Spravodajca č. 46/2011-12                                              31. 5. 2012   

 

 

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.      Na stránke SsFZ sú zverejnené aktuálne Prihlášky do súťaží SsFZ pre súťažný ročník 2012/2013, Pokyny k prihláške a Návratka FK SsFZ. Materiál nájdete v časti Komisie – ŠTK – Materiály – kliknutím na (.doc).

2.      Z dôvodu priebežného spracovania Rozpisu súťaží SsFZ 2012/2013 a skoršieho termínu uzávierky RS 2012/2013 žiadame Návratku FK zaslať v termíne do 15.6.2012.

3.      Posledný termín uzávierok Prihlášok do súťaží SsFZ pre súťažný ročník 2012/2013 je 22.6.2012, prideľovanie čísel FK pre nový súťažný ročník sa uskutoční na SsFZ dňa 26.6.2012.  

4.      Potvrdzujeme správnosť udelenia OT ŽK hráčovi FK Skalité – František Mudrík (840919) v stretnutí IV. ligy S Skalité – L. Hrádok. Nesprávny popis OT rozhodcom Bušom odstupujeme KR SsFZ.

5.      V zmysle čl. 100/b SP trestáme FK Turany hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 25. kola MRS Veľký Krtíš – Turany a priznávame podľa čl. 106/2 SP FK V. Krtíš 3 body a skóre 3:0. Prípad odstupujeme DK SsFZ.

6.      Schvaľujeme zmenu UHČ v stretnutí:

·        03.06.2012 – 24. kolo Bešeňová – Mošovce o 17,00

7.      ŠTK schvaľuje náhradné termíny MFS:

·        02.06.2012 – 26. kolo MFK BB – Žilina B o 17,30 (MFK BB uhradí poplatok 10 €)

·        02.06.2012 – 24. kolo Detva – H. Hámre o 14,30

·        09.06.2012 – 25. kolo Medzibrod – Hrochoť o 17,00

·        09.06.2012 – 25. kolo Predmier – Tvrdošín o 17,00

·        16.06.2012 – 26. kolo Hrochoť – Lutila o 17,00

·        16.06.2012 – 26. kolo Badín – Jesenské o 17,00

·        16.06.2012 – 26. kolo Sásová – Sl. Ľupča o 17,00

·        16.06.2012 – 26. kolo Žarnovica – Medzibrod o 17,00

8.      Prerokované námietky kapitánov v stretnutí : Tisovec – L. Štiavnica (H – neopodstatnená), Lutila – Detva (D – neopodstatnená), O. Veselé – K. Lieskovec (D – neopodstatnená, správny postup R a DZ)

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)     24. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Z. Poruba – Tvrdošín 13. 6. 2012 (streda) o 17.00

b)    24. kola IV. ligy dorast sk. JUH Hliník – Brusno 2. 6. 2012 o 13.00

c)     25. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Staškov – Ochodnica 9. 6. 2012 o 10.00-12.00

d)    13. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B Breza – O. Lesná 16. 6. 2012 o 13.00-15.00

e)     21. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. D R. Sobota – Hnúšťa 6. 6. 2012 (streda) o 15.30-17.30

2.       Nariaďuje odohrať MFS 18. kola III. liigy SD a MD Kremnička – Zvolen 6. 6.2012 (streda) o 14.30-17.00 na HP v Radvani.

3.       Kontumuje MFS:

a)     25. kola III. ligy MD Zvolen – Bytča priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Zvolen podľa SP čl. 100/b,

b)    25. kola III. ligy MD R. Sobota – D. Kubín priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK R. Sobota podľa SP čl.100/b

c)     23. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Tvrdošín – Hôrky priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Tvrdošín podľa SP čl. 100/b,

d)    23. kola V. ligy dorast sk. C Braväcovo – T. Hora priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Braväcovo podľa SP čl. 100/b,

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-983 Na základe Spravodajcu č. 43/2011-12 a podkladov HK a sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 28.5.12 za neuhradenie pokút, poplatkov a záloh na odmeny R a DZ týmto družstvám FK:

Veľký Krtíš (odmeny R a DZ), Čadca (odmeny R a DZ), MFK Banská Bystrica (odmeny R a DZ), Predmier (130 € + odmeny R a DZ), Skalité (130 €), Hliník nad Hronom (260 € + odmeny R a DZ), Badín (odmeny R a DZ), Divín (odmeny R a DZ doplatok 341 €), Nenince (200 €), Lutila (odmeny R a DZ), Čebovce (7 € + odmeny R a DZ), Príbelce (odmeny R a DZ), Ludrová (110 € + odmeny R a DZ) – všetko družstvá dospelých, Sielnica (10 €), Čadca (100 €) – všetko družstvá dorastu a Hruštín (meddzioddielová pohľadávka 157,92 € pre FK Liptovský Hrádok) – družstvo SŽ. Zastavená činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK, že v prípade uhradenia nedoplatkov po uvedenom termíne, bude DK povinná postupovať v zmysle čl. 10 bod 13 DP s uplatnením príslušného trestu (družstvá dospelých, ktoré budú od 28.5.12 v zastavenej činnosti  súťažné stretnutia odohrajú, ale po skončení súťaže im ŠTK SsFZ odpočíta za každé takto odohrané stretnutie v zastavenej činnosti 3 body). DK zároveň žiada FK Kotrčina Lúčka o úhradu nedoplatku 500 € pod následkom ďalších disciplinárnych opatrení.

D-988 Jozef Gaško tréner FK Selce dospelí 3 SN od 21.5.12, 1-3b, doplatiť 7+7 €,

D-989 Ján Píš tréner FK Žiar nad Hronom SD 4 SN od 21.5.12, 1-3b, doplatiť 7 €,

D-990 Marek Juhász 971017 Jesenské 2 SN od 21.5.12, 1-5a, doplatiť 3+3 €,

D-991 Denis Deme 960514 Cinobaňa 4 SN od 21.5.12, 1-6-1b, doplatiť 3 €,

D-992 Na návrh KR SsFZ FK Kysucký Lieskovec dospelí pokuta 150 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP    2-6 za nepredloženie videozáznamu zo stretnutia IV. ligy sever dospelí Kysucký Lieskovec-Skalité,

D-993 DK obdržala list managera FK Badín ohľadom činnosti R a DZ v stretnutiach SsFZ a menovite v stretnutí IV. ligy skupina juh dospelí Divín-Badín. Na základe Prílohy 3 DP vzhľadom k odbornej špecifikácii R a DZ, DK žiada KR SsFZ v nadväznosti na kap. XIX. bod 28 RS 2011/2012 o prešetrenie skutočností uvedených FK Badín v liste a o jej stanovisko, ktoré bude podkladom pre rozhodnutie DK.

D-994 Na návrh ŠTK SsFZ podľa Spravodajcu č. 42/2011-12 FK Lesenice dospelí pokuta 50 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za predčasné ukončenie stretnutia V. ligy skupina D dospelí Hrnčiarska Ves-Lesenice,

D-995 Na návrh ŠTK SsFZ podľa Spravodajcu č. 42/2011-12 FK Hrochoť dospelí pokuta 50 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za predčasné ukončenie stretnutia V. ligy skupina C dospelí Žarnovica-Hrochoť,

D-996 Na návrh ŠTK SsFZ podľa Spravodajcu č. 44/2011-12 FK Turany dospelí pokuta 50 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za predčasné ukončenie stretnutia MR dospelí Martin-Turany,

D-997 Na návrh ŠTK SsFZ podľa Spravodajcu č. 45/2011-12 FK Lesenice dospelí pokuta 100 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za predčasné ukončenie stretnutia V. ligy skupina D dospelí Tornaľa-Lesenice,

D-998 Na návrh ŠTK SsFZ podľa Spravodajcu č. 45/2011-12 FK Sučany dospelí pokuta 200 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-2b za zavinené nenastúpenie na stretnutie IV. ligy skupina sever dospelí Kysucký Lieskovec-Sučany,

D-999 Na návrh ŠTK SsFZ podľa Spravodajcu č. 46/2011-12 FK Turany dospelí pokuta 200 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-2b za zavinené nenastúpenie na stretnutie MR dospelí Veľký Krtíš-Turany,

D-1000 Na základe správy DZ Jaroslav Súkeník 720127 Predmier DK hráčovi dňom 31.5.12 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia. Hráč v termíne do 5.6.12 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (HNS voči AR2 v a po stretnutí  dňa 27.5.12) a poplatok za prerokovanie previnenia.

D-1001 Na základe správy DZ Štefan Sluka 820617 Predmier DK hráčovi dňom 31.5.12 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia. Hráč v termíne do 5.6.12 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (HNS voči AR2 v a po stretnutí dňa 27.5.12) a poplatok za prerokovanie previnenia.

D-1002 Na základe zápisu o stretnutí a správy DZ Martin Frim 800516 Hodruša Hámre DK hráčovi dňom 31.5.12 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia. Hráč v termíne do 5.6.12 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (HNS voči AR1 po stretnutí dňa 27.5.12) a poplatok za prerokovanie previnenia.

D-1003 Na základe prílohy k zápisu o stretnutí a správy DZ Richard Bocian 891118 Hodruša Hámre DK hráčovi dňom 31.5.12 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia. Hráč v termíne do 5.6.12 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (HNS voči AR1 a AR2 po stretnutí dňa 27.5.12) a poplatok za prerokovanie previnenia.

D-1004 Na základe prílohy k zápisu o stretnutí a správy DZ František Danko 900329 Hodruša Hámre DK hráčovi dňom 31.5.12 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia. Hráč v termíne do 5.6.12 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (HNS voči R a AR1 po stretnutí dňa 27.5.12) a poplatok za prerokovanie previnenia.

D-1005 Pavol Hazucha 910204 Palúdzka 1 SN po uplynutí trestu za 8 ŽK, 1-5a,

D-1006 Erich Čík 930406 Banská Štiavnica 2 SN od 28.5.12, 1-5a,

D-1007 Tomáš Szibárdi 940324 Jesenské 2 SN od 28.5.12, 1-5a,

D-1008 Martin Rovňaník 970811 Zborov nad Bystricou 3 SN od 28.5.12, 1-4a,

D-1009 Jakub Feranec 931004 Dražkovce 5 SN od 28.5.12, 1-6-1b,

D-1010 Roman Baláž 720225 Nenince 2 SN od 28.5.12, 1-1b,

D-1011 Marcel Dohnálek 740814 Dolná Strehová 4 SN od 28.5.12, 1-3b,

D-1012 DK berie na vedomie list FK Predmier zo dňa 28.5.12 týkajúci sa žiadosti o prehodnotenie jej rozhodnutia,

D-1013 Anton Bella 861115 Sučany 2 SN od 28.5.12, 1-5a,

D-1014 Emil Baláž 800930 Tvrdošín 3 SN od 28.5.12, 1-3b,

D-1015 Peter Polák 900613 Podlavice 1 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-1016 Martin Turiak 860406 Podvysoká 5 SN od 28.5.12, 1-6-1b,

D-1017 Tibor Vavrek 970309 Čierne 2 SN od 28.5.12, 1-5a,

D-1018 Peter Konštiak 930914 Terchová 5 SN od 26.5.12, 1-6-1b,

D-1019 Kristián Krupa 940803 MFK Banská Bystrica 5 SN od 28.5.12, 1-6-1b,

D-1020 Tomáš Gregor 940323 MFK Banská Bystrica 2 SN od 28.5.12, 1-5a,

D-1021 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 21.5.12:

            Dávid Šestina 870305 Revúca,

            Tomáš Urc 840906 Revúca,

D-1022 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 26.5.12:

            Marcel Mrenka 900201 Kysucký Lieskovec,

D-1023 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 28.5.12:

            Jozef Bugala 710708 Dolná Tižina,

            Radoslav Bočej 830519 Kysucký Lieskovec,

            Ján Majerčík 940112 Sučany,

            Matej Pavlica 861221 Makov,

            Róbert Bari 901129 Jesenské,

            Peter Polák 900613 Podlavice,

            Tomáš Marko 890812 Podlavice,

            Radomír Berky 861127 Málinec,

            Peter Pavlus 880929 Radoľa

            Miroslav Káčer 861219 Hodruša Hámre,

            Marian Sandány 811004 Slovenská Ľupča,

            Jozef Berky 850913 Sklabiná,

D-1024 Zastavenie činnosti za 8 ŽK na 2 MFS od 28.5.12:

            Matúš Levický 860108 Tisovec,

            Ľuboš Thomka 891218 Martin,

            František Lušňák 910601 Skalité,

            Peter Michálek 880112 Štiavnické Bane,

            Peter Džurný 840407 Nová Bystrica,

            Pavol Hazucha 910204 Palúdzka,

            Norbert Kľuka 910428 Tornaľa,

            Michal Novák 810924 Hrnčiarska Ves,

D-1025 Zastavenie činnosti za 8 ŽK na 2 MFS od 26.5.12:

            Jaroslav Mihalda 820107 Kysucký Lieskovec,

D-1026 Zastavenie činnosti za 8 ŽK na 2 MFS od 24.5.12:

            Peter Mahút 870522 Liptovská Štiavnica,

D-1027 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný – článok 31 bod 2 DP:

            Pavel Čipčala 871004 Málinec zmena zvyšku trestu na 2 SP do 31.10.12,

            Peter Dobrík 850321 Šálková zmena zvyšku trestu na 1 SP do 31.10.12,

            Dávid Homola 930608 Sučany zmena zvyšku trestu na 1 SP do 31.10.12,

D-1028 Neprerokované previnenia pre porušenie DP:

            Jozef Polka 890518 Čadca chýba poplatok za 4 ŽK,

            Martin Krištof 790415 Hliník nad Hronom chýba poplatok za 4 ŽK,

            Peter Turňa 721016 Čierny Balog chýba poplatok za 4 ŽK,

D-1029 DK predvoláva na zasadnutie dňa 7.6.12

            o 16:00 hod. zo stretnutia Hodruša Hámre-Šálková V. liga skupina C dospelí FK Jozef Kyzek R, Peter Žiak AR1, Vojtech Koncz DZ, FK Hodruša Hámre Ján Švába HU a Rudolf Gajdošík prezident,   

            o 17:00 hod. zo stretnutia Divín-Badín IV. liga skupina juh dospelí FK Divín Pavel Štengl HU, Peter Ďurica tréner, FK Badín Pavol Donoval prezident a Róbert Balogh manažér.  

Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

1.       Zaoberala sa sťažnosťou ŠK Badín  na výkon R v MFS IV. ligy Divín – Badín, konštatuje po vzhliadnutí videozáznamu, že rozhodnutia R boli správne. Vklad 7 € prepadá v prospech SsFZ. Dopis manažéra ŠK Badín odstupuje DK. Sťažnosť Jednota Bánová na výkon R a AR (Kaliňák, Budinec) v MFS III. ligy SD V. Krtíš – Bánová. Po vzhliadnutí videozáznamu vyhodnotila sťažnosť ako neopodstatnenú. Z vkladu 30 € prepadá 10 € v prospech SsFZ a 20 € sa vracia FK Bánová.

2.       Žiada ObFZ v pôsobnosti SsFZ o nahlásenie postupujúcich R a DZ do súťaží SsFZ s platnou licenciou A, najneskôr do 31.5.2012.

3.       Súhlasí so žiadosťou R J. Greňo o zaradenie na nom. listinu R SsFZ pre súťažný ročník 2012/2013.

4.       Za oneskorené ospravedlnenie sa z MFS udeľuje poplatok vo výške 7€ pre R: Danišek, Krkošová, Scherer, Ježík a Žubor. Za oneskorené zaslanie zápisu z MFS udeľuje poplatok vo výške 7 € pre R: Dvorštiak a Behančin. Úhradu vykonať do 31.5.2012.

5.       Ospravedlnenia R: Budáč st. 9.6.2012, Mikloš 9.6.2012, Chudý 16.6.2012, Antalík 16.6.-17.6.2012, Martinka 8.6.-13.6.2012, Sitár 15.6.-16.6.2012, Hrtús 16.6.-17.6.2012, Mačuda 16.6.-17.6.2012, Farský 11.6.2012, Janíček 10.6.2012, Baka 22.6.-24.6.2012, Gombala  31.5.2012 – 31.7.2012, Šuška PN od 31.5.2012, Badura 16.6.-17.6.2012.

6.       Ospravedlnenie DZ : Veky  -  2. – 3. 6.,Ostrihoň  - 3. 6., Hurík – 16 – 17. 6., Šmíd – 14. – 18. 6., Híveš – 3.6.,  Alakša – 17., 6 ., Tomčík – 8. – 17. 6.,

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK SsFZ organizuje v rámci projektu vzdelávania trénerov 3 doškoľovacie špealizované semináre mládeže pre trénerov SsFZ  na kategorie dorastu, žiakov  a prípravky v rozsahu 2 dní (16 hod. – 10 hod. teória + 6 hod. prax) – pobytové náklady (strava, ubytovanie) hradí SsFZ. Semináre sa uskutočnia v areáli futbalového ihriska ŠK Bobrovec (pri Liptovskom Mikuláši) v nasledujúcich termínoch. 16. – 17. jún (kategória dorast), 21. – 22. júl (kategória žiaci) a 25. – 26. august (kategória prípravka). Seminárov sa zúčastní 3 x po 25 trénerov (TMK ObFZ zasielajú návrhy vždy po 2 trénerov pre jednotlivé kategórie). Záujemci z radov mládežníckych trénerov SsFZ ( podmienkou je aktívna trénerská práca s príslušnou vekovou kategóriou v  súťažiach SsFZ a platná trénerská licencia) sa môžu prihlásiť na vyššie uvedené semináre mailom na adresu: peterstefanak@gmail.com do 30. mája 2012, TMK následne na svojom zasadnutí uzavrie výbery  trénerov na jednotlivé semináre.

 

Odvolacia komisia (predseda Dušan Čaban)

Pozýva na svoje zasadnutie 7. 6. 2012 o 15.30 k prerokovaniu odvolania FO Tatran Sučany voči rozhodnutiu DK D-722 uverejneného v Spravodajcovi č. 40 z 20. 4. 2012. FO Tatran Sučany Michal Ličko – prezident, Peter Moric tajomník. O 16.30 k prerokovaniu odvolania MFK N. Baňa voči rozhodnutiu KM SsFZ uverejneného v Spravodajcovi č. 43 o kontumácii MFS II. ligy SŽ Revúca – N. Baňa. MFK N. Baňa: Ladislav Šanta - prezident, Peter Korbeľ – tajomník; MFK Revúca: Vladimír Gallo - prezident, Igor Schniedl - manager.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že organizačné zmeny v kluboch (zlúčenie klubu) zmeny názvov FK vykoná Matrika SFZ v Bratislave, na základe žiadosti, ktorú je potrebné zaslať najneskôr do 31. 5. 2012. Prílohou žiadosti je aj potvrdenie o evidencii zmeny v stanovách, resp. štatútu klubu (TJ) Ministerstvom vnútra SR (fotokópia). Vybavenie takejto žiadosti oznámi príslušným FK Matrika SFZ prostredníctvom úradnej správy.

2.       Žiadame predložiť najneskôr do 5. 6. 2012 videozáznam (na DVD nosiči z MFS: Hodruša Hámre – Šalková a Predmier – K. Lieskovec.

3.       Sekretariát SsFZ rozoslal v minulých dňoch klubom, štartujúcim v súťažiach mládeže SsFZ a SFZ faktúry skutočne vynaložených nákladom na činnosť R a DZ za obdobie marec - apríl 2012. Žiadame touto cestou o ich urýchlené uhradenie, bezpodmienečne uviesť  číslo faktúry, alebo VS.

4.       Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK, že v súvislosti so zavádzaním Informačné systému Slovenského futbalu (ISSF) do praxe, je bezpodmienečne potrebné v čo najkratšom čase zaregistrovať tzv. „Klubových ISSF manažérov“, ktorí získajú prístup do Matriky SFZ, zabezpečovať registrácie a transfer hráčov v elektronickej podobe, ako aj možnosť  komunikácie v elektronickej podobe so zväzovými orgánmi na všetkých úrovniach. Podrobnejšie k informáciám o pozícii klubového manažéra, ako aj o spôsobe registrácie sa dozviete na stránke SFZ v čl. Projekt ISSF a kluby, prípadne na stránke SFZ v časti Projekty – ISSF – dokumenty. V prípade nejasností kontaktujte sekretariát SsFZ, resp. sekretárov príslušných ObFZ ktorí vám poradia, prípadne pomôžu sa samotnou registráciou.

Upozorňujeme, že vyšiel druhý videonávod pod názvom Prvé kroky ISSF manazera, viď adresa http://www.futbalsfz.sk/issf/videonavody

K 18.5.2012  evidujeme  u futbalových klubov prislúchajúcich k SsFZ  ako kluby ISSF aktívne (majú riadne zaevidovaných klubových ISSF manažérov) tieto FK: Palúdzka, Trstená, Tachty, Mošovce a Radoľa. Sekretariát SsFZ vyzýva všetky ostatné FK, aby vo vlastnom záujme, v čo najkratšom čase pristúpili k registrácii.

5.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že Slovenský futbalový zväz má nové číslo účtu : 5017019990/0900 v SLSP. Vzhľadom na to, že ešte nemáme na sekretariáte SsFZ k dispozícii pretlačené poštové poukazy s novým číslom účtu je potrebné, najmä pri podávaní matričných úkonov na Matriku SFZ, použiť nepredtlačený poštový poukaz (dostupný na každej pošte) s uvedením nového účtu SFZ. V opačnom prípade Matrika SFZ matričný úkon nezrealizuje .

6.       Vzhľadom na vývoj a implementáciu projektu Informačného systému Slovenského futbalu (ISSF) dodporučujeme funkcionárom FK preštudovať si verejne dostupné informácie k tomuto projektu, nakoľko tento projekt zásadným spôsobom pomôže modernou formou zefektívniť ich dennú futbalovú agendu. Z klubového pohľadu je súčinnosť klubov strategicky dôležitá a preto by bolo vhodné si predmetnú dokumentáciu riadne naštudovať, poprípade pripomienkovať cez osobu p. Letka, Výkonného manažéra projektu (projektový email je issf@futbalnet.sk). Všetky dostupné dokumenty sú v PDF forme dostupné na www stránke projektu http://www.futbalsfz.sk/issf . Nájdete tu vždy najnovšie Správy, Dokumenty (odporúčame preštudovať a pripomienkovať), Odkazy a Kontakty. Obzvlášť upozorňujeme na Dokumenty: Prezentácia projektu ISSF a Procesné listy. Stránka projektu ISSF je tiež prístupná cez hlavné menu na stránke http://www.futbalsfz.sk - v časti Projekty - podmenu ISSF. Upozorňujeme, že v Projektoch nájdete aj Strategický plán SFZ a tiež www stránku venovanú Novelizácii noriem SFZ.

7.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že podklady prechodu žiakov do kategórie dorastu (vystavenie RP) je potrebné zaslať na SsFZ najneskôr do 31.5.2012. Podklady:

-          kompletne vyplnená prihláška k registrácii vo všetkých kolónkach – čitateľne (aj súhlas rodičov na zadnej strane prihlášky),

-          fotografia rozmeru 3,5 x 4,5 cm, alebo aj menšia štandarného rozmeru (na OP, VP, príp. PAS) – nie staršia ako 1 rok,

-          poplatok 4 € za jeden preukaz, platba poštovým poukazom SsFZ (možnosť uhradiť za všetkých hráčov jedným poukazom),

-          doklad na overenie RČ sa nevyžaduje (hráči sú už zaevidovaní v databáze Matriky SFZ) – len na požiadanie v prípade nezrovnalosti.

        Matričné miesto na SsFZ vybavuje všetky žiadosti o vystavenie RP od FK vo svojej pôsobnosti, okrem FK,

        ktorých družstvá dospelých, resp. dorastu štartujú v súťažiach SFZ: MŚK Žilina, MFK Ružomberok, Dukla BB, ŽP

        Šport Podbrezová, MŠK R. Sobota, MFK Tatran L. Mikuláš, MFK D. Kubín, LAFC Lučenec, Sokol D. Ždaňa, ŠK

         Kremnička, Baník Ružiná, MFK Lokomotíva Zvolen, MŠK Námestovo, FK JUPIE B. Bystrica-Podlavice

         a MŠK Fomat  Martin, ktoré zasielajú podklady podľa pokynov na Matriku SFZ.

 

Zmena DL 24:

O. Jasenica – Bytčica (AR1 Horák za Šušku, aj R predz.za Šušku)

N. Baňa – Fiľakovo (SD,MD, 3.6., AR2 ObFZ ZH za Krkošovú)

Žarnovca – Šálková (dor., hrá sa až 6.6. o 17:00, Jodas, Guži - nová)

Oščadnica – Ochodnica (SŽ,MŽ, Badura za Šušku)

 

Zmena DL 25:

Tvrdošín – Sučany (dor., 6.6., AR1 Katrenčík za Hraška)

 

Dohrávka:

Kremnička – Zvolen (SD,MD, 18.kolo, 6.6. o 14:30-17:00 v Radvani, pôvod.del. )

 

Predohrávka:

R. Sobota – Hnúšťa (SŽ,MŽ, 21.kolo, hrá sa 6.6.o 15:30-17:30, R ObFZ RS)

 

Zmena SFZ:

Námestovo – Humenné (MD, 28.k., 3.6. o 13:15 h., AR2 ObFZ DK za Horáka)

Zvolen – D. Kubín (SŽ A,B, 25.k., 2.6., R Košarník za Osvalda)

D. Kubín – Žiar (SŽ A,B, 26.k., 10.6., AR2 Tutura za Poljaka M)

L. Mikuláš – Čadca (SŽ A,B, 26.k., hrá sa 5.6. o 15:00-17:00, AR2 Uhorskai za Hraška)

 

Zmena DL 23:

Badín – K. N. Mesto (SD,MD, 6.6., R Urda za Fábryho)

 

Zmena DL 24:

MFK BB – Žilina B (hrá sa v so.,2.6. o 17:30, AR2 Hrmo za Oružinského)

Bytča – Kremničaka (SD,MD, 3.6., AR1 Čuboň za Plošticu)

Breza – Zákamenné (hrá sa v so.,2.6. o 13:00-15:00, R ObFZ DK)

Lisková – Trstená (dor., 2.6., Madera, Kuriš – nová)

Látky – H. Nemce (dor.,2.6., R Guži za ObFZ ZV)