21. 7. 2011

Spravodajca č. 3/2011-12

 

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.    Potvrdzovanie súpisiek družstiev pre jesennú časť súťažného ročníka 2011/2012 sa uskutoční výhradne v dňoch 28.7. a 4.8.2011 od 14,00 do 17,00 hod. na SsFZ.

2.    ŠTK schvaľuje zmenu termínu MFS 1. kola V. ligy C SásováMedzibrod dňa 6.8.2011 o 17,00 hod.

3.    Do dnešného dňa neevidujeme doklad o úhrade štartovného pre súťažný ročník 2011/2012 od FK : Kysucké Nové Mesto, Žiar n. Hronom, Kalinovo, Makov, Or. Jasenica, Jupie BB, Badín, Revúca, Podvysoká, Likavka, Bešeňová, Černová, Palúdzka, Klin, Selce, Sl. Ľupča, Hnúšťa, Čebovce, Nenince, Sklabiná.

4.    Žiadame FK L. Lúčka a FK Čadca o úhradu poplatku 10€ za predelegovanie R a DZ v stretnutiach jarnej časti 2010/2011 (Fiľakovo – L. Lúčka),(Čadca – Námestovo).

5.    Vyžrebovanie súťaží riadených ŠTK SsFZ je zverejnené na stránke SsFZ v časti TABUĽKY, kliknutím v príslušnej súťaži na rozpis (1 stĺpec).

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

  1. Oznamuje:

      Termínová listina:

a)   II. ligy SŽ a MŽ sk. A:

           1. kolo 1. 9. (štvrtok), 2. kolo 15. 9. (štvrtok), 3. kolo 20. 8., 4. kolo 27. 8., 5. kolo 3. 9., 6. kolo 10. 9., 7.             kolo 17. 9., 8. kolo 24. 9., 9. kolo 1. 10., 10. kolo 8. 10., 11. kolo 15.10., 12. kolo 22. 10., 13. kolo 29.10.

b)   III. ligy SŽ a MŽ sk. B

           1. kolo 1. 9. (štvrtok), 2. kolo 15. 9. (štvrtok), 3. kolo 20. 8., 4. kolo 27. 8., 5. kolo 3. 9., 6. kolo 10. 9., 7.             kolo 17. 9., 8. kolo 24. 9., 9. kolo 1. 10., 10. kolo 8. 10., 11. kolo 15.10.,

c)   III. ligy SŽ a MŽ sk. C a D:

     1. .kolo 20. 8., 2. kolo 28. 8., 3. kolo 3. 9., 4. kolo 10. 9., 5. kolo 17. 9., 6. kolo 24. 9., 7. kolo 1. 10., 8. kolo      8. 10., 9. kolo 15.010.

d)   I. ligy MŽ:

     1. kolo 1. 9., 2. kolo 20. 8., 3. kolo 28. 8., 4. kolo 3. 9., 5. kolo 10. 9., 6. kolo 17. 9., 7. kolo 24. 3., 8. kolo 1.   10., 9. kolo 8. 10., 10. kolo 15. 10., 11. kolo 22. 10., 12. kolo 29. 10., 13. kolo 15. 9.

e)   pridelené čísla družstvám I. ligy MŽ:

     1. Dukla BB, 2. Čadca, 3. Zvolen, 4. Juventus Žilina, 5. Ružomberok, 6. Jupie Podlavice, 7. Martin NE, 8. MŠK Žilina, 96. Žiar n. Hr. NE, 10. D. Kubín, 11. Podbrezová, 12. L. Mikuláš, 13. K. N. Mesto, 14.   Námestovo.

f)     účastníkom I. ligy MŽ, že Fomat Martin odhrá svoje doma hrané MFS v nedeľu UHČ na ÚT ZŠ Hurbanová, Martin,

g)   účastníkom I. ligy MŽ, že FK Žiar n. Hr. odohrá svoje doma hrané MFS v nedeľu UHČ.

  1. Nariaďuje odohrať MFS 1. kola:

a)   IV. ligy dorast sk. SEVER L. Hrádok – Stráňavy 1. 9. (štvrtok) o 14.30,

b)   V. ligy dorast sk. A Zborov – Belá 1. 9. (štvrtok) o 15.30,

c)   V. ligy dorast sk. B O. Veselé – Turany 1. 9. (štvrtok) o 14.30,

  1. Nariaďuje odohrať MFS 2. kolo V. ligy dorast sk. B O. Veselé – Lisková 15. 9. (štvrtok) o 14.30.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-4    Na základe čl. 6 bod 8 DP nahlasujeme príslušným ObFZ zostatky nepodmienečných trestov jednot-

         livcov zo súťažného ročníka 2010/2011 u družstiev FK, ktoré zostúpili do súťaží ObFZ, resp.

        jednotlivcov, ktorí prešli do vekovej kategórie družstiev FK v súťažiach ObFZ:

         Miroslav Polka 920911 Staškov 2 str.

         Matúš Dekrét 920922 Braväcovo 4 str.

         Martin Vanko 920403 J.Lehota 5 str.

         Martin Porubský 860830 Radvaň 1 str.

         Roman Štrba zdrav. Radvaň  3 str

         Tibor Béreš 860721 Záhorce 1 str.

         Gejza Farkaš 880318 Gemer 1 str.

         Štefan Gergely 830526 Gemer 1 str.

         Kálman Rostás 790910 Gemer 1 str.

         Ján Gombala 890915 Cinobaňa 3 str.

         Rastislav Časnocha 930108 Svrčinovec 2 str.

         Tomáš Dej 930202 Svrčinovec 3 str.

D-5    Na základe čl. 6 bod 8 DP nahlasujeme príslušným ObFZ podmienečné tresty jednotlivcov zo súťažného ročníka 2010/2011 u družstiev FK, ktoré zostúpili do súťaží  ObFZ, resp. jednotlivcov, ktorí prešli do vekovej kategórie družstiev FK v súťažiach ObFZ:

         Ján Turek 920518 D.Hričov 1SP do 30.9.11

         Peter Konušiak 880124 Varín 1SP do 30.9.11

         Ľubomír Hromada 680912 M.Čepčín 1SP do 30.9.11

         Martin Kordík 780317 Jasenie 2SP do 30.9.11

         Jakub Šmatlák 900817 M.Čepčín 2SP do 31.10.11

         Roman Bútor 920109 Klenovec 1SP do 31.10.11

D-6    Na základe čl. 6 bod 8 DP nahlasujeme SFZ zostatky nepodmienečných trestov jednotlivcov

         zo súťažného ročníka 2010/2011 prechádzajúcich do súťaží SFZ:

         Zvonislav Berky 920201 Ružiná 1 str.

         Andrej Glončák 950704 L.Mikuláš 2 str.

D-7    Na základe podkladov uvedených v Spravodajcovi SsFZ č. 2/2011-12, na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 21.7.11 za neuhradenie pokút a poplatkov týmto družstvám

         FK: Kalinovo (217 €), L.Štiavnica (7 €), Turany (117 €), Čadca (67 €), Žiar n.Hr. (10 €), Tvrdošín (7 €),

Bytčica (21 €), Skalité (545 €), Divín (56 €), Dúbrava (14 €), V.Blh (117 €), Predmier (10 €), Hliník n. Hr. (7 €), Badín (74 €), Rudinská (117 €), Ludrová (110 €), O.Veselé (28 €), Belá (ZA 7 €), Klin  (14 €), Sklabiná (7 €), Hrochoť (14 €), Čebovce (14 €), Trstená (7 €), Príbelce (14 €), Tornaľa (531 €) – všetko družstvá dospelých, K.N.Mesto (60 €), Badín (67 €), Lučenec (31 €) – všetko družstvá SD, Brusno (167 €), Hodr. Hámre (274 €), Predmier (60 €), Sihelné (3 €), Kováčová (74 €) – všetko družstvá dorastu, Fiľakovo (110 €), Tvrdošín (60 €), D.Kubín (60 €) – všetko družstvá MD, Oščadnica (6 €), Klin (6 €), Čierne (6 €), K. Lieskovec (3 €), Poltár (310 €) – všetko družstvá SŽ.

         Zastavená  činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov.

         Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade

         uveďte číslo Spravodajcu SsFZ, resp označenie nedoplatku.

         Prípady nezrovnalostí riešte s HK SsFZ, ktorá  predložila DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.      Na základe návrhu KR bol VV SsFZ, schválený za vedúceho obsadzovacieho úseku p. Jozef Balko , č. mob. 0903 523404, 0918 727 561, mail : soteko@stonline.sk a za vedúceho technického úseku p. Ľudovít Perašín , č. mob. 0907 818 200, mail: ludovit.perasin@gmail.com

2.      Pri prezentácií na seminári R a DZ , musí každý R zaradený na nominačnú listinu SsFZ   2011/2012, vyplniť evidenčný list , kde uvedie klubovú príslušnosť a odovzdá jednu svoju fotografiu o rozmere 3x4 cm.

3.      Rozhodca p. Majer je predvolaný na najbližšie zasadnutie KR , kde prinesie ukázať rozhodcovskú výstroj Atak .

4.      Upozorňujeme R, ktorí ešte nezaslali platby za výstroj firmy ATAK v. d., aby tak obratom urobili -suma – 156,- na číslo účtu: 6610704002/1111 (UniCredit Banka), var. symbol: 999, konšt. symbol 0008, do poznámky uviesť meno a priezvisko R. Výstroj, ktorú si jednotliví R objednali nad rámec spoločného balíka, uhradia pri doručení. Rovnako pri doručení obdržia aj doklad o zaplatení. Každý R je povinný zaslať rovnako obratom fotokópiu dokladu o uhradení elektronickou poštou hospodárovi KR p. Fajčíkovi, e-mail: miroslav.fajcik@spp-distribucia.sk.

5.       Povinnosť objednania a zaplatenia výstroje uvedenej v predchádzajúcom bode sa týka aj R – nováčikov, ktorých nahlásili jednotlivé ObFZ do súťaží SsFZ pre nový súťažný ročník 2011/2012.

6.      KR na svojom zasadnutí prerokovala a schválila návrhy zmien do Rozpisu súťaží SsFZ pre nový súťažný ročník ako aj v Zásadách pre činnosť R a DZ platné pre nový súťažný ročník, z ktorých okrem iného vyplývajú aj zmeny limitov pre fyzické previerky rozhodcov (platné už na FP v mesiaci september 2011):

III.liga  Rozhodcovia Projekt Talent    150m – 30s , 50m – 35s, 40m – 6,2s opakovane 6x

III.liga  Rozhodcovia  ostatní           150m – 30s, 50m -  40s, 40m – 6,4s opakovane 6x

IV.liga  Rozhodcovia do 30r.             150m – 30s, 50m -  40s, 40m – 6,4s opakovane 6x

IV.liga  Rozhodcovia od 30r-40r         150m – 35s, 50m -  40s, 40m -  6,4s opakovane 6x

IV.liga  Rozhodcovia nad 40r            150m – 40s, 50m -  40s, 40m -  6,6s opakovane 6x

V.liga  Rozhodcovia do 30r               150m – 30s, 50m -  40s, 40m -  6,4s opakovane 6x

V.liga  Rozhodcovia od 30r-40r         150m -  35s, 50m -  40s, 40m -  6,6s opakovane 6x

V.liga  Rozhodcovia nad 40r             150m -  40s, 50m -  40s, 40m -  6,8s opakovane 6x

Rozhodcovia ktorí sa budú chcieť zúčastniť licenčného seminára P pre rozhodovanie v SFZ, budú musieť absolvovať osobitne test s limitami 150m za 30s a chôdza 50m za 35s, 24 opakovaní, (12 okruhov/400m) krátky beh 40m za 6,2s- 6x a 1min. oddych medzi behmi. Úplné znenie bude po zapracovaní zmien a doplnkov zverejnené na webovej stránke SsFZ.

7.      Letný seminár rozhodcov a delegátov SsFZ sa uskutoční v piatok 5. 8. 2011 na Právnickej fakulte UMB ul. Komenského 20 v Banskej Bystrici. Prezentácia účastníkov prebehne od 14,30 do 15,15 hod. Program bude zverejnený na webovej stránke SsFZ. Predpokladané ukončenie seminára o 18,30 hod. Účasť všetkých rozhodcov a delegátov zaradených na nominačnú listinu SsFZ 2011/2012 je povinná.

8.      Ospravedlnenia R: Petrák 5.8.-seminár + soboty, Labuda  celý august 2011, L. Szabo 13.-14.8 a 27.8- 28.8.2011, Jakubjak  celý august 2011, T. Staník 5.8.- seminár a 6-7.8.2011, M. Poliak –soboty do konca jesene,  R. Kuriš 5.8. –seminár  30.7. – 12.8.2011, J. Žeriava 13.8. – 14-8. a 27.8. – 28.8.2011, J. Kollár  6.8, 13.8, a 20.8. – 21.8.2011, J. Hreus 13.8 – 21.8.2011,  L. Pšenák 27.8, 10.9, 17.9 – 18.9., 22.10., a 5.11.2011, M. Jurička 20.8 a 28.8.2011, P. Hrtús 6.8. -7.8., 13.8 -14.8.2011 a prac dni okrem piatkov, Jozef Čuboň 6.8.2011, P. Juríček – nedelegovať v prac. dni,  P. Jodas 13.8, 27.8., 11.9, 24.9.,  9.10.2011 a22.10.2011, štvrtky – 1.9., 15.9. P. Švec 5.8.-seminár a 6.8.2011, M. Ďuriník 27.-28.8.2011, R. Močiliak –nedelegovať v prac. dni a soboty, M. Uhorskai 20.8 – 21.8. a 27.8.- 28.8.2011. J. Fáber – nedelegovať v sobotu do 12.oo hod. Paňko –soboty-13.8., 20.8, 27.8., 3.9., 17.9., 25.9., 1.10., 15.10, 22.10, a29.10. Čambora – 6.8., 13.8., a 28.8-29-8.2011. M. Očenáš -13.8.2011, Tisoňová 2.8. – 16.8.2011.

9.      Ospravedlnenia DZ: Kolibáč 21. 7. – 15. 8. 11, Truban 29. 7 – 11. 8. 11,  Balko 3. – 11. 8. 11, Bella 13. 8., 27. – 28. 8. 11, Turňa soboty a pracovné dni.

 

Trenersko-metodická komisia (predseda Vojtedch Kováč)

TMK SsFZ bude v roku 2011 v súlade s pravidlami získanej akreditácie MŠ SR pre vzdelávanie trénerov organizovať nasledovné akcie:

jún – august 2011

3 odborné trénerské semináre pre trénerov mládeže SsFZ (3 x po 25 trénerov kategórie dorast, žiaci a prípravka) – výber trénerov na návrhy TMK ObFZ (po 2 trénerov) – rozsah 16 hodín (10 hod. teória / 6 hod. prax)  - 2 dni – pobytové náklady (strava, ubytovanie) hradí SsFZ

november 2011 – marec 2012  

2 školenia trénerov 3. triedy / UEFA B licencie (2 x 20 poslucháčov) pre držiteľov trénerskej IV.triedy /C licencie (podmienka) v rozsahu 150 hodín (3 x po 3 dni všeobecná a špeciálna časť + 40 hod. TJ + vedenie zápasov vo vlastnom klube + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú 190.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného) Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do14. septembra 2011 na priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

november 2011 – marec 2012  

1 školenie trénerov 3. triedy / UEFA B licencie (1 x 20 poslucháčov) pre bývalých a súčasných hráčov 1. a 2. najvyššej slovenskej súťaže (minimálne 50 ligových štartov) – 4. trieda C licencia nie je podmienkou; v skrátenom rozsahu 120 hodín (3 x po 3 dni všeobecná a špeciálna časť + 10 hod. TJ + vedenie zápasov vo vlastnom klube + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú 160.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného) Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do14. septembra 2011 na priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

november 2011 – doškoľovací seminár pre trénerov 4. triedy / C licencie, 3 triedy UEFA B licencie, 2. triedy B resp. UEFA A licencie a 1. triedy A licencie v rozsahu 8 hodín (1 deň) . Bližšie informácie a pokyny budú uvedené v ÚS SsFZ začiatkom októbra 2011

november 2011 - rekvalifikačný seminár pre trénerov 3. triedy / C licencie na získanie UEFA B licencie v rozsahu 12 hodín teória (1 deň) + 6 hod. prax v klube). Bližšie informácie a pokyny budú uvedené v ÚS SsFZ začiatkom októbra 2011

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila

1.      Zasadnutie sa uskutoční 5. 8. 11 (piatok) od 10.00 v zasadačke SsFZ. Účasť všetkých členov je nutná.

2.       Schvaľuje opakovaný prestup Le Roman 851015 Žarnovica – Župkov podľa čl. 11 bod 2/a. Žiadame MFK Žarnovica o zaslanie RP do 25. 7. 2011 na SsFZ.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.     Žiadame FK, ktorých len družstvo (á) mládeže štartujú v súť. SsFZ a SFZ, aby faktúry (za jún), ktoré  sú zasielané v týchto dňoch uhradili v termíne vyznačenom na faktúre. V prípade akýchkoľvek problémov (neobdržali faktúru a pod.) ihneď kontaktovali sekretariát SsFZ. Zároveň upozorňujeme FK mládeže, že servisný poplatok (náklady spojené so zabezpečovaním odmeňovania R a DZ prostredníctvom SsFZ) bol súčasťou II. faktúry (za máj), ktorá bola zaslaná do 16. 6. 2011. Dôrazne upozorňujeme, aby pri platbe uviedli bezpodmienečne variabilný symbol -  buď č. faktúry, alebo číslo pod ktorým je FK uvedený v prehľade k fakturácii za R a DZ (príloha fa), ideálne je zaslať (faxom, e-mailom) doklad o úhrade na SsFZ.

2.     Žiadame FK v pôsobnosti SsFZ, ktorých družstvá dorastu a dospelých sú zaradené v súť. SsFZ a ObFZ, aby podklady k zaregistrovaniu hráčov, prechádzajúcich z kategórie žiakov do kategórie dorastu zasielali na Matričné miesto SsFZ B. Bystrica do 6. 6. 2011. Náležitosti k registrácii:

      - vyplnená prihláška k registrácii (vo všetkých kolonkách strojom, alebo paličkovým písmom, presná adresa         žiadateľa aj PSČ, súhlas rodičov)

      - farebná fotografia – 4,5x3,5 cm – nie staršia ako 1 rok

      - kópia dokladu na overenie rodného čísla (RL, OP, preukaz poistenca)

      - doklad o úhrade poplatku vo výške 4 € za jedného hráča, zásadne poštovým poukazom s pretlačou SsFZ,   

        v prípade viacerých žiadateľov možnosť uhradiť jedným poukazom.

      Zároveň upozorňujeme na povinnosť zaslať (prikladať k žiadostiam) žiacky preukaz takýchto

      hráčov.

      Jedná sa o hráčov narodených od 1. 1. 1996 do 31. 12. 1996. Podľa horeuvedeného nepredkladajú podklady na    SsFZ ale SFZ FK: Dukla BB, MŠK Žilina, MFK Ružomberok, LAFC Lučenec, MFK D. Kubín, MŠK R. Sobota, MFK    Tatran L. Mikuláš, ŽP Podbrezová, MFK Lok. Zvolen, Sokol D. Ždaňa, Baník Ružiná, Jupie BB Podlavice, MŠK      Fomat Martin, od 1.7.2011 aj MŠK Námestovo a ŠK Kremnička.