Spravodajca č. 38/2012-13                                             19. 4. 2013

 

 

Výkonný výbor SsFZ (predseda Jozef Paršo)

Výkonný výbor SsFZ na svojom zasadnutí 12.4.2013 v B. Bystrici, okrem iných:

1. Schválil:

a) na základe žiadosti ŽP Šport Podbrezová a písomného súhlasu všetkých dotknutých klubov, zaradenie družstva ŽP Šport  Podbrezová B do IV. ligy dospelých skupina JUH,  pre súťažný ročník 2013/2014,

b) rozšírenie počtu účastníkov IV. ligy JUH  výhradne pre súťažný ročník 2013/2014 na 15 družstiev,

c) z dôvodu zmien v zákonníku práce a z toho vyplývajúcich zmien vo výške odvodov, ktoré zásadným spôsobom vplývajú na výšku nákladov jednotlivých školení zvýšenie účastníckych  poplatkov na školenie trénerov:

- školenie trénerov 3. triedy/UEFA B licencie ............................................ do 200 €,

- školenie trénerov 3. triedy/UEFA B licencie  (hráči 1. a 2. ligy)................ do 180 €,

- školenie trénerov 4. triedy/UEFA GRASSROOTS licencie .......................do 120 €,

d) na základe návrhu KR SsFZ vyradenie z nominačných listín SsFZ pre súťažný ročník 2012/2013 R – Hranica, Janíček, Kmeť, Supuka, Šefraník a B. Truban, DZ:  Gonda, Kadík a M. Kučera,

e) po 1.7.2013 vo všetkých súťažiach riadených SsFZ v kategórii dospelých a v II. Lige U-19 a U-17 STRED štart výhradne na nový plastový preukaz a vytvoriť podmienky pre realizovanie zápisu z MFS výhradne v elektronickej podobe prostredníctvom ISSF.

2. Prerokoval:

Predložený materiál spracovaný KR SsFZ na základe podkladov jednotlivých ObFZ o plnení podmienky o počte rozhodcov, vyplývajúcej z RS SsFZ 2012/2013, časť V. Podmienky pre štart družstiev v súťažiach, bod  6,  FK hrajúcimi v súťažiach SsFZ v súťažnom ročníku 2012/2013 a

ukladá:

na základe RS SsFZ 2012/2013, časť  XXIV. Poplatky, bod 4, uhradiť na účet SsFZ poplatok vo výške MR – FK D. Tižina 200€ (chýba 1 R), MFK Žilina B 200 € (-1), IV. liga – K. Lieskovec 130 € (-1), Or. Jasenica 260 € (-2), Or. Veselé 130 € (-1), Divín 130 € (-1), V. liga -  Belá-Dulice 100 € (-1), Hliník n/Hr 200 € (-2), Predmier 100 € (-1), Skalité 100 € (-1), Kláštor 100 € (-1), Sučany 100 € (-1), D. Strehová 200 € (-2), Nenince 200 € (-2), Bešeňová 200€ (-2), Šalková 100 € (-1), Palúdzka 200 € (-2), Demänová 200 € (-2), N. Bystrica 200 € (-2), Rudinská 200 € (-2), poplatok je splatný do 1.5.2013.

Poplatky uhradené FK za chýbajúci počet R, po prepočítaní podľa RS SsFZ 2012/2013, časť V. bod 7, prevedie SsFZna príslušné ObFZ a použitie týchto prostriedkov je viazané výhradne na nábor a školenie nových R v rámci ObFZ.

 

Aj vďaka pomoci jednotlivých ObFZ boli pred zahájením jarnej časti súťažného ročníka 2012/2013 rozdistribuované 2 sady rozlišovacích viest s logom Poštovej banky do všetkých FK, ktorých družstvá dospelých štartujú v súťažiach riadených SsFZ.

Upozorňujeme touto cestou futbalové kluby na povinnosť vyvesiť bannery s logom Poštovej banky a na povinnosť používať vyššie spomínané vesty od úvodných jarných kôl v každom doma hranom MFS: lavičky pre náhradníkov (domáci i hostia – kontrastná farba), usporiadatelia, podávači lôpt.. .

Zároveň žiadame delegátov stretnutia o fotografické zdokumentovanie umiestnenia bannerov PB i použitia rozlišovacích viest počas MFS. Fotografie zaslať ako prílohu ku správe delegáta na adresu: zapis@ssfz.sk.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.    Na základe požiadavky SFZ o zmenu UHČ v dňoch 1.5., 8.5. 2013 z dôvodu uskutočnenia Finále SP žien a mužov resp. ME 17 v našom regióne, nariaďujeme odohrať stretnutia MRS, IV. ligy a V. ligy v dňoch 1.5. a 8.5. 2013 o 10,30 hod. a stretnutia mládeže v týchto dňoch ako pozápasy dospelých o 13,00 hod., s výnimkou mládežníckych stretnutí 8. 5. 2013 v lokalite Žilinského kraja. Dôvodom je fakt, že 8. 5. 2013 o 18.00 sa v Žiline uskutoční zápas ME-17 Slovensko – Švajčiarsko a je žiadúce, aby futbalová mlaď zo severu nášho regiónu (a nielen odtiaľ) spomínané významné stretnutie vzhliadla. Žiadame FK, aby v záujme toho vytvorili fanúšikom futbalu podmienky a organizovali zájazdy na podporu mladých slovenských reprezentantov. Rovnako tak 5. 5. 2013 (Slovensko – Rakúsko U-17 o 14.30 v Dubnici) a 11. 5. 2013 (Švédsko – Slovensko U-17 o 16.30 v Žiline). O doriešení nateraz otvorených termínov stretnutí mládežníkov Vás budeme včas informovať.

2.    Berieme na vedomie žiadosti FK Slov. Ľupča, Žarnovica, Sl. Ďarmoty, Predmier, Medzibrod, Vinica a neschvaľujeme zmenu UHČ v stretnutiach hraných dňa 1. a 8.5.2013 s odvolaním sa na bod 1 tejto správy a rešpektovania požiadavky KR SsFZ v súvislosti s obsadením R v stretnutiach dospelých a mládeže v týchto termínoch v jeden deň.

3.    ŠTK SsFZ schvaľuje náhradné termíny stretnutí dospelých:

·         19.04.2013 o 16,30 hod. – 14.kolo IV. ligy S Trstená - O. Veselé

·         01.05.2013 o 10,30 hod. – 14.kolo IV. a V. liga

·         08.05.2013 o 10,30 hod. – 15.kolo IV. a V. liga

·         22.05.2013 o 17,00 hod. – 17.kolo MRS

·         22.05.2013 o 17,00 hod. – 13.kolo V. liga A Terchová – S. Bystrica

·         05.06.2013 o 17,00 hod. – 16.kolo MRS

·         12.06.2013 o 17,00 hod. – 19.kolo MRS B. Štiavnica – D. Tižina

·         12.06.2013 o 17,00 hod. – 17.kolo IV. liga S Tvrdošín – Makov

·         12.06.2013 o 17,00 hod. – 17.kolo IV. liga J Č. Balog – Kováčová

·         12.06.2013 o 17,00 hod. – 17.kolo IV. liga J Poltár – Jupie BB

·         12.06.2013 o 17,00 hod. – 17.kolo V. liga A Terchová – Raková

·         12.06.2013 o 17,00 hod. – 17.kolo V. liga C Priechod – Šalková

·         23.06.2013 o 17,00 hod. – 18.kolo MRS a 16.kolo IV. a V. liga

4.    ŠTK súhlasí s odohraním MFS na schválených náhradných hracích plochách do 30.4.2013 a to aj na HP mimo sídla FK.

5.    Schvaľujeme zmenu miesta stretnutia a UHČ pre MŠK Žilina B:

·        23.kolo MRS Žilina B – Bytča 12.5.2013 o 10,30 UT Žilina-Strážov

6.    Pripomíname FK že posledné dve súťažné kola sa musia kvôli regulárnosti súťaže odohrať v jeden termín (16.6. a 23.6.2013 o 17,00 hod.)

7.    Berieme na vedomie list FK Palúdzka ohľadne nových RP. (bod 9)

8.    Upozorňujeme FK, R a DZ, že od jarnej časti súťažného ročníka 2012/2013 je v zmysle ISSF povinnosť uvádzať pri hráčoch registračné číslo, /nie rodné číslo ako doteraz/. To platí pre vyplňovanie zápisov o stretnutí, správ DZ, evidencie ŽK, korešpondencie s orgánmi SsFZ a iné.

9.    Rozhodca je aj naďalej povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania RP z výroby, alebo straty nemá RP, ale je overiteľný cez ISSF. Zároveň však musí byť požiadané o vydanie registračného preukazu danému hráčovi cez elektronickú podateľňu v ISSF. R stretnutia si vyžiada od FK písomný doklad o objednaní vyhotovenia RP na SFZ a túto skutočnosť aj s dôvodom uvedie v zápise o stretnutí. V prípade straty, alebo odcudzenia RP je nutné požiadať o vydanie nového RP do najbližšieho súťažného stretnutia.

10.  Rozhodnutím VV SsFZ bolo schválené začatie pilotnej prevádzky ISSF - vyhotovenie elektronického Zápisu o stretnutí aj v IV. a V. ligách dospelých. To znamená, že od 13.4.2013 je elektronický Zápis o stretnutí zo súťažného stretnutia vytvorený v ISSF, rovnocenným dokladom ako papierový Zápis o stretnutí ktorý je potrebný tiež na stretnutí vyhotoviť ako doposiaľ. Žiadame preto FK zabezpečiť potrebné technické vybavenie k splneniu týchto požiadaviek. Povinnosti pri tvorbe elektronického Zápisu o stretnutí sú totožné ako pri tvorbe papierového Zápisu o stretnutí, čo v praxi znamená, že kluby sú povinné pripraviť v stanovenej lehote pred začiatkom stretnutia svoje nominácie hráčov na stretnutie v ISSF. Rozhodca pred stretnutím skontroluje a uzatvorí nominácie hráčov jednotlivých družstiev v ISSF, po skončení stretnutia rozhodca bezodkladne doplní, uloží a schváli v ISSF elektronický Zápis o stretnutí na mieste konania stretnutia resp. doma, najneskôr však do 24 hod. od skončenia stretnutia. Dôvody, alebo príčiny nevytvorenia elektronického Zápisu o stretnutí priamo na mieste konania stretnutia, je rozhodca povinný uviesť do Zápisu o stretnutí, v časti "Záznam rozhodcu", ako v papierovej, tak aj v elektronickej forme Zápisu o stretnutí a DZ vo svojej správe.

11.  Ďalšie pokyny týkajúce sa ŠTK sledujte v bode Informácie ISSF.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

Na základe požiadavky SFZ o zmenu UHČ v dňoch 1.5., 8.5. 2013 z dôvodu uskutočnenia Finále SP žien a mužov resp. ME 17 v našom regióne, nariaďujeme odohrať stretnutia MRS, IV. ligy a V. ligy v dňoch 1.5. a 8.5. 2013 o 10,30 hod. a stretnutia mládeže v týchto dňoch ako pozápasy dospelých o 13,00 hod., s výnimkou mládežníckych stretnutí 8. 5. 2013 v lokalite Žilinského kraja. Dôvodom je fakt, že 8. 5. 2013 o 18.00 sa v Žiline uskutoční zápas ME-17 Slovensko – Švajčiarsko a je žiadúce, aby futbalová mlaď zo severu nášho regiónu (a nielen odtiaľ) spomínané významné stretnutie vzhliadla. Žiadame FK, aby v záujme toho vytvorili fanúšikom futbalu podmienky a organizovali zájazdy na podporu mladých slovenských reprezentantov. Rovnako tak 5. 5. 2013 (Slovensko – Rakúsko U-17 o 14.30 v Dubnici) a 11. 5. 2013 (Švédsko – Slovensko U-17 o 16.30 v Žiline). O doriešení nateraz otvorených termínov stretnutí mládežníkov Vás budeme včas informovať. Vyzývame teda všetky FK (predovšetkým Žilinský kraj), aby spolu so súpermi hľadali čo najrozumnejšie riešenia tak, aby stretnutia riadne odohrali a aj zabezpečili všetkým mladým futbalistom v prípade záujmu možnosť vzhliadnuť stretnutia ME 17.Prípadné vzájomné dohody zašlite obratom na hlavac.lovca@gmail.com, prípadne matejka@ssfz.sk.

 Rozhodca je aj naďalej povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania RP z výroby, alebo straty nemá RP, ale je overiteľný cez ISSF. Zároveň však musí byť požiadané o vydanie registračného preukazu danému hráčovi cez elektronickú podateľňu v ISSF. R stretnutia si vyžiada od FK písomný doklad o objednaní vyhotovenia RP na SFZ a túto skutočnosť aj s dôvodom uvedie v zápise o stretnutí. V prípade straty, alebo odcudzenia RP je nutné požiadať o vydanie nového RP do najbližšieho súťažného stretnutia.

 

1. Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať  MFS

a) 17.kolo III.liga U–19 a U-17 Jupie B.B. - Bánová, 26.4.2013 (piatok) o 14,00 a 16,30 hod.

b) 14.kolo IV.liga dor. sk Sever – Tvrdošín – Rosina, 1.5.2013 o 14,00 hod.

c) 16.kolo IV.liga dor. sk. Sever – MŠK Žilina B – Turzovka, 24.4.2013 (streda) o 17,00 hod., ihrisko Strážov

d) 18.kolo IV.liga dor. sk. Sever – Turzovka - Rosina, 20.4.2013 o 14,30 hod., v Korni

e 14.kolo V.liga dor. sk.A – Teplička – Kysucký Lieskovec, 2.5.2013 (štvrtok) o 17,00 hod.

f) 18.kolo V.liga dor. sk.A – Teplička - Dolná Tižiná, 20.4.2013 o 14,30 hod.

g) 14.kolo V.liga dor. sk.B – Zakamenné – Švošov, 1.5.2013 o 14,00 hod.

h) 14.kolo V.liga dor. sk.B – Dlhá – Or.Veselé, 22.5.2013 (streda) o 17,00 hod.

i) 17.kolo V.liga dor. sk.B – Istebné – Dlhá, 15.5.2013 (streda) o 16,00 hod.

j) 12.kolo V.liga dor. sk.C – Selce – Pliešovce, 29.5.2013 (streda) o 17,00 hod.

k) 13.kolo V.liga dor. sk.C – Podzámčok – Očová, 24.4.2013 (streda) o 16,30 hod.

l)17.kolo V.liga dor. sk.D – Tomášovce – Hnúšťa, 24.4.2013 (streda) o 16,00 hod.

m) 17.kolo II.liga U-15 a U-13 sk. Sever – Belá – Oravské Veselé, 19.6.2013 (streda) o 14,00 a 16,00 hod.

n) 17.kolo II.liga U-15 a U-13 sk. Sever  - Trstená – Oravská Jasenica, 24.4.2013 o 14,00 a 16,00 hod.

o) 17.kolo II.liga U-15 a U-13 sk. Juh – Revúca – Žarnovica, 24.4.2013 o 12,00 a 14,00 hod.

p) 18.kolo II.liga U-15 a U-13 sk. Juh – Nová Baňa – Rimavská Sobota, 21.4.2013 o 10,30 a 12,30 hod.

q) 14.kolo II.liga U-15 a U-13 sk.Juh – Žarnovica – Lučenec, 1.5.2013 o 11,00 a 13,00 hod.

r) 17.kolo II.liga U-15 a U-13 sk. Juh – Revúca – Žarnovica, 24.4.2013 (streda) o 12,00 a 14,00 hod.

s) 13.kolo II.liga U-15 a U-13 sk.Juh – Banská Štiavnica – Fiľakovo, 16.5.2013 (štv.) o 12,30 a 14,30 hod..

t) 15.kolo II.liga U-15 a U-13 sk. Juh – Banská Štiavnica – Čierny Balog, 7.5.2013 (ut.) o 13,00 a 15,00 hod.

u) 16.kolo III.liga U-15 a U-13 sk.A – Skalité – Zborov, 22.5.2013 (streda), 15,30 a 17,30 hod.

v) 13.kolo III.liga U-15 a U-13 sk.A – Terchová – Staškov, 19.6.2013 (streda) o 15,00 a 17,00 hod.

x) 17.kolo III.liga U-15 a U-13 sk.A – Terchová – Kysucký Lieskovec, 5.6.2013 o 15,00 a 17,00 hod.

y) 18.kolo III.liga U-15 a U-13 sk.A – Turzovka – Podvysoká, 20.4.2013 o 10,00 a 12,00 hod., v Korni

z) 21.kolo III.liga U-15 a U-13 sk.A – Žilina – Podvysoká, 12.5.2013 o 12,30 a 14,30 hod.

A1) 25.kolo III.liga U-15 a U-13 sk.A – Žilina – Podvysoká, 5.6.2013 (streda) o 14,00 a 16,00 hod.

B1) 18.kolo III.liga U-15 a U-13 sk.B – Oravská Lesná – Rabča, 17.5.2013 o 15,00 a 17,00 hod.

C1) 11.kolo III.liga U.15 a U-13 sk.C – Slovenská Ľupča – Sliač, 8.5.2013 o 10,00 a 12,00 hod.

D1) 12.kolo III.lifa U-15 a U-13 sk.C –  Slovenská Ľupča - Štiavnické Bane, 15.5.2013 (str.), 15,00 a 17,00 h.

E1) 12.kolo III.liga U-15 a U-13 sk.C – Brusno – Hliník n.Hronom, 15.5.2013, o 15,00 a 17,00 hod.

F1) 11.kolo III-liga U-15 a U-13 sk.D – Hnúšťa – Radzovce, 2.5.2013 o 15,00 a 17,00 hod.

G1) 14.kolo I.liga U-13 – Liptovský Mikuláš – Čadca, 30.4.2013 (utorok) o 15,00 a 16,30 hod.

H1) 14.kolo I.liga U-13 . Žilina – Námestovo, 1.5.2013 o 14,00 a 15,30 hod.

2.  Nariaďuje odohrať MFS

a) 14.kolo IV.liga dor. sk. Juh – Fiľakovo – Bacúch, 1.5.2013 o 13,30 hod., ihrisko v Biskupiciach

b) 14.kolo V.liga dor. sk.B – Rabča – Turany, 1.5.2013 o 14,00 hod., pozápas žiakov

c) 24.kolo III.liga U-15 a U-13 sk.A – Skalité – Čierne, 2.6.2013 o 10,00 a 12,00 hod.

d) 14.kolo IV.liga dor. sk. Juh – Hriňová – Veľký Krtíš, 1.5.2013 o 17,00 hod.

e) 14.kolo II.liga U-15 a U-13 sk.Juh – Rimavská Sobota – Banská Štiavnica, 1.5.2013 o 9,00 hod

f) 14.kolo II.liga U-15 a U-13 sk.Juh – Detva – Tornaľa, 1.5.2013 o 15,00 a 17,00 hod.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-516 Na základe kap. XXIII. bod 6 RS 2012/13 (splatnosť faktúr na odmeny R a DZ za obdobie september - november 2012), Spravodajcu č. 26/2012-13 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 31.1.13 za neuhradenie faktúry družstvu FK Dukla Banská Bystrica MŽ (1030 €). Zastavená činnosť družstva trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatku. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatku obratom zašlite na sekretariát SsFZ.

D-526 DK vzala na vedomie znenie anonymného e-mailu zo dňa 10.04.13 a odpovede naň ohľadom trestov jednotlivcov a družstva FK Vinica dospelí udelených na základe oznámenia SFZ.

D-527 Július Dobrota 1159921 Žiar nad Hronom/Dolná Ždaňa B 4 SN od 15.4.13, 1-3b, uhradiť 10 € v MZF,

D-528 Marek Šulík 1254803 Vrútky 4 SN od 15.4.13,1-4a, uhradiť 5 € v MZF,

D-529 Vladimír Holiš 1112580 Lietavská Lúčka 2 SP do 30.9.13, 1-4a, uhradiť 10 € v MZF,

D-530 Pavol Šuhaj 1125053 Rosina 1 SN od 15.4.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-531 Jozef Koštialik 1159674 Bytčica 1 SN od 15.4.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-532 Miroslav Záchenský 1230788 Divín 2 SP do 30.9.13, 1-4a, uhradiť 10 € v MZF,

D-533 Milan Farkaš 1216836 Jesenské 2 SN od 15.4.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-534 Ján Dubovický 1172215 Nová Bystrica 1 SN od 15.4.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-535 Juraj Stalmašek 1091769 Bánová 1 SN od 15.4.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-536 Matej Fraštia 1220886 Rajec 1 SP do 30.9.13, 1-4a, uhradiť 10 € v MZF,

D-537 Marcel Čižmár 1146936 Palúdzka 1 SP do 30.9.13, 1-4a, uhradiť 10 € v MZF,

D-538 Marek Vaškor 1218962 Krupina 1 SN od 15.4.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-539 Martin Balko 1207912 Detva 1 SN od 15.4.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-540 Viliam Lačný tréner Selce dospelí 3 SN od 15.4.13, 1-3b, uhradiť 10 € v MZF,

D-541 Marek Klátik 1219555 Dolná Strehová 5 SN od 15.4.13, 1-4a, uhradiť 10 € v MZF,

D-542 Martin Palko 1248851 Štiavnik 2 SN od 15.4.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-543 Jakub Kopúnik 1255388 Štiavnik 5 SN od 15.4.13, 1-3b, uhradiť 5 € v MZF,

D-544 Kristián Kováč 1249448 Radoľa 2 SN od 15.4.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-545 Michal Kubica 1299856 Teplička nad Váhom 2 SN od 15.4.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-546 Tomáš Šimko 1258773 Bacúch 2 SN od 15.4.13, 1-4a, uhradiť 5 € v MZF,

D-547 Michal  Hreňo 1251505 Revúca 2 SN od 15.4.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-548 Daniel Berky 1269039 Hrochoť 2 SN od 15.4.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-549 Karol Hron asistent trénera Sklabiná dospelí 4 SN od 15.4.13, 1-3b, uhradiť 10 € v MZF,

D-550 DK predvoláva na zasadnutie dňa 25.4.13: 

           o 16:00 hod. zo stretnutia III. ligy skupina B mladší žiaci Sučany-Oravský Podzámok FK Sučany Andrej Košinár

           1277377, Ctibor Pročka vedúci družstva, FK Oravský Podzámok Kamil Brisuda 1302774, Roman Biel

           1293772, Peter Holubčík 1285720, Miroslav Želonka vedúci družstva, Anton Červeň tréner.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

1.    Fyzické previerky R SsFZ sa uskutočnia v Banskej Bystrici na štadióne Na Štiavničkách nasledovne: štvrtok 2. 5. 2013 R programu Talent 16,00 – 16,30 hod., R MR Stred – všetci (ZA aj BB -  kraj) 16,30 – 17,30 hod., R 4. liga všetci (ZA aj BB - kraj) 17,30 – 19,00 hod., piatok 3. 5. 2013 R 5. liga všetci (BB aj ZA - kraj), rozhodkyne (BB aj ZA kraj) 16,00 – 19,00 hod. Prezentácie prebehnú v oboch dňoch od 15,30 hod.  Požadované limity sú platné tak ako sú zverejnené na webovej stránke SsFZ v Zásadách pre činnosť R a DZ SsFZ. Rozhodcovia s ambíciami od budúcej sezóny postúpiť do vyššej súťaže musia splniť požadované limity pre túto súťaž. R, ktorí nesplnia stanovené limity pre konkrétnu súťaž a vekovú kategóriu, resp. sa nezúčastnia FP, budú od novej sezóny zaradení o súťaž nižšie. R programu Talent predložia lekárske potvrdenie od telovýchovného lekára, R 4. a 5. ligy predložia platné lekárske potvrdenie od praktického lekára – originál potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti vykonávať funkciu R a vykonať FP, bez ktorého nie je možné FP absolvovať. R, ktorí sa z vážnych zdravotných resp. iných závažných dôvodov nezúčastnia FP, uhradia v náhradnom termíne poplatok 10,- eur. Počas konania FP sú všetci R povinní používať oblečenie (joggingové súpravy, príp. tričká) firmy ATAK.

2.    Náhradného termínu zimných seminárov R sa nezúčastnili:  Berta, Geče, Ivanič, Staňo. Menovaní absolvujú uvedenú povinnosť v rámci konania FP. Účasť menovaných je povinná.

3.     Licenčný seminár R a DZ (licencia A) sa uskutoční dňa 8. 5. 2013 v Banskej Bystrici. Pozvánky s programom a pokynmi budú frekventantom zaslané elektronickou poštou.

4.    FP R s limitmi SFZ sa môžu dobrovoľne zúčastniť R všetkých stupňov súťaží SsFZ, ktorí spĺňajú podmienku veku maximálne do 30 r. Títo R absolvujú FP spoločne s R Programu Talent. Všetci záujemcovia sa môžu bezodkladne prihlásiť elektronickou poštou na e-mailovej adrese: ivanrostar1948@gmail.com.

5.    Ospravedlnenia R: Krajči M. 8.5.2013, Pšenák 12.5.2013, Krkošová 1.5. neskoro,8.5.2013, Frontová 30.4.2013, Golian 4.-5.5. a 8.5.-10.5.2013, Kalmár PN do 26.4.2013, Šupej 1.5. neskoro, 18.5.-25.5., 1.6.-2.6. doobeda, Petrinec PN do 26.4.2013, Botka 5.5., 8.5.2013, Riša ukončenie PN 17.4.2013, Libiak 11.5.-17.5.2013, Mikloš 1.5.2013 do 13:00  neskoro, Katreniak 21.4.2013 neskoro, Kyzek Jo. od 3.5. do 2.6.2013, Petrák PN do 24.4.2013, Capek ukončenie PN 19.4.2013, Chovanec 20.4.2013 neskoro, Šuška 11.-12.5.2012, Dobrocký 27.4.-28.4.2013 neskoro, Martinka 24.4.2013 neskoro, Lupták 11.5.2013, Jakubjak 10.5.-12.5., 18.5., 2.6.2013,

6.    Rozhodcovia, ktorí predložili neskoré ospravedlnenie  z pracovných dôvodov, vo vlastnom záujme môžu predložiť potvrdenie zamestnávateľa, prípadne školy, čo bude zohľadnené pri uplatnení sankcií.

7.    Ospravedlnenie DZ : Tomčík 21.4.,  Truban 16. – 24.4., Polonec 1. – 2. 6.,

8.    Upozornenie pre DZ : V prípade udelenia ČK, dôvod vylúčenia musí byť v znení PRAVIDLA 12 - Vylúčenie

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.     TMK SsFZ organizuje v rámci projektu vzdelávania trénerov 3 doškoľovacie špecalizované semináre mládeže pre trénerov SsFZ  pre kategórie dorastu, žiakov  a prípravky v rozsahu 2 dní (16 hod. – 10 hod. teória + 6 hod. prax) – pobytové náklady (strava, ubytovanie) hradí SsFZ. Semináre sa uskutočnia v areáli futbalového ihriska ŠK Bobrovec (pri Liptovskom Mikuláši) v nasledujúcich termínoch 22. - 23. jún (kategória dorast), 20. – 21. júl (kategória žiaci) a 10. – 11. august (kategória prípravka). Semináre slúžia aj ako doškoľovacie semináre na predĺženie platnosti trénerskej licencie. Seminárov sa zúčastní 3 x po 25 trénerov (TMK ObFZ zasielajú návrhy vždy po 2 trénerov pre jednotlivé kategórie). Záujemcovia z radov mládežníckych trénerov SsFZ ( podmienkou je aktívna trénerská práca s príslušnou vekovou kategóriou v  súťažiach SsFZ a platná trénerská licencia) sa môžu prihlásiť na vyššie uvedené semináre mailom na adresu: peterstefanak@gmail.com do 13. mája 2013, TMK následne na svojom zasadnutí uzavrie výbery  trénerov na jednotlivé semináre.

2.     TMK SsFZ v spolupráci so SFZ – technickým úsekom oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním  Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A,B,C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné reginálne TMK a TÚ SFZ do 31.03. 2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2013.

3.     Na sekretariáte SsFZ sú k dispozícii na zakúpenie metodické DVD pre trénerov: M. Ivanka, M. Hipp: Funkčný futbalový fitness tréning (15.-€) a M.Ivanka, S. Sedláček: Futbalový tréning s koordinačným rebríkom (10.-€). Platba poštovou poukážkou SsFZ alebo prostredníctvom internetbankingu , variabilný symbol:  700

 

Matričná komisia (Stanislav Špila)

1.     Upozorňujeme všetky futbalové kluby, ktoré zasielajú žiadosti o vystavenie plastových preukazov hráčov cez elektronickú podateľňu, že vzhľadom na technológiu výroby takéhoto typu preukazov je neprípustné skenovať z už použitých fotografií. Je potrebné hráča odfotografovať digitálnym fotoaparátom, prípadne mobilným telefónom a fotografiu v elektronickej podobe nahrať. Len fotografie v takejto kvalite môže odsúhlasiť príslušný matrikár do výroby. Príslušný program v ISSF vám umožní fotografiu správne upraviť „zarezať“, tak aby sa nahrala fotografia od ramien vyššie s jasnými črtami tváre.

2.     V prípade, že klub zistí u svojho hráča nezrovnalosť údajov zaznačených v papierovom RP s údajmi v ISSF, navštívi svojmu bydlisku najbližšiu matriku (ObFZ, SsFZ) a predloží matrikárovi takýto RP. Ostatné zabezpečí príslušná matrika.

 

 Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.     Zmeny v RS SsFZ 2012/2013, časť adresár FK – V. liga sk. DFK Slovenské Ďarmoty od 10.2.2013 predseda FK Denisa Árvayová.

2.     Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, nejneskôr do 23.4.2013, videozáznam (výhradne na DVD nosiči) z MFS: Strečno – Divinka (KR)

 

Informácie vyplývajúce z ISSF

1.     Žiadame všetky FK o opätovnú kontrolu klubovej príslušnosti všetkých hráčov cez ISSF, nakoľko od jarnej časti súťažného ročníka je na základe rozhodnutia VV SsFZ zavedená povinnosť spracovať okrem papierovej formy zápisu o stretnutí aj elektronický zápis vo všetkých súťažiach dospelých v pôsobnosti SsFZ. V prípade, že sa hráč nebude dať nahrať do nominácie preto, že nie je hráčom príslušného klubu aj v ISSF a aj napriek tomu na stretnutie nastúpi, FK sa vystavuje riziku, že toto stretnutie bude skontumované.

2.     Zároveň žiadame všetky FK, ktorých družstvá štartujú v súťažiach SsFZ o vyplnenie a zaslanie tlačiva Registračný formulár štadiónu, platí to aj pre FK ktorých štadióny už sú v databáze. V prípade, že FK používa viacej hracích plôch, vyplní tlačivo za každú plochu zvlášť. Formulár je potrebné vyplniť, následne vytlačiť a podpísaný zaslať na sekretariát SsFZ. Akákoľvek iná forma (kópia, sken a pod.) je neprípustná. Termín: do 30.04.2013. Poznámka -v pretlači uvádzajte adresu štadiónu, nie adresu manažéra.

3.     Upozorňujeme všetkých rozhodcov, že akékoľvek problémy s vytvorením elektronického zápisu o stretnutí sú povinní uviesť do papierového zápisu.

4.     Vzhľadom k veľkému počtu zmien termínov odohratia stretnutí v ktorých sa vyhotovuje elektronický zápis, žiadame všetkých rozhodcov, aby si v ISSF priebežne kontrolovali svoje naplánované stretnutia. Delegačný list je do ISSF nahratý v priebehu 2-3 dní od jeho uverejnenia, zmeny DL v deň ich uverejnenia na stránke SsFZ. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí v el. zápisoch kontaktujte P. Turňu – správcu súťaží ISSF za SsFZ (m: 0911 813 940, e-mail: pavolturna@gmail.com ) prípadne vedúceho obsadzovacieho úseku L. Perašína.

 

Zmena DL 14,15,16,17,18,19:

Jupie BB – Bánová (SD/MD, 17.k., hrá sa 26.4. 14:00-16:30, pôvod. del.)

Pohronie ZH/DZ – Bánová (SD/MD,19.k., AR2 Jekkel za ObFZ ZH)

Turzovka – Rosina (dor., 18.k., hrá sa  20.4.2013 o 14,30 v Korni, pôvod.del.)

Istebné – Dlhá (dor., 17.k., hrá sa 15.5. o 16,00, R Gregorec, AR OFZ)

Švošov – Turany (dor., 19.k., AR LFZ za Močiliaka)

Selce – Pliešovce (dor., 12.k., hrá sa  29.5. o 17,00 R, AR ObFZ BB)

B. Štiavnica – Bzovik (dor., 19.k., R Grenčík za Libiaka)

Žarnovica – Lučenec (žiaci, 14.k., hrá sa 1.5. o 11,00:13,00 hod.)

Banská Štiavnica – Fiľakovo (žiaci, 13.k., hrá sa 16.5. o 12,30:14,30, R ObFZ ZH)

Banská Štiavnica – Čierny Balog(žiaci, 15.k., hrá sa  7.5.o 13,00:15,00, R ObFZ ZH)

Skalité – Zborov (žiaci, 16.k., hrá sa 22.5. o 15:30-17:30, R Moják)

Terchová – Staškov (žiaci, 13.k., hrá sa  19.6. o 15:00-17:00, R ObFZ ZA)

Terchová – Kysucký Lieskovec (žiaci, 17.k., hrá sa 5.6. o 15:00-17:00, R ObFZ ZA)

Turzovka – Podvysoká (žiaci, 18.k., 20.4., hrá sa v Korni, R Drozd)

Oravská Lesná – Rabča (žiaci, 18.k., hrá sa 17.5.o 15,00-17,00, R OFZ)

Sl. Ľupča – Sliač (žiaci, 11.k., hrá sa  8.5. o 10,00:12,00, R ObFZ BB)

Sl. Ľupča - Štiavnické Bane (žiaci, 12.k., hrá sa 15.5.o 15,00-17,00, R ObFZ BB).

Brusno – Hliník (žiaci, 12.k., hrá sa 15.5. o 15,00-17,00, R ObFZ BB)

Fiľakovo – Bacúch (dor., 14.k., 1.5.2013 o 13,30 hod., v Biskupiciach)

Rajec – Dlhá (žiaci, 19.k., R ObFZ ZA za Kolena)

Žilina – Humenné (SFZ, ženy, hrá sa o 10:15, žiačky 12:00 v D. Hričove, pôvod.del.)

Halič – Beluša (SFZ, ženy, hrá sa 1.5. o 11:30, R,AR ObFZ LC)

 

Coca-Cola Školský pohár

2012 - 2013

 

Obsadenie rozhodcov – región SsFZ

Dievčatá:

24.4.2013 o 8,30 Stará Bystrica (M. Štrba – SsFZ, O. Špalek – ObFZ Kysúc, M. Žák – ObFZ Kysúc)

24.4.2013 o 9,00 Kvačany (R. Bella – LFZ, L. Božek – LFZ, J. Novota – LFZ)

24.4.2013 o 8,00 Trstená (C. Kohár - OFZ, J. Loffay - OFZ, P. Živčic – OFZ)

26.4.2013 o 9,00 Oravský Podzámok (F. Karcol - OFZ, R. Bajdych - OFZ, J. Kvietok OFZ)

26.4.2013 o 9,00 Fiľakovo (J. Budinec – SsFZ, P. Olšiak – ObFZ LC, Michal Kováč – ObFZ LC)

29.4.2013 o 9,00 Krupina (R. Dodok – SsFZ, Ľ. Dado – SsFZ, J. Hucák -  SsFZ)

30.4.2013 o 8,00 Liptovská Teplá (P. Vrtich – SsFZ, J. Tutura – SsFZ,R. Močiliak – SsFZ)

03.5.2013 o 9,00 Sliač (J. Urda – SsFZ, P. Jodas – SsFZ, S. Kučera – SsFZ)

 Chlapci:

25.4.2o13 o 8,30 Žarnovica, ihrisko za halou, nie HP (Z. Ivan – ObFZ ZH, M. Forgáč – ObFZ ZH, ObFZ ZH)

25.4.2013 o 9,00 FA Korňa (M. Hlava – ObFZ Kysúc, J. Čuboň – SsFZ, Ľ. Belko – SsFZ)

29.4.2013 o 8,30 D. Kubín (F. Karcol – OFZ, R. Bajdich – OFZ, J. Kvietok – OFZ)

29.4.2013 o 8,00 R. Sobota (I. Katreniak,  - SsFZ, M. Machyniak – SsFZ, Cs. Rybár – SsFZ)

30.4.2013 o 8,00 Zvolen (J. Urda – SsFZ, P. Jodas – SsFZ, S. Kučera – SsFZ)

30.4.2013 o 9,00 Cinobaňa (P. Budač St. – SsFZ, P. Olšiak – ObFZ LC, M. Kováč – ObFZ LC)

02.5.2013 o 8,00 MŠK Žilina (M. Franek – SsFZ, D. Rojík – SsFZ, P. Širanec – SsFZ)

02.5.2013 o 9,00 Hybe (J. Novota – LFZ, J. Laučík – LFZ, D. Šimovič – SsFZ)

03.5.2013 o 9,00 Zákamenné (M. Železňák – OFZ, M. Jančo – OFZ, R. Jančo – OFZ)