Spravodajca č. 45/2012-13                                             6. 6. 2013

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.    V zmysle čl. 100/b SP trestáme FK Banská Štiavnica hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 26.kola MRS Brusno – Banská Štiavnica a priznávame podľa SP čl. 106/1 FK Brusno 3 body a skóre 3:0. Prípad odstupujeme DK SsFZ.

2.    Upozorňujeme že pokyny k vyplneniu prihlášky do súťaží SsFZ pre nový súťažný ročník 2013/2014 a návratky FK, budú zverejnené v najbližšom Spravodajcovi SsFZ.

3.    ŠTK SsFZ schvaľuje náhradné termíny stretnutí dospelých:

07.06.2013 o 17,00 hod. – 21.kolo V. liga A S. Bystrica – Rajec

07.06.2013 o 17,30 hod. – 21.kolo V. ligy A Terchová – Kotešová

08.06.2013 o 17,00 hod. – 25.kolo V. liga A Staškov – Radoľa

12.06.2013 o 17,00 hod. – 19.kolo MRS B. Štiavnica – D. Tižina

12.06.2013 o 17,00 hod. – 16.kolo MRS Tisovec – Kalinovo

12.06.2013 o 17,00 hod. – 17.kolo IV. liga S Tvrdošín – Makov

12.06.2013 o 17,00 hod. – 17.kolo IV. liga J Č. Balog – Kováčová

12.06.2013 o 17,00 hod. – 17.kolo IV. liga J Poltár – Jupie BB

12.06.2013 o 17,00 hod. – 17.kolo V. liga A Terchová – Raková

12.06.2013 o 17,00 hod. – 17.kolo V. liga C Priechod – Šalková

12.06.2013 o 17,00 hod. – 18.kolo V. liga C Hrochoť – Krupina

22.06.2013 o 17,00 hod. – 18.kolo MRS N. Baňa – Kalinovo  

22.06.2013 o 17,00 hod. – 16.kolo IV. liga S T. Štiavnička – Tvrdošín

22.06.2013 o 16,00 hod. – 16.kolo IV. liga J Žarnovica – Tachty

22.06.2013 o 17,00 hod. – 16.kolo V. liga A Skalité – Strečno

22.06.2013 o 17,00 hod. – 16.kolo V. liga D Sklabiná – D. Strehová   

23.06.2013 o 17,00 hod. – 18.kolo MRS a 16.kolo IV. a V. liga

4.    ŠTK ruší stretnutie 16.kola MRS Tisovec – Kalinovo, nový termín v bode 4. FK Tisovec uhradí poplatok 10 € za predelegovanie R a DZ.

5.    Nesprávny popis udelených OT ŽK v stretnutiach (R - Kyzek, Jurička). Správne má byť:

·        Krupina – Dudince – Michal Tóth (1132449, Krupina)

·        Pliešovce – Priechod – Milan Jendrišák (1149310, Priechod)

6.    Oneskorené začiatky stretnutí: Bytča – D. Tižina (žiadame FK Bytča o zaslanie písomného stanoviska – dôvodu oneskoreného predloženia zápisu), MFK BB – Bytča, Zvolen – KNM, Čadca – Brusno, N. Baňa – Krásno (opodstatnené, dopravná nehoda), Bešeňová – Sučany (technické nedostatky).

7.    Žiadame FK z dôvodu pretrvávajúcich nedostatkov v prevádzkovaní ISSF, aby tejto oblasti venovali viac pozornosti aj keď je v jarnej časti len pilotná prevádzka. Nakoľko od novej sezóny budeme pracovať s ISSF v ostrej prevádzke je ešte dostatok času na prípravu vytvorenia požadovaných podmienok  pri vypisovaní elektronického zápisu o stretnutí. (FK Strečno, Skalité, Divinka).

8.    Rozhodca je aj naďalej povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania RP z výroby, alebo straty nemá RP, ale je overiteľný cez ISSF. Zároveň však musí byť požiadané o vydanie registračného preukazu danému hráčovi cez elektronickú podateľňu v ISSF. R stretnutia si vyžiada od FK písomný doklad o objednaní vyhotovenia RP na SFZ a túto skutočnosť aj s dôvodom uvedie v zápise o stretnutí. V prípade straty, alebo odcudzenia RP je nutné požiadať o vydanie nového RP do najbližšieho súťažného stretnutia.

9.    Elektronický Zápis o stretnutí zo súťažného stretnutia vytvorený v ISSF je rovnocenným dokladom ako papierový Zápis o stretnutí, ktorý je tiež potrebné na stretnutí vyhotoviť a vytlačiť ako doposiaľ a pred stretnutím podpísať kapitánmi družstiev v zmysle SP čl. 85/2. Žiadame preto FK zabezpečiť potrebné technické vybavenie k splneniu týchto požiadaviek. Povinnosti pri tvorbe elektronického Zápisu o stretnutí sú totožné ako pri tvorbe papierového Zápisu o stretnutí, čo v praxi znamená, že kluby sú povinné pripraviť v stanovenej lehote pred začiatkom stretnutia svoje nominácie hráčov na stretnutie v ISSF. Rozhodca pred stretnutím skontroluje a uzatvorí nominácie hráčov jednotlivých družstiev v ISSF, po skončení stretnutia rozhodca bezodkladne doplní, uloží a schváli v ISSF elektronický Zápis o stretnutí na mieste konania stretnutia resp. doma, najneskôr však do 24 hod. od skončenia stretnutia. Dôvody, alebo príčiny nevytvorenia elektronického Zápisu o stretnutí priamo na mieste konania stretnutia, je rozhodca povinný uviesť do Zápisu o stretnutí, v časti "Záznam rozhodcu", ako v papierovej, tak aj v elektronickej forme Zápisu o stretnutí a DZ vo svojej správe.

10.  Ďalšie pokyny týkajúce sa ŠTK sledujte v bode Informácie ISSF.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1. Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať  MFS:

a) 26. kolo III. ligy U-19 a U-17 -  K. N. Mesto - Pohronie ZH/DŽ 16.6.2013 (nedeľa) o 10,00 - 12,30 hod.

b) 13.kolo IV. ligy dor.sk Juh – Brusno – Žarnovica, 14.6.2013 (piatok), 16,30 hod. (zmena UHČ)

c) 25. kolo V. liga dor. sk. B -  Dolný Kubín - Bešeňová 8.6.2013 o 9,00 hod. (zmena UHČ).

Dôvod: Cyklomaratón- dojazd na FŠ.

d) 26.kolo V.ligy dor.sk.B – Zuberec – Rabča, 14.6.2013 (piatok) o 17,00 hod.

e) 15.kolo V.ligy dor.sk.B – Or. Veselé – Rabča, 18.6.2013 (utorok) o 17,00 hod.

f) 24. kolo V. ligy dor. sk. C -  Selce - Podzámčok 12.6.2013 (streda) o 17,00 hod.

g) 26. kolo V. ligy dor. sk. C -  Očová - Podzámčok 14.6.2013 (piatok) o 17,00

h) 17. kolo V. ligy dor. sk. C -  Látky - Podzámčok 16.6.2013 o 15,00 hod.

i) 24.kolo V.ligy dor.sk.C – Hrochoť – Pliešovce, 13.6.2013 (štvrtok) o 17,00 hod.

j) 17.kolo V.ligy dor.sk.D – Poltrár – Jelšava, 19.6.2013 o 17,00 hod.

k) 16.kolo II.ligy U-15 a U-13 sk. Sever – Or. Veselé – Tvrdošín, 21.6.2013 o 12,00 a 14,00 hod.

l) 24.kolo II.ligy U-15 a U-13 sk. Sever – Or. Veselé – Varín, 11.6.2013 o 15,00 a 17,00 hod.

m) 26.kolo III.ligy U-15 a U-13 sk. B – Breza – Istebné, 15.6.2013 o 10,00 a 12,00 hod.

n) 20.kolo III.ligy U-15 a U-13 sk. C – Sl. Ľupča . Brusno, 11.6.2013 (utorok) o 13,00 a 15,00 hod.

o) 26. kolo I. liga U-13 -  Ružomberok - Dukla B.B. 12.6.2013 (streda) 15,00 - 16,30 hod.

p) 25. kolo III. ligy U-15 a U-13 Blatnica – Bobrov 8.6.2013 o 10,00 - 12,00 hod.

2. Nariaďuje odohrať MFS:

a) 24.kolo II.ligy U-15 a U-13 – Belá – Vrútky, 12.6.2013 (streda) o 15,00 a 17,00 hod.,

b) 11. kolo III. ligy U-15 a U-13 sk. C MFK BB – Vígľaš 12.6.2013 (streda) o 15,00 a 17,00 hod. na ihrisku v Rakytovciach.

3. Kontumuje MFS:

a) 24.kolo III.ligy U-17 – Sliač – Rajec, priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Sliač podľa SP, článok 100/b, prípad odstupujeme na DK,

b) 24.kolo IV.ligy dor.sk.Juh – Jesenské - Hriňová, priznávame 3 body a skŕe 3:0 v prospech FK Jesenské podľa SP, článok 100/b

c) 24.kolo III.ligy U-15 a U-13 sk.A – Podvysoká - Terchová, priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Podvysoká podľa SP, článok 100/b

 

Disciplinárna komisia (pedseda Miroslav Spišiak)

D-759 Na základe správy DZ a odstúpenia KR SsFZ Peter Zachar 1128875 Vinica 6 SN od 30.5.13, 1-6-1b, uhradiť 10 € v MZF,

D-760 FK Veľká Lehota dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov po stretnutí dňa 26.5.13,

D-761 Na návrh KR SsFZ FK Tvrdošín dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za nepredloženie videozáznamu zo stretnutia IV. ligy sever dospelí Tvrdošín-Trstená,

D-762 Na základe kap. XXIII. bod 6 písm. d) RS 2012/13 (splatnosť faktúr na odmeny R a DZ), Spravodajcu č. 44/2012-13 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 10.6.13 za neuhradenie faktúr družstvám FK Dukla Banská Bystrica MŽ (1377,58 €), Dolný Kubín dorast (88,98 €), Halič dorast (88,98 €), Kremnička SD (261,58 €), Rimavská Sobota SD (130,79 €), Sliač SD (261,58 €) a Vidiná dorast (44,49 €). Zastavená činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Prípady nezrovnalostí riešte so sekretariátom SsFZ, ktorý predložil DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami. DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK, že v prípade uhradenia nedoplatkov po uvedenom termíne, bude DK povinná postupovať v zmysle čl. 10 bod  13 DP s uplatnením príslušného trestu (družstvá, ktoré budú od 10.6.13 v zastavenej činnosti  súťažné stretnutia odohrajú, ale po skončení súťaže im KM SsFZ odpočíta za každé takto odohrané stretnutie v zastavenej činnosti 3 body).

D-763 Michal Necpal 1149237 Banská Štiavnica 1 SN od 3.6.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-764 Na návrh ŠTK SsFZ FK Banská Štiavnica dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za predčasné ukončenie stretnutia dňa 2.6.13,

D-765 Matej Dirgas 1230085 Dolná Tižina 1 SN od 3.6.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-766 Matúš Vajda 1159431 Priechod 4 SN od 3.6.13, 1-3b, uhradiť 10 € v MZF,

D-767 Na návrh KM SsFZ FK Rajec MD pokuta 100 € + 5 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP      2-2b za nenastúpenie družstva na stretnutie dňa 1.6.13,

D-768 Marek Kršiak 1278123 Hriňová 1 SN od 3.6.13, 1-4a, uhradiť 5 € v MZF,

D-769 Zoltán Básti asistent trénera FK Tachty dospelí 4 SN od 3.6.13, 1-3b, uhradiť 10 € v MZF,

D-770 Rastislav Hodža 1263792 Hliník nad Hronom 5 SN od 3.6.13, 1-3b, uhradiť 5 € v MZF,

D-771 FK Tvrdošín dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a za neprístojnosť diváka v stretnutí dňa 2.6.13

D-772 Viliam Čillík 1248837 Predmier 2 SN od 3.6.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-773 Tomáš Majchrák 1241261 Bobrov 3 SN od 3.6.13, 1-6-1b, uhradiť 10 € v MZF,

D-774 Peter Penov 1087065 Selce 6 SN od 3.6.13, 1-6-1b, uhradiť 10 € v MZF,

D-775 Pavol Vaculčiak 1182021 Selce 1 SP do 31.10.13, 1-4a, uhradiť 10 € v MZF,

D-776 Radoslav Koctúr hlásateľ FK Selce dospelí 4 SN od 3.6.13, 1-3b, uhradiť 10 € v MZF,

D-777 Arnold Prešinský 1141228 Príbelce 1 SN od 3.6.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-778 Rastislav Blahušiak 1250019 Vrútky 4 SN od 3.6.13, 1-3b, uhradiť 5 € v MZF,

D-779 Róbert Palík 1240901 Žiar nad Hronom/Dolná Ždaňa 1 SP do 31.10.13, 1-1a, uhradiť 5 € v MZF

D-780 Na základe podkladov sekretariátu SsFZ FK Nová Bystrica dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6, za neospravedlnenú neúčasť na zasadnutí DK SsFZ a za nepredloženie dokladu o úhrade nedoplatku uvedeného pod D-726,

D-781 Na základe podkladov sekretariátu SsFZ FK Hliník nad Hronom dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za neospravedlnenú neúčasť na zasadnutí DK SsFZ a za nepredloženie dokladu o úhrade nedoplatku uvedeného pod D-726,

D-782 Mário Král 1230083 Bytčica 1 SN od 6.6.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-783 Na základe správy DZ Jozef Koštialik 1159674 Bytčica DK hráčovi dňom 6.6.13 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia. Hráč v termíne do 11.6.13 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (priestupok, za ktorý hráč obdržal ŽK v 64´ stretnutia Bytčica-Makov),

D-784 Jakub Malík 1299225 Čadca 3 SN od 3.6.13, 1-3a, uhradiť 5 € v MZF,

D-785 Michal Zuberník 1159909 Banská Štiavnica 1 SN od 3.6.13, 1-4a, uhradiť 10 € v MZF,

D-786 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 20.5.13:

          Peter Špánik 1077467 Bytča, uhradiť 10 € v MZF (dodatočné nahlásenie ŠTK SsFZ),

D-787 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 3.6.13:

          Marek Finta 1197664 Turčianske Kľačany, uhradiť 10 € v MZF,

          Marian Seko 1173623 Krásno nad Kysucou, uhradiť 10 € v MZF,

          Viktor Koták 1221219 Kalinovo, uhradiť 10 € v MZF,

          Marian Pauer 1155215 Bytča, uhradiť 10 € v MZF,

          Ján Kouřil 1218107 Zvolen, uhradiť 10 € v MZF,

          Slavomír Ovečka 1084306 Divinka, uhradiť 10 € v MZF,

          Peter Goralka 1219018 Raková, uhradiť 10 € v MZF,

          Michal Kováčik 1149016 Radoľa, uhradiť 10 € v MZF,

          Mário Vnuk 1228702 Radoľa, uhradiť 10 € v MZF,

          Martin Minarčík 1155209 Kysucký Lieskovec, uhradiť 10 € v MZF,

          Jaroslav Mihalda 1131818 Kysucký Lieskovec, uhradiť 10 € v MZF,

          Filip Zboja 1167481 Vrútky, uhradiť 10 € v MZF,

          Milan Mičenec 1066744 Rosina, uhradiť 10 € v MZF,    

          Juraj Jakubove 1125972 Divín, uhradiť 10 € v MZF,

          Peter Rutkaj 1174639 Tachty, uhradiť 10 € v MZF,

          Róbert Štrbák 1213815 Podlavice, uhradiť 10 € v MZF,

          Eugen Bari 1218933 Fiľakovo, uhradiť 10 € v MZF,

          Miroslav Ivanič 1081406 Priechod, uhradiť 10 € v MZF,

          Ján Dendiš 1176122 Krupina, uhradiť 10 € v MZF,

          Juraj Adamec 1159286 Veľká Lehota, uhradiť 10 € v MZF,

          František Hanyus 1174876 Hajnáčka, uhradiť 10 € v MZF,

          Ján Tóth 1145757 Radzovce, uhradiť 10 € v MZF,

D-788 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 6.6.13:

          Marek Sýkora 1208817 Zvolen, uhradiť 10 € v MZF,

          Július Dobrota 1159921 Žiar nad Hronom/Dolná Ždaňa B, uhradiť 10 € v MZF,

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

1.    KR vyhodnotila sťažnosť trénera FTC Fiľakovo zo stretnutia dospelých 4.liga sk. Juh Poltár – Fiľakovo, ako neopodstatnenú, stanovisko KR je, že analýza DVD záznamu zo stretnutia nepreukázala skutočnosti uvádzané v liste. Chyby, ktorých sa R v stretnutí dopustil, nemali vplyv na priebeh ani výsledok stretnutia.

2.    K sťažnosti FK Čebovce zo stretnutia dospelých VinicaČebovce KR zaujala stanovisko, že na základe zistených skutočností považuje sťažnosť za čiastočne opodstatnenú. Poplatok nežiadať v zbernej faktúre.

3.    Sťažnosť FK Divinka (Divinka – Predmier) KR z dôvodu oneskoreného zaslania DVD záznamu zo stretnutia prerokuje na najbližšom zasadnutí.

4.    Z dôvodu neuhradenia poplatkov po opakovanom upozornení pozastavujeme delegovanie na MFS od 24. 6. 2013 nasledovným R: Mikloš, Katreniak, Chovanec, Martinka, Gašperec, Čambora, Košarník, Vrtich, Bušo - poplatok 7,- eur. Mačuda, Katrenčík – 14,- eur. Uhradiť obratom a fotokópiu dokladu o úhrade zaslať elektronickou poštou p. Fajčíkovi, e-mail: miroslav.fajcik@spp-distribucia.sk

5.    Ďalej žiadame uhradiť poplatok 7,- eur za oneskorené zaslanie zápisov o stretnutí nasledovných R: Králik, Koleno, Staškovan, Gemzický, Kosturský, Halfar, Moják, poplatok 14,- eur  Spišák. Uhradiť do 10 dní od zverejnenia a fotokópiu dokladu o úhrade zaslať elektronickou poštou p. Fajčíkovi. V prípade nesplnenia si uvedenej povinnosti nebudú menovaní R delegovaní na MFS až do uhradenia. 

6.    Uzatváranie zápisov: Upozorňujeme rozhodcov na dodržiavanie termínu uzatvárania zápisov v ISSF. Značný počet zápisov je stále uzatváraný až po 12. hodinách. Zápis Sklabiná – S. Ďarmoty nebol napr. uzatvorený ani po 48. hod.

7.    Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 13. 6. 2013 od 15,30 hod. na SsFZ v Banskej Bystrici. Zúčastnia sa aj členovia TÚ KR.

8.    Ospravedlnenia R: Hreus 22.6.-23.6.2013, Čambora 22.6.-30.6.2013, Králik 21.6.-28.6.2013, Halfár 24.6.-6.7.2013, David ukončenie PN k 10.6.2013, Sivák – ukončenie PN k 3.6.2013, Šmidriak 22.6.-23.6.2013, Kyzek Ja. 22.6.2013,

9.    Uzatváranie zápisov: Opäť upozorňujeme rozhodcov na dodržiavanie termínu uzatvárania zápisov v ISSF.  V stretnutiach z 1.a 2.6. bolo uzatvorených až 10 zápisov nad 12.hodín. Zápis Hajnačka – D. Strehová bol uzatvorený až po 40:32 hod.       

10.  Ospravedlnenie DZ : Truban 8.6., 15.6., 22.6., 29.6., Vrtel PN od 6.6., Badura 7.6.,

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.     TMK SsFZ vzhľadom na nízky záujem o doškoľovacie semináre rozhodla zrušiť termín konania seminára mládeže pre kategóriu dorast  a v rámci projektu vzdelávania trénerov bude organizovať 2 doškoľovacie špecalizované semináre mládeže pre trénerov SsFZ  pre kategórie dorast/žiaci a prípravky v rozsahu 2 dní (16 hod. – 10 hod. teória + 6 hod. prax) – pobytové náklady (strava, ubytovanie) hradí SsFZ. Semináre sa uskutočnia v areáli futbalového ihriska ŠK Bobrovec (pri Liptovskom Mikuláši) v nasledujúcich termínoch 20. – 21. júl (kategória dorast a žiaci) a 17. – 18. august (kategória prípravka). Semináre slúžia aj ako doškoľovacie semináre na predĺženie platnosti trénerskej licencie. Seminárov sa zúčastní 2 x po 25 trénerov (TMK ObFZ zasielajú návrhy vždy po 2 trénerov pre jednotlivé kategórie). Záujemcovia z radov mládežníckych trénerov SsFZ ( podmienkou je aktívna trénerská práca s príslušnou vekovou kategóriou v  súťažiach SsFZ a platná trénerská licencia) sa môžu prihlásiť na vyššie uvedené semináre mailom na adresu: peterstefanak@gmail.com do 30. mája 2013, TMK následne na svojom zasadnutí uzavrie výbery  trénerov na jednotlivé semináre.

2.     TMK SsFZ v spolupráci so SFZ – technickým úsekom oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním  Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A,B,C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné reginálne TMK a TÚ SFZ do 31.03. 2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2013.

3.     Na sekretariáte SsFZ sú k dispozícii na zakúpenie metodické DVD pre trénerov: M. Ivanka, M. Hipp: Funkčný futbalový fitness tréning (15.-€) a M.Ivanka, S. Sedláček: Futbalový tréning s koordinačným rebríkom (10.-€). Platba poštovou poukážkou SsFZ alebo prostredníctvom internetbankingu , variabilný symbol:  700

 

Matričná komisia (Stanislav Špila)

1.     Upozorňujeme všetky futbalové kluby, ktoré zasielajú žiadosti o vystavenie plastových preukazov hráčov cez elektronickú podateľňu, že vzhľadom na technológiu výroby takéhoto typu preukazov je neprípustné skenovať z už použitých fotografií. Je potrebné hráča odfotografovať digitálnym fotoaparátom, prípadne mobilným telefónom a fotografiu v elektronickej podobe nahrať. Len fotografie v takejto kvalite môže odsúhlasiť príslušný matrikár do výroby. Príslušný program v ISSF vám umožní fotografiu správne upraviť „zarezať“, tak aby sa nahrala fotografia od ramien vyššie s jasnými črtami tváre.

2.     V prípade, že klub zistí u svojho hráča nezrovnalosť údajov zaznačených v papierovom RP s údajmi v ISSF, navštívi svojmu bydlisku najbližšiu matriku (ObFZ, SsFZ) a predloží matrikárovi takýto RP. Ostatné zabezpečí príslušná matrika.

3.     Od 16.5.2013 nastala v ISSF zásadná zmena v Základnej registrácii hráča. Oddelila sa elektronická forma registrácie od „papierovej“. Postup pri registrácii je nasledovný:

- vyplniť v elektronickej podateľni formulár“ Prihláška k registrácii hráča – podľa návodu v ISSF – v ktorej ne

  nevyhnutné vyplniť osobnú e-mailovú adresu hráča (do dovŕšenia 18. roku veku hráča sa uvedie osobná

  e-mailová adresa rodičov - zákonného zástupcu). V prípade, že po obdržaní notifikácie túto hráč, prípadne

  zákonný zástupca potvrdí, príslušný matrikár takúto žiadosť o registráciu schváli,

       - v prípade, že hráč – prípadne zákonný zástupca – nemá osobnú e-mailovú adresu, je nevyhnutné zaslať

         na príslušnú matriku žiadosť v „papierovej“ podobe,

       - za správne vyplnenie podkladov k registrácii hráča, správnosť a pravdivosť uvádzaných údajov v nich

         zodpovedá príslušný FK.

 

 Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.     Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, najneskôr do 11.6.5.2013, videozáznam (výhradne na DVD nosiči) z MFS:  Tornaľa – Príbelce (predseda SsFZ), Brusno – B. Štiavnica  Kotešová – Predmier ( z 5.5.,KR).  

2.     Upozorňujeme funkcionárov FK, že zavedením mesačnej zbernej faktúry (MZF) nemusia uhrádzať vopred, alebo po vydaní v Spravodajcovi akýkoľvek poplatok, pokutu, ktorý je za sumou označený (MZF). V prípade, že chýba toto označenie – uhradiť sumu tradičným spôsobom na účty SsFZ všetky bežné platby na 0050192944/0900, platby výhradne za činnosť R a DZ na 0305642565/0900.

 

Informácie vyplývajúce z ISSF

1.     Žiadame všetky FK o opätovnú kontrolu klubovej príslušnosti všetkých hráčov cez ISSF, nakoľko od jarnej časti súťažného ročníka je na základe rozhodnutia VV SsFZ zavedená povinnosť spracovať okrem papierovej formy zápisu o stretnutí aj elektronický zápis vo všetkých súťažiach dospelých v pôsobnosti SsFZ. V prípade, že sa hráč nebude dať nahrať do nominácie preto, že nie je hráčom príslušného klubu aj v ISSF a aj napriek tomu na stretnutie nastúpi, FK sa vystavuje riziku, že toto stretnutie bude skontumované.

2.     Zároveň žiadame všetky FK, ktorých družstvá štartujú v súťažiach SsFZ a OBFZ v pôsobnosti SsFZ o vyplnenie a zaslanie tlačiva Registračný formulár štadiónu, platí to aj pre FK ktorých štadióny už sú v databáze. V prípade, že FK používa viacej hracích plôch, vyplní tlačivo za každú plochu zvlášť. Formulár je potrebné vyplniť, následne vytlačiť a podpísaný zaslať na sekretariát SsFZ. Akákoľvek iná forma (kópia, sken a pod.) je neprípustná. Termín: do 30.04.2013. Poznámka -v pretlači uvádzajte adresu štadiónu, nie adresu manažéra.

3.     Upozorňujeme všetkých rozhodcov, že akékoľvek problémy s vytvorením elektronického zápisu o stretnutí sú povinní uviesť do papierového zápisu.

4.     Vzhľadom k veľkému počtu zmien termínov odohratia stretnutí v ktorých sa vyhotovuje elektronický zápis, žiadame všetkých rozhodcov, aby si v ISSF priebežne kontrolovali svoje naplánované stretnutia. Delegačný list je do ISSF nahratý v priebehu 2-3 dní od jeho uverejnenia, zmeny DL v deň ich uverejnenia na stránke SsFZ. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí v el. zápisoch kontaktujte P. Turňu – správcu súťaží ISSF za SsFZ (m: 0911 813 940, e-mail: pavolturna@gmail.com ) prípadne vedúceho obsadzovacieho úseku L. Perašína.

5.     Opakovane upozorňujeme, že po ukončení príslušného mesiaca obdržíte prostredníctvom ISSF (nie poštou) mesačnú zbernú faktúru označená v ISSFZ ako VŠEOBECNÁ FAKTÚRA, ktorú je potrebné v termíne splatnosti uhradiť na účet uvedený na faktúre a nezabudnúť uviesť tiež variabilný symbol. Doklad o úhrade nie je potrebné nikde posielať a po pripísaní na uvedený účet by mala byť v ISSF faktúra označená ako uhradená. Úhradu vykonajte:

-       prevodom z účtu na účet (internetbanking),

-       vkladom priamo na účet v Slovenskej sporiteľni, čo je úplne najrýchlejšie,

-       nedoporučujeme používať platbu poštovým poukazom (šekom) – trvá dlho 3-6 dní

      Prostredníctvom ISSFZ však dostanete aj faktúru za ISSF karty – čo je len kopia faktúry, ktorú ste uhradili    

      kuriérovi pri dodaní RP. Túto faktúru – neuhrádzajte.

 

Zmena DL:

Tisovec – Kalinovo (dosp., 16.k., hrá sa 12.6. o 17:00, pôvod.del.)

Zuberec – Rabča (dor., 26.k., hrá sa už 14.6. o 17:00, R Gregorec za Hraška)

O. Veselé – Rabča (dor., 15.k., hrá sa 18.6. o 17:00, R Juríčka AR Gregorec)

Hrochoť – Pliešovce (dor., 24.k., hrá sa 13.6. o 17:00, R Šimko, AR Melicher – nová)

Poltár – Jelšava (dor., 17.k., hrá sa 19.6. o 17:00, R, AR ObFZ LC – nová)

Brusno – Žarnovica (dor., 13.k., hrá sa 14.6. až o 16:30, R Mikloš. AR Gemzický)

O. Veselé – Tvrdošín (žiaci, 16.k., hrá sa 21.6. o 12:00-14:00, R OFZ)

O. Veselé – Varín (žiaci, 24.k., hrá sa 11.6. o 15:00-17:00, R OFZ)

Breza – Istebné (žiaci, 26.k., hrá sa 15.6. o 10:00-12:00,R OFZ)

S. Ľupča – Brusno (žiaci, 20.k., hrá sa 11.6. o 13:00-15:00, R ObFZ BB)

Belá – Vrútky (žiaci, 24.k., hrá sa 12.6. o 15:00-17:00, R Šupej)

MFK BB – Vígľaš (žiaci, 11.k., hrá sa 126. O 15:00-17:00, R ObFZ BB)

Blatnica – Bobrov (SŽ a MŽ, 8. 6. O 10.00-12.00)

K. N. Mesto – N. Baňa (SD 25.k., 7.6. o 11:00 R Behančin za Danišeka, DZ Roštár za Baduru))

JUPIE BB – Rajec (SD 26.k., 12.6. o 15:00, R Libiak za Kučeru, DZ Spišiak za Koseca)

Námestovo – L. Košice (SFZ, dor., 30.k., R Remeň, AR1 Rojček, AR2 Čambora – nová)

L. Mikuláš – Jupie BB (SFZ, dor., 30.k., 12.6. o 15:00-17:15 R Vrtich, AR Švec, Stankovianska)

Podbrezová B – Košice B (SFZ, doe., 29.k., hrá sa na UT Skalica)