18. 11. 2011

Spravodajca č. 20/2011-12

 

Výkonný výbor (predseda Jozef Paršo)

VV, na uzasadnutí 11. 11. 11 v B. Bystrici okrem iných prejednal v odvolacom konaní:

a)     prerokoval odvolanieTJ Snaha Zborov n. Bystricou voči rozhodnutiu DK, zverejneného v Spravodajcovi č. 14/2011-12 pod D-358. VV v zmysle čl. 27 odst. c DP zrušil rozhodnutie DK o udelení pokuty vo výške 50 €, udelený na návrh KM pre FK Zborov. Šetrením bolo istené, že  k vedomému porušeniu PF a SP zo strany družstva dorastu FK Zborov nedošlo. VV zároveň uložil KR na najbližšom zasadnutí prejednať nedôslednosť R Jaroslava Dobroňa v uvedenom MFS pri popise predčasného ukončenia MFS v zápise o stretnutí. Uhradená pokuta vo výške 50 € a preplatok za odvolanie 30 € sa vracia FK Zborov.

b)     prerokoval odvolanie OŠK Bešeňová voči rozhodnutiu DK SsFZ, uvedeného v Spravodajcovi č. 16/2011-12 pod D-452. VV v zmysle čl. 27 odst. d zmenil rozhodnutie DK  o výške pokuty, ktorá bola pôvodne na návrh KR SsFZ stanovená na 300 €. VV na základe šetrenia odvolania a zistenia rozsahu porušenia RS SsFZ 2011/12 stanovuje výšku pokuty na 150 €. Rozdiel 150 € a odvolací vklad 30 sa vracia FK Bešeňová.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.     ŠTK SsFZ schválila všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie družstiev dospelých v jesennej časti súťažného ročníka 2011/2012.

2.   Vyhodnotenie jesennej časti súťažného ročníka 2011/2012 je zverejnené na stránke SsFZ v časti – Komisie – ŠTK – Materiály – Štatistické údaje ŠTK 2011/2012. 

3.   Začiatok jarnej časti súťažného ročníka 2011/2012 je stanovený na 25. marca 2012 s UHČ o 15,00 hod.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.      Schvaľuje výsledky MFS súťaží mládeže, ktoré sa odohrali v jesennej časti súť. roč. 2011/12. Tabuľky po skončení jesennej časti, poradie strelcov jednotlivých súťaží nájdete na web stránke SsFZ.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-572 Na základe kap. XVIII. bod 7 RS 2011/12 (neuhradenie faktúr za odmeny R  a DZ za mesiac august 2011), Spravodajcu č. 17/2011-12 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK na úhradu nedoplatkov v termíne do 30.11.11 pod následkom nepodmienečného zastavenia činnosti družstva podľa DP 2-9 a udelenia pokuty podľa DP 2-6 za nesplnenie si povinnosti v zmysle RS 2011/12. Jedná sa o družstvá FK Dolný Hričov dorast (70 €), Dolný Kubín SD (459 €), Kremnička SD (127 €), Lučenec SD (300 €) a Trnava Hora dorast (105 €). Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

1.     Opakovane upozorňujeme R na povinnosť uhradiť poplatok za oneskorené Zaslanie zápisov o stretnutí:  Drozd (Kotešová – Bánová), Pšenák (S. Bystrica – Terchová), Ježík (K.N.Mesto – Čadca), Majerčík (Čadca – D. Kubín), Guži (Tornaľa – Hriňová), Gonda (Fomat MT – MFK BB), Bušo (K. Lúčka – Podvysoká), Kučera (Hrnč.Ves – Nenince), Gonda (Fiľakovo – R. Sobota), Šimko (Zvolen – D. Kubín), Ježík (Predmier – Sučany), Staškovan (L. Lúčka – Hôrky), Staškovan (Radoľa – Zborov), Bušo (Zákamenné – Liesek), Dibdiak (Dlhá – Mojš), Behančín (Belá – O. Veselé), Havran (Tornaľa – Lučenec), Staškovan (Radoľa – Makov).   KR menovaným ukladá zaplatiť poplatok vo výške 7,-€ do 10 dní od prvého zverejnenia v Spravodajcovi SsFZ na účet SsFZ. Do poznámky uviesť KR a fotokópiu o úhrade zaslať elektronickou poštou členovi KR p. Fajčíkovi - e-mail: miroslav.fajcik@spp-distribucia.sk. O splnení uvedených povinností zo strany R bude na najbližšom zasadnutí informovať hospodár KR.

2.     Program Talent - Mentor sa uskutoční v Rajeckých Tepliciach v dňoch 25. - 27 .11. 2011. Program a pozvánky budú zaslané elektronickou poštou.

3.     Predbežný termín pracovného stretnutia KR a predsedami KR ObFZ je dňa 1. 12. 2011 v Penzióne Daniela v Rajeckých Tepliciach.

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.Všetky nedoplatky FK boli prejednané dňa 10.11.2011  HK- SsFZ. Doteraz nevyrovnané sú nedoplatky FK:
3-Liga

Fiľakovo s.č.13-7 €  , Turany  s.č.18-14 €  ,Čadca s.č.18-14 €

4-Liga

Sučany  s.č.11-60 € ,  Hliník n.H.  s.č.13-110 € ,  Č.Balog    s.č.15-7 € ,  O.Jasenica  s.č.15-60 € , Bytča s.č.15-10 € , Jesenské s.č.16-60 € , Predmier    s.č.16-7 €, s.č.17-327 € , s.č.18-110 €  , Málinec s.š.16-14 € ,Tvrdošín   s.č.18-7 €

5-Liga

 Čebovce  s.č.12-110 € , S.Bystrica     s.č.18-117 €,  Rudinská  s.č.16-7 €,s.č.17-167 €,Nenince  s.č.18-110 €  ,Pliešovce  s.č.17-60 €,Sásová   s.č.17-60 € , utila   s.č.17-14 € ,Ludrová   s.č.18-7 €, Príbelce s.č.18-7 € ,Hrnčiarska Ves  s.č.17-60 €,Hajnačka   s.č.18-7 € ,Selce  s.č.17-60 €,s.č.18-14 €  ,Kotrčina Lúčka  s.č.18-14 € , Rajec  s.č.18-7 €    

Dorast-

Bytča  s.č.12-3 € , Fiľakovo s.č.13-3 € , Klín   s.č.13-3 € , H.Hámre s.č.13-217 € , Z.Poruba  s.č.15-3 € , Vrútky  s.č.15-60 € , Čierne  s.č.17-6 €, Kováčová  s.č.17-3 € , Staškov  s.č.18-14 € , Biely Potok  s.č.18-6 € , Dolný Hríčov s.č.18-10 €, Halič  s.č.18-10 € ,

Starší Žiaci

Zakamenné   s.č.18-10 €

HK-SsFZ nariaduje  uvedené nedoplatky uhradiť oddielom do 30.11.2011 pod následkom  disc. riešenie DK SsFZ

2. Medzioddielové nedoplatky po splatnosti k 10.11.2011 HK SsFZ eviduje:

Tatran Oravské Veselé  pre FK Biely Potok – DORAST  V. liga  357,30 €.

HK-SsFZ nariaduje  uvedený nedoplatok uhradiť oddielu do 30.11.2011 pod následkom  disc. riešenie DK SsFZ

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.     Zasadnutie Rady SsFZ sa uskutoční 25. 11. 2011 od 14.30 v penzióne Kremnička v B. Bystrici.

2.     Sekretariát SsFZ doteraz  neeviduje úhradu faktúr za mesiac september 2011 od FK: Dukla BB fa 240 – 829 €, Bzovík fa 245 – 35 €; Čierne fa 247 – 162 €; D. Kubín fa 251 – 609 €; Kremnička fa 265 – 381 €; Lučenec fa 271 – 630 €; MŠK R. Sobota fa 281 – 427 €; Tempus RS Fa 282 – 182 €; Sielnica fa 284 – 70 €; Teplička fa 288 – 81 €;; Trnava Hora fa 289 – 35 €; Zvolen fa 296 – 632 €. Uvdené faktúry žiadame uhradiť najneskôr do 24. 11. 2011 pod následkom pokračovania DK.

3.     Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, najneskôr do 22. 11. 2011 videozáznam (výhradne na DVD nosiči) z MFS: Predmier – O. Veselé (DK – opakovane).

 

Halová sezóna mládeže

 

26. 11. 2011 – 9.00-16.00 SŽ, šport. hala pri zimnom štadione v Martine (Tilesch – Scherer)

26. 11. 2011 – 9.00-16.00 ŠH Badín (Tokár – Majer)