24. 2. 2012

Spravodajca č. 32/2011-12

 

 

Výkonný výbor (predseda Jozef Paršo)

VV na svojom zasadnutí 17. 2. 2012 v B. Bystrici okrem iných prerokoval informáciu sekretariátu SsFZ o fungovaní systému bezhotovostného styku medzi delegovanými osobami na MFS a FK. Na základe uvedenej informácie, z dôvodu dlhodobého neplnenia dohodnutých podmienok vyraďuje dňom zverejnenia zo systému bezhotovostných platieb FK Tempus R. Sobota a MFK D. Kubín. MFK  D. Kubín s podmienečným odkladom do 29. 2. 2012.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.     Potvrdzovanie súpisiek družstiev pre jarnú časť 2011/2012 sa uskutoční v dňoch 15.3. a 22.3.2012 od 15,00 do 17,00 hod. na SsFZ. Upozorňujeme pri tejto príležitosti, že súpisku vyhotovujú len FK, ktoré majú zaradené v súťažiach dospelých viac ako jedno družstvo. Ostatné FK vyhotovujú zoznamy hráčov a tieto sú platné pre celý súťažný ročník a nie je potrebné ich predkladať na potvrdenie pred jarnou časťou súťaží.

2.     Schválené výnimky hracích dní a časov, ktoré sú uvedené pri vylosovaní v RS 2011/2012 platia počas celého súťažného ročníka, alebo až do odvolania. Zmeny hracích dní a časov uverejnené v Spravodajcoch SsFZ /ŠTK KM/ platia len na príslušnú časť súťažného ročníka /jeseň/. Upozorňujeme funkcionárov FK aby si výnimky dní a časov pre jarnú časť súťažného ročníka 2011/2012 uplatnili písomne najneskôr do 27. februára 2012.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.      Na základe RS SsFZ  2011/2012 schválené výnimky hracích dní a časov, ktoré sú uvedené pri vylosovaní v RS platia počas celého súťažného ročníka, alebo až do odvolania. Zmeny hracích dní a časov uverejnené v Spravodajcoch SsFZ /ŠTK KM/ platia len na príslušnú časť súťažného ročníka /jeseň/. Z toho dôvodu upozorňujeme funkcionárov FK aby si uvedené výnimky dní a časov pre jarnú časť súťažného ročníka 2011/2012 uplatnili písomne najneskôr do 27. februára. 2012. Všetky takto uplatnené zmeny hracích dní a časov budú uverejnené v Spravodajcovi SsFZ  1. marca. 2012 a následne 8. marca. 2012. Pri tejto príležitosti zároveň upozorňujeme FK, ktorých výnimky budú schválené KM SsFZ na zmenu v RS 2011/2012 časť II Termínová listina, hracie dni a časy,  bod 4b a tou je povinnosť informovať o tejto skutočnosti všetky FK, ktorých sa táto zmena dotýka.

2.      Oznamuje účastníkom:

a)   V. ligy dorast sk. B, že OŠK Sihelné odhlasuje svoje družstvo zo súť. roč. 2011/12. FK, ktoré  vo vyžrebovaní mali hrať s OŠK Sihelné budú mať voľno.

b)   III. ligy SŽ a MŽ sk. B, že ich MFS sa odohrá: 12. kolo 9. 6. 12 o 10.00-12.00; 13. kolo 16. 6. 12 o 10.00-12.00. Dôvod: žiadosť FK III. ligy SŽ a MŽ sk. B,

c)   I. ligy MŽ, že začiatok MFS v jarnej časti súť. roč. 2011/12 sa začne nasledovne:

     16. kolo 31. 3. 12,  17. kolo 7. 4. 12

     18. kolo 14. 4. 12,  19. kolo 21. 4. 12

     20. kolo 28. 4. 12,  14. kolo 1. 5. 12

     21. kolo 5. 5. 12,    15. kolo 8. 5. 12  

     22. kolo 12. 5. 12,   23. kolo 19. 5. 12

     24. kolo 26. 5.12,   25. kolo 2. 6. 12

     26. kolo 9. 6. 12

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-608 Na základe kap. XVIII. bod 7 RS 2011/12 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9, 2-6 a v nadväznosti na D-572 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 08.12.11 a udeľuje pokutu 20 € + 10 € za prerokovanie previnenia (neuhradenie faktúry za odmeny R a DZ za mesiac august 2011 do 30.11.11) družstvu FK Dolný Kubín SD (459 €). Zastavená činnosť družstva FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatku a pokuty obratom zašlite na sekretariát SsFZ.

D-610 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcoch SsFZ č. 19 – 22/2011-12 na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 08.12.11 za neuhradenie pokút a poplatkov družstvám dospelých FK  Hliník n. Hr. (110 €), Oravská Jasenica (60+14 €), Bytča (500 €), Predmier (444 €), Čebovce (110 €), Rudinská (174 €), Lutila (14 €), Hrnčiarska Ves (60 €), Kotrčina Lúčka (14 €), Čadca (14 €), Skalité (260 €) a Trstená (7 €). Zastavená  činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte číslo Spravodajcu SsFZ, resp označenie nedoplatku. Prípady nezrovnalostí riešte s HK SsFZ, ktorá  predložila DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami.

D-611 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcoch SsFZ č. 19 – 22/2011-12 na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 08.12.11 za neuhradenie pokút a poplatkov družstvám FK Biely Potok (6 €), Dolný Hričov (10+14 €), Oravská Jasenica (6 €) – všetko družstvá dorastu a Zákamenné SŽ (10 €). Zastavená činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte číslo Spravodajcu SsFZ, resp označenie nedoplatku. Prípady nezrovnalostí riešte s HK SsFZ, ktorá  predložila DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami.

D-615 Na základe kap. XVIII. bod 7 RS 2011/12 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9, 2-6 a v nadväznosti na D-609 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 05.01.12 a udeľuje pokutu 20 € + 10 € za prerokovanie previnenia (neuhradenie faktúry za odmeny R a DZ za mesiac september 2011 do 31.12.11) družstvu FK Sielnica dorast (70 €). Zastavená činnosť družstva FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatku a pokuty obratom zašlite na sekretariát SsFZ.

D-616 Na základe kap. XVIII. bod 7 RS 2011/12 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9, 2-6 a v nadväznosti na D-608 a D-609 udeľuje pokutu 50 € + 10 € za prerokovanie previnenia (neuhradenie faktúry za odmeny R a DZ za mesiac september 2011 do 31.12.11) družstvu FK Dolný Kubín SD (609 €). Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatku a pokuty obratom zašlite na sekretariát SsFZ.

D-618 DK oznamuje, že listom zo dňa 05.01.12 požiadala DK a ŠTK SFZ o zabezpečenie úhrady pohľadávok ŠK Tempus Rimavská Sobota vo výškach 182 €, 182 € a 283 € v prospech SsFZ.

D-619 DK oznamuje, že listom zo dňa 05.01.12 požiadala DK a ŠTK SFZ o zabezpečenie úhrady medzioddielovej pohľadávky FK Ružiná vo výške 178 € v prospech FK Tatran Čierny Balog.

D-620 Na základe kap. XVIII. bod 7 RS 2011/12 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-6 udeľuje pokutu 20 € + 10 € za prerokovanie previnenia (neuhradenie faktúry za odmeny R  a DZ za mesiace október a november 2011 do 17.01.12) družstvu FK Kremnička SD. Fotokópiu dokladu o úhrade pokuty obratom zašlite na sekretariát SsFZ.

D-621 Na základe kap. XVIII. bod 7 RS 2011/12 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9, 2-6 a v nadväznosti na D-608, D-609 a D-617 udeľuje pokutu 100 € + 10 € za prerokovanie previnenia (neuhradenie faktúry za odmeny R a DZ za mesiace október a november 2011 do 17.01.12) družstvu FK Dolný Kubín SD (740 €). Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatku a pokuty obratom zašlite na sekretariát SsFZ.

D-625 V nadväznosti na výsledok odvolacieho konania na VV SsFZ uvedeného v Spravodajcovi č. 28/2011-12, FK Ludrová dospelí pokuta 100 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za porušenie RS 2011/12 v stretnutí V. ligy skupina B dospelých Vrútky-Ludrová.

D-626 Na základe Spravodajcov č. 25-30/2011-12 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9, DP 2-6 a v nadväznosti na D-622 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 16.02.12 a udeľuje pokutu po 20 € + 10 € za prerokovanie previnenia (neuhradenie doplatkov faktúr za odmeny R a DZ za rok 2011 do 02.02.12) družstvám dospelých FK Čadca (76 €) a Veľký Blh (35 €). Zastavená činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov a pokút obratom zašlite na sekretariát SsFZ.

D-627 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcoch SsFZ č. 28-30/2011-12 na návrh sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9, DP 2-6 a v nadväznosti na D-610 rozširuje nepodmienečné zastavenie činnosti družstva dospelých FK Lutila o nedoplatok 1 000 € (Spravodajca č. 16/2011-12). Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatku obratom zašlite na sekretariát SsFZ.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

1.     Zimné semináre R a DZ SsFZ sa uskutočnia v priestoroch Združenej strednej školy - Učilište poľnohospodárske, Demänovská cesta 669 Liptovský Mikuláš nasledovne: R+DZ MR Stred 16. a 17.3.2012 (piatok, sobota) + vybraní R IV. ligy:  Frontová, Holas, Hrivík, Hýllová, Košarník, Poláček, Stankovianska, Wojčík, Žiak M. (účastnícky poplatok R a DZ MR Stred a vybraných R je 15,- €). R + DZ IV. liga 17.3.2012 (sobota), R + DZ V. liga 18.3.2012 (nedeľa). Účasť všetkých R a DZ na seminároch je povinná a je podmienkou účinkovania R a DZ v jarnej časti 2011/2012, preto si  v dostatočnom predstihu zabezpečte svoje pracovné a súkromné záležitosti tak aby ste sa seminárov mohli zúčastniť. Nezúčastnení R resp. DZ uhradia v náhradnom termíne účastnícky poplatok 15,- €. Program seminárov bude zverejnený na web-stránke SsFZ (sekcia – komisie, materiály KR) aj s časmi prezentácie, preto všetkých žiadame o dochvíľnosť. Na seminároch každý rozhodca a delegát SsFZ uhradí príspevok 10,- € na organizačné náklady KR SsFZ v roku 2012 a zakúpi si nový výtlačok znenia Pravidiel futbalu v cene 5,- €. Účastnícky poplatok, resp. príspevok uhradia všetci menovaní poštovým poukazom SsFZ, ktoré sú k dispozícii na každom ObFZ (do správy pre adresáta uvedú KR – príspevok, resp. poplatok), prevodom na účet SsFZ č. 0050192944/0900, (uvedú konštantný symbol: 0558, variabilný symbol: 547025), prípadne v hotovosti pri prezentácii.

2.     Opakovane upozorňujeme R na povinnosť uhradiť poplatok za oneskorené Zaslanie zápisov o stretnutí:    Guži (Tornaľa – Hriňová), Bušo (K. Lúčka – Podvysoká), Kučera (Hrnč.Ves – Nenince), Gonda (Fiľakovo – R. Sobota), Šimko (Zvolen – D. Kubín), Staškovan (L. Lúčka – Hôrky), Staškovan (Radoľa – Zborov), Bušo (Zákamenné – Liesek), Behančín (Belá – O. Veselé), Staškovan (Radoľa – Makov).   KR menovaným ukladá zaplatiť poplatok vo výške 7,-€ do 10 dní od prvého zverejnenia v Spravodajcovi SsFZ na účet SsFZ. Do poznámky uviesť KR a fotokópiu o úhrade zaslať elektronickou poštou členovi KR p. Fajčíkovi - e-mail: miroslav.fajcik@spp-distribucia.sk. V prípade nesplnenia si uvedenej povinnosti zaplatia menovaní poplatok na zimnom seminári R a DZ v L. Mikuláši.

3.     Oznamujeme, že v organizačnej štruktúre KR SsFZ došlo ku zmene na poste vedúceho obsadzovacieho úseku. Novým vedúcim obsadzovacieho úseku od začiatku jarnej časti súťažného ročníka 2011/12 sa stal p. Ľudovít Perašín, e-mail ludovit.perasin@gmail.com mobil 0918 727561. Žiadame všetkých R výhradne o elektronickú komunikáciu, v súrnych prípadoch telefonicky (po 16,00 hod.).

4.     V spolupráci s KR VsFZ pripravujeme seminár lektorov na školenie R a DZ pre licenciu „A“, na ktorý žiadame z každého ObFZ nahlásiť dvoch frekventantov najneskôr do 14. 3. 2012. Presný termín a miesto konania bude oznámený dodatočne.

5.     Oznamujeme predbežné termíny akcií KR SsFZ: Jarné fyzické previerky R SsFZ: 12. – 13. 4. 2012 v B. Bystrici, predlicenčný seminár lic. „A“ R a DZ ObFZ: 8. 5. 2012 v B. B., jesenné FP R MR Stred + vybraných R: 7. 9. 2012 v B. B.

6.     Na základe podrobnej analýzy videozáznamu zo stretnutia 9. kola 5. ligy sk. B dospelých Vrútky – Dúbrava KR rozhodla, že v stretnutí došlo k udretiu (nie vrazeniu) súpera brankárom hostí č. 1. Zo strany R a DZ sa jedná o nesprávny popis priestupku vylúčeného hráča v zápise o stretnutí. Na základe uvedených skutočností R Uhorskai je v riešení KR, DZ Marek odstupujeme na riešenie DK SsFZ s návrhom  zastavenie činnosti DZ na 3 mesiace nepodmienečne.

7.     Na základe podrobnej analýzy videozáznamu zo stretnutia 12. kola 5. ligy dospelých sk. B Bešeňová – Vrútky KR rozhodla, že v stretnutí sa hráč hostí č. 19 nedopustil priestupku na vylúčenie - HNS, ale správne mal byť napomenutý ŽK za NS – sotenie do súpera v neprerušenej hre. Na základe zistených skutočností budú R Farský a DZ Tavač riešení v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ SsFZ.

8.     KR berie na vedomie: žiadosť R Lauera o vyradenie z nom. listiny R SsFZ z dôvodu zaradenia menovaného na nom. listinu R BFZ, Barcaj – ukončenie činnosti DZ, list ObFZ LC ohľadom zaradenia R Gombalu na nom. listinu R SsFZ, list KR a VV Oravského futbalového zväzu ohľadom žiadosti zaradenia DZ Piačeka na nom. listinu DZ MR Stred. Všetky uvedené materiály predloží KR na schválenie najbližšiemu zasadnutiu VV SsFZ.

9.     Súhlasíme so žiadosťou R 4. ligy Fabera o možnosť absolvovania zimného seminára v nedeľu 18. 3. 2012.

10.  Zmeny adries: Slavomír Spišák – Sládkovičova 59/3, 050 01 Revúca, Štefan Kosturský – P. V. Rovnianka 6/33, Martin.

11.  KR upozorňuje R a DZ na urýchlené zaslanie úplných a podpísaných dotazníkov: Balázsik T, Králik, Krajči,  Mačuda, Nedbal, Šefraník, Šulgan, Žiak, Balázsik D, Beňo , Harezník, Havko, Hlinica, Hranica, Hronček, Chovanec, Chrien, Katrenčík, Kmeť, Krkošová, Osvald, Paulíková, Pšenák, Rajniak, Spišák, Supuka, Urban, Žabka.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.      V rámci projektu ISSF (Informačný systém slovenského futbalu) prebieha elektronická preregistrácia všetkých trénerov Slovenska. K tomuto účelu žiada TMK SsFZ všetkých trénerov SsFZ o  vyplnenie a zaslanie dotazníov – evidenčných kariet trénerov najneskôr do 29.2.2012. Na stránke www.futbalsfz.sk v sekcii Dokumenty / Tréneri a vzdelávanie  / Dokumenty / Registračný formulár tréneri  je formulár evidenčnej karty trénera v pdf formáte. Formulár odporúčame vypisovať v PC (nie rukou). Vypísanú a vytlačenú evidenčnú kartu trénera musí podpísať zaevidovaná osoba. Vyplnené  a podpísané dotazníky – evidenčné karty trénerov zašlite poštou na SsFZ  ( SsFZ, Peter Štefaňák, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica) resp. osobným doručením. Súčasťou dotazníka je dodanie fotografie trénera v elektronickom formáte v minimálnom rozmere 800x600 px, 150 DPI. Fotky trénerov (názav fotky je priezvisko-meno) zašlite elektronicky na e-mail: jan.gregus@futbalsfz.sk

2.      TMK SsFZ vyhotovila Prehľad o platnosti a predkladaní trénerských licencií v súťažiach SsFZ v jesennej časti súťažného ročníka 2011/2012. Materiál nájdete na stránke SsFZ v časti KOMISIE – TMK – materiály. Tento dokument má informatívny charakter pre FK (možnosť nápravy daného stavu). Pprípadné sankcie, po prerokovaní prehľadu za celý súťažný ročník vo VV SsFZ udelí DK SsFZ až po ukončení súťažného ročníka.

 

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.      Matričné miesto na SsFZ upozorňuje funkcionárov FK, najmä ved. družstiev dospelých a dorastu, aby si pozorne prekontrolovali RP svojich hráčov a RP, ktorých platnosť skončila 31. 12. 2011 zaslali k výmene na adresu: SsFZ, Registrácia, Partizánska 93, 974 01 B. Bystrica: Podklady k výmene RP: čitateľne vyplnená prihláška k registrácii, výrazne označené výmena RP; kopia dokladu na overernie RČ (RL, OP, preukaz poistenca); fotografia hráča 4,5x3,5 cm, nie staršia ako 1 rok; RP po dobe splatnosti; doklad o úhrade poplatku vo výške 4 € za jedného hráča, v prípade viacerých žiadostí o výmenu z jedného FK uhradiť jedným PP SsFZ. Upozorňujeme funkcionárov, aby si túto agendu nenechávali na obdobie tesne pred zahájením jarnej časti, lebo matričné miesto nedokáže vybaviť enormné množstvo žiadosti. Uprednostníme výmenu RP spojenú s matričným úkonom a upozorňujeme, že poplatok za výmenu RP na počkanie je 10 € á 1 RP. Židame sekretárov ObFZ informovať o uvedených skutočnostiach prostredníctvom svojich ÚS, funkcionárov FK vo svojej pôsobnoti.

2.      Žiadame ObFZ LC upozorniť FK Buzitka, že SsFZ doteraz neeviduje doklad o úhrade nedoplatku za činnosť spojenú s úhradou R a DZ v jarnej časti súť. roč. 2010/11 vo výške 173 €. Úhradu zaslať na č. účtu 0305642565/0900.

3.      Upozorňujeme funkcionárov FK, že Slovenský futbalový zväzmá nové číslo účtu : 5017019990/0900 v SLSP. Vzhľadom na to, že ešte nemáme na sekretariáte SsFZ k dispozícii pretlačené poštové poukazy s novým číslom účtu je potrebné, najmä pri podávaní matričných úkonov na Matriku SFZ, použiť nepredtlačený poštový poukaz (dostupný na každej pošte) s uvedením nového účtu SFZ. V opačnom prípade Matrika SFZ matričný úkon nezrealizuje .

4.      Vzhľadom na vývoj a implementáciu projektu Informačného systému Slovenskéh futbalu (ISSF) dodporučujeme funkcionárom FK preštudovať si verejne dostupné informácie k tomuto projektu, nakoľko tento projekt zásadným spôsobom pomôže modernou formou zefektívniť ich dennú futbalovú agendu. Z klubového pohľadu je súčinnosť klubov strategicky dôležitá a preto by bolo vhodné si predmetnú dokumentáciu riadne naštudovať, poprípade pripomienkovať cez osobu p. Letka, Výkonného manažéra projektu (projektovy email je issf@futbalnet.sk). Všetky dostupné dokumenty sú v PDF forme dostupné na www stránke projektu http://www.futbalsfz.sk/issf . Nájdete tu vždy najnovšie Správy, Dokumenty (odporúčame preštudovať a pripomienkovať), Odkazy a Kontakty. Obzvlášť upozorňujeme na Dokumenty: Prezentácia projektu ISSF a Procesné listy. Stránka projektu ISSF je tiež prístupná cez hlavné menu na stránke http://www.futbalsfz.sk - v časti Projekty - podmenu ISSF. Upozorňujeme, že v Projektoch nájdete aj Strategický plán SFZ a tiež www stránku venovanú Novelizácii noriem SFZ.

5.      Sekretariát SsFZ upozorňuje funkcionárov futbalových klubov, ktorých družstvá dospelých štartujú v súťažiach SsFZ, že v súlade s RS SsFZ 2011/2012 časť 7. Pokyny a nariadenia upravujúce bezhotovostný styk medzi delegovanými osobami na MFS a FK, sú povinní v termíne do 30. marca 2012 uhradiť III. zálohovú platbu. Výšku zálohovej platby a ostatné podrobnosti nájdete na stránke SsFZ v časti  PLATBY R a DZ v dokumente Rozpis zálohových platieb – jar 2012. Konečná suma zálohovej platby č. III. je vyznačená žltou farbou. Platbu je bezpodmienečne nutné uhradiť na špeciálny účet (zriadený výhradne na platby za R a DZ) a uviesť variabilný symbol – oboje sú vyznačené červenou farbou. Najvhodnejšia forma úhrady je formou bankového prevodu. V prípade použitia špeciálne pretlačených poštových poukazov s č. účtu: 0305642565/0900 s označením Platba za R je potrebné zaslať 2. potvrdenku na sekretariát SsFZ (poštou, e-mailom, faxom) z dôvodu, že informácia o takejto platbe mešká cca 1 týždeň.