17. 2. 2012

Spravodajca č. 31/2011-12

 

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.     Potvrdzovanie súpisiek družstiev pre jarnú časť 2011/2012 sa uskutoční v dňoch 15.3. a 22.3.2012 od 15,00 do 17,00 hod. na SsFZ. Upozorňujeme pri tejto príležitosti, že súpisku vyhotovujú len FK, ktoré majú zaradené v súťažiach dospelých viac ako jedno družstvo. Ostatné FK vyhotovujú zoznamy hráčov a tieto sú platné pre celý súťažný ročník a nie je potrebné ich predkladať na potvrdenie pred jarnou časťou súťaží.

2.     Schválené výnimky hracích dní a časov, ktoré sú uvedené pri vylosovaní v RS 2011/2012 platia počas celého súťažného ročníka, alebo až do odvolania. Zmeny hracích dní a časov uverejnené v Spravodajcoch SsFZ /ŠTK KM/ platia len na príslušnú časť súťažného ročníka /jeseň/. Upozorňujeme funkcionárov FK aby si výnimky dní a časov pre jarnú časť súťažného ročníka 2011/2012 uplatnili písomne najneskôr do 27. februára 2012.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.        Na základe RS SsFZ  2011/2012 schválené výnimky hracích dní a časov, ktoré sú uvedené pri vylosovaní v RS platia počas celého súťažného ročníka, alebo až do odvolania. Zmeny hracích dní a časov uverejnené v Spravodajcoch SsFZ /ŠTK KM/ platia len na príslušnú časť súťažného ročníka /jeseň/. Z toho dôvodu upozorňujeme funkcionárov FK aby si uvedené výnimky dní a časov pre jarnú časť súťažného ročníka 2011/2012 uplatnili písomne najneskôr do 27. februára. 2012. Všetky takto uplatnené zmeny hracích dní a časov budú uverejnené v Spravodajcovi SsFZ  1. marca. 2012 a následne 8. marca. 2012. Pri tejto príležitosti zároveň upozorňujeme FK, ktorých výnimky budú schválené KM SsFZ na zmenu v RS 2011/2012 časť II Termínová listina, hracie dni a časy,  bod 4b a tou je povinnosť informovať o tejto skutočnosti všetky FK, ktorých sa táto zmena dotýka.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-608 Na základe kap. XVIII. bod 7 RS 2011/12 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9, 2-6 a v nadväznosti na D-572 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 08.12.11 a udeľuje pokutu 20 € + 10 € za prerokovanie previnenia (neuhradenie faktúry za odmeny R a DZ za mesiac august 2011 do 30.11.11) družstvu FK Dolný Kubín SD (459 €). Zastavená činnosť družstva FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatku a pokuty obratom zašlite na sekretariát SsFZ.

D-610 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcoch SsFZ č. 19 – 22/2011-12 na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 08.12.11 za neuhradenie pokút a poplatkov družstvám dospelých FK Turany (14 €), Hliník n. Hr. (110 €), Oravská Jasenica (60+14 €), Bytča (500 €), Predmier (444 €), Čebovce (110 €), Rudinská (174 €), Sásová (60 €), Lutila (14 €), Príbelce (7 €), Hrnčiarska Ves (60 €), Kotrčina Lúčka (14 €), Čadca (14 €), Skalité (260 €) a Trstená (7 €). Zastavená  činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte číslo Spravodajcu SsFZ, resp označenie nedoplatku. Prípady nezrovnalostí riešte s HK SsFZ, ktorá  predložila DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami.

D-611 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcoch SsFZ č. 19 – 22/2011-12 na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 08.12.11 za neuhradenie pokút a poplatkov družstvám FK Biely Potok (6 €), Dolný Hričov (10+14 €), Oravská Jasenica (6 €) – všetko družstvá dorastu a Zákamenné SŽ (10 €). Zastavená činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte číslo Spravodajcu SsFZ, resp označenie nedoplatku. Prípady nezrovnalostí riešte s HK SsFZ, ktorá  predložila DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami.

D-615 Na základe kap. XVIII. bod 7 RS 2011/12 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9, 2-6 a v nadväznosti na D-609 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 05.01.12 a udeľuje pokutu 20 € + 10 € za prerokovanie previnenia (neuhradenie faktúry za odmeny R a DZ za mesiac september 2011 do 31.12.11) družstvu FK Sielnica dorast (70 €). Zastavená činnosť družstva FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatku a pokuty obratom zašlite na sekretariát SsFZ.

D-616 Na základe kap. XVIII. bod 7 RS 2011/12 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9, 2-6 a v nadväznosti na D-608 a D-609 udeľuje pokutu 50 € + 10 € za prerokovanie previnenia (neuhradenie faktúry za odmeny R a DZ za mesiac september 2011 do 31.12.11) družstvu FK Dolný Kubín SD (609 €). Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatku a pokuty obratom zašlite na sekretariát SsFZ.

D-618 DK oznamuje, že listom zo dňa 05.01.12 požiadala DK a ŠTK SFZ o zabezpečenie úhrady pohľadávok ŠK Tempus Rimavská Sobota vo výškach 182 €, 182 € a 283 € v prospech SsFZ.

D-619 DK oznamuje, že listom zo dňa 05.01.12 požiadala DK a ŠTK SFZ o zabezpečenie úhrady medzioddielovej pohľadávky FK Ružiná vo výške 178 € v prospech FK Tatran Čierny Balog.

D-621 Na základe kap. XVIII. bod 7 RS 2011/12 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9, 2-6 a v nadväznosti na D-608, D-609 a D-617 udeľuje pokutu 100 € + 10 € za prerokovanie previnenia (neuhradenie faktúry za odmeny R a DZ za mesiace október a november 2011 do 17.01.12) družstvu FK Dolný Kubín SD (740 €). Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatku a pokuty obratom zašlite na sekretariát SsFZ.

D-623 V nadväznosti na rokovanie aktívu FK V. ligy skupiny A a B dospelých, DK odstupuje KR SsFZ videozáznam zo stretnutia V. ligy skupina B dospelých Vrútky-Dúbrava na riešenie ohľadom popisu priestupku vylúčeného hráča hostí v zápise o stretnutí a v správe DZ.

D-624 V nadväznosti na rokovanie aktívu FK V. ligy skupiny A a B dospelých, DK odstupuje KR SsFZ videozáznam zo stretnutia V. ligy skupina B dospelých Bešeňová-Vrútky na riešenie ohľadom popisu priestupku vylúčeného hráča hostí v zápise o stretnutí a v správe DZ.

D-625 V nadväznosti na výsledok odvolacieho konania a doporučenia VV SsFZ uvedeného v Spravodajcovi č. 28/2011-12, FK Ludrová dospelí pokuta 100 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za porušenie RS 2011/12 v stretnutí V. ligy skupina B dospelých Vrútky-Ludrová.

D-626 Na základe Spravodajcov č. 25-30/2011-12 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9, DP 2-6 a v nadväznosti na D-622 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 16.02.12 a udeľuje pokutu po 20 € + 10 € za prerokovanie previnenia (neuhradenie doplatkov faktúr za odmeny R  a DZ za rok 2011 do 02.02.12) družstvám dospelých FK Čadca (76 €), Makov (200 €) a Veľký Blh (35 €). Zastavená činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov a pokút obratom zašlite na sekretariát SsFZ.

D-627 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcoch SsFZ č. 28-30/2011-12 na návrh sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9, DP 2-6 a v nadväznosti na D-610 rozširuje nepodmienečné zastavenie činnosti družstva dospelých FK Lutila o nedoplatok 1 000 € (Spravodajca č. 16/2011-12). Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatku obratom zašlite na sekretariát SsFZ.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

1.     Opakovane upozorňujeme R na povinnosť uhradiť poplatok za oneskorené Zaslanie zápisov o stretnutí:   Pšenák (S. Bystrica – Terchová), Guži (Tornaľa – Hriňová), Bušo (K. Lúčka – Podvysoká), Kučera (Hrnč.Ves – Nenince), Gonda (Fiľakovo – R. Sobota), Šimko (Zvolen – D. Kubín), Staškovan (L. Lúčka – Hôrky), Staškovan (Radoľa – Zborov), Bušo (Zákamenné – Liesek), Behančín (Belá – O. Veselé), Staškovan (Radoľa – Makov).   KR menovaným ukladá zaplatiť poplatok vo výške 7,-€ do 10 dní od prvého zverejnenia v Spravodajcovi SsFZ na účet SsFZ. Do poznámky uviesť KR a fotokópiu o úhrade zaslať elektronickou poštou členovi KR p. Fajčíkovi - e-mail: miroslav.fajcik@spp-distribucia.sk. O splnení uvedených povinností zo strany R bude na najbližšom zasadnutí informovať hospodár KR.

2.     Oznamujeme R a DZ všetkých súťaží SsFZ predbežný termín a miesto konania zimného seminára  - 16. – 18. marca 2012  v Liptovskom Mikuláši.

3.     SFZ zavádza informačný systém slovenského futbalu - verejný portál ( ISSF ), do ktorého sa nahrajú, resp. už sa nahrávajú kompletné údaje o hráčoch, kluboch, rozhodcoch, delegátoch, atď..... ). V tomto období sú na rade rozhodcovia a delegáti. K tomuto účelu je nutné v tomto období pripraviť kompletné podklady k evidencii všetkých rozhodcov a delegátov za jednotlivé RFZ a ObFZ  ( do databázy sa musia dostať komplet údaje ). Žiadame všetkých rozhodcov a delegátov SsFZ o vyplnenie a podpísanie   „ Evidenčných  listov „               do 31. januára 2012. Zverejnenie údajov v ISSF ( verejný webový portál ) podmienil SFZ súhlasom dotknutých osôb. K tomuto účelu sa vytvorili nové registračné formuláre / evidenčné karty rozhodcu a delegáta, ktoré sú tiež k stiahnutiu na webe SsFZ v sekcii Komisia rozhodcov a delegátov v časti materiály: http://www.futbalsfz.sk/rozhodcovia/dokumenty.html

      Aj keď ide o formulár v pdf formáte, umožňuje vpisovanie údajov na počítači. Vypísaný formulár však nie je možné uložiť,vždy Vám uloží len čistú verziu bez údajov, čo znamená, že po vypísaní si ho k zachovaniu údajov treba vytlačiť. Druhou možnosťou je vytlačenie čistého formulára a údaje vypísať ručne ( použiť sa môžu obe možnosti,       ručná forma samozrejme predpokladá zjavnú čitateľnosť ). 

      Vytlačený a vypísaný formulár / registračná karta rozhodcu a delegáta musí byť parafovaná dotknutou      osobou, ktorá podpisom súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Bez podpisu dotknutej osoby je formulár neplatný, údaje nebude možné   zverejniť. Žiadame  Vás o vypísanie formulára, vytlačenie, podpísanie a jeho následné neodkladné      zaslanie poštou, alebo osobným doručením na sekretariát SsFZ: Sekretariát SsFZ, Partizánska 93, 975 84    Banská Bystrica. 

4.     V súvislosti so zasielaním evidenčnej karty rozhodcu s DZ upozorňujeme, že nie je potrebné zasielať aj

fotografiu. Na základe informácie od pracovníkov zabezpečujúcich podklady do ISSF, boli viaceré z doteraz predložených fotografií na tento účel nepoužiteľné. Z tohto dôvodu zabezpečí sekretariát SsFZ na zimný seminár v L. Mikuláši profesionálneho fotografa. To znamená, že fotografiu zašlú už len R a DZ, ktorí sa nemôžu zúčastniť zimného seminára. Fotografie zaslať na: futbal@ssfz.sk.

5.     KR upozorňuje R a DZ, že napriek niekoľkokrát sa opakujúcemu oznamu a už uplynulému termínu na zaslanie (doručenie) neeviduje KR doteraz dotazník od:
- rozhodcov: Balázsik T, Králik, Krajči, Lauer, Mačuda, Nedbal, Šefraník, Šulgan, Žiak, Balázsik D, Beňo Berta Harezník, Havko, Hlaváčik, Hlinica, Hranica, Hronček, Chovanec, Chrien, Katrenčík, Kmeť, Krkošová, Mihálik, Osvald, Paulíková, Pšenák, Rajniak, Rojček, Sitár, Spišák, Supuka, Urban, Vojvoda, Žabka . Lepieš a Kuriš – doručili nepodpísaný dotazník.

6.     Zasadnutie KR sa uskutoční 23. 2. 2012 o 16.00 v L. Mikuláši.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.      V rámci projektu ISSF (Informačný systém slovenského futbalu) prebieha elektronická preregistrácia všetkých trénerov Slovenska. K tomuto účelu žiada TMK SsFZ všetkých trénerov SsFZ o  vyplnenie a zaslanie dotazníov – evidenčných kariet trénerov najneskôr do 29.2.2012. Na stránke www.futbalsfz.sk v sekcii Dokumenty / Tréneri a vzdelávanie  / Dokumenty / Registračný formulár tréneri  je formulár evidenčnej karty trénera v pdf formáte. Formulár odporúčame vypisovať v PC (nie rukou). Vypísanú a vytlačenú evidenčnú kartu trénera musí podpísať zaevidovaná osoba. Vyplnené  a podpísané dotazníky – evidenčné karty trénerov zašlite poštou na SsFZ  ( SsFZ, Peter Štefaňák, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica) resp. osobným doručením. Súčasťou dotazníka je dodanie fotografie trénera v elektronickom formáte v minimálnom rozmere 800x600 px, 150 DPI. Fotky trénerov (názav fotky je priezvisko-meno) zašlite elektronicky na e-mail: jan.gregus@futbalsfz.sk

2.      TMK SsFZ vyhotovila Prehľad o platnosti a predkladaní trénerských licencií v súťažiach SsFZ v jesennej časti súťažného ročníka 2011/2012. Materiál nájdete na stránke SsFZ v časti KOMISIE – TMK – materiály. Tento dokument má informatívny charakter pre FK (možnosť nápravy daného stavu). Pprípadné sankcie, po prerokovaní prehľadu za celý súťažný ročník vo VV SsFZ udelí DK SsFZ až po ukončení súťažného ročníka.

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

Upozorňuje FK Lutila, že do dnešného dňa neeviduje doklad o úhrade poplatku 1.000 € (Spravodajca č. 16/2011-12).

Doklad o úhrade poplatku predložte na sekretariát SsFZ najneskôr do 8.2.2012 pod následkom riešenia DK.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

2.      Matričné miesto na SsFZ upozorňuje funkcionárov FK, najmä ved. družstiev dospelých a dorastu, aby si pozorne prekontrolovali RP svojich hráčov a RP, ktorých platnosť skončila 31. 12. 2011 zaslali k výmene na adresu: SsFZ, Registrácia, Partizánska 93, 974 01 B. Bystrica: Podklady k výmene RP: čitateľne vyplnená prihláška k registrácii, výrazne označené výmena RP; kopia dokladu na overernie RČ (RL, OP, preukaz poistenca); fotografia hráča 4,5x3,5 cm, nie staršia ako 1 rok; RP po dobe splatnosti; doklad o úhrade poplatku vo výške 4 € za jedného hráča, v prípade viacerých žiadostí o výmenu z jedného FK uhradiť jedným PP SsFZ. Upozorňujeme funkcionárov, aby si túto agendu nenechávali na obdobie tesne pred zahájením jarnej časti, lebo matričné miesto nedokáže vybaviť enormné množstvo žiadosti. Uprednostníme výmenu RP spojenú s matričným úkonom a upozorňujeme, že poplatok za výmenu RP na počkanie je 10 € á 1 RP. Židame sekretárov ObFZ informovať o uvedených skutočnostiach prostredníctvom svojich ÚS, funkcionárov FK vo svojej pôsobnoti.

3.      Žiadame ObFZ LC upozorniť FK Buzitka, že SsFZ doteraz neeviduje doklad o úhrade nedoplatku za činnosť spojenú s úhradou R a DZ v jarnej časti súť. roč. 2010/11 vo výške 173 €. Úhradu zaslať na č. účtu 0305642565/0900.

4.      Upozorňujeme funkcionárov FK, že SFZ má nové číslo účtu : 5017019990/0900 v SLSP. Vzhľadom na to, že ešte nemáme na sekretariáte SsFZ k dispozícii pretlačené poštové poukazy s novým číslom účtu je potrebné, najmä pri podávaní matričných úkonov na Matriku SFZ, použiť nepredtlačený poštový poukaz (dostupný na každej pošte) s uvedením nového účtu SFZ. V opačnom prípade Matrika SFZ matričný úkon nezrealizuje .

5.      Vzhľadom na vývoj a implementáciu projektu Informačného systému Slovenskéh futbalu (ISSF) dodporučujeme funkcionárom FK preštudovať si verejne dostupné informácie k tomuto projektu, nakoľko tento projekt zásadným spôsobom pomôže modernou formou zefektívniť ich dennú futbalovú agendu. Z klubového pohľadu je súčinnosť klubov strategicky dôležitá a preto by bolo vhodné si predmetnú dokumentáciu riadne naštudovať, poprípade pripomienkovať cez osobu p. Letka, Výkonného manažéra projektu (projektovy email je issf@futbalnet.sk). Všetky dostupné dokumenty sú v PDF forme dostupné na www stránke projektu http://www.futbalsfz.sk/issf . Nájdete tu vždy najnovšie Správy, Dokumenty (odporúčame preštudovať a pripomienkovať), Odkazy a Kontakty. Obzvlášť upozorňujeme na Dokumenty: Prezentácia projektu ISSF a Procesné listy. Stránka projektu ISSF je tiež prístupná cez hlavné menu na stránke http://www.futbalsfz.sk - v časti Projekty - podmenu ISSF. Upozorňujeme, že v Projektoch nájdete aj Strategický plán SFZ a tiež www stránku venovanú Novelizácii noriem SFZ.