Spravodajca č. 50/2011-12                                              29. 6. 2012   

 

Aktív ŠTK a KM

V piatok 29. 6. 2012 sa uskutoční v priestoroch veľkej kongresovej sály Obvodného úradu v B. Bystrica, Ľ. Štúra 1 (pri obch. centre Európa) Aktív ŠTK a KM. Pred uskutočnením samotného aktívu od 14.00 hod. bude prezentovať Výkonný manažér projektu a vedúci IT odd. SFZ zavádzanie Informačného systému slov. futbalu do praxe a školiť klubových ISSFZ manažérov – účasť z FK MR je nevyhnutná, účasť ostatných zástupcov FK výrazne doporučujeme aj v prípade ak sa doteraz nestihli registrovať v ISSF. Od 15,00 hod samotný Aktív ŠTK a KM SsFZ.

Program: otvorenie, príhovor predsedu, vyhodnotenie súť. roč, 2011/12, ocenenie najúspešnejších kolektívov, RS SsFZ 2012/13, pridelenie čísel, záver.

Ukončenie aktívu plánujeme okolo 17.30. Počítame s účasťou zástupcov všetkých FK, ktorých družstvá budú štartovať v súťažnom ročníku 2012/2013 v súťažiach riadených  SsFZ ako aj zástupcov jednotlivých ObFZ.  Z priestorových dôvodov však len výnimočne viac ako dvoch z jedného FK.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

1. Letný seminár rozhodcov a delegátov SsFZ sa uskutoční v piatok 27. 7. 2012 na Právnickej   

    fakulte UMB ul. Komenského 20 v Banskej Bystrici . Prezentácia účastníkov prebehne od 14,15   

    do 15,00 hod. Program bude zverejnený na webovej stránke SsFZ. Predpokladané ukončenie

    seminára o 19,00 hod. Účasť všetkých rozhodcov a delegátov zaradených na nominačnú listinu

    SsFZ 2012/2013 je povinná.

2. Rozhodcovia  Kučera, Behančin, Oružinský, Scherer z dôvodu neuhradenia poplatku 7,- eur za

    nedostatky vyplývajúce z ich činnosti nebudú v zmysle Zásad pre činnosť R SsFZ v jesennej   

    časti delegovaní na stretnutia  dospelých až do splnenia si tejto povinnosti. Kópiu  dokladu    

    o uhradení  obratom zaslať e-mailom p. Fajčíkovi.

3. DZ, ktorí neuhradili poplatok za objednávku košieľ nebudú rovnako v jesennej časti  

    obsadzovaní na stretnutia dospelých až do splnenia si tejto povinnosti.

4. Rozhodcovia – nováčikovia, ktorých navrhli jednotlivé ObFZ  a ktorí boli schválení VV SsFZ na  

    nom. listinu 5. ligy (Belko Ľ., Botka, Capek, Čuboň T., Dobrocký, Franek, Gajdošík, Gašperec,  

    Gemzický, Gregorec, Hanesová, Hucák, Janovec, Kelemen, Kubačka, Rojík, Slašťan, Staňo,

    Šimovič, Šmidriak, Weiss R., Zaťko) nahlásia veľkosti výstroje najneskôr do 30. 6. 2012 a spolu

    s fotokópiou dokladu o zaplatení zašlú elektronickou poštou p. Fajčíkovi, e-mail

    miroslav.fajcik@spp-distribucia.sk, cena celej rozhodcovskej súpravy ATAK (dresy, trenky,

    štulpne, joggingová súprava...) je 195,- eur. Uvedenú sumu uhradia menovaní R na číslo účtu

    6610704002/1111, var. symbol 999, konšt. symbol 0008, do poznámky uvedú meno

    a priezvisko.

5. Rozhodcovia zaradení na nom. listinu MR Stred si na základe rozhodnutia KR SsFZ povinne 

    zakúpia modré dresy ATAK (dlhý aj krátky rukáv) v súhrnnej cene 42,- eur. Uvedenú sumu 

    všetci R MR uhradia najneskôr do 30. 6. 2012 na číslo účtu 6610704002/1111, var. symbol  

    999, konšt. symbol 0008, do poznámky uvedú meno a priezvisko. Fotokópiu dokladu

    o zaplatení ako aj prípadné zmeny veľkosti dresov oproti poslednej objednávke nahláste e-

    mailom p. Fajčíkovi. Dresy budú dodané na letnom seminári R v B. Bystrici dňa 27. 7. 2012.

6. Noví DZ zaradení na nom. listinu 4. a 5. ligy (Bacsa, Krško, Lauer, Matoš, Straško) nahlásia   

    veľkosť košele e-mailom vedúcemu ÚDZ p. Vaisovi  viliam.vais@gmail.com  a uhradia do

    termínu 30. 6. 2012 sumu 30,- eur na č. účtu 0050192944/0900, variabilný symbol 112233.

7. Nominačné listiny rozhodcov SsFZ 2012/2013: Majstrovstvá regiónu (41): Balázsik T., Budáč P. st., Bútora, Čičmanec,  Fáber,  Gonda, Gyorgy, Halfár, Holas, Horák, Horný, Hrmo,  Jakubjak, Janíček, Juríček, Kapusta, Koós, Korenčík, Košarník, Krahulec, Krajči J., Králik, Kuchársky,  Ligas,  Matejčík T., Medveď,  Moják, Nemček, Ondák, Oružinský, Parobek, Petrinec, Poláček, Poliak R., Sikora, Súhrada, Škvarek, Tapfer, Tokár, Urda, Wojčík. IV. liga (57): Adamec , Badura, Baka, Behančin, Belko, Budač P. ml.,  Bušo,  Cimprich,  Čambora, Danišek, Dodok, Dvorštiak, Fábry, Frontová, Golian, Grenčík, Hranica, Hreus, Hrivík, Hrtús, Hýllová, Chmúrny, Chudý, Ivanič , Jačmeník, Jekkel, Ježík,  Kratochvíla, Kuba, Kučera S., Kuteľ, Kúchen,  Labuda, Libiak, Mačuda, Machyniak, Martin, Mihálik, Mikloš, Nedbal, Osvald, Paňko, Polomský, Rojček, Stankovianska, Remeň, Šašvary, Šefraník, Šuška, Švec, Taraba, Vachan, Verkin, Vojtuš, Vrtich, Weiss M., Žeriava. V. liga (116): Antalík, Bariak, Belko Ľ., Berta, Botka, Budinec, Capek, Čuboň J., Čuboň T., Dado, Danko, Dibdiak, Dobrocký, Dobroň, Drozd, Ďuriník, Farský, Forbak, Franek, Gajdošík, Gašperec, Geče, Gemzický, Gombala, Gregorec, Greňo, Guži, Hanesová, Havran, Hlaváčik, Hlinica, Hraško, Hromádka, Hubočan, Hucák, Chovanec F., Jamrich, Janovec, Jaroščiak, Jelok, Jodas, Juríčka, Kaliňák, Kancko, Katrenčík, Katreniak, Kelemen, Kmeť, Koleno, Kollár, Kosturský, Krajči M., Krkošová, Kubačka, Kuriš, Kyzek Jaroslav, Kyzek Jozef, Lepieš, Lupták, Madera, Maga,  Majerčík, Markovič, Maršalek, Martinka, Martvoň, Matejčík J., Melich, Melicher, Mihálka, Mitúch, Močiliak, Náther, Pataki, Perexta, Petrák, Ploštica, Poljak M., Pšenák, Rendla, Riša, Rogoň, Rohoň, Rojík, Roštár, Rybár, Scherer, Sitár, Sivák, Slašťan, Spišák, Staňo, Staškovan, Supuka, Szabó, Šimko, Šimovič, Širanec, Šmidriak, Štrba, Šupej, Tilesch, Truban B., Truban M., Turňa, Tutura, Uhorskai, Valentýni, Vojtek, Vojvoda, Weiss R., Zaťko, Zelezník, Žiak M., Žiak P., Žubor.

8. Nominačné listiny delegátov SsFZ 2012/2013: Majstrovstvá regiónu (24): Babka, Badura, Braučok, Budáč P., Doboš, Dolník, Gonda, Halaj, Hrčka D., Hrčka J., Hubka, Kolibáč, Kosec, Koša, Libiak, Majsniar, Mastiš, Perašín, Piaček, Roštár, Spišiak, Šmíd, Tomčík,  Vorel, Zdechovan. IV. liga (23): Bacsa, Baják, Balko, Borcovan, Brťka, Budáč M., Čunderlík, Droppa, Hrmo, Jánošík, Kadík, Kanka, Konečný, Krško, Kubinec, Kučera T., Kuska, Ligač, Meliš, Palacka, Piatek, Pšenica, Truban. V.  liga (28): Alakša, Barcaj, Bella, Ďurana V., Híveš, Hnilica, Hurík, Chovan, Jančok, Kmoško, Koncz, Králik, Králka, Kučera M., Lauer, Macek, Matoš, Muráň, Ostrihoň, Polonec, Straško, Ševec, Švehlík, Tavač, Turňa, Veky, Vrteľ, Zeleňák. 

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.   TMK SsFZ pozýva na špecializovaný seminár  trénerov mládeže SsFZ – kategória žiaci, ktorý sa bude konať v dňoch 21. – 22. júla 2012 v Bobrovci pri Liptovskom Mikuláši, nasledovných trénerov: Jaroslav Beťko, Marián Markech, Ondrej Václavík, Peter Nemoga, Jozef Bolibruch, Maroš Skopal, Ján Dzuro, Eduard Gábriš, Jaroslav Petrák, Stanislav Špila, Alexander Koščol, Milan Mlynár, Stanislav Žigmund, Pavol Sučák, Róbet Hlaváč, František Čajka, Adrián Kubáni, Gabriel Arvai, Andrej Benczo, Miroslav Ťažký. Zraz pozvaných trénerov je v areáli futbalového ihriska v Bobrovci v sobotu 21. júla o 10.00 hod.

 

Matričná komisia (Stanislav Špila)

1.Dňom 30.06.2012 ukončili na vlastnú žiadosť činnosť v matričnej komisií p. Eduard Maňúr  a Michal Ramšák. Žiadame menovaných obratom zaslať pečiatky na sekretariát SsFZ .
2. V dôsledku prechodu matričných a registračných úkonov na ISSF ,žiadame členov matričnej komisie dočasne nevykonávať žiadne matričné úkony do najbližšieho zasadnutia MaK.
3. V prípade opakovaných žiadosti o prestup postupovať v zmysle doterajšej platnej legislatívy.

4. Na základe rozdielnych údajov v databáze Matriky ISSF a vykonaných matričných úkonoch opakovane žiadame uvedené FK o prefotenie RP hráčov (predná a zadná strana) a zaslanie faxom prípadne poštou na Matriku SsFZ:

Likavka – Hanis Juraj 801228, Jesenské – Krahulec Stanislav 810329,Liptovská Osada – Vierik Vladimír 830624, Svätý Kríž – Hanis Juraj 801228, Novoť – Magdiak Marek 9303112, Hrnčiarske  Zalužany – Nosáľ Michal 930719, Olováry – Skabella Gabriel 850429, Lisková – Slačka Peter 880129, Podvysoká Škulavík Pavol 811220, Demänová – Švárny Miroslav 760318, Iľanovo – Zeleňák Lukáš 880730. Zároveň žiadame sekretárov ObFZ o oboznámenie klubov v pôsobnosti svojho zväzu.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Sekretariát SsFZ rozoslal  klubom, štartujúcim v súťažiach mládeže SsFZ a SFZ faktúry (splatnosť faktúr bola do 25.5.2012) skutočne vynaložených nákladov na činnosť R a DZ za obdobie marec - apríl 2012. Ku dnešnému dňu nemá sekretariát SsFZ k dispozícii doklad o úhrade od nasledovných FK: Dukla BB Fa č. 2/2012 – 1.324 €, B. Potok FA č. 3 – 105 €, Blatnica Fa č. 4 – 46 €, Bzovík Fa č. 7 – 105 €, D. Kubín Fa č. 13 – 723 €, Hôrky FA č. 20 – 32 €, Kremnica Fa č. 26 – 151 €, Kremnička Fa č. 27 – 381, Ochodnica Fa č. 36 – 46 €, Radzovce Fa č. 42 – 46 €, MŠK R. Sobota Fa č. 43 – 419 €, Vidiná Fa č. 53 – 140 €. Žiadame uvedené FK, aby faktúry uhradili najneskôr do 14.6.2012 pod následkom riešenia DK. V prípade úhrady poštovým poukazom (výhradne na č. účtu 0305642565/0900) je potrebné zaslať doklad o úhrade faxom, e-mailom z dôvodu, že informácia o takto realizovanej platbe mešká  5 až 7  dní. Zásadne uvádzajte pri platbe číslo faktúry, alebo VS. Upozorňujeme zároveň, že dodržiavanie termínov splatnosti jednotlivých faktúr bude mať vplyv na zaradenie resp. nezaradenie príslušného FK do systému bezhotovostného styku s delegovanými osobami na MFS pre nový súťažný ročník, prípadne zaradenie príslušných družstiev FK do súťaží SsFZ.

2.       Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK, že v súvislosti so zavádzaním Informačné systému Slovenského futbalu (ISSF) do praxe, je bezpodmienečne potrebné v čo najkratšom čase zaregistrovať tzv. „Klubových ISSF manažérov“, ktorí získajú prístup do Matriky SFZ, zabezpečovať registrácie a transfer hráčov v elektronickej podobe, ako aj možnosť  komunikácie v elektronickej podobe so zväzovými orgánmi na všetkých úrovniach. Podrobnejšie k informáciám o pozícii klubového manažéra, ako aj o spôsobe registrácie sa dozviete na stránke SFZ v čl. Projekt ISSF a kluby, prípadne na stránke SFZ v časti Projekty – ISSF – dokumenty. V prípade nejasností kontaktujte sekretariát SsFZ, resp. sekretárov príslušných ObFZ ktorí vám poradia, prípadne pomôžu sa samotnou registráciou.

Upozorňujeme, že vyšiel druhý videonávod pod názvom Prvé kroky ISSF manazera, viď adresa http://www.futbalsfz.sk/issf/videonavody

3.       Vzhľadom na vývoj a implementáciu projektu Informačného systému Slovenského futbalu (ISSF) dodporučujeme funkcionárom FK preštudovať si verejne dostupné informácie k tomuto projektu, nakoľko tento projekt zásadným spôsobom pomôže modernou formou zefektívniť ich dennú futbalovú agendu. Z klubového pohľadu je súčinnosť klubov strategicky dôležitá a preto by bolo vhodné si predmetnú dokumentáciu riadne naštudovať, poprípade pripomienkovať cez osobu p. Letka, Výkonného manažéra projektu (projektový email je issf@futbalnet.sk). Všetky dostupné dokumenty sú v PDF forme dostupné na www stránke projektu http://www.futbalsfz.sk/issf . Nájdete tu vždy najnovšie Správy, Dokumenty (odporúčame preštudovať a pripomienkovať), Odkazy a Kontakty. Obzvlášť upozorňujeme na Dokumenty: Prezentácia projektu ISSF a Procesné listy. Stránka projektu ISSF je tiež prístupná cez hlavné menu na stránke http://www.futbalsfz.sk - v časti Projekty - podmenu ISSF. Upozorňujeme, že v Projektoch nájdete aj Strategický plán SFZ a tiež www stránku venovanú Novelizácii noriem SFZ.