Spravodajca č. 21/2012-13                                              23. 11. 2012   

 

Konferencia SsFZ – 13. 12. 2012

Zmena súčasných Stanov SsFZ patrí medzi najväčšie legislatívne opatrenia nášho zväzu v ostatnom období. Uskutoční sa tak na Konferencii SsFZ 13. 12. 2012 v B. Bystrici.

Podrobnejšie informácie na inom mieste našej web stránky. Následne budú delegátom konferencie zaslané pracovné dokumenty.

K 23.11.2012 nemá sekretariát SsFZ k dispozícii návratku s nahlásením delegáta na Konferenciu SsFZ od FK: L. Lúčka, N. Bystrica, Staškov, Bánová, Strečno, Belá – Dulice a Šalková.

 

Výkonný výbor (predseda Jozef Paršo)

VV na svojom zasadnutí 15. 11. 2012, okrem iných:

a)       prerokoval správu predloženú ŠTK Plnenie podmienok FK o počet mládežníckych družstiev súťaží SsFZ. Na základe predloženej správy, z dôvodu neplnenia RS 2012/13, časť V. Podmienky pre štart družstiev v súťažiach, bod 3, uložil v zmysle čl. XXIV. Poplatky bod 2, poplatok vo výške 1 000 € pre FK: L. Lúčka (chýba 1 družstvo mládeže), Divín (chýba 1 družstvo), Tachty (chýbajú 2 družstvá; 1 000 € bolo uhradené po odstúpení družstiev žiakov), Sásová (chýba jedno družstvo). Uvedený poplatok je splatný do 5. 12. 2012. Zároveň upozorňujeme FK, že neplnenie podmienky o počte družstiev mládeže môže byť dôvodom pre nezaradenie  družstva dospelých do príslušnej súťaže SsFZ pre nasledujúci súťažný ročník.

b)      zaoberal sa platobnou disciplínou pri úhrade faktúr za činnosť R v súťažiach mládeže a príslušné opatrenia prijme po uplynutí splatnosti faktúr za obdobie október, prípadne október - november 2012.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.   Vyhodnotenie súťaží dospelých a štatistické údaje za jesennú časť súťažného ročníka 2012/2013 sú zverejnené na stránke SsFZ v časti Komisie – ŠTK - Materiály.

2.   Začiatok jarnej časti súťažného ročníka 2012/2013 je stanovený na 24. marca 2013.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.   Schvaľuje výsledky  MFS súťaží mládeže, ktoré sa odohrali v jesennej časti súťažného  ročníka 2012 /2013. Tabuľky po skončení jesennej časti nájdete na web stránke v tabuľkovom systéme SsFZ. Najlepších strelcov jednotlivých súťaží mládeže za jesennú časť nájdete v časti KOMISIE – KM – materiály.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

1. Pozývame na zasadnutie KR dňa 30. 11. 2012 o 16,30 hod. v Rajeckých Tepliciach (Penzión

    Daniela) predsedov KR ObFZ. Účasť všetkých predsedov, resp. zástupcov jednotlivých KR ObFZ je

    nutná.

2. Na zasadnutie dňa 30. 11. 2012 od 16,00 hod. pozývame R František Drozd.

3. V dňoch 1. – 2. 12. 2012 sa v Rajeckých Tepliciach uskutoční seminár Talent – Mentor SsFZ.

    Uvedenej akcie sa zúčastnia aj nasledovní R: Belko Ľ., Budáč ml., Hraško, Rojček, Vachan

    a namiesto dlhodobo ospravedlneného Čamboru R Kubačka Dávid. Pozvánky s programom boli 

    zaslané e-mailovou poštou.   

4. V termíne 30. 11. – 2. 12. 2012 sa v Liptovskom Jáne uskutoční seminár Talent SFZ, na ktorom sa 

    za SsFZ zúčastnia nasledovní R: Hrivík, Hrmo, Nemček, Poláček a Wojčík. Menovaní dostanú

    pozvánky s programom elektronickou poštou z KR SFZ.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1. TMK SsFZ v spolupráci so SFZ – technickým úsekom oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním  Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A,B,C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 31.12.2012. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2013.

2. TMK SsFZ opätovne žiada trénerov družstiev Majstrovstiev regiónu stred o zaslanie dotazníka ankety „Jedenástka SsFZ 2012“ do 28. novembra 2012: MFK Banská Bystrica, FK Sitno Banská Štiavnica, FO KINEX Bytča, FK Čadca, Fatran Dolná Tížina, FK Pohronie ZH/DŽ, TJ Baník Kalinovo, Tatran Krásno nad Kysucou, TJ Družstevník Liptovská Štiavnica, MFK Nová Baňa, FK CSM Tisovec, ŠK Závažná Poruba. V prípade nedodržania termínu TMK postúpi FK na DK SsFZ ( RS – článok XIII/6)

 

Matričná komisia (Stanislav Špila)

1.      Registračné preukazy sa neposielajú AUTOMATICKY ani pri transferoch, ani pri základnej registrácii. Je nutné si ich objednať SAMOSTATNE!!! Najlepšie priamo cez Elektronickú podateľňu v ISSF.

2.      Vzhľadom na štandardizáciu tlačív pri prechode na ISSF prestala MaK SsFZ prijímať a už nevybaví žiadosti o registráciu hráčov a  transfer na starých tlačivách.

3.      Dňom 31. augusta 2012 bude MaK SsFZ akceptovať výhradne nové tlačivo „Žiadosť o transfer“ v rámci systému ISSF. Staré papierové prestupové lístky strácajú týmto dňom svoju platnosť.

4.      Na základe systémových zmien, súvisiacich so zavádzaním ISSF, dochádza od 1.7.2012 k nasledovným zmenám:

- vystavenie registračného preukazu (jednotného pre všetky vekové kategórie) len prostredníctvom ISSF – vyplnenie elektronického formulára – žiadosti – len klubový ISSF manažér,

- príslušnosť ku matrikepre registráciu hráča a transfer – Slovensko:

            a) zaradenia družstva dospelých do súťaže (teda ak je zaradené družstvo dospelých v súťažiach

               ObFZ – matrika príslušného ObFZ, ak v súťažiach SsFZ – matrika SsFZ...),

            b) podľa zaradenia družstva dorastu, ale len v prípade, že nemá príslušný klub zaradené

                družstvo dospelých v súťažiach,

            c) podľa družstva žiakov, ak nemá zaradené družstvo dospelých, ani dorastu.

            - príslušnosť ku matrike – v prípade transferu hráčov (prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania)

            sa podáva na príslušnú matriku zväzu, do ktorej patrí cieľový klub transferu (do ktorého hráč

            smeruje). Napríklad ak smeruje hráč z akejkoľvek súťaže do klubu, ktorého príslušnou matrikou

            (podľa vyššie uvedeného) Matrika ObFZ Zvolen, podá podklady transferu tam. Ak smeruje hráč

             z akejkoľvek súťaže do klubu, ktorého príslušnou matrikou je Matrika SsFZ, podá podklady na

            SsFZ. Z uvedeného vyplýva, že klub vybavuje všetky registračné podania, ako aj transfery

            smerujúce do jeho klubu vždy na jednej matrike.

 

Skôr ako uvedieme akékoľvek pokyny k registrácii a matričným úkonom po 31.8.2012 upozorňujeme, aby ste si pozorne prezreli videonávody, ktoré sa nachádzajú na stránke SFZ www.futbalsfz.sk/projekty/issf/videonávody.html, najmä Objednávka registračného preukazu a základná registrácia hráča.

1. Registrácia hráča.

Vyplniť tlačivo Matrika – prihláška k registrácii hráča – vo všetkých kolónkach (podľa návodu), vytlačiť a potvrdiť:

-          hráčom (do 18 rokov žiadateľa  potvrdzuje zákonný zástupca),

-          súhlas zástupcu klubu – pečiatka podpis,

-          doklad o úhrade poplatku vo výške 5 €, v prípade, že sa jedná o registráciu hráča do dovŕšenia 10. roku, je rozhodnutím Rady SsFZ od úhrady poplatku za registráciu oslobodený,

-          v prípade, že klub zašle v snahe urýchliť registráciu tlačivo v elektronickej podobe (viď videonávod), následne zašle na matriku SsFZ podklady v papierovej podobe a doklad o úhrade poplatku (zberná faktúra v systéme ISSF funguje zatiaľ len vo vybraných súťažiach u klubov  riadených SFZ ( SsFZ a ObFZ zatiaľ nie).,

-          upozorňujeme však, že za správne vyplnenie prihlášky k registrácii, správnosť a pravdivosť uvádzaných údajov zodpovedá v plnej miere predkladajúci klub.

2. Žiadosť o vydanie registračného preukazu – plastového.

      -    viď videonávod,

      -    o vydanie plastového preukazu žiada vždy materský klub hráča, môže však požiadať aj klub, kde je

            hráč na hosťovaní (videonávod),

-          poplatok 5€ , ako aj poplatok za dopravné a balné (uhradí po prevzatí RP kuriérovi).

3. Žiadosť o transfer hráča (prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania).

      -    vyplniť tlačivo v elektronickej podobe a vytlačiť,

      -    len vo výnimočných prípadoch vyplniť tlačivo rukou – čitateľne,

      -     podpis hráča (do 18 rokov podpis zákonného zástupcu), tento podpis (hráč - rodič) musí byť na

            tlačive overený (notár, obecný úrad, pracovisko matriky ObFZ., RFZ) – bez tohto overenia žiadosť

            o transfer nevybaví,

-          súhlas zástupcov materského klubu,

-          čitateľne mená a priezviská zástupcov materského klubu, pečiatka, podpis,

-          čitateľne meno a priezvisko zástupcov nového klubu, pečiatka a podpis,

-          doklad o úhrade  poplatku za matričný úkon – dospelí (do dovŕšenia 18. roku) -  10 €, dorast (po

-           ukončení možnosti štartovať v kategórii žiakov) – 7 €, žiaci – 5 €.

NÁSLEDNE:

V prípade akéhokoľvek transferu, po jeho schválení príslušnou matrikou požiada klubový ISSF menežér o nový plastový RP prostredníctvom ISSF. Obdobne postupuje FK aj v prípade straty platnosti akéhokoľvek RP, resp. ŽP.

      V prípade, že má hráč platný plastový RP – tento sa k žiadosti o transfer neprikladá a v okamihu

      vyznačenia transferu v ISSF môže po predložení takéhoto RP štartovať za nový FK v MFS.

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

HK SsFZ prerokovala nedoplatky oddielov  voči SsFZ. Uvedené  nedoplatky nariaďuje uhradiť do 6.12.2012 pod následkom disciplinárneho konania.

MR:  MFK BB s.č.12-10 €, Kalinovo s.č.18-10 €, Zvolen s.č.18-10 €.

4.liga: Divín s.č.12-25 €, K. Lieskovec  s.č.12-6 €,s.č.13-20€,s.č.15-220 €,s.č.16-20€.T .Štiavnica s.č.15-210 €, Badín s.č.15-60€,Tvrdošín s.č.15-60€,Podlavice s.č.18-60€.      

5.liga: Predmier s.č.12-25€,s.č.16-110€, Čebovce s.č.12-25€,Vinica s.č.12-25€,s.č.18-10€, Sučany  s.č.12-10€, Raková s.č.13-210€, Bela s.č.15-110€, Sásová s.č.16-60€,s.č.18-60€,Príbelce s.č.17-10€,N. Bystrica s.č.17-20€,V. Lehota s.č.18-5€.

Starší  Dorast: MFK BB s.č.12-25€.

Mladší dorast: N .Baňa s.č.14-60€,Vrútky s.č.17-60€,MFK BB s.č.18-60€.

Dorast: S.č .12 Turany-55€,Predmier-55€,Rosina -55€,Detva-35€,O.Veselé-35€,Hňúšťa-25€,Očová-25€.

Podzamčok s.č.14-15€, Kremnička s.č.15-10€, Klin s.č.15-10€,Tvrdošín s.č. 16-5€, Zborov n. Bystricou s.č.17-10€, Rajec s.č.18-10€, Hriňová s.č.18-10€.

Starší  žiaci : S.č.12 K. Lieskovec -25€,Trstená -25€,Or. Lesná-25€, Breza 25 €, S. Ľupča s.č.18-60€.

Medzioddielové  nedoplatky.

HK SsFZ nariaďuje uhradiť družstvu Biely Potok  pre  Oravské Veselé  sumu  307,30€  a zároveň nariaďuje  uhradiť  penále  vo výške 19.51€ do 12.11.2012 pod následkom  disciplinárneho konania.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

 

1.       Najbližšie zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční 6.12.2012 (vo štvrtok) o 13,30 v B. Bystrici.

2.       Zasadnutie Revíznej komisie SsFZ 30.11.2012 (piatok) o 9,30.

3.       Dňa 22.11.2012 zaslal sekretariát SsFZ na účty jednotlivých ObFZ vo svojej pôsobnosti doplatok sumy dotácie na činnosť za  rok 2012.

4.       V priebehu uplynulého týždňa boli zaslané FK družstiev mládeže faktúry za činnosť R v stretnutiach odohraných v mesiacoch október, resp. november 2012. V tejto súvislosti žiadame dotknuté FK dodržať termín splatnosti faktúr, v opačnom prípade odstupuje na riešenie VV SsFZ (viď správa z rokovania VV).

5.       Upozorňuje FK, že v prípade úhrady akejkoľvek platby poštovým poukazom, je potrebné zaslať (poštou, e mailom, faxom) doklad o úhrade (2. časť potvrdenky) na SsFZ. Informáciu o platbe v opačnom prípade obdržíme s 1 – 4 týždňovým oneskorením vo výpise z účtu.

6.       Oprava RS SsFZ 3012/2013, časť adresár FK, IV. liga JUH – Baník Štiavnické Bane – zmena kontaktov predseda – Ján Daubner M: 0907 892 640, e-mail: panakd@gmail.com, manažér – Gabriel Ševeček m: 0907 777 685, email: gabo.sevecek@gmail.com .

7.       Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK, že v súvislosti so zavádzaním Informačné systému Slovenského Futbalu (ISSF) do praxe, je bezpodmienečne potrebné v čo najkratšom čase zaregistrovať tzv. „Klubových ISSF manažérov“. Tento po prvom prihlásení sa do ISSF získava možnosť registrovať hráčov, požiadať o vydanie registračného preukazu pre hráčov svojho klubu, získa prístup do databázy Matriky SFZ, môže zabezpečovať transfer hráčov v elektronickej podobe (pripravuje sa), ako aj možnosť  komunikácie v elektronickej podobe so zväzovými orgánmi na všetkých úrovniach. Podrobnejšie k informáciám o pozícii klubového manažéra, resp. tímového manažéra (novinka – obmedzený prístup pre vedúcich jednotlivých družstiev), ako aj o spôsobe registrácie sa dozviete na stránke FZ  čl. Projekt ISSF a kluby, prípadne na stránke SFZ v časti Projekty – ISSF – dokumenty. V prípade nejasností kontaktujte sekretariát SsFZ, resp. sekretárov príslušných ObFZ ktorí vám poradia, prípadne pomôžu so samotnou registráciou. http://www.futbalsfz.sk/issf/videonavody.

8.       Slávnostné vyhlásenie XVIII. ročníka ankety 11-tka SsFZ za r. 2012 a IX. Ples SsFZ sa pripravuje 11. 1. 2013 v priestoroch Divadla J. G. Tajovského a Divadelnej reštaurácie vo Zvolene.

 

Delegovanie R na Halovú sezónu mládeže SFZ 2012/2013:

 24.11.2012 (sobota) ŠH Badín                       9,00 – 15,30 Tokár, Jekkel,

 25.11.2012 (nedeľa) ŠH Martin (ČS 10)         9,00 – 15,30 Tilesch, Rohoň,

 01.12.2012 (sobota) ŠH Martin  (ČA 10)       MŽ 9,00 – 15,30 Tilesch, Rohoň,

 08.12.2012 (sobota) ŠH Badín                      SŽ 9,00 – 15,30 Tokár, Jekkel.