9. 12. 2011

Spravodajca č. 23/2011-12

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-608 Na základe kap. XVIII. bod 7 RS 2011/12 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9, 2-6 a v nadväznosti na D-572 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 08.12.11 a udeľuje pokutu po 20 € + 10 € za prerokovanie previnenia (neuhradenie faktúry za odmeny R a DZ za mesiac august 2011 do 30.11.11) družstvu FK Dolný Kubín SD (459 €). Zastavená činnosť družstva trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatku a pokuty obratom zašlite na sekretariát SsFZ.

D-609 Na základe kap. XVIII. bod 7 RS 2011/12 (neuhradenie faktúr za odmeny R  a DZ za mesiac september 2011), Spravodajcov č. 20 – 22/2011-12 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK na úhradu nedoplatkov v termíne do 31.12.11 pod následkom nepodmienečného zastavenia činnosti družstva (resp. rozšírenia rozsahu zastavenej činnosti o ďalší nedoplatok) podľa DP 2-9 a udelenia pokuty podľa DP 2-6 za nesplnenie si povinnosti v zmysle RS 2011/12. Jedná sa o družstvá FK Dukla Banská Bystrica MŽ (829 €), Čierne dorast (162 €), Dolný Kubín SD (609 €), MŠK Rimavská Sobota SD (427 €), Sielnica dorast (70 €) a Zvolen SD (632 €).  Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ.

D-610 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcovi SsFZ č. 19 – 22/2011-12 na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 08.12.11 za neuhradenie pokút a poplatkov družstvám dospelých FK Turany (14 €), Fiľakovo (7+7 €), Sučany (60 €), Hliník n. Hr. (110 €), Oravská Jasenica (60+14 €), Bytča (510 €), Predmier (444 €), Čebovce (110 €), Rudinská 174 €), Nenince (110 €), Sásová (60 €), Lutila (14 €), Príbelce (7 €), Hrnčiarska Ves (60 €), Selce (74 €), Kotrčina Lúčka (14 €), Rajec (7 €), Nová Baňa (14 €), Čadca (14 €), Skalité (260 €) a Trstená (7 €). Zastavená  činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte číslo Spravodaja SsFZ, resp označenie nedoplatku. Prípady nezrovnalostí riešte s HK SsFZ, ktorá  predložila DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami.

D-611 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcovi SsFZ č. 19 – 22/2011-12 na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 08.12.11 za neuhradenie pokút a poplatkov družstvám FK Fiľakovo (3 €), MFK Banská Bystrica (9 €) – všetko družstvá SD, Biely Potok (6 €), Dolný Hričov (10+14 €), Oravská Jasenica (6 €) – všetko družstvá dorastu a Zákamenné SŽ (10 €). Zastavená činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte číslo Spravodaja SsFZ, resp označenie nedoplatku. Prípady nezrovnalostí riešte s HK SsFZ, ktorá  predložila DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami.

D-612 Na základe rozhodnutia Výkonného výboru SsFZ na zasadnutí dňa 11.11.11, DK v zmysle čl. 14 DP začína disciplinárne konanie voči Jaroslav Dobroň R a dňom 08.12.11 nepodmienečne zastavuje menovanému výkon funkcie. DK žiada KR SsFZ o predloženie návrhu trestu v zmysle DP 3-4c.

D-613 Na základe videozáznamu zo stretnutia V. ligy skupina B dospelých Vrútky-Dúbrava, DK žiada v termíne do 14.12.11 Michal Uhorskai R o predloženie písomného vyjadrenia k správnosti popisu priestupku vylúčeného hráča Vladimír Kačalka 830308 Dúbrava v zápise o stretnutí. Menovaný zároveň uvedie dôvod prepisu priestupku z „udretie“ na „vrazenie“ v zápise o stretnutí a osobu, ktorá žiadala o prepis priestupku.

D-614 Na základe videozáznamu zo stretnutia V. ligy skupina B dospelých Vrútky-Dúbrava, DK žiada v termíne do 14.12.11 Jozef Marek DZ o predloženie písomného vyjadrenia k správnosti popisu priestupku vylúčeného hráča Vladimír Kačalka 830308 Dúbrava v zápise o stretnutí a v správe DZ. Menovaný zároveň uvedie dôvod prepisu priestupku z „udretie“ na „vrazenie“ v zápise o stretnutí a osobu, ktorá žiadala o prepis priestupku.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

1.     Opakovane upozorňujeme R na povinnosť uhradiť poplatok za oneskorené Zaslanie zápisov o stretnutí:   Pšenák (S. Bystrica – Terchová), Ježík (K.N.Mesto – Čadca), Majerčík (Čadca – D. Kubín), Guži (Tornaľa – Hriňová), Gonda (Fomat MT – MFK BB), Bušo (K. Lúčka – Podvysoká), Kučera (Hrnč.Ves – Nenince), Gonda (Fiľakovo – R. Sobota), Šimko (Zvolen – D. Kubín), Ježík (Predmier – Sučany), Staškovan (L. Lúčka – Hôrky), Staškovan (Radoľa – Zborov), Bušo (Zákamenné – Liesek), Dibdiak (Dlhá – Mojš), Behančín (Belá – O. Veselé), Havran (Tornaľa – Lučenec), Staškovan (Radoľa – Makov).   KR menovaným ukladá zaplatiť poplatok vo výške 7,-€ do 10 dní od prvého zverejnenia v Spravodajcovi SsFZ na účet SsFZ. Do poznámky uviesť KR a fotokópiu o úhrade zaslať elektronickou poštou členovi KR p. Fajčíkovi - e-mail: miroslav.fajcik@spp-distribucia.sk. O splnení uvedených povinností zo strany R bude na najbližšom zasadnutí informovať hospodár KR.

2.     Oznamujeme R a DZ všetkých súťaží SsFZ predbežný termín a miesto konania zimného seminára  - 16. – 18. marca 2012  v Liptovskom Mikuláši.

 

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.      Sekretariát upozorňuje FK, že doteraz neevidujeme platby faktúr R a DZ za mesiac oktober, resp. november od FK: Dukla BB fa 300 – 1228 €; Blatnica fa 302 – 33 €; Cinobaňa fa 306 – 121 €; D. Kubín fa 311 – 740 €; Dudince fa 312 – 86 €; Hôrky fa 318 – 66 €; Kremnička fa 325 – 401 €; MFK L. Mikuláš fa 329 – 854 €; Lučenec fa 331 – 394 €; O. Lesná fa 335 – 33 €; ŽP Podbrezová fa 338 – 1219 €; Radzovce fa 340 – 48 €; MŠK R. Sobota fa 341 – 424 €; Tempus RS fa 342 – 283 €; MFK Ružomberok fa 343 – 1 242 €; Sielnica fa 344 – 100 €; Stožok fa 348 – 101 €; Trnava hora fa 350 – 86 €; Zborov fa 355 – 119 €; Zuberec fa 356 – 86 €; Zvolen fa 357 – 756 €. Uvedené faktúry žiadame uhradiť do 31. 12. 2011. Zároveň upozorňujeme FK Sokol Tr. Hora, aby faktúry uhrádzali zásadne na č. účtu, ktoré je uvedené na faktúre a nezabudli uviesť VS, resp. č. faktúry.

2.      Sekretariát rozosiela v najbližších dňoch vyúčtovanie zálohových platieb na úhradu činnosti R a DZ za rok 2011, postupne podľa jednotlivých súťaží. V prípade, že podľa vyúčtovania vychádza nedoplatok – tento je potrebné do 10 dní od obdržania vyučtovania uhradiť na č. účtu 0305642565/0900 a uviesť aktuálny VS. V prípade preplatku, bude tento sekretariátom do 10 dní zaslaný na účet FK, ktorý je uvedený v RS SsFZ 2011/12. V prípade, že číslo účtu FK nie je uvedené správne, alebo že bolo zmenené, prípadne nie je v RS SsFZ uvedené, kontaktujte sekretariát SsFZ. Všetky zmeny, opravy a nahlásenia účtov však musia byť zaslané na sekretariát SsFZ písomne – potvrdené štatutármi FK.

 

 

Halová sezóna mládeže

 

10. 12. 11 o 9.00-16.00 – SŽ – ŠH Badín: Tokár, Poláček, Majer

17. 12. 11 o 9.00-16.00 – MŽ – ŠH Martin: Tilesch, Scherer

 

Pohár J. Vengloša

16. – 17. 12. 11 ŠH Štiavničky BB: Tokár, Poláček