10. 4. 2009

Spravodaj č. 38/2008-09

 

Žiadame R a DZ, aby zápisy a správy DZ zo stretnutí hraných v dňoch 11. a 12.04.09 zaslali na SsFZ bezpodmienečne dňa 14.04.09 (utorok) doporučeným listom 1. trieda podaným na pošte do 12:00 hod. Plnenie uvedeného nariadenia bude príslušnými komisiami kontrolované.

 

Športovo-technická komisia (predseda Vladimír Orság)

1.       Opätovneme oznamujeme všetkym FK, že v zmysle platného zákona č. 479/2008 platí pre usporiad. službu pri organizovaní športových, kultúrnych a turistických podujatí povinnosť byť označený reflexnou vestou. Povinnosť, ktorá vyplýva z RS 2008/09 časť XIII. bod 2 písm. f zostáva v platnosti. Zároveň nariaďujeme R a DZ v jarnej časti plnenie tejto povinnosti uviseť v Zápise o stretnutí resp. správe DZ.

2.       Nariaďujeme odohrať MFS V. ligy sk. C 19. kolo Šalková – Žarnovica 3. 5. 09 o 16.30.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)       14. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Rajec – O. Jasenica 29. 4. 09 (streda) o 16.30,

b)       9. kola IV. ligy dorast sk. JUH Selce – Z. Slatina 3. 6. 09 (streda) o 17.00,

c)       14. kola IV. ligy dorast sk. JUH Selce – Kováčová 30. 4. 09 (štvrtok) o 17.00,

d)       14. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Zvolen B – Krupina 6. 5. 09 (streda) o 14.00-16.00,

e)       14. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Rajec – V. Rovné 12. 5. 09 (utorok) o 15.30-17.00,

f)         16. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Podbrezová B – Revúca 15. 4. 09 (streda) o 13.00-15.00,

g)       15. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B Habovka – Vrútky 22. 4. 09 (streda) o 11.00-13.00,

h)       14. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Turzovka – Oščadnica 8. 5. 09 (piatok) o 13.00-15.00,

i)         14. kola III. ligy SŽ a MŽ Heľpa – Žiar B 13. 5. 09 (streda) o 13.00-15.00,

j)         15. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C Kremnica – Heľpa 15. 4. 09 (streda) o 15.00-17.00.

2.       Kontumuje MFS 15. kola III. ligy SŽ sk. C Selce – S. Ľupča priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Selce podľa SP čl. 100/b.

3.       Námietka kap. FK Sliače v MFS 15. kola IV. ligy sk. SEVER bola prerokovaná ako neopodstatnená.

4.       Upozorňuje R na povinnosť uviesť v zápise o stretnutí najlepších hráčov družstiev v stretnutí mladších žiakov!!!

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-629 DK upozorňuje funkcionárov FK na zmeny v kap. XIX. ods. 12 RS 2008/2009 – poplatky za disciplinárne previnenia sa z výšky 100,– Sk menia na 3 EUR, 200,– Sk na 7 EUR a 300,– Sk na 10 EUR,

D-630 DK upozorňuje funkcionárov FK, že jedným z výstupov z pracovných porád vedenia SsFZ so zástupcami FK je ujednotenie trestania hráčov za ich vylúčenie po napomenutí 2. ŽK: -hráč družstva dospelých pri prvom vylúčení v súťažnom ročníku – 1 SN, -hráč družstva dospelých pri druhom a ďalšom vylúčení v súťažnom ročníku – 2SN, -hráč družstva dospelých pri prvom vylúčení v súťažnom ročníku, pričom hráč má účinný podmienečný trest z predchádzajúceho súťažného ročníka – 2SN, -hráč mládeže – vo všetkých prípadoch 2SN, -prípadné iné riešenia – z dôvodu opodstatnenosti námietky voči popisu priestupku vylúčeného hráča.

D-637 Roman Oprchal 770603 L. Sliače 2 SN od 6. 4. 09, 1-5a,

D-638 Ľubomír Karlík 890213 Lisková 2 SN od 6. 4. 09, 1-6-1a,

D-639 Marek Filek 900710 Zuberec  2 SN od 6. 4. 09, 1-6-1a,

D-640 Jozef Letrik 711019 Vrútky 4 SN od 6. 4. 09, 1-3b,

D-641 Milan Bogáň ved. dr. Vrútky dosp. 4 SN od 6. 4. 09, 1-3b,

D-642 Rudolf Tichý 910625 Fiľakovo B 2 SN od 6. 4. 09, 1-5a,

D-643 Zsolt Šarkozy 920925 Radzovce 4 SN od 6. 4. 09, 1-4a,

D-644 Miloš Ďurčok 831018 Príbelce 1 SN od 6. 4. 09, 1-5a,

D-645 Zsolt Szó 820728 Radzovce 1 SN od 6.4. 09, 1-5a,

D-646 Matúš Pobožný 900921 Č. Balog 2 SN od 6. 4. 09, 1-5a,

D-647 Marek Andok 900213 V. Krtíš 2 SN + zmena podm. trestu 1 stret. na nepodm. od 6. 4. 09, 1-1a,

D-648 Miroslav Brada 940531 Divín 1 SN od 6. 4. 09, 1-4a,

D-649 Matej Palaj 940302 L. Hrádok 4 SN od 6. 4. 09, 1-6-1b,

D-650 Marián Baláž 940308 Rajec 2 SP do 30. 9. 09, 1-1a,

D-651 Andrej Krutek 910303 K. Poruba 2 SN od 6. 4. 09, 1-5a,

D-652 Štefan Srníček 821030 Turzovka 4 SN od 6. 4. 09, 1-6-1b,

D-653 Jozef Dietrich 760619 Bytčica 4 SN od 6. 4. 09, 1-6-1b,

D-654 Matej Živner 900222 Revúca 6 SN od 6. 4. 09, 1-3b,

D-655 Viktor Valica 920802 Krupina 2 SN od 6. 4. 09, 1-5a,

D-656 Ján Sedláček 920320 Tornaľa 2 SN od 6. 4. 09, 1-5a,

D-657 Pavel Kurčík 871022 Poltár 1 SN od 6. 4. 09, 1-5a,

D-658 Zsolt Erdödi 761026 V. Blh 1 SP do 30. 9. 09, 1-4a,

D-659 Vladimír Macura 860624 K. Lieskovec 1 SP do 30. 9. 09, 1-4a,

D-660 Branislav Hrča 900819 Z. Poruba 1 SP do 30. 9. 09, 1-1a,

D-661 Jakub Poništ 890822 S. Bystrica 1 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-662 Juraj Lukašík 800121 Trebostovo 5 SN od 6. 4. 09, 1-3b,

D-663 Žiadosti o odpustenie zvyšku trestu čl. 31 bod 1: Jozef Letaši 881231 Trstená – zamieta sa,

D-664 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný čl. 31 bod 2 DP: Jozef Holovic 890216 Príbelce, Jozef Rončák 770327 H. Zalužany, František Novák 791005 Tvrdošín Michal Doležal 741103 Ružiná – zamietajú sa, Ondrej Václavík 691212 H. Zalužany, Richard Ševčík 800721 Radvaň – zmeny zvyšku trestu na 1 SP do 30. 9. 09,  Peter Rackovský 881023 Selce – zmena zvyšku trestu na 2 SP do 31. 10. 09,

D-665 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 6. 4. 09 na 1 MFS: Martin Kelčík 790712 L. Sliače, Miroslav Kaplánek 771026 Žaškov, Martin Veverica 810711 Bešeňová, Vladimír Mazúr 831128 Vrútky, Miloš Mušák 891105 O. Veselé, Jozef Slíž 800404 Podvysoká, Michal Gončár 841011 Oščadnica, Maroš Madleňák 791031 O. Jasenica, Jakub Poništ 890822 S. Bystrica, Roman Baláž 830825 K. Lieskovec, Štefan Czene 821004 Hajnčak, Andrej Pipíška 880506 Zvolen, Bohuslav Dzurňak 870530 L. Lúčka, Jozef Rozenberg 800602 D. Ždaňa, Jozef Sekereš 801006 D. Ždaňa, Rudolf Šavlík 890323 Č. Balog, Ján Tóth 830808 Radzovce.

D-666 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Robert Charbuliak 840921 Bánová B – chýba poplatok za ČK.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.        Fyzické previerky R SsFZ sa uskutočnia v Banskej Bystrici na Štiavničkách : 23.4.2009 (ZA- kraj), 24.4.2009 (BB-kraj). Prezentácie v uvedené dni budú od 14,00  do 14.45 hod. na Športovej hale. R IV. a V. ligy predložia platné lekárske potvrdenie od praktického lekára, bez ktorého nie je možné fyzické previerky absolvovať! Limity pre FP 150m/50m do 30 rokov (30s/40s), do 40m r. + III. liga (35/40), nad 40 r. (35/45, 6x40 m – (6,2-7, 0-7,5). R, ktorí nesplnia stanovené limity budú do konca súť. roč. obsadzovaní na súťaže dospelých ako AR a len na mládež.

2.        Žiadame  KR ObFZ ZV o aktuálny stav príslušnosti R k FK pôsobiacich v súťažiach SsFZ k 31.3.2009. Na SsFZ nahlásiť do 15. 4. 2009.

3.       Na odborný seminár SFZ 15. 4. 09 sú za SsFZ delegovaní R Mastiš a M. Budáč.

4.       Licenčný seminár R a DZ (licencia A) sa uskutoční dňa 8.5.2009 v B. Bystrici. Na seminár žiadame ObFZ nahlásiť rozhodcov v ľubovoľnom počte v termíne do 27.4.2009 s uvedením mena, priezviska a presnej adresy trvalého bydliska. Pozvánky s programom a pokynmi budú frekventantom zaslané osobne.

5.        Odmeny R, AR, DZ v stretnutiach SFZ – I. LSD (AR-19,92 €), II. LSD (R-23,24 €,AR-16,60 €, DZ-16,60 €), I. LMD (R-19,92 €, AR-13,28 €), I. LSŽ (R-16,60 €, AR-9,96 €), I. LMŽ (R-13,28 €, AR-8,30 €), I. liga ženy (R-16,60 €, AR-9,96 €), II. liga ženy (R-13,28 €, AR-8,30 €), I. liga žiačky (R-8,30 €, AR-4,98 €). R, AR a DZ majú právo úhrady cestovného vo výške hromadnej dopravy (vlak, autobus). Pri použití motorového vozidla budú vyplatení podľa platného cenníka príslušnej hromadnej dopravy (ŽSR, SAD) bez predloženia dokladu.

6.       Ospravedlnenia R: Frontová 25. 4. 09, Ondák 1. - 20. 5. 09, Dian prac.dni a 18. 4. 09, Baranček prac.dni, soboty a 9. - 10. 5. 09, Danišek 2. 5. 09, Mastiš prac.dni od 1. - 24. 5. 09, Bušo 24. - 25. 5. 09, Ondrašina 17. - 22. 4., 30. 4. - 11. 5. 09, Lisická 6. - 10. 6. 09, Močiliak prac.dni, Nemček 1., 3., 8. 5. 09, Laciak 9., 16., 23., 30. - 31. 5. 09, J. Krajčí 9. 5. 09, Mitúch 25. - 26. 5. 09, S. Oružinský 16. - 17. 5., 23. - 24. 5. 09, Jánošík 4. - 10. 5. 09, Ja Kyzek 1., 2., 3. 5. 09; Golian 5. – 13. 5. 09; Mihálka PN do prihlásenia; O. Budáč PN do prihlásenia; Weiss PN do prihlásenia; M. Krajčí 8., 10., 16., 17. 5. 09 a prac. dni; F. Chovanec od 29. 4. – 6. 5. 09; Šuška od 2. 5. do konca súťaže; Hronček 9. – 10. 5. 09; Jo Kyzek 30. 4. – 3. 5. 09.

7.       ÚDZ: Od tohto kola súťaží III. a IV. ligy DZ po skončení stretnutia, na ktorom bol delegovaný, ohlási SMS správou na tel. č 0905 151511 alebo 0917 234514 výsledok stretnutia v tvare: domáci – hostia a výsledok zápasu.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Zasadnutie MaK sa uskutoční 23. 4. 09 o 10.00.

2.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že v súlade so znením PP pre neprofesionálnych futbalistov, že v období od 1. 4. – 30. 6. 09 nie je možné podávať žiadosti o prestup, hosťovanie, či zrušenie hosťovania.

3.       Oznamujeme funkcionárom FK, že matričné miesto nebude podávať informácie o registrácii hráčov na základe telefonátov, ale odpovie obratom na dotazy zaslané e mailom.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka).

1.       Žiadame o zaslanie videozáznamu do 15. 4. 09: K. Lieskovec – Stráňavy, B. Štiavnica – Podlavice, Ružiná – Revúca.

2.       Vyhodnotenie MFS v termíne nepredložili: Kremnička, N. Baňa, L. Štiavnica, L. Lúčka (17), Ružiná, Hnúšťa, B. štiavnica, Jesenské, Hajnačka, Tvrdošín, Turany, Trebostovo (15).

3.       Upozorňujeme kluby, ktoré nedodržali termín prvej splátky náhrad za R a DZ, že v prípade neuhradenia splátky do 17. 4. 09 bude zväz postupovať podľa kap. XVIII. odst. 6 RS. Doteraz neevidujeme 1. splátku: III. liga: L. Lúčka, Bytča, Rakytovce; IV. liga: S. Bystrica, B. Štiavnica.

4.       Zmena v RS 2008/09 časť adresár FK, mládež MFK Tatran NAO L. Mikuláš od 7. 2. 09 prezident Rudolf Urbanovič 0911 839681, gen. manager Milan Bezák 0905 713261, šport. riaditeľ Ľubomír Stanko 0903 218041, manager mládež: Jozef Olejár 0914 111815.

5.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín JÚL  2008: 870409 Vojtech Kárász Gemer,

6.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín AUGUST  2008: 920909 Dávid Barta Jesenské, 8501278 Ján Holeš Brodno, 900623 Vladimír Klučka Zákopčie, 940410 Pavol Kovalík Tvrdošín, 860520 Ladislav Poťák Zakamenné, 830906 Ján Sako Janova Lehota, 790110 Marek Slávik O. N. Ves, 890406 Tomáš Albán G. Jablonec, 770812 Robert Baláž Lieskovec, 681207 Pavel Kilik Kráľ, 780405 Peter Safrany Hajnačka, 870207 Martin Škvareniak V. Teriakovce.

7.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín SEPTEMBER 2008: 820322 Maroš Balga O. N. Ves, 890901 Radoslav Kováč Bastav Revúca Revúčka, 860401 Michal Bariak Príbelce, 860711 Ľudovít Grznár K. N. Mesto, 800225 Robert Kosmel O. Poruba, 780310 Štefan Šipoš Kráľ.

 

Zmena DL č. 21

Podbrezová B – Revúca (SŽ a MŽ, 15. 4. o 143.00-15.00, platí pôvodná delegácia)

Kremnica – Heľpa (dohrávka, SŽ a MŽ, 15. kolo 15. 4. o 15.00-17.00, platí pôvodná delgácia).

 

Hodnotenie R

III. liga: Fiľakovo - Rakytovce 8,3;8,1/8,1; Námestovo – L. Lúčka, Kremnička – Bytča 8;8,1/8; Zvolen – D. Ždaňa 7,8;8,1/8; K. N. Mesto – L. Štiavnica 8,2;8,1/8,1; Krásno – N. Baňa 8,2;8,2/8,1.

IV. liga sk SEVER: Černova – Oščadnica 8,1;8,1/8,2; O. Jasenica – Predmier 8,2;8,2/8,1; Tvrdošín – Turany 8,1;8,1/8,1; K. Lúčka – Belá Dulice 8,1;8/8,5; S. Bystrica – Trebostovo 8,2;8,1/8; K. Lieskovec – Stráňavy 8,3;8,1/8,1; Dúbrava Z. Poruba 8,3;8,3/8,1.

IV. liga sk. JUH: Ružiná – Revúca, Brusno – Jesenské 8,2;8,1/8; V. Blh – Kalinovo 8,2;8,2/8,4; D. Strehová – Hnúšťa 8,1;8,2/8; B. Štiavnica – Podlavice 8;8/8; Hliník – Hajnčak 8,3;8,3/8,3; Tisovec – Poltár 8,1;8/8.

V. liga sk. A: Bánová B – Teplička 7,9;8/8; Skalité – ZA Závodie 8,3;8,3/8,3; Radoľa – Strečno 8;8/8; Varín – Rosina 8,2;8,1/8; Rudisnká – Belá 8;8,1/8,1; Podvysoká – D. Hričov 8,2;8,2/8,3; Bytčica – Turzovka 8,1;8/8.

V. liga sk. B: Martin – Nižná 7,9;8/8,1; L. Sliače – Sučany, Bešeňová – Vrútky 8;8/8; Ďanová – Ludrová 8;8/8,1; Trstená – Žaškov 8,2;8/8; Palúdzka – O. Veselé 8;8,1/8; Lisková – Zuberec 8,2;8,1/8.

V. liga sk. C: Selce – Kováčová 8,1;8/8,1; Šalková – Lutila 7,7;8,1/8; Sásová – Žiar B, Hrochoť – Z. Slatina 8,3;8,2/8,1; Radvaň – D. Hámre 8;8,2/8,1; P. Č. Balog – Žarnovica 7,9;8,1/8; Badín – Š. Bane 7,9;8/8.

V. liga sk. D: Skalbiná – Príbelce , Dačov Lom – Divín 7,8;8,1/8,1; Lubeník – Mýtna 8;8,1/8; Š Team – Tomášovce 8;8/8; Radzovce – Klenovec 7,8;8/8,1; Málinec – H. Zalužany 8,1;8,1/8.