MZF). V prípade, že chýba toto označenie – uhradiť sumu tradičným spôsobom na účty SsFZ všetky bežné platby na 0050192944/0900, platby výhradne za činnosť R a DZ na 0305642565/0900.

2.    Upozorňujeme funkcionárov FK, ktorých družstvá dospelých štartujú v súťažnom ročníku 2013/2014 v súťažiach riadených SsFZ, že v zmysle RS SsFZ , kapitola XXIII. Hospodárske náležitosti bod 6/c majú povinnosť uhradiť na účet č. 0305642565/0900, v termíne do 19.8.2013 1. zálohovú platbu na činnosť R a DZ v stretnutiach ich družstiev. Rozpis zálohových platieb nájdete na stránke SsFZ v časti PLATBY R a DZ. Bezpodmienečne uvádzajte pri platbe variabilný symbol.

3.    Upozorňujeme funkcionárov FK, ktorých družstvá dospelých štartovali v jarnej časti súťažného ročníka 2012/2013 v súťažiach SsFZ, že na stránke SsFZ v časti PLATBY R a DZ nájdu dokument: Vyúčtovanie činnosti R a DZ – jar 2013, ako aj doplnené prehľady MFS k fakturácii za jednotlivé mesiace: marec-apríl, máj a jún 2013. Žiadame funkcionárov FK, aby si (ak tak doteraz neurobili) prekontrolovali uvedené prehľady za svoj FK a do 21.8.2013 upozornili sekretariát na prípadné nezrovnalosti. FK, ktorých družstvá dospelých neštartujú v súťažnom ročníku 2013/2014 v súťažiach SsFZ obdržia v krátkom čase vyúčtovanie zálohových platieb s termínom vzájomného vyrovnania pohľadávok za jarnú časť. FK, ktorých družstvá dospelých štartovali v jarnej časti a pokračujú v súťažiach riadených SsFZ aj v novom súťažnom ročníku v prípade vzájomnej pohľadávky (vyplývajúcej z vyúčtovania), túto zohľadnia v II. zálohovej platbe (termín do 23.9.2013) zvýšením, resp. znížením zálohovej platby o preplatok-nedoplatok voči SsFZ. V prípade preplatku-nedoplatku do 1,00€ (vzniklo zaokrúhľovaním pri výpočte, resp. evidencii) žiadame nezapočítavať do predpisu II. zálohovej platby.

4.    S menšími problémami sa podarilo doručiť na jednotlivé ObFZ v pôsobnosti SsFZ medaily pre družstvá mladších žiakov, ktoré štartujú v súťažiach riadených SsFZ.

5.    Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, najneskôr do 20.8.2013, videozáznam (na DVD nosiči) z MFS:  Terchová – Kotešová  (opakovane) a Medzibrod – Sásová (DK).

 

Informácie vyplývajúce z ISSF

1.     Žiadame všetky FK o opätovnú kontrolu klubovej príslušnosti všetkých hráčov cez ISSF, nakoľko od jarnej časti súťažného ročníka je na základe rozhodnutia VV SsFZ zavedená povinnosť spracovať okrem papierovej formy zápisu o stretnutí aj elektronický zápis vo všetkých súťažiach dospelých v pôsobnosti SsFZ. V prípade, že sa hráč nebude dať nahrať do nominácie preto, že nie je hráčom príslušného klubu aj v ISSF a aj napriek tomu na stretnutie nastúpi, FK sa vystavuje riziku, že toto stretnutie bude skontumované.

2.     Opakovane upozorňujeme, že po ukončení príslušného mesiaca obdržíte prostredníctvom ISSF (nie poštou) mesačnú zbernú faktúru označená v ISSFZ ako VŠEOBECNÁ FAKTÚRA, ktorú je potrebné v termíne splatnosti uhradiť na účet uvedený na faktúre a nezabudnúť uviesť tiež variabilný symbol. Doklad o úhrade nie je potrebné nikde posielať a po pripísaní na uvedený účet by mala byť v ISSF faktúra označená ako uhradená. Úhradu vykonajte:

-       prevodom z účtu na účet (internetbanking),

-       vkladom priamo na účet v Slovenskej sporiteľni, čo je úplne najrýchlejšie,

-       nedoporučujeme používať platbu poštovým poukazom (šekom) – trvá dlho 3-6 dní.

      Prostredníctvom ISSFZ však dostanete aj faktúru za ISSF karty – čo je len kopia faktúry, ktorú ste uhradili    

      kuriérovi pri dodaní RP. Túto faktúru – neuhrádzajte.

 

Zmena DL:

 

Vinica – Zvolen (dosp., 4.k., hrá sa už 24.8. o 10:30 – pôvod. del.)

Tvrdošín – Rosina (dosp., 1.k., 29.8., AR2 Krajčí M. za Šimoviča)

Jelšava – Krupina (dor., 4.k., R ObFZ RS za Kúchena)

Tornaľa – Kokava n.R. (dor., hrá sa až 25.8. o 13:30, R, AR ObFZ RS – nová)

Fiľakovo – Kremnička (dor., 2.k., hrá sa až 4.9. o 15:00, R Polomský, AR Dobrocký – nová)

L. Sliače – Zuberec, 1.k., 29.8. predz. dosp., R, AR LFZ – nová)

Brusno – R. Sobota (žiaci, 3.k., hrá sa až 20.8. o 14:00-16:00, R Turňa)

Tisovec – Žarnovica (žiaci, 4.k., R ObFZ RS za Verkina)

Pliešovce – Hriňová (žiaci, 4.k., R Žiak M. za Hucáka)

Čadca B – Bánová (žiaci, 3.k., hrá sa už 17.8. o 10:00-12:00, R ObFZ CA)

Krásno – Bánová (žiaci, 1.k., 29.8., R Petrák za Čamboru)

Krásno – Radoľa (žiaci, 3.k., hrá sa až 10.9. o 14:00-16:00, R ObFZ CA za Drozda)

Z. Poruba – Blatnica (žiaci, 3.k., R Tutura za Chudého)

Ružomberok – L. Mikuláš (SFZ, žiaci, 2.k., R Chudý, AR1 Madera, AR2 Tutura – nová)

Žilina – Jupie BB (SFZ, žiaci, 3.k., 27.8., Korenčík, Botka, Šupej – nová)

O. Lesná – Vrútky (žiaci, 1.k., 29.8., R OFZ za Janča)

Ružomberok – Pohronie (SFZ, žia,12.k., U13,U12, hrá sa až 5.9. o 14:00-15:30, R1,R2 LFZ – nová)

Bziny – Orlové (SFZ, ženy, 17.8. o 9:00, AR Katrenčík za Labudu)

Bánová – Staškov (nehrá sa)

B. Štiavnica – Hnúšťa (nehrá sa)

 

Zmena DL č. 4 :

 

Fiľakovo – Žarnovica ( DZ  Majsniar za Bacsu )

Príbelce – S. Ďarmoty ( DZ Bacsa za Majsniara )