15. 1. 2010

Spravodajca č. 25/2009-10

 

Konferencia SsFZ

Dňa 19. 12. 2009 sa uskutočnila v BB Konferencia SsFZ, ktorá zhodnotila činnosť zväzu v uplynulom období, vytýčila úlohy a zvolila svoje orgány pre nasledujúce obdobie. Po ukončení sa uskutočnilo 1. zasadnutie novovzniknutej Rady SsFZ, ktorá zvolila predsedov odborných komisií SsFZ pre nové volebné obdobie a rozhodla o zastavení činnosti rozhodnutí Disciplinárnej komisie SsFZ. Uznesenie z Konferencie SsFZ a zo zasadnutia Rady nájdete na web stránke SsFZ v časti Konferencia SsFZ.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

Rada SsFZ na svojom prvom zasadnutí dňa 19.12.2009 rozhodla o zastavení účinnosti rozhodnutí Disciplinárnej komisie SsFZ u previnení z jesennej časti ročníka 2009/2010 a z ročníka 2008/2009 v rozsahu:

1.       zastavuje účinnosť zostatkov nepodmienečných trestov jednotlivcov uložených na počet súťažných    stretnutí  podľa čl. 10 bod 3 DP,

2.       zastavuje účinnosť zostatkov nepodmienečných trestov jednotlivcov uložených na počet súťažných    stretnutí  podľa prílohy 1 bod 13 DP(tresty za 4 a 8 ŽK hráčov),

3.       zastavuje účinnosť zostatkov podmienečných trestov jednotlivcov uložených na počet súťažných stretnutí podľa čl. 10 bod 11 DP,

4.       zastavuje účinnosť  zostatkov nepodmienečných trestov jednotlivcov, ktoré boli zmenené na základe žiadostí jednotlivcov na podmienečné podľa čl. 31 bod 2 DP,

5.       zahladzuje doteraz udelené a evidované ŽK, ktorými boli hráči v súťažiach dospelých napomenutí v jesennej časti ročníka 2009/2010,

6.       ponecháva v platnosti zostatky nepodmienečných trestov jednotlivcov uložených na časové obdobie podľa čl. 10 bod 4 DP,

7.       ponecháva v platnosti tresty udelené družstvám FK podľa prílohy 2 DP.

Z rozhodnutia Rady SsFZ vyplýva, že v súťažiach riadených SsFZ pred jarnou časťou ročníka 2009/2010 boli  zrušené zostatky všetkých trestov jednotlivcov, okrem trestov uvedených v bode 6. Evidencia ŽK v súťažiach dospelých bude vykonávaná len za jarnú časť ročníka 2009/2010.

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.       Všetky nedoplatky oddielov boli prejednané 12. 11. 09 na HK. Doteraz nevyrovnané nedoplatky odd.: III. liga: T. Teplice S č. 13 – 517 €, S č. 20 – 140 €; Bytča S č. 17 – 514 €, S č. 20 – 30 €; L. Štiavnica 510 €, S č. 20 – 30 €; Krásno S č. 20 – 30; Turany S č. 20 – 30 €; Z. Poruba S č. 20 – 30 €; D. Ždaňa S č. 20 -30 €; N. Baňa S č- 20 – 30 €; IV. liga: K. Lieskovec S č. 11 – 74 €, S č. 13 1 024 €; Sučany S č. 12 – 60 €; Predmier S č. 12 – 410 €, S č. 18 – 217 €; Ďanová S č. 18 – 210 €, S č. 19 – 14 €, Belá S č. 19 – 40 €; Hajnačka S č. 19 – 7 €; Divín S č. 19 – 410 €; V. liga: Sásová S č. 11 – 40 €, T. Štiavnička  S č. 19 – 7  €; Príbelce S č. 18 – 110 €;  dorast: Selce S č. 12 – 3 €; Revúca S č. 12 – 61 €, S č. 13 – 14 €; Rajec S č. 14 – 6  €, S č. 17 – 6 €; Radoľa S č. 14 – 14 €; Raková S č. 20 – 3 €; Krásno S č. 20 – 3 €. HK nariadila uvedené nedoplatky oddielov uhradiť pod následkom discipl. konania.

2.       Medzioddielové nedoplatky po splatnosti k 12. 11. 09 HK eviduje: MFK Jelšava pre Prameň D. Strehová v sume 251,7 € (III. liga SŽ a MŽ sk. D); TJ Černová pre Istrobanka Rajec v sume 42,4 € (IV. liga dorast sk. SEVER). HK nariaďuje uvedeným klubom uhradiť uvedené sumy do 30. 11. 09 pod následkom disciplinárneho konania. Fotokópiu o úhrade zašlite na sekretariát SsFZ.

3.       Na základe odvolania sa MFK Revúca voči výške faktúry a po jej prevedení, nariaďujeme FK Sklabiná túto prerobiť na sumu 277 € a zaslať MFK Revúca do 15. 12. 2009.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka).

1.       Prvé zasadnutie v novom volebnom období sa uskutoční 269. 1. 10 v B. Bystrici.

2.       Matričné miesto na SsFZ upozorňuje všetkých funkcionárov FK, aby si prekontrolovali RP hráčov svojich FK a RP, ktorých platnosť končí k 31. 12. 2009 zaslali k výmene na SsFZ. Podklady k výmene RP: vyplnená prihláška k registrácii – označená výrazne – výmena RP; fotokópia dokladu na overenie RČ; fotografia rozmerov 4,5x3,5 cm, nie staršia ako 1 rok; RP po dobe platnosti; doklad o úhrade poplatku vo výške 4 € á 1 RP. V prípade viacerých žiadateľov z jedného FK je možné uhradiť jedným poštovým poukazom SsFZ. Podrobnosti k registrácii nájdete na stránke SsFZ v časti REGISTRÁCIA: Zároveň žiadame kolegov z ObFZ, aby o týchto skutočnostiach informovali funkcionárov FK v ich pôsobnosti.

3.       Upozorňuje FK, že v dňoch 1. 1. 2010 - 15. 3. 2010 je prestupový termín pre hráčov, ktorí smerujú zo zahraničia do SFZ. Kluby, ktoré majú záujem realizovať takýto prestup, sú povinné zaslať matrike SFZ doporučenou poštou nasledovné podklady: žiadosť o vyžiadanie (ktorá obsahuje meno a priezvisko hráča, jeho rodné číslo, zahraničnú asociáciu a klub, v ktorom je hráč aktuálne registrovaný, pečiatku nového klubu, mená, funkcie a podpisy dvoch funkcionárov žiadajúceho klubu), prihláška k registrácii, 1 ks fotografie (nie staršej ako rok), doklad o úhrade poplatku vo výške 4 €, u cudzinca kópia dokladu totožnosti (cestovného pasu). Podklady k prestupom, ktoré neboli doručené poštou, matrika SFZ nevybavuje. l V súvislosti so schválením Smernice pre registráciu profesionálnych a neamatérskych zmlúv výkonným výborom SFZ dňa 22. 9. 09 upozorňuje FK na najdôležitejšie zmeny a dodatky oproti pôvodnej Smernici: A) Profesionálne zmluvy: Čl. 1, bod 1 - minimálnu dobu trvania účinnosti zmluvy predstavuje obdobie medzi dvomi prestupovými termínmi; bod 2 - zmluvu možno uzavrieť i s hráčom, ktorý dovŕšil 16. rok veku. S hráčom, ktorý nedovŕšil 18. rok veku, môže byť uzavretá zmluva na obdobie najviac 3 rokov vrátane opcie; bod 4, písm. a) - základný mesačný plat hráča nesmie byť nižší ako 331,94 €, písm. b) - u hráča mladšieho ako 18 rokov nesmie byť mesačný plat nižší ako zákonom stanovená minimálna mzda, ak sa jedná o jediný zdroj príjmu hráča. Čl. 3 - Opcia. Čl. 5, písm. d) - matrika SFZ odmietne zaregistrovať zmluvu ak nebola predložená na zaregistrovanie do 14 dní od začiatku účinnosti zmluvy. B) Amatérske zmluvy: Čl. 9, bod 1 - minimálna doba trvania platnosti zmluvy je jeden súťažný ročník, maximálna 5 rokov; bod 3 - minimálna výška finančnej úhrady hráčových výdavkov činí 33,19 €. Čl. 10, bod 3 - k zaregistrovaniu zmluvy je potrebné matrike SFZ predložiť originál neamatérskej zmluvy, ktorý matrika po kontrole klubu vráti; bod 5 - prijatie zoznamu hráčov a zaregistrovanie zmlúv potvrdí matrika SFZ svojou pečiatkou. C) Spoločné ustanovenia: Čl. 11, bod 4 - žiadosť o prerokovanie sporu medzi zmluvnými stranami predloží odvolávajúci sa Rozhodcovskému súdu SFZ; bod 5 - ak dôjde k predčasnému ukončeniu profesionálnej i neamatérskej zmluvy, musí túto skutočnosť klub urýchlene oznámiť matrike SFZ. Smernica nadobudla účinnosť od 1. 10. 2009.

 

Halová sezóna – mládež SFZ

16. 1. 10, 9.00-16.00, ŠH Badín (Turňa, Medveď, Mojžiš)