19. 2. 2010

Spravodajca č. 30/2009-10

 

Športovo – technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.       Upozorňujeme FK že schválené výnimky hracích dní a časov, ktoré sú uvedené v RS 2009/2010 platia počas celého súťažného ročníka, alebo až do odvolania. Zmeny hracích dní a časov uverejnené v Spravodajcoch SsFZ /ŠTK, KM/ platia len na príslušnú časť súťažného ročníka jeseň 2009/2010. Z toho dôvodu upozorňujeme funkcionárov FK aby si uvedené výnimky dní a časov pre jarnú časť súťažného ročníka 2009/2010 uplatnili písomne najneskôr do 4. marca. 2010. Všetky takto uplatnené zmeny hracích dní a časov budú uverejnené v Spravodajcovi SsFZ  5. marca. 2010 a následne 12. marca. 2010.

2.       Z dôvodu aktualizácie  Pasportov futbalových štadiónov ktoré sú staršieho dáta resp. neaktuálne a v náväznosti na plnenie Licenčného systému SsFZ, žiadame všetky futbalové kluby dospelých a mládeže pôsobiace v súťažiach riadených SsFZ o zaslanie vyplneného novelizovaného tlačiva - Pasportizácia futbalového štadióna - na sekretariát SsFZ a to buď poštou resp. v elektronickej podobe v termíne do 1. 5. 2010. Aktuálny materiál bude zverejnený na web-stránke SsFZ v časti KOMISIE – ŠTK - Materiály. Následne upozorňujeme, že od nového súťažného ročníka 2010/2011 budú môcť FK hrať súťažné stretnutia len schválených hracích plochách podľa novej Pasportizácie.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.         Na základe RS SsFZ  2009/2010 schválené výnimky hracích dní a časov, ktoré sú uvedené pri vylosovaní v RS platia počas celého súťažného ročníka, alebo až do odvolania. Zmeny hracích dní a časov uverejnené v Spravodajcoch SsFZ /ŠTK KM/ platia len na príslušnú časť súťažného ročníka /jeseň/. Z toho dôvodu upozorňujeme funkcionárov FK aby si uvedené výnimky dní a časov pre jarnú časť súťažného ročníka 2009/2010 uplatnili písomne najneskôr do 4. marca. 2010. Všetky takto uplatnené zmeny hracích dní a časov budú uverejnené v Spravodajcovi SsFZ  5. marca. 2010 a následne 12. marca. 2010. Pri tejto príležitosti zároveň upozorňujeme FK, ktorých výnimky budú schválené KM SsFZ na zmenu v RS 2009/2010 časť II Termínová listina, hracie dni a časy,  bod 4b a tou je povinnosť informovať o tejto skutočnosti všetky FK, ktorých sa táto zmena dotýka.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

Rada SsFZ na svojom prvom zasadnutí dňa 19.12.2009 rozhodla o zastavení účinnosti rozhodnutí Disciplinárnej komisie SsFZ u previnení z jesennej časti ročníka 2009/2010 a z ročníka 2008/2009 v rozsahu:

1.       zastavuje účinnosť zostatkov nepodmienečných trestov jednotlivcov uložených na počet súťažných stretnutí  podľa čl. 10 bod 3 DP,

2.       zastavuje účinnosť zostatkov nepodmienečných trestov jednotlivcov uložených na počet súťažných    stretnutí  podľa prílohy 1 bod 13 DP(tresty za 4 a 8 ŽK hráčov),

3.       zastavuje účinnosť zostatkov podmienečných trestov jednotlivcov uložených na počet súťažných stretnutí podľa čl. 10 bod 11 DP,

4.       zastavuje účinnosť  zostatkov nepodmienečných trestov jednotlivcov, ktoré boli zmenené na základe žiadostí jednotlivcov na podmienečné podľa čl. 31 bod 2 DP,

5.       zahladzuje doteraz udelené a evidované ŽK, ktorými boli hráči v súťažiach dospelých napomenutí v jesennej časti ročníka 2009/2010,

6.       ponecháva v platnosti zostatky nepodmienečných trestov jednotlivcov uložených na časové obdobie podľa čl. 10 bod 4 DP,

7.       ponecháva v platnosti tresty udelené družstvám FK podľa prílohy 2 DP.

Z rozhodnutia Rady SsFZ vyplýva, že v súťažiach riadených SsFZ pred jarnou časťou ročníka 2009/2010 boli  zrušené zostatky všetkých trestov jednotlivcov, okrem trestov uvedených v bode 6. Evidencia ŽK v súťažiach dospelých bude vykonávaná len za jarnú časť ročníka 2009/2010.

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.      Zimné semináre R a DZ SsFZ sa uskutočnia v priestoroch Združenej strednej školy - Učilište poľnohospodárske, Demänovská cesta 669 Liptovský Mikuláš nasledovne: R+DZ III. liga 5. a 6.3.2010 (piatok, sobota) + vybraní R IV. a  V. ligy – Adamec, T. Krahulec, Ivanič, Janíček,  Ondrašina, P. Oružinský, Holas, Košarník, Nemček, Pilšáková, Očenáš, Weiss (účastnícky poplatok R a DZ III. ligy je 15 €). R + DZ IV. liga 6.3.2009 (sobota), R + DZ V. liga 7.3.2009 (nedeľa). Účasť všetkých R a DZ na seminároch je povinná a je podmienkou účinkovania R a DZ v jarnej časti 2009/2010, preto si  v dostatočnom predstihu zabezpečte svoje pracovné a súkromné záležitosti tak aby ste sa seminárov mohli zúčastniť. Nezúčastnení R resp. DZ uhradia v náhradnom termíne účastnícky poplatok 15 €. Program seminárov je zverejnený na web-stránke SsFZ (sekcia - komisie) aj s časmi prezentácie, preto všetkých žiadame o dochvíľnosť. Na seminároch každý rozhodca SsFZ uhradí príspevok 10 € na organizačné náklady KR SsFZ v roku 2010. Účastnícky poplatok, resp. príspevok uhradia všetci menovaní výhradne poštovým poukazom SsFZ, ktoré sú k dispozícii na každom ObFZ (do správy pre adresáta uvedú KR – príspevok, resp. poplatok), alebo prevodom na účet SsFZ č. 0050192944/0900. (uvedú konštantný symbol: 0558, variabilný symbol: 547025).

2.      Ospravedlnenia R:  Medveď 27.- 28.3.2010, Hlaváčik od 15.2.2010 PN, Lisická 17.2. – 5.3.2010, 27.3. – 28.3.2010, 6.4. – 8.4.2010, Sitarčík od 3.1.2010 do prihlásenia, Tapfer 13.3.2010, Riša 5. – 6.3.2010, Ploštica ZS a celá jarná časť, Berta soboty.   

 

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.      Žiadame MFK D. Kubín o zaslanie RP hráča Marek Magdiak 930312 na sekretariát SsFZ, najneskôr do 26. 2. 2009 pod následkom discipl. riešenia.

2.      Upozorňujeme bývalých členov MaK, aby do konštituovania novej komisie nevykonávali žiadne matričné úkony. FK zašlú prípadné podklady na Matriku SsFZ.

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.       Všetky nedoplatky oddielov boli prejednané 12. 11. 09 na HK. Doteraz nevyrovnané nedoplatky odd.: III. liga: T. Teplice S č. 13 – 517 €, S č. 20 – 140 €; Bytča S č. 17 – 514 €, S č. 20 – 30 €; S č. 20 – 30 €; Krásno S č. 20 – 30; Turany S č. 20 – 30 €; D. Ždaňa S č. 20 -30 €; N. Baňa S č- 20 – 30 €; IV. liga: K. Lieskovec S č. 11 – 74 €, S č. 13 1 024 €; Sučany S č. 12 – 60 €; Predmier S č. 12 – 410 €, S č. 18 – 217 €; Ďanová S č. 18 – 210 €, S č. 19 – 14 €, Divín S č. 19 – 410 €; V. liga: Sásová S č. 11 – 40 €, T. Štiavnička  S č. 19 – 7  €; Príbelce S č. 18 – 110 €;  dorast: Revúca S č. 12 – 61 €, S č. 13 – 14 €; Rajec S č. 14 – 6  €, S č. 17 – 6 €; Radoľa S č. 14 – 14 €; Raková S č. 20 – 3 €; Krásno S č. 20 – 3 €. HK nariadila uvedené nedoplatky oddielov uhradiť pod následkom discipl. konania.

2.       Medzioddielové nedoplatky po splatnosti k 12. 11. 09 HK eviduje:  TJ Černová pre Istrobanka Rajec v sume 42,4 € (IV. liga dorast sk. SEVER). HK nariaďuje uvedenému klubu uhradiť uvedenú sumu okamžite, pod následkom disciplinárneho konania. Fotokópiu o úhrade zašlite na sekretariát SsFZ.

3.       Na základe odvolania sa MFK Revúca voči výške faktúry a po jej prevedení, nariaďujeme FK Sklabiná túto prerobiť na sumu 277 € a zaslať MFK Revúca do 15. 12. 2009.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka).

1.       Sekretariát SsFZ obdržal na svoj účet zálohové platby od FK a následne uhradil na účty R a DZ náhrady, v zmysle RS za odvedené stretnutia v jesennej časti súťažného ročníka 2009/10. Po prekontrolovaní platieb od jednotlivých FK a úhrad vykonaných SsFZ zistil nasledovné preplatky resp. nedoplatky FK: Baník Ružiná – preplatok 20 € (nasledujúca 3. záloh. platba do 25. 3. 10 vo výške 1 040 €); Družstevník Ďanová preplatok 15 € (nasledujúca platba do 25. 3. 10 vo výške 685 €); Družstevník O. Jasenica – preplatok 15 € (nasledujúca platba do 25. 3. 10 vo výške 685 €); Baník Š. Bane – preplatok 50 € (1x neúčasť AR, nasledujúca platba do 25. 3. 10 vo výške 650 €); FK Predmier – nedoplatok 85 € (do 27. 3. 10 uhradiť 785 €); FK Trebostovo – nedoplatok 5 € (do 27. 3. 10 uhradiť 705 €). Všetky ostatné FK III. a IV. líg uhradia 3. zálohovú platbu do 25. 3. 10 , ako je to uvedené v RS 2009/10 časť XVIII. Hospodárske náležitosti, bod 7 a to III. liga vo výške 1 060 €, IV. liga 700 €. Z dôvodu  lepšej identifikácie platiteľa je bezpodmienečne potrebné uvádzať pri úhrade variabilný symbol pridelený jednotlivým FK pre 3 zálohovú platbu: L. Štiavnica 010380; Námestovo 020380; T. Teplice 030380; Kremnička 040380; Králiky 050380; Krásno 060380; Bánová 070380; Turany 080380; Z. Poruba 090380; Ružiná 100380; D. Ždaňa 110380; N. Baňa 120380; V. Krtíš 130380; L. Lúčka 140380; Bytča 150380; Fiľakovo 160380; Skalité 170380; Belá Dulice 180380; K. Lieskovec 190380; Tvrdošín 200380; O. Jasenica 210380; K. Lúčka 220380; Dúbrava 230380; Černová 240380; Predmier 250380; Sučany 260380; K. N. Mesto 270380; Trebostovo 280380; Stráňavy 290380; Ďanová 300380; Š. Bane 310380; Poltár 320380; Žiar 330380; Hliník 340380; B. Štiavnica 350380; V. Blh 360380; Divín 370380; BB Podlavice 380380; Kalinovo 390380; Tisovec 400380; Brusno 410380; Revúca 420380; Hajnáčka 430380; D. Strehová 440380.

2.       Matričné miesto na SsFZ upozorňuje všetkých funkcionárov FK, aby si prekontrolovali RP hráčov svojich FK a RP, ktorých platnosť končí k 31. 12. 2009 zaslali k výmene na SsFZ. Podklady k výmene RP: vyplnená prihláška k registrácii – označená výrazne – výmena RP; fotokópia dokladu na overenie RČ; fotografia rozmerov 4,5x3,5 cm, nie staršia ako 1 rok; RP po dobe platnosti; doklad o úhrade poplatku vo výške 4 € á 1 RP. V prípade viacerých žiadateľov z jedného FK je možné uhradiť jedným poštovým poukazom SsFZ. Podrobnosti k registrácii nájdete na stránke SsFZ v časti REGISTRÁCIA: Zároveň žiadame kolegov z ObFZ, aby o týchto skutočnostiach informovali funkcionárov FK v ich pôsobnosti.

3.       Upozorňuje FK, že v dňoch 1. 1. 2010 - 15. 3. 2010 je prestupový termín pre hráčov, ktorí smerujú zo zahraničia do SFZ. Kluby, ktoré majú záujem realizovať takýto prestup, sú povinné zaslať matrike SFZ doporučenou poštou nasledovné podklady: žiadosť o vyžiadanie (ktorá obsahuje meno a priezvisko hráča, jeho rodné číslo, zahraničnú asociáciu a klub, v ktorom je hráč aktuálne registrovaný, pečiatku nového klubu, mená, funkcie a podpisy dvoch funkcionárov žiadajúceho klubu), prihláška k registrácii, 1 ks fotografie (nie staršej ako rok), doklad o úhrade poplatku vo výške 4 €, u cudzinca kópia dokladu totožnosti (cestovného pasu). Podklady k prestupom, ktoré neboli doručené poštou, matrika SFZ nevybavuje. l V súvislosti so schválením Smernice pre registráciu profesionálnych a neamatérskych zmlúv výkonným výborom SFZ dňa 22. 9. 09 upozorňuje FK na najdôležitejšie zmeny a dodatky oproti pôvodnej Smernici: A) Profesionálne zmluvy: Čl. 1, bod 1 - minimálnu dobu trvania účinnosti zmluvy predstavuje obdobie medzi dvomi prestupovými termínmi; bod 2 - zmluvu možno uzavrieť i s hráčom, ktorý dovŕšil 16. rok veku. S hráčom, ktorý nedovŕšil 18. rok veku, môže byť uzavretá zmluva na obdobie najviac 3 rokov vrátane opcie; bod 4, písm. a) - základný mesačný plat hráča nesmie byť nižší ako 331,94 €, písm. b) - u hráča mladšieho ako 18 rokov nesmie byť mesačný plat nižší ako zákonom stanovená minimálna mzda, ak sa jedná o jediný zdroj príjmu hráča. Čl. 3 - Opcia. Čl. 5, písm. d) - matrika SFZ odmietne zaregistrovať zmluvu ak nebola predložená na zaregistrovanie do 14 dní od začiatku účinnosti zmluvy. B) Amatérske zmluvy: Čl. 9, bod 1 - minimálna doba trvania platnosti zmluvy je jeden súťažný ročník, maximálna 5 rokov; bod 3 - minimálna výška finančnej úhrady hráčových výdavkov činí 33,19 €. Čl. 10, bod 3 - k zaregistrovaniu zmluvy je potrebné matrike SFZ predložiť originál neamatérskej zmluvy, ktorý matrika po kontrole klubu vráti; bod 5 - prijatie zoznamu hráčov a zaregistrovanie zmlúv potvrdí matrika SFZ svojou pečiatkou. C) Spoločné ustanovenia: Čl. 11, bod 4 - žiadosť o prerokovanie sporu medzi zmluvnými stranami predloží odvolávajúci sa Rozhodcovskému súdu SFZ; bod 5 - ak dôjde k predčasnému ukončeniu profesionálnej i neamatérskej zmluvy, musí túto skutočnosť klub urýchlene oznámiť matrike SFZ. Smernica nadobudla účinnosť od 1. 10. 2009.